Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(449) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Levnadsförhållanden 0.2 Statistikområde Levnadsförhållanden 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig STATISTISKA CENTRALBYRÅN Avdelningen för Befolknings och välfärdsstatistik Enheten för social välfärd Box Stockholm Fax Chef för Välfärdsprogrammet Välfärdsexpert Uno Davidsson Joachim Vogel Tfn: Tfn: Boende Fritid Lars Häll Göran Nordström Tfn: Tfn: Hälsa, familj och Trygghet och säkerhet sociala relationer Lars Häll Ingrid Sjöberg Tfn: Tfn: Utbildning Gunilla Davidsson Lars Persson Tfn: Tfn: Transporter, ekonomi Politiska resurser Uno Davidsson Lars Häll Tfn: Tfn:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(449) Jessica Persson Tfn: Sysselsättning Statistiska metoder och analyser Cecilia Skjöld Sven-Erik Johansson Tfn: Tfn: Hassan Mirza Tfn : Tabellframställning och databeredning Per Olof Fredriksson Göran Råbäck Tfn: Tfn: Eva Lundin Högstorp Tfn: Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Avdelningen för Befolknings och välfärdsstatistik Enheten för social välfärd Box Stockholm Fax Uppgiftsskyldighet Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Registerinsamlingen bygger på informerat samtycke.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(449) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Undersökningen är författningsreglerad enligt förordningen om vissa personregister för officiell statistik m.m. 0.8 Gallringsföreskrifter Ingen gallring av uppgifter på databärande medium har skett. Däremot gallras blanketter 10 år efter uppgiftsinsamlandet. 0.9 EU-reglering Inga bindande EU-direktiv. Däremot har SCB lovat att i möjligaste mån förse EUROSTAT med resultat, som är jämförbara med European Community Household Panel (ECHP): Så har också skett. Här utgör ULF huvudkällan Syfte och historik Undersökningarna är främst avsedda att utgöra underlag för samhällsdebatt och reformarbete men kan också utnyttjas för forskningsändamål. Den statistik som produceras skall belysa välfärden - både nuläge och förändring över tid, samband mellan problem på olika områden samt skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Utbyggnaden av ULF har skett etappvis. Vid starten hösten 1974 ingick välfärdskomponenterna hälsa, ekonomi, sysselsättning och arbetsmiljö, utbildning samt boende tillkom fritid och sociala relationer, 1978 politiska resurser, trygghet och transporter. Fr.o.m tillämpas i ULF en indelning i fyra huvudområden som återkommer med viss periodicitet: Sociala relationer: Politiska resurser, trygghet, sociala relationer, familj. Arbetslivet: Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö, ekonomi, utbildning. Hälsa och omsorg Fysisk miljö : Boende, transporter, fritid. Dessa fördjupningar genomförs under en tvåårsperiod (fr.o.m. 1980). I varje fördjupningsomgång ingår ett antal centrala indikatorer från resp. välfärdskomponent samt frågor som utgör grunden för gängse bakgrundsvariabler. Fr.o.m ingår regelbundet en paneldel i undersökningen. Åren är komponenten sysselsättning med arbetsmiljö och arbetstider fördjupad. Denna fördjupning planeras återkomma år Åren har en urvalsförstärkning på 1000 äldre (65år och däröver) för att kartlägga äldres levnadsvillkor samt att studera hur man lämnar arbetslivet (pensioner, skäl att sluta arbeta mm) Statistikanvändning Genom sin bredd utgör ULF den centrala källan såväl för debatt kring levnadsförhållanden som uppföljning/utvärdering av offentliga och enskilda sektorns verksamhet. Till användarna kan räknas politiker, planerare och beslutsfattare inom olika områden, forskare, media och den intresserade allmänheten. De välfärdsstatisiska beskrivningarna som SCB gör skall ha en bred allmäninformativ användning och kunna utnyttjas som faktaunderlag för samhällsdebatten.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(449) Förutom universitet och högskolor finns en mängd olika grupper företrädda bland konsumenterna: Departement Myndigheter (Ex AMS,Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen,Brå) Landsting Sjukhus Kommuner t ex Stockhoms kommun använder ULF-data i sin statistiska årsbok Affärsdrivande verk Intresseorganisationer: t ex TCO- Tjänstemän i tvärsnitt LO- Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen där rapporter som Datorer i jobbet och hemmet, Facklig organisationsgrad 1997, Hälsa, klass och kön Ohälsans trappa samt Korta arbetstider och tillfälliga anställningar. Förenings-/Folkrörelse-Sverige Media Folkhögskolor samt inte minst den intresserade allmänheten 0.12 Uppläggning och genomförande För varje år dras ett systematiskt urval ur SCB:s register över totalbefolkningen. Urvalet torde vara likvärdigt med ett OSU (obundet slumpmässigt urval). Personer 16 år och uppåt ingår i urvalet. Från urvalet avlägsnas de personer som varit med i ULF de senaste 7 åren. Hela urvalet dras på en gång och inför fältarbetsperioderna (kvartal) görs ID-körning för att hitta de personer som kom med i urvalet. Urvalet består dessutom av en panel som ingått i ULF under föregående fördjupningsomgång. Panelen kompletteras med immigranter och personer som vuxit in i populationen (16-23åringar). Datainsamlingen sker huvudsakligen genom besöksintervjuer. Telefonintervjuer görs i cirka 16,4% av fallen. Nettourvalet var år st. Antal intervjuer var 6322st. Bortfallet totalt 25,4 % därav vägrare 15,8%. De inkomna intervjublanketterna går till dataregistrering. Blanketterna kompletteras, granskas och vissa uppgifter kodas (såsom Utbildningsnivå,Yrkeskod mm). Registeruppgifter från bl a Inkomst och förmögenhetsregistret förs på. Datainsamlingen sker genom fyra ( kvartals )undersökningar per år. Härigenom erhålls årsmedeltal för de olika undersökningsvariablerna. I blanketten förekommer många olika referensperioder: senaste veckan, senaste fjorton dagarna, två månader, tre månader, 12 månader, fem år etc. Det färdiga registret inkl. vikter och konstruerade variabler föreligger 6-8 månader efter undersökningsårets (kalenderår) slut. Basrapporteringen skall vara klar senast 18 månader efter det andra kalenderåret i en dubbelårgång. Denna regel efterlevs i de flesta fall. Åren 2002 och 2003 har man haft en urvalsförstärkning av äldre och även haft med personer 85 år och äldre. Urvalsförstärkningen år 2003 utgjordes av 250 st år, 250 st 75-84år samt 500 st 85 år och äldre. År 2002, 2003 har fler frågor ställts om barn som finns i hushållet för att komplettera den särskilda undersökning med barn som gjorts parallellt med ULF.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(449) 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar Inga planerade förändringar.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(449) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16- år under undersökningsåret (vissa år saknas övre åldersgräns) och stadigvarande är bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är folkbokförd i riket och inte vistas utomlands långvarigt. I redovisningen kan objekten utgöras av individer (även barn) och hushåll. Urvalet omfattar ca 8469 individer Statistiska målstorheter Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16- år under undersökningsåret (vissa år saknas övre åldersgräns) och stadigvarande är bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är folkbokförd i riket och inte vistas utomlands långvarigt. I redovis-ningen kan objekten utgöras av individer (även barn) och hushåll. ULF-blaketten innehåller varje år några hundra variabler inom hela välfärdspanoramat. Hälsa Ekonomi Sysselsättning och arbetstider Arbetsmiljö Utbildning Transporter och kommunikationer Fritid Boendeförhållanden Politiska resurser Sociala relationer Trygghet och säkerhet Till detta kommer något hundratal registeruppgifter, främst avseende inkomster och transfereringar. Frågeformuläret finns utlagt på SCB:s hemsida. Statistiska mått I undersökningen studeras främst totala antalet objekt (vanligen individer eller hushåll) med en viss egenskap, andelar (procent) samt medelvärden i population och redovisningsgrupper. Redovisningsgrupper I undersökningen utnyttjas en mängd redovisningsgrupper. Bland de mest centrala kan nämnas kön, ålder, familjetyp, familjecykel (generation), region, socioekonomisk grupp, medborgarskap.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(449) 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och databaser) I serien Levnadsförhållanden (Sveriges Officiella Statistik) publiceras i huvudsak fyra typer av rapporter. Komponentrapporterna (sektorsvisa rapporter som i enlighet med fördjupningsprogrammen publiceras vart åttonde år) utgör basrapporteringen från ULF. Utöver basrapporteringen finns en andra rapportvariant som innehåller helhetsbilder över välfärdens fördelning och utveckling. En tredje variant är rapporter om utsatta gruppers situation. Slutligen finns en fjärde typ av rapporter som berör avgränsade, speciella välfärdsproblem. I vissa fall görs tabellsamlingar tillgängliga på diskett. Tabellerna i översiktsrapporten 91 Välfärd och ojämlikhet i 20-års perspektiv finns på CD-rom. SCB:s statistiska databaser innehåller i begränsad utsträckning ULF-resultat fördelade på kön och ålder samt H-region. Här finns tidsserier från år Primärmaterial/Mikrodata : Lagring och åtkomstmöjligheter SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av ULF (samtliga årgångar). Forskare och utredare kan efter särskild prövning få tillgång till avidentifierade mikrodata. Dokumentation föreligger i form av frågeblanketter, adb-baserad variabeldokumentation och tekniska rapporter. ULF dokumenteras successivt i SCBDOK. 1.4 Dokumentation och metadata I serien Levnadsförhållanden har hittills 16 appendix utkommit. Här ingår såväl tekniska rapporter som olika metodstudier. Appendix 15: Teknisk rapport avseende års och års undersökningar av levnadsförhållanden. Appendix 16: The Swedish Survey of Living Conditions. Designs and methods Hela Ulf-undersökningens metadata finns i en Access-databas från vilken man lätt kan göra uttag. Här kan man göra uttag både från enstaka årgångar eller över tid. Tekniska rapporter, frågeformulär samt supplement för de olika årgångarna finner man på hemsidan där mer information finns under rubriken Levnadsförhållanden.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(449) 2 Uppgiftsinsamling Uppgifterna i ULF insamlas huvudsakligen vid besöksintervjuer. Blanketten är anpassad till just denna intervjumetod med svarskort (som intervjupersonen får läsa) för frågor med komplicerade svarsalternativ. Andelen telefonintervjuer, som genomförs vid bortfallsuppföljningen men i vissa fall även under ordinarie fältarbetsperioder, utgjorde för år ,4 %. Indirekta intervjuer. Med indirekt intervju avses att intervjun genomförts med annan person än den som utvalts att delta i undersökningen. Enligt reglerna skall denna person vara en som noga känner till intervjupersonens förhållanden, helst make/maka/sambo, föräldrar, vuxna barn. Även kurator, avdelningssköterska vid en vårdanstalt kan komma i fråga. Erfarenheterna tyder på att indirekta intervjuer mycket väl kan användas. Vissa problem kan dock förekomma. Den "indirekta" uppgiftslämnaren kan t ex tro sig känna till intervjupersonens arbetsförhållanden men vet i själva verket inte att intervjupersonen bytt arbetsuppgifter och därigenom fått förändrade arbetsförhållanden. Sannolikt är detta slags fel av begränsad omfattning. Vid indirekt intervju exkluderas frågor som bedömts som olämpliga att ställa indirekt. Dessutom utgör de indirekta intervjuerna en mycket liten andel av det totala antalet intervjuer. Under 2003 rör det sig om ca 3 procent. Som en sorts "indirekta" intervjuer kan även betraktas de intervjuer som görs med utländska medborgare genom tolk eller genom någon familjemedlem som kan tala svenska (mer eller mindre bra). Vid s k fältobservationer har det framkommit att kvaliteten i dessa intervjuer inte alltid är acceptabel. 2.1 Ram och ramförfarande ULF avser att samla in uppgifter om individer, hushåll, barn och partner. Uppgifterna om dessa observationsobjekt lämnades av individen, dvs denna var uppgiftskälla. Det behövdes således ramar som pekade ut individer från vilka sedan uppgifter kunde hämtas och om vilka statistiska utsagor skulle göras. Ramförfarandet var m. a. o. knutet till observationsobjektet individ. 2.2 Urvalsförfarande ULF2002 lades, liksom tidigare årgångar av ULF, upp som urvalsundersökningar. Målet var att respektive år inhämta uppgifter från ett urval av individer i åldrarna 16 år och uppåt. Dessa urval skulle vara sammansatta dels av individer som ingått i ULF-urvalen 1994, paneldelen, dels av i ULF-sammanhang helt nya individer. För att dra urvalen användes dels en ram som innehöll de individer som ingick i 1994 års ULFurval, ram för panelen, dels en ram för de nya urvalen, ram bestående av observationspopulationen befolkningen 16 år och uppåt som var stadigvarande bosatta i Sverige Panelansatsen resulterade i behov av att komplettera urvalen med immigranter och således även behov av ramar för urvalsdragning av dessa. Urvalen till ULF 94 bestod 1994 av individer i åldrarna år. Såsom ramar för panelurvalen till ULF 2003 täckte de åldersintervallet år. Hälften av urvalsindividerna i åldrarna år i de nya urvalen kom att föras till panelerna. Det finns givetvis inga data från 1994 för dessa grupper. Skälet att föra grupperna till panelerna är att få symmetri mellan de nya urvalen och panelerna. 2.3 Mätinstrument

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(449) Vid personliga besöksintervjuer besvarades frågor i ett frågeformulär och genom samkörning erhölls uppgifter från ett stort antal register. Frågeformuläret finns på SCB:s hemsida under rubriken levnadsförhållanden. Det ordinarie formuläret för ULF 2003 innehöll ungefär 400 frågor varav flertalet var indelade i delfrågor (sammanlagt c:a 600). Formuläret inleddes dels med frågor om intervjupersonens (ip:s) civilstånd m m, dels med en hushållstablå i vilken övriga hushållsmedlemmar kartlades efter ålder, kön, relation till ip samt hur länge de bott tillsammans. De tio välfärdskomponenterna, se 1.1, utgjorde i huvudsak varsitt frågeavsnitt i formuläret. De hade följande ordning: 1. Boendeförhållanden 2. Fritid 3. Hälsa 4. Sysselsättning och arbetsmiljö 5. Ekonomi 6. Barn och ungdomar 7. Utbildning 8. Medborgerliga aktiviteter 9. Trygghet 10. Familj och umgänge 11.Invandrare, föräldrars yrke mm 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingen skedde i huvudsak genom besöksintervjuer, i 16,4 % genom telefonintervjuer. I vissa fall genomfördes så kallade indirekta intervjuer med någon annan än ip. Data samlades också in genom registersamkörning 2.5 Databeredning När intervjublanketterna inkommit till SCB prickas de av och dataregistreras. Registrering, rättning och kodning sker interaktivt i PC-miljö. Kodningen omfattar främst följande: Nivåklassificering av utbildning. ULF-koden överensstämmer med Svensk utbildningsnomenklatur SUN2000. Näringsgren för det arbetsställe intervjupersonen arbetar vid kodas (2-siffrigt) efter samma regel som tillämpas i SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU). Denna kodning är anpassad till standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Yrkesbenämning från intervjun dataregistreras alfabetiskt och matchas mot en lista med yrkesbenämningar där varje benämning kodsatts enligt SSYK ( 4-ställigt). Koderna för SSYK liksom SNI finns utlagda på SCB:s hemsida. Socioekonomisk grupp bygger huvudsakligen på uppgift om yrke/ befattning, nuvarande eller tidigare. Klassificeringssystemet utarbetades 1974 av en av SCB tillsatt arbetsgrupp. Därefter har systemet utvärderats och reviderats. Se meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1982:4, SCB. Enligt reglerna kan de som inte förvärvsarbetar (bl a hemarbetande och pensionärer) antingen

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(449) särredovisas eller redovisas tillsammans med de förvärvsarbetande efter make/makas yrke eller efter eget tidigare yrke. Kodningen av sjukdomar följde de principer som ges av ICD (International Classification of Diseases). Den svenska versionen Klassifikation av sjukdomar 1987 (utgiven av social- styrelsen) som bygger på ICDs 9th revision. användes vid kodningen. För att underlätta kodningen av sjukdomar har en lista, som är baserad på ICD och omfattar vanliga symptom och besvär, utarbetats av medicinsk expertis. Under kodningen konsulterades expertis i tveksamma fall.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(449) 3 Slutliga observationsregister För varje undersökningsår framställs två versioner av slutligt observationsregister. Bägge innehåller de uppgifterna som framkom genom intervjuerna. De två observationsregistren skiljer sig åt vad beträffar omfattningen av påförda uppgifter från externa register. En kortare versionen saknar flertalet uppgifter från de externa registren. Dessa uppgifter som alltså finns i det längre observationsregistret består främst av inkomstuppgifter. Det dokumenterade registret innehåller strax över 1400 variabler under det att det andra registret innehåller ytterligare ca 200 variabler (för intervjupersonen och för hans/hennes make/maka från Inkomster och förmögenhetsregistret vilka i stort sett används för att skapa variabler av typ Disponibel inkomst för hushållet i vilken variabel ingår en mängd av de variabler som finns i det fullständiga registret. 3.1 Produktionsversioner Register Namn ULF Beskrivning Uppgifter om boende, sysselsättning, hälsa, sociala relationer mm. S k sociala indikatorer Presentationstext Undersökning av levnadsförhållande (ULF) Registertyp Survey, urval Version Namn ULF Beskrivning Uppgifter om boende, sysselsättning, hälsa, sociala relationer mm S k sociala indikatorer Presentationstext Undersökning av levnadsförhållanden Personregister Ja Slutligt observationsregister Databas

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(449) Tabell / flat fil Namn ULF2003 Objekttyp Person Beskrivning Presentationstext Uppgifter om levnadsförhållanden Population Sveriges befolkning år Antal tabellrader / poster 6322 Variabler Innehåll ULF 2003 AM0010 RISK FÖR OLYCKSFALL Till sysselsatta Tycker Ni att Ert arbete är tryggt och säkert med tanke på risken för olycksfall?, mycket säkert 2 Ja, ganska säkert 3 Nej, ganska riskabelt 4 Nej, mycket riskabelt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(449) AM0020 PLANERING AV ARBETE Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på planeringen av Ert arbete? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0030 ARBETSTEMPO Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på Ert eget arbetstempo? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0040 FÖRLÄGGNING AV ARBETSTID Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på förläggningen av Er arbetstid? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(449) AM0070 FÖRLÄGGNING AV SEMESTER Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på förläggningen av Er semester? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0072 FÖRLÄGGNING AV PLATS FÖR ARBETE Till anställda enligt tablån : Vilken grad av inflytande anser Du att Du personligen har på förläggningen av Ditt arbete till arbetsplatsen, bostaden eller annan plats? Endast direkt intervjuade 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0073 FRIHET I ARBETET HUR ARBETET SKA UTFÖRAS Hur stor frihet har du att bestämma hur ditt arbete ska utföras? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(449) AM0074 FRIHET VAD SOM SKA UTFÖRAS PÅ ARBETET Hur stor frihet har du att bestämma vad som skall utföras? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet AM0075 FRIHET ATT BESTÄMMA NÄR ARBETET SKA UTFÖRAS Hur stor frihet har du att bestämma när arbetet ska utföras? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet AM0081 PRATA MED ARBETSKAMRATER 1 Till anställda. Har Ni som regel möjlighet att prata med Era arbetskamrater under raster om Ni skulle vilja? Endast direkt intervjuade 1 Har ej arbetskamrater 2 Ja 3 Nej, har ej raster 4 Nej har ej gemensamma raster

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(449) AM0082 PRATA MED ARBETSKAMRATER 2 Till anställda som ej har kod = 1 på AM0081 (som har arbetskamrater): Är Ert arbete sådant att Ni skulle kunna gå ifrån ett tag om Ni vill prata med någon arbetskamrat? Endast direkt intervjuade, i stort sett när som helst 2 Ja, ibland 3 Nej AM0120 KURS UNDER ARBETSTID Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs eller annan utbildning på ordinarie arbetstid? Obs jämför utbildningsavsnittet! Var UT1970-UT2000!! Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade AM0121 INTERNUTBILDNING Har du under de 3 senaste åren genomgått någon internutbildning hos din nuvarande eller tidigare arbetsgivare som, räknat på heltid, varat minst en vecka? Med internutbildning menar vi utbildning som är arrangerad eller finansierad av arbetsgivaren. Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(449) AM0122 ANTAL GÅNGER INTERNUTBILDNING Ungefär hur många gånger har du fått sådan internutbildning under de senaste 3 åren? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0123 ANTAL MÅNADER INTERNUTBILDNING Ungefär hur lång är den sammanlagda internutbildningen, räknat på heltid, som du fått under de senaste tre åren? Kod = Antal månader Kod = 97. Mindre än 1 månad Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0124 ANVÄNDBAR INTERNUTBILDNING Hur skulle du vilja beskriva din senaste internutbildning? Du kan välja att svara ja eller nej på följande frågor. Kan utbildningen användas hos en annan arbetsgivare? (På en annan anställning?) Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0125 AVANCERA PÅ ARBETSPLATSEN Kan utbildningen hjälpa dig att avancera på arbetsplatsen? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 3 Vet ej

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(449) AM0126 FORMELL UTBILDNING FÖR ARBETET Vilken formell utbildning utöver grundskola (motsv.) behöver en nyanställd för att klara de arbetsuppgifter du har? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Ingen särskild utbildning (det räcker med 1-2 veckors introduktion på jobbet ) 2 Viss yrkesutbildning t ex kurser på 2 veckor till 1 år 3 Gymnasieutbildning eller yrkesskola 1-3 år 4 Minst 3-årigt gymnasium eller yrkesskola 5 Eftergymnasial utildning AM0130 INSTRUMENTELL INSTÄLLNING Vilken av de här meningarna stämmer bäst med vad Ni tycker om det arbete Ni nu har? Endast direkt intervjuade. 1 Det här jobbet är som andra jobb. Man gör sitt det enda som betyder något är 2 Det här jobbet är det något särskilt med. Förutom lönen ger det mig en känsla av personlig tillfredsställelse 3 Annat svar 8 Vet ej AM0160 BULLER Till sysselsatta : Är det bullrigt där Ni (Du) arbetar? Endast direkt intervjuade. AM0170 BULLRAR JÄMNT/IBLAND Om det bullrar enligt AM0160: Bullrar det för jämnan eller bara ibland? Endast direkt intervjuade. 1 För jämnan 2 Ibland

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(449) AM0180 ÖRONBEDÖVANDE BULLER Om det bullrar enligt AM0160: Bullrar det öronbedövande? Endast direkt intervjuade. AM0181 BULLER (KONSTRUERAD VAR) Buller konstruerad variabel Bygger på frågorna 'Bullrar det för jämnan eller bara ibland? ' samt 'Bullrar det öronbedövande?' Endast direkt intervjuade. 1 Ej buller 2 Buller ibland, ej öronbedövande 3 Buller jämt, ej öronbedövande 4 Buller ibland, öronbedövande 5 Buller jämt, öronbedövande 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0185 ANVÄNDER HÖRSELSKYDD Om buller enligt AM0160: Använder Du hörselskydd i Ditt arbete? Endast direkt intervjuade.

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(449) AM0190 JÄKTIGT Till sysselsatta : Är Ert arbete jäktigt? Endast direkt intervjuade AM0200 ENFORMIGT Till sysselsatta enligt tablån: Är Ert arbete enformigt? Endast direkt intervjuade AM0210 PSYKISK ANSTRÄNGNING Till sysselsatta: Är Ert arbete psykiskt ansträngande? Endast direkt intervjuade. AM0220 UPPREPADE RÖRELSER Till sysselsatta : Innebär Ert arbete mycket upprepade och ensidiga arbetsrörelser? Endast direkt intervjuade.

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(449) AM0230 OLÄMPLIGA ARBETSSTÄLLN Till sysselsatta: Är Ert arbete sådant att Ni tvingas till krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar? Endast direkt intervjuade AM0240 SVETTIGT Till sysselsatta : Är Ert arbete sådant att Ni dagligen blir svettig av kroppsansträngning? Endast direkt intervjuade AM0250 SKAKNINGAR, VIBRATIONER Till sysselsatta : Utsätts Ni för kraftiga skakningar eller vibrationer i Ert arbete? Endast direkt intervjuade AM0254 STILLASITTANDE Är ditt arbete stillasittande?

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(449) AM0256 PASSIV RÖKNING Utsätts du för rök från andras rökning (passiv rökning)? AM0257 KONTAKT MED VATTEN Till sysselsatta: Är dina händer många gånger om dagen i kontakt med vatten? AM0270 KUNDKONTAKTER Har Ni på grund av Era arbetsuppgifter kontakt med kunder, besökande,patienter eller liknande? Frågan ställes till anställda AM0290 TUNGA LYFT Till sysselsatta: Kräver Ert arbete tunga lyft? AM0300 HUR OFTA TUNGA LYFT Till sysselsatta med tunga lyft enligt AM0290: Krävs det tunga lyft dagligen, någon gång per vecka eller mer sällan? 1 Dagligen 2 Någon gång per vecka 3 Mer sällan

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(449) AM0301 TUNGA LYFT (KONSTRUERAD) Tunga lyft konstruerad Tunga lyft hur ofta Dagligen, ngn gång per vecka eller mer sällan eller kräver ej tunga lyft Variabeln finns för sysselsatta 1 Arbetet kräver tunga lyft dagligen 2 Någon gång per vecka 3 Arbetet kräver tunga lyft sällan 4 Arbetet kräver ej tunga lyft 9 Bortfallskod AM0310 SMUTS Till sysselsatta : Blir Ni smutsig i Ert arbete? AM0320 GRAD AV NEDSMUTSNING Till sysselsatta som svarat ja på AM0310: Är det fråga om lätt nedsmutsning eller svår med t ex olja, färg eller liknande? 1 Lätt nedsmutsning 2 Svår nedsmutsning AM0321 SMUTS (KONSTRUERAD) Smuts konstruerad Sysselsatta: smuts lätt eller svår eller ej smuts 1 Ej smuts 2 Lätt smuts 3 Svår smuts 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(449) AM0330 VÄRME Besväras Ni i Ert arbete av värme? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0340 KYLA Besväras Ni i Ert arbete av kyla? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0350 DRAG Besväras Ni i Ert arbete av drag? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(449) AM0360 OTILLRÄCKLIG VENTILATION Besväras Ni i Ert arbete av otillräcklig ventilation? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0370 OLÄMPLIG BELYSNING Besväras Ni i Ert arbete av olämplig belysning? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0380 GAS, DAMM, RÖK, DIMMA Besväras Ni i Ert arbete av gas, damm, rök eller dimma? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 1997 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(424) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Undersökning om levnadsförhållanden 1997 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(424) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(424) Undersökning om levnadsförhållanden 1997 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110. Innehållsförteckning Enheten för demokratistatistik 2015-03-06 1(10) Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen 2014 ME0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2015 BO0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Partisympatiundersökningen (PSU)

Partisympatiundersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Partisympatiundersökningen (PSU) 2015 ME0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Definition av indikatorer i ULF/SILC

Definition av indikatorer i ULF/SILC STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(48) Definition av indikatorer i ULF/SILC Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden har definierats i statistikredovisningen. Innehåll: Arbetsmiljö...

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd ISP:s fskr om ansökan om exporttillstånd [2651] Allmänt om ansökan om tillstånd 1 [2651] Av 8 [2458] förordningen

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2009 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Beskrivning av regionala indelningar Grupperingar av världens länder skiljer sig åt mellan olika organisationer och mellan publikationer. De grupperingar

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2014 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer