Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16."

Transkript

1 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman, Arbetsförmedlingen Evert Svenningsson, VG-regionen (S) Rolf Carlsson, Försäkringskassan Dagmar Callgård, Mölndals stad (Fp) Suppleanter: Linda Fröberg, VG-regionen (M) Anna Strand, Partille kommun (C) Malin Welin, Försäkringskassan Karin Skönvall, Arbetsförmedlingen Meddelat förhinder Annette Eiserman-Wikstöm, Härryda kommun (M) Anna-Lena Holberg, Lerums kommun (M) Daniel Filipsson, Alingsås kommun (M) Justeringsdag: Annika Ruys-Hagberg Sekreterare Johnny Öhman Ordförande Evert Svenningsson Justerare

2 546 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas och ordföranden hälsar samtliga närvarande ledamöter välkomna. 547 Fastställande av dagordning Genomgång av den föreslagna dagordningen. En punkt har lagts till under 551 Lägesrapport. Beslut: Att fastställa den föreslagna dagordningen enligt det tillägget som redovisas ovan. 548 Val av ordförande och vice-ordförande för 2014 samt ställningstagande avseende ansvaret över arbetsgivarefrågor Presidiet föreslår Evert Svenningsson till ordförandeposten och Malin Welin som viceordförande. Dessa nomineringar följer den roteringsordningen som tidigare tillämpats på Samordningsförbundet. Vad gäller arbetsgivareansvaret för förbundschef, så föreslår presidiet att upphäva det tidigare beslutet om att det är en av ledamöterna på styrelsen som ensamt har ett arbetsgivareansvar för förbundschefen. Presidiet föreslår att presidiet åläggs arbetsgivareansvaret över förbundschefen framöver. Beslut: Att välja Evert Svenningsson som ordförande och Malin Welin som vice-ordförande avseende verksamhetsåret Att upphäva det tidigare beslutet taget under 494 avseende arbetsgivareansvaret för förbundschefen. Att ålägga presidiet arbetsgivareansvaret över förbundschefen under verksamhetsåret Revisionen på besök Johan Osbäck från Deloitte, Göran Johansson från KPMG och Karl-Göran Zeybrand, kommunens och regionens representant deltar i mötet. Revisionen lyssnar av hur det hittills har varit under året. Revisionens förslag på diskussionspunkter är följande: Styrelsens redogörelse över delårsrapporten - Kommentarer till budgetavvikelser. De avvikelser förbundet har haft i budgeten under verksamhetsåret 2013 är i främsta hand på Individsamverkansteamet. Avvikelserna beror på alla vakanser som verksamheten fick runt årsskiftet, då ett flertal medarbetare slutade på grund av graviditet, flytt, pensionsavgång och nytt jobb. Avvikelserna på Balder beror på att verksamheten har varit mer personalintensiv under andra halvåret i jämförelse mot första, då Balder fick tillbaka två föräldralediga under hösten. Balder kommer bli något dyrare än prognosen men något billigare än budget. Ledningens (styrelsens) kostnader kommer att bli något billigare än budgeterat. Förbundet kommer få mer pengar över årsskiftet än vad som

3 prognostiserats tidigare. Detta främst pga. av vakanser som redovisats ovan. Evert Svenningsson framför att det är viktigt att det finns viss rotation bland personalen, när medarbetare går tillbaka till sitt ordinarie uppdrag så tar de med sig värdefull kunskap och viktiga erfarenheter till sin egen organisation. Styrelsens bedömning av kommande års resurser: Eftersom styrelsen i sitt äskande av medel begärde 1,1 miljoner mer så är svaret enkelt. Att styrelsen ser ett större behov än vad tilldelningen kommer att kunna tillgodose. Styrelsen ser att de nuvarande resurserna inte räcker för att tillgodose de behov som finns i samhället. Kommunen och regionen har en beredskap att möta en utökad tilldelning. Det finns en vilja och inställning från myndigheternas sida att bidra med det man kan. En fungerande beredningsgrupp underlättar också för en förankring av Samordningsförbundets verksamheter till myndigheternas ordinarie verksamheter. En diskussion förs i styrelsen om att det är viktigt att Samordningsförbunden sprids så att alla kommuner i riket ingår i ett förbund. Revisionen önskar att man tydligare redovisar de resultat som man åstadkommer i delårsredovisningen och årsredovisningen. Hur styrelsen verkar för medelstilldelningen: I denna fråga kan man notera en stor skillnad jämfört med tidigare åren. En helt ny öppenhet finns från alla medlemsparter att bidra utanför budget med personalinsatser etc. Det är en väldigt positiv vändning som dels är nödvändig, dels kommer generera i en större plattform för samverkan för vår specifika målgrupp. 550 Fastställande av budget 2014 Tilldelning av statliga medel har resulterat att förbundet fått ett tillskott på kr för nästa år, trots att förväntningarna och äskandet var mycket större. Förbundschefen redogör kort för förslaget om nästa års budget, förslaget bifogas i anteckningarna. Förbundschefen redogör kort för siffror på beräknat utfall avseende verksamhetsåren 2012 och 2013 som ett underlag inför beslut om nästa års budget. Med tanke på det aktuella budgetläget, så förs det en diskussion om att parterna kan till viss mån delfinansiera lönekostnader för ett antal tjänster under året Denna delfinansiering är en förutsättning för att kunna behålla samma bemanning i Balder som man i dagsläget har i Exsistre. Som en del i budgetförslaget så föreslås styrelsen besluta om fortsatt delfinansiering av Individsamverkansteamet med 10 % av den föreslagna budgetposten, i enlighet med hur man gjort under verksamhetsåren 2012 och Med tanke på att förbundet bara fått en marginell utökning av finansiella medel för verksamhetsåret 2014, är den fortsatta delfinansieringen en förutsättning för att man skall kunna behålla samma resurser och samma kvalité i arbetet även under det kommande året. Rolf Carlsson önskar att det skall finnas en buffert i budgeten utifrån de medel som kommer att finnas kvar efter Evert Svenningsson hävdar tvärtemot att ifall vi skall äska fler pengar framöver, så kan inte vi ha överskott av eget kapital. Johnny Öhman

4 tycker att det är viktigt att det finns en intension i budgeten som visar att pengarna som tilldelas skall användas till individinsatser. Försäkringskassan erbjuder sig att lägga in medel med kr för att ha kvar verksamheten Försäkringskassan på vårdcentralen som Samordningsförbundets verksamhet under verksamhetsåret Beslut om detta tas i samband med första styrelsemötet Beslut: Att ta budgeten utifrån förbundschefens förslag, inklusive delfinansiering av Individsamverkansteamet. Budgeten kommer att preciseras för varje budgetpost vid första styrelsemötet 2014 efter att bokslutet är klart. 551 Lägesrapport, uppföljning och genomgång av ekonomin i finansierade verksamheter Resultatrapport AKTIV Man håller på att planera för en utökning av AKTIV i form av flera föreläsningar. För övrigt håller man på att se över kostnaderna för lokalhyror på de olika träningsanläggningarna. Balder Exsistre Man har påbörjat ett analysarbete utifrån frågeställningen varför en del deltagare inte kommer till de bestämda träffarna. Tiden med Exsistre har visat, att verksamheten väl klarar av att jobba med den utökade målgruppen. Förhoppningen är att man med hjälp av parternas bidrag kan behålla personalen även efter att Exsistre tiden är slut. Evert Svenningsson efterlyser öppet hus/informationsträff där verksamheterna presenteras. Datum till ett sådant tillfälle meddelas när det är fastspikat. Grön rehabilitering Samordningsförbundet kommer att kunna köpa ett antal platser i Jonsereds trädgårdar nästa år. Besked om trädgårdsrehabilitering på Nääs kommer att vara kvar får vi från Lerum inom kort. IST Man håller på med ersättningsrekryteringar på två tjänster i teamen. Det kommer in mycket remisser till teamen, framförallt från Alingsås. Smärtgruppen fortsättning av gruppverksamheten nästa år i samarbete med Hälsoteket i Frölunda och Balansen i Mölndal. Nio träffar planeras under 2014, med start i februari. 552 Europeiska socialfonden kommande programperiod lägesbeskrivning Det har kommit in en begäran om komplettering från ESF avseende ansökan till ESF ang. förprojekteringsprojektet som Samordningsförbunden i Göteborgsregionen med omnejd lämnat in. Förbundschefen hos SOF MPHLA samt förbundschefen i Samordningsförbundet Göteborg Nordost har uppvaktat ESF för att diskutera de aktuella kraven på kompletteringar. Besked om medeltilldelning klart senast 10 december. 553 Jämställdhetsarbetet lägesbeskrivning Förbundet kommer att fortsätta arbetet med att upprätthålla jämställdhetsarbetet aktuellt på agendan, bland annat med fortsättning på JGL, även en ny omgång av grundutbildning under 2015 planeras. I juni 2014 kommer det att vara en stor jämställdhetskonferens i Malmö, styrgruppen för jämställdhetsarbetet föreslår att en

5 ledamot per styrelse (helst en man) åker ner till konferensen tillsammans med förbundschefen. På nationella konferensen för Samordningsförbund i Uppsala är Balder inbjuden att presentera sin verksamhet utifrån jämställdhetssynvinkel. 554 Övriga frågor Rapport från studiebesök Umeå 3-4 oktober förbundschefen och ordförandet redogör kort för studiebesöket hos Samordningsförbundet i Umeå. De berättar t ex om verksamheten Ungdomstorget, där all verksamhet kring ungdomar är centrerad i ett fysiskt ställe. Göteborg Nordost och Göteborg Centrum ser över möjligheter att arbeta utifrån samma metodik framöver. Rapport från NNS konferens Stockholm oktober förbundschefen och vice-ordförande besökte NNS konferensen på Arlanda i oktober. Konferensen besöktes av fler tjänstemän än fler politiker. Evert Svenningsson gör en kort sammanfattning från dagarna. Rapport från konferens kön spelar roll 22 oktober mycket positivt feedback från dagen. Förbundschefsutbildning förbundschefen redogör kort för en utbildning till ett utvecklingsprogram för förbundschefer, som pågår under Presidiet har tagit beslut om att förbundschefen och biträdande förbundschefen skall gå på utbildningen. Unga som varken arbetar eller studerar Samordningsförbundet remissinstans för en parlamentarisk utredning för första gången. Utvecklingsanställning förslag från kansliet att hitta en ny, med styrelsens godkännande. Rapport unga vuxna FK:s rapport till regeringen varje år. Samordningsförbunden kommer att lämna in ytterligare en rapport om hur man jobbar med målgruppen. SOF Delta, GBG Centrum och SOF MPHLA skriver ihop rapporten. 555 Allmän Informationspunkt Rapportering från FK Det finns pengar över efter KUR-projektet som genomfördes förra året, cirka 10 miljoner kronor att disponera under Oklart än så länge hur dessa pengar kommer att användas. För övrigt informerar Rolf Carlsson om en utbildningsinsats med webbföreläsningar inom psykisk ohälsa via ESF-projektet Concensio, som är öppna för alla samverkansparter. Regeringen har beviljat 90 miljoner kronor till FK och AF för att arbeta aktivt med gruppen unga med aktivitetsersättning kopplad till daglig verksamhet.

6 Rapportering från AF Ingen rapportering från AF p.g.a. tidsbrist. Rapportering från VG Med stor sannolikhet som kommer man att besluta om att från och med första september 2014 införa vårdvalet rehabilitering. Rapportering från kommunerna Från Partille informerar man att det finns en viss oro på socialtjänsten p.g.a. utökning av kön och turbulens bland personalen på Individsamverkansteamet. Arbetsförmedlingens minskade anslag märks också som ökad belastning på kommunernas budget. Ny förvaltningschef inom socialförvaltningen, Margareta Antonsson, som tidigare var tf. socialchef. Från Mölndal informerar man om en ny lagstiftning avseende ensamkommande barn, alla kommuner kommer att bli ankomstkommuner. 556 Jämställt styrelsemöte Besluten som tagits i dagens möte är jämställda. 557 Sammanträdet avslutas Kommande datum: Jullunch 19 december, 1-2 april Samordningsförbundens nationella konferens i Uppsala Datum för 2014 års styrelsesammanträde: 31/1 kl /4 kl /6 kl (innan dess visionsdag) heldag 17/9 kl /11 kl

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer