Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv"

Transkript

1

2 Block 3 Tematiska möjligheter - Näringsliv

3 Vad menar vi med Näringsliv? Två huvudkategorier Program där offentliga aktörer ges möjligheter att stötta och stimulera näringslivet Program där företag kan få stöttning att utveckla sin verksamhet

4 Syftet med projektet styr vilket program som är lämpligt Projektidén i fokus Följande genomgång av program ska endast ses som exempel på vad som kan vara lämpligt

5 Möjliga EU-Program för att stötta näringslivet Strukturfonder ERUF regional utveckling ESF socialfonden (arbetsmarknad) INTERREG Interregionala samarbeten Sektorsprogram COSME Horizon forskning och innovation Program baserat på företagets sektor; miljö, socialt, hälsa osv EFA/YES - utbytesprojekt EFM - medborgardialog

6 Programperioden i miljarder EUR Erasmus för alla 19 Kreativa Europa Ett Europa för medborgarna LIFE Sociala förändringar och innovation Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor/rättvisa Rättigheter och medborgarskap COSME - Konkurrenskraft och SMF 1,8 0,229 3,2 0,958 0,446 0,472 0,439 2,5 Horisont INTERREG 11,7

7 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

8 ERUF EU har prioriterat 11 stycken områden. Nationer/Regioner får välja bland dessa till sina program: Forskning, teknisk utveckling och innovation. Informations- och kommunikations- teknik. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. Miljön och hållbar användning av resurser. Hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Social inkludering och bekämpa fattigdom. Utbildning, färdigheter och livslångt lärande. Institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen.

9 Regionala strukturfondsprogram Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska Socialfonden (ESF) 8 programområden i Sverige = NUTS 2 regionerna Områdena förväntas ligga kvar kommande period Tillväxtverket fortsatt administration av ERUF

10 Varför ser vi stora plakat om jättelika satsningar när vi är på semester..men inte här i Sverige?

11 Trots tidigare strukturfonder finns det klyftor kvar mellan regioner BNP/capita* *index EU27=100 < > 125 Genomsnitt Minskningen av dessa klyftor är fortfarande en viktig målsättning Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: EuroGeographics Association 11

12 Ett rättvist system för alla EUregioner (simulering av stödberättigande) BNP/capita* *index EU27=100 < 75 % av EU:s genomsnitt % > 90 % 3 kategorier av regioner Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: EuroGeographics Association 12

13 Hur fördelas anslagen? Mindre utvecklade regioner/ms Övergångsregioner Mer utvecklade regioner 100 Sammanhållningsfonden¹ 68,7 Mindre utvecklade regioner ,6 15,8 % Övergångsregioner 38,9 Mer utvecklade regioner 53,1 Europeiskt territoriellt samarbete 11, ,6 % Yttersta randområden och glest befolkade områden 0,9 Totalt 336, ,7 % , ,2 ¹ 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden tilldelas fonden för ett sammanlänkat Europa 0 Budgetanslag (i %) 0 Omfattad befolkningsmängd (miljoner) 13

14 Resurskoncentration för största möjliga inverkan

15 Menyn av tematiska mål för strukturfonder 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikations- teknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 15

16 Tematiska mål ERUF näringsliv 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 16

17 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att a) förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU- intresse, b) främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produktoch tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, c) stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

18 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att a) främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, b) utveckla nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt för internationalisering.

19 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

20 ESF Programmets målsättning: Öka antalet arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och livslångt lärande, stärka den sociala integrationen, bidra till att minska fattigdomen och utveckla kompetensen inom offentlig förvaltning. Helt i enlighet med Europa 2020-strategin Programbudget: ESF:s andel av budgeten motsvarar minst 84 miljarder euro, en höjning från dagens 75 miljarder.

21 Förändringar i ESF MS måste koncentrera ESF på ett begränsat antal målsättningar för att öka dess effekt Minst 20% av ESF:s anslag till åtgärder för social integration Större tonvikt på kampen mot ungdomsarbetslösheten Främja aktivt åldrande Perspektivförändring & specifikt stöd till jämställdhet & icke-diskriminering Stödja de mest utsatta och marginaliserade grupperna i samhället Utrustning och maskiner som har direkt betydelse för investeringar i humankapital och social utveckling berättigade till stöd Ökad flexibilitet att använda fonderna utanför programområdet och att kombinera fonder Mindre krav på revisioner och kontroll förenklingar i regelverket Förenkling av reglerna för utbetalning av projektstöd, i synnerhet för mindre stödmottagare. Schablonbelopp E-förvaltning Ökad användning av finansiella instrument inom alla fonder

22 Tematiska mål ESF näringsliv 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikations- teknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 22

23 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom att a) utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande och nyföretagande, b) genomföra lokala utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön som syftar till att skapa nya sysselsättningstillfällen, när sådana åtgärder ligger utanför tillämpningsområdet för ESF-förordningen, c) investera i infrastruktur för offentliga arbetsförmedlingstjänster. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande genom att utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer.

24 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

25

26 Landsbygdsutveckling För landsbygdsutvecklingsfonden gäller att man utgår från EU:s övergripande mål för jordbrukspolitiken från 2014: Konkurrenskraftigt jordbruk Hållbar förvaltning av naturresurser samt klimat Balanserad territoriell utveckling på landsbygden Målen ska nås via sex prioriterade områden vilka i sin tur indelas i sammanlagt 18 fokusområden. Främja kunskapsöverföring inom jord och skogsbruk Förbättrad konkurrenskraft Främja en organiserad livsmedelskedja och riskhantering Bevara och stärka ekosystem beroende av jord och skogsbruk Främja resurseffektivitet och omläggningen till en ekonomi med låg koldioxidpåverkan Jobb och utveckling av landsbygdsområden

27 Leader Mycket är likt från tidigare, bygger på de övergripande målen för jordbrukspolitiken. En förändring är möjligheten att finansiera Leader via alla fonder, jordbruksfonden, regionalfonden, socialfonden och fiskefonden. Likt tidigare ska minst fem procent av EU-pengarna från landsbygdsutvecklingsfonden gå till Leader. Det föreslås genomgripande förenklingar i de gemensamma reglerna för fonderna. Reglerna ska bli lika oavsett vilken fond som finansierar ett projekt. Förslag om schabloniserade ersättningar och klumpsummestöd upp till euro bedöms kunna leda till förenkling för såväl stödmottagare som myndigheter.

28 Aktuellt läge: Det nya landsbygdsprogrammet startar eventuellt 2015 i stället för 2014 Jordbruksverket: Mer och mer talar för att det nya landsbygdsprogrammet kommer igång först Det nya gårdsstödet börjar gälla 2015 och planen är att havs- och fiskeriprogrammet startar under Befintligt gårdsstöd och landsbygdsprogram kommer att förlängas ett år. Pengar för detta år kommer att tas från den nya budgeten vilket gör att stöden och ersättningarna kan bli något annorlunda än idag.

29 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

30 South Baltic Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram. Programmets övergripande vision är att stärka hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet. Det ska ske genom gränsöverskridande samarbete för ökad konkurrenskraft och ökad integration mellan människor och institutioner. Nuvarande prioriterade insatsområden: Ekonomisk konkurrenskraft Samarbetsprojekt som handlar om entreprenörskap, högre utbildning, arbetsmarknad och transporter. Attraktivitet och gemensam identitet Projekt som handlar om vattenfrågor, energi, förnyelsebar energi samt hållbar användning av natur- och kulturresurser kan få stöd inom programmet.

31 Östersjöprogrammet Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Den övergripande visionen för programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv region för människor att leva, arbeta och investera i. Nuvarande prioriterade insatsområden Främja utveckling och spridning av innovationer Intern och extern tillgänglighet Projekt som utvecklar gemensamma transportlösningar och förbättrar tillgängligheten i regionen kan få stöd. Östersjön som gemensam resurs Frågor som miljö, energieffektivitet och sjösäkerhet är centrala i programmet. Attraktiva och konkurrenskraftiga städer och regioner Programmet stödjer insatser som främjar utvecklingen, både på landsbygden och i storstäder.

32 INTERREG IVC Interreg IVC är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmets övergripande syfte är att möjliggöra nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering. Nuvarande prioriterade insatsområden: Innovation och kunskapsekonomin Erfarenhetsutbyte inom innovation, utbildning och arbetsmarknad. Det kan till exempel handla entreprenörskap, små och medelstora företag samt informationssamhället. Miljö och förebyggande av risker Erfarenhetsutbyte som handlar om vattenfrågor, avfallshantering, biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, energi, hållbara transporter och kulturarv.

33 INTERREG väljer 4st från samma meny 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikations- teknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 33

34 A och B INTERREG väljer från samma meny Lutar åt val i rött för INTERREG A och B programmen 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikations- teknik. B Nordsjö 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). A och B A och B 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. A (flesta) 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. B Östersjö 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 34

35 URBACT URBACT är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Programmet handlar om nätverksbyggande kring utvecklingsfrågor som berör städer. Nuvarande prioriterade insatsområden Städer som motorer för tillväxt och jobb Programmet kan ge stöd till nätverksbyggande och metodutveckling kring entreprenörskap, innovation, kunskapsbaserad ekonomi och arbetsmarknad. Attraktiva städer Det handlar om nätverksbyggande och metodutveckling kring social integration, miljöfrågor och stadsplanering samt styrning.

36 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

37 COSME Programmet för företagens konkurrenskraft och SMF Programmets målsättning: Fokuserar på finansieringsinstrument och stöd till företag som vill etablera sig internationellt. Samtidigt kommer programmet att förenklas så att det blir lättare för små och medelstora företag att dra nytta av det. Det nya programmet är särskilt tänkt att underlätta för följande grupper: 1) Entreprenörer, särskilt i små och medelstora företag som kommer att få det lättare att få tillgång till finansiering. 2) Människor som vill starta eget men som stöter på svårigheter vid etablering eller utveckling av sitt företag. 3) EU-ländernas myndigheter, som kommer att få bättre stöd i sitt arbete för att utarbeta och genomföra effektiva politiska reformer. OBS! Här kommer turism att ingå som ett område. (Miljöinnovation och energi ingår ej.) Programbudget: 2,5 miljarder EUR

38 COSME will: ensure continuity with Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), such as the Enterprise Europe Network, building on results and lessons learnt. continue to make it easier for entrepreneurs and small businesses to benefit. support, complement and help coordinate actions by EU member countries. COSME will specifically tackle transnational issues that can be more effectively addressed at European level.

39 COSME Key actions: 1. Access to finance for SMEs An equity facility for start-up and growth phase investment will provide commercially-oriented reimbursable equity financing that will provide risk sharing arrangements with financial intermediaries to cover loans for SMEs. 2. Enterprise Europe Network: a one-stop shop for the business needs of SMEs in the EU and beyond. 3. Support for initiatives to foster entrepreneurship: ease difficulties in setting up and transferring enterprises; encourage trans-national networks, exchange good practices and identify scope for expanding business activities. 4. Access to markets: SME business support in markets outside the EU via specific centres and helpdesks.

40 Access to finance, länkar till finansiering med stöd av EU, för svenska företag Lån/garanti/aktie /risk-kapital som är möjliga att söka nu

41 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

42 EU:s program för forskning och innovation Efterföljaren till FP7

43 Horizon 80 miljarder?

44

45 Programmet fokuserar på tre delar: Del I "Spetskompetens" (Excellent Science) Del II "Industriellt ledarskap" (Industrial leadership) Del III "Samhälleliga utmaningar"(societal challenges) Länk till Prezi presentation av Horizon 2020

46 Del II "Industriellt ledarskap" (Industrial leadership) 1. Leadership in enabling and industrial technologies (ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing, space) miljoner euro 2. Access to risk finance Leveraging private finance and venture capital for research and innovation miljoner euro 3. Innovation in SMEs Fostering all forms of innovation in all types of SMEs 619 miljoner euro (complemented by (expected 15% of societal challenges + LEIT) and 'Access to risk finance with strong SME focus)

47 2. TILLGÅNG TILL RISKFINANSIERING Horisont 2020 kommer att leda till att två nya instrument inrättas Egetkapitalinstrumentet Kommer att inriktas på riskkapitalfonder för nystartade företag som tillhandahåller riskkapital till portföljbolag. Instrumentet ska också kunna investera i utvidgnings- och tillväxtstadiet tillsammans med egetkapitalinstrumentet i COSME. Låneinstrumentet Delen för små och medelstora företag i låneinstrumentet ska vara inriktat på forsknings- och innovationsdrivna små och medelstora företag och ge lån över euro som kompletterande finansiering Dessa ska ingå i två av EU:s finansiella instrument som tillhandahåller kapital och lån för att främja forskning och innovation samt tillväxt hos små och medelstora företag. Genomförandet av de två instrumenten kommer att delegeras till den Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB, EIF) och/eller finansinstitut

48 3. INNOVATION I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 3.1. Integrering av stöd till små och medelstora företag 3.2. Särskilt stöd

49 3.1. Integrering av stöd till små och medelstora företag (tidigare CRAFT) SME kan utforma forskningssamarbeten enligt sina behov, och lägga ut forskningsoch utvecklingsarbete på underleverantörer. Det kommer att ges stöd till alla typer av innovation, även innovationer som rör icke-teknik och tjänster. Fas 1: Koncept och genomförbarhetsbedömning: Små och medelstora företag kommer att få stöd till att undersöka om en ny idé är vetenskapligt och tekniskt genomförbar och om den har kommersiell potential (koncepttest) Fas 2: Forskning och utveckling, demonstration och marknadsintroduktion: Forskning och utveckling kommer att stödjas med en särskild inriktning på demonstrationsverksamhet samt marknadsintroduktion. Fas 3: Kommersialisering EU:s finansieringsinstrument prioriterar företag som framgångsrikt har slutfört fas 1 och/eller 2 med en öronmärkt volym av finansieringsresurserna.

50 3.2. Särskilt stöd Stöd till forskningsintensiva små och medelstora företag En insats enligt artikel 185, som bygger på Eurostars programplanering Öka de små och medelstora företagens innovationskapacitet Medvetandehöjning, information och spridning, åtgärder för utbildning, nätverksskapande, sektorsövergripande och regionövergripande innovationsverksamhet i syfte att utveckla nya industriella förädlingskedjor Stödja marknadsbaserad innovation Ta itu med de särskilda barriärer som hindrar tillväxten av innovativa företag

51 Del III Samhälleliga utmaningar Hälsa Livsmedel Energi Transport Klimat/Miljö Inkluderande samhällen

52 Typ av program Miljarder euro Spetskompetens "Excellent Science" 24,5 ERC 13,2 Research Infrastructure 2,5 Marie Curie 5,5 Future and Emerging Technologies 3,3 Industriellt ledarskap "Industrial Leadership" 17,9 Leadership in enabling and industrial technologies 13,8 Access to risk finance 3,5 Innovation in SMEs 0,6 Samhälleliga utmaningar "Societal Challenges" 31,7 Health 8 Food security, sustainable agriculture, marine & maritime research and bio-economy 4,2 Secure, clean and efficient energy 5,8 Smart, green and integrated transport 6,8 Climate actions, resource efficiency and raw materials 3,2 Inclusive, Innovative and secure societies 3,8

53 Lokalt Globalt Erasmus för alla Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

54 Programmet för social förändring och social innovation Programmets målsättning: Programmet syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins målsättningar. Programmet kommer att få en specifik budget för social innovation och experimentering. De delar i programmet PROGRESS som gäller jämställdhet och ickediskriminering kommer att införlivas med nya instrument inom området Rättigheter. Budget: 958 miljoner EUR, varav 574 miljoner EUR till PROGRESS, 97 miljoner EUR till experimentella projekt. Ersätter: PROGRESS, EURES och Progress-mikrolån

55 Programmet för social förändring och social innovation Tre delprogram Vilka aktiviteter kan finansieras? a) Progress, som dels ska stödja utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens sysselsättnings- och socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor, dels ska främja evidensbaserat beslutsfattande och innovation. 60% av budgeten. b) EURES, som ska främja arbetstagares rörlighet genom Eures-nätverket för att utveckla utbyte och spridning av information om lediga platser och arbetssökande och andra former av samarbete. 15% av budgeten. c) Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, som ska göra det lättare för entreprenörer, särskilt dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, och företag inom den sociala ekonomin att få finansiering. 20% av budgeten. Övriga 5% fördelas utifrån politiska prioriteringar.

56 Lokalt Globalt Erasmus för alla (YES Europe) Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

57 Europa för medborgarna Utbyte mellan en eller flera orter i Europa Politiker, tjänstemän, näringsliv, organisationer och medborgare ska alla inkluderas Tema för projektet avgörs av inblandade deltagare. Under besöken utbyts erfarenheter om arbetet inom det valda tematiska omrpådet. Work shops, föreläsningar och diskussioner kan leda fram till gemensamma guidelines. Ersättning för resa och uppehälle enligt ganska snåla schabloner

58 Lokalt Globalt Erasmus för alla (YES Europe) Kreativa Europa Europa för medborg. LIFE Social förändring Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor Rättighet./Medborg. COSME - SMF Sektorsprogram Horisont forskning och innovation Interreg VC Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU EU-programstruktur ?

59 Erasmus för alla? (YES Europe) Ett sammanslaget program för utbildning, ungdom och sport Programmet ska bidra till: att öka kvaliteten i utbildningssystemen, Utbildning 2020, öka uppfyllelsen av målen i Europa 2020, och stödja den europeiska dimensionen i utbildnings-, ungdoms-, och idrottsverksamheterna. Budget: 19 miljarder EUR Ersätter: Programmet för livslångt lärande. Ung och aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink

60 Erasmus för alla? (YES Europe) Programmet skall stödja verksamhet inom följande tre områden: individuell lärande mobilitet, 65 % (individuella utbyten) samarbete för innovation och goda exempel, 26 % stöd till politiska reformer i medlemsstaterna, 5 % I programmet kommer även en liten del av budgeten avsättas för stöd till åtgärder inom idrottsområdet. Utbyten är möjligt inom de flesta områden och kan handla om att utvecklas i sin yrkesroll och att utbilda andra att utvecklas i sin yrkesroll.

61 Problemställning ger projektbeskrivning med syfte och mål Kravspecifikation partners Partnersök Europa Urval - dialog Intresserade olika enheter? Ansökan Jobbskuggning Grupper om 3-4 personer? Grupper om 3-4 personer? Återkoppling spridning Erfarenheter, idéer, inspiration Grupper om 3-4 personer? Seminarier - chefer, kollegor, politiker? Strategi? Utveckling?

62 Mer om tematiska möjligheter i praktiken under dag 3 och 4

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014-2020

EU:s nya programperiod 2014-2020 EU:s nya programperiod 2014-2020 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 614 slutlig 2011/0275 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020 TILLVÄXTVERKET Miljöbedömning ÖKS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR PROGRAMMET FÖR EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2014-2020 STOCKHOLM SWECO 1 (40) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office Mobile:+46 70 5555 117 E-mail: lars.wikman@northsweden.eu Homepage: www.northsweden.eu Horizon 2020 Umeå 2013-01-24 Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office 20 Bil Innovation

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå

Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå Västerbottens läns tillväxtprogram 2008 Produktion: Region Västerbotten Omslagsfoto: Norrlandia bildbyrå 1. INLEDNING Västerbottens ekonomi utvecklas väl och utgör ett positivt bidrag till den nationella

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands innovationsstrategi Ålands landskapsregering Ålands strategi för smart specialisering beskriver vilka insatser och resurser som ska användas för att främja ett innovativt samhälle samt vilka de

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer