Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(449) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Levnadsförhållanden 0.2 Statistikområde Levnadsförhållanden 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig STATISTISKA CENTRALBYRÅN Avdelningen för Befolknings och välfärdsstatistik Enheten för social välfärd Box Stockholm Fax Chef för Välfärdsprogrammet Välfärdsexpert Uno Davidsson Joachim Vogel Tfn: Tfn: Boende Fritid Lars Häll Göran Nordström Tfn: Tfn: Hälsa, familj och Trygghet och säkerhet sociala relationer Lars Häll Ingrid Sjöberg Tfn: Tfn: Utbildning Gunilla Davidsson Lars Persson Tfn: Tfn: Transporter, ekonomi Politiska resurser Uno Davidsson Lars Häll Tfn: Tfn:

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(449) Jessica Persson Tfn: Sysselsättning Statistiska metoder och analyser Cecilia Skjöld Sven-Erik Johansson Tfn: Tfn: Hassan Mirza Tfn : Tabellframställning och databeredning Per Olof Fredriksson Göran Råbäck Tfn: Tfn: Eva Lundin Högstorp Tfn: Producent STATISTISKA CENTRALBYRÅN Avdelningen för Befolknings och välfärdsstatistik Enheten för social välfärd Box Stockholm Fax Uppgiftsskyldighet Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Registerinsamlingen bygger på informerat samtycke.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(449) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Undersökningen är författningsreglerad enligt förordningen om vissa personregister för officiell statistik m.m. 0.8 Gallringsföreskrifter Ingen gallring av uppgifter på databärande medium har skett. Däremot gallras blanketter 10 år efter uppgiftsinsamlandet. 0.9 EU-reglering Inga bindande EU-direktiv. Däremot har SCB lovat att i möjligaste mån förse EUROSTAT med resultat, som är jämförbara med European Community Household Panel (ECHP): Så har också skett. Här utgör ULF huvudkällan Syfte och historik Undersökningarna är främst avsedda att utgöra underlag för samhällsdebatt och reformarbete men kan också utnyttjas för forskningsändamål. Den statistik som produceras skall belysa välfärden - både nuläge och förändring över tid, samband mellan problem på olika områden samt skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Utbyggnaden av ULF har skett etappvis. Vid starten hösten 1974 ingick välfärdskomponenterna hälsa, ekonomi, sysselsättning och arbetsmiljö, utbildning samt boende tillkom fritid och sociala relationer, 1978 politiska resurser, trygghet och transporter. Fr.o.m tillämpas i ULF en indelning i fyra huvudområden som återkommer med viss periodicitet: Sociala relationer: Politiska resurser, trygghet, sociala relationer, familj. Arbetslivet: Sysselsättning, arbetstider och arbetsmiljö, ekonomi, utbildning. Hälsa och omsorg Fysisk miljö : Boende, transporter, fritid. Dessa fördjupningar genomförs under en tvåårsperiod (fr.o.m. 1980). I varje fördjupningsomgång ingår ett antal centrala indikatorer från resp. välfärdskomponent samt frågor som utgör grunden för gängse bakgrundsvariabler. Fr.o.m ingår regelbundet en paneldel i undersökningen. Åren är komponenten sysselsättning med arbetsmiljö och arbetstider fördjupad. Denna fördjupning planeras återkomma år Åren har en urvalsförstärkning på 1000 äldre (65år och däröver) för att kartlägga äldres levnadsvillkor samt att studera hur man lämnar arbetslivet (pensioner, skäl att sluta arbeta mm) Statistikanvändning Genom sin bredd utgör ULF den centrala källan såväl för debatt kring levnadsförhållanden som uppföljning/utvärdering av offentliga och enskilda sektorns verksamhet. Till användarna kan räknas politiker, planerare och beslutsfattare inom olika områden, forskare, media och den intresserade allmänheten. De välfärdsstatisiska beskrivningarna som SCB gör skall ha en bred allmäninformativ användning och kunna utnyttjas som faktaunderlag för samhällsdebatten.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(449) Förutom universitet och högskolor finns en mängd olika grupper företrädda bland konsumenterna: Departement Myndigheter (Ex AMS,Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen,Brå) Landsting Sjukhus Kommuner t ex Stockhoms kommun använder ULF-data i sin statistiska årsbok Affärsdrivande verk Intresseorganisationer: t ex TCO- Tjänstemän i tvärsnitt LO- Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen där rapporter som Datorer i jobbet och hemmet, Facklig organisationsgrad 1997, Hälsa, klass och kön Ohälsans trappa samt Korta arbetstider och tillfälliga anställningar. Förenings-/Folkrörelse-Sverige Media Folkhögskolor samt inte minst den intresserade allmänheten 0.12 Uppläggning och genomförande För varje år dras ett systematiskt urval ur SCB:s register över totalbefolkningen. Urvalet torde vara likvärdigt med ett OSU (obundet slumpmässigt urval). Personer 16 år och uppåt ingår i urvalet. Från urvalet avlägsnas de personer som varit med i ULF de senaste 7 åren. Hela urvalet dras på en gång och inför fältarbetsperioderna (kvartal) görs ID-körning för att hitta de personer som kom med i urvalet. Urvalet består dessutom av en panel som ingått i ULF under föregående fördjupningsomgång. Panelen kompletteras med immigranter och personer som vuxit in i populationen (16-23åringar). Datainsamlingen sker huvudsakligen genom besöksintervjuer. Telefonintervjuer görs i cirka 16,4% av fallen. Nettourvalet var år st. Antal intervjuer var 6322st. Bortfallet totalt 25,4 % därav vägrare 15,8%. De inkomna intervjublanketterna går till dataregistrering. Blanketterna kompletteras, granskas och vissa uppgifter kodas (såsom Utbildningsnivå,Yrkeskod mm). Registeruppgifter från bl a Inkomst och förmögenhetsregistret förs på. Datainsamlingen sker genom fyra ( kvartals )undersökningar per år. Härigenom erhålls årsmedeltal för de olika undersökningsvariablerna. I blanketten förekommer många olika referensperioder: senaste veckan, senaste fjorton dagarna, två månader, tre månader, 12 månader, fem år etc. Det färdiga registret inkl. vikter och konstruerade variabler föreligger 6-8 månader efter undersökningsårets (kalenderår) slut. Basrapporteringen skall vara klar senast 18 månader efter det andra kalenderåret i en dubbelårgång. Denna regel efterlevs i de flesta fall. Åren 2002 och 2003 har man haft en urvalsförstärkning av äldre och även haft med personer 85 år och äldre. Urvalsförstärkningen år 2003 utgjordes av 250 st år, 250 st 75-84år samt 500 st 85 år och äldre. År 2002, 2003 har fler frågor ställts om barn som finns i hushållet för att komplettera den särskilda undersökning med barn som gjorts parallellt med ULF.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(449) 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar Inga planerade förändringar.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(449) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16- år under undersökningsåret (vissa år saknas övre åldersgräns) och stadigvarande är bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är folkbokförd i riket och inte vistas utomlands långvarigt. I redovisningen kan objekten utgöras av individer (även barn) och hushåll. Urvalet omfattar ca 8469 individer Statistiska målstorheter Undersökningarna är inriktade på att ta fram statistiska uppgifter för den grupp av personer som fyller 16- år under undersökningsåret (vissa år saknas övre åldersgräns) och stadigvarande är bosatta i Sverige. Stadigvarande bosatt är den som är folkbokförd i riket och inte vistas utomlands långvarigt. I redovis-ningen kan objekten utgöras av individer (även barn) och hushåll. ULF-blaketten innehåller varje år några hundra variabler inom hela välfärdspanoramat. Hälsa Ekonomi Sysselsättning och arbetstider Arbetsmiljö Utbildning Transporter och kommunikationer Fritid Boendeförhållanden Politiska resurser Sociala relationer Trygghet och säkerhet Till detta kommer något hundratal registeruppgifter, främst avseende inkomster och transfereringar. Frågeformuläret finns utlagt på SCB:s hemsida. Statistiska mått I undersökningen studeras främst totala antalet objekt (vanligen individer eller hushåll) med en viss egenskap, andelar (procent) samt medelvärden i population och redovisningsgrupper. Redovisningsgrupper I undersökningen utnyttjas en mängd redovisningsgrupper. Bland de mest centrala kan nämnas kön, ålder, familjetyp, familjecykel (generation), region, socioekonomisk grupp, medborgarskap.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(449) 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och databaser) I serien Levnadsförhållanden (Sveriges Officiella Statistik) publiceras i huvudsak fyra typer av rapporter. Komponentrapporterna (sektorsvisa rapporter som i enlighet med fördjupningsprogrammen publiceras vart åttonde år) utgör basrapporteringen från ULF. Utöver basrapporteringen finns en andra rapportvariant som innehåller helhetsbilder över välfärdens fördelning och utveckling. En tredje variant är rapporter om utsatta gruppers situation. Slutligen finns en fjärde typ av rapporter som berör avgränsade, speciella välfärdsproblem. I vissa fall görs tabellsamlingar tillgängliga på diskett. Tabellerna i översiktsrapporten 91 Välfärd och ojämlikhet i 20-års perspektiv finns på CD-rom. SCB:s statistiska databaser innehåller i begränsad utsträckning ULF-resultat fördelade på kön och ålder samt H-region. Här finns tidsserier från år Primärmaterial/Mikrodata : Lagring och åtkomstmöjligheter SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av ULF (samtliga årgångar). Forskare och utredare kan efter särskild prövning få tillgång till avidentifierade mikrodata. Dokumentation föreligger i form av frågeblanketter, adb-baserad variabeldokumentation och tekniska rapporter. ULF dokumenteras successivt i SCBDOK. 1.4 Dokumentation och metadata I serien Levnadsförhållanden har hittills 16 appendix utkommit. Här ingår såväl tekniska rapporter som olika metodstudier. Appendix 15: Teknisk rapport avseende års och års undersökningar av levnadsförhållanden. Appendix 16: The Swedish Survey of Living Conditions. Designs and methods Hela Ulf-undersökningens metadata finns i en Access-databas från vilken man lätt kan göra uttag. Här kan man göra uttag både från enstaka årgångar eller över tid. Tekniska rapporter, frågeformulär samt supplement för de olika årgångarna finner man på hemsidan där mer information finns under rubriken Levnadsförhållanden.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(449) 2 Uppgiftsinsamling Uppgifterna i ULF insamlas huvudsakligen vid besöksintervjuer. Blanketten är anpassad till just denna intervjumetod med svarskort (som intervjupersonen får läsa) för frågor med komplicerade svarsalternativ. Andelen telefonintervjuer, som genomförs vid bortfallsuppföljningen men i vissa fall även under ordinarie fältarbetsperioder, utgjorde för år ,4 %. Indirekta intervjuer. Med indirekt intervju avses att intervjun genomförts med annan person än den som utvalts att delta i undersökningen. Enligt reglerna skall denna person vara en som noga känner till intervjupersonens förhållanden, helst make/maka/sambo, föräldrar, vuxna barn. Även kurator, avdelningssköterska vid en vårdanstalt kan komma i fråga. Erfarenheterna tyder på att indirekta intervjuer mycket väl kan användas. Vissa problem kan dock förekomma. Den "indirekta" uppgiftslämnaren kan t ex tro sig känna till intervjupersonens arbetsförhållanden men vet i själva verket inte att intervjupersonen bytt arbetsuppgifter och därigenom fått förändrade arbetsförhållanden. Sannolikt är detta slags fel av begränsad omfattning. Vid indirekt intervju exkluderas frågor som bedömts som olämpliga att ställa indirekt. Dessutom utgör de indirekta intervjuerna en mycket liten andel av det totala antalet intervjuer. Under 2003 rör det sig om ca 3 procent. Som en sorts "indirekta" intervjuer kan även betraktas de intervjuer som görs med utländska medborgare genom tolk eller genom någon familjemedlem som kan tala svenska (mer eller mindre bra). Vid s k fältobservationer har det framkommit att kvaliteten i dessa intervjuer inte alltid är acceptabel. 2.1 Ram och ramförfarande ULF avser att samla in uppgifter om individer, hushåll, barn och partner. Uppgifterna om dessa observationsobjekt lämnades av individen, dvs denna var uppgiftskälla. Det behövdes således ramar som pekade ut individer från vilka sedan uppgifter kunde hämtas och om vilka statistiska utsagor skulle göras. Ramförfarandet var m. a. o. knutet till observationsobjektet individ. 2.2 Urvalsförfarande ULF2002 lades, liksom tidigare årgångar av ULF, upp som urvalsundersökningar. Målet var att respektive år inhämta uppgifter från ett urval av individer i åldrarna 16 år och uppåt. Dessa urval skulle vara sammansatta dels av individer som ingått i ULF-urvalen 1994, paneldelen, dels av i ULF-sammanhang helt nya individer. För att dra urvalen användes dels en ram som innehöll de individer som ingick i 1994 års ULFurval, ram för panelen, dels en ram för de nya urvalen, ram bestående av observationspopulationen befolkningen 16 år och uppåt som var stadigvarande bosatta i Sverige Panelansatsen resulterade i behov av att komplettera urvalen med immigranter och således även behov av ramar för urvalsdragning av dessa. Urvalen till ULF 94 bestod 1994 av individer i åldrarna år. Såsom ramar för panelurvalen till ULF 2003 täckte de åldersintervallet år. Hälften av urvalsindividerna i åldrarna år i de nya urvalen kom att föras till panelerna. Det finns givetvis inga data från 1994 för dessa grupper. Skälet att föra grupperna till panelerna är att få symmetri mellan de nya urvalen och panelerna. 2.3 Mätinstrument

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(449) Vid personliga besöksintervjuer besvarades frågor i ett frågeformulär och genom samkörning erhölls uppgifter från ett stort antal register. Frågeformuläret finns på SCB:s hemsida under rubriken levnadsförhållanden. Det ordinarie formuläret för ULF 2003 innehöll ungefär 400 frågor varav flertalet var indelade i delfrågor (sammanlagt c:a 600). Formuläret inleddes dels med frågor om intervjupersonens (ip:s) civilstånd m m, dels med en hushållstablå i vilken övriga hushållsmedlemmar kartlades efter ålder, kön, relation till ip samt hur länge de bott tillsammans. De tio välfärdskomponenterna, se 1.1, utgjorde i huvudsak varsitt frågeavsnitt i formuläret. De hade följande ordning: 1. Boendeförhållanden 2. Fritid 3. Hälsa 4. Sysselsättning och arbetsmiljö 5. Ekonomi 6. Barn och ungdomar 7. Utbildning 8. Medborgerliga aktiviteter 9. Trygghet 10. Familj och umgänge 11.Invandrare, föräldrars yrke mm 2.4 Insamlingsförfarande Datainsamlingen skedde i huvudsak genom besöksintervjuer, i 16,4 % genom telefonintervjuer. I vissa fall genomfördes så kallade indirekta intervjuer med någon annan än ip. Data samlades också in genom registersamkörning 2.5 Databeredning När intervjublanketterna inkommit till SCB prickas de av och dataregistreras. Registrering, rättning och kodning sker interaktivt i PC-miljö. Kodningen omfattar främst följande: Nivåklassificering av utbildning. ULF-koden överensstämmer med Svensk utbildningsnomenklatur SUN2000. Näringsgren för det arbetsställe intervjupersonen arbetar vid kodas (2-siffrigt) efter samma regel som tillämpas i SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU). Denna kodning är anpassad till standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Yrkesbenämning från intervjun dataregistreras alfabetiskt och matchas mot en lista med yrkesbenämningar där varje benämning kodsatts enligt SSYK ( 4-ställigt). Koderna för SSYK liksom SNI finns utlagda på SCB:s hemsida. Socioekonomisk grupp bygger huvudsakligen på uppgift om yrke/ befattning, nuvarande eller tidigare. Klassificeringssystemet utarbetades 1974 av en av SCB tillsatt arbetsgrupp. Därefter har systemet utvärderats och reviderats. Se meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1982:4, SCB. Enligt reglerna kan de som inte förvärvsarbetar (bl a hemarbetande och pensionärer) antingen

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(449) särredovisas eller redovisas tillsammans med de förvärvsarbetande efter make/makas yrke eller efter eget tidigare yrke. Kodningen av sjukdomar följde de principer som ges av ICD (International Classification of Diseases). Den svenska versionen Klassifikation av sjukdomar 1987 (utgiven av social- styrelsen) som bygger på ICDs 9th revision. användes vid kodningen. För att underlätta kodningen av sjukdomar har en lista, som är baserad på ICD och omfattar vanliga symptom och besvär, utarbetats av medicinsk expertis. Under kodningen konsulterades expertis i tveksamma fall.

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(449) 3 Slutliga observationsregister För varje undersökningsår framställs två versioner av slutligt observationsregister. Bägge innehåller de uppgifterna som framkom genom intervjuerna. De två observationsregistren skiljer sig åt vad beträffar omfattningen av påförda uppgifter från externa register. En kortare versionen saknar flertalet uppgifter från de externa registren. Dessa uppgifter som alltså finns i det längre observationsregistret består främst av inkomstuppgifter. Det dokumenterade registret innehåller strax över 1400 variabler under det att det andra registret innehåller ytterligare ca 200 variabler (för intervjupersonen och för hans/hennes make/maka från Inkomster och förmögenhetsregistret vilka i stort sett används för att skapa variabler av typ Disponibel inkomst för hushållet i vilken variabel ingår en mängd av de variabler som finns i det fullständiga registret. 3.1 Produktionsversioner Register Namn ULF Beskrivning Uppgifter om boende, sysselsättning, hälsa, sociala relationer mm. S k sociala indikatorer Presentationstext Undersökning av levnadsförhållande (ULF) Registertyp Survey, urval Version Namn ULF Beskrivning Uppgifter om boende, sysselsättning, hälsa, sociala relationer mm S k sociala indikatorer Presentationstext Undersökning av levnadsförhållanden Personregister Ja Slutligt observationsregister Databas

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(449) Tabell / flat fil Namn ULF2003 Objekttyp Person Beskrivning Presentationstext Uppgifter om levnadsförhållanden Population Sveriges befolkning år Antal tabellrader / poster 6322 Variabler Innehåll ULF 2003 AM0010 RISK FÖR OLYCKSFALL Till sysselsatta Tycker Ni att Ert arbete är tryggt och säkert med tanke på risken för olycksfall?, mycket säkert 2 Ja, ganska säkert 3 Nej, ganska riskabelt 4 Nej, mycket riskabelt

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(449) AM0020 PLANERING AV ARBETE Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på planeringen av Ert arbete? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0030 ARBETSTEMPO Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på Ert eget arbetstempo? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0040 FÖRLÄGGNING AV ARBETSTID Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på förläggningen av Er arbetstid? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(449) AM0070 FÖRLÄGGNING AV SEMESTER Vilken grad av inflytande anser Ni att Ni personligen har på förläggningen av Er semester? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade. 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0072 FÖRLÄGGNING AV PLATS FÖR ARBETE Till anställda enligt tablån : Vilken grad av inflytande anser Du att Du personligen har på förläggningen av Ditt arbete till arbetsplatsen, bostaden eller annan plats? Endast direkt intervjuade 1 Inget inflytande alls 2 Visst inflytande 3 Stort inflytande 4 Frågan ej aktuell (för vissa variabler) 5 Vet ej 8 Vet ej AM0073 FRIHET I ARBETET HUR ARBETET SKA UTFÖRAS Hur stor frihet har du att bestämma hur ditt arbete ska utföras? Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(449) AM0074 FRIHET VAD SOM SKA UTFÖRAS PÅ ARBETET Hur stor frihet har du att bestämma vad som skall utföras? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet AM0075 FRIHET ATT BESTÄMMA NÄR ARBETET SKA UTFÖRAS Hur stor frihet har du att bestämma när arbetet ska utföras? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Stor frihet 2 Ganska stor frihet 3 Liten frihet 4 Ingen frihet AM0081 PRATA MED ARBETSKAMRATER 1 Till anställda. Har Ni som regel möjlighet att prata med Era arbetskamrater under raster om Ni skulle vilja? Endast direkt intervjuade 1 Har ej arbetskamrater 2 Ja 3 Nej, har ej raster 4 Nej har ej gemensamma raster

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(449) AM0082 PRATA MED ARBETSKAMRATER 2 Till anställda som ej har kod = 1 på AM0081 (som har arbetskamrater): Är Ert arbete sådant att Ni skulle kunna gå ifrån ett tag om Ni vill prata med någon arbetskamrat? Endast direkt intervjuade, i stort sett när som helst 2 Ja, ibland 3 Nej AM0120 KURS UNDER ARBETSTID Har ni under de senaste 12 månaderna deltagit i någon kurs eller annan utbildning på ordinarie arbetstid? Obs jämför utbildningsavsnittet! Var UT1970-UT2000!! Frågan ställes till anställda Endast direkt intervjuade AM0121 INTERNUTBILDNING Har du under de 3 senaste åren genomgått någon internutbildning hos din nuvarande eller tidigare arbetsgivare som, räknat på heltid, varat minst en vecka? Med internutbildning menar vi utbildning som är arrangerad eller finansierad av arbetsgivaren. Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(449) AM0122 ANTAL GÅNGER INTERNUTBILDNING Ungefär hur många gånger har du fått sådan internutbildning under de senaste 3 åren? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0123 ANTAL MÅNADER INTERNUTBILDNING Ungefär hur lång är den sammanlagda internutbildningen, räknat på heltid, som du fått under de senaste tre åren? Kod = Antal månader Kod = 97. Mindre än 1 månad Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0124 ANVÄNDBAR INTERNUTBILDNING Hur skulle du vilja beskriva din senaste internutbildning? Du kan välja att svara ja eller nej på följande frågor. Kan utbildningen användas hos en annan arbetsgivare? (På en annan anställning?) Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade AM0125 AVANCERA PÅ ARBETSPLATSEN Kan utbildningen hjälpa dig att avancera på arbetsplatsen? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 3 Vet ej

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(449) AM0126 FORMELL UTBILDNING FÖR ARBETET Vilken formell utbildning utöver grundskola (motsv.) behöver en nyanställd för att klara de arbetsuppgifter du har? Frågan ställs till anställda Endast direkt intervjuade 1 Ingen särskild utbildning (det räcker med 1-2 veckors introduktion på jobbet ) 2 Viss yrkesutbildning t ex kurser på 2 veckor till 1 år 3 Gymnasieutbildning eller yrkesskola 1-3 år 4 Minst 3-årigt gymnasium eller yrkesskola 5 Eftergymnasial utildning AM0130 INSTRUMENTELL INSTÄLLNING Vilken av de här meningarna stämmer bäst med vad Ni tycker om det arbete Ni nu har? Endast direkt intervjuade. 1 Det här jobbet är som andra jobb. Man gör sitt det enda som betyder något är 2 Det här jobbet är det något särskilt med. Förutom lönen ger det mig en känsla av personlig tillfredsställelse 3 Annat svar 8 Vet ej AM0160 BULLER Till sysselsatta : Är det bullrigt där Ni (Du) arbetar? Endast direkt intervjuade. AM0170 BULLRAR JÄMNT/IBLAND Om det bullrar enligt AM0160: Bullrar det för jämnan eller bara ibland? Endast direkt intervjuade. 1 För jämnan 2 Ibland

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(449) AM0180 ÖRONBEDÖVANDE BULLER Om det bullrar enligt AM0160: Bullrar det öronbedövande? Endast direkt intervjuade. AM0181 BULLER (KONSTRUERAD VAR) Buller konstruerad variabel Bygger på frågorna 'Bullrar det för jämnan eller bara ibland? ' samt 'Bullrar det öronbedövande?' Endast direkt intervjuade. 1 Ej buller 2 Buller ibland, ej öronbedövande 3 Buller jämt, ej öronbedövande 4 Buller ibland, öronbedövande 5 Buller jämt, öronbedövande 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0185 ANVÄNDER HÖRSELSKYDD Om buller enligt AM0160: Använder Du hörselskydd i Ditt arbete? Endast direkt intervjuade.

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(449) AM0190 JÄKTIGT Till sysselsatta : Är Ert arbete jäktigt? Endast direkt intervjuade AM0200 ENFORMIGT Till sysselsatta enligt tablån: Är Ert arbete enformigt? Endast direkt intervjuade AM0210 PSYKISK ANSTRÄNGNING Till sysselsatta: Är Ert arbete psykiskt ansträngande? Endast direkt intervjuade. AM0220 UPPREPADE RÖRELSER Till sysselsatta : Innebär Ert arbete mycket upprepade och ensidiga arbetsrörelser? Endast direkt intervjuade.

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(449) AM0230 OLÄMPLIGA ARBETSSTÄLLN Till sysselsatta: Är Ert arbete sådant att Ni tvingas till krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga arbetsställningar? Endast direkt intervjuade AM0240 SVETTIGT Till sysselsatta : Är Ert arbete sådant att Ni dagligen blir svettig av kroppsansträngning? Endast direkt intervjuade AM0250 SKAKNINGAR, VIBRATIONER Till sysselsatta : Utsätts Ni för kraftiga skakningar eller vibrationer i Ert arbete? Endast direkt intervjuade AM0254 STILLASITTANDE Är ditt arbete stillasittande?

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(449) AM0256 PASSIV RÖKNING Utsätts du för rök från andras rökning (passiv rökning)? AM0257 KONTAKT MED VATTEN Till sysselsatta: Är dina händer många gånger om dagen i kontakt med vatten? AM0270 KUNDKONTAKTER Har Ni på grund av Era arbetsuppgifter kontakt med kunder, besökande,patienter eller liknande? Frågan ställes till anställda AM0290 TUNGA LYFT Till sysselsatta: Kräver Ert arbete tunga lyft? AM0300 HUR OFTA TUNGA LYFT Till sysselsatta med tunga lyft enligt AM0290: Krävs det tunga lyft dagligen, någon gång per vecka eller mer sällan? 1 Dagligen 2 Någon gång per vecka 3 Mer sällan

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(449) AM0301 TUNGA LYFT (KONSTRUERAD) Tunga lyft konstruerad Tunga lyft hur ofta Dagligen, ngn gång per vecka eller mer sällan eller kräver ej tunga lyft Variabeln finns för sysselsatta 1 Arbetet kräver tunga lyft dagligen 2 Någon gång per vecka 3 Arbetet kräver tunga lyft sällan 4 Arbetet kräver ej tunga lyft 9 Bortfallskod AM0310 SMUTS Till sysselsatta : Blir Ni smutsig i Ert arbete? AM0320 GRAD AV NEDSMUTSNING Till sysselsatta som svarat ja på AM0310: Är det fråga om lätt nedsmutsning eller svår med t ex olja, färg eller liknande? 1 Lätt nedsmutsning 2 Svår nedsmutsning AM0321 SMUTS (KONSTRUERAD) Smuts konstruerad Sysselsatta: smuts lätt eller svår eller ej smuts 1 Ej smuts 2 Lätt smuts 3 Svår smuts 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(449) AM0330 VÄRME Besväras Ni i Ert arbete av värme? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0340 KYLA Besväras Ni i Ert arbete av kyla? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0350 DRAG Besväras Ni i Ert arbete av drag? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

26 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 26(449) AM0360 OTILLRÄCKLIG VENTILATION Besväras Ni i Ert arbete av otillräcklig ventilation? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0370 OLÄMPLIG BELYSNING Besväras Ni i Ert arbete av olämplig belysning? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas AM0380 GAS, DAMM, RÖK, DIMMA Besväras Ni i Ert arbete av gas, damm, rök eller dimma? Endast direkt intervjuade, i hög grad 2 Ja, någon gång ( i någon mån) 3 Nej (inte alls) 4 Vet ej 8 Vet ej 9 Uppgift saknas

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 2004 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(367) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Undersökning om levnadsförhållanden 2004 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(367) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(367) Undersökning om levnadsförhållanden 2004 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 1996

Undersökning om levnadsförhållanden 1996 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(442) Undersökning om levnadsförhållanden 1996 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 1997 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(424) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Undersökning om levnadsförhållanden 1997 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(424) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(424) Undersökning om levnadsförhållanden 1997 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 2005

Undersökning om levnadsförhållanden 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(370) Undersökning om levnadsförhållanden 2005 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 AF/ACP/CE/2005/sv 2 De befullmäktigade för: HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

6.000.000.000 - Världens befolkning

6.000.000.000 - Världens befolkning 6.000.000.000 - Världens befolkning Orginaltitel Six billion people Längd 10 min Ålder År 4-9 Ämne Samhälle; geografi, Samhällskunskap, allmänt, Biologi; människan, Miljö; allmänt Filmnr 6545 Produktion

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer