Protokoll. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 62-80

2 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden Värmestuga och härbärge för fattiga EU-migranter Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport, Granskning av finanshanteringen Tillämpning och tolkning av färdtidsersättning till förtroendevalda Reviderad budget Tolkförmedling Väst för samråd Reviderad handlingsplan för förorenade områden E20 Alingsås-Vårgårda, delen Bälinge-Vårgårda Hjultorp, samråd Remiss Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt - Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt Samråd avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år Förslag till kommunstyrelsen angående medlemsmöten inom krisledningsnämndens ansvarsområde - Per Anderson (FP) och Eva Mattsson Hill (FP) Prövning av verksamheten i kommunens bolag år Tillsättning av parlamentariska arbetsgrupper inom kommunstyrelsen Ansökan från Alingsås Tennisklubb om förnyad kommunal borgen Meddelanden Anmälan av delegeringsbeslut... 41

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl samt Paragrafer Beslutande Joakim Järrebring (S), ordförande Daniel Filipsson (M), vice ordförande Per Andersson (FP) Jan Gustafsson (V), Anita Hedén-Unosson (S) Ingbritt Johansson (C) Birgitta Larsson (S) Emma Liljewall (MP) Peter Martini (SD) Anton Oskarsson (M) John Skoglund (S) Lina Svensson (M) Stefan Svensson (KD) Novak Vasic (MP) Anita Brodén (FP) Åsa Svedjenäs (V), Övriga deltagare Sebastian Aronsson (S) Urban Eklund (KD) Emil Johansson (M) Karin S Johansson (S) Maria Katris (S) Lena Klevenås (MP) Thomas Pettersson (C) Karin Schagerlind (M) Timo Sormunen (S) Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Björn Franke, administrativ chef Utses att justera Daniel Filipsson (M) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Joakim Järrebring (S) Daniel Filipsson (M)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, administrativa avdelningen Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Förslag till kommunstyrelsen angående medlemsmöten inom krisledningsnämndens ansvarsområde B/ Kommundirektörens information -besök av skolinspektionen i grundskola och gymnasium -stabsläge på Alingsås sjukhus, svårt att på grund av platsbrist få medicinskt färdigbehandlade hemskrivna till respektive kommuner -diskussioner om samorganisationslösningar inom olika områden -nya förvaltningschefen till miljöskyddskontoret börjar den 1 juni -kommunstyrelsens förvaltning startar under våren en översyn av organisationen utifrån ansvarsområdet C/ Övrig information -GR styrgrupper för arbetsmarknad, miljö/samhällsinformation, sociala området och utbildningsgruppen: kommunens representanter kommer i år att lämna information till kommunstyrelsen i maj, september och november

6 6 KS 62 Dnr KS 078 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun Ärendebeskrivning Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året. I Styrmodell för Alingsås (KF , 156) anges följande: I årsredovisningen, per den 31 december, följer kommunfullmäktige upp de prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas och bolagens åtaganden samt den ekonomiska resursförbrukningen under det gångna året. I årsredovisningen samlar kommunen sin och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning samt analyserar och drar slutsatser av det gångna året. Nämndernas flerårsstrategier följs upp av respektive nämnd. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige i mars och är ett underlag till revidering av mål, åtaganden och ekonomiska ramar för nästkommande flerårsstrategi. Årsredovisningen är också ett underlag för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2015, 33 att återremittera ärendet med motiveringen att den ska kompletteras med en sammanställd redovisning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 mars 2015 lämnat följande yttrande: Analys av hela kommunens utveckling i riktning mot målen är i fokus. Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är viktiga underlag för analysen, men finns inte med i sin helhet i själva rapporten. Nämndernas årsredovisningar finns istället med som beslutsunderlag till Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun. Årsredovisningen visar att det ur ett helhetsperspektiv råder god ekonomisk hushållning och en positiv utveckling av resultaten i riktning mot de prioriterade målen. Koncernen Alingsås kommun redovisar ett positivt resultat på 88,2 mnkr för 2014 att jämföra med 69,8 mnkr för 2013, en resultatförbättring med 18,4 mnkr (26 %). Resultaten är dock inte jämförbara. Från och med 2014 tillämpar bolagen inom kommunen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (det så kallade K3-regelverket). För att erhålla en korrekt jämförelse måste justering ske för K3-regelverket, vilket innebär att föregående års resultat skall ökas med ca 20,6 mnkr. I resultatet för 2013 ingår också jämförelsestörande poster med netto -11,0 mnkr avseende främst intäkter från FORA (AFA-pengar), bidrag för gång- och cykelvägar samt poster hänförliga till pensionsavsättningen. Justerat för effekter av K3-regelverket och jämförelsestörande poster skulle 2013 års resultat uppgå till ca 101 mnkr. Årets resultat för kommunkoncernen är således en resultatförsämring med ca -13 mnkr jämfört med Koncernen AB Alingsås Rådhus redovisar ett resultat efter skatt på 48,6 mnkr att jämföra med 51,0 mnkr föregående år och resultatet för 2013 är justerat i enlighet med K3-regelverket.

7 7 KS 62, forts Dnr KS 078 Under 2014 har AB Alingsåshem och Fabs AB värderat sitt fastighetsbestånd. Marknadsvärdet uppgick till mnkr och översteg bokfört värde med 617 mnkr. Bokfört värde på fastigheterna uppgår till mnkr att ställa i relation till motsvarande skulder i kreditinstitut uppgående till mnkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Årsredovisning för 2014 godkänns.

8 8 KS 63 Dnr KS 241 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till utvecklingsprogram för Noltorp 2025 samt ett förslag till organisation och genomförande. Förslaget har efter beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag samt till berörda parter. Inkomna synpunkter har behandlats och besvarats. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars att godkänna projektdirektiv för projektet Stadsförnyelse Noltorp. Projektets uppgift är att ta fram ett utvecklingsprogram för Noltorp som innehåller en målbild och en handlingsplan. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att genomföra projektet. Bakgrunden är att AB Alingsåshem har för avsikt att under 2015 påbörja en upprustning och förnyelse i Noltorp med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv. Det finns anledning att inför denna upprustning och förnyelse ta ett helhetsgrepp om stadsdelen utifrån ett hela-stadenperspektiv. Under 2013 och under första halvåret av 2014 har utredningar och analyser genomförts inom projektområdet. Dessa behandlar områdets sociala sammansättning, ekosystem samt förutsättningar för trygghet i den fysiska miljön. Förutom dessa analyser har det gjorts en bred medborgardialog som utgått från Mötesplats Noltorp, en samlingslokal i centrum av stadsdelen. En sammanställning över medborgardialogen finns i en sociotopkarta. En dialog har också förts med privata aktörer i Noltorp samt med tjänstemän inom den kommunala organisationen. Utvecklingsprogrammets innehåll Utifrån ovannämnda underlag har ett förslag till utvecklingsprogram för Noltorp 2025 tagits fram. Den innehåller fem strategier: 1. Sätt människan och det hållbara vardagslivet i fokus 2. Stärk tryggheten 3. Stärk identiteten och karaktären 4. Förnya gatorna och bostadsbeståndet och möjliggör för god service 5. Skapa grön livskvalitet Genom att utgå från dessa strategier i planeringen av Noltorp uppnår vi målbilden. Målbilden över Noltorp 2025 redovisas i en målbildskarta. Till målbilden finns två fördjupningar; en för trafik och en för mötesplatser.

9 9 KS 63, forts Dnr KS 241 En in zoomning finns också för sju geografiska områden i Noltorp, där målbilden beskrivs mer konkret enligt nedan: Centrumstråket Ett levande centrum Säterigatan En tydlig och aktiv stadsdelsgata Noltorpsgatan En grön entré till centrum Kv Citronen En grön och energieffektiv förtätning med goda mötesplatser Kv Bananen En attraktiv boendemiljö med en tydlig koppling till centrum och stadskärnan Noltorpsstigen En grön lunga i Noltorp Klämmavägen och Noltorpsvallen Ett aktivt fritidsanläggningsområde Utvärdering av målbilden Utvecklingsprogrammet och målbilden för Noltorp har utvärderats utifrån hur hållbart det är ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Enligt utvärderingen innebär förslagna målbild en stor förbättring när det gäller trygg plats, en inkluderande plats, rik natur, minskad klimatpåverkan och lokal ekonomi. Organisation och kostnader Genomförandet av målbilden kommer att ta ca år. Olika byggprojekt, detaljplaner och insatser kommer att ske under tidsperioden. För att alla dessa delar ska synkronisera med varandra kommer de att ingå som aktiviteter i en huvudprocess. För att driva denna huvudprocess föreslås att en projektkoordinator tillsätts. För att bibehålla en helhetssyn och samordning för hela processen föreslås att kommunstyrelsen tar ett samordningsansvar. Detta för att många kommunala nämnder och bolag samt privata aktörer kommer att driva eller beröras av processen. Att uppnå Målbild Noltorp 2025 kräver investeringar, de största kommer att göras av AB Alingsåshem i samband med deras renovering och nybyggnation i Noltorp. Det kommer även att krävas medel från den kommunala investeringsbudgeten. De satsningar som föreslås göras i Noltorp innebär inte bara kostnader för kommunen utan det finns även en uppsida, det vill säga att det blir kommunala besparingar om det blir en ökad samnyttjande av kommunens lokaler i området. Alingsåshems renovering och tillgänglighetsanpassning av hyreslägenheterna bidrar till färre bostadsanpassningskostnader i Noltorp för vård- och äldreomsorgen. Det blir dessutom intäkter vid försäljning av exploaterbar mark.

10 10 KS 63, forts Dnr KS 241 Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 mars 2015 lämnat följande yttrande: Det finns stora samhällsekonomiska fördelar i form av minskat utanförskap, ökad trygghet, stärkt lokal identitet samt fler arbetstillfällen om vi gemensamt satsar på Noltorp. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2015, 42. Kommunstyrelsens beslut: Antagande av utvecklingsprogram och frågan om finansiering och prioritering av investeringar hänskjuts till flerårsstrategiberedningen Exp: Klk-ek, Klk-HTN

11 11 KS 64 Dnr KS 077 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden Ärendebeskrivning Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 15 februari 2015, 6 beslutat att anhålla om tilläggsanslag för åren Tilläggsanslaget uppgår till 800 tkr per år. Det anhållna tilläggsanslaget grundar sig i förändringar av Föräldrabalken, samt ett ökat antal ensamkommande barn. Förändringarna i Föräldrabalken medför skärpt kontroll av de som föreslås som ställföreträdare samt att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden. Utöver detta bedöms ett ökat antal ensamkommande barn medföra högre kostnader för nämnden framöver. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 mars 2015 lämnat följande yttrande och förslag till beslut: Kommunledningskontoret avstyrker begäran om tilläggsanslag med anledning av kommunens sammantagna ekonomiska situation. I senaste skatteprognosen från SKL daterad den 19 februari 2015 justerades Alingsås kommuns skatteintäkter och statsbidrag ned jämfört med prognosen som låg till grund för kommunens flerårsstrategi Prognosen per den 19 februari 2015 från SKL är ca 11 mnkr lägre för 2015 än den prognos som låg till grund för flerårsstrategin. Med anledning av detta ses ett tilläggsanslag till nämnden ej som lämpligt. Däremot finns fortfarande möjlighet att fördela om medel mellan de olika nämndernas ramar då detta ej påverkar den totala ramen, detta måste dock vara föremål för en politisk prioritering och ett politiskt ställningstagande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2015, 43 och då lämnat följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Tilläggsanslag beviljas och belastar kommunens resultat. Yrkande Joakim Järrebring (S) yrkar på följande förslag till beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten till samorganisering av överförmynderiverksamheten med närliggande kommuner. Begäran avslås. Överförmyndarnämnden får, i samband med delårsbokslut T2, återkomma med ett förtydligat underlag avseende det faktiskt ökade merarbetet som ligger till grund för deras ökade behov Emma Liljewall (MP), Jan Gustafsson (V) och Birgitta Larsson (S), Daniel Filipsson (M), Anita Brodén (FP), Stefan Svensson (KD) och Peter Martini (SD) yrkar bifall till Joakim Järrebrings ändringsyrkande.

12 12 KS 64, forts Dnr KS 077 Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl ändringsyrkande och finner det bifallet. Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över möjligheten till samorganisering av överförmynderiverksamheten med närliggande kommuner. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Begäran avslås. Överförmyndarnämnden får, i samband med delårsbokslut T2, återkomma med ett förtydligat underlag avseende det faktiskt ökade merarbetet som ligger till grund för deras ökade behov Exp: Klk-uppdrag, ÖFN

13 13 KS 65 Dnr KS 670 Värmestuga och härbärge för fattiga EU-migranter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav den 28 november 2014, 151, socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en värmestuga och/eller ett härbärge för fattiga EU-migranter. Bakgrunden till uppdraget är en motion från Lena Klevenås (MP) och Thomas Hurtig (MP). Socialnämnden har den 24 februari 2015, 30 beslutat ställa sig bakom en utredning från socialförvaltningen och överlämna denna till kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutade vidare att förorda att kommunen involverar frivilligorganisationer i det fortsatta arbetet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 mars 2015 lämnat följande yttrande: Genom den utförda utredningen har socialnämnden utfört kommunfullmäktiges uppdrag. Utredningen överlämnas till kommunfullmäktige. Socialnämnden har uppgiften att initiera de åtgärder som bedöms lämpliga inom nämndens ansvarsområde. Kommunledningskontoret har inget att invända mot socialnämndens förordande av att frivilligorganisationer involveras i det fortsatta arbetet. Det ryms inom socialnämndens verksamhetsansvar att hantera de risker och möjligheter i kommunens uppdrag enligt socialtjänstlagen, som följer av att engagera frivilliga krafter i att möta människor i en utsatt situation. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2015, 45 och då lämnat följande förslag till beslut: Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Utredningen godkänns. 2. Socialnämnden får i uppdrag att enligt sitt förslag arbeta vidare med en lösning i samverkan med frivilligorganisationer. Yrkande Anita Brodén (FP) yrkar på följande förslag till beslut i punkt 2: Respekt skall visas gentemot personers önskan att själva ansvara för sin försörjning. Socialnämnden har ett yttersta ansvar i enlighet med socialtjänstlagen att, när en nödsituation uppstår, bistå människor oavsett nationalitet. Socialnämnden bör i samverkan med frivilligorganisationer utarbeta en plan för att ha en beredskap vid akuta situationer. Säkerhet i samband med tillfälliga övernattningar skall beaktas.

14 14 KS 65, forts Dnr KS 670 Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD) och Ingbritt Johansson (C) och Peter Martini (SD) yrkar bifall till Anita Brodéns ändringsyrkande. Emma Liljewall (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Proposition Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Anita Brodéns m fl ändringsyrkande i punkt 2. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 2. Nej-röst för bifall till ändringsyrkandet. Ja Jan Gustafsson (V) Anita Hedén-Unosson (S) Birgitta Larsson (S) Emma Liljewall (MP) John Skoglund (S) Novak Vasic (MP) Joakim Järrebring (S),ordförande Nej Daniel Filipsson (M) Ingbritt Johansson (C) Peter Martini (SD) Per Anderson (FP) Anton Oskarsson (M) Lina Svensson (M) Anita Brodén (FP) Stefan Svensson (KD) Med 8 nej-röster mot 7 ja-röster antas Anita Brodén m fl förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Utredningen godkänns. 2. Respekt skall visas gentemot personers önskan att själva ansvara för sin försörjning. Socialnämnden har ett yttersta ansvar i enlighet med socialtjänstlagen att, när en nödsituation uppstår, bistå människor oavsett nationalitet. Socialnämnden bör i samverkan med frivilligorganisationer utarbeta en plan för att ha en beredskap vid akuta situationer. Säkerhet i samband med tillfälliga övernattningar skall beaktas. Reservation Joakim Järrebring (S), Jan Gustafsson (V), Emma Liljewall (MP), Anita Hedén-Unosson (S), Birgitta Larsson (S), John Skoglund (S) och Novak Vasic (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

15 15 KS 66 Dnr KS 012 Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning EU har infört ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut med skärpta krav på kapital och likviditet, vilket innebär att banker och kreditinstitut måste upprätthålla en större andel eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna, det så kallade bruttosoliditetskravet. Beslut är ännu inte fattat exakt vilken bruttosoliditet som kommer att krävas av Kommuninvest ekonomisk förening utan senast vid utgången av år 2016 kommer EU att ta ställning till den slutgiltiga utformningen av regelverket. Föreningsstyrelsen i kommuninvest planerar att klara minst 1,5 procent i bruttosoliditet. Oavsett vilken procentsats som beslutas skall kapitaluppbyggnaden vara genomförd senast före den 1 januari Inom kommuninvest har det fram till den 1 januari 2015 pågått en viss kapitalförstärkning via egna vinstmedel, vilken kunnat uppstå genom att kommuninvest tog ut ökade marginaler mellan upp- och utlåning. Överskottet delades sedan ut till medlemmarna via en så kallad återbäringsmodell som innebar att överskottsutdelningen går tillbaka till kommuninvest i form av en ny obligatorisk medlemsinsats. På så sätt ökar medlemmarnas insats årligen. Kommuninvest ekonomisk Förening är ägarorganisationen där kommunerna var och en för sig är medlemmar. Den ekonomiska föreningen äger Kommuninvest i Sverige AB, som är föreningens kreditmarknadsbolag. Alingsås kommun har i dagsläget en total kapitalansats om ca 12,0 mnkr. Alingsås kommun har via sina bolag upptagit lån från Kommuninvest motsvarande ca mnkr per den 31 december Under 2013 arbetade styrelsen för kommuninvest fram förnyade former för kapitaluppbyggnaden i syfte att leva upp till minimikravet på bruttosoliditet. De nya formerna för kapitalförstärkning och en reformering av modellen förutsätter att stadgarna ändras. De stora förändringarna innebär en höjd minimiinsats för nya och gamla medlemmar där grundnivån höjs till 200 kronor per invånare, vilken gäller från och med 2014 för nya medlemmar och från och med 2018 för befintliga medlemmar (Alingsås kommun). Nytt är också att det införs en högsta insatsnivå på 900 kronor per invånare samt att det föreslås införas en ny möjlighet att göra extra insatser upp till 50%, 75% eller 100% av den högsta insatsnivån och därefter få motsvarande reducering av den årliga insatsen. Medlemmar som snabbt når den högsta nivån skall få fördelar, exempelvis behålla mer av återbäringen. Kommuninvest önskar också införa en beredskap för att genom beslut på stämma kunna ta ut ytterligare insats från medlemmarna upp till den stadgemässiga högsta nivån om de lagstadgade minimikraven på kapitaltäckning hotas. Likaså önskar styrelsen en tydligare reglering av att återbetalning av insats vid utträde kan fördröjas om kapitaltäckningen hotas. De föreslagna stadgeändringarna kräver beslut på två på varandra följande föreningsstämmor där slutgiltigt beslut skall fattas på ordinarie stämma i april Ett första beslut togs på motsvarande stämma i april 2014.

16 16 KS 66 forts, Dnr KS 012 Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 mars 2015 lämnat följande yttrande: För Alingsås kommun skulle en insats motsvarande miniminivån om 200 kronor per invånare motsvara omkring 8 miljoner kronor, en nivå kommunen redan nått upp till. En insats motsvarande 900 kronor per invånare, det vill säga den högsta nivån, skulle innebära att kommunen placerar ytterligare omkring 23 mnkr i kommuninvest. Enligt antagande från kommuninvest skulle en insats för Alingsås kommun under 2015 beräknas till omkring 6,8 mnkr. Detta under antagande att stämman beslutar om en årlig insats motsvarande ett belopp som uppgår till 100% av överskottsutdelningen 2015 och att stämman beslutar om återbäring och ränta på insatskapital enligt styrelsens förslag. Alingsås kommuns totala kapitalinsats skulle då uppgå till 18,8 mnkr. Under maj månad 2015 kommer kommuninvest sända ut en förfrågan till samtliga medlemmar angående intresse att betala in extra insatser under Den 31 oktober 2015 är sista dag för medlemmarna att lämna bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under Inbetalning skall sedan ha skett per den 31 december Enligt kommuninvest har ett flertal medlemmar uttalat sig om att de snarast möjligt vill bidra med extra insatskapital för att på så sätt få en lägre finansieringskostnad och återbäring utan krav på årlig insats. Baserat på vad medlemmarna sagt vid medlemssamråden tror kommuninvest att de flesta medlemmarna kommer att betala in högstanivån, eller huvuddelen av den, under Förslaget till föreningsstämman 2015 är att medlemmarna erhåller 2,5 procents ränta på insatt kapital där nytt räntebeslut fattas årligen. Det finns inga garantier på att återbäring från kommuninvest erhålls årligen. Eventuell återbäring beror på kommuninvests resultatnivå samt föreningsstämmans beslut. Såväl återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år nytt beslut på föreningsstämman. Redovisningsmässigt kommer insatsen att utgöra en tillgång i kommunens balansräkning och kommer således inte att belasta driftsresultatet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2015, 46. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget från styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening till förändring av stadgar, som behandlas vid årsstämman i april Tidplan och belopp för Alingsås kommuns inbetalning av höjd medlemsinsats får bedömas i flerårsstrategi Exp: Kommuninvest, Klk-ek

17 17 KS 67 Dnr KS 016 Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Ärendebeskrivning Revisionsbyrån Ernst & Young (EY) lämnade den 14 januari 2015 sin revisionsrapport Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling. Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt bedöma efterlevnad av gällande lagstiftning inom området. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 mars 2015 lämnat följande yttrande och förslag till beslut: Nedan framgår förvaltningens svar på de synpunkter som förs fram i rapporten. Avsnitt 3: Riktlinjer och organisation Revisionsrapporten framför att de kompletterande dokumenten avseende processerna i upphandling inte skulle motsvara ett tillräckligt stöd för beställarna i organisationen. Upphandlingsenheten tar till sig synpunkten men vill även belysa vikten av en god och kontinuerlig dialog i sakfrågan. Även vad gäller meddelandeplikt av direktupphandlingar bör det påpekas att det främsta ansvaret ligger på verksamheterna att rapportera. Vad gäller internkontrollen och den centrala uppföljningen har detta tidigare utpekats som en svaghet och en risk. Den centrala uppföljningen behöver förstärkas både vad gäller den ekonomiska uppföljningen men även kvalitetsuppföljning. Detta kommer vara föremål för en översyn under Innan det kan genomföras fullt ut måste dock arbetsbördan ställas i relation till organisationens resurser. För att ge riktlinjerna för upphandling större genomslag behöver beställarorganisationen ses över och reduceras. De beställare som är kvar måste få en utbildning i beställarbeteende. Kommunen har även riktlinjer som innehåller sanktionsmöjligheter ifall gällande regler ej följs. Dessa har dock inte verkställts i något fall ännu. Efter genomförd beställarutbildning bör det övervägas att nyttja denna möjlighet på ett tydligare sätt. Gällande barn- och ungdomsnämnden sker just nu en översyn av beställarorganisationen och utbildningar är planerade till att starta under våren Avsnitt 6.1 fråga kring förändringar i lagstiftningen Upphandlingsenheten tar till sig synpunkten, men vill påpeka att kommunen redan vidtagit initiativ som underlättar för små, medelstora och nystartade företag att komma ifråga vid upphandlingar. Då lagstiftningen ej är antagen än har det varit svårt att göra större ytterligare förändringar. Detta kommer dock ske när lagstiftningen väl träder i kraft.

18 18 KS 67, forts Dnr KS 016 Avsnitt 6.3 Identifierade förbättringsområden I granskningen har vissa förbättringsområden identifierats och mot bakgrund av detta rekommenderas kommunstyrelsen att: Uppdatera styrdokument avseende direktupphandlingar så de överensstämmer med gällande lagstiftning. Svar: Regelverket för direktupphandling har förändrats sedan antagandet av riktlinjerna för upphandling och med anledning av kommer riktlinjerna att revideras under våren Säkerställa genom utbildningsinsatser att nuvarande och kommande lagstiftning och riktlinjer inom inköp och upphandling blir kända för kommunens inköpare. Svar: Upphandlingsenheten har gått ut med inbjudningar till samtliga verksamheter. Vissa utbildningar, däribland för BOU, är planerade med start i april Fortsätta översynen av antalet inköpare i kommunen. Svar: Upphandlingsenheten tar till sig synpunkten om att reducera antal beställare. Noteras bör dock att det till stor del är upp till varje verksamhet att dimensionera sin beställarorganisation. Införa kontroller av avtalstrohet på en kommunövergripande nivå Här finns en brist idag och kommunen tar en risk med bristande uppföljning. Ambitionen är att få till en bättre och mer heltäckande uppföljning. Noteras bör dock att denna ambitionsnivå måste vara i relation till tillgängliga resurser. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2015, 47. Kommunstyrelsens beslut: Förvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar till revisorerna. Exp: Revisorerna

19 19 KS 68 Dnr KS 016 Revisionsrapport, Granskning av finanshanteringen Ärendebeskrivning Revisionsbyrån Ernst & Young (EY) lämnade den 20 januari 2015 sin revisionsrapport Granskning av finanshanteringen i Alingsås kommun. Syftet med granskningen var att bedöma om ändamålsenligheten inom finansverksamhet avseende organisation, styrning och ansvarsfördelning samt återrapportering till kommunstyrelsen, varit tillräcklig. Granskningen, utmynnar i en rad rekommendationer till Alingsås kommun, i syfte att förstärka styrning och kontroll av finanshanteringen. Rekommendationerna är många och delvis detaljrika, men några kräver ett mer helhetstänk inom hela kommunkoncernen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 mars 2015 lämnat följande yttrande: Ansvaret för kommunens finanshantering åligger kommunstyrelsen. Finanshanteringen sköts av kommunens centrala ekonomiavdelning, där ekonomichef är ytterst ansvarig för kontroll och rapportering till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen är traditionellt organiserad och har så varit under flertalet år. Nuvarande finanspolicy, som gäller hela kommunkoncernen, är från 2005 och har sedan dess kompletterats med den riktlinjer för överskottslikviditeten från 2012 samt riktlinjer för kommunal borgen från Alingsås kommun har inga egna lån utan det är de kommunala bolagen inom kommunkoncernen som i egenskap av egna juridiska personer lånar till främst respektive bolags investeringsbehov. De kommunala bolagen lånar i huvudsak med kommunal borgen som säkerhet. År 2012 återbetalade AB Alingsås Rådhus ca 600 mnkr till Alingsås kommun, vilket föranledde behovet av riktlinjer för den så kallade överskottslikviditeten. Någon förändring i organisation, kontroll eller återrapportering föranleddes ej i praktiken vid det tillfället. Kommunens pensionsfond, som startades 2005, förvaltades och görs fortfarande av Söderberg & Partners, som är en fristående rådgivare och förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar inom norden. De har även fungerat som rådgivare av kommunens överlikviditet. Under åren 2013 och 2014 har ekonomiavdelningen fått olika politiska signaler om planer för kommunens överlikviditet, vilket har medfört medvetet korta placeringstider. Samtidigt har räntemarknaden under dessa åren förändrats, till fördel för de parter som lånar likvida medel och till nackdel för parter som vill placera likvida medel. Med nuvarande finanspolicy finns små möjligheter att förbättra kommunens avkastning på likvida placeringar utan att öka riskerna. Finanshanteringen har sedan drygt ett år analyserats och belysts internt inom ekonomiavdelningen och av både revisionen samt inhyrda konsulter. Analyserna har gett ett gediget beslutsunderlag till förslag om ny finanspolicy, där riktlinjer för överlikviditeten och kommunal borgen ingår. Dessutom har placeringsriktlinjer för pensionsfond och stiftelser genomlysts och varit föremål för uppdatering. Policydokument och nya riktlinjer kommer att föreslås kommunfullmäktige under 2015.

20 20 KS 68, forts Dnr KS 016 Organisationen och därmed förstärkt kontroll inom ekonomiavdelningen har praktiskt utformats och förbättrats under Det arbetet ligger till grund för en ny intern organisation av finanshanteringen i syfte att förstärka kontroll och kompetens inom ekonomiavdelningen. Under 2015 kommer även rapporteringskedjan till kommunstyrelsen att förbättras och säkras. Alingsås kommun inklusive de kommunala bolagen har en omfattande finansverksamhet. Kommunstyrelsen har ett klart utpekat ansvar för hela medelsförvaltningen i kommunkoncernen, enligt kommunallagen. Det kräver både en strategisk planering, insyn och väl fungerande intern kontroll. För att förflytta nuvarande finansverksamhet till efterfrågad högre nivå, behövs en klar viljeyttring från kommunstyrelsen i en rad övergripande frågor, såsom: Skall gemensam skuldförvaltning eftersträvas Vilken inriktning skall det vara på överlikviditeten, på kort och lång sikt Vad skall gälla avseende kommunal borgen Ekonomiavdelningen kommer inom ramen för nuvarande organisation förstärka finanshanteringen, men större inriktningsförändringar bedöms inte inrymmas inom nuvarande organisation. Förstärkning kan dock ske på flera olika sätt och bör i sammanhanget inte styra inriktningen finansverksamheten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2015, 48. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar till revisorerna. Exp: Revisorerna

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 41-60

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 41-60 Kommunstyrelsens 41-60 2 41 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun - Del 2: Sammanställd redovisning...5 42 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp...6 43 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden...9

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 96-102 2 96 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen...4 97 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017, Länsstyrelsen/Västra Götalandsregionen...5 98 Verksamhetsförändringar

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen

Protokoll. Förbundsdirektionen Förbundsdirektionen 9-14 Förbundsdirektionen sammanträde 9. Godkännande av dagordning 10. Utseende av justeringsperson 11. Ekonomi och verksamhetsuppföljning per den 30 april 12. Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening Bakgrund Den senaste finanskrisen

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Protokoll. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Alingsås och Vårgårda 1-6 2 1 Godkännande av dagordning... 6 2 Utseende av justeringsperson... 7 3 Årsredovisning 2015... 8 4 Handlingsprogram 2015-2018 för Alingsås och Vårgårda... 9 5 Verksamhetsplan

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-09-07 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:133 20461 Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 08:30-11:45 Paragrafer 31-38 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordförande Ersättare Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M)

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-08 Kommunstyrelsen Sammanträde 14 april 2015 klockan 13 Kungsbackarummet Ärende Beteckning 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) 2. Information om samråd och viktigare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer