Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson och Lage Hortlund Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 24 september 2008, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Leif Danielsson Lage Hortlund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Harriet Leppäniemi X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren t.o.m 187 X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson, t.o.m. 187 X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Siv Marklund X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Peter Eriksson t.o.m. 182 X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman, ej vid 188 X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström t.o.m 187 X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Helga Hörker X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X M Göran Carlsson X S Frida Heikki X S Rolf Palage X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X Ns Åke Isaksson X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari X C Erik Åslund X S Eva Sörensen X S Bertil Lundholm X V Per Sandström X V Gösta Turesson X S Tommy Caesar X M Ricard Grandin X S Ida Johansson X S Peter Lundqvist X S Nina Huotari X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 174 Dnr 06/KS Svar på medborgarförslag angående belöning av synpunktsförslag som ger kommunen ekonomisk vinst Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat. Rolf Forsgren har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Jag tycker att kommunens synpunkten är en utmärkt idé men den bör kompletteras med en ekonomisk del. Kommunmedborgare som lämnar in förslag som sedan ger kommunen ekonomisk vinst, bör belönas enligt de normer som fanns eller finns om kommunens förslagskommitté fortfarande existerar. Alla förslag från kommunens invånare bör stöttas och ges stor uppskattning. Om det visar sig (och det kommer fort fram) att man kan få ekonomisk ersättning för ett förslag som spar in skattekronor åt kommunen, kommer det att komma in många, säkert väl genomtänkta idéer, som är användbara. Man kan också som tack till dem som lämnar in förslag ge ut T-shirt, alt. biljetter till kommunala anläggningar. Kommunfullmäktige har den 18 december 2006, 246 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Det råder juridiskt sett stor osäkerhet då vi tillfrågat ett antal jurister i ärendet huruvida kommunen kan ge denna form av belöning till enskilda medborgare. På grund av denna osäkerhet vill kommunen i dagsläget inte införa ett sådant belöningssystem som förslagsställaren föreslår. I och med detta anser jag medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 129 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 206

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KF 175 Dnr 08/KS Svar på medborgarförslag om att ombyggnaden av gågatan tidigare - alternativt senareläggs till före eller efter turistsäsongen Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat då det redan beslutats om att senarelägga ombyggnaden av gågatan till efter turistsäsongen. Ett medborgarförslag har lämnats in angående rubricerade. Medborgarförslaget redovisas i bilaga 130. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Den 14 april 2008 beslutade KS AU om att NCC skulle få entreprenaden för etapp 2, ombyggnaden av Storgatan, och att en förutsättning för beslutet var att byggstart tidigast påbörjas den 11 augusti Då det redan har beslutats om att senarelägga ombyggnaden av gågatan till efter turistsäsongen anses medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 augusti 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 130 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 207

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KF 176 Dnr 07/KS Svar på medborgarförslag angående förslag på att Piteå kommun söker diplomering som Fair Trade City Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att bifalla medborgarförslaget att uppdra åt styrgruppen för Uthållig kommun att ansöka om att Piteå kommun diplomeras som Fair Trade City samt att om Piteå kommun diplomeras utses styrgruppen för Uthållig kommun till kommunens representanter i en styrgrupp för Fair Trade City. Medborgarförslag Per Holmqvist med flera har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Piteå kommun söker diplomering som Fairtrade City. Medborgarförslaget presenteras i bilaga 131. Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2007 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande den 11 december 2007: Miljö- och byggnämnden beslutar i yttrande till Kommunstyrelsen, Att föreslå att kommunfullmäktige ställa sig positiv till förslaget att Piteå söker diplomering som Fairtrade City. Redogörelse för ärendet Per Holmqvist m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Piteå Kommun söker diplomering som Fairtrade City. Förslaget bottnar i en föreläsning på café Insikten vid Framnäs Folkhögskola om Rättvisemärkt, där åhörarna föreslår detta medborgarförslag. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till stadens medborgare. Fairtrade City innebär att staden lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter.

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Motivering Piteå kommuns Miljö- och byggkontor har under hösten 2007 jobbat med ett projekt angående mat och klimat där vi har försökt visa att vi som pitebor med enkla medel kan bidra till att minska växthuseffekten. En del i detta har just bestått i att marknadsföra rättsvisemärkta varor. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag har Sverige fem diplomerade fairtrade cities: Malmö, Munkfors, Lund, Örebro och Norrköping. För att kunna diplomera sig som en Fairtrade City måste man uppfylla fem olika kriterier. - Stöd från kommunen; Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt som exempelvis frukter, te, kaffe och socker. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. - Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkta produkter eller motsvarande. Kommunen ska även anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. - Forma en styrgrupp: en lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Föreningen för Rättvisemärkt är obligatoriskt. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t ex ideell sektor, företag, politiker samt kommunala tjänstemän. minst en representant från den kommunala organisationen ska finnas med i styrgruppen. - Utbud på caféer, restauranger, hotell och i butik: Ett utbud av Rättvisemärkta produkter eller motsvarande ska finnas tillgängligt för konsumenter i livsmedelsaffärer och på kaféer, restauranger och hotell. Dessa produkter ska skyltas med informationsmaterial kring etisk konsumtion i möjligaste mån. för en stad i Piteås storlek skulle detta innebära att: Minst 20 arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt eller motsvarande produkt. Ett utbud, totalt av minst 35 Rättvisemärkt eller motsvarande produkter fördelat i fyra butiker.

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Minst 4 kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt eller motsvarande kaffe. - Ett lokalt informationsarbete: Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. Informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen kring etisk konsumtion. Information om etisk konsumtion ska publiceras på kommunens hemsida. Styrgruppen ska formulera en målsättning för minst två informationsaktiviteter som ska genomföras fram till nästa års rapportering. - Krav om kontinuerlig förbättring: krav om kontinuerlig förbättring/utveckling om status som Fairtrade City ska kvarstå. För att behålla sin status krävs att styrgruppen påvisar att inköp av Rättvisemärkt produkter eller motsvarande inom den offentliga sektorn ökar årligen samt att informationsarbetet utvecklats under året. Att ansöka om att bli Fairtrade City står i linje med Piteå Kommuns miljöarbete. Idag har Piteås två större matvaruaffärer ett brett utbud på varor som är rättvisemärkta. Kulturcaféet Krokodil har en rättvisemärkt nisch där de både serverar och säljer rättvisemärkta produkter. Att göra folk uppmärksamma på Rättvisemärkt som varumärke och visa på dess stora betydelse för att få en jämnare världshandel torde stå i både kommunens och handlarnas intresse. Krokodil är ett välbesökt café, vilket visar på medvetenheten från många av Piteås medborgare. Ett första steg för kommunen som organisation skulle kunna vara att ställa krav på att det kaffe och te som dricks på stadshuset borde vara rättvisemärkt. Ekonomikontorets yttrande den 12 maj 2008: En kommun som engagerar sig för etisk konsumtion sammanfaller med den inriktning som Piteå kommun har haft i de senaste upphandlingarna av livsmedel. Antagna leverantörer skall kunna erbjuda såväl konventionellt, ekologiskt som IP-producerat livsmedel. Med IP-producerade livsmedel avses livsmedel som producerats genom integrerad produktion. (Produkten skall kunna spåras hela produktionscykeln.) Med ekologiskt producerade livsmedel avses livsmedel som uppfyller KRAV-normer eller EU-förordningen EEG 2092/91 om ekologisk odling. Rättvisemärkt kaffe. Det innebär att verksamheten inom kommunen har möjlighet att välja rättvisemärkt kaffe. Antalet etiska produkter på marknaden ökar för varje år och det finns ökat

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 intresse från verksamheten att handla rättvisemärkt. En ökad inköpsvolym av etiska produkter innebär ökade kostnader. Utan tvivel har Piteå en god profil redan, men att vara Fairtrade city kan stärka vårt varumärke ännu mer och motverka effekten av ökade kostnader. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Piteå kommun är tillsammans med en femtedel av landets kommuner med i Energimyndighetens program Uthållig kommun. I arbetet med Uthållig kommun har vi valt att förutom energi- och klimatfrågorna som ingår i programmet även arbeta med det vi kallar den sociala uthålligheten med fokus på folkhälsa och mångfald. En diplomering som Fair Trade City skulle stämma mycket väl överens med den ambition och den vilja vi uttrycker i och med att vi vill bli en Uthållig kommun. För att driva programmet Uthållig kommun så är en styrgrupp utsedd. Vi har även anställt en projektkoordinator på heltid som ska driva kommunens arbete inom detta program. Det känns både rätt och riktigt att sammanföra arbetet med Uthållig kommun och en ansökan om diplomering som Fair Trade City. Mitt förslag är således att styrgruppen för Uthållig kommun, får i uppdrag om att ansöka om diplomering som Fair Trade City och om Piteå kommun diplomeras får styrgruppen i uppdrag att forma och utgöra kommunens del i den lokala styrgruppen för detta. Därmed anser jag medborgarförslaget bifallet. sunderlag Miljö- och byggnämndens yttrande den 11 december 2007 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2008 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 131 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 208

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KF 177 Dnr 08/KS Erbjudande att teckna aktier i Norrbotniabanan AB Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att godkänna att Piteå kommun, ekonomikontoret, hanterar administrationen och köpet av ett lagerbolag för bildandet av Norrbotniabanan AB, att ändra ovanstående lagerbolags firmanamn till Norrbotniabanan AB (1:a alt), Norrbotniabanan i Sverige AB (2:a alt), att Piteå kommun tecknar/köper 500 aktier i Norrbotniabanan AB* för totalt 50 tkr, att nominera följande styrelseledamöter i Norrbotniabanan AB* att verka under bolagets uppstartsfas: Peter Roslund, Snäckstigen 19, Piteå Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå Helene Röckner, Karl-Larsa Vägen 81, Piteå när bolagets uppstartsfas är fullgjord skall endast Peter Roslund kvarstå som styrelseledamot från Piteå kommun, att nominera följande ordförande i Norrbotniabanan AB*, att verka under bolagets uppstartsfas: Peter Roslund, Snäckstigen 19, Piteå, att anta ny bolagsordning för Norrbotniabanan AB*, enligt bilaga 126, samt att lämna driftsersättning till Norrbotniabanan AB* med upp till 250 tkr/år för åren , medlen anvisas ur tillväxtpolitiska reserven. *Med Norrbotniabanan AB avses även alt. 2 Norrbottniabanan i Sverige AB Allmänt/bakgrund Under våren 2008 har diskussioner förts mellan länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Landstinget i Norrbotten, Landstinget/Region Västerbotten samt Skellefteå och Piteå kommuner, i syfte att genom ett mera formaliserat arbetssätt föra planerna på ett genomförande av Norrbotniabaneprojektet närmare en lösning.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Dessa samtal har resulterat i ett förslag om att bilda ett aktiebolag för att därigenom dels få en tydlig juridisk och organisatorisk plattform för det fortsatta arbetet, dels också för att markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för projektets genomförande. Inledningsvis är avsikten att bolagets uppdrag är att svara för förhandlingar/diskussioner med bl.a. - kommunerna och landstingen/regionen samt näringslivet inom regionen om deras engagemang och ansvar - presumtiva finansiärer och entreprenörer för byggandet av banan - staten angående finansiering och garantier för projektet såväl i investerings- som driftsfasen. Om detta arbete utfaller positivt är avsikten att bolagets uppgift ska vara att på samma sätt som vad gäller för Bothniabanan AB, svara för upphandling och genomförande av projektet. Helst i direkt samarbete med Bothniabanan AB, om tidplanen så medger. Bildandet av ett bolag innebär också att Norrbotniabanegruppens arbete i fortsättningen koncentreras på att arbeta med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Aktiekapital Aktiekapitalet föreslås enligt bifogat förslag till bolagsordning (bilaga) uppgå till lägst 500 tkr och högst tkr. Vid ett eventuellt utökat ägande från bl. a. näringslivet, kan självfallet aktiekapitalet komma att höjas senare. Ekonomi Omslutningen för de tre första åren beräknas till max tkr/år. Landstingen i Norrbotten och Västerbotten (Regionen) har för avsikt att svara för tkr vardera/år. Piteå och Skellefteå kommuner svarar tillsammans med eventuellt stöd från respektive länsstyrelse för resterande tkr/år. Dessa kommuners ekonomiska engagemang motiveras av att etapp 1 planeras omfatta sträckan Piteå - Skellefteå. Organisation Inledningsvis bör kostnaderna begränsas vad avser egen personal och övriga fasta kostnader. Detta innebär att bolagets ledning avses bestå av en ordförande och en VD som engageras på begränsad deltid. Administrativa resurser i övrigt tillhandahålls genom Piteå kommun.

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Styrelse Då bolaget inledningsvis får karaktären av projektbolag är det angeläget att beslutsvägarna är korta och snabba och att det administrativa arbetet starkt begränsas. Styrelsen föreslås därför initialt bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. Under bolagets uppstartsfas föreslås att en tillfällig styrelse tillsättes bestående av Peter Roslund, Gusten Granström och Helene Röckner, därefter föreslås att när bolagets uppstartsfas är fullgjord, kvarstår endast Peter Roslund som styrelseledamot avseende Piteå kommun. Erbjudandets omfattning Erbjudandet om att teckna/köpa aktier i detta första steg, omfattar totalt aktier om sammantaget 700 tkr, och riktas till nedanstående: Antal aktier Totalt belopp Norrbottens läns landsting tkr Västerbottens läns landsting tkr Haparanda kommun tkr Kalix kommun tkr Bodens kommun tkr Luleå kommun tkr Piteå kommun tkr Skellefteå kommun tkr Robertfors kommun tkr Umeå kommun tkr Totalt: tkr I ett andra steg är avsikten att också erbjuda näringslivet i regionen att bli delägare liksom även staten. sunderlag Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 18 augusti 2008 Förslag till bolagsordning för Norrbotniabanan AB, bilaga 126 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 126 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 202

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 178 Dnr 08/KS Förskottering av medel för framtagande av järnvägsplan m.m. avseende Norrbotniabanan Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att erbjuda förskottering av medel med upp till 25 miljoner kronor i form av lån till staten och/eller Banverket för kostnader för framtagande av järnvägsplan m.m. avseende Norrbotniabanan. Kostnaderna för staten och/eller Banverket för planerings- och utredningsarbetena för Norrbotniabanan beräknas uppgå till ca 250 miljoner kronor. För att så snart som möjligt kunna påbörja det praktiska arbetet med etapp 1, sträckan Skellefteå Piteå, måste arbetet med att utarbeta en järnvägsplan samt arbetet med färdigställande av övriga påbörjade utredningar, omgående starta. Efter genomförda diskussioner har landstinget i Norrbotten, Region Västerbotten/- Landstinget i Västerbotten samt de av etapp 1 berörda kommunerna Skellefteå och Piteå kommit överens om att, i den mån staten och/eller Banverket skulle sakna medel för dessa plan- och utredningsarbeten, via Norrbotniabanan AB (u.b.) med utfästelser från ägarna erbjuda staten att förskottera kostnaderna för att genomföra detta arbete. För kommunerna Skellefteå och Piteå innebär det en förskottering på upp till 25 miljoner kronor vardera. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 203

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KF 179 Dnr 08/KS Policy för kommunens integrationsarbete Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Majvor Sjölunds (c) och Brith Fäldts (v) förslag till ändringar: att anta förslag till Policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127 a). (Ändringarna finns inskrivna i bilagan). Reservationer Vänsterparitet reserverar sig mot beslutet beträffande skrivningen i tredje punkten under rubriken Mål, bilaga 127 b). Lena Vikberg (s) reserverar sig mot beslutet beträffande skrivningen i tredje punkten under rubriken Mål, bilaga 127 c). Yrkanden Helena Stenberg (s), Stig Rönnbäck (s), Lena Vikberg (s), Mohammed Jawad (v) och Åke Forslund (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Majvor Sjölund (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att tredje punkten under rubriken Mål får lydelsen: Alla nyinflyttade med utländsk bakgrund ska vara självförsörjande, ha ett självständigt liv och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Lena Vikberg (s) och Brith Fäldt (v): Avslag på Majvor Sjölunds (c) förslag till ändring. Brith Fäldt (v): Bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att skrivingen integrationsfrågan stryks i tredje punkten under rubriken Målen nås genom. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag med Majvor Sjölunds (c) och Brith Fäldts (v) förslag till ändringar. I december 2005 lämnade Mohammed Jawad (v) en motion till kommunfullmäktige med ett förslag att inrätta ett samverkansråd för att förbättra integrationsarbetet inom kommunen. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har i ett tidigare yttrande uttalat ett stöd för en utveckling av integrationsfrågorna. Som ett svar på motionen gav kommunfullmäktige 19 november 2007 nämnden i uppdrag att ansvara för dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna samt att redovisa hur nämnden avser att arbeta och vilka insatser nämnden gjort.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Fortsatt rapportering till kommunfullmäktige om integrationsarbetet kommer att ske. Arbetsgruppen Integration har utifrån nämndens temadag Integration formulerat ett förslag till en policy som ska ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med att fullgöra uppdraget att ansvara för dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna. Enligt Piteå kommuns styrande dokument är kommunfullmäktige beslutsinstans för policydokument. Efter kommunfullmäktiges beslut kan nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning besluta om riktlinjer för genomförandet. _ Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 25 augusti 2008, 204 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127. sunderlag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildnings protokoll 23 april 2008, 25 Förslag till policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 127 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 204

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KF 180 Dnr 08/KS Rapport angående integrationsarbetet 2007 våren 2008 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2006, 119 att uppdra åt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att ansvara för flyktingmottagandet i kommunen. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också att en redovisning av integrationsarbetet skall årligen ges kommunfullmäktige vid junisammanträdet fram till år I svar på en motion den 19 november 2007, 185, inlämnad av Mohammed Jawad (v) angående inrättande av ett samverkansråd för att förbättra integrationsarbetet i kommunen, fick nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning uppdraget att ansvara för att dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna sker samt att till kommunfullmäktige redovisa hur man avser att arbeta och vilka insatser nämnden gjort. Rapport angående integrationsarbetet våren 2007 våren 2008 med anledning av kommunfullmäktiges beslut 119/06 och 185/07 redovisas i bilaga 217. sunderlag Rapport angående integrationsarbetet 2007 våren 2008, bilaga 217 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 217

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KF 181 Dnr 08/KS Årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag : att godkänna årsredovisningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokollsanteckning Maria Holmquist Ek (v) lämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga 128 b). Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 för Samordningsförbundet Activus i Piteå föreligger, bilaga 128 a). sunderlag Samordningsförbundet Activus årsredovisning 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 128 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 205

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 182 Dnr 08/KS Ridanläggning i Piteå Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Ricard Grandins (m) och Brith Fäldts (v) tilläggsförslag: att uppdra åt fastighetskontoret, att i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och lämna förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås, att förslaget föreläggs kommunfullmäktige senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2009 samt att kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden avger yttrande i frågan innan ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Reservationer Maj-Britt Lindström (s) reserverar sig med instämmande av Agneta Nilsson (s), Helga Hörker (s), Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Peter Roslund (s), Helena Stenberg (s), Christer Lindström (s), Rune Berglund (s), Siv Marklund (s), Johnny Åström (ns) och Erik Berg (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ricard Grandin (m), Lage Hortlund (m) och Ina Järlesjö (kd): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att ett förslag föreläggs kommunfullmäktige senast vid första sammanträdet år Maj-Britt Lindström (s), Agneta Nilsson (s), Helga Hörker (s), Åke Forslund (fp) och Ulla Persson (fp): Placering av ridanläggning blir på Pitholm. Brith Fäldt (v) och Magnus Alm (mp): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring och tillägg: Skrivningen kultur&fritid byts ut mot kultur- och fritidsförvaltningen. Föreslår ytterligare en att-sats lydande: att kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden avger yttrande i frågan innan ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition enligt följande.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 På kommunstyrelsens förslag och Maj-Britt Lindströms (s) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. På Ricard Grandins (m) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. På Brith Fäldts (v) ändrings- och tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunfullmäktige fattade ett principbeslut i maj 2006 beträffande Pite Multiarena/Pitholmsprojektet. Kommunens roll, som alltid varit tydligt uttalad, har varit att bidra och stötta projektet genom att tillhandahålla infrastruktur, mark och en ridanläggning. Konceptet för att realisera projektet och finansiera den tänkbara travbanan har legat hos näringslivet och inte hos kommunen. Trots några års arbete har den privata finansieringen inte lyckats förverkligas och ridanläggningen på Grisberget är nu i stort behov av upprustning. Då ridklubben i Piteå väntat länge på besked om upprustning eller nybyggnation känns det angeläget att så snart som möjligt komma till en lösning som är tillfredsställande för alla parter. Fastighetskontoret, i nära samarbetet med kultur & fritid är lämplig förvaltning att ansvara för att utreda och skyndsamt komma med förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås. Ekonomi Vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober 2007 beslutades att om en lösning beträffande finansieringen av travbanan inte nås före den 31 december 2007 flyttas medel avsatta i budget för nytt ridstall på Pitholm till ridanläggning på annan plats. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 28 augusti 2008, 216 kommunfullmäktige besluta uppdra åt fastighetskontoret, att i nära samarbete med kultur&fridid utreda och lämna förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 216

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 183 Dnr 08/KS Svar på motion angående möjlighet för ungdomar att prya hos politiker Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen bifallen. Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) har i en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Vi kan notera ett avtagande intresse, i synnerhet bland yngre människor för att delta i dagens föreningsliv. Detta gäller inte minst inom politiska partier. Man kan spekulera i orsaken till detta. Några av orsakerna när det gäller att delta i politiska partier kan vara upplevelsen av vi och dom, okunskap om vad politiskt arbete är och politikens möjligheter och begränsningar. Enligt 6 kap 19 kommunallagen skall en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige så medger får nämnd besluta om att dess sammanträden skall vara offentliga. Sammanträden inom stängda dörrar gäller alltid vid myndighetsutövning och vid ärenden som omfattas av sekretess. Möjlighet för unga människor att följa en politiker under en längre eller kortare period ( prya ) skulle kunna bidra till att överbrygga ovan beskrivna problem med okunskap och vi och dom känslan. Vi yrkar därför fullmäktige besluta Att ge kommunens nämnder, utskott och beredningar möjlighet att låta ungdomar prya som politiker och därvid få tillträde till sammanträden, med undantag för tillfällen, då kommunallagen föreskriver att sammanträden måste hållas inom stängda dörrar. Kommunfullmäktiges ordförande har den 31 mars 2008 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Motionärerna slår in en öppen dörr då det motionärerna föreslår redan fungerar i dagsläget. Jag har personligen haft ett antal pryoelever, såväl under några dagar som veckovis.

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Jag kan dock hålla med motionärerna om att det är viktigt att ungdomar även fortsättningsvis intresserar sig för politik och jag tycker att en av de politiska partiernas viktigare uppgifter är just att försöka skapa ett intresse för politik och politiska frågor hos unga människor. Sedan ett antal år tillbaka har kommunens nämnder öppna sammanträden. Så den möjlighet som Ulla Persson och Åke Forslund talar om i motionen finns redan idag. Socialnämnden och överförmyndarnämnden har av förklarliga skäl inte öppna sammanträden då deras ärenden oftast avser myndighetsutövning och därigenom ska hållas inom stängda dörrar i enlighet med sekretesslagens bestämmelser. Jag ställer mig positiv till förslaget även om det ur pryoelevens synvinkel kanske är bäst att praktisera hos en heltidsengagerad politiker. Vi kommunalråd är öppna för förslaget, men det är inte upp till oss att bedöma, det är upp till dem som blir tillfrågade. I och med detta anser jag motionen bifallen. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 132 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 209

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 13.00-17.55 Beslutande Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande Lars Lindqvist, utredningschef Inger Ronkainen,

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 18.00-20.00 Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden 2011-03-01 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer