BBrraa ppåå hhjjäällppmmeeddeell MMoorraa TTiiddnniinngg !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr..

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BBrraa ppåå hhjjäällppmmeeddeell MMoorraa TTiiddnniinngg 22001122--0099--2266 2288!nnnnoonnssvväärrddee:: 44 661166 kkrr.."

Transkript

1 !oommaaii!rrttiikkeellssaammlliinngg 2277 aarrttiikkllaarr NNyyhheettsskklliipppp FFåå ffåårr rreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell PPiitteeåå--TTiiddnniinnggeenn :: FFöörrmmeeddlliinnggaarr ssnnåållaarr mmeedd hhjjäällppmmeeddeell SSvveerriiggeess RRaaddiioo VVäässtteerrnnoorrrrllaanndd :: FFåå aarrbbeettssöökkaannddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ffrråånn!rrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn SSvveerriiggeess RRaaddiioo VVäässtteerrbbootttteenn :: FFåå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell SSvveerriiggeess RRaaddiioo ÖÖsstteerrggööttllaanndd :: FFåå ffiicckk aarrbbeettssrreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell!rrbbeettaarrbbllaaddeett :: FFåå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ppåå jjoobbbbeett VVäässtteerrvviikkss TTiiddnniinnggeenn :: FFåå ffiicckk rräätttt hhjjäällppmmeeddeell!rrbbeettaarrbbllaaddeett FFåå hhjjäällppmmeeddeell sskkrriivvss uutt KKuunnggäällvvss--PPoosstteenn FFåå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ppåå jjoobbbbeett VVäässtteerrvviikkss--TTiiddnniinnggeenn PPiitteeåå ddåålliiggtt ppåå hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee PPiitteeåå--TTiiddnniinnggeenn FFåå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ii bblleekkiinnggee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn SSyyddöössttrraann pprroocceenntt BBaarroommeetteerrnn pprroocceenntt aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee OOsskkaarrsshhaammnnss--TTiiddnniinnggeenn SSkkiillllnnaaddeerr ii hhjjäällpp ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee FFiilliippssttaaddss TTiiddnniinngg VVaarr ttiioonnddee ffiicckk hhjjäällppmmeeddeell SSääffffllee--TTiiddnniinnggeenn !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell MMiitttt ii VVaalllleennttuunnaa !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. GGooddkkäänntt ppåå oorroovvääcckkaannddee lliissttaa OOSSBBYY FFuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee bbeehhaannddllaass hhööggsstt oolliikkaa..!nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. NNoorrrraa SSkkåånnee :: !rrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn sskkrriivveerr uutt ffåå hhjjäällppmmeeddeell SSkköövvddee NNyyhheetteerr :: FFåå ffiicckk aarrbbeettsshhjjäällppmmeeddeell SSööddeerrmmaannllaannddss NNyyhheetteerr !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. SSttaattiissttiikk oocchh vveerrkklliigghheett oomm hhjjäällppmmeeddeell DDaallaa--DDeemmookkrraatteenn -- BBoorrlläännggee !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. BBrraa ppåå hhjjäällppmmeeddeell MMoorraa TTiiddnniinngg !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. FFåå hhjjäällppmmeeddeell ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr NNoorrrrkkööppiinnggss TTiiddnniinnggaarr !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. FFåå ffiicckk aarrbbeettssrreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell ii SSttrröömmssttaadd!nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. SSttrröömmssttaaddss TTiiddnniinngg // NNoorrrraa BBoohhuusslläänn SSjjuu pprroocceenntt ffiicckk aarrbbeettssrreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell ii TTiibbrroo SSkkaarraabboorrggss!lllleehhaannddaa !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr..

2 !rrttiikkeellssaammlliinngg KKäällllaa:: RReettrriieevveerr FFåå hhjjäällppmmeeddeell sskkrriivvss uutt NNoorrrraa HHaallllaanndd !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. FFåå hhjjäällppmmeeddeell sskkrriivvss uutt BBoohhuusslläänniinnggeenn !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. TTiioo pprroocceenntt ffiicckk aarrbbeettssrreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell NNyyaa KKrriissttiinneehhaammnnss--PPoosstteenn !nnnnoonnssvväärrddee:: kkrr..

3 !åå ffåårr rreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell!iitteeåå--ttiiddnniinnggeenn..!uubblliicceerraatt ppåå wweebbbb ::5544..!rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLäässaarree:: !IITTEEÅÅ FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffåårr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr.. II!iitteeåå ffiicckk bbaarraa 1144 pprroocceenntt aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa uunnddeerr ttrreeåårrssppeerriiooddeenn ttiillll !iitteeåå ttiillllhhöörr iinnttee eennss ttoopppp aavv llaannddeettss kkoommmmuunneerr.. DDeett äärr hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii ssoomm ggjjoorrtt eenn ggeennoommggrriippaannddee uunnddeerrssöökknniinngg aavv hhuurr ddeett fföörrhhåålllleerr ssiigg mmeedd ttiillllhhaannddaahhåållllaannddeett aavv hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ppeerrssoonneerr ssoomm ssöökkeerr jjoobbbb oocchh äärr ii bbeehhoovv aavv hhjjäällppmmeeddeell.. SSaammmmaannssttäällllnniinnggeenn äärr ffööggaa ssmmiicckkrraannddee fföörr!iitteeåå,, ttrroottss aatttt mmaann hhäärr lliiggggeerr öövveerr rriikkssggeennoommssnniitttteett.. VVaarr ttrreeddjjee SSttaattiissttiikkeenn vviissaarr aatttt llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr rreenntt ggeenneerreelllltt äärr ddåålliiggaa ppåå aatttt sskkrriivvaa uutt ffåå hhjjäällppmmeeddeell ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. HHjjäällppmmeeddeell bbrruukkaarr ddeellaass iinn ii oommrrååddeenn ssoomm hhöörrsseell,, ssyynn,, rröörreellsseehhiinnddeerr//fföörrffllyyttttnniinngg,, kkooggnniittiioonn//kkoommmmuunniikkaattiioonn oocchh oorrttooppeeddii.. HHjjäällppmmeeddeell kkaann bbllaanndd aannnnaatt sskkrriivvaass uutt aavv llaannddssttiinnggeenn,, FFöörrssääkkrriinnggsskkaassssaann oocchh AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. DDeett ffiinnnnss ii ddaagg iinnggeenn ssaammllaadd ssttaattiissttiikk oomm vviillkkaa ssoomm hhaarr hhjjäällppmmeeddeell,, oommffaattttnniinngg aavv fföörrsskkrriivvnniinngg//ttiillllhhaannddaahhåållllaannddee aavv oolliikkaa hhjjäällppmmeeddeell eelllleerr oomm kkoossttnnaaddeerr fföörr hhjjäällppmmeeddeell oocchh hhjjäällppmmeeddeellvveerrkkssaammhheett.. DDeett ffiinnnnss öövveerr hhjjäällppmmeeddeellssaarrttiikkllaarr rreeggiissttrreerraaddee ii ddaattaabbaasseenn HHIINNFFOO,, eenn ddaattaabbaass ssaammmmaannssttäälllldd aavv kkoommmmuunneerr oocchh llaannddssttiinngg.. MMåålleett mmeedd hhjjäällppmmeeddeell äärr aatttt fföörrbbäättttrraa eelllleerr vviiddmmaakktthhåållllaa ffuunnkkttiioonn oocchh fföörrmmååggaa ssaammtt kkoommppeennsseerraa fföörr nneeddssaatttt eelllleerr fföörrlloorraadd ffuunnkkttiioonn oocchh fföörrmmååggaa aatttt kkllaarraa ddeett ddaagglliiggaa lliivveett..!iitteeåå--ttiiddnniinnggeenn SSee wweebbaarrttiikkeellnn ppåå hhttttpp::////rreett..nnuu//77ffggttzzxxqqmm II!iitteeåå hhaannddllaaddee ddeett aallllttssåå bbaarraa oomm 1144 pprroocceenntt mmeellllaann åårreenn oocchh LLääss mmeerr ii mmoorrggoonnddaaggeennss ttiiddnniinngg.. FFaakkttaa hhjjäällppmmeeddeell SSiiddaa 33 aavv 3366

4 !öörrmmeeddlliinnggaarr ssnnåållaarr mmeedd hhjjäällppmmeeddeell SSvveerriiggeess RRaaddiioo VVäässtteerrnnoorrrrllaanndd..!uubblliicceerraatt ppåå wweebbbb ::5522..!rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLäässaarree:: VVäässtteerrnnoorrrrllaanndd FFöörrmmeeddlliinnggaarr ssnnåållaarr mmeedd hhjjäällppmmeeddeell AAnnppaassssaatt fföörr hhaannddiikkaappppaaddee.. FFoottoo:: FFrreeddrriikk!eerrssssoonn//ssccaannppiixx FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffåårr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr.. SSuunnddssvvaallll lliiggggeerr fföörrhhåållllaannddeevviiss bbrraa ttiillll,, ddäärr ffiicckk 3300 pprroocceenntt aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa uunnddeerr ttrreeåårrssppeerriiooddeenn DDäärrmmeedd hhaammnnaarr SSuunnddssvvaallll ppåå ttrreeddjjee ppllaattss aavv ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. DDeett vviissaarr eenn ssaammmmaannssttäällllnniinngg ssoomm hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii hhaarr ggjjoorrtt.. DDeett kkaann jjäämmfföörraass mmeedd ggeennoommssnniitttteett fföörr hheellaa llaannddeett ssoomm vvaarr 1133 pprroocceenntt.. II 9900 kkoommmmuunneerr sskkrreevvss ddeett uutt hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ffäärrrree äänn ttiioo pprroocceenntt.. SSvveerriiggeess RRaaddiioo VVäässtteerrnnoorrrrllaanndd SSee wweebbaarrttiikkeellnn ppåå hhttttpp::////rreett..nnuu//mmuujjxxjjssuu55 SSiiddaa 44 aavv 3366

5 !åå aarrbbeettssöökkaannddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ffrråånn AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn SSvveerriiggeess RRaaddiioo VVäässtteerrbbootttteenn..!uubblliicceerraatt ppåå wweebbbb ::5555..!rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLäässaarree:: VVäässtteerrbbootttteennss lläänn FFåå aarrbbeettssöökkaannddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ffrråånn AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. FFoottoo:: LLiilllleemmoorr SSttrröömmbbeerrgg//SSRR.. FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffåårr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr,, ii ssnniitttt 1133 pprroocceenntt uunnddeerr ttrreeåårrssppeerriiooddeenn DDeett vviissaarr eenn ssaammmmaannssttäällllnniinngg ssoomm hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii hhaarr ggjjoorrtt.. BBäässtt ii lläänneett äärr VViinnddeellnn mmeedd 2244 pprroocceenntt vviillkkeett ggeerr eenn ttoollffttee ppllaattss aavv ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. ÅÅsseellee oocchh UUmmeeåå lliiggggeerr ppåå ppllaattss 1155 oocchh 1166 mmeedd 2233 pprroocceenntt.. DDoorrootteeaa mmeedd 2222 oocchh SSkkeelllleefftteeåå mmeedd 2200 pprroocceenntt fföölljjeerr ddäärreefftteerr.. SSäämmsstt ii lläänneett äärr VViillhheellmmiinnaa mmeedd sseexx pprroocceenntt.. BBäässtt ii llaannddeett äärr LLjjuunnggbbyy mmeedd 3333%%.. SSvveerriiggeess RRaaddiioo VVäässtteerrbbootttteenn SSee wweebbaarrttiikkeellnn ppåå hhttttpp::////rreett..nnuu//55jjgghhzziivv55 SSiiddaa 55 aavv 3366

6 !åå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell SSvveerriiggeess RRaaddiioo ÖÖsstteerrggööttllaanndd..!uubblliicceerraatt ppåå wweebbbb ::1111..!rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLäässaarree:: ÖÖsstteerrggööttllaanndd FFåå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee ii lläänneett mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffåårr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. DDeett vviissaarr ssiiffffrroorr ssoomm hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii ttaaggiitt ffrraamm.. LLiinnkkööppiinngg hhaammnnaarr ddäärrmmeedd ppåå 3377::ee ppllaattss ii llaannddeett,, hhööggsstt aavv kkoommmmuunneerrnnaa ii vvåårrtt lläänn.. SSvveerriiggeess RRaaddiioo ÖÖsstteerrggööttllaanndd SSee wweebbaarrttiikkeellnn ppåå hhttttpp::////rreett..nnuu//wwpphhww00qqjjhh SSttöörrsstt aannddeell ssoomm ffååtttt hhjjäällppmmeeddeell ffiinnnnss ii LLiinnkkööppiinngg,, ddäärr mmaann uunnddeerr sseennaassttee ttrreeåårrssppeerriiooddeenn sskkrriivviitt uutt hhjjäällppmmeeddeell ttiillll 1199%%,, aallllttssåå ttiillll eenn aavv ffeemm aavv ddoomm aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. SSiiddaa 66 aavv 3366

7 !åå ffiicckk aarrbbeettssrreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell AArrbbeettaarrbbllaaddeett..!uubblliicceerraatt ppåå wweebbbb ::3344..!rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLäässaarree:: TTIIEERR! FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffåårr hhjjäällppmmeeddeell aavv llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr.. II TTiieerrpp ffiicckk 1144 pprroocceenntt hhjjäällppmmeeddeell mmeellllaann oocchh DDäärrmmeedd hhaammnnaarr TTiieerrpp ppåå ppllaattss aavv ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. DDeett vviissaarr eenn uunnddeerrssöökknniinngg ffrråånn hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii.. ddeett aannmmäärrkknniinnggssvväärrtt aatttt ssiiffffrroorrnnaa sskkiilljjeerr ssiigg ssåå mmyycckkeett åått mmeellllaann aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarrnnaa,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå CCoommaaii.. AArrbbeettaarrbbllaaddeett SSee wweebbaarrttiikkeellnn ppåå hhttttpp::////rreett..nnuu//ttvvff44zzrr55dd -- BBeehhoovveenn äärr lliikknnaannddee ii aallllaa kkoommmmuunneerr.. DDäärrfföörr äärr SSiiddaa 77 aavv 3366

8 !åå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ppåå jjoobbbbeett VVäässtteerrvviikkss TTiiddnniinnggeenn..!uubblliicceerraatt ppåå wweebbbb ::5533..!rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. MMaarriiee KKeerrrroollff.. LLäässaarree:: pprroocceenntt aavv VVäässtteerrvviikkss aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffiicckk uunnddeerr ppeerriiooddeenn ttiillll nnååggoonn ffoorrmm aavv hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett ffrråånn AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. DDeett ppllaacceerraarr VVäässtteerrvviikk ppåå ppllaattss 9933 aavv llaannddeettss ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. DDeett äärr hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii ssoomm ttaaggiitt ffrraamm ssttaattiissttiikk ppåå uuttsskkrriivvnniinnggeenn aavv hhjjäällppmmeeddeell ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. EEtttt vvääll aannppaassssaatt hhjjäällppmmeeddeell kkaann,, eennlliiggtt fföörreettaaggeett,, vvaarraa ddeett ssoomm ggöörr aatttt eenn ppeerrssoonn ffaakkttiisskktt kkaann kkoommmmaa uutt oocchh ffuunnggeerraa ppåå aarrbbeettssmmaarrkknnaaddeenn.. HHjjäällppmmeeddeell kkaann vvaarraa aalllltt mmööjjlliiggtt ssoomm hhjjäällppeerr ddeenn aannssttäällllddee iinnoomm nnååggoott eelllleerr nnååggrraa aavv oommrrååddeennaa ssyynn,, hhöörrsseell,, rröörreellssee//fföörrffllyyttttnniinngg,, kkooggnniittiioonn//kkoommmmuunniikkaattiioonn oocchh oorrttooppeeddii.. -- DDeett kkaann vvaarraa ssåå eennkkeelltt ssoomm eenn mmoobbiillaapppplliikkaattiioonn ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett oocchh ffåårr ssttöödd ii aatttt uuttfföörraa aarrbbeettssuuppppggiifftteerrnnaa,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå CCoommaaiill.. II VVäässtteerrvviikk sskkrreevvss ttoottaalltt hhjjäällppmmeeddeell uutt uunnddeerr ddeenn sseennaassttee ttrreeåårrssppeerriiooddeenn.. TTrroottss ddeenn llååggaa aannddeelleenn,, lliiggggeerr kkoommmmuunneenn öövveerr rriikkssggeennoommssnniitttteett ppåå 1133 pprroocceenntt.. BBäässtt ii llaannddeett äärr LLjjuunnggbbyy ddäärr vvaarr ttrreeddjjee ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraadd ffiicckk eetttt hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett uunnddeerr ddeenn sseennaassttee ttrreeåårrssppeerriiooddeenn.. SSäämmsstt äärr VVäärrnnaammoo ddäärr bbaarraa ttrree pprroocceenntt ffiicckk ddeett.. VVäässtteerrvviikkss TTiiddnniinnggeenn SSee wweebbaarrttiikkeellnn ppåå hhttttpp::////rreett..nnuu//zz55zzzz33rr33 SSiiddaa 88 aavv 3366

9 !åå ffiicckk rräätttt hhjjäällppmmeeddeell AArrbbeettaarrbbllaaddeett..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. SSiiddaa:: LLäässaarree:: TTIIEERR! FFåå aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffåårr hhjjäällppmmeeddeell aavv llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr.. II TTiieerrpp ffiicckk 1144 pprroocceenntt hhjjäällppmmeeddeell mmeellllaann oocchh DDäärrmmeedd hhaammnnaarr TTiieerrpp ppåå ppllaattss aavv ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. 12 Redaktionen i Tierp: Tel: , E-post: C Arbetarbladet tisdag 25 september 2012 nyheter. DDeett vviissaarr eenn uunnddeerrssöökknniinngg ffrråånn hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii.. -- BBeehhoovveenn äärr lliikknnaannddee ii aallllaa kkoommmmuunneerr.. DDäärrfföörr äärr ddeett aannmmäärrkknniinnggssvväärrtt aatttt ssiiffffrroorrnnaa sskkiilljjeerr ssiigg ssåå mmyycckkeett åått mmeellllaann aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarrnnaa,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå CCoommaaii.. AArrbbeettaarrbbllaaddeett SLUTAR. Nu går Leif Jonasson i pension och tackar för sig. Sedan 1990 har han drivit Söderfors bad och camping. Först som företrädare för Söderfors GOIF och de senaste åren Nu har Leif checkat ut som egen arrendator. Campingkungen abdikerar efter över 20 års jobb i Söderfors SÖDERFORS Han kallas för Campingkungen på bruket. Men nu lämnar Leif Jonasson tronen. Efter mer än 20 år säger han tack och hej till Söderfors bad och camping. Plocket efter årets säsong är gjort. Kvar på campingen finns en handfull husvagnar. I en bor några tyskar som följer tranornas väg från Västerbotten och söderut. Ännu har inte bassängtäckena åkt på. Skylten med reception, som en av de anställda tjejerna tillverkat, har åkt ned. Nästa gång den ska sättas upp är det inte av Leif Jonassons händer. Efter att ha förestått anläggningen sedan 1990 går han i pension. Det känns både och. 95 procent av gästerna är trevliga. Sedan finns det de som ger fan i att betala och åker härifrån. För några år sedan hade vi asfaltläggare från Irland här. De skitade ned och ockuperade tvättstugan. Men det är alla trogna campare som Leif kommer Leif Jonasson Ålder: 64 år. Bor: Söderfors. Familj: Hustru Kerstin. Aktuellt: Slutar som arrendatorer av Söderfors bad och camping. att minnas med värme. Ludde från Gävle har stått här i 16 år. Hans pojkes dagmamma tyckte att han borde se den här campingplatsen och så var han fast. Leif säger att gästerna uppskattar kombinationen av närheten till Dalälven, campingplatserna ligger vid stranden och utomhusbadet bredvid. De tycker att det är lugnt och skönt här. Vilsamt har det dock knappast varit för Leif att driva campingen. Leif berättar att han jobbat timmar om dagen sju dagar i veckan under säsongen. Det är allt från bokföring till att laga mat eller checka in och ut campare. Det skulle aldrig gå utan hjälpen av mina fyra anställda, tre tjejer och en kille. De kan alla rutiner. Sedan åtta år driver han anläggningen i egen regi. I 15 år dessförinnan var Söderfors GOIF arrendatorer med Leif som föreståndare. Jag jobbade som elektriker på Televerket, var med i idrottsföreningen och fick en förfrågan att ta över. Leif har aldrig ångrat att han tog uppdraget. Men han önskar att han varit yngre då han gav sig in i branschen. Då hade han haft mer ork. Vad han ska göra nu har han inte bestämt. Frugan har klagat på att vi aldrig kan ta sommarsemester. Leif har arrenderat anläggningen av Tierps kommun. De ska nu söka efter någon som vill ta över. Affärerna går skapligt. Campingen har varit full i sommar men badet har gått dåligt på grund av vädret. Men man måste se det över en femårsperiod och då är det positiva siffror. TEXT OCH FOTO Conny Svensson Tel Dannemora Mineral gör storaffär Få fick rätt hjälpmedel Gravida erbjuds tidig hjälp DANNEMORA Dannemora Mineral gör ny affär med tyska TIERP Få arbetssökande med funktionshinder får hjälpmedel av landets arbetsförmedlingar. I Tierp fick 14 procent vida i länet få tidig hjälp med hälsosamtal redan i vecka 6. TIERP Är du gravid och undrar hur du ska äta? Nu ska gra- stålkoncernen Arcelormittal. Drygt ton järnmalm ska levereras till årsskiftet. hjälpmedel mellan 2009 och Därmed hamnar Tierp Kvinnorna behöver få den här informationen så tidigt Järnmalmen ska skeppas till Arcelormittals stålverk på plats 102 av samtliga kommuner. som möjligt under graviditeten så att de kan anpassa sina i Bremen. Affären är en början på ett längre samarbete Det visar en undersökning från hjälpmedelsföretaget levnadsvanor. Det är bättre att göra rätt från början än att mellan bolagen, skriver Dannemora Mineral i ett pressmeddelande. Behoven är liknande i alla kommuner. Därför är det anningsbarnmorska vid Mödrahälsovårdsenheten i Uppsala. Comai. behöva oroa sig i efterhand, säger Lena Axén, samord- Dannemoras aktie på Stockholmsbörsen hade vid lunchtid stigit med 16 procent. arbetsförmedlingarna, säger Anna-Karin Bergius, vd på stå från alkohol och droger och hur de ska använda evenmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig så mycket åt mellan Gravida ska också bli mer medvetna om vikten av att av- Comai. tuella mediciner. SSiiddaa 99 aavv 3366

10 Spetsklasser kan bli verklighet på kommunens tre kommunala högstadieskolor redan till hösten 2013, om alliansen i Kungälv får som de vill. Vi vill att studiemotiverade som har ett speciellt mål tidigt ska kunna välja det. Vi har märkt att i musikklassen i Ytterby går de studiemotiverade för där får de lugn och ro, säger Håkan Olsson (FP), ordförande i bildningsutskottet. Som en del i alliansen sjupunktsprogram ingår att införa spetsklasser på Munkegärdeskolan, Thorildskolan och Ytterbyskolan. Alliansen vill ge ett uppdrag till de tre högstadieskolorna att skapa sig egna profiler. behöver bli bättre på till exempel matte och finns det motiverade elever, varför inte låta dem gå i en sådan klass? Bra för alla Håkan Olsson tror att spetsklasser blir bättre för alla elever, både de motiverade och de som är lite svagare. Hur blir spetsklasser bättre för de lite svagare? Det blir en effektivare användning av resurserna. Jag tror att alla vinner på att de studiemotiverade hjälper varandra. Jag säger inte att vi ska släppa de bästa lärarna dit. Rektorerna behöver inte lägga möda på att hålla ordning utan kan istället lägga resurser på extra stöd i klassen, säger han, och tror inte på att det blir ett a- och ett Ni vill att skolorna ska redovisa sina prestationer offentligt? På kommunens hemsida ska man se betygsstatistik och där talar skolan om vad de är duktiga på. De vill skikta Finns det motiverade elever, varför inte låta dem gå i en sådan klass? Håkan Olsson (FP) Miguel Odhner (S), oppositionsråd, vill prioritera mindre klassar och fler lärare i skolan för att alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Alla är unika, låt alla blomma, man måste ha resurser för alla innan man springer i väg och gör särskilda satsningar. CATRIN HANSSON Reporter kungalvsposten.se FAKTA Förslaget I Kungälvs allianspartiers förslag för bättre skola ingår bland annat: Förstärkt budget för att få fler matematiklärare till gymnasiet och mer stöd till elever med Asperger, adhd och liknande diagnoser. Förbättrad studievägled att vara ordföran de, det ville jag när jag gick i åttan också. avtalet. kommentarer förrän på måndag, säger skolskjutssamordnare Marielle Månskär. I onsdags i förra veckan gav Västtrafik Taxikurir en skriftlig varning. Om inte skolskjutsar för barn med särskilda behov, färdtjänst och sjukresor i Kungälv fungerar som de ska inom sju dagar så hade Västtra fik rätt att säga upp avtalet. Gunilla Wicktor, infor mationsansvarig för an ropsstyrd trafik på Västtra fik, tycker att det har blivit NNyyhheettsskklliipppp -- CCoommaaii!åå hhjjäällppmmeeddeell sskkrriivvss uutt KKuunnggäällvv KKuunnggäällvvss--!oosstteenn..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. SSiiddaa:: 88.. LLäässaarree:: UUnnddeerr åårreenn ffiicckk eennddaasstt nniioo pprroocceenntt aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee ii KKuunnggäällvv ssoomm hhaarr nnååggoonn ffoorrmm aavv ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. DDeett vviissaarr eenn ssaammmmaannssttäällllnniinngg ssoomm hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii hhaarr ggjjoorrtt.. DDeett ppllaacceerraarr KKuunnggäällvv ppåå ppllaattss bbllaanndd llaannddeettss kkoommmmuunneerr.. GGeennoommssnniitttteett fföörr hheellaa llaannddeett vvaarr 1133 pprroocceenntt.. KKuunnggäällvvss--!oosstteenn 8 KUNGÄLV Panaxia polisanmält Västra Götalandsregionen polisanmäler det konkursdrabbade värdetranportföretaget Panaxia. Det meddelade regionkansliet via ett pressmeddelande i fredags. Anledningen är de misstänkta oegentligheter som ska ha begåtts inom bolaget och som drabbat Västra Götalandsregionen, däribland Kungälv. Panaxia har hanterat och transporterat kontanter för regionens räkning sedan 2011 och enligt regionens finanschef Lars Hillerström saknas idag cirka fyra-fem miljoner kronor. KUNGÄLV Få hjälpmedel skrivs ut Under åren fick endast nio procent av de arbetssökande i Kungälv som har någon form av funktionshinder hjälpmedel utskrivna av arbetsförmedlingen. Det visar en sammanställning som hjälpmedelsföretaget Comai har gjort. Det placerar Kungälv på plats 192 bland landets kommuner. Genomsnittet för hela landet var 13 procent. KUNGÄLV Kampanj mot viltolyckor Den här veckan pågår Nationella viltolycksrådets kampanj mot viltolyckor. Det sker i snitt en viltolycka var 15:e minut på landets vägar. Till och med augusti i år har nästan olyckor med vilda djur inblandade rapporterats till polisen. I Kungälvs kommun har väg 168 ut mot Marstrand varit särskilt drabbad av viltolyckor. Med kampanjen vill rådet göra förarna mer uppmärksamma på de viltolycksdrabbade vägsträckorna. KUNGÄLV Återvinningen firas på lördag På lördag 29 september firas återvinningens dag runt om i Västsverige, för femte året i rad. Alla återvinningsstationer i elva kommuner, däribland Kungälv, håller öppet som vanligt och på många håll tar man in extra personal för att kunna svara på allmänhetens frågor. Temat för årets upplaga av Återvinningens dag är elektronikskrot. Försäljningen av elektronik ökar kraftigt samtidigt som mängden som lämnas till återvinning är relativt konstant. KUNGÄLVS-POSTEN TISDAG 25 SEPTEMBER 2012 Rektorerna gillar inte tanken på elitklasser Det blir någon form av klassindelning Elitklasser går inte hem Att profil bygger på att na själva ska kunna välja ett na ge de bästa eleverna en hos rektorerna, men Ytterbyskolan tycker att eleverna är intresserade och ämne de är intresserade av. chans att gå vidare men inte inte jätteduktiga. Vi bygger Att erbjuda fördjupning, i form av en elitklass, säger hela undervisningen på intresse snarare än att man ska stärker hela skolarbetet, sä- Han menar att det finns det är jag positiv till. Det Jan Andersson. profiler är positivt och fungerar bra. bli så duktig som möjligt, säger hon. Diskussionen om att nu ningen inom klassen. ger hon. olika sätt att lösa den stött- Jag tycker det är skillnad. Vi har ju musikklass och (FP) sa att studiemotivebyskolan kommer från elev- behålla klassen? Politikern Håkan Olsson prova nya profiler på Ytter- Varför är det viktigt att det är vi väldigt positiva till rade elever väljer musikklassen för att få lugn NO är uppe på tapeten en killar och tjejer, långa och rådet. Jag vill behålla blandning- och vi har redan startat upp ett arbete för att se på fler och ro? men vi är långt ifrån framme, matematik har också bakgrund och svenska här korta, elever med invandrar- profiler men vi är rädda att Inte för att få lugn och ro kallar vi det elit blir det fokus utan för att de är motiverade nämnts. är det vår uppgift att pusha, på prestation, säger Cristine de som går där, de får en bra det är möjligt att vi på skolan Lysell, rektor på Ytterbyskolan, som är en av de tre kom- att det blir fungerande och Jan Andersson, rektor på säger Jan Andersson. sammanhållning vilket gör Vill ha blandningen måste kunna bli bättre på det, munala högstadieskolorna bra. Thorildskolan, är emot I dag finns det en fotbollsprofil på Thorildskolan men där alliansen vill inför spetsklasser redan till nästa höst. NO och matte ser. Jan Andersson säger att det spetsklasser eller elitklas- Vad är skillnaden mellan Cristine Lysell är positiv till Det blir någon form av inte är någon form av spetsklass. elitklass och profil? alliansens tanke att elever- klassindelning. Jag vill gär- Alliansen vill ha spetsklasser på högstadiet FP: Skolorna ska redovisa resultat och profilera sig Fotbollsprofilen ligger i två klasser för att inte få det enkelspårigt. Plockar man ut en grupp elever så blir de en enhet som stärker sig och det vill jag undvika, säger han. Kungälvs-Posten har sökt rektorn på Munkegärdeskolan för en kommentar utan att lyckats. CATRIN HANSSON BRA HÅLLFASTHET. Jodå, den funkar för stretching, säger en nöjd Jörgen Olovsson i sällskap av från vänster Micael Pehrson, Stefan Månsson, Jan Brinktell och Michel Södergren. FOTO: KATARINA BERG Länkar samman Fontin med Trankärr Packa ryggsäcken och gjorda träbron som förbinder Fontin med Trankärr. säger Jörgen Olovsson som det finnas en rastplats med kilometerspåret. på familjedagen 14 oktober, Alldeles intill bron ska kats vid bäckravinen på 2,5 ta på vandrarkängorna. Sedan är det bara Idén föddes för några år hoppas att fler kommuninvånare på det här sättet ska gen Olovson med påtaglig Upplyst till Svarte Mosse bord och bänkar, visar Jör- sedan och syftet är att kunna att ta femkilometern i visa den gamla jordbruksbygden vid Trankärrs gård, slingan som leder upp på bron bara är till för vandrare punkten vid Röseberget leta sig fram till Trankärrs- entusiasm och berättar att Andra nyheter är utsikts- Fontin och passera den nya bron över till Trankärrsslingan. som fick ett positivt bemö- - Titta det är fotspår här Under vårt besök strilar skolan. Här finns numera berättar Jörgen Olovsson milspåret och Bohusleden. och joggare. ovanför Nordiska folkhögtande av arrendatorn Lars fast allt inte är riktigt klart regnet ner, men platsen är både bord och bänkar för Jörgen Olovsson är ansvarig för kommunens när- Även i Fontinrådet föll nöjt. ningsarbetet pågår för fullt i re. Nya är också belysnings- Josefsson. än, noterar Micael Pehrson trots det underskön och röj- trötta och hungriga vandraströvområden. Micael Pehrson är projektledare på komsommaren vände sig Olovs- Inte för cyklar Här blir det både efter- och Rexegatan upp till Svar- idén i god jord och på för- Arbetslivscentrums regi. stolparna från Tvetgatan munens infrastruktur. son till Micael Pehrson på En stor informationstavla middagssol och kvällssol så te Mosse samt stolparna på Tillsammans ger vi oss ut samhällsbyggnadskontoret. kommer att sättas upp så att vi tror att många ska hitta hit stigen från busshållplatsen för att titta på nyheterna som Därefter har det gått undan. ingen missar avfarten över och fika, reflektera och lyssna till bäcken, säger Jörgen te Mosse. vid Tvetgatan upp till Svar- ska locka ännu fler ut i skog Det kan hända att det blir bron. Både med vägvisare och mark. en invigning före, men om och en kort beskrivning av Olovsson och berättar att en KATARINA BERG Vi börjar med den fina ny- vi inte hinner äger den rum Trankärr. ny gångbro också har tillver på Kungälvs- Posten i fredags. SSiiddaa 1100 aavv 3366

11 NNyyhheettsskklliipppp -- CCoommaaii!åå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell ppåå jjoobbbbeett VVäässtteerrvviikkss--TTiiddnniinnggeenn..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. MMaarriiee KKeerrrroollff.. SSiiddaa:: 88.. LLäässaarree:: pprroocceenntt aavv VVäässtteerrvviikkss aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffiicckk uunnddeerr ppeerriiooddeenn ttiillll nnååggoonn ffoorrmm aavv hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett ffrråånn AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. DDeett ppllaacceerraarr VVäässtteerrvviikk ppåå ppllaattss 9933 aavv llaannddeettss ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. DDeett äärr hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii ssoomm ttaaggiitt ffrraamm ssttaattiissttiikk ppåå uuttsskkrriivvnniinnggeenn aavv hhjjäällppmmeeddeell ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. EEtttt vvääll aannppaassssaatt hhjjäällppmmeeddeell kkaann,, eennlliiggtt fföörreettaaggeett,, vvaarraa ddeett ssoomm ggöörr aatttt eenn ppeerrssoonn ffaakkttiisskktt kkaann kkoommmmaa uutt oocchh ffuunnggeerraa ppåå aarrbbeettssmmaarrkknnaaddeenn.. HHjjäällppmmeeddeell kkaann vvaarraa aalllltt mmööjjlliiggtt ssoomm hhjjäällppeerr ddeenn aannssttäällllddee iinnoomm nnååggoott eelllleerr nnååggrraa aavv oommrrååddeennaa ssyynn,, hhöörrsseell,, rröörreellssee//fföörrffllyyttttnniinngg,, kkooggnniittiioonn//kkoommmmuunniikkaattiioonn oocchh oorrttooppeeddii.. -- DDeett kkaann vvaarraa ssåå eennkkeelltt ssoomm eenn mmoobbiillaapppplliikkaattiioonn ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett oocchh ffåårr ssttöödd ii aatttt uuttfföörraa aarrbbeettssuuppppggiifftteerrnnaa,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå CCoommaaiill.. 8 Västerviks-Tidningen tisdag 25 september 2012 Alla måste dra i Earth Brake Unik utställning om hållbara konsumtionsmönster NÖDBROMS Vi måste återanvända saker och köpa kvalitetsgrejer som håller i många år. Det sa Per Allerth, vd för Västervik Miljö & Energi, när han på måndagen invigde miljöutställningen Earth Brake Är du med och bromsar? på Kulbacken. Miljö & Energi har kommit med idén till utställningen, vilken sedan bland andra Marcus Nord på Naturum Västervik hjälpt till att utforma. Den handlar om hållbara konsumtionsmönster och är ett resultat av uppsatta mål i Västerviks kommuns avfallsplan som antogs för exakt tre år sedan. FÖRSTA MÅLET i denna plan är att minst 80 procent av Västerviks hushåll år 2014 ska känna till kopplingen mellan konsumtionsmönster och avfall. Vi måste använda våra grejer längre. Då minskar avfallsmängden. Vi ska också satsa på kvalitet i stället för att köpa billiga SKOLOR Det är tio år sedan Kunskapsgården etablerades i Gamleby. Under de åren har över besökare kommit till Gamleby. Kunskapsgården är en del av Kunskapsskolan. Det finns två Kunskapsgårdar i Sverige. En i Gamleby och en i Falun. Eleverna från Kunskapsskolorna runt om i Sverige åker med buss till respektive ort och studerar praktiska ämnen intensivt under en vecka slöjd, bild och hemkunskap - under en vecka. De bor i skolans eget internat under vistelsen. DET ÄR inte unika besökare som kommit till Gamleby eftersom eleverna återkommer flera gånger under sin skoltid. Till Gamleby kommer elever från 14 olika Kunskapsskolor, från Ystad i söder till Stockholm i norr, berättar Ebon Söderberg, textillärare på Kunskapsgården i Gamleby. Hon är en av fyra ur personalen som arbetat där sedan saker, kasta dem och sedan bara köpa nya billiga saker, sade Per Allerth när han invigde utställningen. TILL INVIGNINGEN hade inbjudits ett stort antal representanter för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Utställningen understryker att jordens naturresurser är en ändlig källa. Därför är det så viktigt att vi lär oss hushålla med dessa naturresurser, sade Allerth. PÅ TV-SKÄRMAR kan utställningsbesökarna se en film som visar hur fattiga människor i avlägsna länder med enkla hammare och stämjärn hugger bort koppar från tusentals ton elektroniskt avfall. I en annan monter, som gjorts av barnen på förskolan Gulvivan i Västervik, visas hur förpackningar kan tas om hand för att återanvändas. starten. De övriga tre Elisabeth Koffed, Pelle Eriksson och Stefan Algotsson - arbetar i köket. Per Allerth, till vänster, och Marcus Nord är överens om att mängden avfall måste minska. Jordens naturresurser är nämligen ingen oändlig källa. FOTO: KJELL-ARNE KARLSSON UTSTÄLLNINGEN TAR upp frågor som vad konsumtion är, varifrån de produkter du köper kommer, konsumtionens konsekvenser och begränsade resurser, att återanvända produkter och material, materialets väg samt även en fotout- KUNSKAPSGÅRDEN I Gamleby har 14 anställda varav fem är lärare. Ny rektor är Dennis Fagerudd, som dessutom är slöjdlärare. Varje läsår kommer elever till oss. Dessutom ett stort antal personal och anhöriga som följer med från respektive skola. Till Gamleby kommer också regelbundet elever på besök från Kunskapsgårdens tre skolor i England (Ipswich, Hampton och Twickenham). Text och foto: Hans Brandin ställning där unga fotografer fått ge sin bild av Konsumtion. Alla är välkomna att besöka utställningen, men Kunskapsgården i Gamleby har haft över besök Ebon Söderberg, Elisabeth Koffed, Stefan Algotsson och Pelle Eriksson har alla arbetat sedan starten på Kunskapsgården i Gamleby. U Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 28 grundskolor och åtta gymnasier, 900 medarbetare och elever - fler elever per årskurs i grundskolan än i Sveriges femte största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor. man riktar sig främst till förskole- och skolbarn: Små barn är ofta mycket intresserade av vår miljö. De kan säkert påverka HJÄLPMEDEL 15 procent av Västerviks arbetssökande med funktionshinder fick under perioden 2009 till 2011 någon form av hjälpmedel utskrivet från Arbetsförmedlingen. Det placerar Västervik på plats 93 av landets samtliga kommuner. Det är hjälpmedelsföretaget Comai som tagit fram statistik på utskrivningen av hjälpmedel till arbetssökande med funktionshinder. Ett väl anpassat hjälpmedel kan, enligt företaget, vara det som gör att en person faktiskt kan komma ut och fungera på arbetsmarknaden. HJÄLPMEDEL KAN vara allt möjligt som hjälper den anställde inom något eller föräldrarna efter att de har varit här på Kulbacken, tror Per Allerth. Kjell-Arne Karlsson Få funktionshindrade får hjälpmedel på jobbet Viltolycka vid Heda några av områdena syn, hörsel, rörelse/förflyttning, kognition/kommunikation och ortopedi. Det kan vara så enkelt som en mobilapplikation som ser till att man kommer i tid till jobbet och får stöd i att utföra arbetsuppgifterna, säger Anna-Karin Bergius, vd på Comail. I VÄSTERVIK skrevs totalt 108 hjälpmedel ut under den senaste treårsperioden. Trots den låga andelen, ligger kommunen över riksgenomsnittet på 13 procent. Bäst i landet är Ljungby där var tredje funktionshindrad fick ett hjälpmedel utskrivet under den senaste treårsperioden. Sämst är Värnamo där bara tre procent fick det. Marie Kerrolf VILTOLYCKA Vid tiden på måndagskvällen körde en personbil på en hjort vid Heda utanför Gamleby. Bilisten klarade sig, men bilen fick en del smärre skador. Eftersök sattes in efter hjorten som sprang i väg in i skogen. II VVäässtteerrvviikk sskkrreevvss ttoottaalltt hhjjäällppmmeeddeell uutt uunnddeerr ddeenn sseennaassttee ttrreeåårrssppeerriiooddeenn.. TTrroottss ddeenn llååggaa aannddeelleenn,, lliiggggeerr kkoommmmuunneenn öövveerr rriikkssggeennoommssnniitttteett ppåå 1133 pprroocceenntt.. BBäässtt ii llaannddeett äärr LLjjuunnggbbyy ddäärr vvaarr ttrreeddjjee ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraadd ffiicckk eetttt hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett uunnddeerr ddeenn sseennaassttee ttrreeåårrssppeerriiooddeenn.. SSäämmsstt äärr VVäärrnnaammoo ddäärr bbaarraa ttrree pprroocceenntt ffiicckk ddeett VVäässtteerrvviikkss--TTiiddnniinnggeenn eelllleerr aarrttiikkeellfföörrffaattttaarreenn.. SSiiddaa 1111 aavv 3366

12 PPiitteeåå ddåålliiggtt ppåå hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee!iitteeåå--ttiiddnniinnggeenn..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. UUrrbbaann EEddiinn.. SSiiddaa:: LLäässaarree:: !IITTEEÅÅ DDeett äärr hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii ssoomm ggjjoorrtt eenn ggeennoommggrriippaannddee uunnddeerrssöökknniinngg aavv hhuurr ddeett fföörrhhåålllleerr ssiigg mmeedd ttiillllhhaannddaahhåållllaannddeett aavv hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ppeerrssoonneerr ssoomm ssöökkeerr jjoobbbb oocchh äärr ii bbeehhoovv aavv hhjjäällppmmeeddeell.. SSaammmmaannssttäällllnniinnggeenn äärr ffööggaa ssmmiicckkrraannddee fföörr!iitteeåå,, ttrroottss aatttt mmaann hhäärr lliiggggeerr öövveerr rriikkssggeennoommssnniitttteett.. SSttaattiissttiikkeenn vviissaarr aatttt llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr rreenntt ggeenneerreelllltt äärr ddåålliiggaa ppåå aatttt sskkrriivvaa uutt ffåå hhjjäällppmmeeddeell ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. II!iitteeåå hhaannddllaaddee ddeett bbaarraa oomm 1144 pprroocceenntt mmeellllaann åårreenn oocchh DDeett hhäärr kkaann jjäämmfföörraass mmeedd ggeennoommssnniitttteett fföörr hheellaa llaannddeett ssoomm vvaarr 1133 pprroocceenntt.. II 9900 kkoommmmuunneerr sskkrreevvss ddeett uutt hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ffäärrrree äänn ttiioo pprroocceenntt.. AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn ii LLjjuunnggbbyy kkoommmmuunn äärr bbäässtt ii llaannddeett.. DDäärr ffiicckk vvaarr ttrreeddjjee ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraadd hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett.. -- VVääll aannppaassssaaddee hhjjäällppmmeeddeell kkaann ffåå fflleerr ppeerrssoonneerr aatttt kkoommmmaa uutt oocchh ffuunnggeerraa ppåå aarrbbeettssmmaarrkknnaaddeenn.. DDeett kkaann vvaarraa ssåå eennkkeelltt ssoomm eenn mmoobbiillaapppplliikkaattiioonn ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett oocchh ffåårr ssttöödd ii aatttt uuttfföörraa aarrbbeettssuuppppggiifftteerrnnaa.. DDeett äärr vvääll aannvväännddaa sskkaatttteeppeennggaarr,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå CCoommaaii.. Piteå dåligt på hjälpmedel till funktionshindrade PITEÅ Få arbetssökande med funktionshinder får hjälpmedel utskrivna av landets arbetsförmedlingar. I Piteå fick bara 14 procent av de arbetssökande hjälpmedel utskrivna under treårsperioden 2009 till Piteå tillhör inte ens topp 100 av landets kommuner. Det är hjälpmedelsföretaget Comai som gjort en genomgripande undersökning av hur det förhåller sig med tillhandahållandet av hjälpmedel till personer som söker jobb och är i behov av hjälpmedel. Sammanställningen är föga smickrande för Piteå, trots att man här ligger över riksgenomsnittet. Statistiken visar att landets arbetsförmedlingar rent generellt är dåliga på att skriva ut få hjälpmedel till arbetssökande med funktionshinder. I Piteå handlade det bara om 14 procent mellan åren 2009 och Det här kan jämföras med genomsnittet för hela landet som var 13 procent. I 90 kommuner skrevs det ut hjälpmedel till färre än tio procent. Arbetsförmedlingen i Ljungby kommun är bäst i landet. Där fick var tredje funktionshindrad hjälpmedel utskrivet. Väl anpassade hjälpmedel kan få fler personer att komma ut och fungera på arbetsmarknaden. Det kan vara så enkelt som en mobilapplikation som ser till att man kommer i tid till jobbet och får stöd i att utföra arbetsuppgifterna. Det är väl använda skattepengar, säger Anna-Karin Bergius, vd på Comai. Anna-Karin Bergius säger sig vara förvånad över att siffrorna skiljer sig rejält mellan olika arbetsförmedlingar/kommuner. Inte minst för att det är rimligt anta att behoven är liknande oavsett vilken kommun den behövande bor i, säger hon. Tanken med de hjälpmedel som Arbetsförmedlingen skriver ut är att de ska kompensera en nedsatt arbetsförmåga och kan se ut på många sätt. Hjälpmedlen kan utveckla förmåga, uppväga förlorad förmåga och förbättra nedsatt förmåga. Det kan även handla om en fysik anpassning av arbetsplatsen. Urban Edin Fläktg. 11, Backen Piteå. Öppet vard. 8-17, lörd.29/ FAKTA hjälpmedel n Hjälpmedel brukar delas in i områden som hörsel, syn, rörelsehinder/förflyttning, kognition/kommunikation och ortopedi. n Hjälpmedel kan bland annat skrivas ut av landstingen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. n Det finns i dag ingen samlad statistik om vilka som har hjälpmedel, omfattning av förskrivning/tillhandahållande av olika hjälpmedel eller om kostnader för hjälpmedel och hjälpmedelverksamhet. n Det finns över hjälpmedelsartiklar registrerade i databasen HINFO, en databas sammanställd av kommuner och landsting. n Källa: Comai Piteå-Tidningen Tisdag 25 september 2012 NYHETER 15 Protester mot HVB-hem prövas PITEÅ Ett par i Piteå som protesterat mot att ett hus nära deras blir HVB-hem för ungdomar med psykosociala problem har rätt att få sitt överklagande prövat av länsstyrelsen, beslutar mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen avvisade överklagandet DAGENS VARA! WC-stol standardsits, ord.4.570: :- Pris endast idag! Pris med installation, bokad idag: 2.945:- med rotavdrag: 2.545:- STOCKHOLM Svenska banker och försäkringsbolag lägger omkring 700 miljoner kronor på reklam varje år, visar en undersökning. Konsumenterna är i ett väldigt underläge, säger sparekonomen Claes Hemberg. Totalt åtta miljarder kronor har de största bankerna och försäkrings- eftersom de två husen inte ligger direkt intill varandra och paret därför inte hade talerätt. Men rätten anser att husen, som ligger på varsin sida om en åker, ligger tillräckligt nära och att ärendet är av en sådan art att de har rätt att få sin invändning prövad. Pensionsbolag satsar miljoner på reklam bolagen satsat på reklam sedan millennieskiftet, enligt siffror som mediebyrån IUM tagit fram på uppdrag av Skandia. Det är enorma siffror. Reklam kan vi inte förbjuda, men konsumenterna behöver få bättre hjälp med att tolka och jämföra, säger Claes Hemberg på Avanza Bank. TT Smartast i familjen! NIBE F1245 en avancerad bergvärmepump som alla kan använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%. Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta funktioner på Upp till 80% besparing AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss ssääggeerr ssiigg vvaarraa fföörrvvåånnaadd öövveerr aatttt ssiiffffrroorrnnaa sskkiilljjeerr ssiigg rreejjäälltt mmeellllaann oolliikkaa aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr//kkoommmmuunneerr.. -- IInnttee mmiinnsstt fföörr aatttt ddeett äärr rriimmlliiggtt aannttaa aatttt bbeehhoovveenn äärr lliikknnaannddee ooaavvsseetttt vviillkkeenn kkoommmmuunn ddeenn bbeehhöövvaannddee bboorr ii,, ssääggeerr hhoonn.. TTaannkkeenn mmeedd ddee hhjjäällppmmeeddeell ssoomm AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn sskkrriivveerr uutt äärr aatttt ddee sskkaa kkoommppeennsseerraa eenn nneeddssaatttt aarrbbeettssfföörrmmååggaa oocchh kkaann ssee uutt ppåå mmåånnggaa ssäätttt.. HHjjäällppmmeeddlleenn kkaann uuttvveecckkllaa fföörrmmååggaa,, uuppppvvääggaa fföörrlloorraadd fföörrmmååggaa oocchh fföörrbbäättttrraa nneeddssaatttt fföörrmmååggaa.. DDeett kkaann äävveenn hhaannddllaa oomm eenn ffyyssiikk aannppaassssnniinngg aavv SSiiddaa 1122 aavv 3366

13 aarrbbeettssppllaattsseenn.. FFAAKKTTAA hhjjäällppmmeeddeell!iitteeåå--ttiiddnniinnggeenn eelllleerr aarrttiikkeellfföörrffaattttaarreenn.. SSiiddaa 1133 aavv 3366

14 !åå ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ii bblleekkiinnggee ffåårr hhjjäällppmmeeddeell aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn SSyyddöössttrraann..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLoottttiiee HHÅÅKKAANNSSSSOONN.. SSiiddaa:: LLäässaarree:: BBLLEEKKIINNGGEE aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarrnnaa ii bblleekkiinnggee äärr ddåålliiggaa ppåå aatttt sskkrriivvaa uutt hhjjäällppmmeeddeell ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. SSaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr lliiggggeerr uunnddeerr ggeennoommssnniitttteett fföörr hheellaa llaannddeett.. SSäämmsstt äärr ddeett ii OOllooffssttrröömm ddäärr bbaarraa ffyyrraa pprroocceenntt aavv ddee ffuunnkkttiioonnssnneeddssaattttaa ffååtttt hhjjäällppmmeeddeell.. BBäässtt äärr ddeett ii SSööllvveessbboorrgg ddäärr ttiioo pprroocceenntt ffååtttt hhjjäällppmmeeddeell,, mmeenn äävveenn ddäärr lliiggggeerr mmaann uunnddeerr ggeennoommssnniitttteett ssoomm äärr 1133 pprroocceenntt.. DDeett ffrraammggåårr aavv eenn ssaammmmaannssttäällllnniinngg ssoomm hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii ggjjoorrtt oocchh ssiiffffrroorrnnaa ggäälllleerr fföörr ppeerriiooddeenn MMoobbiillaapppplliikkaattiioonn -- VVääll aannppaassssaaddee hhjjäällppmmeeddeell kkaann ffåå fflleerr ppeerrssoonneerr aatttt kkoommmmaa uutt oocchh ffuunnggeerraa ppåå aarrbbeettssmmaarrkknnaaddeenn.. DDeett kkaann vvaarraa ssåå eennkkeelltt ssoomm eenn mmoobbiillaapppplliikkaattiioonn ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett oocchh ffåårr ssttöödd ii aatttt uuttfföörraa aarrbbeettssuuppppggiifftteerrnnaa.. DDeett äärr vvääll aannvväännddaa sskkaatttteeppeennggaarr,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå CCoommaaii ii eetttt pprreessssmmeeddddeellaannddee.. SVALÖV En pojke dog sedan han blivit påkörd av ett Pågatåg i Billeberga, öster om Landskrona. Olyckan inträffade vid en järnvägsövergång strax efter klockan 17 på måndagen. Enligt de uppgifter som har kommit fram från platsen så tyder det på att det rör sig om en olycka. Han var där med anhöriga, säger Calle Persson vid polisens ledningscentral i Skåne. Tågtrafiken stoppades i nära två timmar efter olyckan. (TT) KARLSKRONA När familjen på fredagskvällen besökte leklandet i Karlskrona passade tjuven på. Den undanställda väskan vittjades på en mobiltelefon av iphonemodell. På Playbar stals en mobiltelefon vid 1-tiden på natten till lördagen. Telefonen förvarades i en byxficka. MALMÖ Jakthundars möten med vildsvin har blivit allt fler och allt våldsammare. Hittills i år har antalet hundar som blivit skadade av vildsvin ökat med 133 procent jämfört med samma period i fjol, enligt skadestatistik från Agria. Från 33 hundar förra året till 73 i år. För att förhindra allvarliga skador rekommenderas skyddsvästar som skyddar jakthundens bröstkorg, reflexer och att hunden testas i Jägareförbundets vildsvinshägn. (TT) STOCKHOLM ABB har fått en order från Mocambique värd 50 miljoner dollar, cirka 330 miljoner kronor. ABB ska bland annat uppgradera högspänningsutrustning i en omriktarstation som exporterar energi från vattenkraft från Mocambique till Sydafrika. Ledningen är kilometer lång. Export av förnybar energi är en viktig inkomstkälla för landet. (TT) BLEKINGE De höll på med landsting, och det är ju sjukvård och såna viktiga saker. Men när de pratade om landstingsbudget med en massa siffror bara gäspade folk. Och när de pratade om vård med ord som somatisk och palliativ fick vanliga människor något frånvarande i blicken. Så de bestämde sig för att börja berätta sagor i stället. Nu heter det inte sagor förstås, utan storytelling och är jättemodernt bland företag. Så då kanske man kan börja berätta i politiken också, tänkte Alexander, Emma, Nina och de andra i moderata landstingsgruppen. De gick ut och pratade med jättemycket folk och När Moderaterna började berätta fick in en del både roliga och hemska historier om hur det kan vara i vården. Och sen tänkte de ut BLEKINGE Sämst är det i Olofström där bara fyra procent av de funktionsnedsatta fått hjälpmedel. Bäst är det i Sölvesborg där tio procent fått hjälpmedel, men även där ligger man under genomsnittet som är 13 procent. Det framgår av en sammanställning som hjälpmedelsföretaget Comai gjort och siffrorna gäller hur de själva skulle vilja ha det. Inte nu direkt, utan de tänkte hur det skulle bli om de vinner valet 2014 och sen får fyra år till på att fixa till både det ena och det andra. Och så satte de igång STOCKHOLM Men priset på surfandet höjs för dem som inte vill köpa ett paket med alla mobiltjänster. Vi har fått signaler från kunderna att de vill kunna använda ip-telefoni och då låter vi det ingå, säger Ulrika Steg, chef för mobilitetstjänster i Sverige. Telia Sonera har tidigare gått ut med att ip-telefoni ska kosta extra för kunder som tecknar nya abonnemang. Bakgrunden är att tjänster som Skype och Viber på sikt kan komma att konkurrera ut traditionella röstsamtal, som står Arbetsförmedlingen i Ljungby kommun är bäst i landet på att skriva ut hjälpmedel. Där fick var tredje funktionshindrad hjälpmedel utskrivet. Det är rimligt att anta att behoven är liknande i alla kommuner. Därför och berätta historier om hur bra det kan bli, med inspiration från de fall de hört folk berätta om. En riktig professionell storyteller har hjälpt dem att få den rätta berättarsnitsen på historierna. Nu har moderaterna lagt ut sina storytellinghistorier om det kan komma att se ut i vården i Blekinge 2018 på hemsidan och eftersom de är väldigt moderna har de också en Facebookgrupp och finns på Twitter där de kvittrar på om #framtidblekinge. Det här tycker moderater på andra håll är jätteintressant, så nu ska Alexander och de andra åka upp till Stockholm och berätta för andra moderater hur man gör när man använder sån här storytelling i politiken. för perioden Väl anpassade hjälpmedel kan få fler personer att komma ut och fungera på arbetsmarknaden. Det kan vara så enkelt som en mobilapplikation som ser till att man kommer i tid till jobbet och får stöd i att utföra arbetsuppgifterna. Det är väl använda skattepengar, säger Anna-Karin Bergius, vd på Comai i ett pressmeddelande. I 90 av landets kommuner skrevs det ut hjälp- medel till färre än tio procent. Fyra av dessa finns i Blekinge. är det anmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig så mycket åt mellan arbetsförmedlingarna, säger Anna-Karin Bergius. för en stor del av teleoperatörernas inkomster. I Telias fall 80 procent. Enligt Ulrika Steg ska beslutet inte leda till höjda priset på de abonnemang som inkluderar alla mobiltjänster. Däremot höjer Telia priset på separata surfpaket på upp till 30 kronor dyrare i månaden. Maxtaxan för dem som betalar per dag mer än fördubblas, från 9 kronor till 19 kronor, samtidigt som den tillåtna datamängden utökas. (TT) II 9900 aavv llaannddeettss kkoommmmuunneerr sskkrreevvss ddeett uutt hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ffäärrrree äänn ttiioo pprroocceenntt.. FFyyrraa aavv ddeessssaa ffiinnnnss ii BBlleekkiinnggee.. aannmmäärrkknniinnggssvväärrtt AArrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn ii LLjjuunnggbbyy kkoommmmuunn äärr bbäässtt ii llaannddeett ppåå aatttt sskkrriivvaa uutt hhjjäällppmmeeddeell.. DDäärr ffiicckk vvaarr ttrreeddjjee ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraadd hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett.. -- DDeett äärr rriimmlliiggtt aatttt aannttaa aatttt bbeehhoovveenn äärr lliikknnaannddee ii aallllaa kkoommmmuunneerr.. DDäärrfföörr äärr ddeett aannmmäärrkknniinnggssvväärrtt aatttt ssiiffffrroorrnnaa sskkiilljjeerr ssiigg ssåå mmyycckkeett åått mmeellllaann aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarrnnaa,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss.. FFaa kk ttaa SSåå mmåånnggaa ffåårr hhjjäällppmmeeddeell aannddeell aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ssoomm hhaarr ffååtttt hhjjäällppmmeeddeell ii pprroocceenntt ((ppllaattss bbllaanndd llaannddeettss kkoommmmuunneerr)) 11.. ssööllvveessbboorrgg 1100 %% ((118899)) 22.. SSiiddaa 1144 aavv 3366

15 KKaarrllsshhaammnn 99 %% ((220000)) 33.. KKaarrllsskkrroonnaa 88 %% ((222266)) 44.. rroonnnneebbyy 55 %% ((226633)) 55.. oollooffssttrröömm 44 %% ((227722)) FFoottnnoott:: ssttaattiissttiikkeenn äärr hhäämmttaadd ffrråånn aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeennss ssiiffffrroorr öövveerr hhuurr mmåånnggaa hhjjäällppmmeeddeell ssoomm hhaarr sskkrriivviittss uutt uunnddeerr åårreenn ssaammtt hhuurr mmåånnggaa mmeedd eenn ffuunnkkttiioonnssnneeddssäättttnniinngg ssoomm hhaarr vvaarriitt iinnsskkrriivvnnaa hhooss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. BBiillddtteexxtt:: EENNKKEELLTT.. AAnnppaassssaaddee hhjjäällppmmeeddeell kkaann vvaarraa ssåå eennkkeelltt ssoomm eenn mmoobbiillaapppplliikkaattiioonn ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett oocchh ffåårr ssttöödd ii aatttt uutt--fföörraa aarrbbeettssuuppppggiifftteerrnnaa.. SSiiddaa 1155 aavv 3366

16 SSyyddöössttrraann SSiiddaa 1166 aavv 3366

17 1188 pprroocceenntt BBaarroommeetteerrnn..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. SSiiddaa:: LLäässaarree:: aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffiicckk aarrbbeettssrreellaatteerraaddee hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn ii EEmmmmaabbooddaa uunnddeerr ttrreeåårrssppeerriiooddeenn DDäärrmmeedd hhaammnnaarr EEmmmmaabbooddaa ppåå ppllaattss 4433 aavv ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. DDeett vviissaarr eenn ssaammmmaannssttäällllnniinngg ssoomm hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii hhaarr ggjjoorrtt.. GGeennoommssnniitttteett fföörr llaannddeett vvaarr 1133 pprroocceenntt.. BBaarroommeetteerrnn BAROMETERN-OT tisdag 25 september 2012 Redigering: Daniel Lund/Thomas Schwab 13 Vi vill ha era tips! Redaktion: Jan Andersson Ring eller mejla: Peter Lejon ! E-post: n EMMABODA Tvistefråga kan få snöpligt slut Bro eller tunnel på stationsområdet i Emmaboda? Svaret kan bli att det varken blir det ena eller det andra. EMMABODA. I början på året var det livliga diskussioner om det skulle vara bro eller tunnel på järnvägsområdet i Emmaboda. Barometern anordnade en stor enkät där läsarna fick tycka till och även Emmaboda kommun hade ett frågeformulär på sin hemsida. Frågan engagerade många och åsikterna gick isär, både bland politiker och allmänhet. Inte lika intresserade Tidigare hade vi bråttom att få ett besked från politikerna om det skulle vara bro eller tunnel eftersom vi räknade med att Trafikverket skulle vara med och finansiera satsningen, men deras intresse är inte lika stort längre, säger Emmabodas kommunchef Claes Lewander. Nu kommer i stället dis- Från och med i dag, tisdag, och cirka elva veckor framåt genomför Teracom ett omfattande arbete med att byta ut hela antennsystemet på sändaren i Emmaboda. kussionerna och kommunens planer att inrikta sig på hur man kan göra själva stationsområdet i Emmaboda trevligare och vackrare för invånare och resenärer. Helt annat läge Kan det bli så att det varken blir bro eller tunnel? På kort sikt kan det bli så. Allt beror på hur diskussionerna fortskrider med Trafik verket, säger Claes Lewander. För om Trafikverket inte vill vara med och betala för en planfri korsning på stationsområdet är det bara en kommunal angelägenhet och endast en fråga för den kommunala budgeten. Då hamnar det hela i ett annat läge. Spårläggning och makadamrening är nu klar längs hela sträckan. Totalt har 52 EMMABODA. Arbetet syftar till att höja driftsäkerheten och förbättra mottagningsmöjligheterna i området. Den befintliga antennen är från 1970-talet och är optimerad för att sända en kanal. Den nya antennen kommer att ha en betydligt jämnare spridning av signalen över alla frekvenser, vilket kommer att höja driftsäkerheten och förbättra mottagningsmöjligheterna Det tycks som tågresenärerna i Emmaboda även i fortsättningen får passera över spåren när de byter perrong. FOTO: JAN ANDERSSON kilometer nytt spår lagts mellan Emmaboda och Karlskrona. Arbetet med att sätta upp kontaktledningsstolpar har börjat. Över tusen stolpar ska sättas upp i de nedgrävda fundamenten och därefter kommer kontaktledningen att monteras. I Vissefjärda fortsätter arbetet med den nya gångoch cykeltunneln och de nya plattformarna. I Saleboda och Kestorp norr om Rödeby i Blekinge gjuts nya fundament till broarna. På den sistnämnda platsen ersätts den gamla järnvägsövergången av en ny gång- och cykelbro. TEXT JAN ANDERSSON Nytt system ska ge bättre tv-bild generellt i täckningsområdet. Under perioden kommer tv-sändningarna för de flesta tv-kanalerna att ske med reducerad effekt, vilket kan påverka tv-mottagningen och innebära störningar för hushåll i området. På de allra flesta platser förväntas signalnivån ändå Trafikverkets intresse är inte lika stort längre Claes Lewander, kommunchef n FAKTA Järnvägssträckan Emmaboda- Karlskrona Hösten 2010 inleddes byggarbetena på den 57 kilometer långa sträckan på Kust till kustbanan. I december 2011 stoppades all tågtrafik på banan och ersattes med bussar. Sommaren 2013 är det tänkt att tågen ska börja rulla igen. vara tillräcklig från sändarstationen i Emmaboda. Av säkerhetsskäl kan vissa kortare avbrott förekomma under dagtid, då Teracoms höghöjdstekniker arbetar i masten. JAN ANDERSSON Elev kränkt av stjärnsystem En elev på Bjurbäcksskolan kände sig kränkt när han fick stjärnor på bänken. Stjärnorna delades ut när eleverna gjort något dumt. EMMABODA. Det framgår av en anmälan till Skolinspektionen. En av eleverna föreslog det så kallade stjärnsystemet vid ett klassråd. Systemet innebar att en elev fick en stjärna när han eller hon gjorde något dumt och att läraren tog bort en stjärna när eleven gjort något bra. När rektorn fick vetskap om systemet, som pågick en vecka, kom hon tillsammans med läraren överens om att omedelbart ta bort det. I ett yttrande till Skolinspektionen konstaterar Emmaboda kommun att systemet var olämpligt och förstår att eleven kan ha känt sig utsatt. 18 procent Några åtgärder med anledning av elevens upplevelse av kränkning vidtogs inte vilket Skolinspektionen bedömer som en brist. Eftersom eleven avslutat sin skolgång på Bjurbäcksskolan och stjärnsystemet omedelbart upphörde när det kom till rektorns kännedom avstår Skolinspektionen från ingripande. Kommunen tillstår att eleven blev verbalt kränkt av andra elever vid ett annat tillfälle. Skolan gjorde då en utredning och kallade till samtal med inblandade elever och informerade föräldrarna. I det fallet har Skolinspektionen kommit fram till att Bjurbäcksskolan inte bröt mot bestämmelserna utan vidtog nödvändiga åtgärder. JAN ANDERSSON av de arbetssökande med funktionshinder fick arbetsrelaterade hjälpmedel utskrivna av arbetsförmedlingen i Emmaboda under treårsperioden Därmed hamnar Emmaboda på plats 43 av samtliga kommuner. Det visar en sammanställning som hjälpmedelsföretaget Comai har gjort. Genomsnittet för landet var 13 procent. n NYHETER I KORTHET LÅNGASJÖ Ansökan om att hålla visenter En ansökan om att hålla visenter, europeisk bison, i hägn på en fastighet i Skallebo i Långasjö församling har lämnats in till länsstyrelsen av Carola och Jonas Carlsson, Käsemåla, samt EBCC, European Bison Conservation Center, som är en organisation som arbetar med att rädda visenterna från utrotning. n NOTERAT Månadsmöte. Vissefjärda PRO har hållit månadsmöte i Föreningshuset. Ordföranden Kerstin Svensson informerade ifrån samorganisationens möte, samt att till novembermötet kommer Mirelle Mård för att tala om trygghets-särskilt boende i Emmaboda kommun. Studieorganisatör Henry Josefsson rapporterade att en studiecirkel om landskapet Värmland kommer att starta den 22 oktober. Ebbe Svensson informerade att gymnastiken har börjat och att bowlingen ska komma i gång. Föreningen är inbjuden till Algutsboda PRO den 17 oktober. Den 12 november kommer teatern Kärlek- Pengar att spelas i Föreningshuset. Åke Pettersson informerade om Film i Glasriket. Inger Bark-Lagergren visade film och talade om rättvis handel. Hans Karlsson från Öland underhöll med egna dikter. Nästa möte den 25 oktober blir det teater. Emmaboda hälsocentral Ny telefontid på fredagar från och med 28 september, Ringer du efter kopplas ditt samtal vidare till SSiiddaa 1177 aavv 3366

18 66 pprroocceenntt aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee OOsskkaarrsshhaammnnss--TTiiddnniinnggeenn..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. SSiiddaa:: 44.. mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ffiicckk hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. DDeett vviissaarr eenn ssaammmmaannssttäällllnniinngg aavv hhjjäällppmmeeddeellssbboollaaggeett CCoommaaii.. DDäärrmmeedd hhaammnnaarr OOsskkaarrsshhaammnn ppåå ppllaattss aavv ssaammttlliiggaa kkoommmmuunneerr.. GGeennoommssnniitttteett fföörr hheellaa llaannddeett vvaarr 1133 pprroocceenntt.. OOsskkaarrsshhaammnnss--TTiiddnniinnggeenn 4 Redigering: Jan Brunby tisdag 25 september 2012 BAROMETERN-OT noskarshamn JYLLAND Fredericia Middelfart Kolding FYN Oskarshamn sneglar på danska lösningar Oskarshamn sneglar på hur danskarna gör när hamn- och industriområden görs om till attraktiva bostadsområden. OSKARSHAMN. En grupp med ledande politiker och tjänstemän från Oskarshamn synade under två dagar hur danska vänorten Middelfart och två andra danska kommuner, Fredericia och Kolding, gjort för att förvandla tidigare industrihamnar till attraktiva områden för boende, handel, friluftsliv och annat. En erfarenhet deltagarna kan dra efter besöket är att omvandlingen ofta tar längre tid än förväntat. Det kan ta år från idé till verklighet. Oskarshamns vänort Middelfart har omvandlat sin DANMARK tidigare industrihamn till ett modernt område för boende, handel, restauranger och friluftsliv. I området ligger även den så kallade Kulturön med stadsbibliotek, biograf och turistbyrå. Kommunen satsar även på grön tillväxt och energieffektiva lösningar. Fredericia samarbetar kring hamnfrå- gor med Middelfart och planerar att under år omvandla ett tidigare industri- och hamnområde på 20 hektar till en ny stadsdel vid vattnet. Kolding jobbar för att bli ett designcentrum, ett vill Design Icon Valley. Ett nytt universitetsområde med plats för studenter ska vara klart HÅKAN CARLSSON Kanske är det en stadsdel i stil med den som Fredericia planerar att bygga i sitt hamnområde som politiker och tjänstemän vill få till i Oskarshamn. FOTO: PRIVAT 6procent av de arbetssökande med funktionshinder fick hjälpmedel utskrivna av arbetsförmedlingen. Det visar en sammanställning av hjälpmedelsbolaget Comai. Därmed hamnar Oskarshamn på plats 256 av samtliga kommuner. Genomsnittet för hela landet var 13 procent. ni KORTHET DRAGSKÄR Svar på brandorsak kan dröja På måndagen fortsatte polisen den tekniska undersökningen i resterna av den villa i Dragskär som totalförstördes i en brand natten till lördagen. Prover kommer att skickas till Statens kriminaltekniska laboratorium och det dröjer troligen innan svar kan ges på vad som kan ha orsakat branden. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand. OT den 24 september Här förbereds eleve Eleverna har olika skäl till varför de pluggar på komvux. Men för många är det en andra chans till bättre betyg som kan ge drömjobbet. OSKARSHAMN. I en av Oscarsgymnasiets korridorer håller komvux till och två av dem som inväntar dagens första lektion är Linda Quist och Marie Hultman. Det är engelska som står på tur men båda två ägnar studietiden även åt andra ämnen. Jag läser matte, biologi, psykologi och servicekunskap utöver engelskan. Och det är för att få behörighet till högskolan, säger Linda Quist. Har haft en paus Både Linda Quist och Marie Hultman har haft en paus från studierna sedan gymnasietiden och upplever en stor skillnad från då. Tempot är mycket högre här, det är intensivt och det går fort framåt, säger Marie, som ändå upplever den ökade takten som positiv och fortsätter: Ja, för det förbereder en inför högskolan där takten förmodligen är densamma, om inte ännu högre. I jämförelse med gymnasiets studietakt är komvux tempo dubbelt så högt. 100 kurspoäng läses på gymnasiet vanligtvis under ett år medan komvux betar av dem på en termin. Längre ner i korridoren hörs en melodislinga från en gitarr. Samina Karlsson och SSiiddaa 1188 aavv 3366

19 SSkkiillllnnaaddeerr ii hhjjäällpp ttiillll aarrbbeettssssöökkaannddee FFiilliippssttaadd.. FFuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee kkaann ffåå hhjjäällppmmeeddeell FFiilliippssttaaddss TTiiddnniinngg..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. LLeennaa RRiicchhaarrddssoonn.. SSiiddaa:: 44.. LLäässaarree:: AArrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr kkaann ffåå hhjjäällppmmeeddeell aavv oolliikkaa ssllaagg uuttsskkrriivvnnaa aavv aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. MMeenn aannttaalleett ssoomm ffåårr ssååddaann hhjjäällpp vvaarriieerraarr ssttoorrtt.. II FFiilliippssttaadd bblleevv ddeett dduubbbbeelltt uupppp mmoott ii HHäälllleeffoorrss oomm mmaann ttiittttaarr ppåå eenn ttrreeåårrssppeerriioodd.. -- VVääll aannppaassssaaddee hhjjäällppmmeeddeell kkaann ffåå fflleerr ppeerrssoonneerr aatttt kkoommmmaa uutt oocchh ffuunnggeerraa ppåå aarrbbeettssmmaarrkknnaaddeenn.. DDeett kkaann vvaarraa ssåå eennkkeelltt ssoomm eenn mmoobbiillaapppplliikkaattiioonn ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett oocchh ffåårr ssttöödd ii aatttt uutt--fföörraa aarrbbeettssuuppppggiifftteerrnnaa.. DDeett äärr vvääll aannvväännddaa sskkaatttteeppeennggaarr,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss,, vvdd ppåå fföörreettaaggeett CCoommaaii.. FFöörreettaaggeett uuttvveecckkllaarr hhjjäällppmmeeddeell oocchh lleevveerreerraarr ttiillll llaannddssttiinngg,, aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr oocchh kkoommmmuunneerr,, oocchh vviillll ggäärrnnaa hhaa mmeerr aatttt ggöörraa.. DDäärrfföörr hhaarr mmaann ggjjoorrtt eenn kkaarrttllääggggnniinngg fföörr aatttt vvääcckkaa ffrrååggaann oomm vvaadd ssoomm ssttyyrr vviillkkaa ssoomm ffåårr hhjjäällppmmeeddeell.. SSttoorraa sskkiillllnnaaddeerr NNäärr CCoommaaii ttiittttaaddee ppåå hhuurr ddeett sseetttt uutt uunnddeerr ttiillll vviissaaddee ddeett ssiigg aatttt ddeett vvaarr ssttoorr sskkiillllnnaadd mmeellllaann oolliikkaa kkoommmmuunneerr,, nnäärr ddeett ggäälllleerr hhuurr ssttoorr aannddeell aavv ddee ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraaddee ssoomm ffååtttt hhjjäällppmmeeddeell vviiaa aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn.. 4 nyheter NOTERAT Kvinna hotad i sms HÄLLEFORS. En kvinna anmäler att hon har blivit hotad av sin före detta man. Hotelserna ska ha inträffat i lördags. Mannen ska då skickat hotfulla sms till kvinnan och sagt att om hon inte gick med på att träffa honom skulle han slå sönder alla fönsterrutor i huset där kvinnan bor. Repor på bil i söndags HÄLLEFORS. En bil som stod parkerad på Kyllervägen Hällefors utsattes söndagen den 16 september för skadegörelse. Händelsen har inträffat någon gång mellan klockan under söndagsdygnet. Soteld i Lesjöfors LESJÖFORS. Ett hus i Villastaden drabbades av soteld vid halv femtiden på lördagseftermiddagen. Räddningstjänsten ryckte ut och rensade skorstenen och kontrollerade även temperaturen med värmekamera. Stroketeam informerar FILIPSTAD. På torsdag eftermiddag, den 27 september, kommer ett stroketeam bestående av kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast till PH-center för att informera. Det blir lätt så om du sparar hos oss. Vårt Riksgäldsspar handlar om så mycket mer än fl exibilitet och lättåtkomlighet. Vi fokuserar på grunden i ett målinriktat sparande trygghet, tillväxt och långsiktighet som gör det svårare att ständigt nalla ur kassan. Läs mer och öppna ditt konto på eller ring oss på Nu fi nns vi även på Facebook. TISDAG 25 SEPTEMBER 2012 FILIPSTADS TIDNING Filipstad. Länsstyrelsen vill spåra för att vara säker Nya rapporter om möte med varg FT har fått en ny rapport om en iakttagelse av varg på Gamla Karlstadsvägen. Det var en kvinna som cyklade på väg till jobbet som såg vargen på bron över Norsbäcken. På söndagskvällen såg en annan cyklist en varg på Färnebogatan. Lars Furuholm på länsstyrelsen säger att man måste spåra för att säkerställa att det är vargar som setts. Jag bor i Kalhyttan och jag såg vargen på bron över Norsbäcken när jag kom cyklande, säger Majny Göransson. Klockan var kvart över fem på måndagsmorgonen och Majny var på väg till jobbet. Först trodde jag att det var en stor hund som stod på bron. Jag kom nära och det är inget tvivel om att det var en varg. Var inte rädd Majvy säger att vargen vände till slut och sprang in på Wikers industritomt. Där stannade den och tittade, den var inte rädd. När jag åkt förbi vände den och sprang tillbaka ut på bron. Majny säger att hon ofta ser rådjur i området. En kvinna rapporterar att hon på väg till jobbet på måndagsmorgonen såg en varg på bron över Norsbäcken på Gamla Karlstadsvägen. FOTO: ROLF MÅRTH Jag tror att det är dem som vargen har vittring på, säger hon. Majny Göransson har ringt till länsstyrelsens rovdjursexpert Lars Furuholm och rapporterat iakttagelsen. Det är i samma område som den tidigare rapporten men det kan fortfarande vara en hund, säger han. Det är inte så lätt att se skillnaden. Den förra iakttagelsen gjordes vid gamla tingshuset. Åkte efter Vid halv tolvtiden på söndagskvällen såg en annan cyklist en varg på Färnebogatan vid korsningen vid förskolan Bullerbyn. Jag trodde att någon rastade en stor hund på gräsplanen på sydsidan av HSB-huset, säger han. Cyklisten såg inte någon hundägare och stannade fem meter från djuret. Det var först när vi båda stod helt stilla och jag höjde ljuset en aning som jag insåg att den stora hunden var en varg. I samma ögonblick sprang den och jag satte efter, men tappade bort den väldigt fort, jag tror den försvann i riktning mot Skogsryd, säger cyklisten. Lars Furuholm vill vara helt säker innan han säger att det är vargar som setts. För att säkerställa om det är varg som setts måste vi göra en spårning. Bra om folk här av sig Lars Furuholm säger att man ska ta upp en diskussion om det. Han säger också att det handlar om att snabbt ha tillgång till en hundförare med en specialtränad hund. Men man får inte vänta för länge om man ska lyckas. Det är bra om folk hör av sig om de har fler rapporter och upplever man att situationen är hotfull ska man ringa polisen, säger Lars Furuholm. FT har även fått en rapport om att en varg har setts vid Nykroppaparken i fredags. Rolf Mårth Filipstad. Funktionshindrade kan få hjälpmedel Skillnader i hjälp till arbetssökande Arbetssökande med funktionshinder kan få hjälpmedel av olika slag utskrivna av arbetsförmedlingen. Men antalet som får sådan hjälp varierar stort. I Filipstad blev det dubbelt upp mot i Hällefors om man tittar på en treårsperiod. Väl anpassade hjälpmedel kan få fler personer att komma ut och fungera på arbetsmarknaden. Det kan vara så enkelt som en mobilapplikation som ser till att man kommer i tid till jobbet och får stöd i att utföra arbetsuppgifterna. Det är väl använda skattepengar, säger Anna-Karin Bergius, vd på företaget Comai. Företaget utvecklar hjälpmedel och levererar till landsting, arbetsförmedlingar och kommuner, och vill gärna ha mer att göra. Därför har man gjort en kartläggning för att väcka frågan om vad som styr vilka som får hjälpmedel. Stora skillnader När Comai tittade på hur det sett ut under 2009 till 2011 visade det sig att det var stor skillnad mellan olika kommuner, när det gäller hur stor andel av de funktionshindrade som fått hjälpmedel via arbetsförmedlingen. Högst andel har Ljungby med 33 procent, lägst har MAJNY GÖRANSSON Först trodde jag att det var en stor hund som stod på bron. Värnamo med 3 procent. I Filipstad fick 15 procent och i Hällefors 7 procent. Filipstad hamnar därmed på 94;e plats på företagets lista och Hällefors på 243:e. Riksgenomsnittet ligger på 13 procent. Det är rimligt att anta att behoven är liknande i alla kommuner. Därför är det anmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig så mycket åt mellan arbetsförmedlingarna, säger Anna-Karin Bergius. Lena Richardson HHööggsstt aannddeell hhaarr LLjjuunnggbbyy mmeedd 3333 pprroocceenntt,, llääggsstt hhaarr VVäärrnnaammoo mmeedd 33 pprroocceenntt.. II FFiilliippssttaadd ffiicckk 1155 pprroocceenntt oocchh ii HHäälllleeffoorrss 77 pprroocceenntt.. FFiilliippssttaadd hhaammnnaarr ddäärrmmeedd ppåå 9944;;ee ppllaattss ppåå fföörreettaaggeettss lliissttaa oocchh HHäälllleeffoorrss ppåå ::ee.. RRiikkssggeennoommssnniitttteett lliiggggeerr ppåå 1133 pprroocceenntt.. -- DDeett äärr rriimmlliiggtt aatttt aannttaa aatttt bbeehhoovveenn äärr lliikknnaannddee ii aallllaa kkoommmmuunneerr.. DDäärrfföörr äärr ddeett aannmmäärrkknniinnggssvväärrtt aatttt ssiiffffrroorrnnaa sskkiilljjeerr ssiigg ssåå mmyycckkeett åått mmeellllaann aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarrnnaa,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss.. FFiilliippssttaaddss TTiiddnniinngg SSiiddaa 1199 aavv 3366

20 VVaarr ttiioonnddee ffiicckk hhjjäällppmmeeddeell SSääffffllee.. HHaammnnaarr llååggtt ii rriikkssrraannkkiinngg SSääffffllee--TTiiddnniinnggeenn..!uubblliicceerraatt ii pprriinntt !rrooffiill:: UUppppddrraaggssggiivvaarree,, CCoommaaii.. SSoollvveeiigg VVooyyccee.. SSiiddaa:: 77.. AAnnnnoonnssvväärrddee:: kkrr.. LLäässaarree:: EEnn rriikkssttääcckkaannddee uunnddeerrssöökknniinngg ggjjoorrdd aavv hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett CCoommaaii vviissaarr aatttt SSääffffllee hhaammnnaarr llååggtt ii rraannkkiinnggeenn bbllaanndd llaannddeettss kkoommmmuunneerr vvaadd ggäälllleerr aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr ssoomm ffåårr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa.. CCoommaaii hhaarr ggååtttt iiggeennoomm ssttaattiissttiikk ffrråånn llaannddeettss aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr oocchh ii SSääffffllee ffiicckk ttiioo pprroocceenntt aavv ddee aarrbbeettssssöökkaannddee mmeedd ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivvnnaa uunnddeerr åårreenn ttiillll SSiiffffrraann ggöörr aatttt SSääffffllee hhaammnnaarr ppåå ppllaattss aavv llaannddeettss kkoommmmuunneerr.. GGeennoommssnniitttteett fföörr hheellaa llaannddeett vvaarr 1133 pprroocceenntt,, ssåå ddeett ffiinnnnss ddee ssoomm äärr bbeettyyddlliiggtt ssäämmrree.. II 9900 aavv SSvveerriiggeess kkoommmmuunneerr sskkrreevvss ddeett uutt hhjjäällppmmeeddeell ttiillll ffäärrrree äänn ttiioo pprroocceenntt.. HHjjäällppmmeeddlleenn ddeett kkaann hhaannddllaa oomm äärr ttiillll eexxeemmppeell mmoobbiillaappppaarr ssoomm sseerr ttiillll aatttt mmaann kkoommmmeerr ii ttiidd ttiillll jjoobbbbeett.. DDee hhjjäällppmmeeddeell ssoomm aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggeenn sskkrriivveerr uutt sskkaa kkoommppeennsseerraa eenn nneedd--ssaatttt aarrbbeettssfföörrmmååggaa.. MMoobbiillaappppaarr äärr eetttt eexxeemmppeell,, aannddrraa eexxeemmppeell äärr aannppaassssnniinnggaarr aavv ddaattaapprrooggrraamm eelllleerr ffyyssiisskkaa aannppaassssnniinnggaarr aavv aarrbbeettssppllaattsseenn.. SÄFFLE-TIDNINGEN TISDAG 25 SEPTEMBER 2012 Säffle. Hamnar lågt i riksranking Var tionde fick hjälpmedel En rikstäckande undersökning gjord av hjälpmedelsföretaget Comai visar att Säffle hamnar lågt i rankingen bland landets kommuner vad gäller arbetssökande med funktionshinder som får hjälpmedel utskrivna. Välkomna till SäKom på Hamngatan 5! SäKom visar upp sina nya lokaler fredag 28 september kl Hej på er! nyheter Marknadserbjudande Svensk vitkål 2 90 KG Lösviktsgodis 4 90 HG Denna veckan är det Säffle-Mârten och vi har tagit fram några riktigt bra marknadserbjudanden. Fläskfärs Jan-Ove i frukt och grönt har förhandlat fram ett 20% fetthalt egenmald kanonpris på Svensk vitkål till kålsoppan. Annika i charken maler fläskfärs av högsta SäKom Kundtjänst kvalitet till lägsta pris. Självklart ska det vara Alla dagar kvalitetsgodis till bästa pris. Telefon: KG e-post: Varmt välkomna önskar Stefan med personal Ö:a Storg. 17 SÄFFLE Tel Delikatess , butik NYHET! HÖRNSOFFA : 394: /mån* Nyhet! Hörnsoffa Watford Delux i tyg Lecci warm grey, plymåer med dun/fjäderblandning, B cm :- (21.900:-). Soffbord Loke i oljad massiv ek, skiva i granit, Ø :-. Taklampa Flowerball Nytt lägre pris! 1.590:- (1.690:-). *Ingen ränta och ingen uppläggningsavgift om du delar upp ditt köp på minst kr under 50 månader. Gäller avtal som tecknas 18/9-1/ För fullständiga villkor, se mio.se. Kreditbelopp/Köp kr Effektiv ränta 2,67 % Rörlig årsränta 0 % Kreditkostnad 700 kr Adm.avg./mån 14 kr (30 kr) Ord. delbet./mån 254 kr Mio I: Pa på att pa ה d höst нs. 50 MÅN RÄNTEFRITT! Uppläggn.avg. 0 kr (300 kr) Totalt belopp att betala kr Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat Mio Åmål. Stad. Norra Läge. infarten Comai har gått igenom statistik från landets arbetsförmedlingar och i Säffle fick tio procent av de arbetssökande med funktionshinder hjälpmedel utskrivna under åren 2009 till Siffran gör att Säffle hamnar på plats 165 av landets 290 kommuner. Genomsnittet för hela landet var 13 procent, så det finns de som är betydligt sämre. I 90 av Sveriges kommuner skrevs det ut hjälpmedel till färre än tio procent. Hjälpmedlen det kan handla om är till exempel mobilappar som ser till att man kommer i tid till jobbet. De hjälpmedel som arbetsförmedlingen skriver ut ska kompensera en nedsatt arbetsförmåga. Mobilappar är ett exempel, andra exempel är anpassningar av dataprogram eller fysiska anpassningar av arbetsplatsen. Anmärkningsvärt Bäst i Sverige enligt undersökningen är Ljungby kommun, där var tredje funktionshindrad fått hjälpmedel utskrivet. MIO FYLLER 50 ÅR. DET FIRAR VI MED ATT GE 50 MÅN RÄNTEFRITT* SOFFA : 314: /mån* Det är rimligt att anta att behoven är liknande i alla kommuner, säger Anna-Karin Bergius som är vd på hjälpmedelsföretaget som presenterar siffrorna. Därför är det anmärkningsvärt att siffrorna skiljer sig så mycket åt mellan arbetsförmedlingarna. Solveig Voyce saffletidningen.se 3-sits soffa svängd Oxford Delux med avtagbar kemtvättbar klädsel i tyg Siera S Stripe blue och plymåer med dun/fjäder blandning, B 253 cm :- (19.990:-). Adress. Karlstadsvägen Tel. XXX-XX 61. XX Tel. XX Mån-fre 55. XX-XX. Mån-fre Lör XX-XX Sön Lör XX-XX mån mån räntefritt gäller gäller nybeställningar t o t m o 1/10 m 1 /. **Gäller 10. **Gäller nybeställningar med 15% med rabatt på More, 15% rabatt Sit Down på och More, Modern Sit Down Living och 14/9-8/10, Modern samt Living 25% 14/9-8/10, rabatt på samt Coffee 25% i tyg rabatt och 15% på rabatt Coffee på i tyg Coffee och i 15% läder rabatt 14/9-12/11. på Coffee Kan ej i kombineras läder 14/9-12/11. med andra Kan ej erbjudanden. Lokala kombineras avvikelser med kan andra förekomma. erbjudanden. Reservation Lokala för avvikelser slutförsäljning kan förekomma. och ev tryckfel. Reservation Mer info på för mio.se slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se Mobilappar är ett av hjälpmedlen som kan underlätta arbetsdagen för personer med olika typer av funktionshinder. FOTO: JESSICA GOW / SCANPIX PAKETPRIS 5.490: (6.210: ) Matbord Dalarö i vitlack med skiva i oljad massiv ek, 140x90 cm + 4 stolar Läckö i vitlack med sits i oljad ek. NYHET! KUDDE 15% RABATT PÅ BYGGBARA SOFFOR** 79: Nyhet! Kudde Anjo inkl. fiberinnerkudde, 45x45 cm, finns i ett antal färger. SOFFA : 394: /mån* Nyhet! 2-sits soffa med divan Watford Delux i tyg Lecci warm grey, plymåer med dun/ fjäderblandning, B 270 cm :- (21.900:-). Nackkudde Friday i läder 690:-. 7 ""AAnnmmäärrkknniinnggssvväärrtt"" BBäässtt ii SSvveerriiggee eennlliiggtt uunnddeerrssöökknniinnggeenn äärr LLjjuunnggbbyy kkoommmmuunn,, ddäärr vvaarr ttrreeddjjee ffuunnkkttiioonnsshhiinnddrraadd ffååtttt hhjjäällppmmeeddeell uuttsskkrriivveett.. -- DDeett äärr rriimmlliiggtt aatttt aannttaa aatttt bbeehhoovveenn äärr lliikknnaannddee ii aallllaa kkoommmmuunneerr,, ssääggeerr AAnnnnaa--KKaarriinn BBeerrggiiuuss ssoomm äärr vvdd ppåå hhjjäällppmmeeddeellssfföörreettaaggeett ssoomm pprreesseenntteerraarr ssiiffffrroorrnnaa.. DDäärrfföörr äärr ddeett aannmmäärrkknniinnggssvväärrtt aatttt ssiiffffrroorrnnaa sskkiilljjeerr ssiigg ssåå mmyycckkeett åått mmeellllaann aarrbbeettssfföörrmmeeddlliinnggaarr nnaa.. BBiillddtteexxtt:: MMoobbiillaappppaarr äärr eetttt aavv hhjjäällppmmeeddlleenn ssoomm kkaann uunnddeerrlläättttaa aarrbbeettssddaaggeenn fföörr ppeerrssoonneerr mmeedd oolliikkaa ttyyppeerr aavv ffuunnkkttiioonnsshhiinnddeerr.. SSääffffllee--TTiiddnniinnggeenn SSiiddaa 2200 aavv 3366

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens

ekonomi Värm dig med fjärrvärme På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk En ny budget är antagen: Så fungerar kommunens Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 4 2012 På Videgården i Karesuando talar vi flera minorietsspråk Värm dig med fjärrvärme Mess me up, Write me down på turné i byarna Andrea Dimén

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n

R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n 5 september 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst R å n e n u p p h ö r d e när biljettf ö r s ä l j n i n g e n f ö r s v a n n Sid 3 Michael - har d r ö m j o b b e

Läs mer

KRIS Kriminellas Revansch I Samhället

KRIS Kriminellas Revansch I Samhället KRIS Kriminellas Revansch I Samhället Vi är en ideell förening bestående av kriminella/drogberoende människor som hittat ett nytt sätt att leva. Vad vi sparar in åt samhället? Börge Hellström styrker sig

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Körkort rivs i massor hög fart vid skolor

Körkort rivs i massor hög fart vid skolor NACKA 18 SEPTEMBER 2012 ÅRG 22, NR 38 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NACKA 14-15 Budget för nytt museum sågas REPORTAGE

Läs mer

Skola larmade SOS men brandbil dröjde NACKA Den 28 januari eldhärjades Myrsjöskolan. Rektor Lena Mandel är efter händelsen kritisk till

Skola larmade SOS men brandbil dröjde NACKA Den 28 januari eldhärjades Myrsjöskolan. Rektor Lena Mandel är efter händelsen kritisk till 1 MARS 2011 ÅRG 21, NR 9 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 12-13 Kylan blir dyr för Nacka SPORT 28 Legendar

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Brister vändes till något bra

Brister vändes till något bra Medlemstidning för Kommunal Öst nr 1 2015 årgång 7 Brister vändes till något bra Sidorna 8 9 Anslagstavlan Tack vare facket Kryss & sudoku Sista ordet Ingång Eva Fornefors, lokalkontorschef, Kommunal Öst

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Förskolor i baracker möter kritik

Förskolor i baracker möter kritik 6 SEPTEMBER 2011 ÅRG 22, NR 36 Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 MED HAMMARBY SJÖSTAD Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 12-13 Högsäsong för båtstölder HAMMARBY SJÖSTAD

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer