DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden 2009-01-01 till 2009-09-30"

Transkript

1 Tel: +46 (0) Org DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2009 FÖR SCIROCCO AB (publ.) Perioden till Träffat ackordsuppgörelse med samtliga fordringsägare. Kvartalets försäljning: 199 KSEK (56) Kvartalets resultat: KSEK (-1 919) Ekonomi Faktureringen för det tredje kvartalet 2009 var 199 KSEK (56 KSEK) och resultatet blev KSEK ( ), vilket motsvarar -0,03 SEK/aktie (totalt aktier). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 766 KSEK (2 388 KSEK), kundfordringarna uppgick till 171 KSEK (36 KSEK) och leverantörsskulderna till 998 KSEK (672 KSEK). Lagret beräknades till KSEK (1 235 KSEK) och soliditeten var negativ (86 procent). Kvartalets fakturering avsåg Sverige, Europa och Asien. Scirocco har under kvartalet träffat ackordsuppgörelse med samtliga fordringsägare. Ackordet avslutades med utbetalning av ackordslikviden till fordringsägarna under oktober månad varför Bolaget i denna kvartalsrapport även presenterar balansräkningen per sista oktober Som tidigare meddelats har kontrollbalansräkning upprättats som visar att det egna kapitalet var förbrukat per den sista september Kontrollbalansräkningen är överlämnad till Bolagets Revisor för granskning. Av formella skäl kommer Bolaget snarast att kalla till extra bolagsstämma där kontrollbalansräkningen skall behandlas. Det bör dock påtalas att per ALMI Företagspartner AB omvandlat sitt lån till Bolaget till ett konvertibelt lån Nr. 2009/2013 vars villkor ger ALMI Företagspartner AB möjlighet att konvertera lånet till nya aktier i Bolaget till en kurs på 26,5 öre per aktie. Marknad Scirocco IR är nu väl etablerat för identifiering i samband med vägning av tunga fordon. Hos Fortum Värme i Stockholmsförorten Högdalen identifieras t.ex. dagligen hundratals inpasserande sopbilar och containerekipage utan att de ens behöver sakta ned farten, vilket gör att såväl faktureringsrutiner som hantering inne i anläggningen blir mycket effektiv.

2 Tel: +46 (0) Org IR-systemet har även levererats till ett antal utvalda s.k. line builders, särskilt företag som tillverkar nyckelfärdiga och automatiska transportsystem för fordonsindustrin. Genom att IR-systemet därmed blir del av en väl utprovad helhet kan fordonstillverkaren tillgodogöra sig den inherent säkra funktion systemet ger och samtidigt få tillgång till ett utbyggt servicenät. Scirocco UHF har under sommaren långtidstestats i 160 km/h av Banverket. Testen har utförts med Sciroccos taggar på järnvägsvagnar i daglig trafik mellan Stockholm och Göteborg, och tack vare de goda erfarenheterna kommer denna test nu att utökas. En styrka med systemet är att det följer en ISO-standard, och med ett system som redan från början är anpassat för järnväg bedömer Scirocco chanserna därför som goda att även få leverera till kommersiella installationer. En mindre installation med UHF-systemet som gjordes i Frankrike under sommaren har under hösten lett till följdorder. UHF-läsarna sitter här på stora traktorer som transporterar jord i olika kvaliteter inom ett fabriksområde, och med taggar på lastnings- och lossningsställena uppnås en hundraprocentig kontroll av var materialet hämtas och lämnas. Man kan lägga till att Sciroccos produktportfölj även innefattar produkter med funktioner för parkering/access, d.v.s. för identifiering av personbilar vid garage och slutna parkeringar. Scirocco vänder sig således i dag till tre huvudmarknader; fabriksautomation med IR transportlogistik med IR/UHF parkering/access med UHF Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Scirocco har under kvartalet träffat ackordsuppgörelser med samtliga fordringsägare vilket kraftigt minskat Bolagets skulder. Scirocco har även reducerat antalet anställda i Bolaget vilket minskat Bolagets kostnader men som dessutom kan påverka Bolaget negativt exempelvis vid försäljning av Bolagets produkter samt vid teknikutveckling. Bolaget har ännu ej träffat uppgörelse med Hyresvärden rörande lokalen i Kista dessutom existerar en tvist med Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Skulle ingen uppgörelse träffas med Hyresvärden äventyras det villkorade kapitaltillskottet till Bolaget. Den globala lågkonjunkturen har i stor omfattning påverkat Scirocco och flera upphandlingar som Bolaget lämnat offert till har senarelagts vilket negativt påverkat Bolagets försäljning och likviditet. Det är styrelsens bedömning att Scirocco har produkter som marknaden efterfrågar, men misslyckas Scirocco i sina ansträngningar att öka försäljningen tvingas Bolaget att ytterligare reducera sina

3 Tel: +46 (0) Org kostnader samt ompröva framtida satsningar på teknikutveckling samt försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Detta kan även leda till ytterligare personalnedskärningar för att klara Bolagets likviditet. Skulle Scirocco försenas med teknikutvecklingen eller misslyckas att attrahera kapital i framtida nyemissioner kan styrelsen överväga en försäljning av hela eller delar av verksamheten eller en avveckling av densamma. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2007:1. Kommande rapportering Bokslutskommuniké för 2009 lämnas Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kista den 20 november 2009 Scirocco AB (publ.) Per Hedebark, t.f. VD Om Scirocco AB Scirocco AB (publ) säljer egenutvecklade RFID-system på en internationell marknad, och vänder sig till högprestandatillämpningar inom parkering/access, transportlogistik och fabriksautomation. Bolaget finns i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i framförallt Europa och Asien. Produkterna baseras på proprietär patenterad infraröd teknik eller UHF radioteknik enligt ISOstandard. En stor del av tillverkningen sker i Sverige medan identifieringsbrickorna och de mekaniska och elektriska komponenterna i regel tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).

4 Tel: +46 (0) Org RESULTATRÄKNING Ackumulerat 2009 Ackumulerat 2008 Kvartal Kvartal Nettoomsättning Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Periodens resultat

5 Tel: +46 (0) Org BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Tel: +46 (0) Org EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Konvertibelt lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder

7 Tel: +46 (0) Org KASSAFLÖDESANALYS Ackumulerat Ackumulerat Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Erhållna överkursfond Återköp av egna aktier Överlåtelse av egna aktier Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

8 Tel: +46 (0) Org BALANSRÄKNING PER 31 OKTOBER 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Tel: +46 (0) Org EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Konvertibelt lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2011 01 01 till 2011 03 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer