SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf. Eddy Lindström, avd.chef, adm. avdelningen Gunilla Lindström (S) Johnny Schank, fritidskonsulent, förening & idrott Gun Edlund (S) Östen Lövgren, avd.chef, verksamhetsavdelningen Daniel Ådin (S) (Närvarande ) Roland Löfmark (FP) Anette Andersson, sekreterare Johan Söderberg (M) Erika Häggbladh (KD) Johan Söderberg (M) (Närvarande 83 91) Bitte Ekersund (FP) (Tjänstgörande för Johan Söderberg ) Fredrik Långström (S) (Tjänstgörande för Helge Lövbom) Sonja Hedqvist (C) (Tjänstgörande för Torbjörn Möller) Ersättare Gruppmöten: kl Utses justera: GUN EDLUND Paragrafer Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, sekreterare Gun Edlund, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsgruppen Delårsrapport april 2009, fritidsnämnden Kommunledningskontoret har översänt dokumentet Uppföljning Skrivningen handlar om ekonomi- och verksamhetsuppföljning Av handlingen framgår bl.a. delårsrapport/uppföljning skall upprättas per Som ett led möta framtida utmaningar införde Skellefteå kommun 2004 en ny modell för mål- och resultatstyrning. Syftet var förbättra styrningen genom ökad logik och tydlighet i måldokumenten och samtidigt ge mer tid för analys och åtgärder. Modellen som tagits fram bygger på teorin om balanserad styrning, dvs. planera, genomföra och följa upp verksamheten ur flera perspektiv. Förklaring av modellen Vision och önskat läge Utifrån vårt uppdrag svarar visionen på vart vi vill föra kommunen. Tidsperspektivet är år. Önskat läge svarar också på vart vi vill föra kommunen, men med tidsperspektivet 5 år. Visionen och önskat läge definieras endast på kommunövergripande nivå men är lika gällande för hela kommunkoncernen. Perspektiv Samtliga styrkort omfar mål inom fyra olika perspektiv. Perspektiven ses som organisationens värdeskapare. Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomi Medarbetare Balansen mellan perspektiven kan variera för respektive nämnd/bolag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Nyckelfaktorer För nå önskat läge och den slutliga visionen svarar nyckelfaktorerna på vilka områden som måste förbättras och vilka faktorer som är avgörande för framgång. Nyckelfaktorerna är låsta på kommunövergripande nivå. Mål Målen reglerar vilken inriktning verksamheten ska ha inom aktuella perspektiv. Det övergripande måldokumentet har använts som underlag i nämndernas /bolagens målarbete. Samtliga mål ska stödja en eller flera nyckelfaktorer, vara mätbara och kontrollerbara. I samband med framtagning av styrkort och budget tar nämnder och bolag fram förslag på aktiviteter/handlingsplaner som stödjer de mål som angetts i styrkortet. Visualisering För visualisera graden av måluppfyllelse används färger inom respektive perspektiv. Grön färg betyder verksamheten i stort uppnår målen. Gul färg betyder verksamheten delvis uppnår målen. Röd färg signalerar om verksamheten inte uppnår målen. Måluppfyllelse har bedömts på årsbasis, d v s vilken grad av måluppfyllelse som verksamheten bedöms nå under Ledningsgruppen redovisar perspektivvis förvaltningens arbete inom ramen för balanserad styrning med grundläggande dokumentation och kommentarer utifrån: - måluppfyllelse - viktiga aktiviteter - hur går vi vidare? Målavstämning utifrån ovanstående redovisas i delårsrapporten. Till delårsrapporten lämnas också rapport om läget för projektverksamheten. Fritidsnämnden beslutar anta upprättad delårsrapport samt anta följande bedömning vad gäller fritidsförvaltningens måluppfyllelse i delårsrapporten per Medborgare / kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Medarbetare meddela kommunstyrelsen fritidsnämnden lagt ut ett besparingsbeting (enligt bilaga)som på ett övergripande sätt redovisar hur resultatkravet för år 2009 skall uppnås

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för år 2009 gällande internhyra (nettokostnadsökningar) avseende nya bollhallen vid Norrvalla IP (under förutsättning av bollhallen tas i bruk/internhyra faktureras under 2009) vidare hos kommunstyrelsen begära ramutökning fr o m år 2010 för - internhyra (nettokostnadsökningar) nya bollhallen vid Norrvalla IP, ca 3,9 Mkr - internhyra (nettokostnadsökningar) för ny manege vid ridanläggningen i Hedensbyn, ca 2,3 Mkr Administrativa avdelningen 109

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Tilläggsdirektiv utifrån planeringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet gemensamma planeringsförutsättningar inför budget 2010 och plan I det tilltänkta beslutet ingick bland annat ge nämnderna i uppdrag minska sina kostnader i förhållande till budget för 2009 enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse utifrån inflationen bedöms bli lägre än budgeterat. Vidtagna åtgärder redovisas i kommande delårsrapport. Trots återremiss i kommunfullmäktige lyfte fritidskontoret frågan vid fritidsnämndens planeringsdagar, om hur ett uppdrag utifrån ovanstående skall mötas. Fritidsnämnden beslutade, , under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut utifrån kommunstyrelsens förslag gällande tilläggsdirektiv enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse för fritidsnämndens del lägga ut ett proportionellt ökat resultatkrav till bokslut 2009 på 2,2 Mkr enligt bilaga och det utökade resultatkravet 2009 ses mot simulerade kostnadsökningar för löner/prisutveckling år 2010 uppdra åt fritidskontoret återkomma till fritidsnämnden fr o m majsammanträdet med specificerade förslag/rapporter om hur resultatkravet skall uppnås. Fritidskontoret har, på fritidsnämndens uppdrag, arbetat vidare med en mer anpassad fördelning av tilläggsdirektivet/ökade resultatkravet för Förslaget presenteras i bilaga. Fritidsnämnden beslutar för fritidsnämndens del lägga ut ett ökat resultatkrav till bokslut 2009 på 2,2 Mkr enligt bilaga och det utökade resultatkravet 2009 ses mot simulerade kostnadsökningar för löner/prisutveckling år 2010

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 uppdra åt fritidskontoret återkomma till fritidsnämnden fr o m majsammanträdet med specificerade förslag/rapporter om hur resultatkravet skall uppnås samt fritidskontoret ges i uppdrag presentera en tidplan till junisammanträdet Administrativa avdelningen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Styrkort 2010 Fritidsnämnden beslutade bland annat efter behandling av ledningsgruppens förslag till styrkort för fritidsnämnden 2010 i perspektivet MEDBORGARE/KUND fastställa kontorets förslag kompletterat med Fritid Skellefteå skall minska sin negativa klimatpåverkan samt ger fritidskontoret i uppdrag se över målen med ambitionen försöka minska antalet Fritidskontoret har till dagens sammanträde på nämndens uppdrag omarbetat förslag vad gäller målen under perspektivet MEDBORGARE/KUND. Antalet mål har minskats från sju (7) till fyra (4). Förslaget framgår av bilaga till protokollet. Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag där antalet mål har minskats från sju (7) till fyra (4) Administrativa avdelningen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL VEP investeringsbudget, fritidsnämnden Ytterligare kompletterat förslag till investeringsbudget redovisades. Ärendet diskuterades övergripande vid fritidsnämndens planeringsdagar i april. Arbetsutskottet beslutar utan eget yttrande föra det kompletterande ärendet till fritidsnämnden för beslut Efter diskussioner kring budgetförslaget beslutar en enig fritidsnämnd anta äskanden avseende investeringsbudgeten för år enligt bilaga till protokollet Filadelfiaförsamlingen, Skellefteå Administrativa avdelningen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om 30%-igt bidrag för handikappanpassning, Filadelfiaförsamlingen i Skellefteå Filadelfiaförsamlingen i Skellefteå ansöker om 30%-igt bidrag för handikappanpassning av sin kyrkobyggnad. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Av ansökan framgår följande: Kyrkan har en mycket rik barn- och ungdomsverksamhet. Förra året hade vi 326 deltagare i olika aktiviteter. Tyvärr är idag inte alla våra lokaler tillgängliga för alla. Högst upp i vår kyrka finns idag ingen möjlighet för rullstolsbundna ta sig, vilket gör vi skulle vilja installera en trapphiss. I offerten från Meriko ryms också förbättringar av idag befintlig utrustning och anpassning till de nya lagar som kommer om handikappanpassning av offentliga lokaler. Däribland automatiska dörröppnare. I vår kyrka förekommer många samlingar under en vecka. Kyrkan skulle kunna utvecklas ännu mer med sitt centrala läge, men genom ekonomiska begränsningar så stoppas en del idéer upp. Vi har fantastiska utrymmen högst upp i vår kyrka som kallas Toppen, men som tyvärr idag inte nås av alla. Därför skulle vi vilja ansöka om hjälp för ännu bättre kunna vara en offentlig kyrka som också gör det möjligt för alla kunna delta. Vi hoppas på ett positivt gensvar. Till ansökan bifogade offerter indikerar en totalkostad på kronor inkl moms. Filadelfiaförsamlingen har för avsikt söka 50% bidrag från Boverket. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta vitsorda behovet av handikappanpassning av Filadelfiakyrkans lokaler enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till handikappanpassning enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela Filadelfiaförsamlingen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Fritidsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag vitsorda behovet av handikappanpassning av Filadelfiakyrkans lokaler enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till handikappanpassning enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela Filadelfiaförsamlingen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Ragvaldsträsk fritidsförening Administrativa avdelningen

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om 30%-igt bidrag för om- och tillbyggnad, Ragvaldsträsk fritidsförening Ragvaldsträsk fritidsförening ansöker om 30%-igt bidrag för om- och tillbyggnad av sin samlingslokalsfastighet. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Av ansökan framgår följande: Ragvaldsträsk by, 2 mil söder om Skellefteå, är en aktiv bondebygd med ca 270 innevånare. I byn finns en stor året-runt samlingsgård med ett hembygdsmuseum. Lokalerna används flitigt av byns invånare för gympa, studiecirklar, fester, bokcafé med mera. Under 2008 var 129 nyttjandetillfällen inbokade. Fastigheten ägs och sköts av Ragvaldsträsk Fritidsförening som är en ideell förening. Nu står vi inför ett större upprustningsbehov. Beaktas bör offerternas pris gällde vården Offererat pris enl. bilagor Installation av hiss kronor Ombyggnad och upprustning av fasad samt målning kronor Ombyggnad och upprustning av kök kronor El-arbeten kronor VVS-arbeten kronor Total kostnad kronor (inkl. moms) Hissen är vi i behov av för öka tillgängligheten eftersom fastigheten är disponerad i tre våningar, samt nya normer ställer krav på det. Då planlösningen ser ut som den gör är enda alternativet en utanpåliggande plformshiss, vilket kräver om- och tillbyggnad av fasaden. Även urgrävning/dränering till källarvåningen behövs. En grusplan i anslutning till hissen måste också finnas för framkomlighetens skull. Fasaden kräver delvis utbyte av panel, knutbrädor och fönsterfoder. Köket är litet och ålderdomligt och uppfyller inte de krav man kan ställa på ett kök med så hög nyttjandegrad. En vägg måste flyttas för diskmaskin, spis och kyl/frys ska kunna installeras. Ändamålsenlig komplettering av köksskåpar måste göras.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Dessa ombyggnationer kräver även elinstallationer och i viss mån nya venledningar. Vi ansöker härmed om 30%-igt bidrag från er, vi kommer också vidare söka 50% från Boverket. Om allt går som vi planerat hoppas vi komma igång med bygget våren Under tiden fram till dess arbetar vi själva för högtryck med finansiera så stor del som möjligt. Vi räknar dock med måsta låna pengar för täcka hela vår egen del. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta vitsorda behovet av om- och tillbyggnad av Ragvaldsträsk fritidsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Fritidsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag vitsorda behovet av om- och tillbyggnad av Ragvaldsträsk fritidsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde 2009.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Burviks Allaktivitetsförening Administrativa avdelningen 92

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om 30%-igt bidrag för om- och tillbyggnad, Burviks Allaktivitetsförening Burviks Allaktivitetsförening ansöker om 30%-igt bidrag för installation av jordvärmeanläggning och upprustning/ombyggnad av sin samlingslokalsfastighet. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Av ansökan framgår följande: Vi får här ansökan om bidrag för konvertering från direktverkande el till venburen värme och installation av jordvärmeanläggning. Beräknad kostnad: kronor Vi får också ansöka om bidrag för upprustning och ombyggnad av vår bastu-, dusch- och relaxavdelning. Beräknad kostnad: kronor Burviks Allaktivitetsförening är en väldigt aktiv förening och vår lokal som har en sammanlagd yta på 213 m 2, varav 189 m 2 är uppvärmd, utnyttjas väldigt flitigt av aktiva föreningsmedlemmar, övriga bybor och sommargäster. Vår relaxavdelning med tillhörande utrymmen börjar vara väldigt sliten och vi står därför inför inom det närmaste året utföra en omfande upprustning. Vi ber därför Fritidsnämnden anslår pengar till ovanstående utgifter i kommande budget med 30% av beräknade kostnader. Vi har även för avsikt om vi erhåller positivt besked gå vidare med en ansökan till Boverket med en begäran om 50% bidrag. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta vitsorda behovet av installation av jordvärme och om- och tillbyggnad av Burviks Allaktivitetsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Fritidsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag vitsorda behovet av installation av jordvärme och om- och tillbyggnad av Burviks Allaktivitetsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Administrativa avdelningen 126

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Önskemål om tillgänglighetsanpassad brygga i Skellefteälven En person har framfört önskemål om en fiskebrygga i Skellefteälven inom Lejonströms fiskevårdsområde. Syftet med bryggan är rullstolsburna personer ska ges bättre möjlighet utöva fiske i älven. Fritidskontoret framför följande: Placering: Preliminärt är den lämpligaste placeringen nedströms Lejonströmsbron, på den södra sidan älven. Placeringen möjliggör enkel åtkomst med bil, Skellefteå kommun äger marken och fisket på platsen är bra. Bryggans utformning: Bryggan föreslås förankras på stranden med balkar under marken. Bryggan sträcker sig ut 1-2 meter över vnet, dvs den hänger fritt i luften (ett exempel på sådan brygga finns nedströms Bergsbydammen, på norra sidan). Denna utformning innebär bryggan inte påverkas av regleringar i venståndet och bryggan kan ligga ute året runt. Bryggan bör vara försedd med skyddsräcke kompletterat med ledstång på höjderna 0.70 och 0.90 m över mark. Det bör även finnas avåkningsskydd/kant som skyddar rullstolar eller käppar från glida utanför. På någon del bör räcket sänkas till 0.70 så man kan sitta i rullstolen och luta fiskespöet mot räcket. Det bör även finnas öppningar som är ca 20 cm breda där det endast finns avåkningsskydd så det blir lättare dra upp fisken. Placera en bänk eller vilplats på bryggan, men tänk på det måste finnas tillräckligt utrymme för vända med rullstol. Man bör räkna med ett fritt utrymme på minst 2.0 x 2.0 m helst 2.3 x 2.3 m. Om flera personer som sitter i rullstol ska kunna nyttja bryggan samtidigt behöver det fria måttet utökas. Övrigt: I anslutning till föreslagen placering finns ett vindskydd med grillplats. Vindskyddet är i behov av underhåll och kan i samband med detta handikappanpassas (tekniska kontoret ansvarar för vindskyddet). Idag finns mycket dåliga förutsättningar för personer med funktionshinder fiska i Skellefteälven. En eventuell brygga skulle öka möjligheten markant. Strandskyddsdispens kommer sökas hos Länsstyrelsen. Kostnadsförslag från tekniska kontoret: kronor. Fritidskontorets föreslår fritidsnämnden besluta anlägga och ansvara för en tillgänglighetsanpassad brygga i Skellefteälven Arbetsutskottet beslutar ge fritidskontoret i uppdrag ta fram ytterligare kostnadsförslag till nämndens sammanträde i maj månad.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag anlägga och ansvara för en tillgänglighetsanpassad brygga i Skellefteälven samt fritidskontoret får i uppdrag ansöka om byggavgiftsmedel Skellefteå Squashklubb Förening och Idrott Administrativa avdelningen

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Ansökan om lokalkostnadsbidrag, Skellefteå Squashklubb Skellefteå Squashklubb ansöker om lokalkostnadsbidrag. Fritidskontoret konstaterar föreningen är bidragsberättigad ungdomsförening. Föreningen söker aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet för sin verksamhet. Ansökan för 2008 är på 9025 kronor och bidraget som föreningen får då är 75% av kostnaden dvs 6768 kronor, föreningen hade 148 aktiviteter. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta godkänna föreningen som berättigad till lokalbidrag och bevilja lokalkostnadsbidrag enligt gällande bidragsregler Arbetsutskottet beslutar utan eget yttrande föra ärendet till fritidsnämnden för beslut Fritidskontoret meddelar, vid sammanträdet framkom det : Kommunfullmäktige beslutade efter förhandlingar med Skellefteå squashklubb godkänna fatigheten Castor 2A överlåtes till Skellefteå squashklubb för en köpeskilling om en krona försäljningen förutsätter det föreligger bindande avtal mellan föreningen och en köpare om försäljning av fastigheten för en köpeskilling om lägst kronor notera föreningen avsikt nyttja försäljningsintäkter till anordna squasbanor samt försäljningen innebär kommunens lokalkostnadsbidrag till föreningen upphör.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kommunfullmäktiges beslut, köpeavtal, och förbindelse finns i sin helhet i bilaga. Fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet till fritidskontoret för inhämtande av nya uppgifter Skellefteå Rullstols IF Förening och Idrott Administrativa avdelningen

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till friluftsanläggning Bureberget, Skellefteå Rullstols IF Skellefteå Rullstols IF ansöker om bidrag med kronor för anpassa och öka tillgängligheten av friluftsanläggningen i Bureå. Skellefteå Rullstols IF övertog den 1 januari 2009 ägandet och driften av fritidsanläggningen på Bureåberget, samt ägandet och driften av elljusspåret vid idrottsplatsen Tallbacka i Bureå. Anläggningarna överlämnades som gåva av Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Bureå. Anläggningen omfar fastigheten Innervik 6:16 med skidstuga, förråd två vindskydd med eldstäder, och backe för pulkåkning. Slalombacken, släplift, lifthus och pistmaskingarage som inrymmer pistmaskin, snöskoter samt räddningspulka står på arrenderad mark (30 år) och ägs av Rullstols IF. Rullstols IF planerar öka tillgängligheten till slalomåkning, vinter och sommaraktiviteter samt anpassning av skidstugan för människor med funktionsnedsättningar. För finansiera egeninsatsen säljer klubben ett mindre skogsbestånd på fastigheten. Området runt skidstugan och parkeringen avstyckas enligt avtal med köparen.föreningen kommer under våren 2009 flytta sitt kansli till skidstugan. Kostnadsberäkning: Handikappanpassning och omklädning skidstuga: beräkningen i detalj se bilaga. Anpassning backe: Snökanon begagnad inkl, frakt Övrig utrustning till snökanonen Elarbeten Utfyllning av backen Diverse Summa. Total summa: Finansieringsplan: Idrottslyftet sökt Arvsfonden sökt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Fritidsnämnden kr Eget kapital kr Summa: kr Fritidskontoret ser positivt på föreningens ambitioner skapa en friluftsanläggning på Bureberget för människor med funktionsnedsättning. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut under förutsättning övrig finansiering säkerställs Medle SK Förening och Idrott Administrativa avdelningen

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till ishockeysarg, Medle SK Medle SK ansöker om bidrag med till ny/begagnad ishockeysarg till föreningens idrottsplats i Medle. Föreningen har fått en offert uppgift från DACO om en begagnad sarg i fullgottskick till en kostnad av inkl moms. Finansieringsplan: Bygdeavgiftsmedel sökt Fritidsnämnden Eget kapital Summa kr kr kr kr Utöver detta kommer föreningen stå för markarbeten borttag av gamla sargen samt uppmontering av den nya sargen. Under förutsättning bygdeavgiftsmedel beviljas föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta: bevilja bidrag med kronor ur anslaget till föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget till föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget till föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Myckle IK Förening och idrott Administrativa avdelningen

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om tilläggsanslag Myckle IK Myckle IK Bygger för närvarande i egen regi en ny klubblokal på 300 m 2 som ska ersätta alla nuvarande byggnader. Bygget kostnadsberäknas till 3.1 mkr och finansieras med bidrag och egna medel. På grund av de kraftiga kostnadsökningarna på framförallt material blir det svårt färdigställa bygget inom de kostnadsramar som klubben har finansiering för. Dessutom vill föreningen investera i en värmepumpanläggning i stället för den elpanna som tidigare kalkylerats med, för mindre energiåtgång. Myckle ansöker därför om ett tilläggsanslag enligt följande: Ökade materialkostnader Investering i värmepump Egen insats Totalt Finansieringsplan: Bygdeavgiftsmedel sökt Fritidsnämnden Egen insats Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Under förutsättning bygdeavgiftsmedel beviljas föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta: bevilja bidrag med kronor ur anslaget föreningsinvesteringar VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget föreningsinvesteringar VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 anslaget föreningsinvesteringar VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Vallen IS Förening och Idrott Administrativa avdelningen

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till omklädningsbyggnad, Vallen IS Vallens IS ansöker om bidrag med kronor till nybyggnad av omklädningsrum vid föreningens idrottsplats stora Valla i Vallen. Föreningen framför bland annat följande: Vallens IS är en liten byaidrottsförening med fotboll som huvudverksamhet. Vi har precis blivit utsedd till årets landsbygdsförening av Västerbottens fotbollsförbund. Vallens IP har i omgångar byggts ut och utvecklats till en fin anläggning. Det som fått stå tillbaka är gästernas omklädningsrum. Den består av en barack som byggts om, men nu har åldern tagit ut sin rätt. Den är både ven- och rötskadad och grunden har börjat ge sig så det är inget bygga vidare på. Vi har tagit fram ett förslag på en relativ billig byggnad där arbetsinsatsen blir begränsad. Kriterier som uppnås genom detta, jämställdhet, tillgänglighet för handikappade och ökad möjlighet till ungdomsverksamhet. Kostnadsberäkning: kronor. Finansieringsplan: Idrottslyftet beviljat Arvet efter Birger Lundgren beviljat Fritidsnämnden Vallen IS avsa medel Summa: kr kr kr kr kr Fritidskontoret föreslår, mot bakgrund av ovan, fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kr ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kr ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Fritidsnämnden beslutar

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kr ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut IFK Ålund Förening & Idrott Administrativa avdelningen

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till markförvärv av fotbollsplan, IFK Ålund IFK Ålund ansöker om bidrag till köpa loss fotbollsplanen Blålunda i Ålund. Detta med anledning av det är en ny ägare av marken viket upphäver det tidigare arrendeavtalet. Föreningen har nu i samförstånd kommit överens med den nya ägaren om klubben köper loss fotbollsplanen med tanke på klubben äger byggnaden med omklädningsrum, föreningslokaler och kansli. Övriga byggnader som förråd och läktare ägs också av föreningen. Marken på norra sidan vägen där klubben har en träningsplan och en 7 mannaplan kommer fortsättningsvis arrenderas. Kostnadsberäkning: Lantmäteriet avstyckning Markförvärv Reseersättningar Arvode förlorad arbetsinkomst Summa: kr kr kr kr kr Fritidskontoret ser positivt på föreningen har planer på köpa loss marken så fotbollsplanen med tillhörande byggnader får ett högre värde för föreningen. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottet beslutar

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Skellefteå kanotklubb Förening & Idrott Administrativa avdelningen

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Effekter av ombyggnation av Eddahallen, Skellefteå Kanotklubb Skellefteå kanotklubb anför följande: Under ombyggnationen av Eddahallen flyttade Simklubbens verksamhet till Skelleftehamn. Skellefteå Kanotklubb som har haft verksamhet under mer än 40 år kunde inte längre beredas plats. Det har påverkat vår verksamhet negativt. Det har även påverkat antal aktiviteter inom LOK-stödet och därmed gett en direkt sänkning av intäkterna samt en indirekt sänkning genom stödet till klubbens lokaler bygger på antalet LOK-stödsaktiviteter. Kanotklubben ansöker med anledning av ovan ett engångsbidrag som kan kompensera det ekonomiska bortfallet. Fritidskontoret har vid kontakt med föreningen informerats om vilka beräknade ekonomiska bortfall ansökan gäller. Simskoleverksamheten Familjebad Summa: kr kr kr Beträffande bortfallet av LOK-stödet är det svårt beräkna. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningskonsekvenser, investeringsprojet, VHT 3004 FRI 5442 Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningskonsekvenser, investeringsprojekt, VHT 3004 FRI 5442 Fritidsnämnden beslutar

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer