SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf. Eddy Lindström, avd.chef, adm. avdelningen Gunilla Lindström (S) Johnny Schank, fritidskonsulent, förening & idrott Gun Edlund (S) Östen Lövgren, avd.chef, verksamhetsavdelningen Daniel Ådin (S) (Närvarande ) Roland Löfmark (FP) Anette Andersson, sekreterare Johan Söderberg (M) Erika Häggbladh (KD) Johan Söderberg (M) (Närvarande 83 91) Bitte Ekersund (FP) (Tjänstgörande för Johan Söderberg ) Fredrik Långström (S) (Tjänstgörande för Helge Lövbom) Sonja Hedqvist (C) (Tjänstgörande för Torbjörn Möller) Ersättare Gruppmöten: kl Utses justera: GUN EDLUND Paragrafer Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, sekreterare Gun Edlund, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ledningsgruppen Delårsrapport april 2009, fritidsnämnden Kommunledningskontoret har översänt dokumentet Uppföljning Skrivningen handlar om ekonomi- och verksamhetsuppföljning Av handlingen framgår bl.a. delårsrapport/uppföljning skall upprättas per Som ett led möta framtida utmaningar införde Skellefteå kommun 2004 en ny modell för mål- och resultatstyrning. Syftet var förbättra styrningen genom ökad logik och tydlighet i måldokumenten och samtidigt ge mer tid för analys och åtgärder. Modellen som tagits fram bygger på teorin om balanserad styrning, dvs. planera, genomföra och följa upp verksamheten ur flera perspektiv. Förklaring av modellen Vision och önskat läge Utifrån vårt uppdrag svarar visionen på vart vi vill föra kommunen. Tidsperspektivet är år. Önskat läge svarar också på vart vi vill föra kommunen, men med tidsperspektivet 5 år. Visionen och önskat läge definieras endast på kommunövergripande nivå men är lika gällande för hela kommunkoncernen. Perspektiv Samtliga styrkort omfar mål inom fyra olika perspektiv. Perspektiven ses som organisationens värdeskapare. Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomi Medarbetare Balansen mellan perspektiven kan variera för respektive nämnd/bolag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Nyckelfaktorer För nå önskat läge och den slutliga visionen svarar nyckelfaktorerna på vilka områden som måste förbättras och vilka faktorer som är avgörande för framgång. Nyckelfaktorerna är låsta på kommunövergripande nivå. Mål Målen reglerar vilken inriktning verksamheten ska ha inom aktuella perspektiv. Det övergripande måldokumentet har använts som underlag i nämndernas /bolagens målarbete. Samtliga mål ska stödja en eller flera nyckelfaktorer, vara mätbara och kontrollerbara. I samband med framtagning av styrkort och budget tar nämnder och bolag fram förslag på aktiviteter/handlingsplaner som stödjer de mål som angetts i styrkortet. Visualisering För visualisera graden av måluppfyllelse används färger inom respektive perspektiv. Grön färg betyder verksamheten i stort uppnår målen. Gul färg betyder verksamheten delvis uppnår målen. Röd färg signalerar om verksamheten inte uppnår målen. Måluppfyllelse har bedömts på årsbasis, d v s vilken grad av måluppfyllelse som verksamheten bedöms nå under Ledningsgruppen redovisar perspektivvis förvaltningens arbete inom ramen för balanserad styrning med grundläggande dokumentation och kommentarer utifrån: - måluppfyllelse - viktiga aktiviteter - hur går vi vidare? Målavstämning utifrån ovanstående redovisas i delårsrapporten. Till delårsrapporten lämnas också rapport om läget för projektverksamheten. Fritidsnämnden beslutar anta upprättad delårsrapport samt anta följande bedömning vad gäller fritidsförvaltningens måluppfyllelse i delårsrapporten per Medborgare / kund Utveckling/ tillväxt Ekonomi Medarbetare meddela kommunstyrelsen fritidsnämnden lagt ut ett besparingsbeting (enligt bilaga)som på ett övergripande sätt redovisar hur resultatkravet för år 2009 skall uppnås

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för år 2009 gällande internhyra (nettokostnadsökningar) avseende nya bollhallen vid Norrvalla IP (under förutsättning av bollhallen tas i bruk/internhyra faktureras under 2009) vidare hos kommunstyrelsen begära ramutökning fr o m år 2010 för - internhyra (nettokostnadsökningar) nya bollhallen vid Norrvalla IP, ca 3,9 Mkr - internhyra (nettokostnadsökningar) för ny manege vid ridanläggningen i Hedensbyn, ca 2,3 Mkr Administrativa avdelningen 109

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Tilläggsdirektiv utifrån planeringsförutsättningar Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet gemensamma planeringsförutsättningar inför budget 2010 och plan I det tilltänkta beslutet ingick bland annat ge nämnderna i uppdrag minska sina kostnader i förhållande till budget för 2009 enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse utifrån inflationen bedöms bli lägre än budgeterat. Vidtagna åtgärder redovisas i kommande delårsrapport. Trots återremiss i kommunfullmäktige lyfte fritidskontoret frågan vid fritidsnämndens planeringsdagar, om hur ett uppdrag utifrån ovanstående skall mötas. Fritidsnämnden beslutade, , under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut utifrån kommunstyrelsens förslag gällande tilläggsdirektiv enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse för fritidsnämndens del lägga ut ett proportionellt ökat resultatkrav till bokslut 2009 på 2,2 Mkr enligt bilaga och det utökade resultatkravet 2009 ses mot simulerade kostnadsökningar för löner/prisutveckling år 2010 uppdra åt fritidskontoret återkomma till fritidsnämnden fr o m majsammanträdet med specificerade förslag/rapporter om hur resultatkravet skall uppnås. Fritidskontoret har, på fritidsnämndens uppdrag, arbetat vidare med en mer anpassad fördelning av tilläggsdirektivet/ökade resultatkravet för Förslaget presenteras i bilaga. Fritidsnämnden beslutar för fritidsnämndens del lägga ut ett ökat resultatkrav till bokslut 2009 på 2,2 Mkr enligt bilaga och det utökade resultatkravet 2009 ses mot simulerade kostnadsökningar för löner/prisutveckling år 2010

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 uppdra åt fritidskontoret återkomma till fritidsnämnden fr o m majsammanträdet med specificerade förslag/rapporter om hur resultatkravet skall uppnås samt fritidskontoret ges i uppdrag presentera en tidplan till junisammanträdet Administrativa avdelningen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Styrkort 2010 Fritidsnämnden beslutade bland annat efter behandling av ledningsgruppens förslag till styrkort för fritidsnämnden 2010 i perspektivet MEDBORGARE/KUND fastställa kontorets förslag kompletterat med Fritid Skellefteå skall minska sin negativa klimatpåverkan samt ger fritidskontoret i uppdrag se över målen med ambitionen försöka minska antalet Fritidskontoret har till dagens sammanträde på nämndens uppdrag omarbetat förslag vad gäller målen under perspektivet MEDBORGARE/KUND. Antalet mål har minskats från sju (7) till fyra (4). Förslaget framgår av bilaga till protokollet. Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag där antalet mål har minskats från sju (7) till fyra (4) Administrativa avdelningen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL VEP investeringsbudget, fritidsnämnden Ytterligare kompletterat förslag till investeringsbudget redovisades. Ärendet diskuterades övergripande vid fritidsnämndens planeringsdagar i april. Arbetsutskottet beslutar utan eget yttrande föra det kompletterande ärendet till fritidsnämnden för beslut Efter diskussioner kring budgetförslaget beslutar en enig fritidsnämnd anta äskanden avseende investeringsbudgeten för år enligt bilaga till protokollet Filadelfiaförsamlingen, Skellefteå Administrativa avdelningen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om 30%-igt bidrag för handikappanpassning, Filadelfiaförsamlingen i Skellefteå Filadelfiaförsamlingen i Skellefteå ansöker om 30%-igt bidrag för handikappanpassning av sin kyrkobyggnad. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Av ansökan framgår följande: Kyrkan har en mycket rik barn- och ungdomsverksamhet. Förra året hade vi 326 deltagare i olika aktiviteter. Tyvärr är idag inte alla våra lokaler tillgängliga för alla. Högst upp i vår kyrka finns idag ingen möjlighet för rullstolsbundna ta sig, vilket gör vi skulle vilja installera en trapphiss. I offerten från Meriko ryms också förbättringar av idag befintlig utrustning och anpassning till de nya lagar som kommer om handikappanpassning av offentliga lokaler. Däribland automatiska dörröppnare. I vår kyrka förekommer många samlingar under en vecka. Kyrkan skulle kunna utvecklas ännu mer med sitt centrala läge, men genom ekonomiska begränsningar så stoppas en del idéer upp. Vi har fantastiska utrymmen högst upp i vår kyrka som kallas Toppen, men som tyvärr idag inte nås av alla. Därför skulle vi vilja ansöka om hjälp för ännu bättre kunna vara en offentlig kyrka som också gör det möjligt för alla kunna delta. Vi hoppas på ett positivt gensvar. Till ansökan bifogade offerter indikerar en totalkostad på kronor inkl moms. Filadelfiaförsamlingen har för avsikt söka 50% bidrag från Boverket. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta vitsorda behovet av handikappanpassning av Filadelfiakyrkans lokaler enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till handikappanpassning enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget)

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela Filadelfiaförsamlingen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Fritidsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag vitsorda behovet av handikappanpassning av Filadelfiakyrkans lokaler enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till handikappanpassning enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela Filadelfiaförsamlingen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Ragvaldsträsk fritidsförening Administrativa avdelningen

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om 30%-igt bidrag för om- och tillbyggnad, Ragvaldsträsk fritidsförening Ragvaldsträsk fritidsförening ansöker om 30%-igt bidrag för om- och tillbyggnad av sin samlingslokalsfastighet. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Av ansökan framgår följande: Ragvaldsträsk by, 2 mil söder om Skellefteå, är en aktiv bondebygd med ca 270 innevånare. I byn finns en stor året-runt samlingsgård med ett hembygdsmuseum. Lokalerna används flitigt av byns invånare för gympa, studiecirklar, fester, bokcafé med mera. Under 2008 var 129 nyttjandetillfällen inbokade. Fastigheten ägs och sköts av Ragvaldsträsk Fritidsförening som är en ideell förening. Nu står vi inför ett större upprustningsbehov. Beaktas bör offerternas pris gällde vården Offererat pris enl. bilagor Installation av hiss kronor Ombyggnad och upprustning av fasad samt målning kronor Ombyggnad och upprustning av kök kronor El-arbeten kronor VVS-arbeten kronor Total kostnad kronor (inkl. moms) Hissen är vi i behov av för öka tillgängligheten eftersom fastigheten är disponerad i tre våningar, samt nya normer ställer krav på det. Då planlösningen ser ut som den gör är enda alternativet en utanpåliggande plformshiss, vilket kräver om- och tillbyggnad av fasaden. Även urgrävning/dränering till källarvåningen behövs. En grusplan i anslutning till hissen måste också finnas för framkomlighetens skull. Fasaden kräver delvis utbyte av panel, knutbrädor och fönsterfoder. Köket är litet och ålderdomligt och uppfyller inte de krav man kan ställa på ett kök med så hög nyttjandegrad. En vägg måste flyttas för diskmaskin, spis och kyl/frys ska kunna installeras. Ändamålsenlig komplettering av köksskåpar måste göras.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Dessa ombyggnationer kräver även elinstallationer och i viss mån nya venledningar. Vi ansöker härmed om 30%-igt bidrag från er, vi kommer också vidare söka 50% från Boverket. Om allt går som vi planerat hoppas vi komma igång med bygget våren Under tiden fram till dess arbetar vi själva för högtryck med finansiera så stor del som möjligt. Vi räknar dock med måsta låna pengar för täcka hela vår egen del. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta vitsorda behovet av om- och tillbyggnad av Ragvaldsträsk fritidsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Fritidsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag vitsorda behovet av om- och tillbyggnad av Ragvaldsträsk fritidsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde 2009.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Burviks Allaktivitetsförening Administrativa avdelningen 92

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om 30%-igt bidrag för om- och tillbyggnad, Burviks Allaktivitetsförening Burviks Allaktivitetsförening ansöker om 30%-igt bidrag för installation av jordvärmeanläggning och upprustning/ombyggnad av sin samlingslokalsfastighet. Ansökan avser kommunalt 30% bidrag baserat på bidragsunderlaget utifrån Boverkets riktlinjer för om- och tillbyggnad av samlingslokaler. Av ansökan framgår följande: Vi får här ansökan om bidrag för konvertering från direktverkande el till venburen värme och installation av jordvärmeanläggning. Beräknad kostnad: kronor Vi får också ansöka om bidrag för upprustning och ombyggnad av vår bastu-, dusch- och relaxavdelning. Beräknad kostnad: kronor Burviks Allaktivitetsförening är en väldigt aktiv förening och vår lokal som har en sammanlagd yta på 213 m 2, varav 189 m 2 är uppvärmd, utnyttjas väldigt flitigt av aktiva föreningsmedlemmar, övriga bybor och sommargäster. Vår relaxavdelning med tillhörande utrymmen börjar vara väldigt sliten och vi står därför inför inom det närmaste året utföra en omfande upprustning. Vi ber därför Fritidsnämnden anslår pengar till ovanstående utgifter i kommande budget med 30% av beräknade kostnader. Vi har även för avsikt om vi erhåller positivt besked gå vidare med en ansökan till Boverket med en begäran om 50% bidrag. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta vitsorda behovet av installation av jordvärme och om- och tillbyggnad av Burviks Allaktivitetsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Fritidsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag vitsorda behovet av installation av jordvärme och om- och tillbyggnad av Burviks Allaktivitetsförenings samlingslokalsfastighet enligt föreningens ansökan preliminärt, i avvaktan på definitiv årsbudget för år 2010, anvisa kronor till om- och tillbyggnaden enligt föreningens ansökan (30% av beslutsunderlaget) det kommunala bidraget förutsätter Boverket beslutar om bidrag till objektet enligt norm samt meddela föreningen definitivt beslut fas av fritidsnämnden senast vid nämndens decembersammanträde Administrativa avdelningen 126

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Önskemål om tillgänglighetsanpassad brygga i Skellefteälven En person har framfört önskemål om en fiskebrygga i Skellefteälven inom Lejonströms fiskevårdsområde. Syftet med bryggan är rullstolsburna personer ska ges bättre möjlighet utöva fiske i älven. Fritidskontoret framför följande: Placering: Preliminärt är den lämpligaste placeringen nedströms Lejonströmsbron, på den södra sidan älven. Placeringen möjliggör enkel åtkomst med bil, Skellefteå kommun äger marken och fisket på platsen är bra. Bryggans utformning: Bryggan föreslås förankras på stranden med balkar under marken. Bryggan sträcker sig ut 1-2 meter över vnet, dvs den hänger fritt i luften (ett exempel på sådan brygga finns nedströms Bergsbydammen, på norra sidan). Denna utformning innebär bryggan inte påverkas av regleringar i venståndet och bryggan kan ligga ute året runt. Bryggan bör vara försedd med skyddsräcke kompletterat med ledstång på höjderna 0.70 och 0.90 m över mark. Det bör även finnas avåkningsskydd/kant som skyddar rullstolar eller käppar från glida utanför. På någon del bör räcket sänkas till 0.70 så man kan sitta i rullstolen och luta fiskespöet mot räcket. Det bör även finnas öppningar som är ca 20 cm breda där det endast finns avåkningsskydd så det blir lättare dra upp fisken. Placera en bänk eller vilplats på bryggan, men tänk på det måste finnas tillräckligt utrymme för vända med rullstol. Man bör räkna med ett fritt utrymme på minst 2.0 x 2.0 m helst 2.3 x 2.3 m. Om flera personer som sitter i rullstol ska kunna nyttja bryggan samtidigt behöver det fria måttet utökas. Övrigt: I anslutning till föreslagen placering finns ett vindskydd med grillplats. Vindskyddet är i behov av underhåll och kan i samband med detta handikappanpassas (tekniska kontoret ansvarar för vindskyddet). Idag finns mycket dåliga förutsättningar för personer med funktionshinder fiska i Skellefteälven. En eventuell brygga skulle öka möjligheten markant. Strandskyddsdispens kommer sökas hos Länsstyrelsen. Kostnadsförslag från tekniska kontoret: kronor. Fritidskontorets föreslår fritidsnämnden besluta anlägga och ansvara för en tillgänglighetsanpassad brygga i Skellefteälven Arbetsutskottet beslutar ge fritidskontoret i uppdrag ta fram ytterligare kostnadsförslag till nämndens sammanträde i maj månad.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag anlägga och ansvara för en tillgänglighetsanpassad brygga i Skellefteälven samt fritidskontoret får i uppdrag ansöka om byggavgiftsmedel Skellefteå Squashklubb Förening och Idrott Administrativa avdelningen

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Ansökan om lokalkostnadsbidrag, Skellefteå Squashklubb Skellefteå Squashklubb ansöker om lokalkostnadsbidrag. Fritidskontoret konstaterar föreningen är bidragsberättigad ungdomsförening. Föreningen söker aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet för sin verksamhet. Ansökan för 2008 är på 9025 kronor och bidraget som föreningen får då är 75% av kostnaden dvs 6768 kronor, föreningen hade 148 aktiviteter. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta godkänna föreningen som berättigad till lokalbidrag och bevilja lokalkostnadsbidrag enligt gällande bidragsregler Arbetsutskottet beslutar utan eget yttrande föra ärendet till fritidsnämnden för beslut Fritidskontoret meddelar, vid sammanträdet framkom det : Kommunfullmäktige beslutade efter förhandlingar med Skellefteå squashklubb godkänna fatigheten Castor 2A överlåtes till Skellefteå squashklubb för en köpeskilling om en krona försäljningen förutsätter det föreligger bindande avtal mellan föreningen och en köpare om försäljning av fastigheten för en köpeskilling om lägst kronor notera föreningen avsikt nyttja försäljningsintäkter till anordna squasbanor samt försäljningen innebär kommunens lokalkostnadsbidrag till föreningen upphör.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 Kommunfullmäktiges beslut, köpeavtal, och förbindelse finns i sin helhet i bilaga. Fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet till fritidskontoret för inhämtande av nya uppgifter Skellefteå Rullstols IF Förening och Idrott Administrativa avdelningen

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till friluftsanläggning Bureberget, Skellefteå Rullstols IF Skellefteå Rullstols IF ansöker om bidrag med kronor för anpassa och öka tillgängligheten av friluftsanläggningen i Bureå. Skellefteå Rullstols IF övertog den 1 januari 2009 ägandet och driften av fritidsanläggningen på Bureåberget, samt ägandet och driften av elljusspåret vid idrottsplatsen Tallbacka i Bureå. Anläggningarna överlämnades som gåva av Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Bureå. Anläggningen omfar fastigheten Innervik 6:16 med skidstuga, förråd två vindskydd med eldstäder, och backe för pulkåkning. Slalombacken, släplift, lifthus och pistmaskingarage som inrymmer pistmaskin, snöskoter samt räddningspulka står på arrenderad mark (30 år) och ägs av Rullstols IF. Rullstols IF planerar öka tillgängligheten till slalomåkning, vinter och sommaraktiviteter samt anpassning av skidstugan för människor med funktionsnedsättningar. För finansiera egeninsatsen säljer klubben ett mindre skogsbestånd på fastigheten. Området runt skidstugan och parkeringen avstyckas enligt avtal med köparen.föreningen kommer under våren 2009 flytta sitt kansli till skidstugan. Kostnadsberäkning: Handikappanpassning och omklädning skidstuga: beräkningen i detalj se bilaga. Anpassning backe: Snökanon begagnad inkl, frakt Övrig utrustning till snökanonen Elarbeten Utfyllning av backen Diverse Summa. Total summa: Finansieringsplan: Idrottslyftet sökt Arvsfonden sökt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 Fritidsnämnden kr Eget kapital kr Summa: kr Fritidskontoret ser positivt på föreningens ambitioner skapa en friluftsanläggning på Bureberget för människor med funktionsnedsättning. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut under förutsättning övrig finansiering säkerställs Medle SK Förening och Idrott Administrativa avdelningen

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till ishockeysarg, Medle SK Medle SK ansöker om bidrag med till ny/begagnad ishockeysarg till föreningens idrottsplats i Medle. Föreningen har fått en offert uppgift från DACO om en begagnad sarg i fullgottskick till en kostnad av inkl moms. Finansieringsplan: Bygdeavgiftsmedel sökt Fritidsnämnden Eget kapital Summa kr kr kr kr Utöver detta kommer föreningen stå för markarbeten borttag av gamla sargen samt uppmontering av den nya sargen. Under förutsättning bygdeavgiftsmedel beviljas föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta: bevilja bidrag med kronor ur anslaget till föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget till föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget till föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Myckle IK Förening och idrott Administrativa avdelningen

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om tilläggsanslag Myckle IK Myckle IK Bygger för närvarande i egen regi en ny klubblokal på 300 m 2 som ska ersätta alla nuvarande byggnader. Bygget kostnadsberäknas till 3.1 mkr och finansieras med bidrag och egna medel. På grund av de kraftiga kostnadsökningarna på framförallt material blir det svårt färdigställa bygget inom de kostnadsramar som klubben har finansiering för. Dessutom vill föreningen investera i en värmepumpanläggning i stället för den elpanna som tidigare kalkylerats med, för mindre energiåtgång. Myckle ansöker därför om ett tilläggsanslag enligt följande: Ökade materialkostnader Investering i värmepump Egen insats Totalt Finansieringsplan: Bygdeavgiftsmedel sökt Fritidsnämnden Egen insats Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Under förutsättning bygdeavgiftsmedel beviljas föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta: bevilja bidrag med kronor ur anslaget föreningsinvesteringar VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget föreningsinvesteringar VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 anslaget föreningsinvesteringar VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Vallen IS Förening och Idrott Administrativa avdelningen

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till omklädningsbyggnad, Vallen IS Vallens IS ansöker om bidrag med kronor till nybyggnad av omklädningsrum vid föreningens idrottsplats stora Valla i Vallen. Föreningen framför bland annat följande: Vallens IS är en liten byaidrottsförening med fotboll som huvudverksamhet. Vi har precis blivit utsedd till årets landsbygdsförening av Västerbottens fotbollsförbund. Vallens IP har i omgångar byggts ut och utvecklats till en fin anläggning. Det som fått stå tillbaka är gästernas omklädningsrum. Den består av en barack som byggts om, men nu har åldern tagit ut sin rätt. Den är både ven- och rötskadad och grunden har börjat ge sig så det är inget bygga vidare på. Vi har tagit fram ett förslag på en relativ billig byggnad där arbetsinsatsen blir begränsad. Kriterier som uppnås genom detta, jämställdhet, tillgänglighet för handikappade och ökad möjlighet till ungdomsverksamhet. Kostnadsberäkning: kronor. Finansieringsplan: Idrottslyftet beviljat Arvet efter Birger Lundgren beviljat Fritidsnämnden Vallen IS avsa medel Summa: kr kr kr kr kr Fritidskontoret föreslår, mot bakgrund av ovan, fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kr ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kr ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut. Fritidsnämnden beslutar

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kr ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut IFK Ålund Förening & Idrott Administrativa avdelningen

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till markförvärv av fotbollsplan, IFK Ålund IFK Ålund ansöker om bidrag till köpa loss fotbollsplanen Blålunda i Ålund. Detta med anledning av det är en ny ägare av marken viket upphäver det tidigare arrendeavtalet. Föreningen har nu i samförstånd kommit överens med den nya ägaren om klubben köper loss fotbollsplanen med tanke på klubben äger byggnaden med omklädningsrum, föreningslokaler och kansli. Övriga byggnader som förråd och läktare ägs också av föreningen. Marken på norra sidan vägen där klubben har en träningsplan och en 7 mannaplan kommer fortsättningsvis arrenderas. Kostnadsberäkning: Lantmäteriet avstyckning Markförvärv Reseersättningar Arvode förlorad arbetsinkomst Summa: kr kr kr kr kr Fritidskontoret ser positivt på föreningen har planer på köpa loss marken så fotbollsplanen med tillhörande byggnader får ett högre värde för föreningen. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottet beslutar

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Fritidsnämnden beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar 2009 VHT 3004, utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Skellefteå kanotklubb Förening & Idrott Administrativa avdelningen

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Effekter av ombyggnation av Eddahallen, Skellefteå Kanotklubb Skellefteå kanotklubb anför följande: Under ombyggnationen av Eddahallen flyttade Simklubbens verksamhet till Skelleftehamn. Skellefteå Kanotklubb som har haft verksamhet under mer än 40 år kunde inte längre beredas plats. Det har påverkat vår verksamhet negativt. Det har även påverkat antal aktiviteter inom LOK-stödet och därmed gett en direkt sänkning av intäkterna samt en indirekt sänkning genom stödet till klubbens lokaler bygger på antalet LOK-stödsaktiviteter. Kanotklubben ansöker med anledning av ovan ett engångsbidrag som kan kompensera det ekonomiska bortfallet. Fritidskontoret har vid kontakt med föreningen informerats om vilka beräknade ekonomiska bortfall ansökan gäller. Simskoleverksamheten Familjebad Summa: kr kr kr Beträffande bortfallet av LOK-stödet är det svårt beräkna. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningskonsekvenser, investeringsprojet, VHT 3004 FRI 5442 Arbetsutskottet beslutar bifalla fritidskontorets förslag och bevilja bidrag med kronor ur anslaget för föreningskonsekvenser, investeringsprojekt, VHT 3004 FRI 5442 Fritidsnämnden beslutar

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00-16.20 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Gun Edlund (S) Daniel

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12

PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12 PROTOKOLL 1 (20) 2011-10-12 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 17.40 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande (13.00 16.55) Hans

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Örnsköldsvik Beslutande Leif Öberg, Ordf Joakim Wallström, vice ordf Gunilla Lindström Gun Edlund Daniel Ådin Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-04-06 Fritidsnämnden Plats och tid Hotell Wasa, Umeå, konferenslokal Ängen kl. 13.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 Fritidsnämnden Plats och tid Femtioettan kl. 13:00 16:30 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) 258-270 Gun Sundberg (S) Tjänstgjorde för Joakim

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Fritidsnämnden 2007-08-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Fritidsnämnden 2007-08-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Burviks sommargård, kl. 13.00 16.00. På hemvägen besöktes Bureå badhus, Myggvalla, Tallabacka samt Bureå Camping. Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 Fritidsnämnden Plats och tid: Medelfors kl. 13.00 16.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Helge Lövbom (S) Gun

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 15.20 Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Fritidsnämnden 2006-01-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Fritidsnämnden 2006-01-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Plats och tid E-fyrans sammanträdesrum, Viktoriagatan 3, Skellefteå, kl 13.00-17.30 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 Fritidsnämnden Plats och tid Odenrummet, TK - kl. 13:00 16.00 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2010-12-08 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, Åsele 11 00 12 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) vice ordf Sida Övriga deltagande Lars-Ove Hedman

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:30 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Kristoffer Ejnermark (V)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 5 november 2014 kl. 14.00-16.00 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-02 1 Plats och tid Dölgården, Malung, kl. 13:00-16:30 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anne-Marie Helmersson (V) Martina Elfström (FP) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 27 augusti 2009, kl. 13.30-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren (s),

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-01-24 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 24 januari 2006 kl. 18.00-19.00 Beslutande Rolf Davidsson (m) ordförande Stig Axelsson (s) vice ordförande Alf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden ARBETSUTSKOTT

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset klockan 08.00-12.00 Beslutande Lis Lyrbo (s), ordförande Björn Remning (v), vice ordförande Susanne Davidsson (s) Leif Axelsson (m) Håkan Englund (kd) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-11-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-11-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid E 520 kl 13:15-16:00 Beslutande Stefan Bergman ordförande Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Catarina Lundberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur och fritidsnämnden 2009-11-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2009-11-09, kl. 17.30-20.00 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marianne Andersson (c) Anders Lummander (c) Bo Larsson

Läs mer

Ordföranden: Sekreterare: Protokollet förvaras på kommunkontoret

Ordföranden: Sekreterare: Protokollet förvaras på kommunkontoret 1(11) 2005-04-25 Plats och tid: Sessionsalen, kommunhuset i Färgelanda 2005-04-25 kl. 14.00 16.10 Beslutande: Owe Magnusson (s) Ann Blomberg (c) Karl-Erik Johansson (c) Diana Hjoberg (s) Roger Martinsson

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer