HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl Ajournering mellan kl Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef, Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, Nicklas Holmquist, fastighetsingenjör ÖSK, Mikael Pettersson, fastighetsingenjör ÖSK, Annica Bennesved, enhetschef, Roger Petersson, rektor 146 Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, 147 Victoria Schön-Månsson, ekonomichef, 148 Utses att justera Robert Bucht (S) och Heléne Danielsson (KD) Tid och plats för justering Måndagen den 14 oktober 2013 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Anders Ek Justerande... Robert Bucht Heléne Danielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) KF 143 DNR: KU Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med ett ärende: - Avsägelse från Nedzad Talovic (S) Kommunfullmäktiges beslut Dagordningen med föreslagen komplettering godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) KF 144 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) KF 145 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) KF 146 DNR: KU Presentation av lokalresursplaneringsgruppen (LRP) En arbetsgrupp, lokalresursplaneringsgruppen (LRP), med uppgift att se över internhyressystemet i Högsby kommun har bildats bestående av verksamhetschef Anders Johansson, förbundschef Helena Grybäck- Svensson, kommunchef Joakim Malmdahl, rektor Roger Petersson, områdeschef Annica Bennesved, fastighetsingenjörer Nicklas Holmquist och Mikael Pettersson. LRP-gruppen redovisar vid dagens sammanträde pågående arbete med internhyressystemet, fastigheter som har sålts eller är aktuella för eventuell försäljning. Målet med internhyressystemet är att hålla god hushållning med kommunens lokaler. Totalt har kommunen kvadratmeter lokalytor. Efter genomgången ges tillfälle för frågor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen.

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) KF 147 DNR: KU Redovisning om näringslivsutvecklingen i Högsby kommun Kommunfullmäktige beslutade , 104, att vid två tillfällen per år ge näringslivsansvariga i kommunen tillfälle att redovisa pågående näringslivsarbete med näringslivsstrategin i fokus. Vid dagens sammanträde deltar utvecklingsstrateg Jonas Högquist och lämnar information om pågående näringslivsarbete. Efter redovisningen ges tillfälle för frågor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) KF 148 DNR: KU Budget 2014, plan Efter Kommunfullmäktiges återremiss av budgetförslaget i juni 2013 har Budgetberedningen under augusti 2013 träffats för att diskutera och lämna ett nytt förslag på årsbudgethandling 2014 och verksamhetsplan Budgetberedningens förslag till resultatbudget Resultatbudget; 5152 tkr för 2014, tkr för 2015 samt tkr för Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 2,8 % för 2014 och 3,0 % per år Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna. En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag. Budgetberedningens förslag till finansiella mål Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2014, verksamhetsplan ; Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden. Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna. Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby samt investering i

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) KF 148 DNR: KU nytt avfallshanteringssystem föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet Budgetberedningens förslag till investeringsbudget Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2014 uppgår till tkr. Motsvarande siffra för 2015 är tkr och för 2016, tkr. Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt tkr för 2014, vilket innebär en total investeringsvolym på tkr avseende För 2015 och 2016 ligger förslag till investeringsvolymer på totalt tkr respektive tkr. De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala fastigheter. Inför kommande års budgetarbete kommer en genomlysning av upplägg för investeringsvolymerna att göras. Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP), med instämmande av Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Budgetberedningens förslag till resultatbudget, finansiella mål och investeringsbudget för 2014 godkännes. Till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras. Ajournering Sammanträdet ajourneras 15 minuter, mellan kl

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) KF 148 DNR: KU Beslutsunderlag Budget 2014, vp till KS pdf Beslutsmottagare Ekonomikontoret ÖSK

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) KF 149 DNR: KU Lån- och borgensram 2014 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen. Budgetberedningens förslag till beslut Borgensramar Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Låneramar Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt kronor. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Budgetberedningens förslag till borgensramar och låneramar avseende 2014 godkännes. Beslutsunderlag Förslag Låne- och borgensramar 2014 till KS pdf Beslutsmottagare Ekonomikontoret Kommuninvest i Sverige AB

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) KF 150 DNR: KU Utseende av revisorer till Högsby kommuns fonder och stiftelser Valberedningen fick , 130, i uppdrag att lämna förslag på lämpliga kandidater avseende revisorer till Högsby kommuns fonder och stiftelser. Valberedningen föreslår, genom valberedningens sammankallande Kjell Front (C), att kommunens revisorer utses till revisorer för Högsby kommuns fonder och stiftelser. Revisorerna får sedan i uppdrag att inom sin grupp utse vem eller vilka som ska revidera kommunens fonder och stiftelser. Kommunfullmäktiges beslut Kommunens revisorer utses till revisorer för Högsby kommuns fonder och stiftelser. Revisorerna får sedan i uppdrag att inom sin grupp utse vem eller vilka som ska revidera kommunens fonder och stiftelser. Beslutsmottagare Revisorerna Ekonomikontoret

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) KF 151 DNR: KU Fyllnadsval ny extern styrelseledamot i HEAB efter Claes Nilsson Kommunfullmäktige beslutade , 57 att godkänna Claes Nilsson avsägelse från sitt uppdrag som extern styrelseledamot i Högsby Energi AB (HEAB). Valberedningen föreslår att Magnus Gustafsson, Kalmar utses till ny extern styrelseledamot i HEAB. Kommunfullmäktiges beslut Magnus Gustafsson, Kalmar, utses till ny extern styrelseledamot i HEAB för tiden fram till och med bolagsstämman Beslutsmottagare Magnus Gustafsson HEAB

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) KF 152 DNR: KU Fyllnadsval ny extern styrelseersättare i HEAB efter Joakim Månsson Kommunfullmäktige beslutade , 58 att godkänna Joakim Månssons avsägelse från sitt uppdrag som extern styrelseersättare i Högsby Energi AB (HEAB). Valberedningen föreslår Inge Kastberg, Högsby utses till ny extern styrelseersättare i HEAB. Kommunfullmäktiges beslut Inge Kastberg, Högsby, utses till ny extern styrelseersättare i HEAB för tiden fram till bolagsstämman Beslutsmottagare Inge Kastberg HEAB

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) KF 153 DNR: KU Redovisning av simkunnigheten i grundskolan Kommunfullmäktige beslutade , 165 att ge utbildningsutskottet får i uppdrag att redovisa årligen hur simkunnigheten utvecklas mot bakgrund av sin egen utarbetade plan för att höja simkunnigheten bland skoleleverna.redovisning sker till kommunfullmäktige årligen i september månad. Redovisning har framtagits av rektorerna vid Fröviskolan enligt följande: "I grundskolan har åk 7-9, Fröviskolan 1-6 och Berga 1-6 redovisat 23 icke simkunniga elever. Dessa fick under tre veckor 12 simlektioner i Oskarshamns simhall. 20 av dem lärde sig simma. Vecka ska Ruda, Fågelfors och Fagerhult åk. 1-6 erbjudas samma utbud." Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP) yrkar att vid nästa redovisning ska simkunnigheten bland samtliga elever vid kommunens skolor redovisas. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för redovisningen. Gunilla Schollin-Borgs (MP) synpunker skall tas i beaktande inför nästa års redovisning. Beslutsunderlag Redovisning av simkunnigheten i grundskolan 2013.doc KF Beslutsmottagare Rektorerna vid Fröviskolan

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) KF 154 DNR: KU Redovisning av obesvarade motioner Följande motioner är obesvarade: KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU ungdomar KU KU KU KU KU Motion angående cykelväg mellan Berga och Högsby Motion angående badplatsen Gösjön i Berga Motion angående förbättrade miljöstationer Motion angående månadsfakturering för VA-avgift Motion angående cykelväg mellan Husebyvägen och Backgatan Motion om tillgänglighet i kollektivtrafiken Motion angående återinförande av kommunala musikskolan Motion gällande schyssta villkor Motion angående vinterväghållning Motion angående utemiljöer för våra barn och Motion angående Småland och Högsby, bäst på trä! Motion angående satsa mer på elevhälsa Motion angående utomhuspoolanläggning Motion om motion Motion angående sport och fritid i kombination Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. Beslutsunderlag Obesvarade motioner oktober 2013 Beslutsmottagare ÖSK

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) KF 155 DNR: KU Redovisning av obesvarade medborgarförslag Följande medborgarförslag är obesvarade: KU KU KU Medborgarförslag om golvbeläggning i förskolor och skolor Medborgarförslag om övergångsställe vid Coop Medborgarförslag om betesdjur Highland Cattle Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. Beslutsunderlag Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2013 Beslutsmottagare ÖSK

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) KF 156 DNR: KU Medborgarförslag om konst Henrik Tingström föreslår i medborgarförslag daterat att runt 1 procent av Högsby kommuns budget satsas på kommunens konsthantering, konstinköp och digital dokumentation av redan kommunägd konst. Inköpt konst ska utsmycka kommunens egna lokaler och offentliga miljöer. Kommunens totala konstsamling ska präglas av variation, mångsidighet och kvalitet. Konstverk avser både lös och fast konst. Lös konst är flyttbar och kan till exempel vara målningar, textila konstverk och mindre skulpturer. Med fast konst avses konst som monteras fast i byggnader eller utomhus i offentliga miljöer. Att samband med konstinköp eller inventering dokumentera konstverk i ett digitalt arkiv med foto, verkets namn, konstnär, placering, förvärvsdatum och inköpspris. Konstinköp och konstgåvor ska bedömas och hanteras av lämplig förvaltning, konstintresserad arbetsgrupp eller i samarbete med lokal konstförening. Det ska ges möjlighet för betraktaren av kommunens offentliga konst, att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck. Såväl det etablerade och traditionella som det nya och oväntade ska förekomma. Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution som också vänder sig till en ovan konstpublik. Konst ska placeras ut i kommunens lokaler, exempelvis äldreboenden och skolor samt i lättillgängliga offentliga miljöer. Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper. Kommunanställda ska få möjlighet att låna och byta verk från kommunens konstsamling att hänga i sina korridorer, mötes- och arbetsrum. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsmottagare KLU

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) KF 157 DNR: KU Medborgarförslag om uppfräschning av område vid Storgatan och gamla Elsies kiosk i Högsby Jenny Nilsson, Högsby, skriver i medborgarförslag instämplat att "en uppfräschning av området vid hyreshusen Storgatan och gamla Elsies kiosk behövs. Träden vid parkeringen har fått växa fritt vilket medför nedskräpning av bilar och mark i form av dels grenar, löv och sav, dels genom att kajorna fått utmärkta sittplatser och äter av bären på träden och därefter bajsar på bilarna. Träden har dessutom växt sig så stora att de skymmer den belysning som finns. Vid husen finns parkering för hyresgäster och besökare och även möjlighet att hyra plats med motorvärmare, men att stå på dessa platser medför att man måste tvätta bilen dagligen. Träden borde tas bort alternativt hamlas för att förhindra kajornas framfart, och för att minimera nedskräpningen. Vidare till gamla Elsies kiosk. Sedan verksamheten lades ner för ett antal år sedan har även underhållet av området i stort sett uteblivit. Ogräset som växer upp mellan plattorna är på sommaren meterhögt och klipps någon enstaka gång. Träden som planterats i kragar börjar så sakteliga växa ur desamma samt bryta upp asfalt och plattor. Byggnaden börjar också förfalla och bli klotterplank. En del rutor är trasiga och det är fullt med glassplitter. Området i sig är väldigt trevligt och välanvänt, framför allt sommartid, av förbipasserande som stannar och tar en paus med medhavd fikakorg. Mitt förslag är att man snyggar till platsen på ett sådant sätt att det krävs minsta möjliga underhåll och kanske även ställer upp en anslagstavla med de aktiviteter som anordnas i kommunen. Sammanfattningsvis tycker jag alltså att man bör titta över hela området och se hur man kan göra det trivsamt på ett sätt som även förenklar underhållet av platsen. Det borde gå att hitta ganska enkla lösningar som kan förenkla på sikt istället för att invänta den dag då allt är förstört och ändå måste åtgärdas. Ta bort plattor och asfaltera? Ta in sommarjobbare som får rensa plattorna och hålla området snyggt? Ta ner träden? Hamla dem? Bygga skärmtak? Klart är att något behöver göras och det kan tyckas att träd är trivsamt och rogivande men det måste också fungera i praktiken." Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) KF 157 DNR: KU Beslutsmottagare ÖSK

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) KF 158 DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående skötsel av grönytor Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 135 vände sig Heléne Danielsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och efterhörde varför inte gräsytorna vid nya Verkstadsskolan i Högsby blivit klippta och undrar när det ska ske? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) svarar att Högsby Energi, (HEAB), äger och driftar de lokaler där Verkstadsskolan är inhyrd. HEAB har haft ett muntligt avtal med Tegelbruket om att sköta grönytorna. Denna skötsel har inte utförts. HEAB har därför beslutat utföra skötseln av grönytorna med hjälp av egen personal. Heléne Danielsson (KD) förklarar sig nöjd med svaret. Beslutsunderlag Protokoll KF 135

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) KF 159 DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående Smarthousing Småland Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 136 meddelade Ing-Britt Loberg (S) att Smart Housing Småland är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland. Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Ing-Britt Loberg vände sig till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och efterhörde hur Högsby kommun kommer att agera för att kunna få del av aktuella projekt? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström svarar att i den kommunala näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013, framgår bland annat en ökad samverkan med universitet och högskolor kan med stor sannolikhet bidra till en ökad innovationsgrad och affärsutveckling i såväl befintliga som nystartade företag. Det är därför viktigt att utnyttja de kontakter som finns tillgängliga, till exempel via Linnéuniversitetet Den trärelaterade industrin är en viktig näringsgren i Högsby kommun och i handlingsplanen till näringslivsstrategin tas också fasta på vikten av att lokala företag får möjlighet att träffa representanter från till exempel Linnéuniversitetet. När det gäller träindustrin görs detta lämpligtvis via projekten Wood the hart of Småland och Smart housing småland. När det gäller Smart housing har Mittpunkt kontaktat dess processledare Mikael Pekkari och de kommer att tillsammans under hösten att informera och även besöka ett antal företag. Ing-Britt Loberg (S) förklarar sig nöjd med svaret. Beslutsunderlag Protokoll KF 136

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) KF 160 DNR: KU Avsägelse från politiska uppdrag, Nedzad Talovic Nedzad Talovic (S) säger i skrivelse, instämplad , upp samtliga politiska uppdrag på grund av flytt från kommunen. Kommunfullmäktiges beslut Nedzad Talvoics (S) avsägelse godkännes. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Nedzad Talovic (S). Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny huvudman i Högsby Sparbank. Beslutsmottagare Nedzad Talovic Valberedningen

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) KF 161 DNR: KU Enkel fråga angående sophämtning Heléne Danielsson (KD) vänder sig till Roland Waern (M), ordförande i Östra Smålands Kommunalteknikförbund med följande frågor: 1. Varför får inte alla kommuninvånare samma service när det gäller insamling av grovsopor? Enligt uppgift till Danielsson har vissa invånare inte fått sina grovsopor hämtade. 2. Är det förenligt med kommunens policy att föreningar samlar in metall och använder kommunens kontaktuppgifter vid annonsering? 3. Hur fungerar uppdateringar av Östra Smålands Kommunalteknikförbunds hemsida? Roland Waern (M) svarar på frågorna vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsmottagare Roland Waern KF

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) KF 162 DNR: KU Enkel fråga angående pensionsavtal för förtroendevalda Leif Gustavsson (SD) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och frågar vad som händer i ärendet om förändrade regler för Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF)? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) svarar att kommunstyrelsen beslutade i januari 2013 att avvakta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om nytt förslag till förändrade regler för PBF, men har inget nytt förslag kommit från SKL i god tid innan kommande mandatperiod skall ärendet tas upp för beslut under hösten Nuvarande regler säger att ett kommunalråd/förtroendevald ska ha tjänstgjort i 12 år och med en tjänstgöringsgrad på minst 40%, för att kunna erhålla tjänstepension.

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) KF 163 DNR: KU Enkel fråga angående barnomsorg Stihna Johansson-Evertsson (C) tycker det är viktigt att kommunen värnar om sina barnfamiljer och önskar att allt görs för att tillmötesgå deras önskemål vad gäller barnomsorgsplacering. Stihna Johansson- Evertsson vänder sig till utbildningsutskottets ordförande Magnus Gabrielsson (S) och frågar varför en del barnfamiljer som anmält att de önskar barnomsorg om ett år fått till svar att de eventuellt får vara beredda på att barnen kan bli placerade i en förskola i annan ort än sökt. Utbildningsutskottets ordförande Magnus Gabrielsson (S) besvarar frågan vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsmottagare Magnus Gabrielsson KF

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) KF 164 DNR: KU Motion angående lekplats i varje ort Socialdemokraterna skriver i motion daterad att den som är nyinflyttad med barn, söker gärna upp en allmän lekplats för att lära känna ortens barnfamiljer. Alla barn och föräldrar/vuxna behöver välkomnande fräscha mötesplatser/lekplatser utomhus. Kommunens förskolor och skolor har lekplatser på sina gårdar, men dessa är inte tillgängliga för allmänheten mer än i undantagsfall, dock inte på skoltid. I varje ort behöver därför en allmän lekplats skapas, genom att den befintliga rustas upp eller i de orter som saknar lekplats en ny skapas. Lekplatsen ska finnas där samhällets flesta barn bor och vara väl skyltad så att nya besökare hittar dit. Den kan med fördel vara enkel med bord och bänkar, sandlåda och gungor. Socialdemokraterna anser att lekplatser enligt denna motion skapas i varje ort. Kommunfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsmottagare KS ÖSK

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Kommunfullmäktige Datum Omröstningar Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår (S) Jonas Erlandsson (C) Ingemar Svanström (S) Diana Bergeskans (C) Stihna Johansson- Evertsson (S) Carl-Axel Blom (M) Roland Waern (SD) Leif Gustafsson (S) Jenny Joelsson (C) Kjell Front Deltog under , (S) Nedzad Talovic Per-Ola Herdinius (KD) Marita Björkvall (S) Ingrid Axelsson (C) Kerstin Karlström (M) Monika Olsberg Deltog under (S) Magnus Gabrielsson (SD) Berndt Limegård (S) Inga-Lill Andersson (S) Raymond Asp (MP) Gunilla Schollin- Borg (C) Ewa Engdahl Per Gröön (S) Robert Bucht (M) Anders Svensson (KD) Lars Elmborg (S) Solweig Ekh (C) Mikael Jonnerby Rev

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Kommunfullmäktige Datum Omröstningar Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår (SD) Evert Andersson (S) Sven-Bertil Ohlsson (C) Lars-Magnus Ek (S) Inger Gustavsson (V) Tommy Palmgren (S) Egon Ericsson Jan-Erik Ekh (M) Marcus Schön (C) Rosa Lopes (S) Ingbritt Loberg (SD) Sune Olsson (S) Mikael Karlsson (C) Lars-Willy Johansson (S) Catarina Thunberg Kent-Sören Bergström (KD) Helene Danielsson (C) Thomas Ivarsson - (C) Anders Ek Rev

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer