Juni Slutrapport del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2008. Slutrapport del 2"

Transkript

1 Juni 2008 Slutrapport del 2

2

3 Läsanvisning Slutrapport del2 innehåller viktiga delar av det material som projektet producerat och som vi använt inom utvecklingsarbetet. Alla stöddokument i form av exempelvis intervjuguider, personamallar och testprotokoll har inte inkluderats. För den som vill ta del av detta material hänvisas till projektgruppen. Inledningsvis beskrivs den tekniska miljö som ljudtjänsterna produceras och distribueras inom. Här finns också en beskrivning av de distributionskanaler som finns och använts. Den fortsatta beskrivningen lyfter till stora delar fram kartläggningen som varit en central del i arbetet kring att utveckla de tjänsteerbjudanden som pilotstudien sedan utvärderar. Dokumenten kring kartläggningen lyfter fram ett antal centrala användare ur de prioriterade målgrupperna. Främst är det äldregruppen som beskrivs här, även om de har vissa funktionsnedsättningar som relaterar till synskadade och dyslektiker. Det finns dock även ett kompletterande material kring synskadade och blinda som inte bearbetats till denna resultatrapport inom projektet. Beskrivningen av användarna består av ett antal personporträtt, så kallade personas, vilka tillgängliggör användarbeskrivningarna inom utvecklingsarbetet. Dessa porträtt ger en relativt ingående bild av målgruppens livssituation, behov och möjlighet att använda avsedd teknik. Därefter följer en beskrivning av centrala användningsscenarier med grund i användarporträtten med en tänkt användning av ljudtjänsterna. Dessa följs sedan av resultaten från de initiala användbarhetstester som genomförts med prototyper av de aktuella ljudtjänsterna. Dessa visar ett urval av de åtgärder som genomförts inför pilotstudien. De avslutande delarna beskriver de resultat som finns från pilotstudien, exempelvis sammanställningar av djupintervjuer, och åtföljs av ett avsnitt om kunskapsutveckling och forskning.

4

5 Innehåll 1 Teknik Tjänster Innehållshantering Filformat Distributionskanaler Åtgärder efter användbarhetstester Kartläggning av användare Målgruppen Sammanfattning Kartläggning av innehållsleverantörer... Error! Bookmark not defined. 3.1 Kartläggning av banksektorn Kartläggning av vård- och omsorgssektorn Personas Gunnar Rikard Per Benny Nils Alice Lisa Ingeborg Eva Britta Anita Ingrid Karin Harry Användningsscenarier Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Testprotokoll från användbarhetstester Test Test Test Test

6 6.5 Test Fältstudie Fas 1 - mobiltelefon Fas 1 - PC Etapp 2 - Bank Etapp 2 - Vård Forskningsbakgrund och kunskapsutveckling Teoretisk referensram och empirisk bas E-tjänster inom vård och omsorg Bank och myndighetstjänster Produktion och manövrering av internetbaserade vardagstjänster Referenser Miljöpåverkan Frågeställning CD-skiva Transporter Miljökostnad Sammanfattning

7 1 Teknik Systemet för produktion och distribution av ljudbaserat innehåll bygger på en central serverapplikation som hanterar innehåll. Applikationen tillhandahåller ett antal olika gränssnitt mot innehållsleverantörer och distributionskanaler. Dessa gränssnitt bygger på standardiserad teknik vilket gör det möjligt för tredjepartsaktörer, som tillhandahåller tjänster och terminaler, att integrera sina lösningar med systemet. 1.1 Tjänster Systemet stöder tre huvudsakliga tjänster; Tidningar, Ljudbrevlåda och Podradio. Detta tjänsteutbud har kompletterats med två ytterligare tjänster; Bank och Vård som under fälttestet implementerats som en del av ljudbrevlådetjänsten. Tjänsterna har en gemensam teknisk grund, men skiljer sig från varandra vad det gäller innehåll och presentation. Vissa tjänster är i nuläget endast tillgängliga via vissa av de distributionskanaler som systemet stöder men kan i framtiden göras tillgängliga via fler kanaler. Alla tjänster har anpassats för att möjliggöra navigering i ljudburen information. Under fälttesterna har tjänsterna kombinerats med varandra till olika tjänstepaket Tidningar Tidningar är en tjänst som har funnits i Audio To Me:s utbud sedan tidigare men som har anpassats för projektets målgrupp. Tjänsten bygger på ett traditionellt prenumerationssystem, där användaren väljer att prenumerera på en tidning som sedan automatiskt levereras via vald kanal. Varje nytt nummer ersätter det gamla numret om inte användaren specifikt har sparat undan sitt innehåll. Detta för att spara lagringsutrymme och för att innehållet generellt är aktuellt under en kort tid Ljudbrevlåda Tjänsten Ljudbrevlåda omfattar flera olika typer av innehåll från ett godtyckligt antal innehållslämnare och fungerar som en generell meddelandetjänst. Tanken är att denna tjänst ska kunna användas av exempelvis föreningar som vill skicka information till sina medlemmar, närbutiken som vill skicka ut veckans erbjudanden, eller hemtjänsten som vill nå sina brukare. Denna tjänst kan även göras tillgänglig för allmänheten att använda på liknande sätt som webbaserade e-posttjänster, alternativt att e-postlådan kan kopplas direkt till ljudbrevlådan Podradio Den tredje tjänsten Podradio bygger på RSS-tjänster, även kallat podradio. Utbudet under fälttestet bestod av Sveriges Radios podradiosändningar, men även andra RSS kan självklart göras tillgängliga via denna tjänst. Precis som för tjänsten Tidningar, laddas aktuellt innehåll ner automatiskt Bank Banktjänsten bygger på ett antal olika informationsmänger från banken. Informationen har sammanställts från bland annat webbsidor och medlemsbrev. Efter att informationen har blivit inläst har den kategoriserats under följande rubriker: Bolån och räntor Fonder Marknadsinformation Börs och finans Våra tjänster Under fältstudien har banktjänsten endast distribuerats via mobiltelefon. Det var ett val som gjordes av projektet tillsammans med banken och är alltså inte en begränsning i systemet. I Audio4all slutrapport del 2 7

8 systemet finns även stöd för distribution av banktjänsten via PC. Banktjänsten har under fälttestet implementerats som en deltjänst under Ljudbrevlåda men skulle kunna distribueras som en helt egen tjänst. Materialet laddas ned och uppdateras automatiskt. Till skillnad från Tidningar så har informationen under de olika kategorierna i banktjänsten uppdaterats med olika periodicitet Vård Vårdtjänsten bygger på allmän information som ansetts vara intressant för brukarna samt mer specifik vårdrelaterad information. Materialet har sammanställts och lästs in av personal på de respektive servicehus där fältstudien har genomförts. Materialet har delats in i följande kategorier: Hälsningsfras Idag Vårdinformation Påminnelse Allmänt Av dessa har Vårdinformation och Påminnelse varit av personlig karaktär och endast skickats till den specifika brukare det berör, medan de övriga kategorierna omfattar mer allmän information och har skickats ut till flera brukare. Under fältstudien har vårdtjänsten endast distribuerats via Adela efter beslut av vårdgivarna. De ansåg att deras vårdtagare inte skulle klara av att använda ljudtjänsterna via mobiltelefon eller PC. Emellertid stöder systemet även distribution av vårdtjänsten till PC och mobiltelefon. Precis som för banktjänsten har vårdtjänsten under fälttestet implementerats som en deltjänst under Ljudbrevlåda men skulle kunna distribueras som en helt egen tjänst. 1.2 Innehållshantering Nedan följer en beskrivning av hur systemet hanterar olika typer av innehåll samt de gränsnitt mot innehållslämnare som systmet tillhandahåller Inmatning av innehåll För att mata in information i systemet finns i nuläget två tillvägagångssätt. Det mest avancerade av dessa är för inmatning av innehåll i form av färdiga ljudfiler. Det andra sättet är inmatning av textinnehåll som via talsyntes görs om till ljudfiler. Detta har främst använts för tjänsten Ljudbrevlåda. Förutom den faktiska informationen (ljudet) registreras även metadata kring informationen, till exempel avsändare och giltighetstid för informationen. Inmatningen sker med hjälp utav en programvara som bygger på Java Web Start. I och med utnyttjandet av Java Web Start kommer användaren alltid ha tillgång till senaste versionen av programvaran. Det innebär även att programmet inte behöver installeras på datorn eftersom det startas och laddas via Internet. Denna lösning är mycket flexibel och därför väl lämpad att använda under en testfas där programvaran ofta behöver uppdateras Inmatningsgränssnitt för vårdpersonal Systemet har under hösten 2007 utökats med ytterligare ett gränssnitt för inmatning av innehåll. Gränssnittet är riktat mot vårdpersonal på äldreboenden och gör det möjligt för dem att skicka innehåll till de boende. Vårdpersonalen talar in sina meddelanden med hjälp av headset och en dator. Via ett webbgränssnitt kan de sedan ladda upp ljudmeddelandet och adressera det till den eller de personer som ska ta emot meddelandet. Varje ljudmeddelande kan ges en viss giltighetstid och kommer då bara finnas tillgängligt under en viss period. 8 Teknik

9 1.2.3 Adressering av innehåll Innehåll som ska skickas via tjänsten Ljudbrevlåda kan adresseras till en eller flera användare. Till exempel kan hyresvärden skicka information till alla användare som bor på en viss gata. Adresseringen sker via ett webgränssnitt där varje innehållslämnare kan adressera sitt innehåll. För detta projekt har främst den grundläggande funktionen för att adressera innehåll utvecklats och målet har inte varit att utveckla ett slutgiltigt gränssnitt mot innehållslämnare. I vidare utveckling av systemet finns det möjlighet att utveckla olika lösningar anpassade för specifika innehållslämnare. I dessa lösningar kan både inmatning och adressering integreras med andra system hos innehållslämnaren Prenumerationshantering Varje användare väljer själv vilka tidningar han vill prenumerera på via ett webgränssnitt, alternativt genom att ringa prenumerationsavdelningen på tidningen. Användaren kommer genast att kunna ladda ned tidningen och får då en preliminär prenumeration. Tidningens prenumerationsavdelning kan via ett administrativt webbgränssnitt få tillgång till sina prenumeranter och hantera deras prenumerationer. Det betyder att tidningen har fullkontroll på vem som får tillgång till deras tidning. Nästa steg är att integrera detta system med tidningens eget prenumerationssystem Kopieringsskydd Systemet stöder dels kopieringsskydd via Windows Media DRM 1, men även vattenmärkning av filer. DRM skyddet innebär att man bland annat kan styra om och hur många gånger en fil får kopieras. Vattenmärkningen betyder att filen märks med id för den användare som har laddat ner filen och på så sätt går det att spåra vem som på något sätt har missburkat filen. 1.3 Filformat Under projektet har olika filformat utvärderats. Utvärderingen har främst handlat om ljudkvalitet kontra minnesåtgång. Ett format som har visat goda resultat är AMR WB+ (AMR-WB+, 2007 ). Tyvärr är stödet för detta format ännu inte särskilt utbrett i mobiltelefoner och mediaspelare. I pilottestet används främst MP3 2 men även Ogg Vorbis AMR-WB+ Vilka ljudkvalitéer som passar respektive material och därmed hur mycket bitar man kan spara genom att använda AMR-WB+ codecen beror på typ av ljudmaterial. För att ge en exakt bild måste vi test med AMR-WB+ codecen. Vårt problem i nuläget är att vi inte har tillgång till en codec för AMR-WB+ för testing på grund av hur licensieringen av AMR-WB+ är utformad. Licensieringen är utformad för stora företag, som exempelvis mobiltelefontillvärkare, och inte för mindre entreprenörsföretag som Audio To Me. Baserad på tillgängliga testljud och rapporter från tester med AMR-WB+ krävs 50-70% mindre lagringsutrymme jämfört med motsvarande MP3-fil. Tabell 1 visar hur stor skillnaden blir mellan olika kvaliteter av AMR-WB+ och MP3 för en ljudproduktion på 20 timmar. För en ljudproduktion med enbart tal är MP3 32 kbits jämförbart med 13.6 AMR-WB+. AMR-WB+ finns även med 8,2 kbits som lägsta kvalitet vilket, kan vara acceptabelt inom vissa tillämpningar. 1 Se 2 MP3 är en akronym för MPEG-1 eller MPEG-2 audio layer 3. Ett filformat för komprimerad ljuddata. 3 Ogg Vorbis är ett filformat för komprimerad ljuddata. Se Audio4all slutrapport del 2 9

10 Tabell 1 Jämförelse av filstorlek för AMR WB+ och MP3 Kanaler Kbits KB/min 60 min 90 min 20 tim AMR-WB+ 8, AMR-WB+ 13, MP Distributionskanaler Systemet stöder fyra olika distributionskanaler. De olika kanalerna hanterar en eller flera av de tidigare nämnda tjänsterna (se tabell 2). Systemet har redan tidigare haft stöd för distribution till både PC och mobiltelefon, men under projektet har anpassningar gjorts för vår målgrupp. Dessa anpassningar handlar främst om påbyggnad med ljudgränssnitt, men även andra förbättringar till följd av resultaten från de användbarhetstester som genomförts Tabell 2. Tjänster och distributionskanaler. Kanaler Tidningar Ljudbrevlåda Podradio Bank Vård Mobiltelefon Ja Ja Ja Ja Ja (ej i fältstudie) PC Ja Ja Ja Ja (ej i fältstudie) Adela Ja Ja - Ja (ej i fältstudie) IPTV Ja (ej i fältstudie) Ja (ej i fältstudie) Mobiltelefon För nedladdning till mobiltelefon har en anpassad nedladdningsklient utvecklats. Nedladdningsklienten är utvecklad för mobilplattformen Symbian OS 4 och implementerad på telefoner av modellen Nokia N70. Gränssnittet mellan server och klient bygger på XML-data, som skickas via HTTP över TCP/IP. Nedladdningsklienten hanterar nedladdning av aktuellt innehåll helt automatiskt. Klienten identifierar sig för systemets nedladdningshantering med personens användaridentifikation som är lagrad i klienten. Klienten får sedan en XML-baserad specifikation över vilket innehåll som ska laddas ned och en beskrivning av hur det ska presenteras i klientens användargränssnitt. Användargränssnittet består av två huvuddelar; ett grafiskt gränssnitt och ett ljudgränssnitt. Innehållet är strukturerat enligt en traditionell trädstruktur, där den yttersta nivån består av de tre olika tjänsterna. På varje nivå beskrivs innehållet av ett ljud och ett grafiskt element med en kort textbeskrivning. Användaren bläddrar genom innehållet genom att röra sig upp, ner, höger och vänster med hjälp av telefonens navigeringstangent. Genom att gå åt höger rör sig användaren in till nästa nivå i trädet och sedan tillbaka genom att gå åt vänster. I figur 1 visas ett exempel på navigation i det grafiska gränssnittet. Ja 4 Se 10 Teknik

11 Figur 1. Exempel på navigation i mobilgränssnittet PC Distribution till PC sker med hjälp av en kombinerad nedladdningsklient/mediaspelare. Gränssnittet mellan server och klient bygger på XML-data, som skickas via HTTP över TCP/IP. Nedladdningen sker på samma sätt som för mobilklienten. Innehållet struktureras i en trädstruktur med start i de olika tjänsterna, Tidningar, Ljudbrevlåda och Podradio (Radioprogram) se Figur 2. Figur 2. Exempel på trädstruktur. Användaren kan välja att börja spela ljudet från och med den andra nivån i trädstrukturen. För tjänsten Tidningar innebär det tidningens namn, och efterföljande nivåer utgörs av ämneskategori och de faktiska artiklarna Adela Adela är i sin grundkonstruktion en radiotidningsmottagare för att ta emot och lyssna på radiotidningar. Det är en helsvensk produkt, utvecklad av Microbit och Rubico, som tillverkas av BL-Elektronik i samarbete med Mikromakarna. I projektet har Adela anpassats för att ta emot taltidningar vi ip-nätet. Standardutförandet av Adela var förberedd för IP anslutning, det som fattades var IP komponenten, en RJ45 kontakt och viss modifiering av lådan. Den tekniska anpassningen har genomförts och dessutom vissa nödvändiga anpassningar av mottagarens mjukvara. På liknande sätt som nedladdningsklienterna för PC- och mobiltelefonlösningarna hämtar Adelasystemet en XML-baserad specifikation över det innehåll som ska finnas för respektive användare (Adelamottagare). Innehållet laddas sedan ned och konverteras till ett specifikt filformat som taggas enligt specifikationen. Varje användare får en ljudfil som är unikt sammansatt enligt den personliga profil användaren själv definierat. Audio4all slutrapport del 2 11

12 I pilotstudien görs två olika tjänster tillgängliga via Adela. Dessa är Taltidning och Ljudbrevlåda. I Ljudbrevlådan leveraras de vårdtjänster som utvärderas i pilotstudien IPTV På liknande sätt som Adela-systemet hämtar IPTV systemet en XML-baserad specifikation av innehållet i varje tidning. Specifikationen innehåller metadata kopplat till tidningen och information kring tidningens kategorier, artiklar och URL till filerna som ska spelas. Användaren kan med hjälp av sin fjärrkontroll navigera sig fram till det innehåll han vill ta del utav. Det går att starta uppspelningen av tidningen på flera nivåer. Användaren kan börja lyssna på hela tidningen i den yttersta nivån, eller så navigerar han vidare till en ämneskategori eller en specifik artikel. Det går att bläddra framåt och bakåt i tidningen på den nivå som man befinner sig och det finns även möjlighet att koppla bilder till det ljud som spelas upp. 1.5 Åtgärder efter användbarhetstester Baserat på de användbarhetstester som genomförts har en mängd nödvändiga förbättringsåtgärder konstaterats och utförts. Nedan följer en sammanfattning av dessa PC Åtgärder efter testomgång 2: Etikett på filträd som läses av skärmläsare läggs till. Snabbval för mappar i filträd (T -> Tidningar). Filträdet är komprimerat från början. Använd tab-, enter- eller höger pil-tangent för att expandera mapp i filträdet. (Tidigare bara höger-pil). Stöd för att skärmläsare ska kunna läsa upp om aktuell mapp är öppnad eller stängd. Tryck Esc för att lämna filträdet (Tidigrae tab). Ändra etikett för knappar så att skärmläsaren läser till exempel spela-knapp istället för bara spela. Ljudfeedback vid volymjustering, höjer volym respektive sänker volym. Uppspelning stoppas när programfönster stängs. Åtgärder efter testomgång 3: Knappar för att hoppa till nästa eller föregående fil tas bort. Play-Paus på samma plats (dock olika knappar). Åtgärder efter testomgång 4: Text på knapp för att ladda ned nytt innehåll ändras till Ladda ned nytt material. Dubbel-klick på ämnesrubrik i filträdet expanderar trädet. Endast artikelns namn/rubrik visas i filträdet (inte filnamnet). Statusfönster visas när användaren klickar på Ladda ned nytt material Mobiltelefon Åtgärder efter testomgång 1: 12 Teknik

13 Ljudmarkörer bestående av uppläsning av rubrik kombinerat med bakgrundsljud (tidigare bara bakgrundsljud). Ljudmarkör på varje nivå i filträdet. Knapp för att stänga av programmet flyttas bort från navigeringsplattan. Samma funktion på bekräfta-knappen (knapp i mitten) som på höger pil. Ljudikoner/bakgrundsljud byts ut mot neutrala ikoner, som inte har koppling till någon funktion. Åtgärder efter testomgång 3: Etiketten Back tas bort. Funktion för paus av uppspelning läggs till på bekräfta-knappen. Åtgärder efter testomgång 4: Optimering av nedladdning för att gör nedladdningstiden kortare. Dialog som meddelar att nedladdning tar lång tid. Användaren kan välja att inte ladda ned nytt material. Funktionen att röda knappen stänger av ljudtjänsterna och återgår till telefonens huvudmeny tas bort. (Åtgärd ej genomförbar inom projektet) Meddelande om att ljudtjänsterna startas (från telefonens startläge och även från huvudmenyn). Det var svårt för flera att förstå varför belysningen släcks ned och de använder också centrumknappen för att tända displayen, det är förvirrande då de också använder denna för att navigera i menyerna. Nedsläckningen ändras för när ljudtjänsterna är igång. Temporal menynavigering (komma ihåg menystrukturen efter 30 min. lyssning). Audio4all slutrapport del 2 13

14 2 Kartläggning av användare 2.1 Målgruppen Arbetet i projektet kring kartläggningen inkluderar främst material från beskrivningar av äldregruppen. Det finns också material från synskadade och dyslektiker, men det är dock inte är lika omfattande. Produkterna är användbarhetstestade och utvärderade inom piloten med representanter från alla målgrupperna äldre, dyslektiker och synskadade. Kartläggningen fokuserar användarnas livssituationer och deras informationsbehov. Andra viktiga områden i arbetet avser teknikvana och typiska problem som dessa målgrupper har vid användningen av tekniska produkter. Kartläggningen inkluderar också en kompletterande studie kring informationslämnare, från bank och vårdsektorn. I detta fall avser det exempelvis hur information distribueras samt vilka informationsmängder som kan vara intressanta att sprida via ljudbaserade tjänster. 2.2 Sammanfattning Alla respondenter var pensionärer, där en av dem var sjukpensionär. Åtta av de tio respondenterna levde ensamma av olika anledningar. Tre av dem nämnde att de var änka eller änkeman, två nämnde att de var skilda och två stycken hade varsin särbo. Bland respondenterna kan generellt sett urskiljas två olika typer av människor föreningsmänniskor och icke föreningsmänniskor. Fyra av tio var aktiva inom olika föreningar och de hade flera engagemang samtidigt, ofta styrelseuppdrag. Fyra respondenter nämnde inga fritidsintressen som involverade kontakt med andra människor, men hade ändå en umgängeskrets av varierande storlek. Många nämnde fritidsaktiviteter som de inte längre ägnar sig åt. I flera fall är det fysiska hinder som rörlighet och försämrad syn som är den bakomliggande orsaken till att man upphört med aktiviteten. För många av dessa människor är det viktigaste i vardagen att få må bra och att kunna ha kontakt och umgås med släkt och vänner. För många är det viktigt att kunna röra på sig, där betydelsen av att röra på sig varierar beroende på individernas förutsättning. För någon handlar det om att komma på benen på morgonen, för andra om att kunna gå ut och gå och för ytterligare någon är det viktigt att till och med kunna gymnastisera. Bland respondenterna kommer det upp saker som städning, shopping, TV och skvaller, som oviktiga ting i vardagen. För någon är det inget direkt som är oviktigt medan för någon annan är det mycket som är oviktigt, men hon kan inte ge några konkreta exempel Kontakter i vardagen Alla respondenter har kontakt med släkt och vänner. Den mesta kontakten sker via telefon eller också träffas man. Hur ofta man har kontakt med släkt och vänner varierar, men de flesta verkar ha någon regelbundenhet. Tre personer nämner även kontakt med sina grannar och den sker genom att ringa på, träffas ute i området, träffas på uteplatsen eller via telefon. En respondent har en granne som hon hör av nästan varje dag. De brukar ringa, skriva SMS eller träffas. De föreningsaktiva respondenterna har givetvis kontakt med sina respektive föreningar. Den sker under möten, via telefon och brev och i vissa fall även via e-post. En av respondenterna, som har en kolonilott, säger att hon byter idéer och plantor med kolonigrannarna. De flesta respondenterna har någon kontakt med vårdcentralen. En del har regelbunden kontakt en gång om året eller varannan månad medan andra säger att de är i kontakt med dem vid behov. Vissa får kallelser till sina besök medan andra ringer och bokar själv. En kvinna som går till vårdcentralen varannan månad ringer själv och bokar tid. Hon måste passa in besöken i sitt schema, som vanligtvis är fullt av föreningsengagemang. Hur man upplever det att ringa till vårdcentralen varierar. Vissa tycker det är krångligt medan andra säger sig aldrig ha haft problem med att komma fram. De två äldsta i urvalsgruppen har viss hjälp av hemtjänst, till exempel med 14 Kartläggning av användare

15 städning och handling. Den ena har vid ett tillfälle bett hemtjänsten hjälpa henna att ringa till vårdcentralen. Den andre får hjälp av hemtjänsten med sina mediciner och uthämtandet av dem. Flera av respondenterna har testat att ringa till Sjukvårdsupplysningen när de har känt behovet. Tjänsten upplevs som bra, men som med mycket annat kan det vara ett irritationsmoment att hamna i telefonkö. Flera av de äldre går till kontoret för att utföra sina bankärenden, men det är också flera av dem som använder sig av bankernas telefontjänster. En person anser inte att hon behöver tjänsten, då hon har koll på sitt saldo och får kontoutdrag hem i brevlådan var tredje månad. En person är rädd om sitt kontonummer och vill av den anledningen inte använda telefontjänsten. En tredje person använder telefontjänsten ibland, men brukar glömma bort mellan gångerna hur hon ska göra. Denna person utför de vanligaste bankärendena genom att gå till bankkontoret och där använda bankens hemsida på deras dator. Bortsett från det är det ingen i urvalsgruppen som använder dator för sina bankärenden. Respondenterna har olika mycket kontakt med hyresvärden de bor hos. För en del är det bara informationsbladet från dem som kommer hem i brevlådan som gäller. Andra är flitiga att anmäla fel eller driver frågor gentemot dem. Denna kontakt sker både på telefon och genom besök på hyresvärdens kontor. Övriga kontakter som har kommit på tal är Försäkringskassan och Skattemyndigheten. En kvinna brukade antingen ringa Försäkringskassan eller gå till deras kontor. En annan kvinna brukade först ringa Skattemyndigheten och sedan besöka kontoret. För många äldre är det sociala och personliga det viktigaste i en kontakt. En kvinna hävdar att det är lättare att ta till sig information om man har en personlig tvåvägskommunikation. En annan kvinna tycker att det vid läkarbesök är viktigast att känna förtroende för läkaren. I andra fall tycker hon det är viktigast att kunna hjälpa personer runtomkring henne att hitta rätt det vill säga hitta rätt person att prata med eller hjälpa till att hitta rätt information på något vis. En av männen tycker att det är viktigast att den andra parten lyssnar och inte avfärdar honom, men han säger att ärendet helst ska bli effektivt utfört också. Det är ett flertal som påpekar att det är kontakten med en person som är viktigast, men att de gärna vill ha sitt ärende effektivt utfört. En kvinna tycker det är allra viktigast med ett effektivt utfört ärende och ett trevligt bemötande är sekundärt, men önskvärt Informationskällor Alla respondenter har en TV hemma. En av respondenternas TV hade dock nyligen gått sönder och hon hade varit i kontakt med tillverkaren för att få en rätsida på det. En person använder hörselslinga när hon tittar på TV och en person använder hörlurar då hon tittar på TV själv, för att bättre höra vad som sägs. Hälften av respondenterna nämner att de tittar på TV kvällstid. Åtta av tio nämner också att de brukar titta på nyheter och många tittar även på regionala nyheter. En kvinna med finskt ursprung brukar titta på finska nyheter och en man, som egentligen inte kan mer än ett par ord finska, brukar titta på de finska nyheterna för att de påminner honom om en kvinnlig präst han känner, som är i Finland. Två personer nämner uteslutande att de tittar på nyheter, medan andra nämner olika typer av underhållningsprogram, dokumentärer eller sport också. Sex personer har en videobandspelare hemma, men bara en person säger att hon använder den. Då använder hon den till att spela in från TV, för att titta på programmen vid senare tillfälle. En av personerna med videobandspelare har även en DVD-spelare hemma. Den har dock aldrig blivit inkopplad under det år hon har haft den, då ingen har kunnat hjälpa henne med det. Hon fick den på köpet då hon köpte en annan produkt och intresset för den har inte varit särskilt stort. Text-TV används i varierande utsträckning. En del tittar på Text-TV dagligen, andra någon gång ibland eller inte alls. Generellt används Text-TV för att läsa nyheter, men en kvinna använder det för att titta på TV-tablån ibland och en kvinna för att få TV-programmen textade när texten sänds via Text-TV. En kvinna säger att hon tittar efter nyheter, sport, fonder och väder. En av männen säger att han brukar titta efter senaste nytt. En man tycker att det är för mycket knappar att trycka på och undviker därför Text-TV. En kvinna med nedsatt syn tycker det är svårt att läsa och Audio4all slutrapport del 2 15

16 dessutom skulle hon inte nöja sig med de korta notiser som finns på Text-TV. En kvinna har fått demonstrerat för sig hur man använder Text-TV, men har inte testat att använda det själv. Intresset finns helt enkelt inte. Alla respondenter använder radio hemma. En del har enklare radioapparater medan andra har någon form av stereo med både kassett- och CD-spelare. Radion används av alla, utom en person som säger att den numera står tyst. De flesta har någon form av mönster för hur de använder radion; bara på morgonen, bara på förmiddagen, dagtid, vid klockan fyra, samtidigt som personen i fråga bakar, målar eller utför andra aktiviteter. Vanligast tycks det vara att lyssna på radion på morgonen och förmiddagen. Alla respondenter prenumererar på minst en dagstidning. En kvinna delar tidning med en granne. Hon får tidningen på morgonen, bläddrar igenom den, lämnar den till sin granne och får sedan tillbaka den på eftermiddagen då hon läser den mer noggrant, särskilt familjesidorna. De flesta läser tidningen på morgonen. En man nämner att han läser halva tidningen på morgonen och resten senare på dagen och en kvinna säger att hon sparar tidningen till kvällen ifall hon har mycket att göra. Kvinnan med finskt ursprung prenumererar på tre dagstidningar och en kvällstidning. Hon läser dem ordentligt varje dag. Den ena läser hon på morgonen och de andra två på kvällen. Hon brukar även gå till biblioteket i vissa fall och läsa en större dagstidning samt finska dagstidningar detta särskilt om börsen är skakig eller om hon letar efter något speciellt. Var största intresset ligger vad gäller tidningarna är olika. Den äldste respondenten är mest intresserad av dödsannonserna. En person läser åtminstone alla rubriker och hittar hon artiklar som verkar intressanta läser hon dem. Hon hoppar alltid över sportdelen. En annan tycker ledarsidorna och nyheterna är mest intressant och hoppar över kulturdelen medan en tredje tycker familjesidorna är trevligast att läsa. Någon säger att hon läser tidningen från början till slut medan en annan säger att hon begränsar sig till att läsa en och en halv timme, ifall hon inte har mycket engagemang under dagen, då det i så fall blir mindre. En kvinna nämner att hon läste ett par tidningar på Internet på jobbet ibland, när hon fortfarande jobbade, men har sen dess inte gjort det. Utöver dessa tidningar har veckotidningar och andra magasin kommit på tal och läses av en del av respondenterna. Två personer nämner också bokförlagstidningar och bokklubbar och flera nämner att de brukar läsa böcker. De flesta lånar böcker på biblioteket. En kvinna på 83 år säger dock att hon har slutat låna böcker på biblioteket sen de automatiserade utlåningsproceduren. Trots att det finns personal som kan hjälpa henne undviker hon det och menar på att de börjat med tekniken för att de vill att man ska använda den. Då hon vill undvika tekniken, men heller inte vara till besvär, har hon hittat ett alternativt sätt att få tillgång till böcker. Hur mycket av reklamen respondenterna får hem i brevlådan som de läser varierar stort. En kvinna som har svårt att ta sig längre än inom närområdet tittar endast på reklam från ställen dit hon kan ta sig själv. En annan kvinna, som kör bil, påpekar att hon kan ta sig överallt och tycker det är roligt att läsa igenom reklamen. En person säger att det är roligt att få tips och tittar därför igenom den, en tittar igenom en del reklam och slänger resten direkt och en brukar inte titta igenom högen överhuvudtaget om det inte är något särskilt hon är ute efter. Två personer har undanbett sig reklam, men den ena brukar trots det titta igenom reklamen som slinker igenom. Flera av personerna nämner att de använder telefonen för att få viss information. Ungefär hälften har förutom hemtelefonen även mobiltelefon, som de använder i varierande utsträckning. En person brukar skicka SMS från telefonen och en annan väntar på att någon ska lära henne hur man gör det. En av respondenterna ringer sällan med mobiltelefonen, men brukar ha med sig den ifall något skulle hända. En kvinna har haft mobiltelefon tidigare, men har det inte längre då hon inte anser sig behöva den längre. Numera är hon mestadels hemma. Någon tycker att det räcker att man kan bli nådd medan man är hemma och har därför inte brytt sig om att skaffa någon mobiltelefon. Två av de tio respondenterna har en dator hemma. Den ena använder datorn för dess ordbehandlare och använder den mer eller mindre som en skrivmaskin. Hon brukar skriva in recept på datorn som hon sedan kan skriva ut. Hon har använt Internet på en datorkurs hon har gått på 16 Kartläggning av användare

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning TNS Gallup AB Vasagatan 11 SE-114 78 Stockholm Sweden telefon +46 (8) 50 74 20 00 fax +46 (8) 50 74 20 01 www.tns-gallup.se Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Författare: Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare Tony Dennstam, verksamhetskonsult Theresa Harmanen, interaktionsdesign och användningstester

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer