Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v"

Transkript

1 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl , Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén, s, ersätter Stiven Wiklund, s, vice ordförande Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Frank Sällström, koncernekonom, 13-15, Ove Skägg, teknisk chef, 18 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, Peter Nyhlin, fältassistent, 22 Peter Sjödin, vikarierande fältassistent, 22 Bertil Holm, byggnadsinspektör, 25 Justeringens plats och tid Paragrafer Ånge kommunkontor, måndag den 23 februari kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson Justerande Åke Nyhlén Kjell Grip ÅNGE KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning: Sid. 12 Obesvarade och inkomna motioner 3 13 Månadsrapport - Ekonomi 5 14 Placering av el-aktiepengarna 8 15 Granskningsrapport- Finanshantering 9 16 Granskningsrapport - arbetsformer Engagera unga att rösta i EU-valet 7 juni - Projektet Rösta 7 juni Medel för att åtgärda nedskräpning av naturen Översiktsplan - Avstämning om tillägget om vindkraft Inrättande av servicepunkter i glesbygd Uppföljning av tidigare beslut Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Avskrivning av fordran för Borgsjöbygdens Intresseförening Ljungandalen Vind ekonomisk förening ansöker om ekonomiskt stöd Detaljplan över bebyggelsen ovanför Parkbacken i Ånge 21

3 3 12 Obesvarade och inkomna motioner Dnr KS 09/9 Beslut et 17 februari Motionen om ersättning till kommunens anställda vid uttag av friskvård skickas till personal- och organisationsutskottet för beredning. Överläggning Kommunsekreterare Ulf Stecksen föredrar ärendet. Efter utskicket har förslag till svar inkommit från flyttmäklare Anna Johansson vid utvecklingsenheten beträffande motionen Ångeambassadör. För att få bättre kontroll och information om behandlingen av motioner lämnas varje månad en rapport om obesvarade motioner i et. Då har också et möjlighet att ta ställning till hur inkomna motioner ska beredas. Obesvarade motioner Ungdomsgården i Ånge ha öppet lördagskvällar. Dnr 08/212. Inkommen Motionär Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Skickat till Kjell Sundqvist och humanistiska nämnden för beredning, som avvaktat med svar p.g.a. den nya organisationen för ungdomsgårdsverksamheten. Ärendet behandlas i humanistiska nämndens 14 januari 2009, humanistiska nämnden 28 januari, kommunstyrelsen 4 februari och kommunfullmäktige 23 februari. Åtgärder vid postterminalen i Ånge. Dnr 08/238. Inkommen Motionärer Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Beslut i kommunstyrelsens att skicka motionen till tekniska nämnden. Behandlats i kommunstyrelsens 9 december, kommunstyrelsen 20 januari och i kommunfullmäktige 23 februari. Danspedagog. Dnr 08/452. Inkommen Motionär Kicki Jeschke, mp. Arbetsutskottet beslutar 9 december att överlämna motionen till humanistiska nämnden för beredning. Genomlysning av Ånge kommun och dess overheadkostnader. Dnr 08/478. Inkommen Motionär Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Arbetsutskottet beslutar 9 december att uppdra till kommunchefen att beskriva styrelse/nämnders struktur och gemensamma kostnader. Därefter bereds frågan i strukturgruppen. Översyn av bokbussverksamheten. Dnr 08/479. Inkommen Motionär Carl-Henric Ohlsson, m, och Göran Jonsson, fp. Arbetsutskottet beslutar 9 december att uppdra till Sten-Ove Danielsson att skriva förslag till motionssvar. Behandlas 19 januari i et i eget ärende. Där beslutas i 3 punkter följande: 1. Uppdra till

4 4 kommunchefen att göra en översyn av bokbussverksamheten där möjlighet ges till medborgare i glesbygd att f'e5 tillgång till det samlade bokbeståndet på ett smidigt sätt. 2. Undersöka behovet av kapitalförsörjning samt nytt system för att underlätta detta. 3. Undersöka om det i övriga Sverige finns lösning på att kombinera bokbuss med livsmedelsförsörjning samt övrig offentlig service. Motionen behandlas i kommunstyrelsen 4 februari och kommunfullmäktige 23 februari. Vänta med försäljning av Haffragården. Dnr 08/482. Inkommen Motionär Yvonne Flisager, s. Arbetsutskottet beslutar 9 december att uppdra till Sten-Ove Danielsson att skriva förslag till motionssvar. Behandlas 19 januari i et, 4 februari i kommunstyrelsen och 23 februari i kommunfullmäktige. Ångeambassadör. Dnr 08/512. Inkommen Motionär Kicki Jeschke, mp. Arbetsutskottet beslutar 19 januari att skicka motionen till utvecklingsenheten för beredning. Nej till uranbrytning. Dnr 08/514. Inkommen Motionär Kicki Jeschke, mp. Arbetsutskottet beslutar 19 januari att Sten-Ove Danielsson får i uppdrag att skriva förslag till motionssvar. I svaret ska föreslås att kommunfullmäktige redan nu skall ta beslut om att en eventuell framtida uranbrytning i kommunen skall föregås av en kommunal folkomröstning, där resultatet skall följas. Inkomna motioner sedan föregående Ersättning till kommunens anställda vid uttag av friskvård. Dnr 09/94. Inkommen Motionär Birgitta Bolin.

5 5 13 Månadsrapport - Ekonomi Dnr KS 09/2 Beslut et 17 februari Tacka för informationen. Överläggning et 17 februari Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Ny avvikelserapport per sista december 2008 delas ut. Utfallet är ungefär densamma som förra rapporten. Nämnder och styrelsers avvikelser från budget är 0,4 %, vilket är ett bra resultat. Under mötet signaleras nya prognoser från Länstrafiken om högre kostnader för Ånge kommun under 2008, vilket skulle kunna minska kommunstyrelsens positiva resultat till ett överskott på 1,4 mkr. Nästa skatteprognos från SKL kommer den 19 februari. Effekten på liggande budget för 2009 till 2011 diskuteras. Prognosen enligt koncernekonomen är ett mindre underskott 2009, men stort underskott för Diskuterar sig fram till en strategi att under 2009 arbeta fram förankrade beslut om strukturerade besparingar En del i det arbetet har på kommunchefens initiativ påbörjats. Beslut kommunstyrelsen 4 februari Tacka för informationen. Överläggning kommunstyrelsen 4 februari Koncernekonom Frank Sällström föredrar månadsrapporten för december En försämring från föregående rapport har skett. Vid den ännu pågående analysen av årets resultat har rättelser gjorts som försämrade resultatet med drygt 1 mkr till ett överskott på drygt 9 mkr. Resultatet blev drygt 3 mkr bättre än budgeterat och därmed klaras kommunfullmäktiges två finansiella mål för resultat och kostnadsnivå. En analys visar att fem av sju nämnder lämnar överskott, varav humanistiska nämnden och kommunstyrelsen ca 2 mkr vardera. Socialnämndens underskott ser ut att stanna på 1,7 mkr, vilket trots allt var ett bra resultat eftersom de vid årets början hade ett prutbeting på drygt 5 mkr. Totalt sett var nämndernas avvikelser från budget bara 0,5 %, vilket är en låg och bra siffra. En djupare analys visar att trots minskade skatteintäkter p.g.a. finanskrisen, klaras ett positivt resultat tack vare god avkastning från kommunens finansiella tillgångar, särskilt Ångefallen Kraft AB. En diskussion förs om finanskrisens effekter på kommunerna generellt och Ånge i

6 6 synnerhet, inte minst om Ånge kommuns finansiella tillgångar, bl.a. el-aktiepengarna. Koncernekonomen beskriver läget och berättar att 19 februari 2009 kommer troligtvis ännu sämre prognoser om skattekraftsutvecklingen. Även den låga räntenivån kommer sannolikt att sjunka, vilket blir ett problem när en stor del av elaktiepengarna skall omplaceras i februari. Ett problem syns uppstå när kommunen skall placera el-aktierna till en ränta på ca 2 % samtidigt som kommunens bolag avser låna pengar till betydligt högre ränta. En diskussion förs om effekterna på fastlagd budget för och behov av insatser för att rätta upp underskott för 2010 och Det noteras dessutom att humanistiska nämndens kostnader beräknas öka med minst 1,5 mkr 2009 och 4 mkr 2010 om det startas en friskola i Ånga till höstterminen, eftersom kommunen måste ersätta friskolan med ca kr per elev och år. Önskemål framförs om en föredragning i fullmäktige avseende el-aktieplaceringarna samt att göra en översyn av gällande finanspolicy. Beslut kommunstyrelsen 20 januari Tacka för informationen, Överläggning kommunstyrelsen 20 januari Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Sedan behandlingen i et har pensionsskulden inkluderats samt att socialnämndens underskott har minskat från 1,7 mkr till preliminärt 1 mkr. Beslut et 19 januari Tacka för informationen. Överläggning et 19 januari Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Per sista december visar kommunstyrelsen ett överskott med ca 1,5 mkr och humanistiska nämnden med ca 2,5 mkr. Socialnämnden har ett underskott med ca 1,7 mkr. Tillsammans har nämnderna en avvikelse från budgeten på 0,5 procentenheter, vilket är berömvärt. Nu kvarstår pensionskostnader och därtill hörande löneskatt. En preliminär beräkning av tillkommande kostnader pekar på ett resultat mellan 10 till 11 mkr i överskott, helt enligt föregående prognos. Avsikten är att till kommunstyrelsen lämna en säkrare prognos inklusive pensionskostnaderna.

7 7 Avvikelserapport lämnas normalt först till et per senaste månadsskifte och går sedan vidare till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

8 8 14 Placering av el-aktiepengarna Dnr KS 09/79 Beslut et 17 februari 1. Föreslå kommunstyrelsen att välja specialinlåning 6 månader i svensk bank i avvaktan på fortsatt diskussion i fullmäktige om långsiktig placering. 2. Initiera debatt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om en utlåning till ÅFA. Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. För närvarande är hälften av elaktiepengarna, 66 mkr, placerad som specialinlåning till rörlig ränta f.n. 1,77 % i en svensk bank. Härvid noteras att placeringar i statliga värdepapper enligt nuvarande finanspolicy skulle just nu ge en avkastning mellan 0,5 och drygt 1 %. Koncernekonomen noterar att om man samtidigt upptar nya lån inom koncernen till högre ränta skulle det vara klart ofördelaktigt. Därför föreslås att placeringen av medel förlängs ytterligare 6 månader i en svensk bank till bästa möjliga ränta. Koncernekonomen har sedan tidigare ett uppdrag att se över nuvarande finanspolicy. Ett arbetsmaterial har tagits fram i samråd med Kommuninvest. Arbetsmaterialet diskuteras under mötet. Vinsten vid försäljningen av två elbolag, ca 132 mkr, har tidigare placerats med olika bindningstider i Kommuninvests noll-kuponger med fastställda räntor och en god genomsnittsränta på 5,4 %. Sedan dess har räntenivån sjunkit och en finanskris tillkommit. Hälften av el-aktierna har sedan april 2008 legat på specialinlåning i Nordea till 5 % ränta i avvaktan på utvecklingen på finansmarknaden. Placeringen förföll och har förlängts med rörlig ränta, f.n. 1,80 %, så att omplacering kan ske direkt efter beslut i kommunstyrelsens Skrivelse från Frank Sällström daterad

9 9 15 Granskningsrapport- Finanshantering Dnr KS 09/52 Beslut et 17 februari Uppdra till koncernekonomen att skriva förslag till svar till kommunstyrelsens behandling 11 mars. Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Förslag till svar presenteras i punktform, som i allt väsentligt instämmer med revisionens rapport. Revisorerna har gjort en granskning av kommunens finanshantering. Man önskar svar på rapporten senast 16 mars Hans Stark från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har varit revisionen behjälplig med rapporten. Granskningen gäller hur kommunen sedan försäljningen av aktier i två elbolag 2001 placerat medlen och vad det betyder för avkastning och säkerhet. Kommunfullmäktige har fastställt en finanspolicy för verksamheten som senast uppdaterades 25 september I åtgärdsförslag skrivs att under de närmaste åren kan det vara värdefullt för kommunen att tydligare klargöra syftet med innehavet av de finansiella anläggningstillgångarna. Finanspolicyns regler och rutinbeskrivningar kan gås igenom och aktualiseras och reglerna för rapportering och uppföljning bör också ses över. Granskningsrapport Finanshantering daterad

10 10 16 Granskningsrapport - arbetsformer Dnr KS 09/53 Beslut et 17 februari Uppdra till kommunchefen att skriva förslag till svar till kommunstyrelsen 11 mars utifrån dagens diskussion och redovisa för kommunstyrelsen. Överläggning Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Kommunchefen går igenom revisionens synpunkter. Föreslås att uppdra till honom att skriva förslag till svar till kommunstyrelsen 11 mars utifrån dagens diskussion och redovisa för kommunstyrelsen. Revisorerna har genomfört en granskning av kommunstyrelsens rutiner och arbetsformer vad gäller ledning, styrning och uppföljning. Svar önskas senast 16 mars Karolina Johansson och Hans Stark från Öhrlings PrivewaterhouseCoopers har varit revisionen behjälplig. Under rubriken sammanfattning och förslag till åtgärder kan sammanfattas: arbetsformer för ledning, styrning och uppföljning kan utvecklas. Kommunstyrelsen kan bli mer aktiv i sitt eget styrelsearbete och sina beställningar och direktiv till förvaltningen och nämnder. Avsätta tid till att diskutera hur det politiska arbetet i styrelsen kan förbättras och underlättas. Rutiner bör tas fram för att säkerställa att alla beslut återredovisas. Regelbundet diskutera och tydliggöra vilka krav styrelsen har på underlagen genom att t ex införa ett beredningssammanträde, stoppdatum för ärenden till kansliet och riktlinjer för konsekvensanalys. Överväga protokollens utformning. Diskutera hur regelbundna uppföljningen ska utvecklas samt utarbeta rutiner för uppföljning av strategiska och principiella frågor. Ge sig möjligheten att diskutera strategiska frågor i större utsträckning. Ge inriktningsbeslut för fortsatt beredning. Slutligen tydliggöra strukturgruppens uppgifter när ärenden skickas dit alternativt förtydligar gruppens roll. Granskningsrapport arbetsformer, daterad

11 11 17 Engagera unga att rösta i EU-valet 7 juni - Projektet Rösta 7 juni Dnr KS 09/38 Beslut et 17 februari Ej gå med i projektet Rösta 7 juni. Överläggning Sten-Ove Danielsson föreslår att kommunen ej ska gå med i projektet. Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, lanserar därför en kampanj för att fler unga, år, ska rösta denna gång och de vill att vår kommun ska vara med för att höja valdeltagandet. För att bli kommunpartner ska kommunen stötta kampanjen med ett bidrag om kronor. LSU samlar 81 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Förra gången röstade 25 % av alla unga. Valdeltagandet i hela valmanskåren låg på 38 %. Målet är att hälften av alla unga mellan år röstar denna gång. LSU erbjuder Ånge kommun att gå in som partner i kampanjen. Som partner är kommunen en viktig och central del av kampanjen och kommer stå med som avsändare och möjliggörare för kampanjen, som ska engagera unga att använda sin röst. Kampanjen är ett mycket konkret verktyg för att stärka kommunens demokratiarbete och arbeta med ungas inflytande och delaktighet. Som kommunpartner kan kommunen utbilda unga från kommunen till valambassadörer, som lokalt arbetar vidare med att uppmuntra unga att rösta, anordna lokala aktiviteter eller stå värd för debatter med partier, ungdomsorganisationer och andra intressanta aktörer. Kampanjen kommer att synas i media under hela våren För att se mer detaljer om kampanjen och vad kommunen får för pengarna se bifogad skrivelse. Bland annat får kommunen fem fria utbildningsplatser på heldagsutbildningar för valambassadörer. Information om kampanjen finns också på hemsidan Skrivelse - Rösta 7 juni - Engagera unga i kommunen inför valet 7 juni

12 12 18 Medel för att åtgärda nedskräpning av naturen Dnr KS 08/510 Beslut et 17 februari Föreslå kommunstyrelsen 1. Tekniska nämnden ansvarar för uppstädning och de får 25 tkr ur kommunstyrelsens oförutsedda behov Från 2010 tillförs 30 tkr tekniska nämndens budget. Överläggning Teknisk chef Ove Skägg föredrar ärendet. Tidigare har tekniska nämnden tagit medel från renhållningsbudgeten. Bygg- och miljökontoret anhåller om att kommunstyrelsen avsätter medel för uppstädning enligt nedan och ger bygg- och miljönämnden besked om vilken nämnd som ska verkställa uppstädningen. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet över nedskräpning i naturen (Miljöbalken 15 kap, 30 ). Om ingen skyldig till nedskräpningen kan hittas är det kommunens skyldighet att städa upp (lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814). Citat ur lagens 4: Om andra platser utomhus än som avses i 2, där allmänheten får färdas fritt, har skräpats ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk. Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, om skyldigheten skall fullgöras av någon annan enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter. Under tidigare år har Ånge Tekniska Förvaltning (ÅTF) skött uppstädningen och använt pengar från renhållningen. Enligt uppgift från ÅTF är användningen av dessa pengar till städning inte rätt och därför vill ÅTF inte ta på sig uppstädning enligt ovanstående. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken och behöver som sådan veta till vem inom den kommunala organisationen som vi ska lämna nedskräpningsärenden där ingen skyldig kan pekas ut. Skrivelse från Karin Wennberg daterad

13 13 19 Översiktsplan - Avstämning om tillägget om vindkraft Dnr KS 08/343 Beslut et 17 februari Tacka för informationen. Överläggning 17 februari Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten och kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. De som arbetar med avsnittet om vindkraft i översiktsplanen vill göra en avstämning med et. Lägesrapport delas ut och kommenteras. Till et 17 mars ska man rapportera vad andra kommuner sagt i frågor som bostäder, fågelområden, naturvärden, kulturvärden och friluftsliv. Detaljerade kartor över intressanta vindkraftsområden delas ut till ledamöterna. Beslut et 16 september 1. Godkänna föreslagen revidering. 2. Göra fördjupning på avsnitten näringsliv (9), strandskydd (10) och vindkraft (20). Överläggning et 16 september Informationssekreterare Kristina Kamsten och chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Kristina går igenom föreslagna ändringar och noterar att avsnitten näringsliv, strandskydd och vindkraft ska man titta djupare på. Den senast framtagna översiktsplan för Ånge kommun antogs av kommunfullmäktige 13 september Ett omfattande arbete hade då pågått sedan 2001 och utförts av en konsult i samarbete med berörda förvaltningar, med politisk styrning från tvärpolitiska gruppen. Översiktsplanen finns i tre olika versioner, en fullständig version i pärm, en kortversion och en CD-version. Inriktningen i revideringen är att hålla nere arbetsinsatsen på en mycket lägre nivå än förra gången med fokus på strandskydd och vindkraft, vilket ännu inte är gjort. Strukturgruppen har behandlat planen 19 augusti och beslutat att den ska behandlas i et. Vid mötet gick man igenom redaktionella ändringar och ännu är ingen politisk ändrad viljeyttring inlagd. Den gällande översiktplanen finns på kommunens hemsida på nedanstående adress. Den nya kommer inom kort, allt eftersom arbetet framskrider, läggas ut på samma

14 14 plats. Kommunens hemsida klistra in följande adress i din webbläsare: Lägesrapport vindkraftsplanering Detaljerade kartor över intressanta vindkraftsområden i kommunen

15 15 20 Inrättande av servicepunkter i glesbygd Dnr KS 09/81 Beslut et 17 februari Arbetsutskottet ställer sig positiv till förslaget och uppdrar till utvecklingsenheten att arbeta vidare med att söka projektmedel från Länsstyrelsen. Överläggning Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Förslag delas ut och diskuteras. Förslaget bygger på att lanthandlare och bensinstationer i glesbygden skall kunna ge samhällsinformation mot en ersättning. Orter som i dagsläget kan vara aktuella är Överturingen, Kölsillre, Östavall och Alby. Kommunen följer de geografiska regler som Länsstyrelsen har vid bidrag till kommersiell service. Alternativ till förslaget är ett Leader-projekt. Förslag alternativ 1 Servicepunkter i Ånge kommun daterad

16 16 21 Uppföljning av tidigare beslut Dnr KS 09/5 Beslut et 17 februari Följa upp följande ärenden i kommunstyrelsen: 108 Motionssvar - Lös idrottens lokalproblem - utred värmeplan i Fränsta, s och v. 122 Utbildning av gruppledare för föräldrautbildning Överläggning et 17 februari Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Denna gång gås ärendena från augusti 2008 igenom. 116 Creative Business Arena Västernorrland - Utvecklingsprojekt för de kreativa näringarna i Västernorrland Har ej blivit av p.g.a. att övriga finansierer ej ställt upp. Följande ärenden ska följas upp i kommunstyrelsen: 108 Motionssvar - Lös idrottens lokalproblem - utred värmeplan i Fränsta, s och v. 122 Utbildning av gruppledare för föräldrautbildning. Beslut et 19 januari 1. Inget ärende behöver tas upp i kommunstyrelsen för fördjupning denna gång. 2. Nästa i februari görs uppföljning av ärendena från augusti Överläggning et 19 januari Kommunchef Göran Fjellström går igenom de olika ärendena från protokollet för kommunstyrelsen 3 juni Några ärenden ska kunna redovisas för en fördjupning i kommunstyrelsen om man anser att det finns behov av detta. Inget ärende behöver tas upp i kommunstyrelsen för fördjupning denna gång. En ny rutin införs 2009 där et gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 6 månader tidigare. I januari görs uppföljning av protokollet från juni eftersom det inte hölls något möte i juli. Protokoll från augusti 2008

17 17 22 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Dnr KS 08/173 Beslut et 17 februari 1. Tacka fältteamet för informationen. 2. Uppdra till kommunsekreteraren att undersöka möjligheten att besöka ungdomsgården i Ånge måndagen den 23 mars på kvällen. Överläggning et 17 februari Peter Nyhlin och Peter Sjödin från Fältteamet inom socialnämnden medverkar och ger et möjlighet att följa upp information vid kommunfullmäktige 22 december. Peter Nyhlin berättar om nuläget i teamets arbete. Han har själv varit anställd ungefär ett år, under vilket det hänt mycket. Han är i grunden fältassistent, men går nu på projekttjänst. Fältassistenterna Peter Sjödin och Birte Espedal började under hösten. Carina Goode vikarierar för Birte efter nyår då Birte är föräldraledig. Sven- Bertil Winroth, ungdomsstödjare, finns också i gruppen. Delar av arbetet gick under hösten ut på att få in de nya i arbetet och man har nu fått en jättefin grupp. Verksamhetsmässigt har en grupp unga lagöverträdare och en ADL-grupp påbörjats under hösten. Tjejgrupp med 3 tjejer har börjat i dagarna. Grupp för unga mammor planeras. Medlingsverksamhet tillsammans med polisen är på gång, vilket är ett bra brottsförebyggande arbetssätt, där alla i teamet ska kunna utbildas. Peter Nylin arbetar med kognitivt beteendearbete, som bl.a. innehåller 12 delmål och alternativa beteenden. Grupp på 5-6 ungdomar flyttade hem vid årsskiftet och föranledde ökad oro ibland ungdomar i samhället. Erikslund och Ljungaverk har största problemet med droger. Svårt få folk att anmäla förekomsten av droger även om man får vara anonym. Mycket krut har lagts på skolorna i form av temadagar både före och efter nyår. Just nu på Björkbackaskolan som har värdegrundsvecka. Peter Sjödin har killgrupper på Minervaskolan. Primärt är man en resurs för socialtjänsten där 60 % av tiden läggs. Skolorna har mera behov än man har resurser att ge. Teamet anser att man är bäst på att jobba med gruppdynamik. Vaska-grupp förra våren har gett positivt resultat ett år efteråt i form av ungdomars attityd till fältteamet. Mål att få en fungerande öppenvård. Man jobbar både med ungdomarna och föräldrarna. Väldigt olika reaktioner hos föräldrarna. Ungdomar som har en grundtrygghet i hemmet eller i sig själva klarar sig bra. Metoden är att skapa trygghet i relationen. Barn som kallas bokstavsbarn med olika psykologiska problem är en stor del av problembarnen. De flesta fallen är miljöbetingade. Utredningar görs ofta på barn i skolan, men ej på hemförhållandena, vilket kan vara orsaken till problemet. Utredningar fokuserar ofta för mycket på prognosen, och missar faktorerna runtom. Barn har över olika åldrar olika huvudmän i form av kommunen eller landstinget, vilka

18 18 inte är bra samordnade. Sekretess kan vara ett hinder, men går oftast lösa. Den det berör och föräldrarna kan lösa sekretessen. Peter Nyhlin påpekar att det skrivits i media om svårigheter att få kontakt med fältteamet från föräldrar i Ljungaverk, vilket inte stämmer. Fältteamet har varit med på 3-4 möten där. Ordföranden tackar Peter Nyhlin och Peter Sjödin för en bra information. Arbetsutskottet planerar besök på ungdomsgårdarna. Kommunsekreteraren ska undersöka möjligheterna att besöka ungdomsgården i Ånge måndag den 23 mars. Beslut et 9 december Besöka ungdomsgårdarna i Ånge och Fränsta under 1:a halvåret 2009 för att samtala med ungdomarna om droger, alkohol och förstörelse. Överläggning et 9 december Planering för nästa års verksamhet för BRÅ. Magdalena Flemström föreslår besök på ungdomsgårdarna. Åke Nyhlén föreslår kontakter med polisen och han kan själv vidarebefordra för kommunen relevant information från polisstyrelsen, där han är ledamot. Brottsförebyggande rådet i Ånge har sedan 2008 en ny organisation som innebär att kommunstyrelsens fungerar som brottsförebyggande råd. Vid två tillfällen per år ska ordnas större träff med representanter från olika delar av samhället för att fånga upp aktuella saker och följa upp pågående och avslutade ärenden. Vid behov tillsätts arbetsgrupper med medlemmar beroende på vad saken gäller. Under 2008 fokuserades på langning och ungdomsfylla och snatteri. Protokoll et , 173 Protokoll kommunfullmäktige , 79

19 19 23 Avskrivning av fordran för Borgsjöbygdens Intresseförening Dnr KS 09/84 Beslut et 17 februari Fordran på Borgsjöbygdens Intresseförening avskrivs i 2008 års bokslut. Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Det noteras att intresseföreningen inte har haft någon aktivitet eller protokollförd verksamhet sedan En beskrivning av tillgångar och skulder förväntades inkomma till dagens möte. Diskuteras om eventuella tillgångar skall avräknas i ett senare skede. På uppmaning av Borgsjöbygdens Intresseförenings bank uppmanades Ånge kommun år 2000 att infria sin borgen för ett lån på kr p.g.a uteblivna räntebetalningar och amorteringar. Lånet löstes för att undvika onödiga räntekostnader och en kommunal fordran på Borgsjöbygdens Intresseförening bokades upp på konto Fordran har stått kvar oförändrad trots ett flertal kontakter. Det konstateras att verksamheten är låg och ekonomin inte har gett överskott för att lösa kommunens fordran. Senaste bokslut har infordrats till KS au s sammanträde. Enligt god redovisningssed skall fordringar värderas löpande och regleras vid behov. Ekonomienheten föreslår att fordran avskrivs i 2008 års bokslut. Skrivelse från Frank Sällström

20 20 24 Ljungandalen Vind ekonomisk förening ansöker om ekonomiskt stöd Dnr KS 09/59 Beslut et 17 februari Ansökan avslås. Överläggning Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Kommunen har erbjudit sig att medfinansiera en föreläsning om vindkraft via EUprojektet Framtid Ånge Etablering inflyttning, men föreningen har tackat nej, för de har redan finansierat detta. Erbjudande om medfinansiering vid framtida utbildningar kvarstår. Kommunen ger normalt inte bidrag till den typ av kostnader som ansökan gäller. Ljungandalen Vind ekonomisk förening ansöker om ekonomiskt stöd med 40 tkr för den fortsatta verksamheten och täckande av kostnader för resor, porton, annonsering, lokaler, telefon- och möteskostnader. Föreningen utreder möjligheterna att inom Ånge kommun starta och driva verksamhet genom att i egen regi producera miljövänlig energi. Man skriver att tidigare har från kommunalrådet Danielsson erhållits löfte om ekonomiskt stöd för föreningens vidare verksamhet. Ansökan om ekonomiskt stöd från Ljungandalen Vind ekonomisk förening inkommen

21 21 25 Detaljplan över bebyggelsen ovanför Parkbacken i Ånge Dnr KS 08/428 Beslut et 17 februari 1. Uppdra till bygg- och miljönämnden att göra ett förslag till detaljplan över bebyggelsen utanför plan norr om vårdhemmet Parkbacken. 2. Föreslå kommunstyrelsen finansiera arbetet med 38 tkr ur programmet för kommunstyrelsens oförutsedda behov. Överläggning et 17 februari Byggnadsinspektör Bertil Holm föredrar ärendet. Offert för detaljplan över bebyggelsen utanför plan norr om vårdhemmet Parkbacken uppgår till en kostnad på 38 tkr. Beslut 1. Uppdra till Ove Skägg att lägga ett förslag till bygg- och miljönämnden om hur nya gränser borde vara utformade för detaljplaneområdet för att bättre passa dagens bebyggelse. 2. Bygg- och miljönämnden får återkomma om finansiering av eventuell ny gränsdragning. Överläggning Tekniska chefen Ove Skägg föredrar ärendet. Ove Skägg anser att det är rimligt att detaljplanelägga området i fråga. Föreslås att uppdra till Ove Skägg att lägga ett förslag till bygg- och miljönämnden om hur nya gränser borde vara utformade för detaljplaneområdet för att bättre passa dagens bebyggelse. Göran Perman, Parkgatan 32, Ånge, har på uppdrag av berörda fastighetsägare tillskrivit kommunstyrelsen om att kommunen från 1 november 2008, när vintersäsongen börjar, kommer kommunen att sluta sköta underhållet av delar av Centralgatan och Parkgatan i Ånge. De föreslår att fastighetsägarna tills vidare uppdrar till kommunen att fortsätta sköta underhåll, som fram till 31 oktober varit rådande, samt vara behjälplig med vad som ska gälla för framtiden. Enligt tekniske chefen Ove Skägg ligger vägdelarna utanför detaljplanelagt område och kommunen har enligt plan- och bygglagen ingen skyldighet att sköta underhåll för sådana vägar. Det kan istället ordnas genom att fastighetsägarna bildar en

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 16 november 2010 kl. 9.00 12.00 och 13.00 14.40. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (29) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, fullmäktigesalen, måndag den 22 december 2008 kl. 13.00 18.00. Ajournering 15.40-16.10. Se bilaga Övriga deltagare Göran Fjellström,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (47) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdag den 2 december 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer