Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson och Lage Hortlund Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, onsdag 24 september 2008, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Leif Danielsson Lage Hortlund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Mohammed Jawad X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Harriet Leppäniemi X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X Ns Johnny Åström X S Leif Bogren t.o.m 187 X Fp Ulla Persson X Kd Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson, t.o.m. 187 X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Siv Marklund X Mp Magnus Alm X S Anna-Lena Pogulis X S Peter Eriksson t.o.m. 182 X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X Ns Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Marita Björkman, ej vid 188 X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström t.o.m 187 X S Lennart Sundberg X S Agnetha Eriksson X S Helga Hörker X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson X S Kjell Rögde X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X M Göran Carlsson X S Frida Heikki X S Rolf Palage X S Leif Danielsson X Kd Lars Wikström X Ns Karl-Oskar Burlin X Ns Åke Isaksson X S Ruth Rahkola X Fp Åke Forslund X S Ferid Letic X C Farzana Aspari X C Erik Åslund X S Eva Sörensen X S Bertil Lundholm X V Per Sandström X V Gösta Turesson X S Tommy Caesar X M Ricard Grandin X S Ida Johansson X S Peter Lundqvist X S Nina Huotari X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 174 Dnr 06/KS Svar på medborgarförslag angående belöning av synpunktsförslag som ger kommunen ekonomisk vinst Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat. Rolf Forsgren har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Jag tycker att kommunens synpunkten är en utmärkt idé men den bör kompletteras med en ekonomisk del. Kommunmedborgare som lämnar in förslag som sedan ger kommunen ekonomisk vinst, bör belönas enligt de normer som fanns eller finns om kommunens förslagskommitté fortfarande existerar. Alla förslag från kommunens invånare bör stöttas och ges stor uppskattning. Om det visar sig (och det kommer fort fram) att man kan få ekonomisk ersättning för ett förslag som spar in skattekronor åt kommunen, kommer det att komma in många, säkert väl genomtänkta idéer, som är användbara. Man kan också som tack till dem som lämnar in förslag ge ut T-shirt, alt. biljetter till kommunala anläggningar. Kommunfullmäktige har den 18 december 2006, 246 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Det råder juridiskt sett stor osäkerhet då vi tillfrågat ett antal jurister i ärendet huruvida kommunen kan ge denna form av belöning till enskilda medborgare. På grund av denna osäkerhet vill kommunen i dagsläget inte införa ett sådant belöningssystem som förslagsställaren föreslår. I och med detta anser jag medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 129 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 206

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KF 175 Dnr 08/KS Svar på medborgarförslag om att ombyggnaden av gågatan tidigare - alternativt senareläggs till före eller efter turistsäsongen Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat då det redan beslutats om att senarelägga ombyggnaden av gågatan till efter turistsäsongen. Ett medborgarförslag har lämnats in angående rubricerade. Medborgarförslaget redovisas i bilaga 130. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Den 14 april 2008 beslutade KS AU om att NCC skulle få entreprenaden för etapp 2, ombyggnaden av Storgatan, och att en förutsättning för beslutet var att byggstart tidigast påbörjas den 11 augusti Då det redan har beslutats om att senarelägga ombyggnaden av gågatan till efter turistsäsongen anses medborgarförslaget besvarat. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 augusti 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 130 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 207

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KF 176 Dnr 07/KS Svar på medborgarförslag angående förslag på att Piteå kommun söker diplomering som Fair Trade City Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att bifalla medborgarförslaget att uppdra åt styrgruppen för Uthållig kommun att ansöka om att Piteå kommun diplomeras som Fair Trade City samt att om Piteå kommun diplomeras utses styrgruppen för Uthållig kommun till kommunens representanter i en styrgrupp för Fair Trade City. Medborgarförslag Per Holmqvist med flera har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Piteå kommun söker diplomering som Fairtrade City. Medborgarförslaget presenteras i bilaga 131. Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2007 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och byggnämndens yttrande den 11 december 2007: Miljö- och byggnämnden beslutar i yttrande till Kommunstyrelsen, Att föreslå att kommunfullmäktige ställa sig positiv till förslaget att Piteå söker diplomering som Fairtrade City. Redogörelse för ärendet Per Holmqvist m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag och föreslår att Piteå Kommun söker diplomering som Fairtrade City. Förslaget bottnar i en föreläsning på café Insikten vid Framnäs Folkhögskola om Rättvisemärkt, där åhörarna föreslår detta medborgarförslag. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till stadens medborgare. Fairtrade City innebär att staden lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av etiskt märkta produkter.

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Motivering Piteå kommuns Miljö- och byggkontor har under hösten 2007 jobbat med ett projekt angående mat och klimat där vi har försökt visa att vi som pitebor med enkla medel kan bidra till att minska växthuseffekten. En del i detta har just bestått i att marknadsföra rättsvisemärkta varor. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag har Sverige fem diplomerade fairtrade cities: Malmö, Munkfors, Lund, Örebro och Norrköping. För att kunna diplomera sig som en Fairtrade City måste man uppfylla fem olika kriterier. - Stöd från kommunen; Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt som exempelvis frukter, te, kaffe och socker. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. - Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Rättvisemärkta produkter eller motsvarande. Kommunen ska även anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. - Forma en styrgrupp: en lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade City-status och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Föreningen för Rättvisemärkt är obligatoriskt. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t ex ideell sektor, företag, politiker samt kommunala tjänstemän. minst en representant från den kommunala organisationen ska finnas med i styrgruppen. - Utbud på caféer, restauranger, hotell och i butik: Ett utbud av Rättvisemärkta produkter eller motsvarande ska finnas tillgängligt för konsumenter i livsmedelsaffärer och på kaféer, restauranger och hotell. Dessa produkter ska skyltas med informationsmaterial kring etisk konsumtion i möjligaste mån. för en stad i Piteås storlek skulle detta innebära att: Minst 20 arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt eller motsvarande produkt. Ett utbud, totalt av minst 35 Rättvisemärkt eller motsvarande produkter fördelat i fyra butiker.

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 Minst 4 kaféer, restauranger eller hotell som serverar Rättvisemärkt eller motsvarande kaffe. - Ett lokalt informationsarbete: Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. Informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen kring etisk konsumtion. Information om etisk konsumtion ska publiceras på kommunens hemsida. Styrgruppen ska formulera en målsättning för minst två informationsaktiviteter som ska genomföras fram till nästa års rapportering. - Krav om kontinuerlig förbättring: krav om kontinuerlig förbättring/utveckling om status som Fairtrade City ska kvarstå. För att behålla sin status krävs att styrgruppen påvisar att inköp av Rättvisemärkt produkter eller motsvarande inom den offentliga sektorn ökar årligen samt att informationsarbetet utvecklats under året. Att ansöka om att bli Fairtrade City står i linje med Piteå Kommuns miljöarbete. Idag har Piteås två större matvaruaffärer ett brett utbud på varor som är rättvisemärkta. Kulturcaféet Krokodil har en rättvisemärkt nisch där de både serverar och säljer rättvisemärkta produkter. Att göra folk uppmärksamma på Rättvisemärkt som varumärke och visa på dess stora betydelse för att få en jämnare världshandel torde stå i både kommunens och handlarnas intresse. Krokodil är ett välbesökt café, vilket visar på medvetenheten från många av Piteås medborgare. Ett första steg för kommunen som organisation skulle kunna vara att ställa krav på att det kaffe och te som dricks på stadshuset borde vara rättvisemärkt. Ekonomikontorets yttrande den 12 maj 2008: En kommun som engagerar sig för etisk konsumtion sammanfaller med den inriktning som Piteå kommun har haft i de senaste upphandlingarna av livsmedel. Antagna leverantörer skall kunna erbjuda såväl konventionellt, ekologiskt som IP-producerat livsmedel. Med IP-producerade livsmedel avses livsmedel som producerats genom integrerad produktion. (Produkten skall kunna spåras hela produktionscykeln.) Med ekologiskt producerade livsmedel avses livsmedel som uppfyller KRAV-normer eller EU-förordningen EEG 2092/91 om ekologisk odling. Rättvisemärkt kaffe. Det innebär att verksamheten inom kommunen har möjlighet att välja rättvisemärkt kaffe. Antalet etiska produkter på marknaden ökar för varje år och det finns ökat

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 intresse från verksamheten att handla rättvisemärkt. En ökad inköpsvolym av etiska produkter innebär ökade kostnader. Utan tvivel har Piteå en god profil redan, men att vara Fairtrade city kan stärka vårt varumärke ännu mer och motverka effekten av ökade kostnader. Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: Piteå kommun är tillsammans med en femtedel av landets kommuner med i Energimyndighetens program Uthållig kommun. I arbetet med Uthållig kommun har vi valt att förutom energi- och klimatfrågorna som ingår i programmet även arbeta med det vi kallar den sociala uthålligheten med fokus på folkhälsa och mångfald. En diplomering som Fair Trade City skulle stämma mycket väl överens med den ambition och den vilja vi uttrycker i och med att vi vill bli en Uthållig kommun. För att driva programmet Uthållig kommun så är en styrgrupp utsedd. Vi har även anställt en projektkoordinator på heltid som ska driva kommunens arbete inom detta program. Det känns både rätt och riktigt att sammanföra arbetet med Uthållig kommun och en ansökan om diplomering som Fair Trade City. Mitt förslag är således att styrgruppen för Uthållig kommun, får i uppdrag om att ansöka om diplomering som Fair Trade City och om Piteå kommun diplomeras får styrgruppen i uppdrag att forma och utgöra kommunens del i den lokala styrgruppen för detta. Därmed anser jag medborgarförslaget bifallet. sunderlag Miljö- och byggnämndens yttrande den 11 december 2007 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2008 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 131 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 208

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 KF 177 Dnr 08/KS Erbjudande att teckna aktier i Norrbotniabanan AB Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag: att godkänna att Piteå kommun, ekonomikontoret, hanterar administrationen och köpet av ett lagerbolag för bildandet av Norrbotniabanan AB, att ändra ovanstående lagerbolags firmanamn till Norrbotniabanan AB (1:a alt), Norrbotniabanan i Sverige AB (2:a alt), att Piteå kommun tecknar/köper 500 aktier i Norrbotniabanan AB* för totalt 50 tkr, att nominera följande styrelseledamöter i Norrbotniabanan AB* att verka under bolagets uppstartsfas: Peter Roslund, Snäckstigen 19, Piteå Gusten Granström, Hamngatan 57, Piteå Helene Röckner, Karl-Larsa Vägen 81, Piteå när bolagets uppstartsfas är fullgjord skall endast Peter Roslund kvarstå som styrelseledamot från Piteå kommun, att nominera följande ordförande i Norrbotniabanan AB*, att verka under bolagets uppstartsfas: Peter Roslund, Snäckstigen 19, Piteå, att anta ny bolagsordning för Norrbotniabanan AB*, enligt bilaga 126, samt att lämna driftsersättning till Norrbotniabanan AB* med upp till 250 tkr/år för åren , medlen anvisas ur tillväxtpolitiska reserven. *Med Norrbotniabanan AB avses även alt. 2 Norrbottniabanan i Sverige AB Allmänt/bakgrund Under våren 2008 har diskussioner förts mellan länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Landstinget i Norrbotten, Landstinget/Region Västerbotten samt Skellefteå och Piteå kommuner, i syfte att genom ett mera formaliserat arbetssätt föra planerna på ett genomförande av Norrbotniabaneprojektet närmare en lösning.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 Dessa samtal har resulterat i ett förslag om att bilda ett aktiebolag för att därigenom dels få en tydlig juridisk och organisatorisk plattform för det fortsatta arbetet, dels också för att markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för projektets genomförande. Inledningsvis är avsikten att bolagets uppdrag är att svara för förhandlingar/diskussioner med bl.a. - kommunerna och landstingen/regionen samt näringslivet inom regionen om deras engagemang och ansvar - presumtiva finansiärer och entreprenörer för byggandet av banan - staten angående finansiering och garantier för projektet såväl i investerings- som driftsfasen. Om detta arbete utfaller positivt är avsikten att bolagets uppgift ska vara att på samma sätt som vad gäller för Bothniabanan AB, svara för upphandling och genomförande av projektet. Helst i direkt samarbete med Bothniabanan AB, om tidplanen så medger. Bildandet av ett bolag innebär också att Norrbotniabanegruppens arbete i fortsättningen koncentreras på att arbeta med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Aktiekapital Aktiekapitalet föreslås enligt bifogat förslag till bolagsordning (bilaga) uppgå till lägst 500 tkr och högst tkr. Vid ett eventuellt utökat ägande från bl. a. näringslivet, kan självfallet aktiekapitalet komma att höjas senare. Ekonomi Omslutningen för de tre första åren beräknas till max tkr/år. Landstingen i Norrbotten och Västerbotten (Regionen) har för avsikt att svara för tkr vardera/år. Piteå och Skellefteå kommuner svarar tillsammans med eventuellt stöd från respektive länsstyrelse för resterande tkr/år. Dessa kommuners ekonomiska engagemang motiveras av att etapp 1 planeras omfatta sträckan Piteå - Skellefteå. Organisation Inledningsvis bör kostnaderna begränsas vad avser egen personal och övriga fasta kostnader. Detta innebär att bolagets ledning avses bestå av en ordförande och en VD som engageras på begränsad deltid. Administrativa resurser i övrigt tillhandahålls genom Piteå kommun.

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 Styrelse Då bolaget inledningsvis får karaktären av projektbolag är det angeläget att beslutsvägarna är korta och snabba och att det administrativa arbetet starkt begränsas. Styrelsen föreslås därför initialt bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. Under bolagets uppstartsfas föreslås att en tillfällig styrelse tillsättes bestående av Peter Roslund, Gusten Granström och Helene Röckner, därefter föreslås att när bolagets uppstartsfas är fullgjord, kvarstår endast Peter Roslund som styrelseledamot avseende Piteå kommun. Erbjudandets omfattning Erbjudandet om att teckna/köpa aktier i detta första steg, omfattar totalt aktier om sammantaget 700 tkr, och riktas till nedanstående: Antal aktier Totalt belopp Norrbottens läns landsting tkr Västerbottens läns landsting tkr Haparanda kommun tkr Kalix kommun tkr Bodens kommun tkr Luleå kommun tkr Piteå kommun tkr Skellefteå kommun tkr Robertfors kommun tkr Umeå kommun tkr Totalt: tkr I ett andra steg är avsikten att också erbjuda näringslivet i regionen att bli delägare liksom även staten. sunderlag Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 18 augusti 2008 Förslag till bolagsordning för Norrbotniabanan AB, bilaga 126 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 126 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 202

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 178 Dnr 08/KS Förskottering av medel för framtagande av järnvägsplan m.m. avseende Norrbotniabanan Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att erbjuda förskottering av medel med upp till 25 miljoner kronor i form av lån till staten och/eller Banverket för kostnader för framtagande av järnvägsplan m.m. avseende Norrbotniabanan. Kostnaderna för staten och/eller Banverket för planerings- och utredningsarbetena för Norrbotniabanan beräknas uppgå till ca 250 miljoner kronor. För att så snart som möjligt kunna påbörja det praktiska arbetet med etapp 1, sträckan Skellefteå Piteå, måste arbetet med att utarbeta en järnvägsplan samt arbetet med färdigställande av övriga påbörjade utredningar, omgående starta. Efter genomförda diskussioner har landstinget i Norrbotten, Region Västerbotten/- Landstinget i Västerbotten samt de av etapp 1 berörda kommunerna Skellefteå och Piteå kommit överens om att, i den mån staten och/eller Banverket skulle sakna medel för dessa plan- och utredningsarbeten, via Norrbotniabanan AB (u.b.) med utfästelser från ägarna erbjuda staten att förskottera kostnaderna för att genomföra detta arbete. För kommunerna Skellefteå och Piteå innebär det en förskottering på upp till 25 miljoner kronor vardera. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 203

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KF 179 Dnr 08/KS Policy för kommunens integrationsarbete Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Majvor Sjölunds (c) och Brith Fäldts (v) förslag till ändringar: att anta förslag till Policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127 a). (Ändringarna finns inskrivna i bilagan). Reservationer Vänsterparitet reserverar sig mot beslutet beträffande skrivningen i tredje punkten under rubriken Mål, bilaga 127 b). Lena Vikberg (s) reserverar sig mot beslutet beträffande skrivningen i tredje punkten under rubriken Mål, bilaga 127 c). Yrkanden Helena Stenberg (s), Stig Rönnbäck (s), Lena Vikberg (s), Mohammed Jawad (v) och Åke Forslund (fp): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Majvor Sjölund (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att tredje punkten under rubriken Mål får lydelsen: Alla nyinflyttade med utländsk bakgrund ska vara självförsörjande, ha ett självständigt liv och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Lena Vikberg (s) och Brith Fäldt (v): Avslag på Majvor Sjölunds (c) förslag till ändring. Brith Fäldt (v): Bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att skrivingen integrationsfrågan stryks i tredje punkten under rubriken Målen nås genom. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag med Majvor Sjölunds (c) och Brith Fäldts (v) förslag till ändringar. I december 2005 lämnade Mohammed Jawad (v) en motion till kommunfullmäktige med ett förslag att inrätta ett samverkansråd för att förbättra integrationsarbetet inom kommunen. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har i ett tidigare yttrande uttalat ett stöd för en utveckling av integrationsfrågorna. Som ett svar på motionen gav kommunfullmäktige 19 november 2007 nämnden i uppdrag att ansvara för dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna samt att redovisa hur nämnden avser att arbeta och vilka insatser nämnden gjort.

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 Fortsatt rapportering till kommunfullmäktige om integrationsarbetet kommer att ske. Arbetsgruppen Integration har utifrån nämndens temadag Integration formulerat ett förslag till en policy som ska ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med att fullgöra uppdraget att ansvara för dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna. Enligt Piteå kommuns styrande dokument är kommunfullmäktige beslutsinstans för policydokument. Efter kommunfullmäktiges beslut kan nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning besluta om riktlinjer för genomförandet. _ Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 25 augusti 2008, 204 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127. sunderlag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildnings protokoll 23 april 2008, 25 Förslag till policy för Piteå kommuns integrationsarbete, bilaga 127 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 127 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 204

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KF 180 Dnr 08/KS Rapport angående integrationsarbetet 2007 våren 2008 Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade 26 juni 2006, 119 att uppdra åt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att ansvara för flyktingmottagandet i kommunen. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också att en redovisning av integrationsarbetet skall årligen ges kommunfullmäktige vid junisammanträdet fram till år I svar på en motion den 19 november 2007, 185, inlämnad av Mohammed Jawad (v) angående inrättande av ett samverkansråd för att förbättra integrationsarbetet i kommunen, fick nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning uppdraget att ansvara för att dialog och samverkan i integrations- och introduktionsfrågorna sker samt att till kommunfullmäktige redovisa hur man avser att arbeta och vilka insatser nämnden gjort. Rapport angående integrationsarbetet våren 2007 våren 2008 med anledning av kommunfullmäktiges beslut 119/06 och 185/07 redovisas i bilaga 217. sunderlag Rapport angående integrationsarbetet 2007 våren 2008, bilaga 217 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 217

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KF 181 Dnr 08/KS Årsredovisning 2007 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag : att godkänna årsredovisningen samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokollsanteckning Maria Holmquist Ek (v) lämnar skriftlig protokollsanteckning, bilaga 128 b). Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 för Samordningsförbundet Activus i Piteå föreligger, bilaga 128 a). sunderlag Samordningsförbundet Activus årsredovisning 2007 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 128 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 205

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 182 Dnr 08/KS Ridanläggning i Piteå Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Ricard Grandins (m) och Brith Fäldts (v) tilläggsförslag: att uppdra åt fastighetskontoret, att i nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen utreda och lämna förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås, att förslaget föreläggs kommunfullmäktige senast vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2009 samt att kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden avger yttrande i frågan innan ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Reservationer Maj-Britt Lindström (s) reserverar sig med instämmande av Agneta Nilsson (s), Helga Hörker (s), Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Peter Roslund (s), Helena Stenberg (s), Christer Lindström (s), Rune Berglund (s), Siv Marklund (s), Johnny Åström (ns) och Erik Berg (c): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ricard Grandin (m), Lage Hortlund (m) och Ina Järlesjö (kd): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att ett förslag föreläggs kommunfullmäktige senast vid första sammanträdet år Maj-Britt Lindström (s), Agneta Nilsson (s), Helga Hörker (s), Åke Forslund (fp) och Ulla Persson (fp): Placering av ridanläggning blir på Pitholm. Brith Fäldt (v) och Magnus Alm (mp): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring och tillägg: Skrivningen kultur&fritid byts ut mot kultur- och fritidsförvaltningen. Föreslår ytterligare en att-sats lydande: att kultur- och fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden avger yttrande i frågan innan ärendet avgörs i kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition enligt följande.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 På kommunstyrelsens förslag och Maj-Britt Lindströms (s) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. På Ricard Grandins (m) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. På Brith Fäldts (v) ändrings- och tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige antar förslaget. Kommunfullmäktige fattade ett principbeslut i maj 2006 beträffande Pite Multiarena/Pitholmsprojektet. Kommunens roll, som alltid varit tydligt uttalad, har varit att bidra och stötta projektet genom att tillhandahålla infrastruktur, mark och en ridanläggning. Konceptet för att realisera projektet och finansiera den tänkbara travbanan har legat hos näringslivet och inte hos kommunen. Trots några års arbete har den privata finansieringen inte lyckats förverkligas och ridanläggningen på Grisberget är nu i stort behov av upprustning. Då ridklubben i Piteå väntat länge på besked om upprustning eller nybyggnation känns det angeläget att så snart som möjligt komma till en lösning som är tillfredsställande för alla parter. Fastighetskontoret, i nära samarbetet med kultur & fritid är lämplig förvaltning att ansvara för att utreda och skyndsamt komma med förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås. Ekonomi Vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober 2007 beslutades att om en lösning beträffande finansieringen av travbanan inte nås före den 31 december 2007 flyttas medel avsatta i budget för nytt ridstall på Pitholm till ridanläggning på annan plats. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 28 augusti 2008, 216 kommunfullmäktige besluta uppdra åt fastighetskontoret, att i nära samarbete med kultur&fridid utreda och lämna förslag till hur en funktionell ridanläggning i Piteå kan uppnås. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 216

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 183 Dnr 08/KS Svar på motion angående möjlighet för ungdomar att prya hos politiker Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen bifallen. Ulla Persson (fp) och Åke Forslund (fp) har i en motion till kommunfullmäktige angående rubricerade anfört följande: Vi kan notera ett avtagande intresse, i synnerhet bland yngre människor för att delta i dagens föreningsliv. Detta gäller inte minst inom politiska partier. Man kan spekulera i orsaken till detta. Några av orsakerna när det gäller att delta i politiska partier kan vara upplevelsen av vi och dom, okunskap om vad politiskt arbete är och politikens möjligheter och begränsningar. Enligt 6 kap 19 kommunallagen skall en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige så medger får nämnd besluta om att dess sammanträden skall vara offentliga. Sammanträden inom stängda dörrar gäller alltid vid myndighetsutövning och vid ärenden som omfattas av sekretess. Möjlighet för unga människor att följa en politiker under en längre eller kortare period ( prya ) skulle kunna bidra till att överbrygga ovan beskrivna problem med okunskap och vi och dom känslan. Vi yrkar därför fullmäktige besluta Att ge kommunens nämnder, utskott och beredningar möjlighet att låta ungdomar prya som politiker och därvid få tillträde till sammanträden, med undantag för tillfällen, då kommunallagen föreskriver att sammanträden måste hållas inom stängda dörrar. Kommunfullmäktiges ordförande har den 31 mars 2008 beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunalrådet Peter Roslund anför följande: Motionärerna slår in en öppen dörr då det motionärerna föreslår redan fungerar i dagsläget. Jag har personligen haft ett antal pryoelever, såväl under några dagar som veckovis.

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 Jag kan dock hålla med motionärerna om att det är viktigt att ungdomar även fortsättningsvis intresserar sig för politik och jag tycker att en av de politiska partiernas viktigare uppgifter är just att försöka skapa ett intresse för politik och politiska frågor hos unga människor. Sedan ett antal år tillbaka har kommunens nämnder öppna sammanträden. Så den möjlighet som Ulla Persson och Åke Forslund talar om i motionen finns redan idag. Socialnämnden och överförmyndarnämnden har av förklarliga skäl inte öppna sammanträden då deras ärenden oftast avser myndighetsutövning och därigenom ska hållas inom stängda dörrar i enlighet med sekretesslagens bestämmelser. Jag ställer mig positiv till förslaget även om det ur pryoelevens synvinkel kanske är bäst att praktisera hos en heltidsengagerad politiker. Vi kommunalråd är öppna för förslaget, men det är inte upp till oss att bedöma, det är upp till dem som blir tillfrågade. I och med detta anser jag motionen bifallen. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2008 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2008, 132 Kommunstyrelsens protokoll 25 augusti 2008, 209

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer