Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(449) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Levnadsförhållanden 0.2 Statistikområde Levnadsförhållanden 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig STATISTISKA CENTRALBYRÅN Avdelningen för Befolknings och välfärdsstatistik Enheten för social välfärd Box Stockholm Fax Chef för Välfärdsprogrammet Välfärdsexpert Uno Davidsson Joachim Vogel Tfn: Tfn: Boende Fritid Lars Häll Göran Nordström Tfn: Tfn: Hälsa, familj och Trygghet och säkerhet sociala relationer Lars Häll Ingrid Sjöberg Tfn: Tfn: Utbildning Gunilla Davidsson Lars Persson Tfn: Tfn: Transporter, ekonomi Politiska resurser Uno Davidsson Lars Häll Tfn: Tfn:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(449) Jessica Persson Tfn: Sysselsättning Statistiska metoder och analyser Cecilia Skjöld Sven-Erik Johansson Tfn: Tfn: Hassan Mirza Tfn : Tabellframställning och databeredning Per Olof Fredriksson Göran Råbäck Tfn: Tfn: Eva Lundin Högstorp Tfn: Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Avdelningen för Befolknings och välfärdsstatistik Enheten för social välfärd Box Stockholm Fax Uppgiftsskyldighet Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Registerinsamlingen bygger på informerat samtycke.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(449) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Undersökningen är författningsreglerad enligt förordningen om vissa personregister för officiell statistik m.m. 0.8 Gallringsföreskrifter Ingen gallring av uppgifter på databärande medium har skett. Däremot gallras blanketter 10 år efter uppgiftsinsamlandet. 0.9 EU-reglering Inga bindande EU-direktiv. Däremot har SCB lovat att i möjligaste mån förse EUROSTAT med resultat, som är jämförbara med European Community Household Panel (ECHP): Så har också skett. Här utgör ULF huvudkällan Syfte och historik Undersökningarna är främst avsedda att utgöra underlag för samhällsdebatt och reformarbete men kan också utnyttjas för forskningsändamål. Den statistik som produceras skall belysa välfärden - både nuläge och förändring över tid, samband mellan problem på olika områden samt skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Utbyggnaden av ULF har skett etappvis. Vid starten hösten 1974 ingick välfärdskomponenterna hälsa, ekonomi, sysselsättning och arbetsmiljö, utbildning samt boende tillkom fritid och sociala relationer, 1978 politiska resurser, trygghet och transporter. Fr.o.m tillämpas i ULF en indelning i fyra huvudområden som återkommer med viss periodicitet: Sociala relationer: Politiska resurser, trygghet, sociala relationer, familj. Arbetslivet: Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö, ekonomi, utbildning. Hälsa och omsorg Fysisk miljö : Boende, transporter, fritid. Dessa fördjupningar genomförs under en tvåårsperiod (fr.o.m. 1980). I varje fördjupningsomgång ingår ett antal centrala indikatorer från resp. välfärdskomponent samt frågor som utgör grunden för gängse bakgrundsvariabler. Fr.o.m ingår regelbundet en paneldel i undersökningen. Åren är komponenten sysselsättning med arbetsmiljö och arbetstider fördjupad. Denna fördjupning planeras återkomma år Åren har en urvalsförstärkning på 1000 äldre (65år och däröver) för att kartlägga äldres levnadsvillkor samt att studera hur man lämnar arbetslivet (pensioner, skäl att sluta arbeta mm) Statistikanvändning Genom sin bredd utgör ULF den centrala källan såväl för debatt kring levnadsförhållanden som uppföljning/utvärdering av offentliga och enskilda sektorns verksamhet. Till användarna kan räknas politiker, planerare och beslutsfattare inom olika områden, forskare, media och den intresserade allmänheten. De välfärdsstatisiska beskrivningarna som SCB gör skall ha en bred allmäninformativ användning och kunna utnyttjas som faktaunderlag för samhällsdebatten.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(449) Förutom universitet och högskolor finns en mängd olika grupper företrädda bland konsumenterna: Departement Myndigheter (Ex AMS,Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen,Brå) Landsting Sjukhus Kommuner t ex Stockhoms kommun använder ULF-data i sin statistiska årsbok Affärsdrivande verk Intresseorganisationer: t ex TCO- Tjänstemän i tvärsnitt LO- Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen där rapporter som Datorer i jobbet och hemmet, Facklig organisationsgrad 1997, Hälsa, klass och kön Ohälsans trappa samt Korta arbetstider och tillfälliga anställningar. Förenings-/Folkrörelse-Sverige Media Folkhögskolor samt inte minst den intresserade allmänheten 0.12 Uppläggning och genomförande För varje år dras ett systematiskt urval ur SCB:s register över totalbefolkningen. Urvalet torde vara likvärdigt med ett OSU (obundet slumpmässigt urval). Personer 16 år och uppåt ingår i urvalet. Från urvalet avlägsnas de personer som varit med i ULF de senaste 7 åren. Hela urvalet dras på en gång och inför fältarbetsperioderna (kvartal) görs ID-körning för att hitta de personer som kom med i urvalet. Urvalet består dessutom av en panel som ingått i ULF under föregående fördjupningsomgång. Panelen kompletteras med immigranter och personer som vuxit in i populationen (16-23åringar). Datainsamlingen sker huvudsakligen genom besöksintervjuer. Telefonintervjuer görs i cirka 16,4% av fallen. Nettourvalet var år st. Antal intervjuer var 6322st. Bortfallet totalt 25,4 % därav vägrare 15,8%. De inkomna intervjublanketterna går till dataregistrering. Blanketterna kompletteras, granskas och vissa uppgifter kodas (såsom Utbildningsnivå,Yrkeskod mm). Registeruppgifter från bl a Inkomst och förmögenhetsregistret förs på. Datainsamlingen sker genom fyra ( kvartals )undersökningar per år. Härigenom erhålls årsmedeltal för de olika undersökningsvariablerna. I blanketten förekommer många olika referensperioder: senaste veckan, senaste fjorton dagarna, två månader, tre månader, 12 månader, fem år etc. Det färdiga registret inkl. vikter och konstruerade variabler föreligger 6-8 månader efter undersökningsårets (kalenderår) slut. Basrapporteringen skall vara klar senast 18 månader efter det andra kalenderåret i en dubbelårgång. Denna regel efterlevs i de flesta fall. Åren 2002 och 2003 har man haft en urvalsförstärkning av äldre och även haft med personer 85 år och äldre. Urvalsförstärkningen år 2003 utgjordes av 250 st år, 250 st 75-84år samt 500 st 85 år och äldre. År 2002, 2003 har fler frågor ställts om barn som finns i hushållet för att komplettera den särskilda undersökning med barn som gjorts parallellt med ULF.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(449) 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar Inga planerade förändringar.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(449) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16- år under undersökningsåret (vissa år saknas övre åldersgräns) och stadigvarande är bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är folkbokförd i riket och inte vistas utomlands långvarigt. I redovisningen kan objekten utgöras av individer (även barn) och hushåll. Urvalet omfattar ca 8469 individer Statistiska målstorheter Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16- år under undersökningsåret (vissa år saknas övre åldersgräns) och stadigvarande är bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är folkbokförd i riket och inte vistas utomlands långvarigt. I redovis-ningen kan objekten utgöras av individer (även barn) och hushåll. ULF-blaketten innehåller varje år några hundra variabler inom hela välfärdspanoramat. Hälsa Ekonomi Sysselsättning och arbetstider Arbetsmiljö Utbildning Transporter och kommunikationer Fritid Boendeförhållanden Politiska resurser Sociala relationer Trygghet och säkerhet Till detta kommer något hundratal registeruppgifter, främst avseende inkomster och transfereringar. Frågeformuläret finns utlagt på SCB:s hemsida. Statistiska mått I undersökningen studeras främst totala antalet objekt (vanligen individer eller hushåll) med en viss egenskap, andelar (procent) samt medelvärden i population och redovisningsgrupper. Redovisningsgrupper I undersökningen utnyttjas en mängd redovisningsgrupper. Bland de mest centrala kan nämnas kön, ålder, familjetyp, familjecykel (generation), region, socioekonomisk grupp, medborgarskap.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(449) 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och databaser) I serien Levnadsförhållanden (Sveriges Officiella Statistik) publiceras i huvudsak fyra typer av rapporter. Komponentrapporterna (sektorsvisa rapporter som i enlighet med fördjupningsprogrammen publiceras vart åttonde år) utgör basrapporteringen från ULF. Utöver basrapporteringen finns en andra rapportvariant som innehåller helhetsbilder över välfärdens fördelning och utveckling. En tredje variant är rapporter om utsatta gruppers situation. Slutligen finns en fjärde typ av rapporter som berör avgränsade, speciella välfärdsproblem. I vissa fall görs tabellsamlingar tillgängliga på diskett. Tabellerna i översiktsrapporten 91 Välfärd och ojämlikhet i 20-års perspektiv finns på CD-rom. SCB:s statistiska databaser innehåller i begränsad utsträckning ULF-resultat fördelade på kön och ålder samt H-region. Här finns tidsserier från år Primärmaterial/Mikrodata : Lagring och åtkomstmöjligheter SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av ULF (samtliga årgångar). Forskare och utredare kan efter särskild prövning få tillgång till avidentifierade mikrodata. Dokumentation föreligger i form av frågeblanketter, adb-baserad variabeldokumentation och tekniska rapporter. ULF dokumenteras successivt i SCBDOK. 1.4 Dokumentation och metadata I serien Levnadsförhållanden har hittills 16 appendix utkommit. Här ingår såväl tekniska rapporter som olika metodstudier. Appendix 15: Teknisk rapport avseende års och års undersökningar av levnadsförhållanden. Appendix 16: The Swedish Survey of Living Conditions. Designs and methods Hela Ulf-undersökningens metadata finns i en Access-databas från vilken man lätt kan göra uttag. Här kan man göra uttag både från enstaka årgångar eller över tid. Tekniska rapporter, frågeformulär samt supplement för de olika årgångarna finner man på hemsidan där mer information finns under rubriken Levnadsförhållanden.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(449) 2 Uppgiftsinsamling Uppgifterna i ULF insamlas huvudsakligen vid besöksintervjuer. Blanketten är anpassad till just denna intervjumetod med svarskort (som intervjupersonen får läsa) för frågor med komplicerade svarsalternativ. Andelen telefonintervjuer, som genomförs vid bortfallsuppföljningen men i vissa fall även under ordinarie fältarbetsperioder, utgjorde för år ,4 %. Indirekta intervjuer. Med indirekt intervju avses att intervjun genomförts med annan person än den som utvalts att delta i undersökningen. Enligt reglerna skall denna person vara en som noga känner till intervjupersonens förhållanden, helst make/maka/sambo, föräldrar, vuxna barn. Även kurator, avdelningssköterska vid en vårdanstalt kan komma i fråga. Erfarenheterna tyder på att indirekta intervjuer mycket väl kan användas. Vissa problem kan dock förekomma. Den "indirekta" uppgiftslämnaren kan t ex tro sig känna till intervjupersonens arbetsförhållanden men vet i själva verket inte att intervjupersonen bytt arbetsuppgifter och därigenom fått förändrade arbetsförhållanden. Sannolikt är detta slags fel av begränsad omfattning. Vid indirekt intervju exkluderas frågor som bedömts som olämpliga att ställa indirekt. Dessutom utgör de indirekta intervjuerna en mycket liten andel av det totala antalet intervjuer. Under 2003 rör det sig om ca 3 procent. Som en sorts "indirekta" intervjuer kan även betraktas de intervjuer som görs med utländska medborgare genom tolk eller genom någon familjemedlem som kan tala svenska (mer eller mindre bra). Vid s k fältobservationer har det framkommit att kvaliteten i dessa intervjuer inte alltid är acceptabel. 2.1 Ram och ramförfarande ULF avser att samla in uppgifter om individer, hushåll, barn och partner. Uppgifterna om dessa observationsobjekt lämnades av individen, dvs denna var uppgiftskälla. Det behövdes således ramar som pekade ut individer från vilka sedan uppgifter kunde hämtas och om vilka statistiska utsagor skulle göras. Ramförfarandet var m. a. o. knutet till observationsobjektet individ. 2.2 Urvalsförfarande ULF2002 lades, liksom tidigare årgångar av ULF, upp som urvalsundersökningar. Målet var att respektive år inhämta uppgifter från ett urval av individer i åldrarna 16 år och uppåt. Dessa urval skulle vara sammansatta dels av individer som ingått i ULF-urvalen 1994, paneldelen, dels av i ULF-sammanhang helt nya individer. För att dra urvalen användes dels en ram som innehöll de individer som ingick i 1994 års ULFurval, ram för panelen, dels en ram för de nya urvalen, ram bestående av observationspopulationen befolkningen 16 år och uppåt som var stadigvarande bosatta i Sverige Panelansatsen resulterade i behov av att komplettera urvalen med immigranter och således även behov av ramar för urvalsdragning av dessa. Urvalen till ULF 94 bestod 1994 av individer i åldrarna år. Såsom ramar för panelurvalen till ULF 2003 täckte de åldersintervallet år. Hälften av urvalsindividerna i åldrarna år i de nya urvalen kom att föras till panelerna. Det finns givetvis inga data från 1994 för dessa grupper. Skälet att föra grupperna till panelerna är att få symmetri mellan de nya urvalen och panelerna. 2.3 Mätinstrument

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(449) Vid personliga besöksintervjuer besvarades frågor i ett frågeformulär och genom samkörning erhölls uppgifter från ett stort antal register. Frågeformuläret finns på SCB:s hemsida under rubriken levnadsförhållanden. Det ordinarie formuläret för ULF 2003 innehöll ungefär 400 frågor varav flertalet var indelade i delfrågor (sammanlagt c:a 600). Formuläret inleddes dels med frågor om intervjupersonens (ip:s) civilstånd m m, dels med en hushållstablå i vilken övriga hushållsmedlemmar kartlades efter ålder, kön, relation till ip samt hur länge de bott tillsammans. De tio välfärdskomponenterna, se 1.1, utgjorde i huvudsak varsitt frågeavsnitt i formuläret. De hade följande ordning: 1. Boendeförhållanden 2. Fritid 3. Hälsa 4. Sysselsättning och arbetsmiljö 5. Ekonomi 6. Barn och ungdomar 7. Utbildning 8. Medborgerliga aktiviteter 9. Trygghet 10. Familj och umgänge 11.Invandrare, föräldrars yrke mm 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingen skedde i huvudsak genom besöksintervjuer, i 16,4 % genom telefonintervjuer. I vissa fall genomfördes så kallade indirekta intervjuer med någon annan än ip. Data samlades också in genom registersamkörning 2.5 Databeredning När intervjublanketterna inkommit till SCB prickas de av och dataregistreras. Registrering, rättning och kodning sker interaktivt i PC-miljö. Kodningen omfattar främst följande: Nivåklassificering av utbildning. ULF-koden överensstämmer med Svensk utbildningsnomenklatur SUN2000. Näringsgren för det arbetsställe intervjupersonen arbetar vid kodas (2-siffrigt) efter samma regel som tillämpas i SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU). Denna kodning är anpassad till standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Yrkesbenämning från intervjun dataregistreras alfabetiskt och matchas mot en lista med yrkesbenämningar där varje benämning kodsatts enligt SSYK ( 4-ställigt). Koderna för SSYK liksom SNI finns utlagda på SCB:s hemsida. Socioekonomisk grupp bygger huvudsakligen på uppgift om yrke/ befattning, nuvarande eller tidigare. Klassificeringssystemet utarbetades 1974 av en av SCB tillsatt arbetsgrupp. Därefter har systemet utvärderats och reviderats. Se meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1982:4, SCB. Enligt reglerna kan de som inte förvärvsarbetar (bl a hemarbetande och pensionärer) antingen

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(449) särredovisas eller redovisas tillsammans med de förvärvsarbetande efter make/makas yrke eller efter eget tidigare yrke. Kodningen av sjukdomar följde de principer som ges av ICD (International Classification of Diseases). Den svenska versionen Klassifikation av sjukdomar 1987 (utgiven av social- styrelsen) som bygger på ICDs 9th revision. användes vid kodningen. För att underlätta kodningen av sjukdomar har en lista, som är baserad på ICD och omfattar vanliga symptom och besvär, utarbetats av medicinsk expertis. Under kodningen konsulterades expertis i tveksamma fall.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(449) 3 Slutliga observationsregister För varje undersökningsår framställs två versioner av slutligt observationsregister. Bägge innehåller de uppgifterna som framkom genom intervjuerna. De två observationsregistren skiljer sig åt vad beträffar omfattningen av påförda uppgifter från externa register. En kortare versionen saknar flertalet uppgifter från de externa registren. Dessa uppgifter som alltså finns i det längre observationsregistret består främst av inkomstuppgifter. Det dokumenterade registret innehåller strax över 1400 variabler under det att det andra registret innehåller ytterligare ca 200 variabler (för intervjupersonen och för hans/hennes make/maka från Inkomster och förmögenhetsregistret vilka i stort sett används för att skapa variabler av typ Disponibel inkomst för hushållet i vilken variabel ingår en mängd av de variabler som finns i det fullständiga registret. 3.1 Produktionsversioner Register Namn ULF Beskrivning Uppgifter om boende, sysselsättning, hälsa, sociala relationer mm. S k sociala indikatorer Presentationstext Undersökning av levnadsförhållande (ULF) Registertyp Survey, urval Version Namn ULF Beskrivning Uppgifter om boende, sysselsättning, hälsa, sociala relationer mm S k sociala indikatorer Presentationstext Undersökning av levnadsförhållanden Personregister Ja Slutligt observationsregister Databas

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(449) Tabell / flat fil Namn ULF2003 Objekttyp Person Beskrivning Presentationstext Uppgifter om levnadsförhållanden Population Sveriges befolkning år Antal tabellrader / poster 6322 Variabler Innehåll ULF 2003 AM0010 RISK FÖR OLYCKSFALL Till sysselsatta Tycker Ni att Ert arbete är tryggt och säkert med tanke på risken för olycksfall?, mycket säkert 2 Ja, ganska säkert 3 Nej, ganska riskabelt 4 Nej, mycket riskabelt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(449) AM0020 PLANERING AV ARBETE Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på planeringen av Ert arbete? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0030 ARBETSTEMPO Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på Ert eget arbetstempo? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0040 FÖRLÄGGNING AV ARBETSTID Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på förläggningen av Er arbetstid? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(449) AM0070 FÖRLÄGGNING AV SEMESTER Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på förläggningen av Er semester? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0072 FÖRLÄGGNING AV PLATS FÖR ARBETE Till anställda enligt tablån : Vilken grad av inflytande anser Du att Du personligen har på förläggningen av Ditt arbete till arbetsplatsen, bostaden eller annan plats? Endast direkt intervjuade 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0073 FRIHET I ARBETET HUR ARBETET SKA UTFÖRAS Hur stor frihet har du att bestämma hur ditt arbete ska utföras? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(449) AM0074 FRIHET VAD SOM SKA UTFÖRAS PÅ ARBETET Hur stor frihet har du att bestämma vad som skall utföras? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet AM0075 FRIHET ATT BESTÄMMA NÄR ARBETET SKA UTFÖRAS Hur stor frihet har du att bestämma när arbetet ska utföras? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet AM0081 PRATA MED ARBETSKAMRATER 1 Till anställda. Har Ni som regel möjlighet att prata med Era arbetskamrater under raster om Ni skulle vilja? Endast direkt intervjuade 1 Har ej arbetskamrater 2 Ja 3 Nej, har ej raster 4 Nej har ej gemensamma raster

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(449) AM0082 PRATA MED ARBETSKAMRATER 2 Till anställda som ej har kod = 1 på AM0081 (som har arbetskamrater): Är Ert arbete sådant att Ni skulle kunna gå ifrån ett tag om Ni vill prata med någon arbetskamrat? Endast direkt intervjuade, i stort sett när som helst 2 Ja, ibland 3 Nej AM0120 KURS UNDER ARBETSTID Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs eller annan utbildning på ordinarie arbetstid? Obs jämför utbildningsavsnittet! Var UT1970-UT2000!! Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade AM0121 INTERNUTBILDNING Har du under de 3 senaste åren genomgått någon internutbildning hos din nuvarande eller tidigare arbetsgivare som, räknat på heltid, varat minst en vecka? Med internutbildning menar vi utbildning som är arrangerad eller finansierad av arbetsgivaren. Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(449) AM0122 ANTAL GÅNGER INTERNUTBILDNING Ungefär hur många gånger har du fått sådan internutbildning under de senaste 3 åren? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0123 ANTAL MÅNADER INTERNUTBILDNING Ungefär hur lång är den sammanlagda internutbildningen, räknat på heltid, som du fått under de senaste tre åren? Kod = Antal månader Kod = 97. Mindre än 1 månad Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0124 ANVÄNDBAR INTERNUTBILDNING Hur skulle du vilja beskriva din senaste internutbildning? Du kan välja att svara ja eller nej på följande frågor. Kan utbildningen användas hos en annan arbetsgivare? (På en annan anställning?) Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0125 AVANCERA PÅ ARBETSPLATSEN Kan utbildningen hjälpa dig att avancera på arbetsplatsen? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 3 Vet ej

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(449) AM0126 FORMELL UTBILDNING FÖR ARBETET Vilken formell utbildning utöver grundskola (motsv.) behöver en nyanställd för att klara de arbetsuppgifter du har? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Ingen särskild utbildning (det räcker med 1-2 veckors introduktion på jobbet ) 2 Viss yrkesutbildning t ex kurser på 2 veckor till 1 år 3 Gymnasieutbildning eller yrkesskola 1-3 år 4 Minst 3-årigt gymnasium eller yrkesskola 5 Eftergymnasial utildning AM0130 INSTRUMENTELL INSTÄLLNING Vilken av de här meningarna stämmer bäst med vad Ni tycker om det arbete Ni nu har? Endast direkt intervjuade. 1 Det här jobbet är som andra jobb. Man gör sitt det enda som betyder något är 2 Det här jobbet är det något särskilt med. Förutom lönen ger det mig en känsla av personlig tillfredsställelse 3 Annat svar 8 Vet ej AM0160 BULLER Till sysselsatta : Är det bullrigt där Ni (Du) arbetar? Endast direkt intervjuade. AM0170 BULLRAR JÄMNT/IBLAND Om det bullrar enligt AM0160: Bullrar det för jämnan eller bara ibland? Endast direkt intervjuade. 1 För jämnan 2 Ibland

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(449) AM0180 ÖRONBEDÖVANDE BULLER Om det bullrar enligt AM0160: Bullrar det öronbedövande? Endast direkt intervjuade. AM0181 BULLER (KONSTRUERAD VAR) Buller konstruerad variabel Bygger på frågorna 'Bullrar det för jämnan eller bara ibland? ' samt 'Bullrar det öronbedövande?' Endast direkt intervjuade. 1 Ej buller 2 Buller ibland, ej öronbedövande 3 Buller jämt, ej öronbedövande 4 Buller ibland, öronbedövande 5 Buller jämt, öronbedövande 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0185 ANVÄNDER HÖRSELSKYDD Om buller enligt AM0160: Använder Du hörselskydd i Ditt arbete? Endast direkt intervjuade.

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(449) AM0190 JÄKTIGT Till sysselsatta : Är Ert arbete jäktigt? Endast direkt intervjuade AM0200 ENFORMIGT Till sysselsatta enligt tablån: Är Ert arbete enformigt? Endast direkt intervjuade AM0210 PSYKISK ANSTRÄNGNING Till sysselsatta: Är Ert arbete psykiskt ansträngande? Endast direkt intervjuade. AM0220 UPPREPADE RÖRELSER Till sysselsatta : Innebär Ert arbete mycket upprepade och ensidiga arbetsrörelser? Endast direkt intervjuade.

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(449) AM0230 OLÄMPLIGA ARBETSSTÄLLN Till sysselsatta: Är Ert arbete sådant att Ni tvingas till krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar? Endast direkt intervjuade AM0240 SVETTIGT Till sysselsatta : Är Ert arbete sådant att Ni dagligen blir svettig av kroppsansträngning? Endast direkt intervjuade AM0250 SKAKNINGAR, VIBRATIONER Till sysselsatta : Utsätts Ni för kraftiga skakningar eller vibrationer i Ert arbete? Endast direkt intervjuade AM0254 STILLASITTANDE Är ditt arbete stillasittande?

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(449) AM0256 PASSIV RÖKNING Utsätts du för rök från andras rökning (passiv rökning)? AM0257 KONTAKT MED VATTEN Till sysselsatta: Är dina händer många gånger om dagen i kontakt med vatten? AM0270 KUNDKONTAKTER Har Ni på grund av Era arbetsuppgifter kontakt med kunder, besökande,patienter eller liknande? Frågan ställes till anställda AM0290 TUNGA LYFT Till sysselsatta: Kräver Ert arbete tunga lyft? AM0300 HUR OFTA TUNGA LYFT Till sysselsatta med tunga lyft enligt AM0290: Krävs det tunga lyft dagligen, någon gång per vecka eller mer sällan? 1 Dagligen 2 Någon gång per vecka 3 Mer sällan

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(449) AM0301 TUNGA LYFT (KONSTRUERAD) Tunga lyft konstruerad Tunga lyft hur ofta Dagligen, ngn gång per vecka eller mer sällan eller kräver ej tunga lyft Variabeln finns för sysselsatta 1 Arbetet kräver tunga lyft dagligen 2 Någon gång per vecka 3 Arbetet kräver tunga lyft sällan 4 Arbetet kräver ej tunga lyft 9 Bortfallskod AM0310 SMUTS Till sysselsatta : Blir Ni smutsig i Ert arbete? AM0320 GRAD AV NEDSMUTSNING Till sysselsatta som svarat ja på AM0310: Är det fråga om lätt nedsmutsning eller svår med t ex olja, färg eller liknande? 1 Lätt nedsmutsning 2 Svår nedsmutsning AM0321 SMUTS (KONSTRUERAD) Smuts konstruerad Sysselsatta: smuts lätt eller svår eller ej smuts 1 Ej smuts 2 Lätt smuts 3 Svår smuts 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(449) AM0330 VÄRME Besväras Ni i Ert arbete av värme? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0340 KYLA Besväras Ni i Ert arbete av kyla? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0350 DRAG Besväras Ni i Ert arbete av drag? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(449) AM0360 OTILLRÄCKLIG VENTILATION Besväras Ni i Ert arbete av otillräcklig ventilation? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0370 OLÄMPLIG BELYSNING Besväras Ni i Ert arbete av olämplig belysning? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0380 GAS, DAMM, RÖK, DIMMA Besväras Ni i Ert arbete av gas, damm, rök eller dimma? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi?

Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi? Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi? Louise Kennerberg RAPPORT 2009:9 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(347) Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 HE0103 (tidigare IF0103) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0

Läs mer

80-talister har ofta halvsyskon. Nr 2 2008

80-talister har ofta halvsyskon. Nr 2 2008 Välfärd 8-talister har ofta halvsyskon Äldsta barnet är oftast högutbildat Kvinnor ger vård till gamla föräldrar Sex svenskar har levt över tre sekel Nr 2 28 Å andra sidan Nr 2 28 När jag skriver detta

Läs mer

Sexton år av smärta och besvär

Sexton år av smärta och besvär 1 Sexton år av smärta och besvär En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen

Läs mer

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga 2010/26-5 Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga en delrapport om metodologiska och institutionella skillnader mellan några utvalda länder MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-26 2010/26-5 ERT DATUM

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF 1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF FRÅN GENERALSEKRETERAREN... 3 UNICEF, VÄRLDENS MEST INFLYTELSERIKA BARNORGANISATION...4 NYHETSPLOCK FRÅN ÅR 2013... 7 SÅ ANVÄNDES

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

^ää~=ã ååáëâçê=ü~ê=ê ííéå= íáää=äáîi=ñêáüéí=çåü=ëíê î~å= ÉÑíÉê=äóÅâ~== = cäóâíáåöéçäáíáëâ=ê~ééçêí=ñê å=iáäéê~ä~=ìåöççãëñöêäìåçéí=mulmv=

^ää~=ã ååáëâçê=ü~ê=ê ííéå= íáää=äáîi=ñêáüéí=çåü=ëíê î~å= ÉÑíÉê=äóÅâ~== = cäóâíáåöéçäáíáëâ=ê~ééçêí=ñê å=iáäéê~ä~=ìåöççãëñöêäìåçéí=mulmv= ^ää~ã ååáëâçêü~êê ííéå íáäääáîiñêáüéíçåüëíê î~å ÉÑíÉêäóÅâ~ cäóâíáåöéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímulmv ^ii^jûkkfphloe^ooûqqbkqfiiifsicofebql`epqoûs^kbcqboiv`h^ fkibakfkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Läs mer

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder Hälsa på lika villkor Nationellt urval 2014-09-01 Inledning Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden februari

Läs mer

Återföring av skogsavdrag

Återföring av skogsavdrag F ö r e t a g s - Nytt och nyttigt för företag och företagare Nr 2 2012 Återföring av skogsavdrag Skogsavdrag som givaren gjort ska återföras till beskattning när gåvotagaren säljer den skogsfastighet

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Arbetsskador 2013 2013 AM0602

Arbetsskador 2013 2013 AM0602 Enheten för statistik och analys 2014-11-14 1(15) Arbetsskador 2013 2013 AM0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer