Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism"

Transkript

1 I stort sett detta I stort sett detta föredrag hölls i Norrköping, Sverige. Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism Min uppgift är att föreläsa kring ämnet Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism. Då detta tema behandlas måste man dock också ta sig an de olika andliga läroriktningarnas syn på synden och dopet. Hur djupt fördärvad är människan enligt lutherdomen, karismatiken och romersk-katolicismen? Vad anser de att dopets, lagens och evangeliets roll, väsen och inbördes förhållande är i ljuset av synden? Det är ju uppfattningen om synden som bestämmer behovet av dop, lag och evangelium. Vad romersk-katolicismen och särskilt lutherdomen anser i det aktuella temat går behändigt att få reda på och presentera. Såväl Katolska Kyrkans Katekes (KKK) som de lutherska bekännelseksrifterna (SKB) är ypperligt källmaterial för detta. Vad däremot karismatiken beträffar är den ingen enhetlig rörelse med fastslagen dogmatik inom två pärmar. En riktning inom rörelsen kan vara mera radikal än en annan. Därför har jag tvingats plocka material lite härifrån och därifrån och presentera deras inbördes varierande synpunkter. Jag kommer att inleda studien genom att framlägga de andliga läroriktningarnas hållning till synden och dopet. Därefter presenterar jag deras ståndpunkt i frågan om lag och evangelium. Synd och dop I KKK hävdas helt riktigt, att Syndens och i synnerhet ursyndens verklighet kan bara få sin förklaring i ljuset av Guds uppenbarelse. Utan den kunskap som den ger oss om Gud kan man inte klart urskilja synden, utan man är frestad att förklara den som en brist i mognad och utveckling, som en psykologisk svaghet, som ett misstag, som den nödvändiga följden av en bristfällig samhällsstruktur etc. ( 387) Katekesen kan påstå t.o.m. att Läran om arvsynden är så att säga baksidan på det glada budskapet att Jesus är en Frälsare för alla människor, som all behöver frälsning, och att frälsning tack vare Kristus erbjuds åt alla. Kyrkan som har Kristi sinne, vet mycket väl att man inte kan röra vid läran om arvsynden utan att också skada Kristi mysterium. ( 389) Denna sista sats hamnar dock i konstig och löjeväckande dager då den romersk-katolska kyrkan utvecklar och preciserar sin syn på arvsynden. Kristi mysterium och därigenom evangelium skadas ju av det romersk-katolska hävdandet att människan inte är totalt fördärvad av synden. Man går t.o.m. så långt att man framhåller att dopet helt utplånar arvsynden! I katekesens 405.e paragraf heter det nämligen: Även om arvsynden hör till varje människas utrustning har den dock inte hos någon av Adams efterkommande karaktären av personlig synd. Arvsynden innebär att människan är berövad sin ursprungliga helighet och rättfärdighet, men den mänskliga naturen är ändå inte helt fördärvad: den är skadad när det gäller dess egna naturliga krafter, den är underkastad okunnighet, lidande och dödens herravälde, den är böjd för synd (denna böjelse för synden kallas begär ). Dopet ger

2 Kristi nådeliv, utplånar därmed arvsynden och låter människan vända sig till Gud, men följderna för naturen, som är försvagad och hyser en böjelse för det onda, finns kvar i människan och manar henne till andlig kamp. Härvidlag måste den naturliga frågan ställas varför döpta katoliker syndar. Om arvsynden borttas ur människan borde hon, biblisktsystematiskt-teologiskt resonerat, även upphöra att synda. Till vad behövs då lag och evangelium, är en lika självklar följdfråga. I paragraf 407 fastslås, att Genom stamföräldrarnas synd har djävulen skaffat sig ett visst herravälde över människan, även om hon förblir fri. Dessa ord är uttalade om människan som sådan. Enligt romerskkatolicism måste alltså en odöpt människa anses till vissa delar vara opåverkad av djävulens och syndens fördärvande makt och gift. Den mänskliga naturen är bara skadad, men ändå, som det står, berövad den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Denna förlust kallas för arvsynd. ( 417) Som sagt hävdas från romersk-katolskt håll att arvsynden borttas genom dopet, och då tvingas man ju utgå från att den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten återställs, vilket i praktiken måste betyda att den döpte blir syndfri till hela sin person. Vad som blir av bibelordet Om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern Jesus Kristus som är rättfärdig (1 Joh. 2:1) framgår inte. Läran om arvsynden avvisas av de radikalare karismatikerna, dit anabaptister, baptister, pingströrelsen och den sk trosrörelsen hör. Man definierar synd som verksynd, dvs. som medveten och avsiktlig handling mot Gud hos vuxna individer; något som menas bero på en skadad, ondskefull natur till följd av Adams syndafall. Denna skada innebär sjukdom, död och att människan inte alltid förmår göra det som enligt Gud är rätt. Däremot tillbakavisar man att ett nyfött barn har ärvt synd eller skuld och straff för synd, att spädbarnet som sådant är i ett tillstånd av synd, och att det därför behöver räddning undan Guds dom. (wikipedia: arvsynd). Av denna orsak praktiseras inte spädbarnsdop hos de nämnda karismatiska rörelserna. I sin bok Doktriner, utkommen år 1995, skriver Ulf Ekman, grundaren av församlingen Livets Ord, under rubriken Antropologi Läran om människan: Det är viktigt att konstatera att när människan föll i synd, så dog hon verkligen andligen. Hennes hjärta fylldes av mörker och Satan blev hennes herre Människan utan Gud är fördärvad av synd. Hon är icke god innerst inne, hon har ett hjärta av synd och är andligt död. Olika religioner, och även en del falska teologer som kallar sig kristna, säger att alla människor innerst inne har en gudagnista, ett ljus, en del av gudomen. Det faktum att människan är skapad till Guds avbild, har man felaktigt tolkat som att det fanns något i hennes inre, en gudagnista, som inte berördes av syndafallet. (s. 121, 122) Denna bekännelse är i sig biblisk. Senare förklarar Ekman att vägen in till församlingen går genom att lyssna till evangeliet, tro det och låta döpa sig, och påminner läsaren om vikten i denna ordning (s. 195). När man bläddrar fram till sidan där Ekman lär om dopet (och nattvarden), står det klart att han avvisar sakramenten som förmedlare av Guds frälsande nåd. Ekman skriver:

3 I vissa sammanhang har evangeliet förvanskats i det att man har fäst en frälsande betoning på dessa handlingar. Man har antagit att människor (ofta små barn) genom dopets vatten har fått Guds nåd och ande utgjuten över sig. (s. 207) Under rubriken Pneumatologi Läran om Anden framgår det att dopet i vatten, enligt Ekman, inte är ett skänkande av den Helige Ande och pånyttfödelse. Han skriver att Dopet i den helige Ande är inte detsamma som pånyttfödelsen. Det är en utgjutelse och uppfyllelse av den helige Andes kraft och förmåga, för att varje pånyttfödd troende skall kunna göra effektiv tjänst för Herren. Det är Andens introduktion till det äkta övernaturliga liv som Gud vill att den troende skall leva i och genom församlingen i den här världen. (s. 97) I stället framför Ekman att dopet är till för de troende, att det är en engångsföreteelse, att det innebär att man avtvår sig synden och begraver den gamla människan, att man i tro anropar Gud om ett gott samvete, att man identifierar sig med Jesu död och hans uppståndelse, att man proklamerar inför Gud Fadern, andevärlden, världen och inför församlingen sitt barnaskap hos Gud och nya liv med Jesus, och sitt avståndstagande från ondskans andemakter och från världen med dess begär. (s ) Trots detta trons bekännande menar Ekman att dopet ändå är mer än enbart en yttre symbol. Guds närvaro genom Sonen och Anden är klar och tydlig och Gud gör något, ger något och förmedlar något i dopets handling. (s. 211) Ekman säger inte exakt vad detta något är, annat än att dopet är en offentlig handling i vilken man bekänner sig till Kristus Jesus och där Gud genom sin Ande själv är närvarande med sin välsignelse, som den döpte tar emot i tro och går vidare från dopet och vandrar i ett nytt väsende i liv (Rom. 6:4) Genom Ekmans undervisning om dopet klargörs, att det väsentliga enligt honom är, att dopkandidaten är en omvänd, troende människa, som har upplevt pånyttfödelsens verklighet, frivilligt kommer till dopet och därigenom synliggör, att hennes hjärtas inre är omskuret och hon vill följa Jesus som Hans lärjunge. (s. 211) Gentemot dessa båda falska kristendomsuppfattningar om arvsynd och dopets sakrament, dvs. den romersk-katolska och den karismatiska, förkunnar Augsburgska bekännelsens andra och nionde artikel: Vidare lära de, att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt sätt, födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, medför fördömelse och bringar evig död även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande. De fördöma pelagianerna och andra, som förneka, att arvsynden är synd, och för att förringa den ära som tillkommer Kristi förtjänst och hans välgärningar, påstå, att människan genom förnuftets egna krafter kan rättfärdiggöras inför Gud. Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten och att Guds nåd tillbjudes genom dopet samt att barnen böra döpas, för att de genom dopet må frambäras till Gud och så upptagas i hans nåd. De fördöma vederdöparna, som bestrida, att barnen bli frälsta genom dopet. (SKB, s. 57 och 59)

4 I Augsburgska bekännelsens apologi och dess andra artikel omtalas att papisterna klandrade Luther, eftersom han hade skrivit att arvsynden kvarblir efter dopet. Apologins författare vädjar till Hans Maj:t Kejsaren, för att denne må här upptäcka deras uppenbara falska beskyllning. Ty motståndarna veta väl, i vilken mening Luther velat säga detta, att arvsynden kvarbliver efter dopet. Han har alltid skrivit, att dopet borttager arvsyndens skuld (reatus), ehuru syndens materia, såsom de uttrycka sig, d.v.s. den onda begärelsen, bliver kvar. Beträffande denna syndens materia har han ti lagt, att den helige Ande, som gives genom dopet, börjar att döda den onda begärelsen och framskapar nya rörelser i människans hjärta. I samma riktning uttalar sig Augustinus, då han säger: Synden förlåtes i dopet, dock icke så, att den icke mera är till, utan så, att den icke mera tillräknas. Här erkänner han öppet, att synden finnes, d.v.s. kvarbliver, ehuru den icke tillräknas... Och i sin skrift Contra Julianum säger Augustinus: Den syndens lag, som är i våra lemmar, har förlåtits genom den andliga pånyttfödelsen, men kvarbliver i det dödliga köttet. Den har förlåtits, emedan skulden är borttagen genom sakramentet, varigenom de troende pånyttfödas, men den bliver kvar, emedan den uppväcker de begär, mot vilka de troende kämpa Medan de (motståndarna) vidare påstå, att den onda begärelsen är ett straff, men icke synd, förfäktar Luther den meningen, att den är synd. Såsom ovan framhållits, bestämmer Augustinus arvsynden såsom ond begärelse. De må tvista med honom, om denna uppfattning är oriktig. Dessutom säger Paulus: Jag hade icke vetat av begärelsen såsom synd, om icke lagen hade sagt: Du skall icke hava begärelse. Likaså: I mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i min håg och som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar. Dessa vittnesbörd kunna icke förvändas genom något spegelfäkteri. Ty med klara ord kalla de begärelsen synd, vilken likväl icke tillräknas dem, som äro i Kristus, ehuru den i realiteten är värd döden, om den icke tillgives. (SKB, s ) Lag och evangelium KKK räknar med fem sorters lagar under huvudrubriken Den moraliska lagen. Dessa är: 1) Den naturliga moraliska lagen, 2) Den gamla lagen, 3) Den nya lagen eller evangeliets lag samt 4) De civila lagarna och 5) De kyrkliga lagarna. Dessa två sistnämnda lagar går KKK dock inte in på i sammanhanget. Följande undervisning ger KKK om de tre förstnämnda formerna för Den moraliska lagen: Den naturliga (moraliska) lagen som finns i varje människas hjärta och har stiftats av förnuftet har universell giltighet när det gäller dess bud, och dess auktoritet gäller för alla människor. Den uttrycker människans värdighet som person och bestämmer grunden för hennes grundläggande rättigheter och plikter. ( 1956) Den gamla lagen är första stadiet i den uppenbarade lagen. Dess moraliska föreskrifter sammanfattas i de tio budorden... ( 1962) Enligt den kristna traditionen är den heliga, andliga och goda lagen ändå ofullkomlig. Som en handledare visar den vad som skall göras, men den ger inte av sig själv kraften, Andens nåd, för att utföra det. På grund av synden, som den inte kan utplåna, förblir den en träldomens lag Enligt Paulus har den särskilt som uppgift att avslöja och uppenbara synden som bildar en begärets lag i människans hjärta. Men lagen förblir ett första avsnitt på vägen till Guds rike. Den bereder det utvalda folket och varje kristen människa till omvän-

5 delse och tro på Gud, Frälsaren. Den förser oss med en undervisning och en lära som i egenskap av Guds ord alltid består. ( 1963) Hittills har det gått bra att hänga med. Men om Den nya lagen eller evangeliets lag sägs det, att den är fulländningen här på jorden av den gudomliga lagen, den naturliga och den uppenbarade. Den är Kristi verk och uttrycks särskilt tydligt i Bergspredikan. Den är också den helige Andes verk och genom Anden blir den kärlekens inre lag: Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk (Heb 8:8,10). ( 1965) Den nya lagen är den helige Andes gåva som ges åt de troende genom tron på Kristus. Den verkar genom kärleken, den använder sig av Herrens förkunnelse för att lära oss vad vi skall göra och av sakramenten för att ge oss del av den nåd som behövs för att vi skall kunna göra det ( 1966) Med denna nya lag eller evangeliets lag, verkar alltså avses den kristnes helgelse. Men samtidigt verkar lagen märkligt nog vara en aktiv kraft vid sidan av den Helige Ande (eftersom Han menas vara den som ger oss den nya lagen) medan lagen igen aktivt hävdas använda sig av Herrens förkunnelse för att lära oss vad vi skall göra och av sakramenten för att ge oss del av den nåd som behövs för att vi skall kunna göra det. Dessutom är Den nya lagen samma som Evangeliets lag. Exakt vad som läggs in i begreppet evangelium framgår inte av sammanhanget, men tydligen anses Jesu Bergspredikan vara en formulering på evangeliets lag. Men Bergspredikan går ju antingen ut på lagundervisning eller en beskrivning av vad synden och Guds nåd har för verkan här i världen. Något vittnesbörd om att Gud endast av nåd, i och genom Kristus förlåter syndare är denna predikan inte. Begreppet Evangeliets lag är en lika meningsfull helhet som eld och vatten sammanblandade: när de två elementen blandas med varandra går båda förlorade. Evangeliets lag påstås rikta sig till dem som är beredda att i tro ta emot [saligprisningarnas] nya hopp ( 1967) Att vara beredd att tro är något annat än att verkligen tro. Tydligen förväntas människan aktivera sig genom evangeliets lag, innan hon verkligen tror. Evangeliets lag drar fram dolda krafter ur [Herrens predikan] och låter nya krav framgå ur den: den uppenbarar hela dess gudomliga och mänskliga kraft. Den lägger inte till några nya yttre bud, utan den går ända till att förnya roten till handlingarna, hjärtat, där människan väljer mellan rent och orent, där tro, hopp och kärlek och därmed också de andra dygderna tar form. Evangeliet för så lagen till sin fulländning genom att mana till fullkomlighet, så som den himmelske Fadern är fullkomlig, genom att uppmana till att förlåta sina fiender och be för förföljarna, så som Gud själv handlar i sin frikostighet. ( 1968) Evangeliets lag innebär att man på ett avgörande sätt måste välja mellan två vägar. ( 1970) I den romersk-katolska läran påstås alltså evangeliet, uppfattat som Guds goda löftesord, vara ett uppmanande, befallande bud-

6 skap. Genom att mana människan till att fritt välja rätt väg (det rena framom det orena), förlåta och be, hävdas evangeliet fullkomna lagen. Hur väsensskilt i förhållande till den biblisk-lutherska lärotraditionen! Där förblir lagens egentliga uppgift att bestraffa synden och lära om goda gärningar Evangeliet åter är en sådan predikan, som icke visar och meddelar oss något annat än nåd och förlåtelse i Kristus Ty evangeliet och Kristus äro icke givna eller förordnade till att förskräcka eller fördöma, utan till att trösta och upprätta dem, som äro försagda eller förskräckta (SKB, s. 601, 600) Och genom förkunnelsen av Kristi fullkomliga rättfärdighet utanför oss, får vi efter Guds vilja, beslut och gärning förtröstan på att Hans nåd och förlåtelse också gäller oss, här och nu, utan vår medverkan. Då kan och ska tron inte vara utan att också synas i goda gärningar Under huvudrubriken Nåd och rättfärdiggörelse och underrubriken Rättfärdiggörelse heter det därmed följdriktigt: Under nådens inflytande vänder sig människan till Gud och bort från synden. Så tar hon emot förlåtelse och rättfärdighet från Gud. Rättfärdiggörelsen omfattar alltså syndernas förlåtelse, helgelse och förnyelse av den inre människan. ( 1989) Rättfärdiggörelsen upprättar ett samarbete mellan Guds nåd och människans frihet. Från människans sida kommer den till uttryck i trons fria samtycke till Guds ord som kallar henne till omvändelse, och i kärlekens samarbete med inflytandet från den helige Ande, som i förväg kommer henne till hjälp och bevarar henne. ( 1993) I den romersk-katolska rättfärdiggörelsesynen menas Gud nog ligga bakom de kristnas rättfärdiggörelse, men den tycks handla om att människan deltar med sin av Gud frigjorda förmåga att fritt välja att säga sitt ja och på så sätt samverka med Guds nåd. KKK frestas även att tala om möjligheten att för oss själva och nästan förtjäna nådegåvor som är till nytta för nådens och kärlekens växt, liksom för att erhålla det eviga livet. ( 2010) Dagens karismatik har sina läromässiga rötter i Luthers egen tid, i bl.a. Thomas Münzer och anabaptisterna. Även hos dem var det nya, helgade livet i fokus, medan Ordets teologi, dvs. undervisningen om och förtröstan på att helige Gud av nåd, i kraft av sin lag och sitt evangelium dödar och gör levande, saknades. Svärmarna förnekade att Guds ord och sakrament var nådemedel. På detta sätt sammanblandades då och sammanblandas ännu idag lag och evangelium och båda två gick och går därmed förlorade. Ulf Ekman kan skriva att det är den Helige Ande som föder på nytt de människor som han har överbevisat i deras samveten. När de vänder om från sin synd och åkallar namnet Jesus kommer han in i deras liv och skapar i dem ett nytt hjärta. De blir då nya skapelser i Kristus Jesus och blir genom pånyttfödelsen Guds barn Den människa som i sitt hjärta ångrar sin synd, vänder om från sina vägar och åkallar Jesus för frälsning blir då född på nytt och får frid med Gud. Den helige Ande svarar med att nyskapa hennes hjärta, och hon blir en ny skapelse i Kristus Jesus (s. 97, 198).

7 Här kan vi alltså ana en rättfärdiggörelseprocess i olika steg, där dopet saknar sakramental relevans: pånyttfödelsen ger människan förmåga att av fri vilja välja att vända om och åkalla Jesu namn. Om hon väljer att göra detta kommer Gud till henne och omskapar hennes hjärta. Oklart blir varför människan kan omvända sig från sin synd, utan att vara pånyttfödd och ha ett nyskapat hjärta i Kristus. Mot denna Ekmanska irrlära bekänner Konkordieformeln, att människans vilja i omvändelsen förhåller sig pure passsive, d.v.s. att den där icke gör något alls, att Guds Ande genom Ordets hörande eller bruket av de heliga sakramenten griper människans vilja och verkar den nya födelsen och omvändelsen. Men sedan den helige Ande verkat och utfört detta och människans vilja förändrats och förnyats endast genom Andens gudomliga kraft och verkan, är människans nya vilja ett Guds, den helige Andes, instrument och verktyg, så att den icke blott mottager nåden, utan även medverkar i den helige Andes efterföljande verk. (SKB, s. 507) Även den frommaste kristne är trots allt en syndare, och Luther säger: Också vi som av nåd gjorts heliga och likväl lever i denna syndiga kropp, måste för de kvarvarande syndernas skull låta oss bli förmanade, skrämda och dödade av lagen till vi dör. Därför är det biblisk-lutherskt att också predika och undervisa i lagen, så att människor får tillförlitlig undervisning och bestraffning genom Guds Tio bud och tillsammans med det rena, bibliska evangeliet om syndernas förlåtelse enbart i och genom Kristi namn och blod även upprättelse och fostran i Guds rättfärdighet, för att den kristna människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim. 3:17). Alltså inte bara om evangelium, utan även om lagen gäller, att man inte kan påstå något med visshet om Guds vilja utan Guds eget ord (SKB s. 228), som Apologin bekänner. Den lag som angår de kristna finner vi klarast och tydligast i NT. NT:s lagförkunnelse handlar främst om den lag, som ger föreskrifter för vårt hjärtelag, d.v.s. dekalogen (SKB s. 123). Guds Tio bud är lagen i egentlig mening, eftersom den lagen är Guds egen ofelbara uppenbarelse av den naturliga lagen, som Han har planterat i vårt samvete. Visserligen ställer redan hedningarnas lagkännedom dem till svars inför Gud: Så är de då utan ursäkt (Rom.1:20). Men genom Jesu tillskärpande av lagen blir den något fullständigt orimligt och omöjligt för den fallna människan. Han låter Guds lag tränga igenom alla yttre skal och kräva sådant som vida övergår förnuftets förmåga, nämligen att rätt frukta, älska och åkalla Gud, att vara rätt förvissad om att Gud hör vår bön och förbida Guds hjälp i döden och i allehanda trångmål (SKB s. 104). Därför tar lagen sikte mot arvsynden. Luther säger om detta i Schmalkaldiska artiklarna: Denna arvsynd är ett så djupt fördärv i människans natur, att vi inte kan fatta det med förståndet, utan måste tro det på grund av Skriftens uppenbarelse (SKB s ). I biblisk-luthersk lära innebär evangelium dock ett Guds löfte om syndernas förlåtelse i och genom Kristus, som den i sig själv ogudaktige människan helt passivt mottar genom tron. Om trons rättfärdighet inför Gud tro, lära och bekänna vi enhälligt i enlighet med den förut framställda sammanfattningen av vår kristna tro och bekännelse, att vi fattiga syndiga människor rättfärdiggöras inför Gud, d.v.s. avlösas och frikännas från alla synder och från den välförtjänta fördömelsen samt upptagas till barn och arvingar till det eviga livet utan någon vår egen förtjänst eller värdighet och utan alla föregående, närvarande och efterföljande gärningar av idel nåd endast och allenast för

8 vår Herre Kristi hela förtjänsts skull och för hans fullkomliga lydnads, bittra lidandes, döds och uppståndelses skull, vilken lydnad tillräknas oss till rättfärdighet Detta goda tillbjudes oss i det heliga evangeliets löftesord genom den helige Ande, och tron allena är det enda medel, varigenom vi kunna gripa, mottaga och tillägna oss det. Denna tro är en Guds gåva, varigenom vi i evangeliets ord rätt lära känna vår Frälsare och förströsta på honom, att vi endast för hans lydnads skull av nåd hava syndernas förlåtelse, anses av Gud Fader såsom goda och rättfärdiga och bliva evigt saliga (SKB, s. 579) Som konstaterat: i kraft av detta evangelium föds rätta, goda gärningar, eftersom endast Kristi evangelium förmedlar verklig, hjärtlig, innerlig glädje, tack vare Kristus Jesus ensam och det som Han ensam har gjort för världen. Då uppfylls det apostoliska ordet: Vi tror, därför talar vi, och Vi kan inte annat än tala om det vi har sett och hört.

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt BARA NÅD och HELGELSENS VÄG Einar Bäfverfeldt Einar Bäfverfeldt Tryckt hos Författares Bokmaskin, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-9139-0 Där inte annat är angivet är bokens bibelcitat tagna från Svenska

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping. Andra söndagen i jultiden 2014

Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping. Andra söndagen i jultiden 2014 Predikan om rättfärdiggörelsen. S:t Franciskus katolska församling, Jönköping Andra söndagen i jultiden 2014 I dag vill jag predika om rättfärdiggörelsen och försöka förklara hur vi kan uppnå den. Paulus

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

DET HELIGA DOPET. Titus Svensson

DET HELIGA DOPET. Titus Svensson 22 DETHELIGADOPET DET HELIGA DOPET Titus Svensson Artikeln är ett sammandrag efter anteckningar som gjordes av fyra föredrag om dopet på predikantdagar 1976 på Missionsgården Strandhem utanför Örkelljunga.

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Bön: Herre, helga oss i sanningen, Ditt ord är sanning! Amen.

Bön: Herre, helga oss i sanningen, Ditt ord är sanning! Amen. Gudstjänst den 17 juni 2012 i Luleå #117 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Andra söndagen efter Trefaldighet LÅT OSS HÅLLA FAST VID LIVETS ORD! Predikotext: Fil. 2:12-16 12 Därför, mina älskade,

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen Var hjälpsam! Joh 16:7-15 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. 8

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE

SKRIFTSTÄLLE SKRIFTSTÄLLE 1 Nephi 3:7 Jag skall gå och göra. Herren befallde Nephi och hans bröder att återvända till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Herren förbereder ett sätt för oss att hålla hans bud. Vad har Herren

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Kyrkans sju kännetecken

Kyrkans sju kännetecken Kyrkans sju kännetecken Sebastian Grünbaum Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland 1 Inledning Luther skrev sin bok Om Koncilierna och Kyrkan år 1539. Denna bok är en del av det stora arv som Luther,

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen

Andlig Klarsyn. En måttstock för den Kristna församlingen Andlig Klarsyn En måttstock för den Kristna församlingen 1 Joh. 4:1-6 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så kan

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Till de kristna i Filippi

Till de kristna i Filippi Till de kristna i Filippi 1 Hälsning 1 Från Paulus och Timotheos, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna. 2 Nåd och frid

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 sön i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 4 sön i Advent Psalmer: 112, 705 (Ps 89), 32:1-5; 348, 349:2-4, 111 Texter: Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 1:26-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 1:26-38

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Dopet. från mörker till ljus

Dopet. från mörker till ljus Dopet från mörker till ljus Ett hjärta fullt av liv Alla borde få njuta av livet och uppleva tillfredsställelse, glädje och frid på insidan. Vårt inre söker ihärdigt efter dessa livskvalitéer och de goda

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst. Våra känslor Vi är överhopade av intryck

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst. Våra känslor Vi är överhopade av intryck 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Gud är god 8. Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte i den människan, som

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer