Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Bernt-Ove Stenmark (KD) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Jan Eriksson (S) Bengt Löfling (V) Mikael Öhman (SD) Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Annika Krispinsson (C) Carl-Åke Elmersjö (MP) Sixten Larsson (M) Per Möller (C) Gunnar Ingle (S) Carina Schön (S) Tjänstemän Peter Lund, kommunchef Helena Henriksson, kommunsekreterare Karin Eljansbo, administrativ chef 133 Jenny Bengts, ekonom Emma Burstedt, förvaltningschef 139 Sofie Fröbom, samhällsplanerare 139 Åsa Nylander, controller Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00 Sekreterare Ordförande Paragrafer Helena Henriksson Marie Wilén Justerande Carina Schön ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 4 juni 2015 Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret, Heby Helena Henriksson 26 juni 2015 Justerandes signatur 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 131 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista 4 25 maj 2015 godkänns. Delegationsbeslut enligt lista 4-25 maj 2015 presenteras. 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 132 Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Redovisning av meddelanden enligt lista 4 25 maj 2015 godkänns. Meddelanden enligt lista 4 25 maj 2015 presenteras. 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Ks 133 Dnr 2014/ Granskning av bokslut och årsredovisning 2014, svar till revisionen Kommunstyrelsens beslut Svar enligt PM, 18 maj 2015 överlämnas till revisionen. Kommunfullmäktiges revisorer har 28, 13 april 2014, överlämnat Granskningsrapport över bokslut och årsredovisning och revisorernas redogörelse till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på rapporten. Ekonomi De påpekanden som framkommer av revisorernas granskning är att kommunen inte uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning enligt KL 8 kap1. Kommunen uppfyller balanskravet men klarar däremot inte målet med att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag maximalt ska uppgå till 98% enligt kommunfullmäktiges beslut. Vidare så framförs vikten av begränsa kostnaderna för bättre ekonomisk hushållning. Kommunen har fattat beslut om en ny budgetprocess gällande från 2015, vilket innebär att hela processen startar upp redan under januari månad. Huvudbudskapet är att verksamheten skall klara sitt uppdrag med tilldelade medel och önskemål om extraresurser lämnas som prioriteringar från nämnden till budgetberedningen under processens gång. Nämnderna tar i den här processen fram sina detaljbudgetberäkningar i ett mycket tidigare skede så att en anpassning till ekonomsikt utrymme kan arbetas in på ett enklare sätt inför kommunfullmäktiges beslut om budget. För att ytterligare betona långsiktigheten i budgetprocessen har investeringsplanerna utökats från att vara treåriga till att omfatta sju år i den nya budgetprocessen. I den nya budgetprocessen har även kommunens uppföljningsrapport omarbetats och fått utökat innehåll. Rapporterna har blivit färre men ger samtidigt en mer samlad bedömning av periodens utfall. Även innevarande års delårsrapport och årsbokslut kommer att omarbetas så att de tillsammans med budgetdokumentet och uppföljningsrapporter bildar en sammanhängande dokumentfamilj där läsaren på ett mer lättillgängligt sätt kan ta till sig information om ekonomisk ställning och den måluppfyllelse kommunfullmäktige beslutat om. Uppföljning av inriktningar och effektmål I kommunens styrning och ledning utgår fullmäktiges inriktningar från visionen. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och är inte mätbara. Utifrån inriktningarna beslutar sedan styrelsen och nämnderna om 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN mätbara och tidssatta effektmål som styr verksamheten mot att närma sig inriktningarna. Effektmålen kan ha en tidshorisont på 1-4 år. Revisionen påtalar att i de fall alla effektmål inte är uppfyllda saknas en samlad bedömning om målet kan anses uppfyllt eller inte. Förvaltningen har för avsikt att utveckla måluppföljningen till nästa årsredovisning. Inom ramen för Bästa Heby kommer en översyn göras av hela styrmodellen med fokus på mål och resultat för att få ett sammanhållande verktyg för styrning. Inför arbetet med effektmålen 2016 har dialogseminarium hållits med kommunstyrelsen, presidierna i samtliga nämnder samt ansvariga tjänstemän. Dialogseminariet är en insats för att skapa en bättre samordning och samsyn mellan nämnderna och kommunstyrelsen med avseende på hur mätbara effektmål ska sättas. Effektmål som är mätbara och realistiska underlättar måluppfyllelsen. Beslutsunderlag PM, 18 maj 2015 Revisorernas redogörelse Granskningsrapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisning 2014 Förslag Marie Wilén (C): Svar enligt PM, 18 maj 2015 överlämnas till revisionen. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunfullmäktiges revisorer Kommunfullmäktige Justerandes signatur 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Ks 134 Dnr 2015/ Uppföljningsrapporter 2015 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige tackar för informationen av Uppföljningsrapport per 31 mars Kommunfullmäktige konstaterar ett prognostiserat underskott för vård- och omsorgsnämnden om tkr. Fullmäktige betonar därför vikten av att vård- och omsorgsnämnden arbetar med fortsatta åtgärder för att närma sig det budgeterade resultatet. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen med anledning av den försämrade prognosen uppmanat styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Kommunstyrelsens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 godkänns. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2015 om tkr understiger budgeterat resultat om tkr. Kommunstyrelsen betonar därför vikten av att åtgärdsplaner utarbetas och skyndsamt verkställs där underskott befaras. Med anledning av den försämrade prognosen uppmanas styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Uppföljningsrapport per 31 mars 2015, 4 maj 2015 presenteras. Rapporten innehåller resultat för perioden, årsprognos samt analys. Kommunstyrelsen och nämnderna har antagit sina delar av rapporten och vård- och omsorgsnämnden har antagit en åtgärdsplan gällande det underskott som framkommit av uppföljningsrapporten. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport 31 mars 2015 Ks 110, 11 maj 2015 Ubn 54, 19 maj 2015 Bmn 48, 19 maj 2015 Von maj 2015+bilagor Kfn maj 2015 Sbn 49, 21 maj

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -KOMMUNSTYRELSEN Förslag Marie Wilén (C):Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige tackar för informationen av Uppföljningsrapport per 31 mars Kommunfullmäktige konstaterar ett prognostiserat underskott för vård- och omsorgsnämnden om tkr. Fullmäktige betonar därför vikten av att vård- och omsorgsnämnden arbetar med fortsatta åtgärder för att närma sig det budgeterade resultatet. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen med anledning av den försämrade prognosen uppmanat styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Kommunstyrelsens beslut Uppföljningsrapport per 31 mars 2015 godkänns. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2015 om tkr understiger budgeterat resultat om tkr. Kommunstyrelsen betonar därför vikten av att åtgärdsplaner utarbetas och skyndsamt verkställs där underskott befaras. Med anledning av den försämrade prognosen uppmanas styrelse, nämnder och förvaltning till återhållsamhet för att uppnå budgeterat resultat. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: Redan efter tre månader in på 2015, finns det ett prognostiserat lägre resultat än budget. Det prognostiserade resultatet för hela kommunen är 8 661tkr, budget ligger på tkr, ett tapp på 2 074tkr. Med i denna prognos finns en intäkt från AFA - medel på 5 079tkr, som inte fanns med i budgeten. Det största underskottet i prognosen finns att hämta hos Vård- och omsorgsnämnden tkr, denna summa är under förutsättning att man lyckats med en besparing på 6 483tkr. I denna besparing ligger de extra resurser som lades med i S och V:s 2015 års budget att ge en Justerandes signatur 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -KOMMUNSTYRELSEN möjlighet att kunna erbjuda fler heltidstjänster i kommunals avtalsområde, göra hembesök hos +75 åringar och starta upp familjecentrerat arbetssätt (Heby kommun är den enda kommun i länet som inte har detta). Alla dessa delar är förebyggande arbete och framtida kostnadssänkande insatser heltidstjänster för att ha en bra personalpolitik, hembesök för att få ner bl.a. fallolyckorna och att sätta in tidiga insatser för familjer med behov. De ökade kostnaderna inom Vårdoch omsorgsnämnden beror bl.a. på det ökade behovet att vårdplatser för äldre. Vi vill från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet åter igen flagga för vikten av en helhetssyn på ekonomin. Den översyn som finns med i S och V:s budget 2015, plan , kommer inte att vara klar förrän i slutet av året. Det är oroväckande med den ostabila ekonomi kommunen lever i. Kommunen står inför framtida viktiga investeringar och för att dessa ska kunna ske, måste det skapas en stabil ekonomi med bra resultat. Delges Samtliga nämnder Samtliga förvaltningschefer Justerandes signatur 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Ks 135 Dnr 2015/ Styrning, ledning, taxor samt beslut för fastighetskoncernen inför budget 2016 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till 4 % för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Vatten och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Enligt Riktlinjer till styr-, budget- och planeringsprocessen av både styrelser, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2015 ska kommunfullmäktige fastställa - styrmodell - regler för budgetering och uppföljning - taxor och avgifter 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN - avkastningskrav för Hebyfastigheter AB - borgensavgift för Hebygårdar AB - Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditeten - internräntan Beslutsunderlag Budget 2016, plan , förslag Ks 111, 11 maj 2015 Ubn 5, 19 maj 2015 Bmn maj 2015 Von 20 maj 2015 Kfn maj 2015 Sbn 50, 21 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Styrmodell enligt avsnitt Organisation och styrmodell i Budget 2016, Plan antas. Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet Regler för budgetering och uppföljning i Budget 2016, plan , antas. Internräntan fastställs till 4 % för Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena. Vatten och avloppstaxa behålls oförändrad under Taxa och avgifter för tomter behålls oförändrad under Taxa och avgifter för hjälpmedel behålls oförändrad under Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde. Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2016 ska uppgå till 0 kr. Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst 2 procent plus ränta på en 10-årig statsobligation. Detta utgör tkr för år Justerandes signatur 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 % och för Hebygårdar AB minst 20 %. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: - Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över. - Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår. - Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar. - Internräntan fastställs till 4 % för Under rådande ekonomiska situation, då kommunen har kraftigt ökade kostnader inom vissa delar av verksamheten, är det svårt att tro att dessa regler blir möjliga att helt följa. Det får inte bli så att det görs besparingar som får dåliga och kostsamma konsekvenser i framtiden. Justerandes signatur 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 136 Dnr 2015/ Finansiering av SUF Kunskapscentrum Kommunstyrelsens beslut Fortsatt finansiering av SUF Kunskapscentrum 2016 godkänns enligt plan från Regionförbundet. Heby kommuns kostnad för 2016 på kr belastar vård- och omsorgsnämnden då det ingår i deras verksamhetsansvar. Regionförbundet har i skrivelse till medlemmarna anhållit om fortsatt finansiering av SUF Kunskapscentrum för år 2016 i enlighet med bilagd plan. Kostnaden för Heby uppgår till kr för år Arbete pågår inom landstinget och regionförbundet, för att finna en långsiktig finansiering efter SUF- Kunskapscentrum startade för cirka 10 år sedan. Syftet med verksamheten är att erbjuda bättre kunskapsunderlag till de yrkesverksamma i arbetet med barn och föräldrar där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och därigenom förebygga en negativ utveckling. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att verksamheten är till stor nytta för arbetet i Heby kommun. Beslutsunderlag PM, 13 maj 2015 Skrivelse, 10 april PM, 25 februari 2015 Beslut Regionförbundsstyrelsen Beslut Landstinget, 28 april 2015 Förslag Marie Wilén (C): Fortsatt finansiering av SUF Kunskapscentrum 2016 godkänns enligt plan från Regionförbundet. Heby kommuns kostnad för 2016 på kr belastar vård- och omsorgsnämnden då det ingår i deras verksamhetsansvar. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Regionförbundet Vård- och omsorgsnämnden Förvaltningschef; vård och omsorg Ekonomichef 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Ks 137 Dnr 2014/ Slutrapportering för investering - ipads till förtroendevalda Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering i enlighet med PM, 13 maj Kommunstyrelsen 143, 20 augusti 2014 beviljade igångsättningstillstånd för en investering i ipads samt tillbehör till förtroendevalda. Igångsättningstillstånd beviljades för budgeterad investering på kr samt att ytterligare kr beviljats från kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. Investeringen gällde inköp av ca 100 st ipads. Under hösten 2014 har IT-enheten köpt in 71 ipads samt fodral för kr till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 70 stycken ituneskort har köpts in men finansierats av IT-enhetens driftbudget. Totalt har kr använts av beviljade kr. Under 2015 har kompletterande inköp till ledamöter och ersättare i nämnder gjorts till en kostnad av kr. Totalt har kr använts av beviljade kr. Genomförande De förtroendevalda har fått välja om de vill låna ipad av kommunen eller om de vill använda egen utrustning. ipads har lånats ut till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna. De förtroendevalda har fått itunes-kort till ett värde av 150 kr för att köpa appar passande för uppdraget. Totalt har 90 ipads lånats ut av ITenheten. En ipad används av kommunsekreteraren. IT-enheten har i samband med utlämning av utrustningen hållit utbildning i hur man hämtar hem handlingarna från extranätet. Utbildningen har erbjudits vid 12 tillfällen. Ersättning till utbildningsledaren har tagits från IT-enhetens driftsbudget. När en ledamot eller ersättare lämnar sitt uppdrag så överlämnas ipad och tillbehör till den person som övertar uppdraget. I det fall den avgångne ledamoten/ersättaren inte lånat någon ipad måste en sådan köpas in av IT-enheten. IT-enheten anser i och med detta investeringen vara avslutad och ytterligare inköp av enstaka ipads för att täcka behovet kommer att finansieras av enhetens driftbudget. 13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Beslutsunderlag PM, 13 maj 2015 Ks 65, 24 februari 2015 Ks 143, 20 augusti 2014 PM, 4 juni 2014+bilaga Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen godkänner slutrapportering i enlighet med PM, 13 maj Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges IT-chef Administrativ chef Kommunsekreterare Justerandes signatur 14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 138 Dnr 2015/ Regionkommunbildning i Uppsala län Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar Heby kommun tillstyrker att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och som en följd därav bildas en region i Uppsala län med direktvalt regionfullmäktige. Landstingsstyrelsen har 5 maj 2015 beslutat att till länets kommuner remittera frågan om ställningstagande om att bilda en regionkommun i Uppsala län. Styrelsen önskar svar senast 30 juni Landstinget redovisar i skrivelse 5 maj 2015 Region Uppsala 2017 landstingets ansökan till regeringen om att bilda region att mycket talar för att från och med 2019 enbart landstingen eller länsstyrelserna kommer att kunna vara regionalt utvecklingsansvariga. Om Region Uppsala bildas kommer Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län att gå samman 1 januari I skrivelsen redovisas bland annat regionens uppdrag, fördelar med att bilda en region, kommunernas roll och den fortsatta processen. Beslutsunderlag PM, 18 maj 2015 Remiss, 5 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta Heby kommun tillstyrker att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att 1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och som en följd därav bildas en region i Uppsala län med direktvalt regionfullmäktige. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 139 Dnr 2006/ Bostadsförsörjningsplan Kommunstyrelsens beslut Bostadsförsörjningsplan, daterad, skickas ut på samråd till berörda intressenter. Bostadsförsörjningsplanen har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen med samarbete från vård- och omsorgsförvaltningen och Hebyfastigheter/Hebygårdar AB. Det finns nu ett framarbetet förslag som ska skickas ut på samråd till Hebys grannkommuner, Länsstyrelsen, Regionförbundet samt intressenter inom kommunen. Innan det skickas ut på samråd önskas Kommunstyrelsens synpunkter på den föreslagna Bostadsförsörjningsplanen. Samhällsplaneraren presenterar ärendet och svarar på frågor från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer med förslag till revideringar. Beslutsunderlag PM, 19 maj 2015 Bostadsförsörjningsplan, förslag daterad 19 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Bostadsförsörjningsplan, daterad, skickas ut på samråd till berörda intressenter. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Förvaltningschef; samhällsbyggnad Samhällsplanerare 16

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 140 Dnr 2012/ Utbildning i intern kontroll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för den genomförda utbildningen i internkontroll. Kommunens controller håller utbildning i intern kontroll och går igenom de kontrollplaner som kommunstyrelsen gjort sedan Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen tackar för genomförda utbildningen i internkontroll. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 17

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 141 Dnr 2012/ Riktlinjer för intern kontroll Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för intern kontroll (HebyFS 2012:04) revideras enligt förslag daterat 8 maj Kommunstyrelsen föreslår samtliga nämnder att genomföra en utbildning i intern kontroll innan eller i samband med att kontrollplaner tas fram för Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för intern kontroll den 6 mars Riktlinjerna har uppdaterats utifrån Heby kommuns nuvarande politiska organisation samt med ett förtydligande hur rapportering ska ske till kommunfullmäktiges revisorer och till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Missiv, 8 maj 2015 Förslag, 8 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Riktlinjer för intern kontroll (HebyFS 2012:04) revideras enligt förslag daterat 8 maj Kommunstyrelsen föreslår samtliga nämnder att genomföra en utbildning i intern kontroll innan eller i samband med att kontrollplaner tas fram för Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Samtliga nämnder och beredningar Kommunfullmäktiges revisorer Kommunchef Samtliga förvaltningschefer Controller 18

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Ks 142 Dnr 2015/ Kommunstyrelsens effektmål 2016, näringsliv Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om följande effektmål för näringsliv: Antalet nystartade företag ska över tid ha en positiv trend. Antal nya företag/1000 invånare som startas under 2016 ska öka jämfört med Källa: Kolada N00941 (Bolagsverket och SCB). Kommunstyrelsens samtliga effektmål för 2016 redovisas i PM, 2 juni Kommunstyrelsen 133, 11 maj 2015 beslutade om effektmål för 2016 men kom fram till att effektmålet angående egenföretagare behöver utredas vidare. Förvaltningen föreslår att effektmål för näringsliv/egenföretagande lyder enligt följande: Antalet nystartade företag ska över tid ha en positiv trend. Antalet nya företag/1000 invånare som startats under 2016 ska öka jämfört med år Heby 5,1 4,8 4,4 3,3 4,8 Riket 5,4 5,5 5,0 4,7 4,7 Definitionen för måttet är antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare per 31 december. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Källa: Kolada N00941 (Bolagsverket och SCB). Beslutsunderlag PM, 18 maj 2015 PM, 20 maj 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunstyrelsen beslutar om följande effektmål för näringsliv: Antalet nystartade företag ska över tid ha en positiv trend. Antal nya företag/1000 invånare som startas under 2016 ska öka jämfört med Källa: Kolada N00941 (Bolagsverket och SCB). Kommunstyrelsens samtliga effektmål för 2016 redovisas i PM, 2 juni

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL -KOMMUNSTYRELSEN Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Samtliga nämnder Samtliga förvaltningschefer Näringslivsstrateg Justerandes signatur 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 143 Dnr 2015/9 009 Information från Regionförbundet Kommunstyrelsen tackar för informationen Kommunstyrelsens ordförande informerar från Regionförbundets styrelsemöte 28 maj Styrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige en uppräkning av medlemsavgiften med 1,5 % vilket motsvarar kr samt ytterligare kostnader för tillväxtfrämjande åtgärder om totalt kr (Almi 350 och Uppsala BIO 400). 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Ks 144 Dnr 2015/9 009 Information och rapporter 2015 Kommunstyrelsen tackar för informationen Kommunstyrelsens ordförande rapporterar från Nedas årsstämma. I och med den nya Leader-perioden ska Heby kommun involvera berörda tjänstemän. Följande information och rapporter presenteras: 1. Handlingar till Nedas årsstämma 2. Effektmål Bmn 35, 21 april Ubn 55, 19 maj 2015+bilaga - Kfn 50, 19 maj bilaga - Von 79, 20 maj bilaga - Sbn 48, 21 maj

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2015, plan 2016-2017 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2015, plan 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 186, 16 december 2014 8 december 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer