Diagnos att lära känna väl. Ett folkhälsoproblem?! Förekomst. Vanliga bråkiga och störade beteenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnos att lära känna väl. Ett folkhälsoproblem?! 2009-11-23. Förekomst. Vanliga bråkiga och störade beteenden"

Transkript

1 Förebygg.nu Ulf Axberg, Fil dr Leg psykolog, leg psykoterapeut Göteborgs Universitet Barn som bråkar Strulpelle Bokstavsbarn Utagerande beteende Utåtagerande beteende DAMP, ADHD Trotssyndrom (ODD) Uppförande störning (CD) Antisocialt beteende Asocialt beteende Normbrytande beteende Barn med störande beteende Etc Diagnos att lära känna väl Avser tillstånd inte personer Ögonblicksbild Svarar ej på frågan varför Kategori modeller Diagnoser (ex. ODD, CD, ADHD) Ex. DSM (APA), ICD (WHO) Bygger på Expert-kommittéer och konsensus beslut. Kriterier skall uppfyllas (antingen/eller) Dimensionella modeller Bygger på forskningsmodeller Beteenden på ett kontinuum (mer eller mindre) ASEBA (Externalizing behaviour) SDQ (Uppförande ) Förekomst 3-5% Hög-risk 7-10% Risk % Normal Ett folkhälso?! Svenska studier har pekat på att mellan 6-12 % av alla barn uppvisar utagerande beteende (Graff 1999) Internationella studier visar på en omfattning på mellan 4-10% (Kazdin1987, Graff1996). Vanligare hos pojkar (7,1 %) än hos flickor (2,1%) (Kratzer& Hodgins, 1997) Dock ej inga könsskillnader i trots Finns tecken på att prevalensen ökar Vanliga bråkiga och störade beteenden Blir arg om hon/han inte får sin vilja fram Retar sina syskon Drar ut på tiden vid sänggåendet Vägrar göra de sysslor jag ber henne/honom att göra Avbryter andra Drar ut på tiden när hon/han skall äta (Axberg, 2008) 1

2 När blir det ett? Slår föräldrarna Stjäl Kissar i sängen Vägrar lyda tills jag hotar henne/honom med bestraffning Får raseriutbrott Förstör leksaker och annat (Axberg, 2008) Varför möta dessa barn? Höga nivåer av utagerande beteende ökar risken för asocialt beteende senare i livet (50 60%) Ju tidigare desto större risk Hög korrelation med total symptombelastning Enbart 15% utan psykisk atik i vuxenålder Generaliseringseffekten begränsad Hög andel avhopp från behandling (45-65 %) Föräldrar till barn skulle kunna erbjudas föräldraträning för de samhälleliga kostnader som ett liv i missbruk för en person förorsakar Risk för kommande generationer Stress-sårbarhet Bred enighet om att utvecklingen av utagerande beteenden bäst förstås utifrån en stress-sårbarhetsmodell i vilken genetiska, psykologiska och sociala faktorer samspelar. Sårbarhet medfödda eller tidigt förvärvade egenskaper Riskfaktorer faktorer i omgivningen Motståndskraft faktorer hos barnet Friskfaktorer utanför barnet faktorer i miljön Sårbarhets och Riskfaktorer för normbrytande beteende Riskfaktorer Socioekonomisk status Otrygg anknytning f.f.a. desorganiserad Aggressiva föräldrar (f.f.a pappa) Inkonsekvent uppfostran Auktoritär hård uppfostran The Coersive circle Deprimerad mamma Destruktiv skolmiljö Asociala kamrater Svårt temperament Försenad språkutveckling Negativa förvrängningar stimuli Högre tröskel för att regera på stimuli -sänkt mottaglighet för straff och belöning G x E effekter Bara att vara pojke ökar risken Ökad exponering för riskfaktorer Neurobiologiska och neuropsykologiska avvikelser Underkontrollerat temperament Hyperaktivitet Problematiska kamratrelationer Föräldrar uppmuntrar flickor tydligare i ickenormbrytande beteenden Pojkar tillåts i större utsträckning uppvisa aggressivt beteende Flickor mognar socialt tidigare Högre exponering för testosteron - svagt stöd Riskfaktorers relativa prediktionskraft 1. Föräldrars uppfostringsmetoder (sammansatta mått) 2. Barnets beteende, stöld lögnaktighet och skolk 3. Kriminalitet eller antisocialitet bland föräldrar 4. Bristfälliga skolprestationer 5. Föräldrars uppfostringsmetoder (enskilda mått) 6. Separation från föräldrarna 7. SES 2

3 Transaktionell modell Tiden viktig faktor för utvecklingen Förenar systemteorin och stadieteorier Barnets egenskaper kan sägas vara både orsak till och effekt av förälderns bemötande och vice versa. Ingen enskild biologisk eller miljömässig faktor kan urskiljas som ensam förklaring Innefattar "utbyten" på många olika nivåer Broberg et al 2003, s.41 Utvecklingslinjer Normalutveckling Utveckling av psykisk ohälsa Ekvifinalitet Multifinalitet A. Kontinuerlig missanpassning som leder till symtom/ B. Kontinuerlig positiv anpassning C. Inledningsvis missanpasssning med positiv förändring D. Initial positiv anpassning som följts av negativ utveckling A B C A Sroufe 1997, s.253 Generell kontinuitet Förändring hindras av tidigare anpassning Miljömässig stabilitet Tidiga erfarenheter, ramar för möjliga senare erfarenheter Assimilering och automatisering Lagbunden diskontinuitet Förändring sker vid flera olika tillfällen under utvecklingen Miljömässig förändring Reflekterande förmåga Nya erfarenheter Tidig eller sen start Förekomst av normbrytande beteende i % Varaktighet Ålder Efter Moffit

4 D e n a n t i s o c i a l a v ä x t e n O S L C (Patterson, Reid & Dishon 1992) Aggression Aggression har ett överlevnadsvärde Vanligt i barndomen -topp vid två år Från fyra år tydligt avtagande av direkt aggression, ökning av indirekt (ex. verbal) Olika förklaringsmodeller Biologisk - kräver kontroll för att inte skada Social inlärnings teori Stress - sårbarhetsmodell Utagerande - faser Intensitet Det evokativa perpektivet 5.Topp 4 Upptrappning 6. Nedtrappning 3. Agitation 1. Lugn 2. Igångsättare 7. Återhämtning Tid Preventiva insatser Interventioner bör göras tidigt med fokus på: befrämjande av positiv förälder - barn relation syfta till att öka föräldrars känslighet för spädbarnens signaler minska hårda och/eller inkonsekventa uppfostringsmetoder Föräldratillsyn undvika umgänge med avvikande kamrater multisystemiska interventioner - ju äldre barnen är desto viktigare Preventiva insatser (II) befrämjande av barnets pro-social förmågor (ex. förmåga att komma överrens med andra) riktas direkt mot beteendeatiken hantering av aggressivt beteende olika domäner av barnet liv (hem, skola etc) länk mellan hem och skola föräldrars förväntningar på skolgång god skolgång 4

5 FHI rekommenderade program Spädbarn Vägledande samspel (ICDP) Från första början Förskoleåldern Aktivt föräldraskap COPE, De otroliga åren (IYS) KoMet Familjeverkstan Föräldrakraft Skolåren Aktivt föräldraskap Föräldrakraft Örebro Preventionsprogram (ÖPP) Föräldraträningspyramiden KONSE- KVENSER RAMAR GRÄNSER AVLEDA BERÖM BEÖNINGAR SAMVARO VÄRME TRYGG OCH NÄRANDE RELATION Det vingliga föräldraskapet Strukturerad föräldraträning Meta-analyser God evidens för strukturerad beteendeorienterad föräldraträning <12 år (?) (Brestan& Eyberg 1998, Chronis et al 2004, Weisz & Jensen 2001, Scott 2002) Föräldraträning är bästa hjälpen för barn med beteende. (Tex Noch, 2003 eller Carr, 2000) Individuellt lika bra som grupp, grupp mer kostnadseffektivt, dock behövs individuellt ibland 0-3 år ser lovande ut ej tillräckligt utvärderat (Barlow & Parsons 2005, Cochran) Tonåringar - tveksamt med föräldraträning ensamt, visst stöd i kombination med social-färdighetsträning (Barkley et al 1992, Ruma et al 1996) Föräldraträning i kombination med skolintervention bäst effekt (Webster-Stratton et al 2001, Barkley 2000, Chronis 2004) Föräldraträning ger även tydliga effekter på föräldrarnas hälsa och minskar risken för barnmisshandel. (Tex Barlow,2006 och Barlow 2003) Föräldraträning bra för deprimerade mammor åtminstone på kort sikt (Cochran 2005) Intensitet i behandlingen Föräldraträning PMTO, COPE, IYS Multidimensionell Familjehemsbehandling Marte meo i förskola/skola Multisystemisk terapi Funktionell Familjeterapi ART Ålder Vägledande Samspel International Child Development Programme (ICDP) ICDP är ett hälsofrämjande program vars målsättning är att öka omsorgskvaliten för barn Universellt riktar sig till personer som är med barnen I deras vardag Karsten Hundeide Henning Rye vid Oslo universitet. Baserat på: Anknytningsteori Teorier om barnets samspelets betydelse för barnets utveckling Teorin om förmedlad inlärning 5

6 Åtta teman för ett gott samspel Den emotionella dialogen 1. Visa positiva känslor 2. Följ barnets initiativ 3. Utbyte av positiva känslor (dialog) 4. Ge uppmuntran (positiv bekräftelse) ICDP ett sensitiviserings program Upplevelser Medvetenhet Färdigheter Den meningsskapande och utvidgande dialogen 5. Hjälp att fokusera och samla uppmärksamheten 6. Ge mening åt upplevelser och känslor 7. Utvidga och förklara i samspel i samspel i omsorg Föräldrakraft 3-6 år och år. Strenghtening Families Program (SFP) (K.Kumpfer) Strengthening Families Program I (V.Moolgaard), Universellt program Studiecirkel som alla föräldrar kan ha glädje av Manualer för gruppledarna, föräldrabok och en barnbok 7-8 träffar 2 timmar/gång. Varje gång träffas föräldrarna och barn var för sig en timme barnen och föräldrarna arbetar tillsammans med dagens tema en timma Föräldrakraft - teman Kommunikation Tid tillsammans Tydliga instruktioner Beröm, belöning och förstärkning Problemlösning och konflikthantering Positivt samarbete hem och skola Stresshantering Regler och konsekvenser The Community Parent Education Program [COPE] Bygger på inlärningspsykologi och social inlärningsteori men också på kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser. Barn Cope 3-12 år, Tonårs Cope år, nu även 0-3 år Primär/sekundärpreventivt föräldrar, Ca 10 gruppträffar om två timmar. En gång i veckan. Programmet är deltagarstyrt och diskussionerna förs ömsom i smågrupper och i stor grupp. Varje gruppträff är noga strukturerad och avhandlar en strategi. KOmmunikationsMETod- KOMET Utvecklat I Sverige, baserat på IYS och PMTO 3-11 år, år Sekundär/tertiärpreventivt Finns även skolprogram och nu SIS-komet 11 träffar en gång i veckan Grundmomenten i Komet Samvaro Kommunikation Problemlösning Kontrakt Forskningsstöd: 1 Svensk RCT (Kling m.fl 2006) 6

7 The Incredible Years [IYS] Selektiv/Indikerad Barn 2-8 år CD, ODD (ADHD) Grupp; föräldrar till 5-8 barn Träff 1 gång/veckan, i veckor Två timmar/gång, inkl fika Förbestämt tema 7

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats HT -07 En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem Piret Kams och Gabriella Seppälä

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte.

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. Psykisk hälsa/ Eresund 1 Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. En form av föräldrastöd som Socialdepartementet rekommenderar är strukturerade föräldrautbildningsprogram som

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM Barn och ungdomspsykiatriska verksamheten* BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM En brukarundersökning avseende bråkiga barn och unga Sverker Arver* och Kjell Ellert* 2001

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger

reviderad 2006-12-01 Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger reviderad 2006-12-01 för skolbaserad prevention verktygslåda Kunskapsbaserade metoder och program som sprids inom ramen för regerings- uppdraget Skolan förebygger innehåll 2 Förord 3 kurser för föräldrar

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa AV PHILIP HWANG OCH BIRGITTA WICKBERG Denna rapport har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tagits fram av professor Philip Hwang och fil dr Birgitta Wickberg

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp

Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevd anknytning hos barn och ungdomar en jämförande studie mellan klinisk grupp och normalgrupp Johan Möller och Niklas Pilman Examensarbete 30 hp Psykologprogrammet

Läs mer

EN GRUND FÖR ATT VÄXA

EN GRUND FÖR ATT VÄXA EN GRUND FÖR ATT VÄXA FORSKNING OM ATT FÖREBYGGA BETEENDEPROBLEM HOS BARN Knut Sundell & Martin Forster 1 Knut Sundell & Martin Forster En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi

Pia Eresund. ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pia Eresund ATT BEHANDLA STÖRANDE BETEENDE Metodutveckling i barnpsykoterapi Pedagogiska institutionen Stockholms universitet 2002 Att behandla störande beteende - Metodutveckling i barnpsykoterapi Akademisk

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer