Juni Slutrapport del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2008. Slutrapport del 2"

Transkript

1 Juni 2008 Slutrapport del 2

2

3 Läsanvisning Slutrapport del2 innehåller viktiga delar av det material som projektet producerat och som vi använt inom utvecklingsarbetet. Alla stöddokument i form av exempelvis intervjuguider, personamallar och testprotokoll har inte inkluderats. För den som vill ta del av detta material hänvisas till projektgruppen. Inledningsvis beskrivs den tekniska miljö som ljudtjänsterna produceras och distribueras inom. Här finns också en beskrivning av de distributionskanaler som finns och använts. Den fortsatta beskrivningen lyfter till stora delar fram kartläggningen som varit en central del i arbetet kring att utveckla de tjänsteerbjudanden som pilotstudien sedan utvärderar. Dokumenten kring kartläggningen lyfter fram ett antal centrala användare ur de prioriterade målgrupperna. Främst är det äldregruppen som beskrivs här, även om de har vissa funktionsnedsättningar som relaterar till synskadade och dyslektiker. Det finns dock även ett kompletterande material kring synskadade och blinda som inte bearbetats till denna resultatrapport inom projektet. Beskrivningen av användarna består av ett antal personporträtt, så kallade personas, vilka tillgängliggör användarbeskrivningarna inom utvecklingsarbetet. Dessa porträtt ger en relativt ingående bild av målgruppens livssituation, behov och möjlighet att använda avsedd teknik. Därefter följer en beskrivning av centrala användningsscenarier med grund i användarporträtten med en tänkt användning av ljudtjänsterna. Dessa följs sedan av resultaten från de initiala användbarhetstester som genomförts med prototyper av de aktuella ljudtjänsterna. Dessa visar ett urval av de åtgärder som genomförts inför pilotstudien. De avslutande delarna beskriver de resultat som finns från pilotstudien, exempelvis sammanställningar av djupintervjuer, och åtföljs av ett avsnitt om kunskapsutveckling och forskning.

4

5 Innehåll 1 Teknik Tjänster Innehållshantering Filformat Distributionskanaler Åtgärder efter användbarhetstester Kartläggning av användare Målgruppen Sammanfattning Kartläggning av innehållsleverantörer... Error! Bookmark not defined. 3.1 Kartläggning av banksektorn Kartläggning av vård- och omsorgssektorn Personas Gunnar Rikard Per Benny Nils Alice Lisa Ingeborg Eva Britta Anita Ingrid Karin Harry Användningsscenarier Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario Testprotokoll från användbarhetstester Test Test Test Test

6 6.5 Test Fältstudie Fas 1 - mobiltelefon Fas 1 - PC Etapp 2 - Bank Etapp 2 - Vård Forskningsbakgrund och kunskapsutveckling Teoretisk referensram och empirisk bas E-tjänster inom vård och omsorg Bank och myndighetstjänster Produktion och manövrering av internetbaserade vardagstjänster Referenser Miljöpåverkan Frågeställning CD-skiva Transporter Miljökostnad Sammanfattning

7 1 Teknik Systemet för produktion och distribution av ljudbaserat innehåll bygger på en central serverapplikation som hanterar innehåll. Applikationen tillhandahåller ett antal olika gränssnitt mot innehållsleverantörer och distributionskanaler. Dessa gränssnitt bygger på standardiserad teknik vilket gör det möjligt för tredjepartsaktörer, som tillhandahåller tjänster och terminaler, att integrera sina lösningar med systemet. 1.1 Tjänster Systemet stöder tre huvudsakliga tjänster; Tidningar, Ljudbrevlåda och Podradio. Detta tjänsteutbud har kompletterats med två ytterligare tjänster; Bank och Vård som under fälttestet implementerats som en del av ljudbrevlådetjänsten. Tjänsterna har en gemensam teknisk grund, men skiljer sig från varandra vad det gäller innehåll och presentation. Vissa tjänster är i nuläget endast tillgängliga via vissa av de distributionskanaler som systemet stöder men kan i framtiden göras tillgängliga via fler kanaler. Alla tjänster har anpassats för att möjliggöra navigering i ljudburen information. Under fälttesterna har tjänsterna kombinerats med varandra till olika tjänstepaket Tidningar Tidningar är en tjänst som har funnits i Audio To Me:s utbud sedan tidigare men som har anpassats för projektets målgrupp. Tjänsten bygger på ett traditionellt prenumerationssystem, där användaren väljer att prenumerera på en tidning som sedan automatiskt levereras via vald kanal. Varje nytt nummer ersätter det gamla numret om inte användaren specifikt har sparat undan sitt innehåll. Detta för att spara lagringsutrymme och för att innehållet generellt är aktuellt under en kort tid Ljudbrevlåda Tjänsten Ljudbrevlåda omfattar flera olika typer av innehåll från ett godtyckligt antal innehållslämnare och fungerar som en generell meddelandetjänst. Tanken är att denna tjänst ska kunna användas av exempelvis föreningar som vill skicka information till sina medlemmar, närbutiken som vill skicka ut veckans erbjudanden, eller hemtjänsten som vill nå sina brukare. Denna tjänst kan även göras tillgänglig för allmänheten att använda på liknande sätt som webbaserade e-posttjänster, alternativt att e-postlådan kan kopplas direkt till ljudbrevlådan Podradio Den tredje tjänsten Podradio bygger på RSS-tjänster, även kallat podradio. Utbudet under fälttestet bestod av Sveriges Radios podradiosändningar, men även andra RSS kan självklart göras tillgängliga via denna tjänst. Precis som för tjänsten Tidningar, laddas aktuellt innehåll ner automatiskt Bank Banktjänsten bygger på ett antal olika informationsmänger från banken. Informationen har sammanställts från bland annat webbsidor och medlemsbrev. Efter att informationen har blivit inläst har den kategoriserats under följande rubriker: Bolån och räntor Fonder Marknadsinformation Börs och finans Våra tjänster Under fältstudien har banktjänsten endast distribuerats via mobiltelefon. Det var ett val som gjordes av projektet tillsammans med banken och är alltså inte en begränsning i systemet. I Audio4all slutrapport del 2 7

8 systemet finns även stöd för distribution av banktjänsten via PC. Banktjänsten har under fälttestet implementerats som en deltjänst under Ljudbrevlåda men skulle kunna distribueras som en helt egen tjänst. Materialet laddas ned och uppdateras automatiskt. Till skillnad från Tidningar så har informationen under de olika kategorierna i banktjänsten uppdaterats med olika periodicitet Vård Vårdtjänsten bygger på allmän information som ansetts vara intressant för brukarna samt mer specifik vårdrelaterad information. Materialet har sammanställts och lästs in av personal på de respektive servicehus där fältstudien har genomförts. Materialet har delats in i följande kategorier: Hälsningsfras Idag Vårdinformation Påminnelse Allmänt Av dessa har Vårdinformation och Påminnelse varit av personlig karaktär och endast skickats till den specifika brukare det berör, medan de övriga kategorierna omfattar mer allmän information och har skickats ut till flera brukare. Under fältstudien har vårdtjänsten endast distribuerats via Adela efter beslut av vårdgivarna. De ansåg att deras vårdtagare inte skulle klara av att använda ljudtjänsterna via mobiltelefon eller PC. Emellertid stöder systemet även distribution av vårdtjänsten till PC och mobiltelefon. Precis som för banktjänsten har vårdtjänsten under fälttestet implementerats som en deltjänst under Ljudbrevlåda men skulle kunna distribueras som en helt egen tjänst. 1.2 Innehållshantering Nedan följer en beskrivning av hur systemet hanterar olika typer av innehåll samt de gränsnitt mot innehållslämnare som systmet tillhandahåller Inmatning av innehåll För att mata in information i systemet finns i nuläget två tillvägagångssätt. Det mest avancerade av dessa är för inmatning av innehåll i form av färdiga ljudfiler. Det andra sättet är inmatning av textinnehåll som via talsyntes görs om till ljudfiler. Detta har främst använts för tjänsten Ljudbrevlåda. Förutom den faktiska informationen (ljudet) registreras även metadata kring informationen, till exempel avsändare och giltighetstid för informationen. Inmatningen sker med hjälp utav en programvara som bygger på Java Web Start. I och med utnyttjandet av Java Web Start kommer användaren alltid ha tillgång till senaste versionen av programvaran. Det innebär även att programmet inte behöver installeras på datorn eftersom det startas och laddas via Internet. Denna lösning är mycket flexibel och därför väl lämpad att använda under en testfas där programvaran ofta behöver uppdateras Inmatningsgränssnitt för vårdpersonal Systemet har under hösten 2007 utökats med ytterligare ett gränssnitt för inmatning av innehåll. Gränssnittet är riktat mot vårdpersonal på äldreboenden och gör det möjligt för dem att skicka innehåll till de boende. Vårdpersonalen talar in sina meddelanden med hjälp av headset och en dator. Via ett webbgränssnitt kan de sedan ladda upp ljudmeddelandet och adressera det till den eller de personer som ska ta emot meddelandet. Varje ljudmeddelande kan ges en viss giltighetstid och kommer då bara finnas tillgängligt under en viss period. 8 Teknik

9 1.2.3 Adressering av innehåll Innehåll som ska skickas via tjänsten Ljudbrevlåda kan adresseras till en eller flera användare. Till exempel kan hyresvärden skicka information till alla användare som bor på en viss gata. Adresseringen sker via ett webgränssnitt där varje innehållslämnare kan adressera sitt innehåll. För detta projekt har främst den grundläggande funktionen för att adressera innehåll utvecklats och målet har inte varit att utveckla ett slutgiltigt gränssnitt mot innehållslämnare. I vidare utveckling av systemet finns det möjlighet att utveckla olika lösningar anpassade för specifika innehållslämnare. I dessa lösningar kan både inmatning och adressering integreras med andra system hos innehållslämnaren Prenumerationshantering Varje användare väljer själv vilka tidningar han vill prenumerera på via ett webgränssnitt, alternativt genom att ringa prenumerationsavdelningen på tidningen. Användaren kommer genast att kunna ladda ned tidningen och får då en preliminär prenumeration. Tidningens prenumerationsavdelning kan via ett administrativt webbgränssnitt få tillgång till sina prenumeranter och hantera deras prenumerationer. Det betyder att tidningen har fullkontroll på vem som får tillgång till deras tidning. Nästa steg är att integrera detta system med tidningens eget prenumerationssystem Kopieringsskydd Systemet stöder dels kopieringsskydd via Windows Media DRM 1, men även vattenmärkning av filer. DRM skyddet innebär att man bland annat kan styra om och hur många gånger en fil får kopieras. Vattenmärkningen betyder att filen märks med id för den användare som har laddat ner filen och på så sätt går det att spåra vem som på något sätt har missburkat filen. 1.3 Filformat Under projektet har olika filformat utvärderats. Utvärderingen har främst handlat om ljudkvalitet kontra minnesåtgång. Ett format som har visat goda resultat är AMR WB+ (AMR-WB+, 2007 ). Tyvärr är stödet för detta format ännu inte särskilt utbrett i mobiltelefoner och mediaspelare. I pilottestet används främst MP3 2 men även Ogg Vorbis AMR-WB+ Vilka ljudkvalitéer som passar respektive material och därmed hur mycket bitar man kan spara genom att använda AMR-WB+ codecen beror på typ av ljudmaterial. För att ge en exakt bild måste vi test med AMR-WB+ codecen. Vårt problem i nuläget är att vi inte har tillgång till en codec för AMR-WB+ för testing på grund av hur licensieringen av AMR-WB+ är utformad. Licensieringen är utformad för stora företag, som exempelvis mobiltelefontillvärkare, och inte för mindre entreprenörsföretag som Audio To Me. Baserad på tillgängliga testljud och rapporter från tester med AMR-WB+ krävs 50-70% mindre lagringsutrymme jämfört med motsvarande MP3-fil. Tabell 1 visar hur stor skillnaden blir mellan olika kvaliteter av AMR-WB+ och MP3 för en ljudproduktion på 20 timmar. För en ljudproduktion med enbart tal är MP3 32 kbits jämförbart med 13.6 AMR-WB+. AMR-WB+ finns även med 8,2 kbits som lägsta kvalitet vilket, kan vara acceptabelt inom vissa tillämpningar. 1 Se 2 MP3 är en akronym för MPEG-1 eller MPEG-2 audio layer 3. Ett filformat för komprimerad ljuddata. 3 Ogg Vorbis är ett filformat för komprimerad ljuddata. Se Audio4all slutrapport del 2 9

10 Tabell 1 Jämförelse av filstorlek för AMR WB+ och MP3 Kanaler Kbits KB/min 60 min 90 min 20 tim AMR-WB+ 8, AMR-WB+ 13, MP Distributionskanaler Systemet stöder fyra olika distributionskanaler. De olika kanalerna hanterar en eller flera av de tidigare nämnda tjänsterna (se tabell 2). Systemet har redan tidigare haft stöd för distribution till både PC och mobiltelefon, men under projektet har anpassningar gjorts för vår målgrupp. Dessa anpassningar handlar främst om påbyggnad med ljudgränssnitt, men även andra förbättringar till följd av resultaten från de användbarhetstester som genomförts Tabell 2. Tjänster och distributionskanaler. Kanaler Tidningar Ljudbrevlåda Podradio Bank Vård Mobiltelefon Ja Ja Ja Ja Ja (ej i fältstudie) PC Ja Ja Ja Ja (ej i fältstudie) Adela Ja Ja - Ja (ej i fältstudie) IPTV Ja (ej i fältstudie) Ja (ej i fältstudie) Mobiltelefon För nedladdning till mobiltelefon har en anpassad nedladdningsklient utvecklats. Nedladdningsklienten är utvecklad för mobilplattformen Symbian OS 4 och implementerad på telefoner av modellen Nokia N70. Gränssnittet mellan server och klient bygger på XML-data, som skickas via HTTP över TCP/IP. Nedladdningsklienten hanterar nedladdning av aktuellt innehåll helt automatiskt. Klienten identifierar sig för systemets nedladdningshantering med personens användaridentifikation som är lagrad i klienten. Klienten får sedan en XML-baserad specifikation över vilket innehåll som ska laddas ned och en beskrivning av hur det ska presenteras i klientens användargränssnitt. Användargränssnittet består av två huvuddelar; ett grafiskt gränssnitt och ett ljudgränssnitt. Innehållet är strukturerat enligt en traditionell trädstruktur, där den yttersta nivån består av de tre olika tjänsterna. På varje nivå beskrivs innehållet av ett ljud och ett grafiskt element med en kort textbeskrivning. Användaren bläddrar genom innehållet genom att röra sig upp, ner, höger och vänster med hjälp av telefonens navigeringstangent. Genom att gå åt höger rör sig användaren in till nästa nivå i trädet och sedan tillbaka genom att gå åt vänster. I figur 1 visas ett exempel på navigation i det grafiska gränssnittet. Ja 4 Se 10 Teknik

11 Figur 1. Exempel på navigation i mobilgränssnittet PC Distribution till PC sker med hjälp av en kombinerad nedladdningsklient/mediaspelare. Gränssnittet mellan server och klient bygger på XML-data, som skickas via HTTP över TCP/IP. Nedladdningen sker på samma sätt som för mobilklienten. Innehållet struktureras i en trädstruktur med start i de olika tjänsterna, Tidningar, Ljudbrevlåda och Podradio (Radioprogram) se Figur 2. Figur 2. Exempel på trädstruktur. Användaren kan välja att börja spela ljudet från och med den andra nivån i trädstrukturen. För tjänsten Tidningar innebär det tidningens namn, och efterföljande nivåer utgörs av ämneskategori och de faktiska artiklarna Adela Adela är i sin grundkonstruktion en radiotidningsmottagare för att ta emot och lyssna på radiotidningar. Det är en helsvensk produkt, utvecklad av Microbit och Rubico, som tillverkas av BL-Elektronik i samarbete med Mikromakarna. I projektet har Adela anpassats för att ta emot taltidningar vi ip-nätet. Standardutförandet av Adela var förberedd för IP anslutning, det som fattades var IP komponenten, en RJ45 kontakt och viss modifiering av lådan. Den tekniska anpassningen har genomförts och dessutom vissa nödvändiga anpassningar av mottagarens mjukvara. På liknande sätt som nedladdningsklienterna för PC- och mobiltelefonlösningarna hämtar Adelasystemet en XML-baserad specifikation över det innehåll som ska finnas för respektive användare (Adelamottagare). Innehållet laddas sedan ned och konverteras till ett specifikt filformat som taggas enligt specifikationen. Varje användare får en ljudfil som är unikt sammansatt enligt den personliga profil användaren själv definierat. Audio4all slutrapport del 2 11

12 I pilotstudien görs två olika tjänster tillgängliga via Adela. Dessa är Taltidning och Ljudbrevlåda. I Ljudbrevlådan leveraras de vårdtjänster som utvärderas i pilotstudien IPTV På liknande sätt som Adela-systemet hämtar IPTV systemet en XML-baserad specifikation av innehållet i varje tidning. Specifikationen innehåller metadata kopplat till tidningen och information kring tidningens kategorier, artiklar och URL till filerna som ska spelas. Användaren kan med hjälp av sin fjärrkontroll navigera sig fram till det innehåll han vill ta del utav. Det går att starta uppspelningen av tidningen på flera nivåer. Användaren kan börja lyssna på hela tidningen i den yttersta nivån, eller så navigerar han vidare till en ämneskategori eller en specifik artikel. Det går att bläddra framåt och bakåt i tidningen på den nivå som man befinner sig och det finns även möjlighet att koppla bilder till det ljud som spelas upp. 1.5 Åtgärder efter användbarhetstester Baserat på de användbarhetstester som genomförts har en mängd nödvändiga förbättringsåtgärder konstaterats och utförts. Nedan följer en sammanfattning av dessa PC Åtgärder efter testomgång 2: Etikett på filträd som läses av skärmläsare läggs till. Snabbval för mappar i filträd (T -> Tidningar). Filträdet är komprimerat från början. Använd tab-, enter- eller höger pil-tangent för att expandera mapp i filträdet. (Tidigare bara höger-pil). Stöd för att skärmläsare ska kunna läsa upp om aktuell mapp är öppnad eller stängd. Tryck Esc för att lämna filträdet (Tidigrae tab). Ändra etikett för knappar så att skärmläsaren läser till exempel spela-knapp istället för bara spela. Ljudfeedback vid volymjustering, höjer volym respektive sänker volym. Uppspelning stoppas när programfönster stängs. Åtgärder efter testomgång 3: Knappar för att hoppa till nästa eller föregående fil tas bort. Play-Paus på samma plats (dock olika knappar). Åtgärder efter testomgång 4: Text på knapp för att ladda ned nytt innehåll ändras till Ladda ned nytt material. Dubbel-klick på ämnesrubrik i filträdet expanderar trädet. Endast artikelns namn/rubrik visas i filträdet (inte filnamnet). Statusfönster visas när användaren klickar på Ladda ned nytt material Mobiltelefon Åtgärder efter testomgång 1: 12 Teknik

13 Ljudmarkörer bestående av uppläsning av rubrik kombinerat med bakgrundsljud (tidigare bara bakgrundsljud). Ljudmarkör på varje nivå i filträdet. Knapp för att stänga av programmet flyttas bort från navigeringsplattan. Samma funktion på bekräfta-knappen (knapp i mitten) som på höger pil. Ljudikoner/bakgrundsljud byts ut mot neutrala ikoner, som inte har koppling till någon funktion. Åtgärder efter testomgång 3: Etiketten Back tas bort. Funktion för paus av uppspelning läggs till på bekräfta-knappen. Åtgärder efter testomgång 4: Optimering av nedladdning för att gör nedladdningstiden kortare. Dialog som meddelar att nedladdning tar lång tid. Användaren kan välja att inte ladda ned nytt material. Funktionen att röda knappen stänger av ljudtjänsterna och återgår till telefonens huvudmeny tas bort. (Åtgärd ej genomförbar inom projektet) Meddelande om att ljudtjänsterna startas (från telefonens startläge och även från huvudmenyn). Det var svårt för flera att förstå varför belysningen släcks ned och de använder också centrumknappen för att tända displayen, det är förvirrande då de också använder denna för att navigera i menyerna. Nedsläckningen ändras för när ljudtjänsterna är igång. Temporal menynavigering (komma ihåg menystrukturen efter 30 min. lyssning). Audio4all slutrapport del 2 13

14 2 Kartläggning av användare 2.1 Målgruppen Arbetet i projektet kring kartläggningen inkluderar främst material från beskrivningar av äldregruppen. Det finns också material från synskadade och dyslektiker, men det är dock inte är lika omfattande. Produkterna är användbarhetstestade och utvärderade inom piloten med representanter från alla målgrupperna äldre, dyslektiker och synskadade. Kartläggningen fokuserar användarnas livssituationer och deras informationsbehov. Andra viktiga områden i arbetet avser teknikvana och typiska problem som dessa målgrupper har vid användningen av tekniska produkter. Kartläggningen inkluderar också en kompletterande studie kring informationslämnare, från bank och vårdsektorn. I detta fall avser det exempelvis hur information distribueras samt vilka informationsmängder som kan vara intressanta att sprida via ljudbaserade tjänster. 2.2 Sammanfattning Alla respondenter var pensionärer, där en av dem var sjukpensionär. Åtta av de tio respondenterna levde ensamma av olika anledningar. Tre av dem nämnde att de var änka eller änkeman, två nämnde att de var skilda och två stycken hade varsin särbo. Bland respondenterna kan generellt sett urskiljas två olika typer av människor föreningsmänniskor och icke föreningsmänniskor. Fyra av tio var aktiva inom olika föreningar och de hade flera engagemang samtidigt, ofta styrelseuppdrag. Fyra respondenter nämnde inga fritidsintressen som involverade kontakt med andra människor, men hade ändå en umgängeskrets av varierande storlek. Många nämnde fritidsaktiviteter som de inte längre ägnar sig åt. I flera fall är det fysiska hinder som rörlighet och försämrad syn som är den bakomliggande orsaken till att man upphört med aktiviteten. För många av dessa människor är det viktigaste i vardagen att få må bra och att kunna ha kontakt och umgås med släkt och vänner. För många är det viktigt att kunna röra på sig, där betydelsen av att röra på sig varierar beroende på individernas förutsättning. För någon handlar det om att komma på benen på morgonen, för andra om att kunna gå ut och gå och för ytterligare någon är det viktigt att till och med kunna gymnastisera. Bland respondenterna kommer det upp saker som städning, shopping, TV och skvaller, som oviktiga ting i vardagen. För någon är det inget direkt som är oviktigt medan för någon annan är det mycket som är oviktigt, men hon kan inte ge några konkreta exempel Kontakter i vardagen Alla respondenter har kontakt med släkt och vänner. Den mesta kontakten sker via telefon eller också träffas man. Hur ofta man har kontakt med släkt och vänner varierar, men de flesta verkar ha någon regelbundenhet. Tre personer nämner även kontakt med sina grannar och den sker genom att ringa på, träffas ute i området, träffas på uteplatsen eller via telefon. En respondent har en granne som hon hör av nästan varje dag. De brukar ringa, skriva SMS eller träffas. De föreningsaktiva respondenterna har givetvis kontakt med sina respektive föreningar. Den sker under möten, via telefon och brev och i vissa fall även via e-post. En av respondenterna, som har en kolonilott, säger att hon byter idéer och plantor med kolonigrannarna. De flesta respondenterna har någon kontakt med vårdcentralen. En del har regelbunden kontakt en gång om året eller varannan månad medan andra säger att de är i kontakt med dem vid behov. Vissa får kallelser till sina besök medan andra ringer och bokar själv. En kvinna som går till vårdcentralen varannan månad ringer själv och bokar tid. Hon måste passa in besöken i sitt schema, som vanligtvis är fullt av föreningsengagemang. Hur man upplever det att ringa till vårdcentralen varierar. Vissa tycker det är krångligt medan andra säger sig aldrig ha haft problem med att komma fram. De två äldsta i urvalsgruppen har viss hjälp av hemtjänst, till exempel med 14 Kartläggning av användare

15 städning och handling. Den ena har vid ett tillfälle bett hemtjänsten hjälpa henna att ringa till vårdcentralen. Den andre får hjälp av hemtjänsten med sina mediciner och uthämtandet av dem. Flera av respondenterna har testat att ringa till Sjukvårdsupplysningen när de har känt behovet. Tjänsten upplevs som bra, men som med mycket annat kan det vara ett irritationsmoment att hamna i telefonkö. Flera av de äldre går till kontoret för att utföra sina bankärenden, men det är också flera av dem som använder sig av bankernas telefontjänster. En person anser inte att hon behöver tjänsten, då hon har koll på sitt saldo och får kontoutdrag hem i brevlådan var tredje månad. En person är rädd om sitt kontonummer och vill av den anledningen inte använda telefontjänsten. En tredje person använder telefontjänsten ibland, men brukar glömma bort mellan gångerna hur hon ska göra. Denna person utför de vanligaste bankärendena genom att gå till bankkontoret och där använda bankens hemsida på deras dator. Bortsett från det är det ingen i urvalsgruppen som använder dator för sina bankärenden. Respondenterna har olika mycket kontakt med hyresvärden de bor hos. För en del är det bara informationsbladet från dem som kommer hem i brevlådan som gäller. Andra är flitiga att anmäla fel eller driver frågor gentemot dem. Denna kontakt sker både på telefon och genom besök på hyresvärdens kontor. Övriga kontakter som har kommit på tal är Försäkringskassan och Skattemyndigheten. En kvinna brukade antingen ringa Försäkringskassan eller gå till deras kontor. En annan kvinna brukade först ringa Skattemyndigheten och sedan besöka kontoret. För många äldre är det sociala och personliga det viktigaste i en kontakt. En kvinna hävdar att det är lättare att ta till sig information om man har en personlig tvåvägskommunikation. En annan kvinna tycker att det vid läkarbesök är viktigast att känna förtroende för läkaren. I andra fall tycker hon det är viktigast att kunna hjälpa personer runtomkring henne att hitta rätt det vill säga hitta rätt person att prata med eller hjälpa till att hitta rätt information på något vis. En av männen tycker att det är viktigast att den andra parten lyssnar och inte avfärdar honom, men han säger att ärendet helst ska bli effektivt utfört också. Det är ett flertal som påpekar att det är kontakten med en person som är viktigast, men att de gärna vill ha sitt ärende effektivt utfört. En kvinna tycker det är allra viktigast med ett effektivt utfört ärende och ett trevligt bemötande är sekundärt, men önskvärt Informationskällor Alla respondenter har en TV hemma. En av respondenternas TV hade dock nyligen gått sönder och hon hade varit i kontakt med tillverkaren för att få en rätsida på det. En person använder hörselslinga när hon tittar på TV och en person använder hörlurar då hon tittar på TV själv, för att bättre höra vad som sägs. Hälften av respondenterna nämner att de tittar på TV kvällstid. Åtta av tio nämner också att de brukar titta på nyheter och många tittar även på regionala nyheter. En kvinna med finskt ursprung brukar titta på finska nyheter och en man, som egentligen inte kan mer än ett par ord finska, brukar titta på de finska nyheterna för att de påminner honom om en kvinnlig präst han känner, som är i Finland. Två personer nämner uteslutande att de tittar på nyheter, medan andra nämner olika typer av underhållningsprogram, dokumentärer eller sport också. Sex personer har en videobandspelare hemma, men bara en person säger att hon använder den. Då använder hon den till att spela in från TV, för att titta på programmen vid senare tillfälle. En av personerna med videobandspelare har även en DVD-spelare hemma. Den har dock aldrig blivit inkopplad under det år hon har haft den, då ingen har kunnat hjälpa henne med det. Hon fick den på köpet då hon köpte en annan produkt och intresset för den har inte varit särskilt stort. Text-TV används i varierande utsträckning. En del tittar på Text-TV dagligen, andra någon gång ibland eller inte alls. Generellt används Text-TV för att läsa nyheter, men en kvinna använder det för att titta på TV-tablån ibland och en kvinna för att få TV-programmen textade när texten sänds via Text-TV. En kvinna säger att hon tittar efter nyheter, sport, fonder och väder. En av männen säger att han brukar titta efter senaste nytt. En man tycker att det är för mycket knappar att trycka på och undviker därför Text-TV. En kvinna med nedsatt syn tycker det är svårt att läsa och Audio4all slutrapport del 2 15

16 dessutom skulle hon inte nöja sig med de korta notiser som finns på Text-TV. En kvinna har fått demonstrerat för sig hur man använder Text-TV, men har inte testat att använda det själv. Intresset finns helt enkelt inte. Alla respondenter använder radio hemma. En del har enklare radioapparater medan andra har någon form av stereo med både kassett- och CD-spelare. Radion används av alla, utom en person som säger att den numera står tyst. De flesta har någon form av mönster för hur de använder radion; bara på morgonen, bara på förmiddagen, dagtid, vid klockan fyra, samtidigt som personen i fråga bakar, målar eller utför andra aktiviteter. Vanligast tycks det vara att lyssna på radion på morgonen och förmiddagen. Alla respondenter prenumererar på minst en dagstidning. En kvinna delar tidning med en granne. Hon får tidningen på morgonen, bläddrar igenom den, lämnar den till sin granne och får sedan tillbaka den på eftermiddagen då hon läser den mer noggrant, särskilt familjesidorna. De flesta läser tidningen på morgonen. En man nämner att han läser halva tidningen på morgonen och resten senare på dagen och en kvinna säger att hon sparar tidningen till kvällen ifall hon har mycket att göra. Kvinnan med finskt ursprung prenumererar på tre dagstidningar och en kvällstidning. Hon läser dem ordentligt varje dag. Den ena läser hon på morgonen och de andra två på kvällen. Hon brukar även gå till biblioteket i vissa fall och läsa en större dagstidning samt finska dagstidningar detta särskilt om börsen är skakig eller om hon letar efter något speciellt. Var största intresset ligger vad gäller tidningarna är olika. Den äldste respondenten är mest intresserad av dödsannonserna. En person läser åtminstone alla rubriker och hittar hon artiklar som verkar intressanta läser hon dem. Hon hoppar alltid över sportdelen. En annan tycker ledarsidorna och nyheterna är mest intressant och hoppar över kulturdelen medan en tredje tycker familjesidorna är trevligast att läsa. Någon säger att hon läser tidningen från början till slut medan en annan säger att hon begränsar sig till att läsa en och en halv timme, ifall hon inte har mycket engagemang under dagen, då det i så fall blir mindre. En kvinna nämner att hon läste ett par tidningar på Internet på jobbet ibland, när hon fortfarande jobbade, men har sen dess inte gjort det. Utöver dessa tidningar har veckotidningar och andra magasin kommit på tal och läses av en del av respondenterna. Två personer nämner också bokförlagstidningar och bokklubbar och flera nämner att de brukar läsa böcker. De flesta lånar böcker på biblioteket. En kvinna på 83 år säger dock att hon har slutat låna böcker på biblioteket sen de automatiserade utlåningsproceduren. Trots att det finns personal som kan hjälpa henne undviker hon det och menar på att de börjat med tekniken för att de vill att man ska använda den. Då hon vill undvika tekniken, men heller inte vara till besvär, har hon hittat ett alternativt sätt att få tillgång till böcker. Hur mycket av reklamen respondenterna får hem i brevlådan som de läser varierar stort. En kvinna som har svårt att ta sig längre än inom närområdet tittar endast på reklam från ställen dit hon kan ta sig själv. En annan kvinna, som kör bil, påpekar att hon kan ta sig överallt och tycker det är roligt att läsa igenom reklamen. En person säger att det är roligt att få tips och tittar därför igenom den, en tittar igenom en del reklam och slänger resten direkt och en brukar inte titta igenom högen överhuvudtaget om det inte är något särskilt hon är ute efter. Två personer har undanbett sig reklam, men den ena brukar trots det titta igenom reklamen som slinker igenom. Flera av personerna nämner att de använder telefonen för att få viss information. Ungefär hälften har förutom hemtelefonen även mobiltelefon, som de använder i varierande utsträckning. En person brukar skicka SMS från telefonen och en annan väntar på att någon ska lära henne hur man gör det. En av respondenterna ringer sällan med mobiltelefonen, men brukar ha med sig den ifall något skulle hända. En kvinna har haft mobiltelefon tidigare, men har det inte längre då hon inte anser sig behöva den längre. Numera är hon mestadels hemma. Någon tycker att det räcker att man kan bli nådd medan man är hemma och har därför inte brytt sig om att skaffa någon mobiltelefon. Två av de tio respondenterna har en dator hemma. Den ena använder datorn för dess ordbehandlare och använder den mer eller mindre som en skrivmaskin. Hon brukar skriva in recept på datorn som hon sedan kan skriva ut. Hon har använt Internet på en datorkurs hon har gått på 16 Kartläggning av användare

Juni 2008. Slutrapport del 1

Juni 2008. Slutrapport del 1 Juni 2008 Slutrapport del 1 Förord Idag sker mycket av interaktionen med tekniska produkter genom användning av olika former av visuella gränssnitt. Många användare, exempelvis personer med synskada,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Smartare affärskommunikation

Smartare affärskommunikation EFFEKTIVT, RATIONELLT OCH ENKELT MED TJÄNSTER FRÅN STRÅLFORS Smartare affärskommunikation Upptäck möjligheterna med ebrev 2 Upptäck möjligheterna att skapa smartare affärskommunikation. Du kan bygga starkare

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express

Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express Instruktioner för att använda Daisy-talböcker med programmet EasyReader Express VAD ÄR EN DAISY-TALBOK? En Daisy-talbok innehåller texten i en tryckt bok som läses upp högt. Du kan flytta dig i en Daisy-talbok

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Bank och försäkring för alla

Bank och försäkring för alla Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd 2003-05-12 1 Bank och försäkring för alla Det talade ordet gäller Inlägg av Jan-Erik Nyberg, Sveriges Konsumentråd vid IT-kommissionens hearing Tjänstedesign för

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET

RAY MOBILT KUNDKORT STÖDDA TELEFONER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KORTET 1 RAY MOBILT KUNDKORT Det mobila kundkortet är ett kort som kan laddas ned till mobiltelefonen. Det motsvarar det traditionella kundkortet av plast. I det har kundens namn, kundnummer och kortets giltighetstid

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual Sms&mms i datorn För Microsoft Outlook Användarmanual Introduktion 1 Installation..1 Verktygsfältet i Outlook....2 Meddelandemappar..8 Sms-påminnelse...8 Klientuppdatering..8 Alternativ....9 Avinstallera..10

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Enkla inspelningsverktyg PowerPoint

Enkla inspelningsverktyg PowerPoint Enkla inspelningsverktyg PowerPoint Att snabbt och enkelt kunna spela in röst och bild kan vara mycket användbart i undervisningen. Att publicera inspelningar på nätet kan däremot vara lite knepigt eftersom

Läs mer

Manual för Presentationsstudion UB

Manual för Presentationsstudion UB Manual för Presentationsstudion UB Umeå universitetsbibliotek, 2011 Innehållsförteckning Om Presentationsstudion UB... 1 Exempel på användningsområden... 1 Boka rummet... 1 Låna passerkort i Informationen

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Privatkund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Praktiska och enkla mobila tjänster

Praktiska och enkla mobila tjänster Praktiska och enkla mobila tjänster Appar som underlättar din vardag Ta hjälp av smarta verktyg för att enkelt hantera din ekonomi, när du vill och var du vill. I den här foldern kan du läsa om våra populära

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Ta genvägarna till banken

Ta genvägarna till banken Ta genvägarna till banken Mobilbanken för iphone, Android och ipad Swish Internetbanken Telefonbanken Vill du veta mer om genvägarna till banken? Läs mer och se demofilmer på snapphanebygdenssparbank.se/internetbanken

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Postens verktyg i datorn!

Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn! Postens verktyg i datorn Visste du att Posten har olika verktyg som förenklar vardagen för dig som driver företag. Du kan skapa egna reklamutskick, köpa frimärken och köpa frakt.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Att Köpa Hund. Inledning

Att Köpa Hund. Inledning Inledning At köpa hund är ett webbaserat studiematerial för den som funderar på att skaffa hund och vill veta mer om vad man ska tänka på när det gäller val av ras, hur man ska uppfostra en hund och vad

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones

Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Handbok för Din Turs mobila tjänster - för äldre mobiler som inte är smartphones Innehåll Innan du startar...1 Komma igång med programmet MobiTime...1 Ladda ned tidtabeller... 4 Uppdatera tidtabeller...7

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Hur man gör för att sända podradio. Utrustning. Mjukvara

Hur man gör för att sända podradio. Utrustning. Mjukvara Hur man gör för att sända podradio Jag tänkte berätta hur jag kopplat upp min utrustning, vilka program jag kör och vad jag har för inställningar. Tanken är att du som läser detta och är sugen på att börja

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer