ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 1(9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Hans Nilsson (HEL) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen 19 mars 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Örnberg Ordförande Johanna Söderberg (C) Justerare Hans Nilsson (HEL) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Johan Örnberg

2 2(9) Närvarolista Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Anders Gustafsson (KD), insynsplats Johnny Lundgren (M), ej tjänstgörande ersättare Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande vårdutskottet Ola Dahlström (FP), ordförande samhällsbyggnadsutskottet Annika Hugne (C), ordförande bildningsutskottet Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Magnus Jonsson, ekonom Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd

3 3(9) Innehållsförteckning Dnr KS Årsredovisning

4 4(9) Dnr KS Årsredovisning 2013 Sammanfattning Kommunledningsstaben har upprättat förslag till årsredovisning för Det upprättade förslaget till årsredovisning visar ett resultat för koncernen på tkr. Resultatet för kommunen var tkr. Kommunens resultat på tkr kan jämföras med det budgeterade resultatet på tkr. Kommunstyrelsens/förvaltningens avvikelser mot budget fördelars sig enligt följande (tkr): Kommunledningsstaben Bildning Vård och Stöd Samhällsbyggnad Kommunstyrelsens/förvaltningens samlade budgetavvikelse blev tkr. Finansiella mål Den övergripande finansiella målsättningen för planperioden är att verksamheternas nettokostnader inkl avskrivningar, inte ska överstiga 97,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ambitionen är dock att långsiktigt ha resultat som medför att verksamheternas nettokostnader inkl avskrivningar, inte ska överstiga 95 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet 2013 är 101 %. Målet har inte uppfyllts för 2013 Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det redovisade resultatet för 2013 är tkr. Målet har inte uppfyllts. Målsättningen är att kommunens totala låneskuld inte ska öka, Detta innebär att kommunens investeringar ska finansieras ned egna medel. Inga lån har tagits upp under Målet har uppfyllts. Pensionsskuld Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 772 tkr till tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997

5 5(9) har ökat med tkr till tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar fanns drygt tkr placerade. Befolkning Befolkningen uppgick vid årsskiftet till invånare. Motsvarande siffra vid årsskiftet 2012 var 8 496, dvs en minskning med 70 personer. Övergripande verksamhetsmål Bra boendemöjligheter Befolkningen uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till invånare. Motsvarande siffra 2012/2013 var invånare. Följaktligen så har det skett en befolkningsminskning med 70 personer under Planen 2013 var att befolkningen skulle öka till invånare. Kommunen hade vid årsskiftet 2013/14 tillgång till 44 byggklara villatomter, men endast två i Charlottenberg. Kampanjen köp en villatomt för en krona föll väl ut då nästan samtliga tomter i Charlottenberg såldes. Kommunen måste därför arbeta med att planlägga nya tomter samt tillskapa nya lägenheter främst i Charlottenbergsområdet för att öka eller bibehålla invånarantalet så att invånare stannar i Eda istället för att arbetspendla från exempelvis Arvika. I och med den kraftigt expanderande handeln i Charlottenberg finns potential att öka invånarantalet men det saknas boendemöjligheter. I barnomsorgen så har 99 % av antalet sökande av platser fått plats i sin närmiljö. Målet är 100 %. 68 % av föräldrarna har fått sin placering på utsatt datum. Inom Vård och stöds område finns det särskilda boenden och servicelägenheter med god standard i alla tätorter. Gruppboende med god standard erbjuds i Åmotfors. Alla beslut om boende verkställdes inom 3 månader. Goda kommunikationer Det som framkommit i mätningen Nöjd medborgarindex (NMI) är att det finns ett missnöje med snöröjningsstandarden, nattsläckning av belysning samt det eftersatta beläggningsunderhållet. För att nå målen som är uppsatta så krävs en ambitionshöjning i frågan. Som det är nu så har inte verksamheten råd med kvalitetshöjning av vägstandarden vilket medborgarna kräver. Bredbandssatsningen har börjat ta ordentlig form. Upphandling för nedläggning av stamnätet har skett för de första etapperna och arbetet tar fart under våren När det gäller att uppbyggnaden av IT-strukturen inom bildning så har alla lärare en egen dator. En till en -satsningen när det gäller för elever så är skolan inte mogen för att slutföra satsningen i nuläget. Upprustning av

6 6(9) klassrumsteknik kommer dock fortsätta även framåt för att möta utvecklingen. Ett utvecklat näringsliv Handeln i kommunen växer så det knakar, men när det gäller antalet nystartade företag så har målet inte nåtts sett till de mätningar som vi har tillgång till i dagsläget. Tyvärr har inte heller målsättningen inom näringslivsklimatet uppnåtts. I Svenskt Näringslivs ranking ligger Eda långt ner på listan av Sveriges 290 kommuner. För att förbättra dialogen med företagen så hade kommunen ambitionen att göra 50 företagsbesök 2013, utfallet blev 40 st. Inom skolan har man arbetat med att uppmuntra ungt entreprenörskap. En årskurs vid Gunnarsbyskolan har deltagit i Entreprenör 3.0 i samarbete med Norma i Åmotfors. Projektet avslutades på våren 2013 och föll väl ut. Personal har fått utbildning i Framtidsfrön som är ett arbetssätt kring entreprenöriellt lärande. Upplevelser 2013 utsågs till ett folkhälsoår i Eda. Ett antal aktiviteter har genomförts, exempelvis Edaklassikern, Eda på fötter, föreläsningar, matmässa. Under året har en en handlingsplan för besöksnäring och turism fastslagits men ännu inte implementerats i verksamheten. Antalet besökande vid turistbyrån uppgick till vilket var betydligt fler än plan (51 400). I samverkan med Röda korset samordnades aktiviteter som sång, musik, bingo, hantverk, målning och högläsning för daglediga och äldre vid Träffpunkten i kommunens tre tätorter. I samarbete med andra kommuner anordnades länsdanser för funktionshindrade. Tillsammans med Folkhälsorådet och Åmotfors Motorklubb anordnades även Seniorcruising för äldre som bor på kommunens boenden. Offentlig service En familjecentral har byggts upp under 2013 i samverkan mellan kommunen och landstinget, slutbesiktning av lokalerna genomfördes i december och verksamheten kan nu ta form och byggas upp successivt. Den kommer att vara viktig för att skapa naturliga mötesplatser och samverkan. Samhällsbyggnad har gjort framsteg gällande handläggningstider av exempelvis bygglovsfrågor samt en ökad tillgänglighet. Det finns fortfarande förbättringsutrymme inom kommunens hälso- och sjukvård, några av dessa områden är den hygieniska standarden, samt läkemedelshantering inom hemvården. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har kommuninvånarna fått en god behovsrelaterad service. Det förebyggande arbetet har utvecklats i samarbete med bildning och landstinget i och med uppbyggandet av familjecentralen. Målen anses även uppfyllda inom vård och omsorg och kommuninvånarna har fått en god

7 7(9) behovsrelaterad vård. Inom LSS och socialpsykiatri har man lyckats väl med sitt målarbete under 2013, alla brukare har fått en genomförandeplan och man har fortsatt arbetet med att öka rättssäkerheten. Livslångt lärande Bildning har fokuserat på att ge såväl barn/elever som föräldrar ett ökat inflytande samt ökad delaktighet i skolgången. Andelen behöriga till gymnasiet har ökat. Vissa svårigheter finns att rekrytera behöriga lärare inom förskolan, fritidshem, praktisk/estetiska ämnen samt språkämnen. Lärledare finns på samtliga skolor och leder arbetet med utvecklingsfrågor. AME ordnar sysselsättning och praktik åt människor som av någon anledning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Av dessa har ett flertal sedan kunnat gå vidare till studier eller annan egen försörjning. Sammanfattning Inget målområde är helt uppfyllt utan endast delvis. Uppfyllelsegraden varierar också mellan de olika målen. Detta behöver dock inte enbart vara negativt utan visar också på fortsatta utveckling- och förbättringsmöjligheter.

8 8(9) Äskande om budgetöverföring avseende investeringsprojekt Förvaltningen har överlämnat följande äskanden om budgetöverföringar avseende investeringsprojekt: Kod PROJ Budget Utfall Avvikelse 1224 VÄRME MOROKULIEN 400,6 451, NY FÖRSKOLA KOPPOM 9 000, , , FAMILJECENTRAL 6 667, , , HANDIKAPPANPASSNING ,4 274,6 365, ENERGIOPTIMERING 755,7 546,0 209, MORAST HANDELSPLATS 3 250,0 593, , DAGVATTENSANERING 1 162,5 458,0 704, RENOVERING PUMPSTATION 1 458, ,7 280, SANERING GÄRDESGATAN 4 503, , , VATTENFÖRSÖRJNING 1 000,0 621,7 378, TRYCKAVLOPP KVARNEN K-M 800,0 240,6 559, BADPLATSER 220,0 0,0 220, KONSTGRÄSPLAN CHARLOTTENB 3 500, ,0-345, MULTIPLAN KOPPOM 1 000,0 0, ,0 1 INVESTERING FASTIGHET , , , RAKEL KOM SYSTEM 99,6 0,6 99, UPPGR MS-OFFICE 500,0 118,4 381, LINUX 106,4 30,5 75, BREDBAND ÅR ,4 614, , FORDON VA VERKEN 250,0 0,0 250, STYRDATOR VA-VERK EDA 600,0 353,9 246, DIGITALTEKNIK 750,0 408,5 341, WIFI GYMN, FÖRSK & MORO 500,0 396,5 103, INV NY FÖRSKOLA KOPPOM 300,0 15,8 284, PROCAPITA + 650,0 42,6 607, INV FAMILJECENTRAL 400,0 220,2 179,8 2 INVESTERING INVENTARIER 9 141, , ,3 TOTALT , , ,2 Kommunledningsstaben visade en sammanställning på de projekt som har slutredovisats.

9 9(9) Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Att godkänna upprättat förslag till årsredovisning Att bevilja förvaltningens äskande avseende överföring av investeringsprojekt. Totalt uppgår överföring av investeringsmedel till tkr. Investeringsprojekten föreslås tillåtas löpa vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel i bokslut 2013 för att slutföra projekten Protokollsanteckning Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Resultatet för Eda kommun 2013 borde ha varit 800 tkr bättre. Vägen till Lundens avfallsanläggning har under året upprustats och breddats till en kostnad överstigande 800 tkr. Detta har skett trots avsaknad av delegation och nödvändiga politiska beslut. Hela Edas Lista ser det som mycket viktigt att gällande arbetsordning och delegationer efterlevs. Projekt av den här omfattningen ska tas upp som investeringsärende i budgetprocessen. Protokollsanteckning Övriga deltagare i bokslutsberedningen anser att handläggning och byggnation av vägen är en driftfråga och således handlagts rätt. Johanna Söderberg (C), Mikael Johansson (S), Kathy Överby Nilsson (S), Johnny Lundgren (M), Lasse Sjöberg (S), Leif Johansson (C).

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Thon hotel, Charlottenberg kl. 16.00-20.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2. Övriga närvarande Anna Bryntesson, kommunsekreterare Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret.

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret. Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C), ordförande Annika Hugne (C) Leif Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Helårsprognos för kommunen...17 Verksamhetsberättelser...19 Redovisningsprinciper...51 Koncernresultaträkning...52 Kommunresultaträkning...54 Koncernens

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Årsredovisning 2012 2 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse...3 Omvärldsanalys...7 Personalekonomisk redovisning 2012...19 Sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet...23 Sammanställd

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer