Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism"

Transkript

1 I stort sett detta I stort sett detta föredrag hölls i Norrköping, Sverige. Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism Min uppgift är att föreläsa kring ämnet Lag och evangelium i lutherdom, karismatik och romersk-katolicism. Då detta tema behandlas måste man dock också ta sig an de olika andliga läroriktningarnas syn på synden och dopet. Hur djupt fördärvad är människan enligt lutherdomen, karismatiken och romersk-katolicismen? Vad anser de att dopets, lagens och evangeliets roll, väsen och inbördes förhållande är i ljuset av synden? Det är ju uppfattningen om synden som bestämmer behovet av dop, lag och evangelium. Vad romersk-katolicismen och särskilt lutherdomen anser i det aktuella temat går behändigt att få reda på och presentera. Såväl Katolska Kyrkans Katekes (KKK) som de lutherska bekännelseksrifterna (SKB) är ypperligt källmaterial för detta. Vad däremot karismatiken beträffar är den ingen enhetlig rörelse med fastslagen dogmatik inom två pärmar. En riktning inom rörelsen kan vara mera radikal än en annan. Därför har jag tvingats plocka material lite härifrån och därifrån och presentera deras inbördes varierande synpunkter. Jag kommer att inleda studien genom att framlägga de andliga läroriktningarnas hållning till synden och dopet. Därefter presenterar jag deras ståndpunkt i frågan om lag och evangelium. Synd och dop I KKK hävdas helt riktigt, att Syndens och i synnerhet ursyndens verklighet kan bara få sin förklaring i ljuset av Guds uppenbarelse. Utan den kunskap som den ger oss om Gud kan man inte klart urskilja synden, utan man är frestad att förklara den som en brist i mognad och utveckling, som en psykologisk svaghet, som ett misstag, som den nödvändiga följden av en bristfällig samhällsstruktur etc. ( 387) Katekesen kan påstå t.o.m. att Läran om arvsynden är så att säga baksidan på det glada budskapet att Jesus är en Frälsare för alla människor, som all behöver frälsning, och att frälsning tack vare Kristus erbjuds åt alla. Kyrkan som har Kristi sinne, vet mycket väl att man inte kan röra vid läran om arvsynden utan att också skada Kristi mysterium. ( 389) Denna sista sats hamnar dock i konstig och löjeväckande dager då den romersk-katolska kyrkan utvecklar och preciserar sin syn på arvsynden. Kristi mysterium och därigenom evangelium skadas ju av det romersk-katolska hävdandet att människan inte är totalt fördärvad av synden. Man går t.o.m. så långt att man framhåller att dopet helt utplånar arvsynden! I katekesens 405.e paragraf heter det nämligen: Även om arvsynden hör till varje människas utrustning har den dock inte hos någon av Adams efterkommande karaktären av personlig synd. Arvsynden innebär att människan är berövad sin ursprungliga helighet och rättfärdighet, men den mänskliga naturen är ändå inte helt fördärvad: den är skadad när det gäller dess egna naturliga krafter, den är underkastad okunnighet, lidande och dödens herravälde, den är böjd för synd (denna böjelse för synden kallas begär ). Dopet ger

2 Kristi nådeliv, utplånar därmed arvsynden och låter människan vända sig till Gud, men följderna för naturen, som är försvagad och hyser en böjelse för det onda, finns kvar i människan och manar henne till andlig kamp. Härvidlag måste den naturliga frågan ställas varför döpta katoliker syndar. Om arvsynden borttas ur människan borde hon, biblisktsystematiskt-teologiskt resonerat, även upphöra att synda. Till vad behövs då lag och evangelium, är en lika självklar följdfråga. I paragraf 407 fastslås, att Genom stamföräldrarnas synd har djävulen skaffat sig ett visst herravälde över människan, även om hon förblir fri. Dessa ord är uttalade om människan som sådan. Enligt romerskkatolicism måste alltså en odöpt människa anses till vissa delar vara opåverkad av djävulens och syndens fördärvande makt och gift. Den mänskliga naturen är bara skadad, men ändå, som det står, berövad den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Denna förlust kallas för arvsynd. ( 417) Som sagt hävdas från romersk-katolskt håll att arvsynden borttas genom dopet, och då tvingas man ju utgå från att den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten återställs, vilket i praktiken måste betyda att den döpte blir syndfri till hela sin person. Vad som blir av bibelordet Om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern Jesus Kristus som är rättfärdig (1 Joh. 2:1) framgår inte. Läran om arvsynden avvisas av de radikalare karismatikerna, dit anabaptister, baptister, pingströrelsen och den sk trosrörelsen hör. Man definierar synd som verksynd, dvs. som medveten och avsiktlig handling mot Gud hos vuxna individer; något som menas bero på en skadad, ondskefull natur till följd av Adams syndafall. Denna skada innebär sjukdom, död och att människan inte alltid förmår göra det som enligt Gud är rätt. Däremot tillbakavisar man att ett nyfött barn har ärvt synd eller skuld och straff för synd, att spädbarnet som sådant är i ett tillstånd av synd, och att det därför behöver räddning undan Guds dom. (wikipedia: arvsynd). Av denna orsak praktiseras inte spädbarnsdop hos de nämnda karismatiska rörelserna. I sin bok Doktriner, utkommen år 1995, skriver Ulf Ekman, grundaren av församlingen Livets Ord, under rubriken Antropologi Läran om människan: Det är viktigt att konstatera att när människan föll i synd, så dog hon verkligen andligen. Hennes hjärta fylldes av mörker och Satan blev hennes herre Människan utan Gud är fördärvad av synd. Hon är icke god innerst inne, hon har ett hjärta av synd och är andligt död. Olika religioner, och även en del falska teologer som kallar sig kristna, säger att alla människor innerst inne har en gudagnista, ett ljus, en del av gudomen. Det faktum att människan är skapad till Guds avbild, har man felaktigt tolkat som att det fanns något i hennes inre, en gudagnista, som inte berördes av syndafallet. (s. 121, 122) Denna bekännelse är i sig biblisk. Senare förklarar Ekman att vägen in till församlingen går genom att lyssna till evangeliet, tro det och låta döpa sig, och påminner läsaren om vikten i denna ordning (s. 195). När man bläddrar fram till sidan där Ekman lär om dopet (och nattvarden), står det klart att han avvisar sakramenten som förmedlare av Guds frälsande nåd. Ekman skriver:

3 I vissa sammanhang har evangeliet förvanskats i det att man har fäst en frälsande betoning på dessa handlingar. Man har antagit att människor (ofta små barn) genom dopets vatten har fått Guds nåd och ande utgjuten över sig. (s. 207) Under rubriken Pneumatologi Läran om Anden framgår det att dopet i vatten, enligt Ekman, inte är ett skänkande av den Helige Ande och pånyttfödelse. Han skriver att Dopet i den helige Ande är inte detsamma som pånyttfödelsen. Det är en utgjutelse och uppfyllelse av den helige Andes kraft och förmåga, för att varje pånyttfödd troende skall kunna göra effektiv tjänst för Herren. Det är Andens introduktion till det äkta övernaturliga liv som Gud vill att den troende skall leva i och genom församlingen i den här världen. (s. 97) I stället framför Ekman att dopet är till för de troende, att det är en engångsföreteelse, att det innebär att man avtvår sig synden och begraver den gamla människan, att man i tro anropar Gud om ett gott samvete, att man identifierar sig med Jesu död och hans uppståndelse, att man proklamerar inför Gud Fadern, andevärlden, världen och inför församlingen sitt barnaskap hos Gud och nya liv med Jesus, och sitt avståndstagande från ondskans andemakter och från världen med dess begär. (s ) Trots detta trons bekännande menar Ekman att dopet ändå är mer än enbart en yttre symbol. Guds närvaro genom Sonen och Anden är klar och tydlig och Gud gör något, ger något och förmedlar något i dopets handling. (s. 211) Ekman säger inte exakt vad detta något är, annat än att dopet är en offentlig handling i vilken man bekänner sig till Kristus Jesus och där Gud genom sin Ande själv är närvarande med sin välsignelse, som den döpte tar emot i tro och går vidare från dopet och vandrar i ett nytt väsende i liv (Rom. 6:4) Genom Ekmans undervisning om dopet klargörs, att det väsentliga enligt honom är, att dopkandidaten är en omvänd, troende människa, som har upplevt pånyttfödelsens verklighet, frivilligt kommer till dopet och därigenom synliggör, att hennes hjärtas inre är omskuret och hon vill följa Jesus som Hans lärjunge. (s. 211) Gentemot dessa båda falska kristendomsuppfattningar om arvsynd och dopets sakrament, dvs. den romersk-katolska och den karismatiska, förkunnar Augsburgska bekännelsens andra och nionde artikel: Vidare lära de, att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt sätt, födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond begärelse, och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, medför fördömelse och bringar evig död även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande. De fördöma pelagianerna och andra, som förneka, att arvsynden är synd, och för att förringa den ära som tillkommer Kristi förtjänst och hans välgärningar, påstå, att människan genom förnuftets egna krafter kan rättfärdiggöras inför Gud. Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten och att Guds nåd tillbjudes genom dopet samt att barnen böra döpas, för att de genom dopet må frambäras till Gud och så upptagas i hans nåd. De fördöma vederdöparna, som bestrida, att barnen bli frälsta genom dopet. (SKB, s. 57 och 59)

4 I Augsburgska bekännelsens apologi och dess andra artikel omtalas att papisterna klandrade Luther, eftersom han hade skrivit att arvsynden kvarblir efter dopet. Apologins författare vädjar till Hans Maj:t Kejsaren, för att denne må här upptäcka deras uppenbara falska beskyllning. Ty motståndarna veta väl, i vilken mening Luther velat säga detta, att arvsynden kvarbliver efter dopet. Han har alltid skrivit, att dopet borttager arvsyndens skuld (reatus), ehuru syndens materia, såsom de uttrycka sig, d.v.s. den onda begärelsen, bliver kvar. Beträffande denna syndens materia har han ti lagt, att den helige Ande, som gives genom dopet, börjar att döda den onda begärelsen och framskapar nya rörelser i människans hjärta. I samma riktning uttalar sig Augustinus, då han säger: Synden förlåtes i dopet, dock icke så, att den icke mera är till, utan så, att den icke mera tillräknas. Här erkänner han öppet, att synden finnes, d.v.s. kvarbliver, ehuru den icke tillräknas... Och i sin skrift Contra Julianum säger Augustinus: Den syndens lag, som är i våra lemmar, har förlåtits genom den andliga pånyttfödelsen, men kvarbliver i det dödliga köttet. Den har förlåtits, emedan skulden är borttagen genom sakramentet, varigenom de troende pånyttfödas, men den bliver kvar, emedan den uppväcker de begär, mot vilka de troende kämpa Medan de (motståndarna) vidare påstå, att den onda begärelsen är ett straff, men icke synd, förfäktar Luther den meningen, att den är synd. Såsom ovan framhållits, bestämmer Augustinus arvsynden såsom ond begärelse. De må tvista med honom, om denna uppfattning är oriktig. Dessutom säger Paulus: Jag hade icke vetat av begärelsen såsom synd, om icke lagen hade sagt: Du skall icke hava begärelse. Likaså: I mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i min håg och som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar. Dessa vittnesbörd kunna icke förvändas genom något spegelfäkteri. Ty med klara ord kalla de begärelsen synd, vilken likväl icke tillräknas dem, som äro i Kristus, ehuru den i realiteten är värd döden, om den icke tillgives. (SKB, s ) Lag och evangelium KKK räknar med fem sorters lagar under huvudrubriken Den moraliska lagen. Dessa är: 1) Den naturliga moraliska lagen, 2) Den gamla lagen, 3) Den nya lagen eller evangeliets lag samt 4) De civila lagarna och 5) De kyrkliga lagarna. Dessa två sistnämnda lagar går KKK dock inte in på i sammanhanget. Följande undervisning ger KKK om de tre förstnämnda formerna för Den moraliska lagen: Den naturliga (moraliska) lagen som finns i varje människas hjärta och har stiftats av förnuftet har universell giltighet när det gäller dess bud, och dess auktoritet gäller för alla människor. Den uttrycker människans värdighet som person och bestämmer grunden för hennes grundläggande rättigheter och plikter. ( 1956) Den gamla lagen är första stadiet i den uppenbarade lagen. Dess moraliska föreskrifter sammanfattas i de tio budorden... ( 1962) Enligt den kristna traditionen är den heliga, andliga och goda lagen ändå ofullkomlig. Som en handledare visar den vad som skall göras, men den ger inte av sig själv kraften, Andens nåd, för att utföra det. På grund av synden, som den inte kan utplåna, förblir den en träldomens lag Enligt Paulus har den särskilt som uppgift att avslöja och uppenbara synden som bildar en begärets lag i människans hjärta. Men lagen förblir ett första avsnitt på vägen till Guds rike. Den bereder det utvalda folket och varje kristen människa till omvän-

5 delse och tro på Gud, Frälsaren. Den förser oss med en undervisning och en lära som i egenskap av Guds ord alltid består. ( 1963) Hittills har det gått bra att hänga med. Men om Den nya lagen eller evangeliets lag sägs det, att den är fulländningen här på jorden av den gudomliga lagen, den naturliga och den uppenbarade. Den är Kristi verk och uttrycks särskilt tydligt i Bergspredikan. Den är också den helige Andes verk och genom Anden blir den kärlekens inre lag: Jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk (Heb 8:8,10). ( 1965) Den nya lagen är den helige Andes gåva som ges åt de troende genom tron på Kristus. Den verkar genom kärleken, den använder sig av Herrens förkunnelse för att lära oss vad vi skall göra och av sakramenten för att ge oss del av den nåd som behövs för att vi skall kunna göra det ( 1966) Med denna nya lag eller evangeliets lag, verkar alltså avses den kristnes helgelse. Men samtidigt verkar lagen märkligt nog vara en aktiv kraft vid sidan av den Helige Ande (eftersom Han menas vara den som ger oss den nya lagen) medan lagen igen aktivt hävdas använda sig av Herrens förkunnelse för att lära oss vad vi skall göra och av sakramenten för att ge oss del av den nåd som behövs för att vi skall kunna göra det. Dessutom är Den nya lagen samma som Evangeliets lag. Exakt vad som läggs in i begreppet evangelium framgår inte av sammanhanget, men tydligen anses Jesu Bergspredikan vara en formulering på evangeliets lag. Men Bergspredikan går ju antingen ut på lagundervisning eller en beskrivning av vad synden och Guds nåd har för verkan här i världen. Något vittnesbörd om att Gud endast av nåd, i och genom Kristus förlåter syndare är denna predikan inte. Begreppet Evangeliets lag är en lika meningsfull helhet som eld och vatten sammanblandade: när de två elementen blandas med varandra går båda förlorade. Evangeliets lag påstås rikta sig till dem som är beredda att i tro ta emot [saligprisningarnas] nya hopp ( 1967) Att vara beredd att tro är något annat än att verkligen tro. Tydligen förväntas människan aktivera sig genom evangeliets lag, innan hon verkligen tror. Evangeliets lag drar fram dolda krafter ur [Herrens predikan] och låter nya krav framgå ur den: den uppenbarar hela dess gudomliga och mänskliga kraft. Den lägger inte till några nya yttre bud, utan den går ända till att förnya roten till handlingarna, hjärtat, där människan väljer mellan rent och orent, där tro, hopp och kärlek och därmed också de andra dygderna tar form. Evangeliet för så lagen till sin fulländning genom att mana till fullkomlighet, så som den himmelske Fadern är fullkomlig, genom att uppmana till att förlåta sina fiender och be för förföljarna, så som Gud själv handlar i sin frikostighet. ( 1968) Evangeliets lag innebär att man på ett avgörande sätt måste välja mellan två vägar. ( 1970) I den romersk-katolska läran påstås alltså evangeliet, uppfattat som Guds goda löftesord, vara ett uppmanande, befallande bud-

6 skap. Genom att mana människan till att fritt välja rätt väg (det rena framom det orena), förlåta och be, hävdas evangeliet fullkomna lagen. Hur väsensskilt i förhållande till den biblisk-lutherska lärotraditionen! Där förblir lagens egentliga uppgift att bestraffa synden och lära om goda gärningar Evangeliet åter är en sådan predikan, som icke visar och meddelar oss något annat än nåd och förlåtelse i Kristus Ty evangeliet och Kristus äro icke givna eller förordnade till att förskräcka eller fördöma, utan till att trösta och upprätta dem, som äro försagda eller förskräckta (SKB, s. 601, 600) Och genom förkunnelsen av Kristi fullkomliga rättfärdighet utanför oss, får vi efter Guds vilja, beslut och gärning förtröstan på att Hans nåd och förlåtelse också gäller oss, här och nu, utan vår medverkan. Då kan och ska tron inte vara utan att också synas i goda gärningar Under huvudrubriken Nåd och rättfärdiggörelse och underrubriken Rättfärdiggörelse heter det därmed följdriktigt: Under nådens inflytande vänder sig människan till Gud och bort från synden. Så tar hon emot förlåtelse och rättfärdighet från Gud. Rättfärdiggörelsen omfattar alltså syndernas förlåtelse, helgelse och förnyelse av den inre människan. ( 1989) Rättfärdiggörelsen upprättar ett samarbete mellan Guds nåd och människans frihet. Från människans sida kommer den till uttryck i trons fria samtycke till Guds ord som kallar henne till omvändelse, och i kärlekens samarbete med inflytandet från den helige Ande, som i förväg kommer henne till hjälp och bevarar henne. ( 1993) I den romersk-katolska rättfärdiggörelsesynen menas Gud nog ligga bakom de kristnas rättfärdiggörelse, men den tycks handla om att människan deltar med sin av Gud frigjorda förmåga att fritt välja att säga sitt ja och på så sätt samverka med Guds nåd. KKK frestas även att tala om möjligheten att för oss själva och nästan förtjäna nådegåvor som är till nytta för nådens och kärlekens växt, liksom för att erhålla det eviga livet. ( 2010) Dagens karismatik har sina läromässiga rötter i Luthers egen tid, i bl.a. Thomas Münzer och anabaptisterna. Även hos dem var det nya, helgade livet i fokus, medan Ordets teologi, dvs. undervisningen om och förtröstan på att helige Gud av nåd, i kraft av sin lag och sitt evangelium dödar och gör levande, saknades. Svärmarna förnekade att Guds ord och sakrament var nådemedel. På detta sätt sammanblandades då och sammanblandas ännu idag lag och evangelium och båda två gick och går därmed förlorade. Ulf Ekman kan skriva att det är den Helige Ande som föder på nytt de människor som han har överbevisat i deras samveten. När de vänder om från sin synd och åkallar namnet Jesus kommer han in i deras liv och skapar i dem ett nytt hjärta. De blir då nya skapelser i Kristus Jesus och blir genom pånyttfödelsen Guds barn Den människa som i sitt hjärta ångrar sin synd, vänder om från sina vägar och åkallar Jesus för frälsning blir då född på nytt och får frid med Gud. Den helige Ande svarar med att nyskapa hennes hjärta, och hon blir en ny skapelse i Kristus Jesus (s. 97, 198).

7 Här kan vi alltså ana en rättfärdiggörelseprocess i olika steg, där dopet saknar sakramental relevans: pånyttfödelsen ger människan förmåga att av fri vilja välja att vända om och åkalla Jesu namn. Om hon väljer att göra detta kommer Gud till henne och omskapar hennes hjärta. Oklart blir varför människan kan omvända sig från sin synd, utan att vara pånyttfödd och ha ett nyskapat hjärta i Kristus. Mot denna Ekmanska irrlära bekänner Konkordieformeln, att människans vilja i omvändelsen förhåller sig pure passsive, d.v.s. att den där icke gör något alls, att Guds Ande genom Ordets hörande eller bruket av de heliga sakramenten griper människans vilja och verkar den nya födelsen och omvändelsen. Men sedan den helige Ande verkat och utfört detta och människans vilja förändrats och förnyats endast genom Andens gudomliga kraft och verkan, är människans nya vilja ett Guds, den helige Andes, instrument och verktyg, så att den icke blott mottager nåden, utan även medverkar i den helige Andes efterföljande verk. (SKB, s. 507) Även den frommaste kristne är trots allt en syndare, och Luther säger: Också vi som av nåd gjorts heliga och likväl lever i denna syndiga kropp, måste för de kvarvarande syndernas skull låta oss bli förmanade, skrämda och dödade av lagen till vi dör. Därför är det biblisk-lutherskt att också predika och undervisa i lagen, så att människor får tillförlitlig undervisning och bestraffning genom Guds Tio bud och tillsammans med det rena, bibliska evangeliet om syndernas förlåtelse enbart i och genom Kristi namn och blod även upprättelse och fostran i Guds rättfärdighet, för att den kristna människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim. 3:17). Alltså inte bara om evangelium, utan även om lagen gäller, att man inte kan påstå något med visshet om Guds vilja utan Guds eget ord (SKB s. 228), som Apologin bekänner. Den lag som angår de kristna finner vi klarast och tydligast i NT. NT:s lagförkunnelse handlar främst om den lag, som ger föreskrifter för vårt hjärtelag, d.v.s. dekalogen (SKB s. 123). Guds Tio bud är lagen i egentlig mening, eftersom den lagen är Guds egen ofelbara uppenbarelse av den naturliga lagen, som Han har planterat i vårt samvete. Visserligen ställer redan hedningarnas lagkännedom dem till svars inför Gud: Så är de då utan ursäkt (Rom.1:20). Men genom Jesu tillskärpande av lagen blir den något fullständigt orimligt och omöjligt för den fallna människan. Han låter Guds lag tränga igenom alla yttre skal och kräva sådant som vida övergår förnuftets förmåga, nämligen att rätt frukta, älska och åkalla Gud, att vara rätt förvissad om att Gud hör vår bön och förbida Guds hjälp i döden och i allehanda trångmål (SKB s. 104). Därför tar lagen sikte mot arvsynden. Luther säger om detta i Schmalkaldiska artiklarna: Denna arvsynd är ett så djupt fördärv i människans natur, att vi inte kan fatta det med förståndet, utan måste tro det på grund av Skriftens uppenbarelse (SKB s ). I biblisk-luthersk lära innebär evangelium dock ett Guds löfte om syndernas förlåtelse i och genom Kristus, som den i sig själv ogudaktige människan helt passivt mottar genom tron. Om trons rättfärdighet inför Gud tro, lära och bekänna vi enhälligt i enlighet med den förut framställda sammanfattningen av vår kristna tro och bekännelse, att vi fattiga syndiga människor rättfärdiggöras inför Gud, d.v.s. avlösas och frikännas från alla synder och från den välförtjänta fördömelsen samt upptagas till barn och arvingar till det eviga livet utan någon vår egen förtjänst eller värdighet och utan alla föregående, närvarande och efterföljande gärningar av idel nåd endast och allenast för

8 vår Herre Kristi hela förtjänsts skull och för hans fullkomliga lydnads, bittra lidandes, döds och uppståndelses skull, vilken lydnad tillräknas oss till rättfärdighet Detta goda tillbjudes oss i det heliga evangeliets löftesord genom den helige Ande, och tron allena är det enda medel, varigenom vi kunna gripa, mottaga och tillägna oss det. Denna tro är en Guds gåva, varigenom vi i evangeliets ord rätt lära känna vår Frälsare och förströsta på honom, att vi endast för hans lydnads skull av nåd hava syndernas förlåtelse, anses av Gud Fader såsom goda och rättfärdiga och bliva evigt saliga (SKB, s. 579) Som konstaterat: i kraft av detta evangelium föds rätta, goda gärningar, eftersom endast Kristi evangelium förmedlar verklig, hjärtlig, innerlig glädje, tack vare Kristus Jesus ensam och det som Han ensam har gjort för världen. Då uppfylls det apostoliska ordet: Vi tror, därför talar vi, och Vi kan inte annat än tala om det vi har sett och hört.

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Att översätta Bibeln

Att översätta Bibeln Att översätta Bibeln De flesta vet att det är en grannlaga uppgift att till vårt språk tolka vad en människa säger på ett annat tungomål. Att tolka och översätta Bibelns språk är också en grannlaga uppgift.

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta.

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. Kärleken har ingen hög åsikt om sig själv, kärleken är inte tävlingslysten

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Tjugoen frågor om dopet

Tjugoen frågor om dopet Tjugoen frågor om dopet Medan jag låg förlamad hösten 2006 lät Herren mig gå igenom en rensningsprocess, där jag fick nåden att bli av med en hel del tankebyggnader. Vi går ju alla omkring med ett bagage

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Det NYA LIVET I KRISTUS

Det NYA LIVET I KRISTUS Det NYA LIVET I KRISTUS Kapitel 1... 3 Du måste bli född på nytt... 3 Ordet och Anden...3 Tro och bekänn...3 Frälsta av nåd genom tro...3 En ny skapelse...4 In i Guds rike...4 Livets Andes lag i Kristus

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

Överflödande nåd (Rom 5:20)

Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformationsdagens festdag i Pedersöre, Hotel Polaris, 1.11.2009, pastor Juhani Viitala, SLT 1 ( 10) Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformatorn Martin Luther säger om ordet nåd, att det är det käraste och

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Du är! Du har! Du kan! Guds älskade barn. Guds välsignade förbundspartner. Det goda Livet. Guds heliga tempel. Guds nya fantastiska skapelse

Du är! Du har! Du kan! Guds älskade barn. Guds välsignade förbundspartner. Det goda Livet. Guds heliga tempel. Guds nya fantastiska skapelse Du är! Du har! Du kan! Guds välsignade förbundspartner Guds älskade barn Det goda Livet Guds nya fantastiska skapelse Guds heliga tempel 2 Innehåll sidan 1. Guds älskade barn 5 Du är.. Du har.. Du kan

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Är äktenskapet en verklig kallelse?

Är äktenskapet en verklig kallelse? Kallelsentilläktenskap Är äktenskapet en verklig kallelse? När vi talar om kallelse i betydelsen Guds kallelse till en livsform som en väg till kristen fullkomlighet måste vi uppfatta Kyrkans nya betoning

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

TYCKT OCH TRYCKT. Under denna vinjett görs det klipp och kommentarer.

TYCKT OCH TRYCKT. Under denna vinjett görs det klipp och kommentarer. TYCKT OCH TRYCKT Under denna vinjett görs det klipp och kommentarer. Flemming Bak Poulsen Att gripa det obegripliga Frågan om andlig eller kyrklig förnyelse är ständigt aktuell. Det är en fråga om den

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer