ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (53)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan Ajournering för kaffe Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Rolf Laestander (S), ledamot, ej 82 Görgen Åberg (S), ledamot Stefan Andersson (S), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot, ej 82 Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Pernilla Lestander (S), tjg ersättare, ej 82 Övriga deltagare Ann Engberg, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Eija Lugnet, socialchef 51 Malin Westling, barn- och utbildningschef 51 Utses att justera Alf Sundström 50 81, Görgen Åberg 82 Justeringens tid och plats Tisdag 8 april 2014, klockan 16.00, enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Elisabeth Bramfeldt 82 Justerande Alf Sundström Görgen Åberg 82 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning 51 Information vid mötet 52 Verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2013 (bokslut 2013) 53 Verksamhetsberättelse för Socialnämnden år 2013 (bokslut 2013) 54 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013) 55 Anläggande av ny överfart över Vaukaströmmarna - bygdemedel 56 Uppsägning av medlemskap i Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) 57 Handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik 58 Klagomålshantering enligt 4 kap. 8 skollagen ämnet samhällskunskap på BA programmet 59 Rutin angående kränkande behandling för Arjeplogs skolväsende, Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende Rutin förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende - revidering 62 Norrbus överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, Kontaktpolitiker inom Barn- och utbildningsutskottets verksamhet 64 Överenskommelse om samverkan runt ANDT- och brottsförebyggande mellan Polismyndigheten i Norr- och Västerbotten med kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå och Norsjö 65 Rapportering internt vattenförvaltningsarbete 66 Medborgarförslag om verksamhet för ungdomar på Lugnetskolan 67 Årsredovisning VA- verksamheten år Årsredovisning Fjärrvärme år Årsredovisning och koncernredovisning för Arjeplogs kommun år Investering kommunstyrelsen år 2014 ny ramp till återvinningscentralen 71 Planeringsförutsättningar för budget Medverkan i Skellefteregionen 73 Partnerskap Invest in Norrbotten 74 Plan för mottagande av Lulebor vid stor dammolycka i Lule älv 75 Antagande av detaljplan för del av Slagnäs 5:6 76 Antagande av detaljplan för Öberget 2:30 77 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 78 Redovisning av delegeringsbeslut 79 Delgivningar 80 Verkställda uppdrag 81 Ej verkställda uppdrag för perioden Underskottstäckning för Stiftelsen Arjeploghus för år 2013

3 Kommunstyrelsen Ks 50 Godkännande av dagordning KOMMUNSTYRELSENS BESLUT p 21. Årsredovisningar för Dr Einar Wallquists minnesfond, Kraja AB, Stiftelsen Arjeploghus, Stiftelsen Arjeplog Turism samt Stiftelsen Silvermuseet år 2013 lämnas till kommunfullmäktige I övrigt godkänna föreslagen dagordning.

4 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Kommunalrådets rapport Tillväxt Rapporten gäller för tiden februari anordnade biltestbranschen sitt årliga SATS-seminarium, denna gång i Arvidsjaur. Här diskuterades frågan om en framtida klimathall i området och företrädare för klimathallen i Ivalo visade bilder och berättade om dess funktion. Företrädare för Näringsdepartementet besökte Arjeplog den 24 februari för att studera biltestbranschen samt informeras om planerna på en klimathall. Kommuninvest besökte kommunen den 6 februari för att diskutera allmänna frågor samt informera om kommunens engagemang och vilken riskbedömning man gör. Den limit som Kommuninvest har innebär 116 tkr/inv vilket innebär att vår kommun med ett krympande invånarantal närmar sig limiten från två håll, dels med vår upplåning och dels att själva limiten trycks ihop. Den utbetalning som kommer kommunen och stiftelsen tillgodo från den återbäring som Kommuninvests stämma beslutat om (avs 2011) hamnar direkt i vår balansräkning som en ökad insats, ca 150 tkr. I och med upplåningen till fjärrvärmeverket närmar vi oss vår limit med en nettokoncernskuld om 106 tkr/inv. Skellefteåregionen träffades den 10 mars och vårt intresse för deltagande finns som ett ärende på KS den 7/4. E-nämnden samlades den 26 februari i Luleå där arbetet fram till idag presenterades. Man ser stora möjligheter till samordning och att vi ska kunna tjäna pengar genom gemensamma system och gemensamma upphandlingar. Det kommer dock att ta lite tid innan alla avtal mellan alla kommuner är i fas. Den 26 februari träffade boende längs Silvervägen och kommunala representanter företrädare för Vattenfall i Jutis för att diskutera den opålitliga elförsörjningen. Vattenfall presenterade sina planer på att antingen renovera ställverket i Simselet eller bygga ett nytt (vilket man förordade) i Sädva. Övrig information som vi fått efter mötet handlar om att en ersättningsvagn för ställverket (provisorisk) kan ställas upp när tjälen gått ur marken. Frågan om denna kan permanentas fram tills en ny station står färdig har vi inte fått svar på ännu. Vattenfall tog med sig frågan om att förse alla med reservelverk men har återkommit med negativt besked i frågan. Bevakningen av stationen i Simselet har ökats. Enligt plan ska en ny station vara på plats hösten 2016.

5 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Jag och Mikael Reinholdsson har bjudit in Invest in Norrbotten för information om vad de kan erbjuda. Ärende på dagordningen 7/4 där jag föreslår att vi tecknar ett samarbetsavtal. Vi har även träffat Kreditgarantiföreningen i Norr som ställer garantier för sina medlemmar vilket ofta resulterar i att små företag faktiskt får lov att låna pengar. Arjeplog Britta Flinkfeldt Jansson, KSO

6 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Kommunchefens rapport Under perioden har kommunen deltagit i presentation av resultatet av inventering kring potentiella samverkansområden inom ramen för Skellefteåregionens nätverk. Det befintliga nätverket beslutade erbjuda Arjeplog, Sorsele och Arvidsjaur att, efter beslut i fullmäktige ansluta sig till nätverket. Frågan behandlas därför i fullmäktige i april. Även representant från den norrbottniska e-nämnden har varit på besök och presenterat sitt syfte, målsättningar och nuvarande uppdrag. Konstateras kan att båda samverkansformerna är intressanta för Arjeplog, men att de är olika i sin inriktning och den ena kan inte direkt ersätt den andra. Båda nätverket och nämnden är dock helt öppna med att samverkan kan och måste få ske även mellan andra parter. Det är alltså inte omöjligt att samverka inom båda formerna, eller som redan sker i andra konstellationer. Mycket av perioden har för mig personligen gått till årsbokslut-, budget- och löneprocesser vilka sker samtidigt. Väsentlig tid läggs också på personalfrågor, dock inte lika mycket på en övergripande nivå som man skulle kunna önska. Upphandling och utvärdering av försäkringstjänster har slutförts till ett som synes mycket bra resultat under perioden. Upphandling av ny kaffemaskin i Tingsbackas fikarum pågår. Biltestbranschen har haft after season- möte i regi av Argentis. Främsta synpunkter på kommunen är lång- och kortsiktiga lösningar på behovet av stor parkering för kundföretagens transporter under väntetider, något som främst borde hamna på trafikverkets bord men som måste komma till uttryck politiskt och genomsyra våra egna planer också. Arbetsbelastningen på förvaltningen är generellt sett hög men ITavdelningen har det speciellt tufft just nu på grund av externa faktorer där externa aktörer med mycket kort varsel ändrar infrastrukturen för bredband. Kommunen tvingas därför skapa underlag och koordinera det lokala arbetet med extremt snäva tidsramar. Det ingår även en kostnadsökning för verktyg. Bredbandet råkade dessutom ut för ett bott där något fordon förmodligen kört av bandet och orsakade akut reparationsbehov. Händelsen är polisanmäld och utreds av kommunens försäkringsbolag. Vid sidan av de övergripande processerna pågår även förprojektering för införande av självservice för tidsrapportering samt nytt debiteringssystem enligt en reviderad tidsplan. Under perioden har en person vid besök på Tingsbacka framfört vad som kan tolkas som hot mot förtroendevald. Ärendet är polisanmält. Ann Engberg, kommunchef

7 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Socialchefens rapport Ekonomi Utfall juni 2013 visade underskott på 4,2 miljoner för hela socialförvaltningen. Resultat vid bokslutet är 2,56 miljoner underskott mest beroende på att man har varit mycket restriktivt det gäller vikarier i särskilda boende. Dem verksamhet som överskred sina budgeter mest var kostservice med 1,24 miljoner, flyktingmottagning med över en halv miljon samt verksamhet för personliga assistans med 900 Tkr. Även hemsjukvården har blivit dyrare än budgeterad på grund av att kostander för hjälpmedel var för lågt beräknad. Under 2014 går kostservice 100 Tkr per månad tills köket i Vaukagården är stängt på grund av att det finns fortfarande personal utöver budgeten. Verksamhet Enhetschefen i Hälso- och sjukvårdsenheten har sagt upp. Ny enhetschef fr.o.m. april är Elinor Lindahl. Arbetet med integrationsenheten pågår och det kommer även att vara aktuellt att utannonsera tjänsten som enhetschef eftersom nuvarande flyktingsamordnare har sagt upp sig. För övrigt har en handläggare inom socialtjänsten börjat i slutet av mars och en socialsekreterare är på gång. Äldreomsorg har deltagit i rekryteringsmässa i Luleå under mars. Enhetscheferna har lämnat utbildningsplan som ska sammanställas för gemensam planering samt prioriteringsdokument för socialförvaltning. Utbildning om samordnad individuell vårdplanering i öppenvård kommer att ske under våren och landstinget har begärt att delta. Alla enheter har även gjort en genomförandeplan utifrån de nu gällande målsättningar. Den 18 mars har anordnats en gemensam temadag om integration för politikerna och kommunens tjänsteman. Arjeplog deltar även i Förstudie för Integration i Norrland (FIN), som samordnas av Akademinorr. Syftet med förstudien är att hitta nya och effektiva vägar för integration och där kommunen kan få hjälp med förbättringsarbete. Arjeplog kommer att ha en lokal referensgrupp som består av flera aktörer och där Kommunstyrelsen kommer att vara sammankallande. Projektledaren kommer även att delta vid temadagen om integration. Under januari- februari 2013 var ekonomisk bistånd sammanlagt ,25 kr, fördelat på 28 ärenden och under samma period ,02 kr, fördelat på 19 ärenden. Det är alldeles för kort tidsperiod för djupare analys om orsak till förändring som kan vara både bestående eller kortvarig. Det skiljer sig nio ärenden vilket kan bero på att några har flyttat eller att någon har fått tillfälliga inkomster. Ekonomiskt bistånd för 2013 bifogas.

8 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Pågående projekt I projektet Stugan/Pangea väntar man på att eventuellt kunna använda samma resurs som i bedömning av fastigheter som berör äldreomsorgen. Samordning av resurser inom äldreomsorgen fungerar bättre i alla enheter. Biståndshandläggare samt verksamhetsutvecklare har utbildats i äldres behov i centrum (ÄBIC) och uppdatering med installation om en ny modul har genomförts. Kostansvarig har tillsammans med tekniska kontoret tagit fram ritningar för ombyggnation och genomgång av behov i ventilationen har genomförts. Vägvisaren riktlinjer och rutiner inom äldre- och handikappomsorgen är färdig och lämnas inom kort för antagandet. Inom IFO har nya telefonrutiner för bättre tillgänglighet införts. Ritningarna med förslag till rum har inkommit från landstingsfastigheter. Eija Lugnet, socialchef

9 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Barn- och utvecklingschefens rapport Förklaring till KKiKs mått Den senaste tiden har man i media rapporterat att Arjeplog har så höga kostander för grundskolan jämfört med andra kommuner. Jag vill här ge en liten förklaring till dessa rapporter. Först och främst är det främst ett mått som vi sticker ut på, nämligen kostnad kr/elev. När vi jämför vår nettokostnad per invånare med våra grannkommuner ser våra kostnader betydligt bättre ut, vi ligger i paritet med jämförbara kommuner (men fortfarande högt över vår standardkostnad). Vad beror det faktum att vi på måttet kr/elev sticker ut så mycket? Demografin i vår kommun. I Arjeplog tillhör 7,7% av kommuninvånarna ålderskategorin 7-15 år. I riket är motsvarande siffra 9,6% och i Arvidsjaur 9,0%, Malå 8,9%, Övertorneå 8,9%. Detta innebär att det jämförelsevis är en mindre andel elever som bär utbildningskostnaderna hos oss än i ovan nämnda kommuner. Detta gör att måttet kostnad kr/elev sticker ut. Personaltätheten slår kraftigt i dessa mätningar I måtten tas enbart hänsyn till undervisningskostnaderna, inte lokalkostnader och OH-kostnader. Detta innebär att det faktum att vi har högre lärartäthet (7,7 elever/lärare jämfört med exempelvis Arvidsjaur som har 10 elever/lärare) slår hårdare på kostnaderna i måtten än vad det kanske gör när samtliga kostnader vägs in. Matematiklyftet Arjeplogs kommun har beviljats statsbidrag motsvarande kr för att delta i Skolverkets satsning Matematiklyftet under läsåret 2014/2015. Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. I vår kommun kommer sammanlagt 15 lärare på grund- och gymnasieskolan att omfattas av denna fortbildningssatsning.

10 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet SKL:s nätverk Fler män till förskolan Arjeplogs kommun har, som en kommun av sju utvalda, inbjudits att delta i ett nätverk som SKL skapat. Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte och idéutveckling för att främja det lokala arbetet med fler män till förskolan där olika aktörer medverkar och stödjer kommunerna i det arbetet. Ett annat syfte är att behålla och utveckla en hög kvalitet i förskoleverksamheten. Ett tredje syfte är att sprida goda erfarenheter och kunskaper till andra kommuner i landet. Arjeplog Malin Westling, barn- och utbildningschef

11 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Utvecklingsenhetens rapport Det är att hög efterfrågan och behov på insatser från enhetens sida, vilket är positivt men också periodvis medför alltför hög arbetsbelastning i förhållande till tillgängliga resurser. Lösningar undersöks som förstärkning på administrationen, men ännu har ingen modell hittas. Bland särskilda insatser kan följande rapporteras: Enheten har anordnat och/eller deltagit i ett stort antal interna och externa samverkansmöten för underlag till lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan; Trafikverket- flertal möten, Länsstyrelsens tillväxt- och planavdelningar - projektgrupp, Länsstyrelsens fiskeenhet och hav- och vattenmyndigheten, Företagarnas styrelse, IT- Norrbotten- Länsstyrelsen kommunikations- och landsbygdsenhet, Vattenfall- Energiförsörjning, LRF- Grön tillväxtprogram, Norrbotten idrottsförbund och SISU, Destination Arctic Circle, Klimat- och energi/ borgmästaravtalet, Museet/ turistbyrån, Kraftsamling, m.m. Mötena har mynnat i flera konkreta initiativ kring bl.a bredbandsutbyggnad och trafikfrågor för att underlätta testnäring och besöksnäring, ex projektering, uppställningsplatser, skyltning och enskilda vägar. Framtagande av skyltprogram och belysningsmanual pågår. Påbörjad dialog mellan intressenter och berörd sameby för ev. testanläggning för vindkraft. Inom ramen för vattendomsprojektet undersöks fiskeavgifter och fonder och hur vi kan använda dessa på bästa sätt för fiskevård, utveckling och tillväxt. Museet har tagit fram ett underlag till kommunen för kulturlämningar och äldre bebyggelse i Arjeplogs samhälle. I samverkan med tekniska kontoret har förslag till lösning av överfarten Vaukaströmmarna/skoterbron tagits fram. Träffar har också hållits med studieförbunden och föreningarna. Förslag på modell för stimulansbidrag för kulturella och kreativa insatser och marknadsföring har tagits fram. En modell för kulturskola och ansökan om finansiering är under framtagande. Landsbygdutvecklingsprojektet löper på. Kommunbygderådet har utvidgats och en modell för bidrag till lokal utveckling, byapeng, har tagits fram och medfinansiering med 210 tkr beviljats från Länsstyrelsen. Förstudien Nordsvensk & Nordnorsk samverkan som ska bidra till verksamhet och service som främjar näringslivets och kommunernas utveckling i Bodö, Fauske, Saltdal och Arjeplog har påbörjats med god respons i kommunerna i regionen.

12 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Upphandling av ramavtal reklambyråtjänster pågår. Annonsering i samverkan med turistbyrån och näringen. Enheten deltog i vildmarksmässan i Stockholm. Extra utskick av broschyr till kranskommuner för marknadsföring av gymnasieutbildningarna har genomförts. Avtackning Cordes BMW. Arjeplogs vintermarknad har arrangerats med gott resultat i relation till väderförhållandena. I samverkan med museet/turistbyrån har vi enats om upplägg och att arbete med en utflyktsguide som blir klar våren Argentis rapport bifogas som bilaga. Arjeplog Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg

13 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Samhällsutvecklingschefens rapport Entreprenaden för energibesparande åtgärder vid sporhallen/badhuset kommer att inledas i Maj och pågå tills oktober. Badhuset kommer under tiden att hållas stängt för bad. Ambitionen är att sporthallen ska kunna nyttjas i mesta möjliga mån trots störningar under byggtiden. Riktade åtgärder vid Adolfströms avloppsanläggning kommer att utföras under sommarperioden. Kommunen har, efter mötet med länsstyrelsen den 21 februari, hört såväl dammägaren som berörda fastighetsägare beträffande bebyggelse utmed dammkroppen efter Rattikvägen för bedömning och åtgärd. Dammägaren hävdar att den utökade bebyggelsen i området har åsamkat ägaren kostnader uppgående till ca 8 milj. kr till följd av den uppgraderade riskklassning som den utökad bebyggelsen har gett upphov till. Dammägaren hävdar även att en bostad i anslutning till dammkroppens uppströms sida utgör en säkerhetsrisk för dammen och därför, genom kommunens försorg, skall avlägsnas. Den förstudie beträffande framtidens äldreboende som har inletts i samarbete med landstinget fortgår i samarbete med socialförvaltningen. Projektgruppen träffades den 5 mars och utreder sedan dess möjligheter till samordnat äldreboende vid en anläggning. Ett möte med landstingets politiska ledning kommer att äga rum den 7 maj för att diskutera möjligheten till koncentrerad verksamhet vid vårdcentralen eller vid Vaukagården. En vikarierande handläggare som ersätter den långtidssjukskrivne miljö- och hälsoskyddshandläggaren har rekryterats till miljö- och byggkontoret som börjar sin anställning i april. Avsikten är att den anhopning av ärenden som har uppkommit därmed ska minska. En marknadsföringskampanj planeras med avsikt att utöka ansluten volym till kommunens fjärrvärmenät. Ett långsiktigt avtal för PRO:s medlemmars nyligen införda badverksamhet utarbetas av tekniska kontoret. PRO kommer då, i likhet med andra organisationer att hyra anläggningen 2-4 timmar en dag i veckan dagtid Christer Andersson, SU-chef

14 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Elisabeth Bramfeldt (V) - Politikerdialog, Fokus framtid etablering för välfärd, 14 mars 2014, Luleå. Britta Flinkfeldt (S) - Att styra och leda jämställt, utbildning 8-9 april 2014, Luleå, Kommunförbundet Norrbotten och landstinget. - Kollektivtrafikmyndigheten öppet samrådsmöte 3 april 2014 i Arjeplog. - Norrbottenskonferensen, kommunförbundet Norrbotten, om kommunernas tillväxt. - Tillväxtråd för kraftsamling, Norrbottens läns landsting. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen Ks 52 Ks 2014/212 Verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2013 (bokslut 2013) Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden, år 2013, (bokslut 2013). Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013, Barn- och utbildningsnämnden. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige.

16 Kommunstyrelsen Ks 53 Ks 2014/140 Verksamhetsberättelse för Socialnämnden år 2013 (bokslut 2013) Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för socialnämnden, år 2013 (bokslut 2013). Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, socialnämnden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUT Verksamhetsberättelse för Socialnämnden år 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige.

17 Kommunstyrelsen Ks 54 Ks 2014/213 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013) Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013). Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013) godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige.

18 Kommunstyrelsen Ks 55 Ks 2014/141 Anläggande av ny överfart över Vaukaströmmarna - bygdemedel Bakgrund Kommunen har två pågående lokala naturvårdsprojekt som innefattar åtgärder längs Vaukaleden. Ett för upprustning och ett för förlängning och vägvisning. Utvecklingsstrateg och VA-ingenjör har barmarksbesiktigat tänkt ny ledsträckning och bedömer den inte prioriterad i dagsläget. Parallellt har den gamla överfarten för skidor, gående och skoterförare förfallit och utgör en mycket stor olycksrisk. Den måste tas bort och en ny anläggas. I samråd med olika aktörer och i dialogmöten med ungdomar har en fungerande överfart getts hög prioritet. Offerter har inhämtats och en ny överfart med anslutande led i nytt läge kostar ca 700 tkr och ett borttagande av gammal bro ca 150 tkr. En ny bro i samma läge blir betydligt kostsammare liksom en breddning av nuvarande broar längs leden. Under förutsättning att miljötillstånd beviljas för ny placering och förändringar av pågående lokala naturvårdsprojekt medges görs bedömningen att det fattas omkring 350 tkr för att utföra redan planerade åtgärder med ledsträckning till ny överfart och därutöver avlägsna gamla bron och uppföra ny överfart. Förslag Utifrån resultat från besiktning av tidigare planerad förlängning av leden, önskemål bland ungdomar, skidåkare, skoterförare och gående samt den stora olycksrisk som den trasiga gamla bron medför föreslås: Att kommunen ansöker om förändring av projekten Upptäck naturen och Vaukaleden hos Länsstyrelsen så att medel kan används till ny ledsträckning och bro. Att kommunen ansöker om 350 tkr i bygdemedel för kompletterande medfinansiering av åtgärderna Att avsatta investeringsmedel för upprustning av Vaukaleden kan nyttjas för borttagande av gammal bro och anläggande av ny överfart. Det noteras att överfarten kan utgöra ett led i att sammanbinda tätortens skidspår. I samband med information om avstängning av befintlig överfart och alternativ sträckning kan en förfrågan göras om allmänhetens synpunkter i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande , Ingela Edholm Forsberg och Jonas Callin. Allmänna utskottets förslag

19 Kommunstyrelsen Ks 55 Ks 2014/141 Anläggande av ny överfart över Vaukaströmmarna - bygdemedel Allmänna utskottet , 9, uppdrog till utvecklingsenheten att ansöka om förändring av LONA projekten Upptäck naturen och Vaukaleden hos Länsstyrelsen så att medel kan används till ny ledsträckning och bro, samt att ansöka om kronor i bygdemedel för kompletterande medfinansiering av åtgärderna. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Investeringsmedel avsatta för upprustning av Vaukaleden kan nyttjas för borttagande av gammal bro och anläggande av ny överfart. Uppdrag ges till utvecklingsenheten att söka resterande finansiering från Naturvårdsverket eller annan extern finansiär. Beslutsexpediering Utvecklingsenheten. Ekonomikontoret.

20 Kommunstyrelsen Ks 56 Ks 2014/138, Ks 2003/548 Uppsägning av medlemskap i Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) Sammanfattning av ärendet Inlandskommunernas samarbete har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. Det inleddes redan i början av 70-talet. Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) bildades 1989 i samband med att trafikpolitiken behandlades. Arjeplogs kommun har sedan 2005 varit medlem i föreningen, medlemsavgiften uppgår till kronor per år. Kommunstyrelsens ordförande aktualiserar frågan om uppsägning av medlemskapet med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut att se över medlemskap i föreningar där kommunen inte har en aktiv roll. Allmänna utskottets förslag Arjeplogs kommun säger upp medlemskapet i Inlandskommunernas ekonomiska förening från och med KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Medlemskapet i Inlandskommunernas ekonomiska förening sägs upp från och med år Beslutsexpediering Inlandskommunernas ekonomiska förening. Ekonomikontoret. Utvecklingsenheten.

21 Kommunstyrelsen Ks 57 Ks 2014/ Handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Sammanfattning Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i sin egen vård och omsorg. För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta fram en långsiktig plan för genomförandet av ovanstående koncept. Planen ska innehålla en handlingsplan på längre sikt, samordning av insatser med andra berörda aktörer samt finansiering av arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av Solweig Hedman, : Trygghet, service och delaktighet genom digital teknik. Sociala utskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Påbörja processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i hemmet". Uppdrag ges till socialförvaltningen att före 1 september 2014 ta fram en handlingsplan för konceptet, inklusive tidsplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet. Beslutsexpediering Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Socialchef.

22 Kommunstyrelsen Ks /124 Klagomålshantering enligt 4 kap. 8 skollagen ämnet samhällskunskap på BA programmet Sammanfattning Enligt rutinen för klagomålshantering ska alla skriftliga klagomål redovisas på närmast följande möte i kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsutskottet lämnar ett förslag till svar på klagomålet. Den 10 februari lämnade 9 elever på Hornavanskolan in klagomålsanmälan enligt 4 kap 8 skollagen gällande undervisning i samhällskunskap hösten Beslutsunderlag Klagomålshantering. Rutin för att ta emot klagomål, enligt 4 kap. 8 skollagen, inom utbildningsverksamheten i Arjeplog. Skrivelse/svar på klagomål från Barn- och utbildningschef, Malin Westling Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna Barn- och utbildningsutskottets svar på klagomålen till elever på Hornavanskolan gällande undervisning i samhällskunskap hösten Därmed anses ärendet avslutat. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor Hornavanskolan.

23 Kommunstyrelsen Ks 59 Ks 2014/152 Rutin angående kränkande behandling för Arjeplogs skolväsende, Sammanfattning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av samtliga skolenheter i Arjeplogs kommun hösten Beslutet från Skolinspektionen efter tillsynen ligger till grund för upprättandet av Rutin för kränkande behandling. Beslutsunderlag Rutin angående kränkande behandling, Arjeplogs skolväsende Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa rutin angående kränkande behandling för Arjeplogs skolväsende år Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor. Förskolechef. Elevhemsföreståndare.

24 Kommunstyrelsen Ks 60 Ks 2014/153 Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende Sammanfattning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av samtliga skolenheter i Arjeplogs kommun hösten Beslutet från Skolinspektionen efter tillsynen ligger till grund för upprättandet av Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende. Beslutsunderlag Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet, Arjeplogs skolväsende Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende år Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor. Förskolechef. Elevhemsföreståndare.

25 Kommunstyrelsen Ks /206 Rutin Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende - revidering Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt dokumentet Klagomålshantering, Rutin för att ta emot klagomål, enligt 4 kap. 8 skollagen, inom utbildningsverksamheten i Arjeplog. Reviderat förslag har upprättats. Beslutsunderlag Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende. Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa reviderad rutin Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor. Förskolechef. Elevhemsföreståndare.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer