Granskning av årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av årsredovisning 2010"

Transkript

1 2010 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Balanskrav God ekonomisk hushållning Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar

3 Sammanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vissa avvikelser har noterats och kommenteras i rapporten, men de bedöms ej uppgå till väsentligt belopp. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling är god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Kommunens resultat uppgår till 29,8 mnkr (2009 uppgick resultatet till 15,2 mnkr) före balanskravsutredning och 29,3 mnkr ( ,4 mnkr) efter kommunens balanskravsutredning. Prognosen för det ekonomiska utfallet har rört sig mycket under året och särskilt under hösten. Överskottet har ökat med 14,7 mnkr sedan delårsbokslutet och 5,6 mnkr sedan uppföljningen som gjordes i oktober. Störst avvikelse finns hos Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de nio verksamhetsmål som fullmäktige har angivit i framtidsplan 2010 med flerårsplan i kommunens strategiska mål och styrkort. Tre av målen bedöms av Kommunstyrelsen som helt uppfyllda och sex av målen som delvis uppfyllda. Målen är en del av kommunens flerdimensionella styrmodell och kommunens övergripande mål för God ekonomisk hushållning. I styrmodellen ingår också att Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål och dessa har uppfyllts under året. 3

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 1.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 4

5 Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har ej granskats inom ramen för årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande ansvarsutövningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 5

6 2 Granskningsresultat 2.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Dispositionen av förvaltningsberättelsen är helt ny. Årsredovisningen inleds med ett avsnitt om årsredovisningens syfte och innehåll som beskriver vad som redovisas i respektive avsnitt. Vision och styrmodell redovisas i inledningen. Väsentliga händelser i kommunen redovisas månad för månad i stället för övergripande och hos respektive nämnd. Någon redovisning nämnd för nämnd görs inte. Målen följs upp i ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen, se även avsnitt Genom det upplägg kommunen valt ges en tydlig bild av väsentliga händelser under året, men det är svårt att följa om nämnderna har uppfyllt sina uppdrag från Kommunfullmäktige. Vi ser positivt på att årsredovisningen är mindre omfångsrik är tidigare. Vi har nedan kommenterat uppgifter som ska ingå i förvaltningsberättelsen även om de redovisas under egen rubrik utanför förvaltningsberättelsen. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Under avsnittet ekonomi redovisas årets utfall och en översiktlig analys av god ekonomisk hushållning. Efter förvaltningsberättelsen görs en ekonomisk analys där det utöver finansiella nyckeltal redovisas uppgifter om pensionsskulden och nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. I framtidsplan 2010 med flerårsplan fastställde Kommunfullmäktige 1 budgeten för Då fastställdes också en resultatbudget. Framtidsplanen reviderades sedan i , men i den reviderade planen redovisas endast förändringar av ramarna samt investeringsbudgeten, ej resultatbudgeten. Detta gör det svårt att följa resultatbudgeten. Se även avsnitt Kommunfullmäktige

7 Händelser av väsentlig betydelse. Av förvaltningsberättelsen framgår på ett tydligt sätt om väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret genom den månadsvisa redovisningen, men det saknas uppgifter om händelser efter räkenskapsårets utgång. Förväntad utveckling. Det finns ett avsnitt om förväntad utveckling i framtiden och dessutom lämnas en översiktlig kommentar om ekonomin i framtiden i den finansiella analysen. Denna avser mest den samhällsekonomiska utvecklingen i stort och gör ingen koppling till ekonomiska prognoser men behov av prioriteringar i Gnesta i framtiden påpekas. Väsentliga personalförhållanden. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a, d.v.s. frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen såsom antalet anställda respektive årsarbetare hos nämnderna och verbal information. Avsnittet bör utvecklas till att även omfatta arbetsmiljö, rehabilitering, personalrörlighet, förmåner etc. Gemensam förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. Som tilläggsupplysning redovisas en bild av de ekonomiska engagemangen i koncernföretagen som ägartillskott, koncernbidrag, utdelningar, köp och försäljning samt fordringar, skulder och andra förpliktelser mellan enheterna i den kommunala koncernen. Ett beslut 2 om villkorat ägartillskott på tkr nämns i förvaltningsberättelsen, men är ännu inte reglerat från kommunen och ingår inte i kommunens redovisning. Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. Information om prestationer lämnas samlat i avsnittet Gnesta i korthet. Där redovisas några indikatorer där jämförelse har gjorts även med andra kommuner och nyckeltal. Vi ser positivt på att man har valt 2 Kommunfullmäktige

8 ut några relevanta nyckeltal från respektive nämnd och redovisar dessa samlat tillsammans med några ekonomiska nyckeltal. De övergripande målen redovisas i förvaltningsberättelsen med övergripande bedömning av måluppfyllelse i form av figur i färg och rubrikerna förklaring, måluppfyllelse och uppföljning av mål. Vi bedömer att redovisningen av måluppfyllelsen är tydlig, men att det många gånger redovisas mer vad som har gjorts än resultat Investeringsredovisning Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. Jämförelse görs med beslutade investeringar för 2010 och totalt beslutade investeringar. Redovisning lämnas också för återstående beslutade belopp vilket ger en överblick över pågående åtaganden. Årets investeringar uppgick till tkr. Av dessa är tkr färdigställda. Årets budget uppgick till tkr inklusive beslut från tidigare år. Årets största avslutade investeringar har varit vatten- och avloppsledningar vid exploatering samt vatten- och avloppssystem, tkr samt IT-investeringar på tkr Driftredovisning Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget, även om det är lite svårt att följa den då den inte följer samma uppställning som kommunfullmäktiges rambeslut. Det finns en samlad driftredovisning med årets utfall jämfört både med budget och föregående år. Budgeten redovisas brutto medan fullmäktige fastställer ramarna netto. Budgetjusteringar har gjorts under året. Jämförelse med nettoutfall görs med föregående år. Någon avvikelse och kommentar lämnas inte i anslutning till driftredovisning. Detta lämnas dock vid redovisningen i förvaltningsberättelsen där även utvecklingen av nettokostnaderna sedan föregående år redovisas. I driftredovisningen redovisas finansförvaltningen separat, medan den är fördelad i den redovisning som lämnas i förvaltningsberättelsen. Kommunfullmäktige fastställer ramarna enligt den modell som redovisas i förvaltningsberättelsen. Detta medför att det är svårt att följa fastställda budgetbeloppen för nämnderna. Prognoserna har pekat på ett överskott under hela året. Det var lägre i april än under årets första månader och sedan har prognoserna successivt pekat mot ett betydligt större överskott. Det finns flera förklaringar till det positiva utfallet. Kostnadsutvecklingen har hållits nere, både genom att påbörjade besparingar har fått fullt genomslag under 2010 och att flera beslutade åtgärder ännu inte har genomförts. Detta gäller t ex ombyggnaden av Liljedalshemmet, inköp av höghöjdsbil till brandförsvaret och vakanta tjänster inom miljö- och byggnämndens område. Det har varit färre barn inom förskolan och individ- och familjeomsorgen har inriktats mot insatser på hemmaplan i stället för institution/familjehem. Kostnader som blivit högre än budgeterat är bl. a. snöröjning, hemtjänst och hemsjukvård, samt va och renhållning. Skatteintäkterna och bidraget i kostnadsutjämningssystemet har ökat mer än budgeterat. Kommunen har också erhållit 10 mnkr i tillfälligt konjunkturbidrag. Den enda nämnd som redovisar underskott är Kultur- och 8

9 tekniknämnden och där redovisar alla större verksamheter underskott. Det sammanlagda överskottet inom nämndernas verksamhet exklusive kommungemensamt är tkr. Vi ser positivt på detta då det ger möjlighet för kommunen att även klara resultatet kommande år, men ser också att problem med säkerheten i prognoserna under året då överskottet ökat med tkr sedan delårsbokslutet och tkr sedan oktober. Störst avvikelse finns hos Barn- och utbildningsnämnden. Budgetra mar efter justering Budgetavvi kelse i procent Prognos avvikelse mot budget febru för året ari mars april augusti oktober Bokslut Kommungemensamt inkl finansiella poster ,35% KS ,39% Miljö- och byggnämnden ,63% Barn- och utbildningsnämnden ,81% Socialnämnden ,94% Kultur- o tekniknämnden 2) ,58% Totalt resultat ,17% Exklusive kommungemensamt ,87% 1) varav avgiftskollektiven Vatten- och avlopp Renhållning Balanskrav Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Resultatet före balanskravsutredning uppgår till tkr och tkr efter. De poster som tas upp i balanskravsutredningen är att resultatet har minskats med realisationsvinster om tkr och sedan har kommunen återfört tkr av tidigare öronmärkning för Citybanan som motsvarar indexuppräkning för bidrag enligt tidigare beslut. Avdraget för realisationsvinster är i enlighet med lagens intentioner. Något negativt resultat att täcka från tidigare år finns inte God ekonomisk hushållning Vi bedömer att de finansiella målen i styrprinciperna uppnås i och med resultat- och ställning

10 Vi bedömer att målen för verksamheten delvis uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen. Årsredovisningen i är upprättad utifrån kommunens styrmodell med flerdimensionell styrmetod där både ekonomiska och andra perspektiv sätts i fokus. Kommunens definition av god ekonomisk hushållning i framtidsplan 2010 med flerårsplan är: Kommunen har långsiktiga mål för alla verksamheter utifrån tillgängliga resurser och kommuninvånarnas behov. Verksamheten förverkligar detta på bästa sätt. Personalen är engagerad i målen och känner delaktighet, respekt, ansvar och glädje över sitt arbete. I årsredovisningen ska redogörelse lämnas för om man bedriver verksamheten med god ekonomisk hushållning. Detta sker genom att nämnderna ska redovisa om de har gjort det som planerats samt om verksamheten bedrivits inom tillgängliga resurser till planerad kvalitet. Kommunens vision Gnesta för dig som vill växa i stadens lugn och landets puls är utgångspunkten för de långsiktiga målen och en tillväxtstrategi enligt följande: Kommunens långsiktiga mål (fram till 2020): En ökande befolkning. Kommunen ska ha invånare En trygg och hållbar livsmiljö Kunskapstillväxt (bland annat utbildning) Tillväxtstrategi (för att nå målen ska kommunen arbeta för): Ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik Att kommuninvånare och besökare ska få berikande upplevelser Kommunfullmäktige har fastställt fyra perspektiv: ekonomi, kund, verksamhet och medarbetare inom vilka det finns nedbrutna mål. De kommunövergripande målen för verksamheten följs upp i förvaltningsberättelsen med bedömning av resultat för varje mål och med genomgående rubriker förklaring, måluppfyllelse och uppföljning av mål. I årsredovisningens avsnitt om Gnestas 3 Kommunfullmäktige , reviderad

11 ekonomi görs en sammanfattande uppföljning under rubriken God ekonomisk hushållning råder och där följs också de finansiella målen upp Finansiella mål Kommunen har i de ekonomiska styrprinciperna 4 fastställt finansiella mål Målen är: Finansiella mål och mått fastställda av fullmäktige i ekonomiska styrprinciper Resultatbudgeten ska ge ett överskott/ökning av eget kapital med minst 0,1 % av skatter och statsbidrag För 2011 och 2012 ska överskottet/ökningen av eget kapital vara minst 1,0 % av skatter och statsbidrag Investeringarna ska vara självfinansierade till 100 % Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensionsåtaganden. Detta innebär att kommunens kapital enbart får användas till det långsiktiga pensionsåtagandet Utfall 2010 Årets resultat motsvarar 5 %. Några nya lån har inte tagits upp. Årets resultat innebär att avkastningen på kommunens kapital inte har använts. Kommunens bedömning måluppfyllelse Målet är för lågt satt för att skapa en långsiktig god ekonomi men årets överskott gjorde att målet överträffades. Vi bedömer att målet har nåtts Målet är uppfyllt. Målet är uppfyllt. Vi instämmer i bedömningen. Kommunen har uppnått samtliga finansiella mål. Detta ger kommunen möjligheter att klara sin ekonomi även i framtiden. 4 Fastställda av Kommunfullmäktige , beslut om tillfälligt avsteg från vissa delar och 11

12 Mål för verksamheten Mål och mått för verksamheten, fastställt av fullmäktige i framtidsplan 2010 Kommunen ska ha en stark befolkningstillväxt Styrtal för 2010 är Gnesta tätort ska vitaliseras Dagbefolkning, ökning jämfört med Antal nybyggda lägenheter, minst 85 Handelsindex dagligvaror, minst 113 Handelsindex sällanköpsvaror, minst 13 Företagsklimatet ska förbättras Rankning i Svenskt näringslivs mätning, < 50 Stockholm Business Alliance rankning, < 15 Antal nystartade företag, 5 % Antal företag med fler än 5 anställda, lägst 55 Kommuninvånarna ska stimuleras till högre utbildning Antal personer år med eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, ska ligga över länssnittet Utfall i årsredovisning 2010 Antalet invånare uppgick till Antalet färdigställda lägenheter uppgick till ett trettiotal. För övriga indikatorer lämnas ingen redovisning. Åtgärder som har vidtagits redovisas på flera områden och kommentaren lämnas att några insatser har påbörjats under 2010 och fordrar flera års arbete för att slutföras. Andra aktiviteter kräver ett kontinuerligt planeringsarbete kring t.ex. bostadsbyggande och insatser för ett vackrare centrum. Antalet nystartade företag uppgick till 80, jämfört med 69 under Procenttal anges ej. Antalet företag med fler än 5 anställda är 102. Måluppfyllelse kan mätas först i april För 2009 var Gnestas andel åringar med eftergymnasial utbildning 29 % jämfört med länets 30 %. Från 2007 har avståndet mellan kommunen och länet minskat från 2,6 % till 1 %. Kommunens bedömning måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Målet bedöms som uppfyllt. Målet bedöms som uppnått. 12

13 Mål och mått för verksamheten, fastställt av fullmäktige i framtidsplan 2010 Miljömedvetenhet ska stimuleras Andel kilo restavfall per person och år, högst 100 Andel miljöklassade bilar, lägst 5 % Koldioxid per basår och invånare Valfrihets- och kundvalsmodeller ska utvecklas Upplevd valfrihet/möjligt kundval i SCB:s medborgarenkät, lägst 75 % Andel kommuninvånare som väljer tjänst hos annan huvudman än kommunen, lägst 30 % Ekonomiskt ansvarstagande ska genomsyra kommunens verksamheter Resultat lägst 1 kr Nettokostnadsandel 99 % Kommunens verksamheter ska hålla rätt kvalitet Nöjd medborgarindex, lägst 60 Antal poäng i kommunkompassen, lägst 500 Nöjdhetsgrad i förvaltningsspecifika enkäter, lägst 80 % Kommunens resultat i jämförelseprojekt som t ex Femklövern, inte sämre än tvåa Antal införda tjänstegarantier, lägst 10 Kvoten mellan upplevd valfrihet och val av kommunal huvudman, lägst 2,5 Kostnadseffektivitet i förhållande till jämförbara kommuner, styrtal saknas Utfall i årsredovisning 2010 Andel hushållsavfall har minskat från 184 kg 2009 till 182 kg % av kommunens fordon är miljöklassade. Inom förskoleverksamhet väljer 19 % av föräldrarna alternativ utförare Inom Grundskoleverksamhet väljer 13 % en alternativ utförare. Inom Hemtjänst finns under % privata utförare. Cirka 5 % väljer en alternativ utförare. Årets resultat uppgår till 29,8 mnkr. Verksamheternas kostnader i procent av skatteintäkterna (nettokostnadsandel) 95 % Nöjdhetsgrad i förvaltningsspecifika enkäter: Förskola 8,2 poäng av 10 möjliga, skolan 7,5 poäng av 10 möjliga i föräldraundersökning, elevenkät mellan % instämmer i positiva påstående på tre frågor. Kommunens bedömning måluppfyllelse Målet bedöms som uppfyllt. Målet bedöms delvis vara uppfyllt då det relativt breda utbudet inom förskole- och skolområdet samt alternativa utförare och möjligheten att välja inom hemtjänsten. Målet bedöms som uppfyllt Målet bedöms som delvis uppfyllt 13

14 Mål och mått för verksamheten, fastställt av fullmäktige i framtidsplan 2010 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare Andel tillsvidareanställda som slutar inom 2 år på egen begäran, högst 5 % Sjukfrånvaro, högst 5,7 % Andel långtidssjukskrivningar av total sjukfrånvaro, högst 50 % Utfall i årsredovisning 2010 Andelen tillsvidareanställda som slutat på egen begäran uppgick till 4,6 % Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid var ca 5 % Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer var 47 % Kommunens bedömning måluppfyllelse Målet bedöms som uppfyllt. Av tabellen ovan framgår att av de nio mål som redovisas övergripande bedöms sex som uppfyllda och tre som delvis uppfyllda. Flera av måtten som har angivits i Framtidsplanen har inte varit möjliga att följa upp då de inte längre kan återsökas i offentlig statistik eller att de presenteras för sent för att ingå i årsredovisningen. Kommunen har därför valt att som komplettering redovisa det arbete som nämnderna utfört det gångna året för att uppfylla målet. Vi bedömer att samtliga mål som kommunfullmäktige fastställs kommenteras och att måluppfyllelsen bedöms övergripande i årsredovisningen och att målen delvis har uppfyllts Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den. Redovisningen från nämnderna för deras uppdrag redovisas inte i kommunens årsredovisning separat för varje nämnd utan görs gemensamt under olika rubriker. Vi har svårt att göra en sammanfattande bedömning för respektive nämnd utifrån detta, men gör totalt bedömningen utifrån redovisningen av de verksamhetsmässiga målen att nämnderna delvis har fullgjort sina uppdrag. 14

15 2.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Resultaträkning Utfall föreg år Utfall 2010 Ökn/ Minskn. % Verksamhetens intäkter 96,6 87,1-9,8% Verksamhetens kostnader -534,5-540,2 1,1% Avskrivningar -6,8-7,2 5,6% Verksamhetens nettokostnader -444,7-460,2 3,5% Skatteintäkter 366,7 380,0 3,6% Generella statsbidrag 85,7 102,2 19,3% Summa skatter och statsbidrag 452,4 482,2 6,6% Finansiella intäkter 7,6 8,2 7,3% Finansiella kostnader -0,2-0,4 103,8% Årets resultat 15,2 29,8 96,2% En analys av händelser, och opåverkbara poster som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. Ett konjunkturstöd om 10,0 mkr erhölls år Motsvarande saknas De övergripande statsbidragen och utjämningssystemet har gett kommunen ökade intäkter med 6,5 mnkr jämfört med Skatteintäkterna har ökat med 13,3 mnkr. Av detta kommer ca 3,4 mnkr från skatteväxlingen med landstinget för hemsjukvården. En indexuppräkning har gjorts av avsättningen för bidraget till Citybanan som ska börja betalas ut år Indexuppräkningen uppgår till tkr och redovisas som jämförelsestörande post. 15

16 2.2.2 Balansräkning Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, och i allt väsentligt är rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. Ett beslut om villkorat aktieägartillskott till Gnesta Kommunkoncern AB på tkr har fattats av Kommunfullmäktige 5. Detta har inte tagits med i årsredovisningen, och bedöms i vår granskning som ej väsentligt belopp. Finansiella anläggningstillgångar och långfristiga lån Kommunen har under året löst den långfristiga skuld man hade till Gnesta hem AB och har nu inte några långfristiga skulder. Soliditeten har ökat från 67 % 2009 till 73 % Kommunen antog 2009 en ny finanspolicy och har även under 2010 gjort ett större antal placeringar för att följa denna. Kommunen bedömer att ännu har inte tillräckligt antal placeringar gjorts för att policyn ska följas fullständigt. Placeringarna görs när så bedöms lämpligt ur marknadssynpunkt. I samband med granskningen av årsredovisningen har endast en översiktlig granskning av placeringarna kunnat göras. Pensionsåtagande Kommunen redovisar även en balansräkning där hela pensionsåtagandet redovisas på balansräkningen utöver det åtagandet som avser intjänandet före 1998 vilket redovisas inom linjen enligt lagens krav. Resultatet blir då 34,8 mnkr och soliditeten sjunker från 73 % till 31 %. Det är första gången resultatet blir högre då ansvarsförbindelsen redovisas på detta sätt. Förhållandet kommer troligen inte att kvarstå under 2011 då kommunens pensionskostnader förväntas öka. Skuld för semester och outtagen kompensationsledighet Skulden är bokförd med det po-pålägg som kommunen har tillämpat under året 41,94 %. Detta är högre än det pålägg som är kommunens egentliga kostnad utifrån lagstadgade avgifter och 5 Kommunfullmäktige

17 avtalsförsäkringsavgifterna, 38,56 %. Mellanskillnaden uppgår till 412 tkr och bedöms som ej väsentlig Kassaflödesanalys Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. Antalet noter har ökat jämfört med tidigare år och bedöms nu finnas i tillräcklig omfattning. Uppgifterna överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen Sammanställd redovisning Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. En differens finns i konsolideringen av de underliggande enheterna och den avser tillskott om villkorat aktieägartillskott på tkr. Beloppet finns inte upptaget i kommunens redovisning eller i den sammanställda redovisningen. Beloppet bedöms som ej väsentligt. KRL:s krav uppfyllts såväl avseende 8.1 som 8.2 samt att rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning har följts i allt väsentligt var första året som de kommunala bolagen redovisas som en koncern. Resultatet för den sammanställda redovisningen uppgår till 27,2 mnkr. Under året har Gnesta Kommunkoncern AB förvärvat två fastigheter i centrala Gnesta. Kommunens långfristiga fordran genom reverslån till de kommunala bolagen ökade från 109,3 mnkr till 124,2 mnkr. har under året sänkt räntan på reverslånet till Gnesta Förvaltnings AB från 7,5 % till 4,79 % 6 samt på reverslån till Gnesta Kommunkoncern AB från 5,04 % till 3 %. För räntesänknigen för reverslånet till Gnesta Kommunkoncern AB finns inget beslut på motsvarande sätt som för beslutet om sänkningen av räntan på reverslånet till Gnesta Förvaltnings AB. Kommunchefen har fattat beslutet utifrån sitt uppdrag som firmatecknare och tolkning av sitt ansvar som kommunchef. 6 Kommunfullmäktige

18 2.2.5 Tilläggsupplysningar Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt Annika Hansson Projektledare Lars Högberg Kundansvarig 18

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Kristina Lindhe Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Torsås kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av årsredovisning 2012 Piteå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av Årsredovisning 2011

Granskning av Årsredovisning 2011 Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Lekebergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Anna Gröndahl Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och metod... 3 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebackens kommun. Granskning av årsredovisning. Robert Heed Åke Andersson

Revisionsrapport. Smedjebackens kommun. Granskning av årsredovisning. Robert Heed Åke Andersson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Smedjebackens kommun Robert Heed Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och metod 3 3 Granskningsresultat

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka, revisor Granskning av årsredovisning 2014 Sundsvalls kommun Mars 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Revisor Lisbet Östberg Revisor Granskning av årsredovisning 2014 Strömsunds kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stenehav, Cert. kommunal revisor 24 Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer