HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl Ajournering mellan kl Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef, Agneta Rodriguez, nämndssekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, Nicklas Holmquist, fastighetsingenjör ÖSK, Mikael Pettersson, fastighetsingenjör ÖSK, Annica Bennesved, enhetschef, Roger Petersson, rektor 146 Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, 147 Victoria Schön-Månsson, ekonomichef, 148 Utses att justera Robert Bucht (S) och Heléne Danielsson (KD) Tid och plats för justering Måndagen den 14 oktober 2013 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Agneta Rodriguez Ordförande... Anders Ek Justerande... Robert Bucht Heléne Danielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) KF 143 DNR: KU Godkännande av dagordning Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med ett ärende: - Avsägelse från Nedzad Talovic (S) Kommunfullmäktiges beslut Dagordningen med föreslagen komplettering godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) KF 144 DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom personliga kallelser till samtliga ledamöter. Därjämte har även ersättarna erhållit kallelsen för kännedom. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) KF 145 DNR: KU Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26) KF 146 DNR: KU Presentation av lokalresursplaneringsgruppen (LRP) En arbetsgrupp, lokalresursplaneringsgruppen (LRP), med uppgift att se över internhyressystemet i Högsby kommun har bildats bestående av verksamhetschef Anders Johansson, förbundschef Helena Grybäck- Svensson, kommunchef Joakim Malmdahl, rektor Roger Petersson, områdeschef Annica Bennesved, fastighetsingenjörer Nicklas Holmquist och Mikael Pettersson. LRP-gruppen redovisar vid dagens sammanträde pågående arbete med internhyressystemet, fastigheter som har sålts eller är aktuella för eventuell försäljning. Målet med internhyressystemet är att hålla god hushållning med kommunens lokaler. Totalt har kommunen kvadratmeter lokalytor. Efter genomgången ges tillfälle för frågor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen.

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) KF 147 DNR: KU Redovisning om näringslivsutvecklingen i Högsby kommun Kommunfullmäktige beslutade , 104, att vid två tillfällen per år ge näringslivsansvariga i kommunen tillfälle att redovisa pågående näringslivsarbete med näringslivsstrategin i fokus. Vid dagens sammanträde deltar utvecklingsstrateg Jonas Högquist och lämnar information om pågående näringslivsarbete. Efter redovisningen ges tillfälle för frågor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för informationen.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26) KF 148 DNR: KU Budget 2014, plan Efter Kommunfullmäktiges återremiss av budgetförslaget i juni 2013 har Budgetberedningen under augusti 2013 träffats för att diskutera och lämna ett nytt förslag på årsbudgethandling 2014 och verksamhetsplan Budgetberedningens förslag till resultatbudget Resultatbudget; 5152 tkr för 2014, tkr för 2015 samt tkr för Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 2,8 % för 2014 och 3,0 % per år Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna. En befolkningsminskning med 60 kommuninvånare per år är beräknad i budgetberedningens budgetförslag. Budgetberedningens förslag till finansiella mål Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2014, verksamhetsplan ; Verksamhetens nettokostnader uppgår till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2,0 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden. Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna. Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av de stora investeringar som är planerade de kommande åren föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende skattefinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av den stora investering när det gäller överföringsledning mellan Ruda och Högsby samt investering i

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (26) KF 148 DNR: KU nytt avfallshanteringssystem föreslår budgetberedningen en tilläggsbudget som innebär att målet avseende avgiftsfinansierade investeringarnas andel inte uppnås. Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet Budgetberedningens förslag till investeringsbudget Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de skattefinansierade investeringarna maximalt ska uppgå till 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala omslutningen för 2014 uppgår till tkr. Motsvarande siffra för 2015 är tkr och för 2016, tkr. Utöver den ordinarie investeringsbudgeten tillkommer en tilläggsbudget på totalt tkr för 2014, vilket innebär en total investeringsvolym på tkr avseende För 2015 och 2016 ligger förslag till investeringsvolymer på totalt tkr respektive tkr. De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala fastigheter. Inför kommande års budgetarbete kommer en genomlysning av upplägg för investeringsvolymerna att göras. Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP), med instämmande av Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Budgetberedningens förslag till resultatbudget, finansiella mål och investeringsbudget för 2014 godkännes. Till nästa års budgetarbete ska målbeskrivningen ses över och uppdateras. Ajournering Sammanträdet ajourneras 15 minuter, mellan kl

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (26) KF 148 DNR: KU Beslutsunderlag Budget 2014, vp till KS pdf Beslutsmottagare Ekonomikontoret ÖSK

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) KF 149 DNR: KU Lån- och borgensram 2014 Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa låneramar för kommunen samt borgensramar för de kommunala bolagen. Budgetberedningens förslag till beslut Borgensramar Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Bostad AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Högsby Energi AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Låneramar Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2014 med totalt kronor. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Budgetberedningens förslag till borgensramar och låneramar avseende 2014 godkännes. Beslutsunderlag Förslag Låne- och borgensramar 2014 till KS pdf Beslutsmottagare Ekonomikontoret Kommuninvest i Sverige AB

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) KF 150 DNR: KU Utseende av revisorer till Högsby kommuns fonder och stiftelser Valberedningen fick , 130, i uppdrag att lämna förslag på lämpliga kandidater avseende revisorer till Högsby kommuns fonder och stiftelser. Valberedningen föreslår, genom valberedningens sammankallande Kjell Front (C), att kommunens revisorer utses till revisorer för Högsby kommuns fonder och stiftelser. Revisorerna får sedan i uppdrag att inom sin grupp utse vem eller vilka som ska revidera kommunens fonder och stiftelser. Kommunfullmäktiges beslut Kommunens revisorer utses till revisorer för Högsby kommuns fonder och stiftelser. Revisorerna får sedan i uppdrag att inom sin grupp utse vem eller vilka som ska revidera kommunens fonder och stiftelser. Beslutsmottagare Revisorerna Ekonomikontoret

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) KF 151 DNR: KU Fyllnadsval ny extern styrelseledamot i HEAB efter Claes Nilsson Kommunfullmäktige beslutade , 57 att godkänna Claes Nilsson avsägelse från sitt uppdrag som extern styrelseledamot i Högsby Energi AB (HEAB). Valberedningen föreslår att Magnus Gustafsson, Kalmar utses till ny extern styrelseledamot i HEAB. Kommunfullmäktiges beslut Magnus Gustafsson, Kalmar, utses till ny extern styrelseledamot i HEAB för tiden fram till och med bolagsstämman Beslutsmottagare Magnus Gustafsson HEAB

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) KF 152 DNR: KU Fyllnadsval ny extern styrelseersättare i HEAB efter Joakim Månsson Kommunfullmäktige beslutade , 58 att godkänna Joakim Månssons avsägelse från sitt uppdrag som extern styrelseersättare i Högsby Energi AB (HEAB). Valberedningen föreslår Inge Kastberg, Högsby utses till ny extern styrelseersättare i HEAB. Kommunfullmäktiges beslut Inge Kastberg, Högsby, utses till ny extern styrelseersättare i HEAB för tiden fram till bolagsstämman Beslutsmottagare Inge Kastberg HEAB

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) KF 153 DNR: KU Redovisning av simkunnigheten i grundskolan Kommunfullmäktige beslutade , 165 att ge utbildningsutskottet får i uppdrag att redovisa årligen hur simkunnigheten utvecklas mot bakgrund av sin egen utarbetade plan för att höja simkunnigheten bland skoleleverna.redovisning sker till kommunfullmäktige årligen i september månad. Redovisning har framtagits av rektorerna vid Fröviskolan enligt följande: "I grundskolan har åk 7-9, Fröviskolan 1-6 och Berga 1-6 redovisat 23 icke simkunniga elever. Dessa fick under tre veckor 12 simlektioner i Oskarshamns simhall. 20 av dem lärde sig simma. Vecka ska Ruda, Fågelfors och Fagerhult åk. 1-6 erbjudas samma utbud." Yrkande Gunilla Schollin-Borg (MP) yrkar att vid nästa redovisning ska simkunnigheten bland samtliga elever vid kommunens skolor redovisas. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige tackar för redovisningen. Gunilla Schollin-Borgs (MP) synpunker skall tas i beaktande inför nästa års redovisning. Beslutsunderlag Redovisning av simkunnigheten i grundskolan 2013.doc KF Beslutsmottagare Rektorerna vid Fröviskolan

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) KF 154 DNR: KU Redovisning av obesvarade motioner Följande motioner är obesvarade: KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU ungdomar KU KU KU KU KU Motion angående cykelväg mellan Berga och Högsby Motion angående badplatsen Gösjön i Berga Motion angående förbättrade miljöstationer Motion angående månadsfakturering för VA-avgift Motion angående cykelväg mellan Husebyvägen och Backgatan Motion om tillgänglighet i kollektivtrafiken Motion angående återinförande av kommunala musikskolan Motion gällande schyssta villkor Motion angående vinterväghållning Motion angående utemiljöer för våra barn och Motion angående Småland och Högsby, bäst på trä! Motion angående satsa mer på elevhälsa Motion angående utomhuspoolanläggning Motion om motion Motion angående sport och fritid i kombination Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. Beslutsunderlag Obesvarade motioner oktober 2013 Beslutsmottagare ÖSK

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) KF 155 DNR: KU Redovisning av obesvarade medborgarförslag Följande medborgarförslag är obesvarade: KU KU KU Medborgarförslag om golvbeläggning i förskolor och skolor Medborgarförslag om övergångsställe vid Coop Medborgarförslag om betesdjur Highland Cattle Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen godkännes. Beslutsunderlag Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2013 Beslutsmottagare ÖSK

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) KF 156 DNR: KU Medborgarförslag om konst Henrik Tingström föreslår i medborgarförslag daterat att runt 1 procent av Högsby kommuns budget satsas på kommunens konsthantering, konstinköp och digital dokumentation av redan kommunägd konst. Inköpt konst ska utsmycka kommunens egna lokaler och offentliga miljöer. Kommunens totala konstsamling ska präglas av variation, mångsidighet och kvalitet. Konstverk avser både lös och fast konst. Lös konst är flyttbar och kan till exempel vara målningar, textila konstverk och mindre skulpturer. Med fast konst avses konst som monteras fast i byggnader eller utomhus i offentliga miljöer. Att samband med konstinköp eller inventering dokumentera konstverk i ett digitalt arkiv med foto, verkets namn, konstnär, placering, förvärvsdatum och inköpspris. Konstinköp och konstgåvor ska bedömas och hanteras av lämplig förvaltning, konstintresserad arbetsgrupp eller i samarbete med lokal konstförening. Det ska ges möjlighet för betraktaren av kommunens offentliga konst, att möta olika konstnärliga temperament, tekniker och uttryck. Såväl det etablerade och traditionella som det nya och oväntade ska förekomma. Konstsamlingen ska ses som en bildningsinstitution som också vänder sig till en ovan konstpublik. Konst ska placeras ut i kommunens lokaler, exempelvis äldreboenden och skolor samt i lättillgängliga offentliga miljöer. Konsten bör också pedagogiskt presenteras för olika målgrupper. Kommunanställda ska få möjlighet att låna och byta verk från kommunens konstsamling att hänga i sina korridorer, mötes- och arbetsrum. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsmottagare KLU

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) KF 157 DNR: KU Medborgarförslag om uppfräschning av område vid Storgatan och gamla Elsies kiosk i Högsby Jenny Nilsson, Högsby, skriver i medborgarförslag instämplat att "en uppfräschning av området vid hyreshusen Storgatan och gamla Elsies kiosk behövs. Träden vid parkeringen har fått växa fritt vilket medför nedskräpning av bilar och mark i form av dels grenar, löv och sav, dels genom att kajorna fått utmärkta sittplatser och äter av bären på träden och därefter bajsar på bilarna. Träden har dessutom växt sig så stora att de skymmer den belysning som finns. Vid husen finns parkering för hyresgäster och besökare och även möjlighet att hyra plats med motorvärmare, men att stå på dessa platser medför att man måste tvätta bilen dagligen. Träden borde tas bort alternativt hamlas för att förhindra kajornas framfart, och för att minimera nedskräpningen. Vidare till gamla Elsies kiosk. Sedan verksamheten lades ner för ett antal år sedan har även underhållet av området i stort sett uteblivit. Ogräset som växer upp mellan plattorna är på sommaren meterhögt och klipps någon enstaka gång. Träden som planterats i kragar börjar så sakteliga växa ur desamma samt bryta upp asfalt och plattor. Byggnaden börjar också förfalla och bli klotterplank. En del rutor är trasiga och det är fullt med glassplitter. Området i sig är väldigt trevligt och välanvänt, framför allt sommartid, av förbipasserande som stannar och tar en paus med medhavd fikakorg. Mitt förslag är att man snyggar till platsen på ett sådant sätt att det krävs minsta möjliga underhåll och kanske även ställer upp en anslagstavla med de aktiviteter som anordnas i kommunen. Sammanfattningsvis tycker jag alltså att man bör titta över hela området och se hur man kan göra det trivsamt på ett sätt som även förenklar underhållet av platsen. Det borde gå att hitta ganska enkla lösningar som kan förenkla på sikt istället för att invänta den dag då allt är förstört och ändå måste åtgärdas. Ta bort plattor och asfaltera? Ta in sommarjobbare som får rensa plattorna och hålla området snyggt? Ta ner träden? Hamla dem? Bygga skärmtak? Klart är att något behöver göras och det kan tyckas att träd är trivsamt och rogivande men det måste också fungera i praktiken." Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) KF 157 DNR: KU Beslutsmottagare ÖSK

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) KF 158 DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående skötsel av grönytor Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 135 vände sig Heléne Danielsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och efterhörde varför inte gräsytorna vid nya Verkstadsskolan i Högsby blivit klippta och undrar när det ska ske? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) svarar att Högsby Energi, (HEAB), äger och driftar de lokaler där Verkstadsskolan är inhyrd. HEAB har haft ett muntligt avtal med Tegelbruket om att sköta grönytorna. Denna skötsel har inte utförts. HEAB har därför beslutat utföra skötseln av grönytorna med hjälp av egen personal. Heléne Danielsson (KD) förklarar sig nöjd med svaret. Beslutsunderlag Protokoll KF 135

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) KF 159 DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående Smarthousing Småland Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 136 meddelade Ing-Britt Loberg (S) att Smart Housing Småland är en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland. Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Ing-Britt Loberg vände sig till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och efterhörde hur Högsby kommun kommer att agera för att kunna få del av aktuella projekt? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström svarar att i den kommunala näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013, framgår bland annat en ökad samverkan med universitet och högskolor kan med stor sannolikhet bidra till en ökad innovationsgrad och affärsutveckling i såväl befintliga som nystartade företag. Det är därför viktigt att utnyttja de kontakter som finns tillgängliga, till exempel via Linnéuniversitetet Den trärelaterade industrin är en viktig näringsgren i Högsby kommun och i handlingsplanen till näringslivsstrategin tas också fasta på vikten av att lokala företag får möjlighet att träffa representanter från till exempel Linnéuniversitetet. När det gäller träindustrin görs detta lämpligtvis via projekten Wood the hart of Småland och Smart housing småland. När det gäller Smart housing har Mittpunkt kontaktat dess processledare Mikael Pekkari och de kommer att tillsammans under hösten att informera och även besöka ett antal företag. Ing-Britt Loberg (S) förklarar sig nöjd med svaret. Beslutsunderlag Protokoll KF 136

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) KF 160 DNR: KU Avsägelse från politiska uppdrag, Nedzad Talovic Nedzad Talovic (S) säger i skrivelse, instämplad , upp samtliga politiska uppdrag på grund av flytt från kommunen. Kommunfullmäktiges beslut Nedzad Talvoics (S) avsägelse godkännes. Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen i Kalmar län om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Nedzad Talovic (S). Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny huvudman i Högsby Sparbank. Beslutsmottagare Nedzad Talovic Valberedningen

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) KF 161 DNR: KU Enkel fråga angående sophämtning Heléne Danielsson (KD) vänder sig till Roland Waern (M), ordförande i Östra Smålands Kommunalteknikförbund med följande frågor: 1. Varför får inte alla kommuninvånare samma service när det gäller insamling av grovsopor? Enligt uppgift till Danielsson har vissa invånare inte fått sina grovsopor hämtade. 2. Är det förenligt med kommunens policy att föreningar samlar in metall och använder kommunens kontaktuppgifter vid annonsering? 3. Hur fungerar uppdateringar av Östra Smålands Kommunalteknikförbunds hemsida? Roland Waern (M) svarar på frågorna vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsmottagare Roland Waern KF

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) KF 162 DNR: KU Enkel fråga angående pensionsavtal för förtroendevalda Leif Gustavsson (SD) vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) och frågar vad som händer i ärendet om förändrade regler för Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF)? Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Svanström (C) svarar att kommunstyrelsen beslutade i januari 2013 att avvakta Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om nytt förslag till förändrade regler för PBF, men har inget nytt förslag kommit från SKL i god tid innan kommande mandatperiod skall ärendet tas upp för beslut under hösten Nuvarande regler säger att ett kommunalråd/förtroendevald ska ha tjänstgjort i 12 år och med en tjänstgöringsgrad på minst 40%, för att kunna erhålla tjänstepension.

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) KF 163 DNR: KU Enkel fråga angående barnomsorg Stihna Johansson-Evertsson (C) tycker det är viktigt att kommunen värnar om sina barnfamiljer och önskar att allt görs för att tillmötesgå deras önskemål vad gäller barnomsorgsplacering. Stihna Johansson- Evertsson vänder sig till utbildningsutskottets ordförande Magnus Gabrielsson (S) och frågar varför en del barnfamiljer som anmält att de önskar barnomsorg om ett år fått till svar att de eventuellt får vara beredda på att barnen kan bli placerade i en förskola i annan ort än sökt. Utbildningsutskottets ordförande Magnus Gabrielsson (S) besvarar frågan vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Beslutsmottagare Magnus Gabrielsson KF

26 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (26) KF 164 DNR: KU Motion angående lekplats i varje ort Socialdemokraterna skriver i motion daterad att den som är nyinflyttad med barn, söker gärna upp en allmän lekplats för att lära känna ortens barnfamiljer. Alla barn och föräldrar/vuxna behöver välkomnande fräscha mötesplatser/lekplatser utomhus. Kommunens förskolor och skolor har lekplatser på sina gårdar, men dessa är inte tillgängliga för allmänheten mer än i undantagsfall, dock inte på skoltid. I varje ort behöver därför en allmän lekplats skapas, genom att den befintliga rustas upp eller i de orter som saknar lekplats en ny skapas. Lekplatsen ska finnas där samhällets flesta barn bor och vara väl skyltad så att nya besökare hittar dit. Den kan med fördel vara enkel med bord och bänkar, sandlåda och gungor. Socialdemokraterna anser att lekplatser enligt denna motion skapas i varje ort. Kommunfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsmottagare KS ÖSK

27 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Kommunfullmäktige Datum Omröstningar Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår (S) Jonas Erlandsson (C) Ingemar Svanström (S) Diana Bergeskans (C) Stihna Johansson- Evertsson (S) Carl-Axel Blom (M) Roland Waern (SD) Leif Gustafsson (S) Jenny Joelsson (C) Kjell Front Deltog under , (S) Nedzad Talovic Per-Ola Herdinius (KD) Marita Björkvall (S) Ingrid Axelsson (C) Kerstin Karlström (M) Monika Olsberg Deltog under (S) Magnus Gabrielsson (SD) Berndt Limegård (S) Inga-Lill Andersson (S) Raymond Asp (MP) Gunilla Schollin- Borg (C) Ewa Engdahl Per Gröön (S) Robert Bucht (M) Anders Svensson (KD) Lars Elmborg (S) Solweig Ekh (C) Mikael Jonnerby Rev

28 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESLISTA Kommunfullmäktige Datum Omröstningar Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår (SD) Evert Andersson (S) Sven-Bertil Ohlsson (C) Lars-Magnus Ek (S) Inger Gustavsson (V) Tommy Palmgren (S) Egon Ericsson Jan-Erik Ekh (M) Marcus Schön (C) Rosa Lopes (S) Ingbritt Loberg (SD) Sune Olsson (S) Mikael Karlsson (C) Lars-Willy Johansson (S) Catarina Thunberg Kent-Sören Bergström (KD) Helene Danielsson (C) Thomas Ivarsson - (C) Anders Ek Rev

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson

Enligt bifogad lista. Ekonomichef Anders Svensson Kommunsekreterare Kerstin Petersson. Ingemar Bergquist och Folke Karlsson Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(30) Sammanträdesdatum 2007-01-18 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 januari 2007 kl 18.30-19.45 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare

Anders Johansson, verksamhetschef Jonas Erlandsson (S), ersättare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 november 2012, kl 08.00-14.00 Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S) Marcus Schön

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 13.00 14.30 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp) Raymond Asp (s) Övriga deltagande Joakim

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans

Enligt bifogad lista. Brigitte Kühne och Diana Bergeskans Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(29) Sammanträdesdatum 2007-05-24 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 maj 2007 kl 18.30-21.10 Beslutande Enligt bifogad lista Övriga deltagande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE. Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE. Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00 MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Plats och tid: Kommunhusets tingssal måndagen den 22 mars 2010, kl 17:00-19:00 Närvarande: Övriga: Enligt bilaga. Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 7 februari 2011, kl 18.30-22.00 Se Bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef Agneta Rodriguez,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.30-20.40

Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.30-20.40 Högsby kommun Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 27 november 2008 kl 18.30-23.00. Beslutande Enligt bilaga Sammanträdet ajourneras mellan kl 20.30-20.40

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S) ANSLAG/BEVIS HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 17 juni 2010, kl 09.00-15.00 Beslutande Lars-Magnus Ek (c), ordförande Monika Olsberg (M) Diana Bergeskans (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Stefan Carlsson och Raymond Asp

Stefan Carlsson och Raymond Asp Högsby kommun Protokoll 1(40 ) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 27 mars 2008 kl. 18.30-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Joakim Malmdal Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer