FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV"

Transkript

1 FÖRETAGSBYN LIV I VERKSTADSLIV Konceptuellt diskussionsunderlag för skapande av kooperativet Liv i Verkstan KLIV Paraplyorganisationen Verkstadsliv har under några år diskuterat på vilket sätt man skulle kunna skapa aktiviteter i Plåtverkstan med inriktning på Föreningsliv, Sociala företag och Nyföretagande. Detta dokument är ett försök att ge ett konceptuellt diskussionsunderlag för att underlätta diskussionen. Förslagen i dokumenten är fastslagna av styrelsen för Verkstadsliv på möte

2 Företagsbyn Liv i Verkstadsliv K O N C E P T U E L L T D I S K U S S I O N S U N D E R L A G F Ö R S K A P A N D E AV K O O P E R A T I V E T L I V I V E R K S T A N K L I V BAKGRUND I samband med att Kommunen startade arbetet med Projekt Kulturstadsdel Gamla Motala Verkstad så skapades den ideella föreningen Verkstadsliv Föreningen har som övergripande målsättning att samordna boende, föreningar och företags intentioner för området Gamla Motala Verkstad. Som ett delprojekt så startades Liv i Verkstan som i huvudsak inriktade sig på utveckling av verksamhet i Plåtverkstan. Projektet Liv i Verkstan har dokumenterats genom en presentation och film som kan ses på Redan i ett tidigt stadium så var ambitionen att stimulera befintlig och ny föreningsverksamhet och arbeta för att stimulera nyföretagande. I samband med detta arbete har det blivit allt mer klart att det behövs en mer fast organisering för att nå målen. Den ideella föreningens kapacitet klarar inte att driva igenom ambitionerna. Då har frågan om kooperativ blivit en möjlig väg att förverkliga arbetet. Detta dokument skall ses som ett diskussionsunderlag för arbetet med att starta detta kooperativ. AVGRÄNSNINGAR Eftersom diskussionen hittills i huvudsak kretsat runt Projektet Liv i Verkstan så kommer förslagen nedan att i första hand handla om verksamhet som föreslagits i det projektet. Kooperativet kommer åtminstone inledningsvis att ha sitt säte i Plåtverkstan, verksamheten kommer att kretsa runt liv i en verkstad med alla typer av hantverk, konst, verkstad o.s.v. som är lämplig för lokalerna. Förutom detta har diskussioner varit uppe hur man genom ett kooperativ kan stärka befintlig föreningsverksamhet t.ex. med personalansvar för föreningar med mindre behov av administration, entrépersonal o.s.v. All diskussion har dessutom en begränsning i att vi inom överskådlig tid inte kan se att lokalerna i Plåtverkstan kan utvecklas utan vi får utgå från de delar som idag är godkända att använda. KOOPERATIVET LIV I VERKSTAN (KLIV) Det sociala företaget som utgångspunkt Det har under senare tid i stor utsträckning diskuterats och genomförts projekt med det sociala företaget som utgångspunkt. Vi kommer här inte att fördjupa oss i de olika formerna men har som målsättning att KLIV skall vara ett kooperativ som skall bedriva en lönsam verksamhet som inte har annat stöd än det stöd som ges genom t.ex. olika typer av arbetsmarknadsstöd till personal. All eventuellt överskott skall återinvesteras i kooperativet. Annat stöd skall ses som investeringar som på ett eller annat sätt skall återbetalas på ett avtalat sätt. Det innebär inte nödvändigtvis att återbetalning skall ske i pengar utan kan mycket väl vara kopplat till ambitioner som antal anställda, nystartade företag o.s.v. Organisation Hur kooperativet skall organiseras och vilka som deltar och äger kooperativet är fortfarande frågor som behöver fördjupas. Det är dock betydligt lättare att diskutera dessa frågor när det står mer klart vad målsättningen med verksamheten är. Sida 1

3 Verksamhetsidé KLIV skall bedriva en grundläggande affärsdriven verksamhet som genererar ett överskott som skall användas till att skapa förutsättningar för nyföretagande i Plåtverkstan och bedriva stödjande verksamhet för boende, föreningar och företag i området. Det innebär att arbetet inte skall ses som ett projekt med en avgränsad tid utan vara inriktad på att permanentas. Verksamheten skall med fördel bedrivas med personal placerad genom arbetsförmedling eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I dessa fall är det inga problem att ta emot de bidrag som följer personerna. Ledningen för verksamheten måste rekryteras i första hand på grund av kompetens och vad det innebär för kostnaderna. I den mån KLIV behöver kapital kan detta diskuteras antingen genom marknadsmässiga lån med eventuellt borgensåtagande av de organisationer som stödjer verksamheten. Alternativt att t.ex. fastighetsägaren beställer arbeten som betalas i förskott. Utgångspunkt i lokalen Plåtverkstan Som inledning i arbetet utgår vi från lokalen Plåtverkstan. Lokalen kan inte i nuvarande skick inte utnyttjas på ett marknadsmässigt sätt. Den upprustning som skulle krävas är inte politiskt gångbar idag och lämnar därför en möjlighet till ett alternativt utnyttjande. Detta är en av själva grundförutsättningarna för projektet KLIV. Utgångspunkten är att genom billiga lokaler kunna erbjuda företag och andra intressenter en möjlighet till att starta sin verksamhet utan stora kostnader. Genom att dessutom samutnyttja den utrustning och den kompetens som redan finns i form av snickerimaskiner, erfaren hantverkskunnande, kan vi på ett unikt sätt ge starka förutsättningar för framför allt unga människor som vill prova om deras affärsidé håller. Vi har valt att kalla företagsbyn Liv i Verkstan då vi i första hand vänder oss till verksamhet som kan dra nytta av lokalernas förutsättningar men det är inget som hindrar att annan verksamhet etablerar sig. Framför allt så kan verksamhet där det är en stor fördel att samarbeta mellan fler företagare dra nytta av att starta gemensamt i närheten av varandra. Vi har en klar begränsning när det gäller lokalen som ligger i de områden som idag är spärrade för rasrisk. Där kan ingen verksamhet etablera sig idag. Det finns befintlig föreningsverksamhet idag genom Ankarklyset och Motala Veteranbåtsklubb och näringsidkare genom Arne Friberg Production AB och Motala Ljud & Elektroteknik AB. Dessa verksamheter passar utmärkt i den kommande iden om KLIV. Sida 2

4 Det finns områden där KLIV kan starta direkt utan investeringar från Kommunen. Företagsbyn Liv i Verkstadsliv I skissen ovan är det inritat verksamhet i de områden som kan användas utan insatser till att börja med. Den totala ytan för dessa områden är ca 3 600m 2. Det område som är mest aktuella att diskutera är det som benämns med Företagsbyn och Verkstadstorget. Iden är att Företagsbyn skall fyllas med Verkstadsbodar byggda av KLIV där den första redan håller på att ta form. Varje Verkstadsbod hyrs ut till företagare med prioritet på nystartade företag. Verkstadstorget skall vara en samlingsplats där alla kan fika, ha utställningar, genomföra tillfälliga stora jobb, event o.s.v. Verkstadsbodarna skall byggas med självfinansiering där tillverkning och försäljning av Attefallshuset KLIV och Arbetsboden Liv i Verkstan skall inbringa intäkterna. Se nedan. Intäktsdrivande verksamhet För att KLIV skall klara sitt åtagande måste det finnas grundläggande intäktsdrivande verksamhet. Vi kan dela in verksamheten i: Egen produktion (se avsnitt om Attefallshuset KLIV och Arbetsboden Liv i Verkstan ) Fastighetsskötsel och övertagande av Kommunala tjänster i området Drift av företagsby Evenemang Caférörelse ATTEFALLSHUSET KLIV OCH ARBETSBODEN LIV I VERKSTAN Idag har Bona folkhögskola med stöd från Samordningsförbundet Motala-Vadstena tagit fram en arbetsbod där renovering och båtbyggnad skall kunna genomföras som utbildningsprojekt. Denna arbetsbod är ett utmärkt arbetsunderlag för att ta fram en produktion av Attefalskhus eller Arbetsbod. Husen skall byggas i flyttbara sektioner som kan sättas ihop beroende på storlek. Några exempel Genom det nya Attefalshusen kommer det att öppna sig en marknad för leverans av färdiga vinterbonade hus. Eftersom målsättningen från statsmakterna är att det skall kunna bidra till att öka bostadstillgången så kommer det att vara betydligt större föreutsättningar att en sådan bod t.ex. kan kosta mellan :- och :-. Vi kan då leverera vår produkt Attefallshuset KLIV. Sida 3

5 Vi är antagligen inte de enda i Sverige som undrar vad man kan göra i verkstadslokaler som är för dyra att värma upp. Vi kan sälja iden med hus i huset och samtidigt leverera själva husen. Genom att visa på egna kalkyler som räknar hem investeringar så skapar vi en marknad för Arbetsboden Liv i Verkstan För varje två sålda hus återinvesterar vi ett hus i företagsbyn Liv i Verkstan. FASTIGHETSSKÖTSEL OCH ÖVERTAGANDE AV KOMMUNALA TJÄNSTER I OMRÅDET En viktig del i målsättningen med KLIV är att kooperativet får ta ett aktivt ansvar för verksamhet och lokaler. Idag bedrivs verksamheten av föreningar och Kommunen ansvarar för lokalerna. Detta har sina begränsningar som ofta visar sig genom att ingen riktigt tar ansvar för lokalerna. Vi tror att det är viktigt att den verksamhet som bedrivs genom KLIV skall ske på delar av lokalen som förvaltas av kooperativet. Kooperativet hyr lokalerna och tar själv hand om uthyrning och löpande förvaltning. Detta är inte någon kritik mot hur Kommunen bedriver sin verksamhet idag utan helt enkelt ett resultat av att kommunens tjänstemän inte har i sitt uppdrag att utveckla dessa lokaler. Vi har sett det tidigare när t.ex. Tegelvikens båtklubb tog över uthyrningen av båtplatser. Kommunen hade en uthyrningsgrad på 75% när klubben tog över så blev uthyrningsgraden direkt första året 98%. Vi har genom begränsningar i lokalerna idag inriktat oss på de områden som inte är glasöverbyggnad på. Vi utgår från att de hyresgäster som finns idag stannar kvar men under KLIV:s förvaltning. KLIV borde i detta läge få en rabatt på nuvarande pris som är på 60:-/m 2 och trots detta inbringa betydligt med intäkter till Kommunen genom att hyra ut större ytor. En förutsättning för nyföretagande är att hyreskostnaderna kan hållas nere. Vi har i beräkningarna nedan räknat med en halv normalhyra för en verkstadsbod. En normal bashyra är ca 1 700:-m 2 /år. Vi räknar med en bashyra i en 64m 2 verktygsbod på 800:-m 2 /år vilket ger en månadshyra på ca 4 300:-/månad. Övergripande beräkningar på intäkter och kostnader i lokalerna: Dagens uthyrning av Kommunen Områden Storlek Intäkt Hyra/m 2 Kommunens intäkt idag Ankarklyset 874m 2 60:-m 2 MVBK 648m 2 60:-m 2 Totalt 1 522m :- Beräkning med KLIV som uthyrare med en hyra på 40:-m 2 Områden Storlek Intäkt Hyra/m 2 Kommunens intäkt idag Ankarklyset 874m 2 40:-m 2 MVBK 648m 2 40:-m 2 Övrig yta 2 061m 2 40:-m 2 Totalt 3 583m :- I denna kalkyl beräknas inga besparingar i och med att KLIV tar över driften. Intäktsberäkningar för KLIV. Områden Storlek Intäkt Hyra/m 2 Kostnad hyra Hyresintäkt netto Ankarklyset 712m 2 60:-m 2 40:-m :- MVBK 648m 2 60:-m 2 40:-m :- Netto förening :- Sida 4

6 Gemensam yta Verkstadstorget 712m 2 40:-m :- Företagsbyn Total yta Intäkt Hyra/m 2 Totalt Företagsbyn 1 349m 2 40:-m :- Yta med hus 1 024m 2 750:-m :- Nettointäkt :- Det naturliga i detta scenario är att KLIV även tar över uthyrningen av befintliga företags verksamhet i lokalerna. Ytterligare en viktig del i resonemanget ovan är att KLIV får betala hyra på lokaler först när det finns uthyrning på området. Det skulle innebära att man kan låta verksamheten succesivt öka genom självfinansiering och slippa dyra lån. Vi är väl medveten om att beräkningarna ovan inte kan ses som relevanta kalkyler för uppstart av en verksamhet. Det kommer att behövas betydligt mer beräkningar på framför allt kostnadssidan innan det är möjligt att starta. Förutsättningar för 12 nya företag Enligt kalkyl och skiss ovan skulle KLIV kunna hjälpa till att nyskapa ca 12 nya företag som i sin tur mycket väl kan bestå av 25 till 30 personer som får sin utkomst av verksamheten. Vi lägger i detta ingen värdering i om det är sociala företag eller rena aktiebolag med normala vinstintressen. Det skall dock i KLIV:s verksamhet vara inskrivet att en av huvuduppgifterna är att arbeta för att stimulera nystart av företag. Det blir också naturligt då det för varje verkstadsbod som hyrs ut kommer intäkter som ökar möjlighet till vidare utveckling. Stöd till befintlig föreningsverksamhet Det finns idag föreningar som skulle behöva samordna sina begränsade resurser för att se om man kan dra nytta av detta. Ett exempel är att Motala Industrimuseum (som ligger i Lokverkstans hus) som idag har behov av resurser till en kanslist och inträdesassistent. Det är för dyrt för föreningen att själva klara av kostnaden även om det ges stöd genom arbetsförmedlingen. Om man genom KLIV kunde fördela arbetet på fler föreningar och t.o.m. till KLIV:s eget behov av administration skulle man antagligen kunna klara en sådan anställning. Det skall ligga i KLIV:s intresse att försöka hitta lösningar på denna typ av behov i området. Sida 5

7 Marknadsföring av företagsbyn Då målsättningen i första hand är att ge unga människor möjlighet till att starta företag så är det lämpligt att vända sig till de utbildningsanordnare som examinerar till lämpliga yrken. Det kan vara Båtbyggarskola, Konstfack för konstnärer, Möbel och inredningssnickare, Möbeldesign, Mode och klädsömnad o.s.v. Det är dessutom inget som hindrar att man vänder sig till t.ex. IT-utvecklare och andra branscher där verkstadsborden snarare kan vara utvecklingsboden med upp till 5 utvecklare/bod. Genom att åka runt till dessa skolor i mitten på Vårterminen och presentera hur de med mycket små medel kan prova på att starta sitt företag. Hyran kommer att vara överkomlig och dyr verktygsutrustning kommer att finnas på plats. Sida 6

8 Vi har genom kontakter i Verkstadsliv dessutom kännedom om unga möbelrenoverare som idag befinner sig i Stockholm men som inte kan starta sin verksamhet då det i Stockholmsområdet inte kan komma över lokaler till ett överkomligt pris. De ser gärna att de t.ex. lägger själva produktionen i Motala men fortsätter att ha sin marknadsplats i Stockholm. En mycket viktig del i att lyckas med KLIV är att förstå de nya kanalerna för marknadsbearbetning. För att skapa en efterfrågan bland unga till att komma hit behöver man behärska de sociala medierna och dess betydelse för att skapa image. KLIV måste därför ha en klar marknadsstrategi för sociala medier direkt vid uppstart och börja aktivt bearbetningen. Det kan innebära att man måste knyta till sig externa leverantörer eller att se till att få ett samarbete med någon skola som specialiserar sig på området. Prova gärna att göra en Google sökning på #verkstad #möbelsnickare så ser ni direkt att det finns mycket att hämta på t.ex. Instagram. Stöttning och minskad risktagning för nystar tade företag Att starta företag är alltid kopplat till risk och det är framför allt för det normala företaget en förutsättning för att lyckas. Ett företag som inte vågar ta risk har mycket små möjligheter att lyckas. Här är det viktigt att KLIV arbetar för att minimera risken hos nyföretagare genom att ge stöd. KLIV kan erbjuda lokal bokföringsbyråer och revisorer att gratis en gång i kvartalet ha en genomgång med företagarna och där ge stöd och kunna vägleda företagaren i sina ekonomiska åtaganden. Dessa stödfunktioner skall också kunna gå in och rekommendera företagaren att avsluta sin verksamhet om det visar sig inte finnas möjlighet till lönsamhet. Stöttande företag får se insatsen som marknadsföring för att så småningom när företagen etablerar sig kunna gå in som leverantörer. KLIV skall dessutom skapa goda kontakter med samhällets organisationer för företagsstimulans som t.ex. ALMI, Östsam, NyföretagarCentrum o.s.v. för att kunna slussa personer till rätt kontaktyta vid behov. Själva iden med företagsbyn och att den i stor utsträckning riktar sig till hantverkare är att befintliga föreningar och dess kompetens skall kunna stötta företagaren i specialkunskaper som finns inom de flesta hantverkskompetenser. Sida 7

9 Ge förutsättningar för besöksnäring och samtidigt marknadsföring. Vi vet att redan idag med befintlig verksamhet så drar vi besökare till oss. Besöksnäringen är en viktig del i Kommunens turistnäring och kan med rätt insatts vara både inbringande för turistnäringen och samtidigt ge marknadsföring för befintliga företagare. Detta kräver en aktiv planering av utställning och rundvandringsleder i verksamheten SLUTORD Detta dokument är ett försök att sammanställa de diskussioner som bedrivits i Verkstadsliv för projektet Liv i Verkstan. Det skall ses som ett konceptuellt inlägg som enbart skall vara underlag för en fortsatt diskussion. Vi är medvetna om att alla inte har fördjupat sig i sina organisationer för förslaget men vi har ändå valt att ta fram skrivningen då vi startar diskussioner med politiker och andra intressenter så snart som möjligt. Att inte ha ett koncept nedskrivet gör att det blir svårt att förklara Verkstadslivs ambitioner för nya intressenter. Sida 8

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer