HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl Ajournering mellan kl Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef, Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, Nicklas Holmquist, fastighetsingenjör ÖSK, Mikael Pettersson, fastighetsingenjör ÖSK, Annica Bennesved, enhetschef, Roger Petersson, rektor 146 Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, 147 Victoria Schön-Månsson, ekonomichef, 148 Utses att justera Robert Bucht (S) och Heléne Danielsson (KD) Tid och plats för justering Måndagen den 14 oktober 2013 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Anders Ek Justerande... Robert Bucht Heléne Danielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) KF 143 DNR: KU Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med ett ärende: - Avsägelse från Nedzad Talovic (S) Kommunfullmäktiges beslut Dagordningen med föreslagen komplettering godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) KF 144 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) KF 145 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) KF 146 DNR: KU Presentation av lokalresursplaneringsgruppen (LRP) En arbetsgrupp, lokalresursplaneringsgruppen (LRP), med uppgift att se över internhyressystemet i Högsby kommun har bildats bestående av verksamhetschef Anders Johansson, förbundschef Helena Grybäck- Svensson, kommunchef Joakim Malmdahl, rektor Roger Petersson, områdeschef Annica Bennesved, fastighetsingenjörer Nicklas Holmquist och Mikael Pettersson. LRP-gruppen redovisar vid dagens sammanträde pågående arbete med internhyressystemet, fastigheter som har sålts eller är aktuella för eventuell försäljning. Målet med internhyressystemet är att hålla god hushållning med kommunens lokaler. Totalt har kommunen kvadratmeter lokalytor. Efter genomgången ges tillfälle för frågor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen.

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) KF 147 DNR: KU Redovisning om näringslivsutvecklingen i Högsby kommun Kommunfullmäktige beslutade , 104, att vid två tillfällen per år ge näringslivsansvariga i kommunen tillfälle att redovisa pågående näringslivsarbete med näringslivsstrategin i fokus. Vid dagens sammanträde deltar utvecklingsstrateg Jonas Högquist och lämnar information om pågående näringslivsarbete. Efter redovisningen ges tillfälle för frågor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) KF 148 DNR: KU Budget 2014, plan Efter Kommunfullmäktiges återremiss av budgetförslaget i juni 2013 har Budgetberedningen under augusti 2013 träffats för att diskutera och lämna ett nytt förslag på årsbudgethandling 2014 och verksamhetsplan Budgetberedningens förslag till resultatbudget Resultatbudget; 5152 tkr för 2014, tkr för 2015 samt tkr för Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 2,8 % för 2014 och 3,0 % per år Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna. En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag. Budgetberedningens förslag till finansiella mål Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2014, verksamhetsplan ; Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden. Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna. Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby samt investering i

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) KF 148 DNR: KU nytt avfallshanteringssystem föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet Budgetberedningens förslag till investeringsbudget Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2014 uppgår till tkr. Motsvarande siffra för 2015 är tkr och för 2016, tkr. Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt tkr för 2014, vilket innebär en total investeringsvolym på tkr avseende För 2015 och 2016 ligger förslag till investeringsvolymer på totalt tkr respektive tkr. De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala fastigheter. Inför kommande års budgetarbete kommer en genomlysning av upplägg för investeringsvolymerna att göras. Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP), med instämmande av Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Budgetberedningens förslag till resultatbudget, finansiella mål och investeringsbudget för 2014 godkännes. Till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras. Ajournering Sammanträdet ajourneras 15 minuter, mellan kl

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) KF 148 DNR: KU Beslutsunderlag Budget 2014, vp till KS pdf Beslutsmottagare Ekonomikontoret ÖSK

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) KF 149 DNR: KU Lån- och borgensram 2014 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen. Budgetberedningens förslag till beslut Borgensramar Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Låneramar Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt kronor. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Budgetberedningens förslag till borgensramar och låneramar avseende 2014 godkännes. Beslutsunderlag Förslag Låne- och borgensramar 2014 till KS pdf Beslutsmottagare Ekonomikontoret Kommuninvest i Sverige AB

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) KF 150 DNR: KU Utseende av revisorer till Högsby kommuns fonder och stiftelser Valberedningen fick , 130, i uppdrag att lämna förslag på lämpliga kandidater avseende revisorer till Högsby kommuns fonder och stiftelser. Valberedningen föreslår, genom valberedningens sammankallande Kjell Front (C), att kommunens revisorer utses till revisorer för Högsby kommuns fonder och stiftelser. Revisorerna får sedan i uppdrag att inom sin grupp utse vem eller vilka som ska revidera kommunens fonder och stiftelser. Kommunfullmäktiges beslut Kommunens revisorer utses till revisorer för Högsby kommuns fonder och stiftelser. Revisorerna får sedan i uppdrag att inom sin grupp utse vem eller vilka som ska revidera kommunens fonder och stiftelser. Beslutsmottagare Revisorerna Ekonomikontoret

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) KF 151 DNR: KU Fyllnadsval ny extern styrelseledamot i HEAB efter Claes Nilsson Kommunfullmäktige beslutade , 57 att godkänna Claes Nilsson avsägelse från sitt uppdrag som extern styrelseledamot i Högsby Energi AB (HEAB). Valberedningen föreslår att Magnus Gustafsson, Kalmar utses till ny extern styrelseledamot i HEAB. Kommunfullmäktiges beslut Magnus Gustafsson, Kalmar, utses till ny extern styrelseledamot i HEAB för tiden fram till och med bolagsstämman Beslutsmottagare Magnus Gustafsson HEAB

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) KF 152 DNR: KU Fyllnadsval ny extern styrelseersättare i HEAB efter Joakim Månsson Kommunfullmäktige beslutade , 58 att godkänna Joakim Månssons avsägelse från sitt uppdrag som extern styrelseersättare i Högsby Energi AB (HEAB). Valberedningen föreslår Inge Kastberg, Högsby utses till ny extern styrelseersättare i HEAB. Kommunfullmäktiges beslut Inge Kastberg, Högsby, utses till ny extern styrelseersättare i HEAB för tiden fram till bolagsstämman Beslutsmottagare Inge Kastberg HEAB

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) KF 153 DNR: KU Redovisning av simkunnigheten i grundskolan Kommunfullmäktige beslutade , 165 att ge utbildningsutskottet får i uppdrag att redovisa årligen hur simkunnigheten utvecklas mot bakgrund av sin egen utarbetade plan för att höja simkunnigheten bland skoleleverna.redovisning sker till kommunfullmäktige årligen i september månad. Redovisning har framtagits av rektorerna vid Fröviskolan enligt följande: "I grundskolan har åk 7-9, Fröviskolan 1-6 och Berga 1-6 redovisat 23 icke simkunniga elever. Dessa fick under tre veckor 12 simlektioner i Oskarshamns simhall. 20 av dem lärde sig simma. Vecka ska Ruda, Fågelfors och Fagerhult åk. 1-6 erbjudas samma utbud." Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP) yrkar att vid nästa redovisning ska simkunnigheten bland samtliga elever vid kommunens skolor redovisas. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för redovisningen. Gunilla Schollin-Borgs (MP) synpunker skall tas i beaktande inför nästa års redovisning. Beslutsunderlag Redovisning av simkunnigheten i grundskolan 2013.doc KF Beslutsmottagare Rektorerna vid Fröviskolan

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) KF 154 DNR: KU Redovisning av obesvarade motioner Följande motioner är obesvarade: KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU ungdomar KU KU KU KU KU Motion angående cykelväg mellan Berga och Högsby Motion angående badplatsen Gösjön i Berga Motion angående förbättrade miljöstationer Motion angående månadsfakturering för VA-avgift Motion angående cykelväg mellan Husebyvägen och Backgatan Motion om tillgänglighet i kollektivtrafiken Motion angående återinförande av kommunala musikskolan Motion gällande schyssta villkor Motion angående vinterväghållning Motion angående utemiljöer för våra barn och Motion angående Småland och Högsby, bäst på trä! Motion angående satsa mer på elevhälsa Motion angående utomhuspoolanläggning Motion om motion Motion angående sport och fritid i kombination Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. Beslutsunderlag Obesvarade motioner oktober 2013 Beslutsmottagare ÖSK

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) KF 155 DNR: KU Redovisning av obesvarade medborgarförslag Följande medborgarförslag är obesvarade: KU KU KU Medborgarförslag om golvbeläggning i förskolor och skolor Medborgarförslag om övergångsställe vid Coop Medborgarförslag om betesdjur Highland Cattle Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. Beslutsunderlag Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2013 Beslutsmottagare ÖSK

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) KF 156 DNR: KU Medborgarförslag om konst Henrik Tingström föreslår i medborgarförslag daterat att runt 1 procent av Högsby kommuns budget satsas på kommunens konsthantering, konstinköp och digital dokumentation av redan kommunägd konst. Inköpt konst ska utsmycka kommunens egna lokaler och offentliga miljöer. Kommunens totala konstsamling ska präglas av variation, mångsidighet och kvalitet. Konstverk avser både lös och fast konst. Lös konst är flyttbar och kan till exempel vara målningar, textila konstverk och mindre skulpturer. Med fast konst avses konst som monteras fast i byggnader eller utomhus i offentliga miljöer. Att samband med konstinköp eller inventering dokumentera konstverk i ett digitalt arkiv med foto, verkets namn, konstnär, placering, förvärvsdatum och inköpspris. Konstinköp och konstgåvor ska bedömas och hanteras av lämplig förvaltning, konstintresserad arbetsgrupp eller i samarbete med lokal konstförening. Det ska ges möjlighet för betraktaren av kommunens offentliga konst, att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck. Såväl det etablerade och traditionella som det nya och oväntade ska förekomma. Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution som också vänder sig till en ovan konstpublik. Konst ska placeras ut i kommunens lokaler, exempelvis äldreboenden och skolor samt i lättillgängliga offentliga miljöer. Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper. Kommunanställda ska få möjlighet att låna och byta verk från kommunens konstsamling att hänga i sina korridorer, mötes- och arbetsrum. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsmottagare KLU

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) KF 157 DNR: KU Medborgarförslag om uppfräschning av område vid Storgatan och gamla Elsies kiosk i Högsby Jenny Nilsson, Högsby, skriver i medborgarförslag instämplat att "en uppfräschning av området vid hyreshusen Storgatan och gamla Elsies kiosk behövs. Träden vid parkeringen har fått växa fritt vilket medför nedskräpning av bilar och mark i form av dels grenar, löv och sav, dels genom att kajorna fått utmärkta sittplatser och äter av bären på träden och därefter bajsar på bilarna. Träden har dessutom växt sig så stora att de skymmer den belysning som finns. Vid husen finns parkering för hyresgäster och besökare och även möjlighet att hyra plats med motorvärmare, men att stå på dessa platser medför att man måste tvätta bilen dagligen. Träden borde tas bort alternativt hamlas för att förhindra kajornas framfart, och för att minimera nedskräpningen. Vidare till gamla Elsies kiosk. Sedan verksamheten lades ner för ett antal år sedan har även underhållet av området i stort sett uteblivit. Ogräset som växer upp mellan plattorna är på sommaren meterhögt och klipps någon enstaka gång. Träden som planterats i kragar börjar så sakteliga växa ur desamma samt bryta upp asfalt och plattor. Byggnaden börjar också förfalla och bli klotterplank. En del rutor är trasiga och det är fullt med glassplitter. Området i sig är väldigt trevligt och välanvänt, framför allt sommartid, av förbipasserande som stannar och tar en paus med medhavd fikakorg. Mitt förslag är att man snyggar till platsen på ett sådant sätt att det krävs minsta möjliga underhåll och kanske även ställer upp en anslagstavla med de aktiviteter som anordnas i kommunen. Sammanfattningsvis tycker jag alltså att man bör titta över hela området och se hur man kan göra det trivsamt på ett sätt som även förenklar underhållet av platsen. Det borde gå att hitta ganska enkla lösningar som kan förenkla på sikt istället för att invänta den dag då allt är förstört och ändå måste åtgärdas. Ta bort plattor och asfaltera? Ta in sommarjobbare som får rensa plattorna och hålla området snyggt? Ta ner träden? Hamla dem? Bygga skärmtak? Klart är att något behöver göras och det kan tyckas att träd är trivsamt och rogivande men det måste också fungera i praktiken." Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) KF 157 DNR: KU Beslutsmottagare ÖSK

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) KF 158 DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående skötsel av grönytor Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 135 vände sig Heléne Danielsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och efterhörde varför inte gräsytorna vid nya Verkstadsskolan i Högsby blivit klippta och undrar när det ska ske? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) svarar att Högsby Energi, (HEAB), äger och driftar de lokaler där Verkstadsskolan är inhyrd. HEAB har haft ett muntligt avtal med Tegelbruket om att sköta grönytorna. Denna skötsel har inte utförts. HEAB har därför beslutat utföra skötseln av grönytorna med hjälp av egen personal. Heléne Danielsson (KD) förklarar sig nöjd med svaret. Beslutsunderlag Protokoll KF 135

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) KF 159 DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående Smarthousing Småland Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 136 meddelade Ing-Britt Loberg (S) att Smart Housing Småland är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland. Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Ing-Britt Loberg vände sig till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och efterhörde hur Högsby kommun kommer att agera för att kunna få del av aktuella projekt? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström svarar att i den kommunala näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013, framgår bland annat en ökad samverkan med universitet och högskolor kan med stor sannolikhet bidra till en ökad innovationsgrad och affärsutveckling i såväl befintliga som nystartade företag. Det är därför viktigt att utnyttja de kontakter som finns tillgängliga, till exempel via Linnéuniversitetet Den trärelaterade industrin är en viktig näringsgren i Högsby kommun och i handlingsplanen till näringslivsstrategin tas också fasta på vikten av att lokala företag får möjlighet att träffa representanter från till exempel Linnéuniversitetet. När det gäller träindustrin görs detta lämpligtvis via projekten Wood the hart of Småland och Smart housing småland. När det gäller Smart housing har Mittpunkt kontaktat dess processledare Mikael Pekkari och de kommer att tillsammans under hösten att informera och även besöka ett antal företag. Ing-Britt Loberg (S) förklarar sig nöjd med svaret. Beslutsunderlag Protokoll KF 136

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) KF 160 DNR: KU Avsägelse från politiska uppdrag, Nedzad Talovic Nedzad Talovic (S) säger i skrivelse, instämplad , upp samtliga politiska uppdrag på grund av flytt från kommunen. Kommunfullmäktiges beslut Nedzad Talvoics (S) avsägelse godkännes. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Nedzad Talovic (S). Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny huvudman i Högsby Sparbank. Beslutsmottagare Nedzad Talovic Valberedningen

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) KF 161 DNR: KU Enkel fråga angående sophämtning Heléne Danielsson (KD) vänder sig till Roland Waern (M), ordförande i Östra Smålands Kommunalteknikförbund med följande frågor: 1. Varför får inte alla kommuninvånare samma service när det gäller insamling av grovsopor? Enligt uppgift till Danielsson har vissa invånare inte fått sina grovsopor hämtade. 2. Är det förenligt med kommunens policy att föreningar samlar in metall och använder kommunens kontaktuppgifter vid annonsering? 3. Hur fungerar uppdateringar av Östra Smålands Kommunalteknikförbunds hemsida? Roland Waern (M) svarar på frågorna vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsmottagare Roland Waern KF

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) KF 162 DNR: KU Enkel fråga angående pensionsavtal för förtroendevalda Leif Gustavsson (SD) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och frågar vad som händer i ärendet om förändrade regler för Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF)? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) svarar att kommunstyrelsen beslutade i januari 2013 att avvakta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om nytt förslag till förändrade regler för PBF, men har inget nytt förslag kommit från SKL i god tid innan kommande mandatperiod skall ärendet tas upp för beslut under hösten Nuvarande regler säger att ett kommunalråd/förtroendevald ska ha tjänstgjort i 12 år och med en tjänstgöringsgrad på minst 40%, för att kunna erhålla tjänstepension.

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) KF 163 DNR: KU Enkel fråga angående barnomsorg Stihna Johansson-Evertsson (C) tycker det är viktigt att kommunen värnar om sina barnfamiljer och önskar att allt görs för att tillmötesgå deras önskemål vad gäller barnomsorgsplacering. Stihna Johansson- Evertsson vänder sig till utbildningsutskottets ordförande Magnus Gabrielsson (S) och frågar varför en del barnfamiljer som anmält att de önskar barnomsorg om ett år fått till svar att de eventuellt får vara beredda på att barnen kan bli placerade i en förskola i annan ort än sökt. Utbildningsutskottets ordförande Magnus Gabrielsson (S) besvarar frågan vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsmottagare Magnus Gabrielsson KF

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) KF 164 DNR: KU Motion angående lekplats i varje ort Socialdemokraterna skriver i motion daterad att den som är nyinflyttad med barn, söker gärna upp en allmän lekplats för att lära känna ortens barnfamiljer. Alla barn och föräldrar/vuxna behöver välkomnande fräscha mötesplatser/lekplatser utomhus. Kommunens förskolor och skolor har lekplatser på sina gårdar, men dessa är inte tillgängliga för allmänheten mer än i undantagsfall, dock inte på skoltid. I varje ort behöver därför en allmän lekplats skapas, genom att den befintliga rustas upp eller i de orter som saknar lekplats en ny skapas. Lekplatsen ska finnas där samhällets flesta barn bor och vara väl skyltad så att nya besökare hittar dit. Den kan med fördel vara enkel med bord och bänkar, sandlåda och gungor. Socialdemokraterna anser att lekplatser enligt denna motion skapas i varje ort. Kommunfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsmottagare KS ÖSK

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Kommunfullmäktige Datum Omröstningar Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår (S) Jonas Erlandsson (C) Ingemar Svanström (S) Diana Bergeskans (C) Stihna Johansson- Evertsson (S) Carl-Axel Blom (M) Roland Waern (SD) Leif Gustafsson (S) Jenny Joelsson (C) Kjell Front Deltog under , (S) Nedzad Talovic Per-Ola Herdinius (KD) Marita Björkvall (S) Ingrid Axelsson (C) Kerstin Karlström (M) Monika Olsberg Deltog under (S) Magnus Gabrielsson (SD) Berndt Limegård (S) Inga-Lill Andersson (S) Raymond Asp (MP) Gunilla Schollin- Borg (C) Ewa Engdahl Per Gröön (S) Robert Bucht (M) Anders Svensson (KD) Lars Elmborg (S) Solweig Ekh (C) Mikael Jonnerby Rev

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Kommunfullmäktige Datum Omröstningar Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår (SD) Evert Andersson (S) Sven-Bertil Ohlsson (C) Lars-Magnus Ek (S) Inger Gustavsson (V) Tommy Palmgren (S) Egon Ericsson Jan-Erik Ekh (M) Marcus Schön (C) Rosa Lopes (S) Ingbritt Loberg (SD) Sune Olsson (S) Mikael Karlsson (C) Lars-Willy Johansson (S) Catarina Thunberg Kent-Sören Bergström (KD) Helene Danielsson (C) Thomas Ivarsson - (C) Anders Ek Rev

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 10 september 2013 kl 09.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Kommunstyrelsen 2014-02-03. Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) Plats och tid Notariet, kommunhuset, den 3 februari 2014 kl 17.30-18.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Tid och plats för justering Ingemar Svanström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009, kl 17.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S)

Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) Jonas Erlandsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 16 november 2010, kl. 09.00-11.35 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Joakim Malmdahl, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, 28

Joakim Malmdahl, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, 28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 4 mars 2013 kl 18.30-21.30 Beslutande Se bifogad lista. Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef Agneta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 6 februari 2012, kl 18.30-21.30 Se Bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Agneta Rodriguez,

Läs mer

Stellan Lindeberg, utredare Kerstin Petersson, kommunsekreterare

Stellan Lindeberg, utredare Kerstin Petersson, kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (20) Plats och tid Staby Gårdshotell fredagen den 11 december 2009, kl 17.30-18.00 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Stellan Lindeberg, utredare Kerstin Petersson,

Läs mer

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, kl. 9.00 12.10 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, den 4 juni 2013 kl 08:00-16:30 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp)

Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Beslutande Studiebesök på Ruda ARV och Kommunhuset kl.13.00-16.00 Roland Waern (m), ordförande Raymond Asp (s) Gunilla Sshollin-Borg (mp) Övriga

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-16.00 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Ramsner (S) Marcus Schön (M) Övriga deltagande Anders

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Socialutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Socialutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11 ) Plats och tid Notariet, torsdagen den 10 mars 2016 kl 08.30-15.00 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg

Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell Front (c) Mona Svensson (m) Gunilla Schollin-Borg HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 9 mars 2009 kl 09.00-14.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Ingemar Svanström (c) Kjell

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 1 oktober 2012, kl 17.30-20.00. Ajournering mellan kl 18.35-18.50. Se Bilaga Övriga deltagande Stellan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Anders Johansson, skolchef Ewa Engdahl, (c), 21 Högsby kommun Protokoll 1(7) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-04-11 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Övriga deltagande

Läs mer

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(30) Sammanträdesdatum 2007-01-18 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 januari 2007 kl 18.30-19.45 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Mattias Wärnsberg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Wärnsberg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 11.00-12.00, studiebesök kl. 8.00-9.30. Beslutande Roland Waern, M Göran Lundberg, S Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 18.30-19.15 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare Utses

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Anders Svensson (M) Marita Björkvall (KD)

Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C) Stihna Johansson-Evertsson (C) Anders Svensson (M) Marita Björkvall (KD) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Notariet, måndagen den 5 november 2012, kl 16.00-17.30 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Kjell Front (C)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14 ) Plats och tid Kommunhuset, den 3 mars 2015 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Marina Hedman (S), v ordförande Leif Gustavsson (SD), ledamot, del av 31

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Utbildningsutskottet

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Utbildningsutskottet HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 ) Plats och tid Notariet, måndagen den 10 augusti 2015 kl 09.00-13.30 Beslutande Tuva Bojstedt (KD), ordförande Jonas Erlandsson (S), ledamot Leif Gustavsson (SD),

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Verksamhetschef Anders Johansson Områdeschef Teresa Tolic Trossmo, 21 Enhetschef Yvonne Klangh, 21 Assistent Hanna Zingmark, 21

Verksamhetschef Anders Johansson Områdeschef Teresa Tolic Trossmo, 21 Enhetschef Yvonne Klangh, 21 Assistent Hanna Zingmark, 21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal onsdagen den 14 september 2011, kl 08.30-15.45 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Marita Björkvall

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg (m) Anders Johansson, verksamhetschef

Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg (m) Anders Johansson, verksamhetschef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 20 oktober 2009, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Magnus Gabrielsson (s) Monika Olsberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid IFO Sammanträdeslokal, onsdagen den 15 maj 2013 kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita

Läs mer

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(29) Sammanträdesdatum 2007-05-24 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 maj 2007 kl 18.30-21.10 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Utbildningsutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Utbildningsutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid Kommunhusets sammanaträdeslokal Notariet, den 2 april 2014 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Lars Gabrielsson, VD Högsby Energi AB, 174. Inger Gustavsson (S) och Roland Waern (M)

Joakim Malmdal, kommunchef Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Lars Gabrielsson, VD Högsby Energi AB, 174. Inger Gustavsson (S) och Roland Waern (M) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 7 november 2011, kl 18.30-22.00 Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.35-19.50 och kl 21.10-21.15 Se

Läs mer

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet

Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Högsby kommun Protokoll 1(9) Pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2014-09-19 Plats och tid Kvillgården, fredagen den 19 september 2014 kl 09.00-12.00 Närvarande Ingbritt Loberg, ordförande Bror Josefsson

Läs mer

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68

Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne, (fp), 61-68 Högsby kommun Protokoll 1(10) Utbildningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-12-05 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-12.30 Beslutande Lars-Magnus Ek, (c) ordförande Magnus Gabrielsson, (s) Brigitte Kühne,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön (M), Jonas Erlandsson (S), 57-58

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön (M), Jonas Erlandsson (S), 57-58 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12 ) Plats och tid Kommunkontoret, torsdagen den 14 november 2013 kl 13.30-18.30 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön (M),

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Nina Lagemyr (m) Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Siw Lunander Socialförvaltningen Socialnämnden

ANSLAG/BEVIS. Nina Lagemyr (m) Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Siw Lunander Socialförvaltningen Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) 2010-09-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.00-15.30 Ajournering kl 14.45-15.00 Beslutande Övriga deltagande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 9.00-12.10 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 09:00 ande Åke Nilsson, KD Anders Svensson, M Rosie Folkesson, S Gunilla Schollin Borg, MP Åke Bergh, M Magnus Gabrielsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Datum och tid: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 2015-06-24 kl. 10.00-11.30 Sammanträdet ajourneras kl. 10.45-11.10 för överläggning. Justering Plats: Kommunhuset,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer