Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson och Lage Hortlund Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 24 september 2008, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Leif Danielsson Lage Hortlund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Harriet Leppäniemi X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren t.o.m 187 X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson, t.o.m. 187 X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Siv Marklund X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Peter Eriksson t.o.m. 182 X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman, ej vid 188 X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström t.o.m 187 X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Helga Hörker X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X M Göran Carlsson X S Frida Heikki X S Rolf Palage X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X Ns Åke Isaksson X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari X C Erik Åslund X S Eva Sörensen X S Bertil Lundholm X V Per Sandström X V Gösta Turesson X S Tommy Caesar X M Ricard Grandin X S Ida Johansson X S Peter Lundqvist X S Nina Huotari X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 174 Dnr 06/KS Svar på medborgarförslag angående belöning av synpunktsförslag som ger kommunen ekonomisk vinst Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat. Rolf Forsgren har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Jag tycker att kommunens synpunkten är en utmärkt idé men den bör kompletteras med en ekonomisk del. Kommunmedborgare som lämnar in förslag som sedan ger kommunen ekonomisk vinst, bör belönas enligt de normer som fanns eller finns om kommunens förslagskommitté fortfarande existerar. Alla förslag från kommunens invånare bör stöttas och ges stor uppskattning. Om det visar sig (och det kommer fort fram) att man kan få ekonomisk ersättning för ett förslag som spar in skattekronor åt kommunen, kommer det att komma in många, säkert väl genomtänkta idéer, som är användbara. Man kan också som tack till dem som lämnar in förslag ge ut T-shirt, alt. biljetter till kommunala anläggningar. Kommunfullmäktige har den 18 december 2006, 246 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Det råder juridiskt sett stor osäkerhet då vi tillfrågat ett antal jurister i ärendet huruvida kommunen kan ge denna form av belöning till enskilda medborgare. På grund av denna osäkerhet vill kommunen i dagsläget inte införa ett sådant belöningssystem som förslagsställaren föreslår. I och med detta anser jag medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 129 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 206

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KF 175 Dnr 08/KS Svar på medborgarförslag om att ombyggnaden av gågatan tidigare - alternativt senareläggs till före eller efter turistsäsongen Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat då det redan beslutats om att senarelägga ombyggnaden av gågatan till efter turistsäsongen. Ett medborgarförslag har lämnats in angående rubricerade. Medborgarförslaget redovisas i bilaga 130. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Den 14 april 2008 beslutade KS AU om att NCC skulle få entreprenaden för etapp 2, ombyggnaden av Storgatan, och att en förutsättning för beslutet var att byggstart tidigast påbörjas den 11 augusti Då det redan har beslutats om att senarelägga ombyggnaden av gågatan till efter turistsäsongen anses medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 augusti 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 130 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 207

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KF 176 Dnr 07/KS Svar på medborgarförslag angående förslag på att Piteå kommun söker diplomering som Fair Trade City Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att bifalla medborgarförslaget att uppdra åt styrgruppen för Uthållig kommun att ansöka om att Piteå kommun diplomeras som Fair Trade City samt att om Piteå kommun diplomeras utses styrgruppen för Uthållig kommun till kommunens representanter i en styrgrupp för Fair Trade City. Medborgarförslag Per Holmqvist med flera har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Piteå kommun söker diplomering som Fairtrade City. Medborgarförslaget presenteras i bilaga 131. Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2007 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande den 11 december 2007: Miljö- och byggnämnden beslutar i yttrande till Kommunstyrelsen, Att föreslå att kommunfullmäktige ställa sig positiv till förslaget att Piteå söker diplomering som Fairtrade City. Redogörelse för ärendet Per Holmqvist m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Piteå Kommun söker diplomering som Fairtrade City. Förslaget bottnar i en föreläsning på café Insikten vid Framnäs Folkhögskola om Rättvisemärkt, där åhörarna föreslår detta medborgarförslag. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till stadens medborgare. Fairtrade City innebär att staden lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter.

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Motivering Piteå kommuns Miljö- och byggkontor har under hösten 2007 jobbat med ett projekt angående mat och klimat där vi har försökt visa att vi som pitebor med enkla medel kan bidra till att minska växthuseffekten. En del i detta har just bestått i att marknadsföra rättsvisemärkta varor. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag har Sverige fem diplomerade fairtrade cities: Malmö, Munkfors, Lund, Örebro och Norrköping. För att kunna diplomera sig som en Fairtrade City måste man uppfylla fem olika kriterier. - Stöd från kommunen; Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt som exempelvis frukter, te, kaffe och socker. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. - Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkta produkter eller motsvarande. Kommunen ska även anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. - Forma en styrgrupp: en lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Föreningen för Rättvisemärkt är obligatoriskt. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t ex ideell sektor, företag, politiker samt kommunala tjänstemän. minst en representant från den kommunala organisationen ska finnas med i styrgruppen. - Utbud på caféer, restauranger, hotell och i butik: Ett utbud av Rättvisemärkta produkter eller motsvarande ska finnas tillgängligt för konsumenter i livsmedelsaffärer och på kaféer, restauranger och hotell. Dessa produkter ska skyltas med informationsmaterial kring etisk konsumtion i möjligaste mån. för en stad i Piteås storlek skulle detta innebära att: Minst 20 arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt eller motsvarande produkt. Ett utbud, totalt av minst 35 Rättvisemärkt eller motsvarande produkter fördelat i fyra butiker.

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Minst 4 kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt eller motsvarande kaffe. - Ett lokalt informationsarbete: Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. Informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen kring etisk konsumtion. Information om etisk konsumtion ska publiceras på kommunens hemsida. Styrgruppen ska formulera en målsättning för minst två informationsaktiviteter som ska genomföras fram till nästa års rapportering. - Krav om kontinuerlig förbättring: krav om kontinuerlig förbättring/utveckling om status som Fairtrade City ska kvarstå. För att behålla sin status krävs att styrgruppen påvisar att inköp av Rättvisemärkt produkter eller motsvarande inom den offentliga sektorn ökar årligen samt att informationsarbetet utvecklats under året. Att ansöka om att bli Fairtrade City står i linje med Piteå Kommuns miljöarbete. Idag har Piteås två större matvaruaffärer ett brett utbud på varor som är rättvisemärkta. Kulturcaféet Krokodil har en rättvisemärkt nisch där de både serverar och säljer rättvisemärkta produkter. Att göra folk uppmärksamma på Rättvisemärkt som varumärke och visa på dess stora betydelse för att få en jämnare världshandel torde stå i både kommunens och handlarnas intresse. Krokodil är ett välbesökt café, vilket visar på medvetenheten från många av Piteås medborgare. Ett första steg för kommunen som organisation skulle kunna vara att ställa krav på att det kaffe och te som dricks på stadshuset borde vara rättvisemärkt. Ekonomikontorets yttrande den 12 maj 2008: En kommun som engagerar sig för etisk konsumtion sammanfaller med den inriktning som Piteå kommun har haft i de senaste upphandlingarna av livsmedel. Antagna leverantörer skall kunna erbjuda såväl konventionellt, ekologiskt som IP-producerat livsmedel. Med IP-producerade livsmedel avses livsmedel som producerats genom integrerad produktion. (Produkten skall kunna spåras hela produktionscykeln.) Med ekologiskt producerade livsmedel avses livsmedel som uppfyller KRAV-normer eller EU-förordningen EEG 2092/91 om ekologisk odling. Rättvisemärkt kaffe. Det innebär att verksamheten inom kommunen har möjlighet att välja rättvisemärkt kaffe. Antalet etiska produkter på marknaden ökar för varje år och det finns ökat

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 intresse från verksamheten att handla rättvisemärkt. En ökad inköpsvolym av etiska produkter innebär ökade kostnader. Utan tvivel har Piteå en god profil redan, men att vara Fairtrade city kan stärka vårt varumärke ännu mer och motverka effekten av ökade kostnader. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Piteå kommun är tillsammans med en femtedel av landets kommuner med i Energimyndighetens program Uthållig kommun. I arbetet med Uthållig kommun har vi valt att förutom energi- och klimatfrågorna som ingår i programmet även arbeta med det vi kallar den sociala uthålligheten med fokus på folkhälsa och mångfald. En diplomering som Fair Trade City skulle stämma mycket väl överens med den ambition och den vilja vi uttrycker i och med att vi vill bli en Uthållig kommun. För att driva programmet Uthållig kommun så är en styrgrupp utsedd. Vi har även anställt en projektkoordinator på heltid som ska driva kommunens arbete inom detta program. Det känns både rätt och riktigt att sammanföra arbetet med Uthållig kommun och en ansökan om diplomering som Fair Trade City. Mitt förslag är således att styrgruppen för Uthållig kommun, får i uppdrag om att ansöka om diplomering som Fair Trade City och om Piteå kommun diplomeras får styrgruppen i uppdrag att forma och utgöra kommunens del i den lokala styrgruppen för detta. Därmed anser jag medborgarförslaget bifallet. sunderlag Miljö- och byggnämndens yttrande den 11 december 2007 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2008 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 131 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 208

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KF 177 Dnr 08/KS Erbjudande att teckna aktier i Norrbotniabanan AB Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att godkänna att Piteå kommun, ekonomikontoret, hanterar administrationen och köpet av ett lagerbolag för bildandet av Norrbotniabanan AB, att ändra ovanstående lagerbolags firmanamn till Norrbotniabanan AB (1:a alt), Norrbotniabanan i Sverige AB (2:a alt), att Piteå kommun tecknar/köper 500 aktier i Norrbotniabanan AB* för totalt 50 tkr, att nominera följande styrelseledamöter i Norrbotniabanan AB* att verka under bolagets uppstartsfas: Peter Roslund, Snäckstigen 19, Piteå Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå Helene Röckner, Karl-Larsa Vägen 81, Piteå när bolagets uppstartsfas är fullgjord skall endast Peter Roslund kvarstå som styrelseledamot från Piteå kommun, att nominera följande ordförande i Norrbotniabanan AB*, att verka under bolagets uppstartsfas: Peter Roslund, Snäckstigen 19, Piteå, att anta ny bolagsordning för Norrbotniabanan AB*, enligt bilaga 126, samt att lämna driftsersättning till Norrbotniabanan AB* med upp till 250 tkr/år för åren , medlen anvisas ur tillväxtpolitiska reserven. *Med Norrbotniabanan AB avses även alt. 2 Norrbottniabanan i Sverige AB Allmänt/bakgrund Under våren 2008 har diskussioner förts mellan länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Landstinget i Norrbotten, Landstinget/Region Västerbotten samt Skellefteå och Piteå kommuner, i syfte att genom ett mera formaliserat arbetssätt föra planerna på ett genomförande av Norrbotniabaneprojektet närmare en lösning.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Dessa samtal har resulterat i ett förslag om att bilda ett aktiebolag för att därigenom dels få en tydlig juridisk och organisatorisk plattform för det fortsatta arbetet, dels också för att markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för projektets genomförande. Inledningsvis är avsikten att bolagets uppdrag är att svara för förhandlingar/diskussioner med bl.a. - kommunerna och landstingen/regionen samt näringslivet inom regionen om deras engagemang och ansvar - presumtiva finansiärer och entreprenörer för byggandet av banan - staten angående finansiering och garantier för projektet såväl i investerings- som driftsfasen. Om detta arbete utfaller positivt är avsikten att bolagets uppgift ska vara att på samma sätt som vad gäller för Bothniabanan AB, svara för upphandling och genomförande av projektet. Helst i direkt samarbete med Bothniabanan AB, om tidplanen så medger. Bildandet av ett bolag innebär också att Norrbotniabanegruppens arbete i fortsättningen koncentreras på att arbeta med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Aktiekapital Aktiekapitalet föreslås enligt bifogat förslag till bolagsordning (bilaga) uppgå till lägst 500 tkr och högst tkr. Vid ett eventuellt utökat ägande från bl. a. näringslivet, kan självfallet aktiekapitalet komma att höjas senare. Ekonomi Omslutningen för de tre första åren beräknas till max tkr/år. Landstingen i Norrbotten och Västerbotten (Regionen) har för avsikt att svara för tkr vardera/år. Piteå och Skellefteå kommuner svarar tillsammans med eventuellt stöd från respektive länsstyrelse för resterande tkr/år. Dessa kommuners ekonomiska engagemang motiveras av att etapp 1 planeras omfatta sträckan Piteå - Skellefteå. Organisation Inledningsvis bör kostnaderna begränsas vad avser egen personal och övriga fasta kostnader. Detta innebär att bolagets ledning avses bestå av en ordförande och en VD som engageras på begränsad deltid. Administrativa resurser i övrigt tillhandahålls genom Piteå kommun.

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Styrelse Då bolaget inledningsvis får karaktären av projektbolag är det angeläget att beslutsvägarna är korta och snabba och att det administrativa arbetet starkt begränsas. Styrelsen föreslås därför initialt bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. Under bolagets uppstartsfas föreslås att en tillfällig styrelse tillsättes bestående av Peter Roslund, Gusten Granström och Helene Röckner, därefter föreslås att när bolagets uppstartsfas är fullgjord, kvarstår endast Peter Roslund som styrelseledamot avseende Piteå kommun. Erbjudandets omfattning Erbjudandet om att teckna/köpa aktier i detta första steg, omfattar totalt aktier om sammantaget 700 tkr, och riktas till nedanstående: Antal aktier Totalt belopp Norrbottens läns landsting tkr Västerbottens läns landsting tkr Haparanda kommun tkr Kalix kommun tkr Bodens kommun tkr Luleå kommun tkr Piteå kommun tkr Skellefteå kommun tkr Robertfors kommun tkr Umeå kommun tkr Totalt: tkr I ett andra steg är avsikten att också erbjuda näringslivet i regionen att bli delägare liksom även staten. sunderlag Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 18 augusti 2008 Förslag till bolagsordning för Norrbotniabanan AB, bilaga 126 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 126 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 202

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 178 Dnr 08/KS Förskottering av medel för framtagande av järnvägsplan m.m. avseende Norrbotniabanan Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att erbjuda förskottering av medel med upp till 25 miljoner kronor i form av lån till staten och/eller Banverket för kostnader för framtagande av järnvägsplan m.m. avseende Norrbotniabanan. Kostnaderna för staten och/eller Banverket för planerings- och utredningsarbetena för Norrbotniabanan beräknas uppgå till ca 250 miljoner kronor. För att så snart som möjligt kunna påbörja det praktiska arbetet med etapp 1, sträckan Skellefteå Piteå, måste arbetet med att utarbeta en järnvägsplan samt arbetet med färdigställande av övriga påbörjade utredningar, omgående starta. Efter genomförda diskussioner har landstinget i Norrbotten, Region Västerbotten/- Landstinget i Västerbotten samt de av etapp 1 berörda kommunerna Skellefteå och Piteå kommit överens om att, i den mån staten och/eller Banverket skulle sakna medel för dessa plan- och utredningsarbeten, via Norrbotniabanan AB (u.b.) med utfästelser från ägarna erbjuda staten att förskottera kostnaderna för att genomföra detta arbete. För kommunerna Skellefteå och Piteå innebär det en förskottering på upp till 25 miljoner kronor vardera. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 203

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KF 179 Dnr 08/KS Policy för kommunens integrationsarbete Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Majvor Sjölunds (c) och Brith Fäldts (v) förslag till ändringar: att anta förslag till Policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127 a). (Ändringarna finns inskrivna i bilagan). Reservationer Vänsterparitet reserverar sig mot beslutet beträffande skrivningen i tredje punkten under rubriken Mål, bilaga 127 b). Lena Vikberg (s) reserverar sig mot beslutet beträffande skrivningen i tredje punkten under rubriken Mål, bilaga 127 c). Yrkanden Helena Stenberg (s), Stig Rönnbäck (s), Lena Vikberg (s), Mohammed Jawad (v) och Åke Forslund (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Majvor Sjölund (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att tredje punkten under rubriken Mål får lydelsen: Alla nyinflyttade med utländsk bakgrund ska vara självförsörjande, ha ett självständigt liv och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Lena Vikberg (s) och Brith Fäldt (v): Avslag på Majvor Sjölunds (c) förslag till ändring. Brith Fäldt (v): Bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att skrivingen integrationsfrågan stryks i tredje punkten under rubriken Målen nås genom. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag med Majvor Sjölunds (c) och Brith Fäldts (v) förslag till ändringar. I december 2005 lämnade Mohammed Jawad (v) en motion till kommunfullmäktige med ett förslag att inrätta ett samverkansråd för att förbättra integrationsarbetet inom kommunen. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har i ett tidigare yttrande uttalat ett stöd för en utveckling av integrationsfrågorna. Som ett svar på motionen gav kommunfullmäktige 19 november 2007 nämnden i uppdrag att ansvara för dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna samt att redovisa hur nämnden avser att arbeta och vilka insatser nämnden gjort.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Fortsatt rapportering till kommunfullmäktige om integrationsarbetet kommer att ske. Arbetsgruppen Integration har utifrån nämndens temadag Integration formulerat ett förslag till en policy som ska ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med att fullgöra uppdraget att ansvara för dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna. Enligt Piteå kommuns styrande dokument är kommunfullmäktige beslutsinstans för policydokument. Efter kommunfullmäktiges beslut kan nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning besluta om riktlinjer för genomförandet. _ Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 25 augusti 2008, 204 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127. sunderlag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildnings protokoll 23 april 2008, 25 Förslag till policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 127 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 204

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KF 180 Dnr 08/KS Rapport angående integrationsarbetet 2007 våren 2008 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2006, 119 att uppdra åt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att ansvara för flyktingmottagandet i kommunen. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också att en redovisning av integrationsarbetet skall årligen ges kommunfullmäktige vid junisammanträdet fram till år I svar på en motion den 19 november 2007, 185, inlämnad av Mohammed Jawad (v) angående inrättande av ett samverkansråd för att förbättra integrationsarbetet i kommunen, fick nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning uppdraget att ansvara för att dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna sker samt att till kommunfullmäktige redovisa hur man avser att arbeta och vilka insatser nämnden gjort. Rapport angående integrationsarbetet våren 2007 våren 2008 med anledning av kommunfullmäktiges beslut 119/06 och 185/07 redovisas i bilaga 217. sunderlag Rapport angående integrationsarbetet 2007 våren 2008, bilaga 217 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 217

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KF 181 Dnr 08/KS Årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag : att godkänna årsredovisningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokollsanteckning Maria Holmquist Ek (v) lämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga 128 b). Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 för Samordningsförbundet Activus i Piteå föreligger, bilaga 128 a). sunderlag Samordningsförbundet Activus årsredovisning 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 128 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 205

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 182 Dnr 08/KS Ridanläggning i Piteå Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Ricard Grandins (m) och Brith Fäldts (v) tilläggsförslag: att uppdra åt fastighetskontoret, att i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och lämna förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås, att förslaget föreläggs kommunfullmäktige senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2009 samt att kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden avger yttrande i frågan innan ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Reservationer Maj-Britt Lindström (s) reserverar sig med instämmande av Agneta Nilsson (s), Helga Hörker (s), Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Peter Roslund (s), Helena Stenberg (s), Christer Lindström (s), Rune Berglund (s), Siv Marklund (s), Johnny Åström (ns) och Erik Berg (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ricard Grandin (m), Lage Hortlund (m) och Ina Järlesjö (kd): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att ett förslag föreläggs kommunfullmäktige senast vid första sammanträdet år Maj-Britt Lindström (s), Agneta Nilsson (s), Helga Hörker (s), Åke Forslund (fp) och Ulla Persson (fp): Placering av ridanläggning blir på Pitholm. Brith Fäldt (v) och Magnus Alm (mp): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring och tillägg: Skrivningen kultur&fritid byts ut mot kultur- och fritidsförvaltningen. Föreslår ytterligare en att-sats lydande: att kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden avger yttrande i frågan innan ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition enligt följande.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 På kommunstyrelsens förslag och Maj-Britt Lindströms (s) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. På Ricard Grandins (m) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. På Brith Fäldts (v) ändrings- och tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunfullmäktige fattade ett principbeslut i maj 2006 beträffande Pite Multiarena/Pitholmsprojektet. Kommunens roll, som alltid varit tydligt uttalad, har varit att bidra och stötta projektet genom att tillhandahålla infrastruktur, mark och en ridanläggning. Konceptet för att realisera projektet och finansiera den tänkbara travbanan har legat hos näringslivet och inte hos kommunen. Trots några års arbete har den privata finansieringen inte lyckats förverkligas och ridanläggningen på Grisberget är nu i stort behov av upprustning. Då ridklubben i Piteå väntat länge på besked om upprustning eller nybyggnation känns det angeläget att så snart som möjligt komma till en lösning som är tillfredsställande för alla parter. Fastighetskontoret, i nära samarbetet med kultur & fritid är lämplig förvaltning att ansvara för att utreda och skyndsamt komma med förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås. Ekonomi Vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober 2007 beslutades att om en lösning beträffande finansieringen av travbanan inte nås före den 31 december 2007 flyttas medel avsatta i budget för nytt ridstall på Pitholm till ridanläggning på annan plats. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 28 augusti 2008, 216 kommunfullmäktige besluta uppdra åt fastighetskontoret, att i nära samarbete med kultur&fridid utreda och lämna förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 216

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 183 Dnr 08/KS Svar på motion angående möjlighet för ungdomar att prya hos politiker Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen bifallen. Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) har i en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Vi kan notera ett avtagande intresse, i synnerhet bland yngre människor för att delta i dagens föreningsliv. Detta gäller inte minst inom politiska partier. Man kan spekulera i orsaken till detta. Några av orsakerna när det gäller att delta i politiska partier kan vara upplevelsen av vi och dom, okunskap om vad politiskt arbete är och politikens möjligheter och begränsningar. Enligt 6 kap 19 kommunallagen skall en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige så medger får nämnd besluta om att dess sammanträden skall vara offentliga. Sammanträden inom stängda dörrar gäller alltid vid myndighetsutövning och vid ärenden som omfattas av sekretess. Möjlighet för unga människor att följa en politiker under en längre eller kortare period ( prya ) skulle kunna bidra till att överbrygga ovan beskrivna problem med okunskap och vi och dom känslan. Vi yrkar därför fullmäktige besluta Att ge kommunens nämnder, utskott och beredningar möjlighet att låta ungdomar prya som politiker och därvid få tillträde till sammanträden, med undantag för tillfällen, då kommunallagen föreskriver att sammanträden måste hållas inom stängda dörrar. Kommunfullmäktiges ordförande har den 31 mars 2008 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Motionärerna slår in en öppen dörr då det motionärerna föreslår redan fungerar i dagsläget. Jag har personligen haft ett antal pryoelever, såväl under några dagar som veckovis.

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Jag kan dock hålla med motionärerna om att det är viktigt att ungdomar även fortsättningsvis intresserar sig för politik och jag tycker att en av de politiska partiernas viktigare uppgifter är just att försöka skapa ett intresse för politik och politiska frågor hos unga människor. Sedan ett antal år tillbaka har kommunens nämnder öppna sammanträden. Så den möjlighet som Ulla Persson och Åke Forslund talar om i motionen finns redan idag. Socialnämnden och överförmyndarnämnden har av förklarliga skäl inte öppna sammanträden då deras ärenden oftast avser myndighetsutövning och därigenom ska hållas inom stängda dörrar i enlighet med sekretesslagens bestämmelser. Jag ställer mig positiv till förslaget även om det ur pryoelevens synvinkel kanske är bäst att praktisera hos en heltidsengagerad politiker. Vi kommunalråd är öppna för förslaget, men det är inte upp till oss att bedöma, det är upp till dem som blir tillfrågade. I och med detta anser jag motionen bifallen. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 132 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 209

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl 09.00-11.40 Beslutande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Agneta Nilsson (s), tj ers Lars-Olof

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-14.30 ande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Ulla Persson (fp), tj ers Lars-Olof Pettersson

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 13.00-17.55 Beslutande Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande Lars Lindqvist, utredningschef Inger Ronkainen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko!

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! 2007-05-02 101 190 Kommunstyrelsen 2008-10-13 230 408 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 217 530 majkf16 Dnr 07.304-008 Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! Bilaga:

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.14.45-16.50 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun

Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Allmänna utskottet 2012 06 07 50 10 Socialnämnden 2012 06 20 104 13 Dnr 2011/571 008 Yttrande över motion om ekologisk mat inom Luleå kommun Bilaga: Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Bertil Bartholdsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 18.00-20.00 Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-01-30, klockan 17:00 18:20 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB

Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Kommunfullmäktige 2012-05-28 107 251 2012-05-14 106 269 2012-04-23 36 76 Dnr 12.229-14 majkf23 Delägarskap i Invest in Norrbotten AB Bilagor: Affärsplan Bolagsordning Aktieägaravtal Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer