ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (53)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan Ajournering för kaffe Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Rolf Laestander (S), ledamot, ej 82 Görgen Åberg (S), ledamot Stefan Andersson (S), ledamot Doris Johansson (C), ledamot Alf Sundström (FP), ledamot, ej 82 Elisabeth Bramfeldt (V), ledamot Pernilla Lestander (S), tjg ersättare, ej 82 Övriga deltagare Ann Engberg, kommunchef Lena Sundström, kommunsekreterare Eija Lugnet, socialchef 51 Malin Westling, barn- och utbildningschef 51 Utses att justera Alf Sundström 50 81, Görgen Åberg 82 Justeringens tid och plats Tisdag 8 april 2014, klockan 16.00, enheten för nämndservice. Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Lena Sundström Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Elisabeth Bramfeldt 82 Justerande Alf Sundström Görgen Åberg 82 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning 51 Information vid mötet 52 Verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2013 (bokslut 2013) 53 Verksamhetsberättelse för Socialnämnden år 2013 (bokslut 2013) 54 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013) 55 Anläggande av ny överfart över Vaukaströmmarna - bygdemedel 56 Uppsägning av medlemskap i Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) 57 Handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik 58 Klagomålshantering enligt 4 kap. 8 skollagen ämnet samhällskunskap på BA programmet 59 Rutin angående kränkande behandling för Arjeplogs skolväsende, Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende Rutin förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende - revidering 62 Norrbus överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, Kontaktpolitiker inom Barn- och utbildningsutskottets verksamhet 64 Överenskommelse om samverkan runt ANDT- och brottsförebyggande mellan Polismyndigheten i Norr- och Västerbotten med kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå och Norsjö 65 Rapportering internt vattenförvaltningsarbete 66 Medborgarförslag om verksamhet för ungdomar på Lugnetskolan 67 Årsredovisning VA- verksamheten år Årsredovisning Fjärrvärme år Årsredovisning och koncernredovisning för Arjeplogs kommun år Investering kommunstyrelsen år 2014 ny ramp till återvinningscentralen 71 Planeringsförutsättningar för budget Medverkan i Skellefteregionen 73 Partnerskap Invest in Norrbotten 74 Plan för mottagande av Lulebor vid stor dammolycka i Lule älv 75 Antagande av detaljplan för del av Slagnäs 5:6 76 Antagande av detaljplan för Öberget 2:30 77 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 78 Redovisning av delegeringsbeslut 79 Delgivningar 80 Verkställda uppdrag 81 Ej verkställda uppdrag för perioden Underskottstäckning för Stiftelsen Arjeploghus för år 2013

3 Kommunstyrelsen Ks 50 Godkännande av dagordning KOMMUNSTYRELSENS BESLUT p 21. Årsredovisningar för Dr Einar Wallquists minnesfond, Kraja AB, Stiftelsen Arjeploghus, Stiftelsen Arjeplog Turism samt Stiftelsen Silvermuseet år 2013 lämnas till kommunfullmäktige I övrigt godkänna föreslagen dagordning.

4 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Kommunalrådets rapport Tillväxt Rapporten gäller för tiden februari anordnade biltestbranschen sitt årliga SATS-seminarium, denna gång i Arvidsjaur. Här diskuterades frågan om en framtida klimathall i området och företrädare för klimathallen i Ivalo visade bilder och berättade om dess funktion. Företrädare för Näringsdepartementet besökte Arjeplog den 24 februari för att studera biltestbranschen samt informeras om planerna på en klimathall. Kommuninvest besökte kommunen den 6 februari för att diskutera allmänna frågor samt informera om kommunens engagemang och vilken riskbedömning man gör. Den limit som Kommuninvest har innebär 116 tkr/inv vilket innebär att vår kommun med ett krympande invånarantal närmar sig limiten från två håll, dels med vår upplåning och dels att själva limiten trycks ihop. Den utbetalning som kommer kommunen och stiftelsen tillgodo från den återbäring som Kommuninvests stämma beslutat om (avs 2011) hamnar direkt i vår balansräkning som en ökad insats, ca 150 tkr. I och med upplåningen till fjärrvärmeverket närmar vi oss vår limit med en nettokoncernskuld om 106 tkr/inv. Skellefteåregionen träffades den 10 mars och vårt intresse för deltagande finns som ett ärende på KS den 7/4. E-nämnden samlades den 26 februari i Luleå där arbetet fram till idag presenterades. Man ser stora möjligheter till samordning och att vi ska kunna tjäna pengar genom gemensamma system och gemensamma upphandlingar. Det kommer dock att ta lite tid innan alla avtal mellan alla kommuner är i fas. Den 26 februari träffade boende längs Silvervägen och kommunala representanter företrädare för Vattenfall i Jutis för att diskutera den opålitliga elförsörjningen. Vattenfall presenterade sina planer på att antingen renovera ställverket i Simselet eller bygga ett nytt (vilket man förordade) i Sädva. Övrig information som vi fått efter mötet handlar om att en ersättningsvagn för ställverket (provisorisk) kan ställas upp när tjälen gått ur marken. Frågan om denna kan permanentas fram tills en ny station står färdig har vi inte fått svar på ännu. Vattenfall tog med sig frågan om att förse alla med reservelverk men har återkommit med negativt besked i frågan. Bevakningen av stationen i Simselet har ökats. Enligt plan ska en ny station vara på plats hösten 2016.

5 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Jag och Mikael Reinholdsson har bjudit in Invest in Norrbotten för information om vad de kan erbjuda. Ärende på dagordningen 7/4 där jag föreslår att vi tecknar ett samarbetsavtal. Vi har även träffat Kreditgarantiföreningen i Norr som ställer garantier för sina medlemmar vilket ofta resulterar i att små företag faktiskt får lov att låna pengar. Arjeplog Britta Flinkfeldt Jansson, KSO

6 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Kommunchefens rapport Under perioden har kommunen deltagit i presentation av resultatet av inventering kring potentiella samverkansområden inom ramen för Skellefteåregionens nätverk. Det befintliga nätverket beslutade erbjuda Arjeplog, Sorsele och Arvidsjaur att, efter beslut i fullmäktige ansluta sig till nätverket. Frågan behandlas därför i fullmäktige i april. Även representant från den norrbottniska e-nämnden har varit på besök och presenterat sitt syfte, målsättningar och nuvarande uppdrag. Konstateras kan att båda samverkansformerna är intressanta för Arjeplog, men att de är olika i sin inriktning och den ena kan inte direkt ersätt den andra. Båda nätverket och nämnden är dock helt öppna med att samverkan kan och måste få ske även mellan andra parter. Det är alltså inte omöjligt att samverka inom båda formerna, eller som redan sker i andra konstellationer. Mycket av perioden har för mig personligen gått till årsbokslut-, budget- och löneprocesser vilka sker samtidigt. Väsentlig tid läggs också på personalfrågor, dock inte lika mycket på en övergripande nivå som man skulle kunna önska. Upphandling och utvärdering av försäkringstjänster har slutförts till ett som synes mycket bra resultat under perioden. Upphandling av ny kaffemaskin i Tingsbackas fikarum pågår. Biltestbranschen har haft after season- möte i regi av Argentis. Främsta synpunkter på kommunen är lång- och kortsiktiga lösningar på behovet av stor parkering för kundföretagens transporter under väntetider, något som främst borde hamna på trafikverkets bord men som måste komma till uttryck politiskt och genomsyra våra egna planer också. Arbetsbelastningen på förvaltningen är generellt sett hög men ITavdelningen har det speciellt tufft just nu på grund av externa faktorer där externa aktörer med mycket kort varsel ändrar infrastrukturen för bredband. Kommunen tvingas därför skapa underlag och koordinera det lokala arbetet med extremt snäva tidsramar. Det ingår även en kostnadsökning för verktyg. Bredbandet råkade dessutom ut för ett bott där något fordon förmodligen kört av bandet och orsakade akut reparationsbehov. Händelsen är polisanmäld och utreds av kommunens försäkringsbolag. Vid sidan av de övergripande processerna pågår även förprojektering för införande av självservice för tidsrapportering samt nytt debiteringssystem enligt en reviderad tidsplan. Under perioden har en person vid besök på Tingsbacka framfört vad som kan tolkas som hot mot förtroendevald. Ärendet är polisanmält. Ann Engberg, kommunchef

7 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Socialchefens rapport Ekonomi Utfall juni 2013 visade underskott på 4,2 miljoner för hela socialförvaltningen. Resultat vid bokslutet är 2,56 miljoner underskott mest beroende på att man har varit mycket restriktivt det gäller vikarier i särskilda boende. Dem verksamhet som överskred sina budgeter mest var kostservice med 1,24 miljoner, flyktingmottagning med över en halv miljon samt verksamhet för personliga assistans med 900 Tkr. Även hemsjukvården har blivit dyrare än budgeterad på grund av att kostander för hjälpmedel var för lågt beräknad. Under 2014 går kostservice 100 Tkr per månad tills köket i Vaukagården är stängt på grund av att det finns fortfarande personal utöver budgeten. Verksamhet Enhetschefen i Hälso- och sjukvårdsenheten har sagt upp. Ny enhetschef fr.o.m. april är Elinor Lindahl. Arbetet med integrationsenheten pågår och det kommer även att vara aktuellt att utannonsera tjänsten som enhetschef eftersom nuvarande flyktingsamordnare har sagt upp sig. För övrigt har en handläggare inom socialtjänsten börjat i slutet av mars och en socialsekreterare är på gång. Äldreomsorg har deltagit i rekryteringsmässa i Luleå under mars. Enhetscheferna har lämnat utbildningsplan som ska sammanställas för gemensam planering samt prioriteringsdokument för socialförvaltning. Utbildning om samordnad individuell vårdplanering i öppenvård kommer att ske under våren och landstinget har begärt att delta. Alla enheter har även gjort en genomförandeplan utifrån de nu gällande målsättningar. Den 18 mars har anordnats en gemensam temadag om integration för politikerna och kommunens tjänsteman. Arjeplog deltar även i Förstudie för Integration i Norrland (FIN), som samordnas av Akademinorr. Syftet med förstudien är att hitta nya och effektiva vägar för integration och där kommunen kan få hjälp med förbättringsarbete. Arjeplog kommer att ha en lokal referensgrupp som består av flera aktörer och där Kommunstyrelsen kommer att vara sammankallande. Projektledaren kommer även att delta vid temadagen om integration. Under januari- februari 2013 var ekonomisk bistånd sammanlagt ,25 kr, fördelat på 28 ärenden och under samma period ,02 kr, fördelat på 19 ärenden. Det är alldeles för kort tidsperiod för djupare analys om orsak till förändring som kan vara både bestående eller kortvarig. Det skiljer sig nio ärenden vilket kan bero på att några har flyttat eller att någon har fått tillfälliga inkomster. Ekonomiskt bistånd för 2013 bifogas.

8 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Pågående projekt I projektet Stugan/Pangea väntar man på att eventuellt kunna använda samma resurs som i bedömning av fastigheter som berör äldreomsorgen. Samordning av resurser inom äldreomsorgen fungerar bättre i alla enheter. Biståndshandläggare samt verksamhetsutvecklare har utbildats i äldres behov i centrum (ÄBIC) och uppdatering med installation om en ny modul har genomförts. Kostansvarig har tillsammans med tekniska kontoret tagit fram ritningar för ombyggnation och genomgång av behov i ventilationen har genomförts. Vägvisaren riktlinjer och rutiner inom äldre- och handikappomsorgen är färdig och lämnas inom kort för antagandet. Inom IFO har nya telefonrutiner för bättre tillgänglighet införts. Ritningarna med förslag till rum har inkommit från landstingsfastigheter. Eija Lugnet, socialchef

9 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Barn- och utvecklingschefens rapport Förklaring till KKiKs mått Den senaste tiden har man i media rapporterat att Arjeplog har så höga kostander för grundskolan jämfört med andra kommuner. Jag vill här ge en liten förklaring till dessa rapporter. Först och främst är det främst ett mått som vi sticker ut på, nämligen kostnad kr/elev. När vi jämför vår nettokostnad per invånare med våra grannkommuner ser våra kostnader betydligt bättre ut, vi ligger i paritet med jämförbara kommuner (men fortfarande högt över vår standardkostnad). Vad beror det faktum att vi på måttet kr/elev sticker ut så mycket? Demografin i vår kommun. I Arjeplog tillhör 7,7% av kommuninvånarna ålderskategorin 7-15 år. I riket är motsvarande siffra 9,6% och i Arvidsjaur 9,0%, Malå 8,9%, Övertorneå 8,9%. Detta innebär att det jämförelsevis är en mindre andel elever som bär utbildningskostnaderna hos oss än i ovan nämnda kommuner. Detta gör att måttet kostnad kr/elev sticker ut. Personaltätheten slår kraftigt i dessa mätningar I måtten tas enbart hänsyn till undervisningskostnaderna, inte lokalkostnader och OH-kostnader. Detta innebär att det faktum att vi har högre lärartäthet (7,7 elever/lärare jämfört med exempelvis Arvidsjaur som har 10 elever/lärare) slår hårdare på kostnaderna i måtten än vad det kanske gör när samtliga kostnader vägs in. Matematiklyftet Arjeplogs kommun har beviljats statsbidrag motsvarande kr för att delta i Skolverkets satsning Matematiklyftet under läsåret 2014/2015. Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Allt som de läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. I vår kommun kommer sammanlagt 15 lärare på grund- och gymnasieskolan att omfattas av denna fortbildningssatsning.

10 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet SKL:s nätverk Fler män till förskolan Arjeplogs kommun har, som en kommun av sju utvalda, inbjudits att delta i ett nätverk som SKL skapat. Syftet med nätverket är erfarenhetsutbyte och idéutveckling för att främja det lokala arbetet med fler män till förskolan där olika aktörer medverkar och stödjer kommunerna i det arbetet. Ett annat syfte är att behålla och utveckla en hög kvalitet i förskoleverksamheten. Ett tredje syfte är att sprida goda erfarenheter och kunskaper till andra kommuner i landet. Arjeplog Malin Westling, barn- och utbildningschef

11 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Utvecklingsenhetens rapport Det är att hög efterfrågan och behov på insatser från enhetens sida, vilket är positivt men också periodvis medför alltför hög arbetsbelastning i förhållande till tillgängliga resurser. Lösningar undersöks som förstärkning på administrationen, men ännu har ingen modell hittas. Bland särskilda insatser kan följande rapporteras: Enheten har anordnat och/eller deltagit i ett stort antal interna och externa samverkansmöten för underlag till lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan; Trafikverket- flertal möten, Länsstyrelsens tillväxt- och planavdelningar - projektgrupp, Länsstyrelsens fiskeenhet och hav- och vattenmyndigheten, Företagarnas styrelse, IT- Norrbotten- Länsstyrelsen kommunikations- och landsbygdsenhet, Vattenfall- Energiförsörjning, LRF- Grön tillväxtprogram, Norrbotten idrottsförbund och SISU, Destination Arctic Circle, Klimat- och energi/ borgmästaravtalet, Museet/ turistbyrån, Kraftsamling, m.m. Mötena har mynnat i flera konkreta initiativ kring bl.a bredbandsutbyggnad och trafikfrågor för att underlätta testnäring och besöksnäring, ex projektering, uppställningsplatser, skyltning och enskilda vägar. Framtagande av skyltprogram och belysningsmanual pågår. Påbörjad dialog mellan intressenter och berörd sameby för ev. testanläggning för vindkraft. Inom ramen för vattendomsprojektet undersöks fiskeavgifter och fonder och hur vi kan använda dessa på bästa sätt för fiskevård, utveckling och tillväxt. Museet har tagit fram ett underlag till kommunen för kulturlämningar och äldre bebyggelse i Arjeplogs samhälle. I samverkan med tekniska kontoret har förslag till lösning av överfarten Vaukaströmmarna/skoterbron tagits fram. Träffar har också hållits med studieförbunden och föreningarna. Förslag på modell för stimulansbidrag för kulturella och kreativa insatser och marknadsföring har tagits fram. En modell för kulturskola och ansökan om finansiering är under framtagande. Landsbygdutvecklingsprojektet löper på. Kommunbygderådet har utvidgats och en modell för bidrag till lokal utveckling, byapeng, har tagits fram och medfinansiering med 210 tkr beviljats från Länsstyrelsen. Förstudien Nordsvensk & Nordnorsk samverkan som ska bidra till verksamhet och service som främjar näringslivets och kommunernas utveckling i Bodö, Fauske, Saltdal och Arjeplog har påbörjats med god respons i kommunerna i regionen.

12 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Upphandling av ramavtal reklambyråtjänster pågår. Annonsering i samverkan med turistbyrån och näringen. Enheten deltog i vildmarksmässan i Stockholm. Extra utskick av broschyr till kranskommuner för marknadsföring av gymnasieutbildningarna har genomförts. Avtackning Cordes BMW. Arjeplogs vintermarknad har arrangerats med gott resultat i relation till väderförhållandena. I samverkan med museet/turistbyrån har vi enats om upplägg och att arbete med en utflyktsguide som blir klar våren Argentis rapport bifogas som bilaga. Arjeplog Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg

13 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Samhällsutvecklingschefens rapport Entreprenaden för energibesparande åtgärder vid sporhallen/badhuset kommer att inledas i Maj och pågå tills oktober. Badhuset kommer under tiden att hållas stängt för bad. Ambitionen är att sporthallen ska kunna nyttjas i mesta möjliga mån trots störningar under byggtiden. Riktade åtgärder vid Adolfströms avloppsanläggning kommer att utföras under sommarperioden. Kommunen har, efter mötet med länsstyrelsen den 21 februari, hört såväl dammägaren som berörda fastighetsägare beträffande bebyggelse utmed dammkroppen efter Rattikvägen för bedömning och åtgärd. Dammägaren hävdar att den utökade bebyggelsen i området har åsamkat ägaren kostnader uppgående till ca 8 milj. kr till följd av den uppgraderade riskklassning som den utökad bebyggelsen har gett upphov till. Dammägaren hävdar även att en bostad i anslutning till dammkroppens uppströms sida utgör en säkerhetsrisk för dammen och därför, genom kommunens försorg, skall avlägsnas. Den förstudie beträffande framtidens äldreboende som har inletts i samarbete med landstinget fortgår i samarbete med socialförvaltningen. Projektgruppen träffades den 5 mars och utreder sedan dess möjligheter till samordnat äldreboende vid en anläggning. Ett möte med landstingets politiska ledning kommer att äga rum den 7 maj för att diskutera möjligheten till koncentrerad verksamhet vid vårdcentralen eller vid Vaukagården. En vikarierande handläggare som ersätter den långtidssjukskrivne miljö- och hälsoskyddshandläggaren har rekryterats till miljö- och byggkontoret som börjar sin anställning i april. Avsikten är att den anhopning av ärenden som har uppkommit därmed ska minska. En marknadsföringskampanj planeras med avsikt att utöka ansluten volym till kommunens fjärrvärmenät. Ett långsiktigt avtal för PRO:s medlemmars nyligen införda badverksamhet utarbetas av tekniska kontoret. PRO kommer då, i likhet med andra organisationer att hyra anläggningen 2-4 timmar en dag i veckan dagtid Christer Andersson, SU-chef

14 Kommunstyrelsen Ks 51 Information vid mötet Elisabeth Bramfeldt (V) - Politikerdialog, Fokus framtid etablering för välfärd, 14 mars 2014, Luleå. Britta Flinkfeldt (S) - Att styra och leda jämställt, utbildning 8-9 april 2014, Luleå, Kommunförbundet Norrbotten och landstinget. - Kollektivtrafikmyndigheten öppet samrådsmöte 3 april 2014 i Arjeplog. - Norrbottenskonferensen, kommunförbundet Norrbotten, om kommunernas tillväxt. - Tillväxtråd för kraftsamling, Norrbottens läns landsting. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen Ks 52 Ks 2014/212 Verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2013 (bokslut 2013) Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden, år 2013, (bokslut 2013). Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2013, Barn- och utbildningsnämnden. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Verksamhetsberättelse för Barn- och utbildningsnämnden år 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige.

16 Kommunstyrelsen Ks 53 Ks 2014/140 Verksamhetsberättelse för Socialnämnden år 2013 (bokslut 2013) Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för socialnämnden, år 2013 (bokslut 2013). Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, socialnämnden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUT Verksamhetsberättelse för Socialnämnden år 2013 godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige.

17 Kommunstyrelsen Ks 54 Ks 2014/213 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013) Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013). Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013 (bokslut 2013) godkänns och läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige.

18 Kommunstyrelsen Ks 55 Ks 2014/141 Anläggande av ny överfart över Vaukaströmmarna - bygdemedel Bakgrund Kommunen har två pågående lokala naturvårdsprojekt som innefattar åtgärder längs Vaukaleden. Ett för upprustning och ett för förlängning och vägvisning. Utvecklingsstrateg och VA-ingenjör har barmarksbesiktigat tänkt ny ledsträckning och bedömer den inte prioriterad i dagsläget. Parallellt har den gamla överfarten för skidor, gående och skoterförare förfallit och utgör en mycket stor olycksrisk. Den måste tas bort och en ny anläggas. I samråd med olika aktörer och i dialogmöten med ungdomar har en fungerande överfart getts hög prioritet. Offerter har inhämtats och en ny överfart med anslutande led i nytt läge kostar ca 700 tkr och ett borttagande av gammal bro ca 150 tkr. En ny bro i samma läge blir betydligt kostsammare liksom en breddning av nuvarande broar längs leden. Under förutsättning att miljötillstånd beviljas för ny placering och förändringar av pågående lokala naturvårdsprojekt medges görs bedömningen att det fattas omkring 350 tkr för att utföra redan planerade åtgärder med ledsträckning till ny överfart och därutöver avlägsna gamla bron och uppföra ny överfart. Förslag Utifrån resultat från besiktning av tidigare planerad förlängning av leden, önskemål bland ungdomar, skidåkare, skoterförare och gående samt den stora olycksrisk som den trasiga gamla bron medför föreslås: Att kommunen ansöker om förändring av projekten Upptäck naturen och Vaukaleden hos Länsstyrelsen så att medel kan används till ny ledsträckning och bro. Att kommunen ansöker om 350 tkr i bygdemedel för kompletterande medfinansiering av åtgärderna Att avsatta investeringsmedel för upprustning av Vaukaleden kan nyttjas för borttagande av gammal bro och anläggande av ny överfart. Det noteras att överfarten kan utgöra ett led i att sammanbinda tätortens skidspår. I samband med information om avstängning av befintlig överfart och alternativ sträckning kan en förfrågan göras om allmänhetens synpunkter i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande , Ingela Edholm Forsberg och Jonas Callin. Allmänna utskottets förslag

19 Kommunstyrelsen Ks 55 Ks 2014/141 Anläggande av ny överfart över Vaukaströmmarna - bygdemedel Allmänna utskottet , 9, uppdrog till utvecklingsenheten att ansöka om förändring av LONA projekten Upptäck naturen och Vaukaleden hos Länsstyrelsen så att medel kan används till ny ledsträckning och bro, samt att ansöka om kronor i bygdemedel för kompletterande medfinansiering av åtgärderna. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Investeringsmedel avsatta för upprustning av Vaukaleden kan nyttjas för borttagande av gammal bro och anläggande av ny överfart. Uppdrag ges till utvecklingsenheten att söka resterande finansiering från Naturvårdsverket eller annan extern finansiär. Beslutsexpediering Utvecklingsenheten. Ekonomikontoret.

20 Kommunstyrelsen Ks 56 Ks 2014/138, Ks 2003/548 Uppsägning av medlemskap i Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) Sammanfattning av ärendet Inlandskommunernas samarbete har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. Det inleddes redan i början av 70-talet. Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) bildades 1989 i samband med att trafikpolitiken behandlades. Arjeplogs kommun har sedan 2005 varit medlem i föreningen, medlemsavgiften uppgår till kronor per år. Kommunstyrelsens ordförande aktualiserar frågan om uppsägning av medlemskapet med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut att se över medlemskap i föreningar där kommunen inte har en aktiv roll. Allmänna utskottets förslag Arjeplogs kommun säger upp medlemskapet i Inlandskommunernas ekonomiska förening från och med KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Medlemskapet i Inlandskommunernas ekonomiska förening sägs upp från och med år Beslutsexpediering Inlandskommunernas ekonomiska förening. Ekonomikontoret. Utvecklingsenheten.

21 Kommunstyrelsen Ks 57 Ks 2014/ Handlingsplan för Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Sammanfattning Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i sin egen vård och omsorg. För att säkra framtidens välfärd bör kommunen ta fram en långsiktig plan för genomförandet av ovanstående koncept. Planen ska innehålla en handlingsplan på längre sikt, samordning av insatser med andra berörda aktörer samt finansiering av arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av Solweig Hedman, : Trygghet, service och delaktighet genom digital teknik. Sociala utskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Påbörja processen att etablera konceptet "Trygghet, service och delaktighet i hemmet". Uppdrag ges till socialförvaltningen att före 1 september 2014 ta fram en handlingsplan för konceptet, inklusive tidsplan, organisation och finansiering av det framtida arbetet. Beslutsexpediering Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Socialchef.

22 Kommunstyrelsen Ks /124 Klagomålshantering enligt 4 kap. 8 skollagen ämnet samhällskunskap på BA programmet Sammanfattning Enligt rutinen för klagomålshantering ska alla skriftliga klagomål redovisas på närmast följande möte i kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsutskottet lämnar ett förslag till svar på klagomålet. Den 10 februari lämnade 9 elever på Hornavanskolan in klagomålsanmälan enligt 4 kap 8 skollagen gällande undervisning i samhällskunskap hösten Beslutsunderlag Klagomålshantering. Rutin för att ta emot klagomål, enligt 4 kap. 8 skollagen, inom utbildningsverksamheten i Arjeplog. Skrivelse/svar på klagomål från Barn- och utbildningschef, Malin Westling Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Godkänna Barn- och utbildningsutskottets svar på klagomålen till elever på Hornavanskolan gällande undervisning i samhällskunskap hösten Därmed anses ärendet avslutat. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor Hornavanskolan.

23 Kommunstyrelsen Ks 59 Ks 2014/152 Rutin angående kränkande behandling för Arjeplogs skolväsende, Sammanfattning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av samtliga skolenheter i Arjeplogs kommun hösten Beslutet från Skolinspektionen efter tillsynen ligger till grund för upprättandet av Rutin för kränkande behandling. Beslutsunderlag Rutin angående kränkande behandling, Arjeplogs skolväsende Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa rutin angående kränkande behandling för Arjeplogs skolväsende år Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor. Förskolechef. Elevhemsföreståndare.

24 Kommunstyrelsen Ks 60 Ks 2014/153 Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende Sammanfattning Skolinspektionen har genomfört tillsyn av samtliga skolenheter i Arjeplogs kommun hösten Beslutet från Skolinspektionen efter tillsynen ligger till grund för upprättandet av Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende. Beslutsunderlag Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet, Arjeplogs skolväsende Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa rutin för det systematiska kvalitetsarbetet för Arjeplogs skolväsende år Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor. Förskolechef. Elevhemsföreståndare.

25 Kommunstyrelsen Ks /206 Rutin Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende - revidering Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt dokumentet Klagomålshantering, Rutin för att ta emot klagomål, enligt 4 kap. 8 skollagen, inom utbildningsverksamheten i Arjeplog. Reviderat förslag har upprättats. Beslutsunderlag Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende. Barn- och utbildningsutskottets förslag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Fastställa reviderad rutin Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål och beröm, Arjeplogs skolväsende. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef. Rektor. Förskolechef. Elevhemsföreståndare.

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 9.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (18) 2012-10-17 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-17 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 17 oktober 2012, KL 13.00 16.00 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05 1 (16) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 5 mars 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (34)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (34) Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (34) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, måndag 28 april 2014, klockan 13.00 15.45. Ajournering för kaffe 14.25 15.05. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2013-01-09 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 januari 2013, kl: 9.00-12.20 Ajournering kaffe 10.00 10.20 Beslutande Rolf Laestander (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Kommunfullmäktige 2011-04-14 1 (28) Plats och tid Medborgarhuset, Arjeplog, torsdagen den 14 april 2011, kl 13.00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Mats Abrahamsson (S), ordförande Tone Karlberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (13) Kommunfullmäktige 2011-12-12 1 (13) Plats och tid Hotell Lyktan, måndagen den 12 december 20111, klockan 15:00 17.00. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson (S), ledamot Mats Abrahamsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-07 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 7 november 2011, kl 9.00 10.15 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Åsa Adamsson (S), ledamot Bo Johansson (C), ledamot Maj Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Kommunstyrelsen 2013-06-10 1 (26) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 10 juni 2013, klockan 08.45 10.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15) Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-09 1 (15) Plats och tid Vaukagårdens samlingssal, onsdagen den 9 september 2015, klockan 9.00 Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande Eva Forsmark, DHR, ledamot

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (21) Socialnämnden 2013-08-27 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 27 augusti 2013, kl 9.00 16.30. Beslutande Leif Rönnqvist (S), ordförande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS. 2012-04-18 Bakgrund Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten har

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 (28) Plats och tid Tingsbacka sammanträdesrum Nasa, måndagen den 21 maj 2014, klockan 13.00 16.10. Ajournering för kaffe 14.30 14.45. Beslutande Övriga deltagare Britta Flinkfeldt

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Socialnämnden 2012-11-20 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 20 november 2012, kl 9.00 12.15. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-01-22 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 januari 2015 kl 9.00 10.30. Ajournering för kaffe 09.55 10.15. Beslutande John Sundström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (10) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-04-21 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 april 2016 kl 09.00 10.40. Ajournering för kaffe kl 09.30 09.50. Beslutande John

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet (15)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet (15) Handikapp- och pensionärsrådet 2016-02-23 1 (15) Plats och tid Vaukagårdens samlingssal, tisdag den 23 februari 2016, klockan 9.00 Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande John Sundström, MBR, ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-16 Sid:108 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Nelly Jansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2016-01-21 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 januari 2016 kl 9.00 10.50. Ajournering för kaffe 09.55 10.10. Beslutande John Sundström

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Maarit Enbuske, barn- och utbildningschef Tarja Lakkapää, sekreterare Lars Niemi Camilla Sundkvist 46. Desirée Waaranperä Krutrök ANSLAG/BEVIS

Maarit Enbuske, barn- och utbildningschef Tarja Lakkapää, sekreterare Lars Niemi Camilla Sundkvist 46. Desirée Waaranperä Krutrök ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 sid 54 Plats och tid Dessans Café i Pello, tisdagen den 17 juni 2014 kl 09.00-13.00 Beslutande Desirée Waaranperä Krutrök (S), ordförande Magnus Pettersson (S) Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-08-27 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:40 11:20 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Thord Dahlberg (V) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och Pensionärsråd (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och Pensionärsråd (14) Handikapp- och Pensionärsråd 2011-05-31 1 (14) Plats och tid Grupprummet, Vaukagården Tisdagen den 31 maj 2011, Kl 13:00 15:45 Beslutande Bo Åberg (S) ordförande John Sundström (S) ledamot Eva Forsmark

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Öppning. Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. Dagordning

PROTOKOLL. Öppning. Ordförande Ingemar Javinder öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna. Dagordning PROTOKOLL fört vid sammanträde i Rådet för funktionshindrade och pensionärer Tid: Måndagen den 17 mars 2014 klockan 14.00-15.10 Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset Närvarande: Ingemar Javinder,

Läs mer