En Konstfackstudents syn på typografi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En Konstfackstudents syn på typografi"

Transkript

1 hannes rydell Här är ögat lag En Konstfackstudents syn på typografi grafiska formgivare har i varierande utsträckning en analytisk ingång till sitt arbete. I den del av formgivarens arbete som är rent typografisk väljer många att förlita sig på regler istället för att bara aktivt förhålla sig till dem. Rädslan för att göra fel kan ibland lysa igenom. Då överskuggar ängsligheten den drivkraft som behövs för att formge något välfungerande och kommunikativt. Någon sorts ljummen svenskhet i stil med»jag tycker som du. Vad tycker du?«. Den sensible typografens roll är att tjäna det visuellt pedagogiska med en smittande entusiasm. En entusiasm som kan rymmas i det vackra, humoristiska, underfundiga eller radikalt nytänkande. Det går att förena pedagogisk sensibilitet och inbjudande eller vågad estetik inom typografins område. Att söka nya vägar till det målet är lika roligt som utmanande. en del yrkesområden drar nytta av att betraktas genom vetenskapens glasögon, typografin är bara i undantagsfall ett av dessa. Subjektiva och mer objektiva bedömningsgrunder är vid läsning av tryckt text så pass inflätade i varandra att en isolering av enskilda fenomen kan leda till grova generaliseringar. Jag tycker mig se viljan att kategorisera och skapa system som något signifikativt för resonemang från modernismen. Idag är intresset för att peka på åtskillnader mindre. Rådande förkärlek för att uppfinna hybrider och vara gränsöverskridande aktualiserar detta även om det fenomenet ibland kan kännas lika sökt. Trots tidens vurm för utforskandet av gränszoner kan man känna en längtan till ett rationellt helhetsgrepp om sin kunskap. Kanske skulle det kunna vara behändigt om hjärnan fungerade ungefär som ett apotek med massvis av fyrkantiga draglådor fulla av tydligt åtskilda fakta. Men det är just en önskan, som turligt nog inte håller. Om innehållet ska rätta sig efter systemen, praktiken efter teorin 32

2 istället för tvärtom, är man farligt ute. Titt som tätt görs försök att höja pragmatikerns syssla till vetenskap, ofta med retoriska verktyg som mer gynnar tyngden i orden än sanningshalten i forskningens resultat. Detta ser jag mest som fåfänga försök att få komma in i vetenskapens finrum. Ordet formell har i mina öron en rätt trist klang. Men inom typografin används det ordet om typsnitt utan»bäst före datum«, om bokstäver med livstids garanti inbyggd i formen. Det formellas motsats inom typografin är bokstäver som har en påtaglig personlighet. En individ med påtaglig personlighet kan vara alltifrån krävande till verkligt sympatisk, detsamma gäller typsnitt. Jag tror också att glidningen mellan informellt, personligt i en sympatisk bemärkelse, till formellt, i ovanstående bemärkelse är fruktsam. Typsnittstecknare har i alla tider rört sig i båda lägren och det finns det nog skäl till. Uppfinnarlustan ryms nog inte riktigt inom det formellas betydligt mindre fält. Det är utvecklande med esteticerande utsvävningar då man tecknar bokstäver, då kan man snubbla över saker som blir användbara t.o.m. inom den mer anonyma brukstypografin. Den analytiska skärpa som krävs för att göra en respektfull tolkning av en urtyp för bokstavsformen är utmanande på ett helt annat sätt. Men lika spännande. att tekniken är mer tillgänglig än tidigare leder till att fler experimenterar. Detta revitaliserar ofrånkomligt området. Att människors passion för bokstäver materialiseras, eller ska jag säga digitaliseras, är ju skitkul. Vi är många som närmar oss typografiområdet med mer lust än skolning och det är ju inte fel. Personligen tror jag på att alltid ha lust som starkaste drivkraft, och ändå vara maximalt vetgirig. i litteratur om typografi är det ofta bara boktypografi som man egentligen behandlar. Det kan ibland kännas skevt om bokens begränsade område ska ligga till grund för typografiska sanningar som kanske inte har legitimitet på andra områden. Däremot rymmer boken som medium störst utmaningar för den typograf som väljer att lägga stort fokus på de små detaljernas betydelse. Den nötning som ett illa valt eller illa hanterat typsnitt utsätter läsaren för når i bokens form stora dimensioner. Boken ställer alltså ännu högre krav än många andra medier på typografens känslighet. I dennes händer blir innehållet föremål för en varsam regi där textens inneboende röst och takt ska finna en form som avspeglar och förstärker denna. Text är inte bara samlade ord i följd. För att baka gott bröd behövs inte bara rätt ingredienser utan också tid och kärlek. Innehållet är beroende av den eftertanke som ryms i tystnaden mellan och efter orden. Det spröda ljudet då handen vänder blad summerar vad sidan sa. Blicken hinner under 33

3 Första gången jag bekantade mig med skyltmålarens hantverk på glas. Efternamn och»swoshar«är skissade rättvänt medan förnamnet är spegelvänt utskuret i vinylfilm på andra sidan glaset och ditmoddlat med lackfärg. Foto: Hannes Rydell. tiden ut genom fönstret där den vänder i konstaterandet att vädret i boken lockar mer. Den text som taktfullt pulserar mellan ord och tystnad blir den som berör och lämnar spår. typografen verkar med sitt hantverk i en tradition. Typografin rymmer en värld av normer som vi formgivare på ett eller annat sätt förhåller oss till, som alltifrån anarkister till traditionalister. Typografens arbete har en takt som till stor del är dikterad av tekniken. Att visualisera en text i enlighet med sin vision går långsamt. Tiden erbjuder naturligt utrymme för genomarbetade lösningar. Tekniken i sig ger så väl nu som förut en friktion som kan vändas till fördel för slutresultatet. Nu när hantverket är digitalt ryms alla beslut inom kortare tid, vilket ställer höga krav på typografens vakenhet. människans drivkraft att ge ändamålsenliga ting ett estetiskt mervärde kan i bokens form i bästa fall nå ända till läsarens hjärta. det jag personligen är mest intresserad av inom typografin är formgivning av bokstäver eller rättare sagt ordbilder. Det vore roligt om litteratur om typografi i ännu högre grad rymde tankar och erfarenheter, som t.ex. gamla tiders stämpelskärare besatt, beträffande växling mellan grundoch hårstreck, de blygsamma estetiska finesser som gör ett typsnitt unikt, var gränsen går där de unika särdragen stjäl uppmärksamhet från textinnehållet, hur optisk gradanpassning påverkar linjetjockleken, bokstävernas öppenhet, storleken på textens vita fläckar i och mellan bokstäver, x-höj- 34

4 den i relation till versalhöjden. Det mesta av det nyss uppräknade faller inom ramen för vad vi ofta kallar tyst kunskap. Och orden är i sammanhanget verkligt trubbiga verktyg för en djupare förståelse av det ovanstående. Men det är just det här det handlar om. Det är det här som är det verkligt intressanta. readability och legibility är två nyckelbegrepp som i typografiböcker definieras med viss variation. I den här texten görs legibility synonymt med optimerad läsbarhet, bokstävernas förmåga att»vara sig själva«, att det går att se vad det står t.ex. i små punktstorlekar, på långt håll eller i en oprecis tryckteknik. T.ex. i en busstidtabell är det unika, särskiljande det som prioriteras. Readability används här för att beskriva bokstävernas förmåga att sjunga i kör; flytet som uppstår i ordbilderna och i texten som helhet, bokstävernas samarbetsförmåga. I den kursiva texten är bokstävernas samarbete t.o.m. av symbiotisk karaktär. Bokstäverna står där stadigt först då de lutar sig på sin granne. Dessa två begrepp, readability och legibility kan t.o.m. stå i konflikt med varandra. Om de enskilda bokstävernas tydlighet är stor kan de ord som byggs av dem bli mindre tydliga. Texten kan bli ö v e r a r t i k u l e r a d med konstlad betoning, på ett sätt som påminner om talet hos en självupptagen skådespelare eller psykolog som suger på vart och ett av sina genialiska ord innan han motvilligt släpper dem ifrån sig. På en vägskylt eller i en text som ska lära mindre barn att läsa välkomnas denna maximerade bokstavstydlighet. Men bara för att barn är barn betyder inte det att de ständigt lär sig läsa. Vid en viss punkt har de lärt sig. De enskilda bokstävernas särdrag och tydlighet bör då stå tillbaka till förmån för ordbilden där bokstäverna primärt samarbetar. Det finns en föreställning hos formgivare och redaktörer att typsnittet New Century Schoolbok är bra för barn, då dess kvalitéer kan härledas till båda ovanstående begrepp, i en utsträckning som är unik. Men liksom alltid krävs en känslighet i hanteringen. Har man för stor punktstorlek och för långa rader hjälper inte typsnittsvalet särskilt långt. Inte ens världens längsta man har armar nog att hålla boken på det avstånd som krävs för att återfå flyt i läsningen. Barnböcker som de ofta ser ut påtvingar barn såväl som vuxen en stapplande läsprocess. att läsa dogmatiska uttalanden om typografi upphöjda till sanningar framtvingar egna åsikter. En av mina åsikter är att känslan talar ett mer omedelbart språk än den information som behöver avkodas med intellektets hjälp. Denna omedelbarhet i det typografiska uttrycket är något eftersträvansvärt. Text är också bild. Som visuell företeelse, bild, förmedlar tex- 35

5 ten något i sig. Att känslan, definierad på det här sättet, får utrymme i formgivningsarbete är som jag ser det en förutsättning för bra såväl som för intressant typografi. Regler är sällan mer än bekräftelser på att det som kändes rätt också var det. hos oss unga formgivare används ofta matematiska, torra och anemiska sanserifer till brödtexter, främst i tidskrifter. Sanserifens rationella, stiliserade tappning av vårt alfabet har sedan denna bokstavsforms första stora landvinningar varit synonym med optimistisk tilltro till teknik och förnuft. Många av de idag frekvent använda sanseriferna är rätt illa lämpade att tjäna i sammanhang där texten breder ut sig. De sanserifer som skulle kunna fungera bättre här är de som i någon mån har en växling mellan grundstreck och hårstreck. Ytterligare släktskap med beprövade antikvor, exempelvis i en variation av de enskilda bokstävernas breddvärden, förhöjer ett typsnitts pedagogiska kvalitéer. Givetvis finns det ett gäng sanserifer som är besläktade med antikvan. Ur brukshänseende är många av dessa otroligt bra. De typsnitt jag här talar om är främst de som av C.F. Hultenheim klassificeras som humanformer. Liksom det går trender i kläder och möbler gör det även det i typsnitt. Humanformens mest frekventa representanter måste nog vara Optima och Gill Sans. Båda dessa, och andra mer kalligrafiskt präglade sanserifer förknippas efter flitig användning med»snälla«grupper i samhället, ofta med religiositet som gemensam nämnare. bokstavskonstnären och typografen Eric Gill har sagt något i stil med att ett typsnitt är ett alfabet i kostym. Nu behöver vi ett i jeans och T- shirt också. Ett som tål att tuggas på genom en hel tidning utan att trötta läsarens ögon på det sätt som t.ex. Helvetica och dess släktingar gör. Vi behöver ett stabilt, tåligt och pedagogiskt typsnitt, en sanserif som uttrycker vår tid med en okonstlad och avslappnad attityd. mitt svar på detta behov kan beskrivas med formprincipen som följer: lätt kondenserade bokstäver uppenbar variation i bokstävernas breddvärden med förebild i medieval och renässansantikvor befriad från matematiskt grundade förenklingar öppna ändslut formell karaktär diagonal ansvällningsvinkel, också det med förebild i tidiga antikvaformer 36

6 Skiss av bokstavsformer efter den beskrivna formprincipen. Foto: Hannes Rydell. lätt avrundade hörn för minskat fokus på kosmetiska petitesser (vassa hörn kan dra till sig uppmärksamhet och bidra till läsefriktion, rundningen samlar ihop den rörelseenergi som annars kan ställa till det.) varierad tjocklek även på grundstrecken (som t.ex. typsnittet Bembo har). typsnitt som är tradiga för ögat har kommit att bli signifikativa för vår tid. Det kan bara ske om praktiken för mycket rättar sig efter teorin, som i sin tur, på det här området, ofta är en blek kopia av en annan kopia. Överanvändandet av torra och matematiska sanserifer kan ses som ett uttryck för den sorts ängslighet som kallas trendmedvetande. Målaren Olle Bærtling menade att ett streck för att upplevas som rakt måste dras utan hjälp av linjal. Hans resonemang äger giltighet inte minst på typografins område. Ett rakt streck kan ge ett rakare intryck om det avsmalnar något eller till och med förses med en subtil och mild böj. Om något ska upphöjas till lag inom typografin så är det just sådant som ryms i Bærtlings tes. Här är ögat lag. Precis som formgivning av stolar kräver ergonomiska beaktanden, gör bokstavsformer också det. Pedagogisk typografi är visuell ergonomi. Och i detta ges det utrymme för estetiska små utflykter som gör det hela så mycket roligare, utflykter som undermedvetet och blixtsnabbt kan placera texten i tid och rum och skänka den ett ansikte som förhoppningsvis väcker våra sympatier. 37

7 Foto: Hannes Rydell. Som exempel på de ergonomiska beaktanden som texten berör har jag valt att dra en parallell mellan brukstypografi som lyder under ögats ergonomi och min täljkniv, som exempel på handens ergonomi. Täljkniven har laminerat handsmitt blad med högre kolhalt i järnet vid eggen för skärpans skull. Övrigt järn är segare så att bladet blir oömt. Skaftet är gjort av buffelhorn och olivträ mättat i linolja. För bra grepp är ytan bara grovt sandpapprad. För att orientera sig om knivens läge i handen och få den att ligga stadigt är den fasad i fyra svagt välvda plan. Längst ner är den relativt platt, för ökad vridstyrka. Knivbladets rygg är tjock så att man slipper bli öm och få blåsor på tumme och pekfinger som används som»påputtare«. På eggsidan närmast skaftet finns en plan klack så att fingrar kan krypa ända dit upp för maximal kontroll. Ytan på blad och skaft är grov och vittnar om tillverkningsprocessen för att inbjuda till hantverk och inte betraktande. Hannes Rydell studerar på Konstfack. Efter två år på Institutionen för Grafisk Design och Illustration är han nu på Institutionen för interdisciplinära studier. 38

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Det emotionella brukandet

Det emotionella brukandet Det emotionella brukandet Ett KU-projekt av Anders Ljungberg Inledning... 3 Konsumtion som identitetsskapare, ett samhällsansvar?... 4 Konsthantverkets potential. Ett alternativt förhållningssätt?... 5

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Wittingmetoden och dess grundelement

Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skrivning. Metoden utvecklades av Maja Witting under ett flerårigt, systematiskt arbete,

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer