ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:"

Transkript

1 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:dryck

2 Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret. eye q TM är ett unikt kosttillskott och framtaget speciellt för hjärnan och ögats uppbyggnad. Produkten används av tusentals nöjda familjer runt om i världen. Vissa barn kallar sin dagliga dos för tänkaren andra det för smartpillret. Oavsett vad man kallar det innehåller eye q TM naturliga omega-3 och omega-6 fettsyror för hjärnans utveckling och funktion. eye q TM är framtaget av ledande fettsyraforskare som vet vad barn och ungdomars hjärnor behöver för att utvecklas. eye q TM är idag det mest *vetenskapligt undersökta omega-3 tillskottet för barn och ungdomar i skolmiljö och ett tryggt val för hela familjen. Vi vågar därför påstå att eye q TM inte kan jämföras med någon annan fettsyraprodukt på marknaden. Självklart ersätter inte eye q TM en varierad kost, utan ska ses som ett kosttillskott. * The Oxford-Durhamstudy: Pediatrics, May 2005, Volume 115;no 5: *The role of dietary fatty acids in children s behaviour and learning. Dr M. Portwood, Nutrition and Health, Dec. 2006, volym 18: *Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on learning and behavior problems associated with child ADHD. Nathalie Sinn et al. J.Dev. Behav. Pediatrics april 2007; vol. 28: *Omega-3/Omega-6 fatty acids for attention-defi cit/hyperactivity disorder. A randomized placebo-controlled trial in children and adolescents. Mats Johnson et al. Abstract, CHADD-conference 6-10 nov eye q TM säljs av utbildad personal i hälsofackhandeln. Konsumentkontakt Tel: eller

3 Organ för Nor dens Kli n iska Di etister och När i ngsterapeuter Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin Postadress Box Asmundtorp Sweden Telefon Telefax WWW Annonser BUSINESS FACTORY AB Linda Larsson-Levin Telefon: Layout & Material Torbjörn Lindén Bild Dietist Kajsa inventerar shotsmarknaden 7 Lathund för näringsdrycker 13 Barnförskrivning 16 Rapport från Nordiska Dietistdagarna 21 Evidence Based Nutrition (prof. Jim Mann) 22 Mikroflorans betydelse för övervikt och fetma 24 Kvalitetsveckan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från deltagande vid ECCO14 31 Platsannonser 33 medlemssidor 34 Tryckeri Trydells Tryckeri AB Kommande nummer Nr. Manusstopp Utgivning 4/08 25 aug 15 sept 5/08 6 okt 20 okt 6/08 7 nov 28 nov Prenumerationer 295 kr/år För osignerat bild- och textmaterial svarar red. Redaktionen förbehåller sig rätten att bearbeta insänt material. För signerade artiklar svarar författaren. För ej beställt material, text och bild ansvaras ej TS-kontrollerad upplaga 2007: ex Medlem av: Tidskriften DietistAktuellt DietistAktuellt har utgivits sedan 1991 med en fast periodicitet om 6 nummer per år. Tidskriften är ett medlemsorgan för dietister anslutna till Dietisternas Riksförbund (DRF), Norsk Forening for Kliniske Ernæringsfysiologer (NFKE), Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD), Näringsterapeuternas r f (Nrf) samt Föreningen för Nordiska Dietister. DietistAktuellt vänder sig i huvudsak till dietister och näringsterapeuter, men även till andra grupper professionellt engagerade inom området kost och nutrition. DietistAktuellt är ett forum med vetenskaplig profil för informationsutbyte och diskussion inom området kost, näring och hälsa. Målsättningen är att för sina läsare, utifrån ett kliniskt och folkhälsoorienterat perspektiv, belysa aktuellt kunskapsläge samt spegla dietistens yrkesroll. Tidskriften förmedlar kunskap och information genom vetenskapligt utformade artiklar, rapporter, referat från symposier och kongresser, intervjuer m m. Vidare, skall tidskriften informera om kurser, konferenser, o dyl, samt ge utrymme för debatt. Artiklar publiceras på ett nordiskt språk eller engelska. En artikel skall vara koncentrerad och redigerad så innehållet blir intressant och lättillgängligt. Tidskriften har vidare ett redaktionellt råd som granskar till redaktionen inkomna vetenskapliga artiklar. DietistAktuellt juni 2008 No 3 vol.xix 3

4 ledare Elisabet Rothenberg. ordf DRF Årsmötesbeslut 2008 Årsmötet hölls den13 mars på IHV i Uppsala och resulterade bland annat i en ny verksamhetslemmar och arbetar inom betydligt fler områden jämfört över organisationen. DRF har vuxit vi är idag 1200 medplan med en rad uppdrag för styrelsen och förbundet under det kommande året. Ett handlar om att se över DRF:s ga i samarbete med andra organisationer och involverade med för 20 år sedan. Vi har också blivit allt mer delakti- organisation. Både Dietister inom Onkologi (DIO) och i olika typer av tvärprofessionellt samarbete. Genom att referensgruppen i pediatrik hade motionerat i frågan. När fler kan vara delaktiga i arbetet, skapas möjlighet för större volym och högre hastighet i angeläget utvecklingsarbe- referensgrupper började bildas för 20 år sen bestod dessa i princip av de dietister i Sverige som arbetade med just te av olika slag. den/de aktuella diagnoserna. På den tiden hade förbundet Årsmötet beslutade också att arbeta vidare med frågan om facklig tillhörighet. Styrelsen skall utreda förut- kanske runt medlemmar. Mycket har hänt. Idag finns betydligt fler dietister inom respektive diagnosområde och nya tillkommer hela tiden. Alla som är intresserade samarbete med LSR samt vad samgåendet mellan Agrisättningarna vidare när det gäller både ett organisatoriskt av ett diagnosområde kan av naturliga skäl inte rymmas i fack och Naturvetarna kan innebära. Vidare att ta fram ett dess referensgrupp. Därför föreslås istället att DRF inrättar sektioner som är öppna för alla intresserade medlemförslag från dietisterna på Karolinska sjukhuset. förslag på speciallistbehörighet för dietister på motionsmar. Sektionerna väljer styrelse inom sig. Fördelen är att En annan viktig fråga som kräver hela förbundets engagemang är Defining European Dietetic Competencies det alla med intresse för ett område kan vara medlemmar och på så sätt involveras i sektionens arbete. Arbetsutskott kan vill säga kompetensbeskrivning för dietister. Vid EFAD:s bildas kring specifika frågor, t ex: arrangemang av utbildningar och konferenser, utveckling material, besvarande av orminaresolutionen. I den sägs bl a att EFAD inom ra- General Meeting på Sicilien i höstas antogs enhälligt Ta- remisser, etc. Med sektioner kan det också bli möjligt för men för DIETS projektet skall arbeta för Defining European Dietetic Competencies, vilket innebär att riktlinjer de dietister som arbetar med olika diagnosgrupper att ingå i flera sektioner samtidigt. Förändringen innebär också att fler engagerade medlemmar finns att tillgå för det lifikationer på lägsta nivå för dietistyrket inom Europa. skall tas fram för ett gemensamt erkännande av yrkeskva- alltmer omfattande samarbetet med andra organisationer Barnmorskor, farmaceuter, läkare, tandläkare, sjuksköterskor med flera har redan samordnat minimikraven för ut- som t ex sektioner inom läkarsällskapet. Referensgruppen för pediatrik har redan påbörjat en omstrukturering i linje med förslaget. Sjukgymnaster och sjuksköterskor är ornande av legitimation inom medlemsstaterna. bildningarna och för dessa gäller ett automatiskt godkänganiserade på liknande sätt. Årsmötet biföll således dessa Dietist inom Europa och EFAD innebär allt från kliniska dietister till kostekonomer och i vissa fall även di- båda motioner och uppdrog åt styrelsen att presentera ett förslag på ny organisation till årsmötet Pia Nevela etkokerskor. För att förhindra att exempelvis en kostekonom från ett land kommer till Sverige och erhåller legi- Westman kommer under våren att kontakta samtliga referensgrupper för att inhämta åsikter kring hur denna förändring skall konkretiseras. Bland annat måste vi ta ställ- tydliga riktlinjer för vad som är minimikrav för att arbetimation som dietist är det mycket viktigt att det finns ning till hur många sektioner det skall finnas. Om dessa skall vara precis desamma som dagens referensgrupper. drf.nu samt på finns den enkät som skall ta som klinisk dietist med legitimation i Sverige. På www. Frågan kräver också en stadgeändring. Så här står det idag besvaras. Enkäten syftar till att belysa vilka kvalifikationer som är viktiga för utbildningarna att ge studenterna under organisation i stadgarna Inom DRF finns referensgrupper (ämnesområde) med eget resp. med DRF delat för att klara de krav yrket ställer. Det är alltså väldigt viktigt att så många som möjligt tar sig tid att fylla i enkäten. organisationsnummer. Beslutande organ är referensgruppens årsmöte och styrelsen. Dessa är underställda DRF:s Styrelsen ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår under vilket mycket tid får läggas på interna frågor styrelse. Riktlinjer fastställs av DRF:s årsmöte. Vidare måste riktlinjerna för referensgrupperna ses över. Tiden är sannolikt mogen för att förbundet på detta sätt ser våra frågor vi har dock ambitionen att med oförminskad styrka driva medialt. 4 vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt

5 Aktuellt från Nestlé Infant Nutrition viktig information: Bröstmjölk är den bästa maten för ett spädbarn under de första månaderna i livet och bör alltid vara det första valet när det är möjligt. om beslut om att använda modersmjölksersättning tas är det viktigt att ge information om att felaktig lagring, hantering, tillagning och matning kan riskera barnets hälsa. althéra är en komjölksproteinfri specialnäring som bör användas efter rekommendation från läkare, barnhälsovården eller dietist. God smak! Hypoallergen specialnäring för kostbehandling av komjölksproteinoch sojaproteinallergi 1. Niggemann B,et al Safety and efficacy of a new extensively hydrolyzed formula for infants with cow s milk protein allergy. Pediatr allergy immunol. 2007;19. Althéra är en hypoallergen, näringsmässigt komplett specialnäring avsedd för behandling av komjölksproteinallergi. Althéra är baserad på vassleprotein som är höggradigt hydrolyserat, och som uppfyller kraven för hypoallergen specialnäring. Produkten har i en klinisk studie visat sig vara lika säker som en aminosyrabaserad ersättning vid behandling av komjölksproteinallergi 1. Produkten kan användas till barn med komjölksproteinallergi men även vid sojaproteinallergi. Althéra innehåller renframställd laktos som är helt fri från komjölksprotein. Laktos, som också är en naturlig kolhydratkälla i bröstmjölk, ger god smak och främjar bakteriefloran i tarmen. Althéra är berikad med långkedjiga fleromättade fettsyror och kan användas som enda näring i stället för en vanlig modersmjölksersättning upp till 6 månaders ålder, och därefter som en del av en blandad kost. Kontakta oss gärna för mer information. NESTLÉ infant NuTriTioN NESTLÉ SvErigE ab. Box 7173, HELSiNgBorg. TfN fax

6 EasyBottle NY praktisk förpackning samma goda smak Goda nyheter från Sveriges näringsliv: En unik användarvänlig flaska, som är enkel att greppa och lätt att lagra... och som har tydlig färgkod med produktinformation. Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. kundservice

7 Under senare tid har ett helt nytt sortiment tagit plats i mejerikylen. Är det mat eller medicin? Läkemedel eller käkemedel? Eller är det den extrema formen av snabbmat har vi inte ens tid att tugga maten längre? DietistAktuellt har granskat den snabbt växande shotsmarknaden. Dietist Kajsa inventerar marknadens sh ts bra-för-magen-shots Probiotika var först ut i shotsformatet, och är den mest etablerade produktgruppen. Fördelen med att ha högre koncentration av bakterier i fruktdryckerna är att man slipper stora mängder socker och stor volym, vilket kan vara en fördel t ex hos äldre med dålig aptit, hos diabetiker och hos sondmatade patienter där man vill ha så liten volymökning som möjligt. I ProVivas shot är bakteriehalten fem gånger högre än i den traditionella fruktsoppan av samma märke, och en shot (80 ml) motsvarar 4 dl av originalet. Yoghurt är en mer traditionell källa till goda bakterier, och hos vissa av de yoghurtshots som finns på marknaden är effekten vetenskapligt utvärderad och dokumenterad, (se bild och faktaruta). Marknaden är enorm, då t ex var femte svensk anses ha magbesvär av den typ som karakteriserar IBS (Irritable Bowel Syndrome/Colon irritabile), och många av dem provar sig fram bland de produkter som finns för att lugna oroliga magar. kolesterolsänkande shots Kolesterolsänkande shots fyller en funktion som komplement vid kostbehandling av förhöjda blodfetter. Enligt produktinformationen kan ca 2 gram växtsteroler per dag sänka totalkolesterolet med ca 10%, vilket är jämförbart med den mildaste medicinska behandlingen. De kolesterolsänkande shots som finns på marknaden innehåller varierande mängd växtsteroler och förväntas sänka förhöjda kolesterolnivåer lika effektivt som vid den mildaste läkemedelsbehandling. En årsförbrukning av den dyraste sorten kostar ca 3000 kronor, men är i princip biverkningsfri, och många känner sig säkert mindre sjuka om de slipper medicinera mot sina förhöjda kolesterolvärden. högkoncentrerat frukt-o-grönt Högkoncentrerade frukt- och grönsaksshots för tanken till astronautkost mycket näring på liten volym, tar liten plats och ger liten mängd avföring. Enligt förpackningstexten är det så svårt att få i sig tillräcklig mängd frukt och grönsaker att man måste få hjälp med detta, och innehållet i 80 ml God Morgon shot motsvarar 250 gram. Men grönsakerna i Tallriksmodellen representerar inte bara det som grönsakerna innehåller, utan även det de inte innehåller. Den yta på tallriken som fylls med grönsaker fylls inte med annat oftast mer högoktanigt bränsle det är det som är den stora poängen med Tallriksmodellen. Om man istället tillgodoser sitt behov av antioxidanter och vitaminer med 160 ml dryck finns det Av Kajsa Asp Jonson DietistAktuellt juni 2008 No 3 vol.xix 7

8 Testpanelen bestod av Pernilla, 32, Christina, 43, Torbjörn, 39 och Karin, 28 år. Prisuppgifter och aktuellt sortiment hämtat från butiker i Göteborgsregionen; COOP Forum, ICA Maxi samt City Gross, april Samtliga panelmedlemmars omdömen redovisas i tabellen, därför kan en produkt få stor spridning t ex i smakomdömena. Bra-för-magen-shots; Probiotika Produkt / varumärke / tillverkare Smak Verksam substans Näringsinnehåll per 100 gram / ml Omdöme Energi (kcal / kj) Protein (gram) Kolhydrat (varav sockerarter) (gram) Fett (varav mättat) (gram) ProViva Shot! Skånemejerier Mango Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) 60 / 250 0,7 13 (9) 0,3 (<0,1) Luktar illa. Syrlig. Konstig eftersmak. Helt okej. Hallon / Svart vinbär 50 / 220 0,7 11 (7,5) 0,3 (<0,1) Fastnar i halsen. Smakar parfym. Kemisk smak. Bra konsistens. Blåbär / Citron 50 / 220 0,7 11 (7,5) 0,3 (<0,1) Skarp smak. Ganska god. Syrlig blåbärssmak. Helt okej. Gefilus MAX Yoghurtshot Valio Jordgubb-blåbär Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus Lc705, Propionibacterium freudenreichii JS, Bifidobacterium BB / 260 3,0 11 (varav 7 g tillsatt socker och 4 g naturliga sockerarter från mjölk och bär) 0,4 Syrlig yoghurtsmak. Skarp smak. Bra konsistens. Gefilus MAX Yoghurtshot Valio Persika-passionsfrukt 60 / 260 3,0 11 (varav 7 g tillsatt socker och 4 g naturliga sockerarter från mjölk och bär) 0,4 Jättegod! Lagom söt. Bra konsistens. Frisk. God balans mellan syra och sötma. Luktar lite konstigt. Actimel Danone yoghurtdryck med 0,1% fett. Naturell (?) Otydlig märkning, ingen klart definierad smak. L casei Defensiskultur 28 / 121 2,8 3,3 (3,3, varav tillsatta sockerarter 0,6) Innehåller sötningsmedel; dextros, aspartam, acesulfam K 0,1 Lagom söt. God neutral smak. För tunn. Actimel Danone drickyoghurt Hallon /Tranbär 30 / 127 2,7 3,7 (3,5) 0,6 g tillsatta sockerarter 0,05 (0,03) För söt. Frisk. Syrlig. apelsin 74 / 315 2,9 11,5 (11,5) 1,5 (1,1) För söt. Smakar som flytande apelsinfromage. Frisk apelsinsmak. Bitter bismak. Hallon 74 / 315 2,9 11,5 (11,5) 1,5 (1,1) Konstig smak. Äcklig. För söt. Usch. Tunn. Smakar som tunn vaniljsås. God smak, men för Vanilj 74 / 315 2,9 11,5 (11,5) 1,5 (1,1) Jättegod! God vaniljsmak. Jordgubb 74 / 315 2,9 11,5 (11,5) 1,5 (1,1) Jättegod. Lagom söt. Fräsch jordgubbssmak. Original 72 / 304 3,0 10,5 (10,5) 1,6 (1,1) Fräsch och god, lagom söt. Bra konsistens. 8 vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt

9 Förpackning / webbhänvisning Hälsopåstående 4x 80 ml Plastkoner med förslutning av plastfolie. Omslag av kartong. Tilltalande bilder på omslaget, roliga färger. Lugnande effekt på oroliga magar, skapar balans. Många stressade magar behöver ett extra tillskott för att må bra. Testad i flera kliniska studier godkänd av oberoende experter. Magens lille vän En om dagen räcker för att lugna en orolig mage. Enkelt att göra till en god liten vana. Passar extra bra på morgonen för att förbereda magen för dagen. Fem gånger högre koncentration av bakterier än i vanlig ProViva. Fri från mjölksocker och mjölkprotein. Lättsockrad. Produktens dokumentation granskad enl. livsmedelsbranschens regler för hälsopåståenden. hp-info.nu 4x100 ml Pappersflaska med plast i övre delen. Plastförslutning i flaskhalsen, plus skruvkork. Detta fann panelen onödigt eftersom tanken är att man ska dricka hela flaskan på en gång. Plastomslag. Hjälp för magen i en aktiv och stressad vardag En god yoghurtshot som lugnar en stressad mage. En om dagen, som en del av hälsosam kost och livsstil. Lugnar en stressad mage och håller den under kontroll. Unik kombination av fyra välgörande bakterier. 110 mg kalcium (14% av RDI*) * förklaring av RDI-begreppet saknas. Godkänd hälsoeffekt enligt svenska regler. Den enda produkten på svenska marknaden som fått bevis att vara ett vetenskapligt sätt att lugna oroliga magar. Produktens dokumentation granskad enl. livsmedelsbranschens regler för hälsopåståenden. hp-info.nu 4x100 ml Plastflaskor med folieoblat som lock. Kartongkonstruktion som håller ihop flaskorna. Extremt liten text på förpackningen. Mycket info (och på många språk) på liten yta. Stor skillnad i näringsinnehåll mellan de olika smakerna. Otydlig information på förpackningen. Actimel är en drickyoghurt som innehåller miljarder av den aktiva L Casei Defensis probiotiska bakterien Svårt att läsa info på förpackningen. söt. DietistAktuellt juni 2008 No 3 vol.xix 9

10 Frukt&grönt-shots; koncentrat Produkt / varumärke / tillverkare Smak Verksam substans Näringsinnehåll per 100 gram / ml Omdöme Förpackning / webbhänvisning Hälsopåstående Energi (kcal / kj) Protein (gram) Kolhydrat (varav sockerarter) (gram) Fett (varav mättat) (gram) Knorr Vie Ananas/ passionsfrukt/ majs 75 / 310 1,0 16 (14) Innehåller bara socker från frukt och grönsaker. 0,5 (0,1) Lite skarp I smaken. Syrlig. Ganska god. Fränt. Känns väldigt nyttig. Svår att svälja. 3x100 ml Plastflaska med folieförslutning. Kartongkonstruktion som binder ihop flaskorna. Fräsch förpackning. 100 ml innehller 200 g av det goda från frukt och grönsaker koncentrerat Komplement av ditt dagliga intag av frukt och grönsaker. Rik på vitamin C (100 ml innehåller50% av GDA; vägledande dagligt intag) Äpple / morot / jordgubb Helt okej smak. Smakar Blutsaft. Tjock konsistens. God smak. Helt okej. Apelsin / Morot / banan Besk bismak. Frän skarp smak. Självlysande stark färg. Äcklig. God. Helt okej. God morgon Shot Skånemejerier Morot/ mandarin/ pumpa 80 / 360 1,1 19 (18,4) Inget tillsatt socker 50% av Rekommenderat dagligt intag av vitamin C 0,3 (0,05) Bra konsistens. Äcklig smak. Overkligt stark färg. Luktar illa. 4x80 ml Plastkoner med förslutning av plastfolie. Omslag av kartong. Tilltalande bilder på omslaget, roliga färger. Till 1 shot (80 ml) använder vi 250 gram frukt o grönsaker En bra start på dagen. Det är svårt att få i sig hela dagsbehovet av frukt och grönsaker, därför vill vi hjälpa till. Äpple/morot/ jordgubb 70 / 300 1,0 16,2 (16,1) Inget tillsatt socker 100% av Rekommenderat dagligt intag av vitamin A 0,1 (0) Skarp smak. Alldeles för koncentrerad. gott om plats över i magsäcken för livsmedel med högre halt fett och energi. Fibrerna spelar en viktig roll för tjocktarmens och hela organismens metabolism. Det pågår många spännande aktiviteter i vår mikroflora, ett scenario som vi än så länge bara har nosat på. Vem vet vilka effekter grönsakerna och frukterna har när vi inte tillför dem i dess naturliga form? När större delen av fibrerna, vätskan och volymen tagits bort kan man nog inte säga att man får i sig motsvarande 500 gram vegetabilier när man dricker ett par shots. Samtliga panelmedlemmar föredrar frukt och grönsaker i naturlig förpackning framför shotsen. Möjligtvis kan det finnas ett behov av dessa produkter hos personer som av någon anledning inte kan äta frukt och grönsaker, t ex vid tugg- och sväljproblem, efter en magtarmoperation eller liknande. För en yngre normalbefolkning som förefaller vara målgruppen för marknadsföring och förpackningsdesign verkar detta vara en överflödig produktgrupp. Det finns en del frågetecken kring dessa drycker. Begreppet som en del av en sund kosthållning återfinns på en del av produkterna. Hur kan man då veta om det är produkten i sig eller den sunda kosthållningen som gett effekt? Hos en stor del av befolkningen skulle man se positiva resultat om de började äta regelbundet och följde gällande näringsrekommendationer den sunda kosthållningen skulle räcka långt för att få goda hälsoeffekter. 10 vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt

11 Kolesterolsänkande shots; växtsteroler Produkt / varumärke / tillverkare Becel pro.active Yoghurtdryck Unilever PrimaLiv Yoghurtshot Skånemejerier Smak Verksam substans Näringsinnehåll per 100 gram / ml Hallon / tranbär Ananas / passion /mango Växtsterolestrar (3,4%, motsv 2% växtsteroler) 2 gram per förpackning. Energi (kcal / kj) Protein (gram) Kolhydrat (varav sockerarter) (gram) Fett (varav mättat) (gram) 52 / 217 3,2 5,8 (5,7) 1,5 (0,2) Syntetisk smak För söt Smakar som en medicin man fick som liten 52 / 217 3,2 5,8 (5,7) 1,5 (0,2) För söt. För mycket smak kemisk. Bra konsistens. Parfymerad. Jordgubb 52 / 217 3,2 5,8 (5,7) 1,5 (0,2) God smak Lagom söt Medicinsmak Ananas / Passion växtsterolberedning Diminicol 1,9 g växtsteroler /100 gram (motsv 1,5 gram per förpackning) 75 / 300 1,5 7,5 (7) Varav 3 g tillsatt socker. Omdöme Förpackning / webbhänvisning 4 (0,3) Tydlig ananassmak. Sur. Tunn. God. Blaskig. 4x 100 ml Plastflaska med folieförslutning. Omslag av kartong. 6x80 ml Hälsopåstående En per dag. Dokumenterad kolesterolsänkande effekt. Avsett för personer som har ett förhöjt kolesterolvärde. Vetenskapligt bevisat: Sänker kolesterolvärdet. Innehåller växtsteroler med en dokumenterad kolesterolsänkande effekt. Växtsterolen är godkänd enligt EU:s novel food-förordning. Innehåller växtsteroler Sänker kolesterolvärdet samt Växsteroler minskar upptaget av kolesterol och sänker därmed blodkolesterolvärdet. Det rekommenderade dagliga intaget av växtsteroler är mellan 1-3 gram för att få en kolesterolsänkande effekt. Priser Produkt Pris per förpackning Årskostnad Gefilus 16,95 (4 st) kr Proviva shot 19,50 (4 st) kr Actimel 18,95 (4 st) kr Becel pro.active yoghurtdryck 32,95 (4 st) kr Prima Liv Yoghurtshot 24,20 (6 st) kr Knorr Vie 19,95 (3 st) 34,95 (6 st) kr kr God morgon shot 22,95 (4 st) kr Produktspecifika hälsopåståenden Sedan hösten 2001 är det i Sverige tillåtet att göra produktspecifika hälsopåståenden i marknadsföringen av livsmedel, så kallade produktspecifika fysiologiska påståenden, PFP. Om en producent i sin marknadsföring vill påstå att en viss produkt i sig har vissa hälsofrämjande egenskaper måste detta styrkas. Fram tills januari 2007, då den nya EG-förordningen om närings- och hälsopåståenden infördes, har ansökningar om granskning av den dokumentation som styrker påståendet handlagts av SNF, Swedish Nutrition Foundation. Granskningen har utförts av en expertpanel, utsedd av SNF:s forskningsnämnd. De vetenskapliga kraven har varit mycket höga och man har bl.a. krävt studier gjorda på människor som visar att påståendet är sant. I de fall expertpanelen funnit att dokumentationen varit tillräcklig för att stödja hälsopåståendet får produkten marknadsföras med det så kallade hp-info-märket, även kallad PFP-loggan, se bild. (källa: Sedan 2007 gäller istället en EU-förordning om närings- och hälsopåståenden som ger samma regler och förutsättningar i alla EU-länderna gärna länk till SLV- och SNF-info. Granskningen av vetenskaplig dokumentation kommer nu att göras av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA.

12 Drickande och hälsa hos medelålders kvinnor En av tio medelålders svenska kvinnor dricker på en nivå som anses riskabel (mer än 9 glas vin i veckan). Intensivdrickande (minst 4 glas vin vid ett tillfälle) är inte heller ovanligt, visar en avhandling från Lunds universitet. Det är Jenny Rundberg från Avdelningen för psykiatri som gjort studierna. Utgångspunkten är en stor hälsoundersökning som gjordes av kvinnor i åldrarna år i Lund med omnejd. Ur denna har Jenny Rundberg tagit fram uppgifter om bland annat alkohol och psykisk hälsa. Här är några av resultaten: Tre fjärdedelar av kvinnorna drack alkohol regelbundet. De flesta drack bara lite, men en tiondel hade en riskabelt hög konsumtion. Av de nio tiondelar av kvinnorna som drack alkohol, så hade 40 procent ägnat sig åt intensivdrickande minst en gång under den senaste månaden. Somliga sa sig dricka alkohol för att känna sig mindre spända, vilket kan innebära en risk att utveckla missbruk. Psykiska symtom var vanliga. Över hälften av kvinnorna hade två till sex symtom som almän trötthet, nedstämdhet, svårigheter att koppla av, sömnproblem och irritation, och 22 procent hade hela sju psykiska symtom. Kvinnor med många psykiska besvär hade också ofta många fysiska besvär. De kvinnor som inte drack alkohol regelbundet hade sämre fysisk hälsa och social situation. De hade oftare lägre utbildning, var ensamstående och förtidspensionärer eller långtidssjukskrivna. Att dessa kvinnor drack mindre alkohol kan bero på att kvinnor som är gifta och yrkesarbetande har bättre ekonomi och fler sociala miljöer där vin och sprit förekommer, tror Jenny Rundberg. Hon hoppas att hennes resultat ska öka medvetenheten inom vården om hur vanligt det är med psykiska symtom hos medelålders kvinnor, och att inte så få kvinnor också har en riskabelt hög alkoholkonsumtion. Läkare bör gärna fråga efter den psykiska hälsan hos kvinnor som söker för fysiska problem. De bör också vara medvetna om att alkoholkonsumtionen kan vara hög även - eller inte minst - hos kvinnor som har en bra social och ekonomisk situation, menar hon. Avhandlingen heter Alcohol use and mental health in middle-aged women. Källa: Lunds universitet Physical activity, moderate alcohol intake Improved survival Physical activity and moderate alcohol consumption may help reduce fatal ischemic heart disease (IHD) and all-cause mortality, reports the European Heart Journal. Nearly 12,000 Danish adults without previous IHD reported their alcohol intake and physical activity level and then were followed for about 20 years. Overall, about half died, with IHD accounting for 20% of the deaths. After adjustment for confounders such as age and smoking status, active subjects had lower risks for fatal IHD and all-cause mortality than inactive subjects, and moderate drinkers (1 to 14 drinks a week) had lower mortality risks than nondrinkers. A combination of physical activity and moderate drinking appeared most beneficial active subjects who consumed at least one drink weekly had up to a 50% lower risk for fatal IHD and up to a 33% lower all-cause mortality risk. European Heart Journal The combined influence of leisure-time physical activity and weekly alcohol intake on fatal schaemic heart disease and all-cause mortality Jane Østergaard Pedersen 1,2*, Berit Lilienthal Heitmann 2, Peter Schnohr 3, and Morten Grønbæk 1 1 Centre for Alcohol Research, National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Øster Farimagsgade 5A, 2nd Floor, 1399 Copenhagen, Denmark; 2 Research Unit for Dietary Studies, Institute of Preventive Medicine, Centre for Health and Society, Copenhagen, Denmark; 3 The Copenhagen City Heart Study, Epidemiological Research Unit, Bispebjerg University Hospital, Copenhagen, Denmark Aims To determine the combined influence of leisure-time physical activity and Adherence to a DASH-Style Diet and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke in Women Teresa T. Fung, ScD; Stephanie E. Chiuve, ScD; Marjorie L. McCullough, ScD; Kathryn M. Rexrode, MD; Giancarlo Logroscino, MD, PhD; Frank B. Hu, MD, PhD Background The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet has been shown to lower blood pressure, but little is known about its long-term effect on cardiovascular end points. Our objective was to assess the association between a DASH-style diet adherence score and risk of coronary heart disease (CHD) and stroke in women. Methods In this prospective cohort study, diet was assessed 7 times during 24 years of follow-up ( ) with validated food frequency questionnaires. A DASH score based on 8 food and nutrient components (fruits, vegetables, whole grains, nuts and legumes, lowfat dairy, red and processed meats, sweetened beverages, and sodium) was calculated. Lifestyle and medical information was collected biennially with a questionnaire. The Cox proportional hazard model was used to adjust for potential confounders. The weekly alcohol intake on the risk of subsequent fatal ischaemic heart disease (IHD) and all-cause mortality. Methods and results Pospective cohort study of Danes aged 20 years or older and without pre-existing IHD. During 20 years offollow-up, 1242 cases of fatal IHD occurred and 5901 died from all causes. Within both genders, being physically active was associated with lower hazard ratios (HR) of both fatal IHD and all-cause mortality than being physically inactive. Further, weekly alcohol intake was inversely associated with fatal IHD and had a U-shaped association with all-cause mortality. Within level of physical activity, nondrinkers had the highest HR of fatal IHD, whereas both non-drinkers and heavy drinkers had the highest HR of all-cause mortality. Further, the physically inactive had the highest HR of both fatal IHD and all-cause mortality within each category of weekly alcohol intake. Thus, the HR of both fatal IHD and all-cause mortality were low among the physically active who had a moderate alcohol intake. Conclusion Leisure-time physical activity and a moderate weekly alcohol intake are both important to lower the risk of fatal IHD and all-cause mortality. study population comprised female nurses aged 34 to 59 years without a history of cardiovascular disease or diabetes in The main outcome measures were the numbers of confirmed incident cases of nonfatal myocardial infarction, CHD death, and stroke. Results We documented 2129 cases of incident nonfatal myocardial infarction, 976 CHD deaths, and 3105 cases of stroke. After adjustment for age, smoking, and other cardiovascular risk factors, the relative risks of CHD across quintiles of the DASH score were 1.0, 0.99, 0.86, 0.87, and 0.76 (95% confidence interval, ) (P <.001 for trend). The magnitude of risk difference was similar for nonfatal myocardial infarction and fatal CHD. The DASH score was also significantly associated with lower risk of stroke (multivariate relative risks across quintiles of the DASH score were 1.0, 0.92, 0.91, 0.89, and 0.82) (P =.002 for trend). Cross-sectional analysis in a subgroup of women with blood samples showed that the DASH score was significantly associated with lower plasma levels of C-reactive protein (P =.008 for trend) and interleukin 6 (P =.04 for trend). Conclusion Adherence to the DASH-style diet is associated with a lower risk of CHD and stroke among middle-aged women during 24 years of follow-up. Arch Intern Med. 2008;168(7): vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt

13 Lathund för näringsdrycker Dietisterna Marie von Post Skagegård och Susanne Eriksson, Geriatrisken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har tagit fram en lathund över de stora nutritionsföretagens näringsdrycker. En översikt som de flesta dietister säkert varmt välkomnar. av Magnus Forslin Marie von Post Skagegård & Susanne Eriksson Marie von Post Skagegård berättar att det har varit en hel del arbete med att göra sammanställningen, men säger också att det kändes nödvändigt att ta fram det här verktyget. De geriatriska avdelningarna var i stort behov av en lathund. Nutritionsföretagen har egna informationsblad över sina produkter, som de delar ut. De är visserligen användbara, men de ger ingen översikt och inga jämförelser med alternativa kosttillägg görs. Det underlättar mycket för vårdpersonalen att ha de upphandlade produkterna från de olika företagen på samma ställe. Marie berättar vidare att det här är en uppdaterad version av lathunden. Den första togs enbart fram för geriatriken, men andra avdelningar på sjukhuset blev intresserade. Med hjälp av dietister på vuxensidan har man nu utvecklat en lathund som omfattar behovet på de flesta avdelningarna, dock ej barn. Förutom sju avdelningar på geriatriken, finns den nu även på akut- och infektionsavdelningarna som köpt in lathunden. Dessutom har några av dietisterna i primärvården i Uppsala börjat använda den när de utbildar husläkare som har förskrivningsrätt på kosttillägg. Möjligheten finns nu även för övriga som är intresserade att köpa in lathunden. Lathundens upplägg Lathunden består dels av en lättåskådlig översikt över alla produkter och vilka diagnosgrupper de lämpar sig för (den ses här intill), dels finns informationssidor som berättar hur lathunden bör användas. Här finner vi en hel del praktiska tips och råd kring näringsdrycker. Vi betonar betydelsen av att man i första hand berikar maten extra och ger konkreta råd om hur man gör detta innan man sätter in näringsdrycker. Vi ger också tips på hur dryckerna kan blandas för att få olika konsistenser och smaker. Det finns många aspekter som vårdpersonalen bör känna till för att näringsdryckerna skall komma till bästa möjliga nytta. Det finns även utförligare rekommendationer för varje diagnosgrupp än vad vi ser på matrisen på nästa sida. Lathunden är givetvis ett levande dokument. Produkter utvecklas eller byts ut, varför det hela tiden kommer att göras uppdateringar. Grundarbetet är emellertid i stort sett klart. Är du intresserad av att beställa Lathunden i sin helhet kan du skriva till Marie på Ange namn och adressuppgifter så kontaktar hon dig när Lathunden är klar för distribution. DietistAktuellt juni 2008 No 3 vol.xix 13

14 14 vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt

15 Nytt namn. Samma innehåll. Ett av Sveriges mest använda kosttillägg Nutridrink byter nu namn till Fortimel Energy. Innehåll och smak är samma som tidigare. Fortimel Energy är ett komplett, energirikt kosttillägg för alla med liten aptit som inte äter tillräckligt av den vanliga maten. Kcal Protein g Kostfiber g 0 Nutricia Nordica AB Tel

16 Äntligen kan barndietister också förskriva nutritionsprodukter. (I alla fall nästan) Socialstyrelsen har under den gångna våren hamnat i blåsväder vid ett flertal tillfällen. Dels har det varit diskussion om myndigheten föregripigt den utredning som skall uppdatera rekommendationerna vid diabetes, dels har man kritiserats för att upplösa den grupp som var tillsatt för att genomföra utredningen därför att man ansåg att risk för jäv förelåg. Caroline Törnqvist, dietist på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Linköping- Motala, ger vidare ett exempel på Socialstyrelsens ibland minst sagt märkliga hantering av vissa frågor. av Magnus Forslin Alla dietister är väl bekanta med alla turer genom åren kring förskrivning, livsmedel för skilda näringsändamål, osv, med olikheter över landet och onödig byråkrati som inte sällan drabbat patienterna. Flera dietister har under åren försökt att få till ett effektivt och homogent system, dock utan större framgång. En önskvärd aspekt har varit att även barndietister skall kunna förskriva nutritionsprodukter. Dietisten är den som är bäst skickad att göra detta. Läkarna har inte möjlighet att hålla sig uppdaterade på alla nutritionsprodukter. För tio år sedan fanns det två sondnäringar en standardvariant och en energirik dito. Idag är utbudet mycket stort med både ålders- och diagnosspecifika produkter (se föregående artikel). I dag får dietisterna förskriva produkter för vuxna. Men det är egentligen viktigare att de får göra det för barn. Barn är känsligare och riskerna är större om det blir fel. Så resonerade även dietist Caroline Thörnqvist som vidtalade sina chefer för att se huruvida läkarna inte kunde delegera förskrivningen. Alla tyckte det var en jättebra idé, berättar hon. Och cheferna kontaktade Socialstyrelsen som också gick med på det hela. Hela processen gick oerhört smidigt och vi dietister började vässa pennorna. Bara ett struntformalia skulle lösas: Vilken kod skulle användas? Den personliga eller den för arbetsplatsen? Carolines chef ringde upp handläggaren på Socialstyrelse som svarade: Finns det ingen kod? Nej, då går det inte. Hade vi legat lågt och använt arbetsplatskoden så hade allts smidigt rullat på. Nu blev det stopp och väntan på utredning. Caroline Thörnqvist är emellertid inte den som ger upp, utan lyckades kringgå byråkratin genom att göra som på vuxensidan: Alla våra nutritionsprodukter till vuxna förskrivs via vårat kök, dvs för dem över sexton, liksom alla våra aggregat, matslangar, matsprutor. Men varför inte förskriva för barn via köket? Då slipper vi skriva licenser eller livsmedelsanvisningar. Sagt och gjort. Nu går alla nutritionsprodukter för barn via köket. Alla utom glutenfritt som går via apoteket. Köksvägen fungerar alldeles utmärkt. Socialstyrelsen skulle bara veta, skrattar Caroline avslutningsvis. Men det här upplägget har de faktiskt inget med att göra. Det här kan man säkert göra på andra håll i landet. 16 vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt

17 Nanna 1-2 sida Sida 1 Vin kan skydda mot demens Det kan finnas beståndsdelar i vin som skyddar mot demens. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin. Resultaten baseras på kvinnor som ingick i den så kallade Kvinnoundersökningen När de undersöktes av läkare fick de uppge hur ofta de drack vin, öl och starksprit genom att välja mellan sju kategorier i skalan från aldrig till dagligen. Forskarna vet inget om hur mycket de drack vid varje tillfälle, eller hur korrekta uppskattningarna var. För varje dryck som kvinnorna angett att de drack mer än en gång i månaden klassificerades de som en konsument av just den drycken. 34 år efter den första undersökningen hade 162 kvinnor fått diagnosen demens. Resultaten visar att bland de kvinnor som angett att de drack vin fanns betydligt lägre andel demensdrabbade, medan detta samband inte fanns hos dem som uppgett att de regelbundet drack öl eller starksprit. Den grupp som hade minst andel demens var de som hade angett att den enda alkohol de drack var vin, säger professor Lauren Lissner som leder studien i samarbete med professor Ingmar Skoog, båda Sahlgrenska akademin. Trots det vill forskarna inte ge några rekommendationer huruvida en kvinna ska börja dricka vin, fortsätta dricka vin eller öka sin konsumtion. Det är också viktigt att poängtera att dessa resultat inte kan generaliseras för män som har ett annat dryckesmönster. Vi måste vara mycket försiktiga när vi tolkar dessa resultat, eftersom vi i den här typen av befolkningsundersökningar inte kan se vad som är orsak och vad som är verkan. Det kan finnas andra faktorer hos kvinnor som dricker vin som gör att de får ett skydd mot demens, saker som vi inte kan mäta. Men det funna sambandet är starkt och kan inte förklaras med andra faktorer som vi kan mäta, som utbildning, BMI och rökning, säger Lauren Lissner. Sedan tidigare vet forskarna att dryckesvanorna hos svenska kvinnor har förändrats de senaste decennierna. Dagens kvinnor dricker mer vin och starksprit, men mindre öl, än tidigare generationer. Till exempel visar studien att mindre än 20 procent av medelålders kvinnor drack vin varje vecka i slutet av 60-talet. Idag uppger drygt hälften av kvinnorna i den åldern att de dricker vin varje vecka. Dessa resultat, i kombination med att kvinnor idag dricker mer vin än för 40 år sedan, visar att det är viktigt att fortsätta att forska om detta samband. I framtida analyser ska vi studera effekten på mer specifika typer av demens, som Alzheimers sjukdom. Andra forskningsmetoder kommer att behövas för att se vilken roll vin och andra alkoholhaltiga drycker har för utvecklingen av demens, säger Lauren Lissner. fakta kvinnoundersökningen Den här studien baseras på Populationsundersökningen av kvinnor i Göteborg, kallad Kvinnoundersökningen, som startades kvinnor i åldrarna 38, 46, 50, 54 och 60 år undersöktes då av läkare och blev intervjuade om sina liv. Dessa kvinnor har sedan undersökts på samma sätt igen åren 1974, 1980, 1992, 2000 och Samma år har nya kvinnor rekryterats till undersökningen, vilket gör det möjligt att både följa en viss generation genom livet och att jämföra olika generationer med varandra. Tidskrift: American Journal of Epidemiology Artikelns titel: Alcohol Beverages and Incidence of Dementia: 34- Year Follow-up of the Prospective Population Study of Women in Göteborg För gladare mage och jämnare blodsocker - Nyttiga Fria Fiber Vid diabetes är kostens fiberinnehåll av stor betydelse för att uppnå en jämn blodsockernivå. Glutenfri kost är ofta fiberfattig, vilket innebär problem för många med både diabetes och celiaki. Välj Fria Fiber så är det lätt att öka fibermängden i kosten. Fria Fiber är en av marknadens mest fiberrika glutenfria bröd med 9 % fiber. Lika fiberrikt som ett riktigt grovt vanligt bröd! Det är dessutom osötat vilket gör det till ett ypperligt alternativ för dem som har både celiaki och diabetes. Fibrerna kommer från fullkornsflingor av bovete, solrosfrö, linfrö, sockerbetsfiber och psylliumfröskal. Finns i frysdiskarna hos ICA, Coop, Vi och Hemköp. Näringsvärden och överkänslighetstabell hittar du på vår hemsida NANNA MOSSBERG LEG. DIETIST Författare: Kirsten Mehlig, Ingmar Skoog, Xinxin Guo, Madlen Schütze, Deborah Gustafson, Margda Waern, Svante Östling, Cecilia Björkelund och Lauren Lissner Läs artikeln i sin helhet: Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet DietistAktuellt juni 2008 No 3 vol.xix 17

18 Patienter med kronisk hjärtsvikt har onödigt strikta vätskerekommendationer En mindre strikt vätskerekommendation för patienter med kronisk hjärtsvikt kan minska problem med törst utan att tillståndet för patienterna försämras. Det framgår av Marie Holsts avhandling Self-care behaviour and daily life experiences in patients with chronic heart failure, som hon disputerade på vid Fakulteten för Hälsa och samhälle i mars. Marie Holst har under sitt tioåriga arbete med patienter med kronisk hjärtsvikt upptäckt att de ofta är törstiga och torra i munnen. Muntorrhet kan leda till förändrat smaksinne, försämrad munhälsa och i värsta fall talsvårigheter. Törsten och muntorrheten beror bland annat på den vätskedrivande behandlingen och den vätskerestriktion patienterna är rekommenderade, i gällande riktlinjer 1,5-2 liter vätska per dygn. Räknat på vätskebehovet för en person som väger 80 kg innebär det ett dagligt underskott på nästan 1 liter. Med dagens effektiva farmakologiska behandling bör behovet av denna vätskerestriktion omprövas eftersom den medför obehag hos patienterna, säger Marie Holst. Resultatet av hennes studie indikerar att en mer individuellt anpassad vätskerekommendation är både säker och fördelaktig för patienter med stabil kronisk hjärtsvikt, något som aldrig tidigare visats. I studien deltog patienterna i två interventioner. Under intervention 1 uppmanades de att inte dricka mer än 1,5 liter per dag. Under intervention 2 var det rekommenderade vätskeintaget individuellt anpassat och baserat på kroppsvikten. Resultatet visar ingen skillnad mellan interventionerna när det gäller hälsorelaterad livskvalitet, symtom, fysisk kapacitet eller inläggning på sjukhus. Däremot var upplevd törst och svårigheter att hålla vätskerekommendationen betydligt mindre när vätskeintaget var individuellt anpassat. Syftet med Marie Holsts avhandling är att beskriva egenvårdsbeteendet och upplevelserna av det dagliga livet hos patienter med kronisk hjärtsvikt. I en annan delstudie beskrivs egenvårdsbeteendet hos patienter med kronisk hjärtsvikt under ett år efter en patientutbildning. Resultaten visade inga förändringar under uppföljningstiden och pekar på att det inte räcker med ett utbildningstillfälle för att förbättra egenvårdsbeteendet och den hälsorelaterade livskvaliteten. Marie Holst har också genom en intervjustudie beskrivit hur patienter med kronisk hjärtsvikt upplever och hanterar sitt dagliga liv. Studien visar att patienterna inte ser nattsvart på sin situation utan är rätt positiva, säger hon. Resultatet beskrivs i två huvudteman: Hindrande och Främjande krafter, där det första temat belyser svårigheterna och det andra hur patienterna anpassar sig och hanterar det dagliga livet. Genom att införa mindre strikta vätskerekommendationer kan en begränsning tas bort och det dagliga livet bli lite lättare att leva för patienter med hjärtsvikt, säger Marie Holst. Hon tror att hennes avhandling kan komma till stor nytta i kliniska verksamheter, t ex i patientutbildning. Avhandlingen kan också användas i sjuksköterskeutbildningen och i vidareutbildningar för sjuksköterskor. Källa: Malmö högskola Undervisningsmaterial om kost och hälsa _Fysisaktivitet og vaegt 20/06/06 14:30 Side 1 Fysisk aktivitet o ch vikt INFORMATIONSH ÄFTE FRA ÅN DANISCO SUGAR Fysisk aktivitet och vikt ett undervisningsmaterial med de senaste rönen om vikt och fysisk aktivitet. Broschyren ger en god inblick i de många aspekter och fackuttryck som är kopplade till ämnena vikt och fysisk aktivitet och kan t.ex. användas i projekt om hälsa. Broschyren kan användas på högstadiet, men är relevant för alla som är intresse - rade av hälsa och livsstilsfaktorer. Fysisk aktivitet och vikt är en kostnadsfri broschyr på 28 sidor och kan laddas ner eller beställas från 18 vol. XIX No 3 juni 2008 DietistAktuellt Danisco Sugar, Malmö First you add knowledge...

19 Förslag till nya råd om alkohol vid amning Livsmedelsverket avråder inte helt från alkohol vid amning enligt ett förslag till nya råd för ammande kvinnor. Enligt råden, som skickas på remiss, innebär det inte någon nu hälsofara för barnet om mamman dricker alkohol motsvarande ett till två glas vin en till två gånger i veckan. Råden grundas på befintlig forskning inom området och har tagits fram med hjälp av experter inom olika områden. Utifrån den forskning som finns är vår slutsats att det inte finns några medicinska skäl att helt avstå från alkohol under amning. Den mängd som barnet kan få i sig via bröstmjölken är liten, om man dricker ett till två glas vin. Däremot är det viktigt att föräldrarna uppmärksammas på att omsorgen om barnet kan påverkas vid alkoholkonsumtion, säger Annica Sohlström, chef för nutritionsavdelningen vid Livsmedelsverket. I de nya råden har den vetenskapliga grund som finns värderats. Eftersom det vetenskapliga underlaget är relativt litet är det svårt att sätta en exakt nivå för hur mycket alkohol som inte är skadligt för barnet vid amning. Det finns inga studier som tyder på att alkohol skulle ha positiva effekter för amningen. Rådet ska inte ses som en uppmaning till kvinnor att dricka alkohol under amningsperioden. Däremot finns det ingen anledning för kvinnor att sluta amma för att de vill dricka ett enstaka glas vin, säger Annica Sohlström. För närvarande pågår en revidering av alla kostråd till gravida och ammande. I revideringen har befintlig forskning gåtts igenom och faktaunderlagen har diskuterats med experter inom olika områden. Samtliga råd kommer att skickas ut på remiss inom en månad. När det gäller gravida kvinnor kvarstår rådet att helt avstå från alkohol under graviditeten. Källa: Livsmedelsverket Fluor i mjölken ett sätt att minska karies Kaffe kan skydda mot bröstcancer Beroende på vilken variant man har av en viss gen, så kan en kaffekonsumtion på minst två-tre koppar om dagen antingen minska den totala risken för bröstcancer eller göra att eventuell cancer kommer senare. Det visar ny forskning från Lunds universitet och Malmö högskola. Kaffets verkan hänger samman med östrogenerna, de kvinnliga könshormonerna. Vissa nedbrytningsprodukter av dessa hormoner är kända för att vara cancerframkallande, och olika komponenter i kaffe kan ändra nedbrytningen så att kvinnan får en bättre sammansättning av olika östrogener. Dessutom innehåller kaffe koffein som också verkar tillväxthämmande på cancerceller. Cancerforskaren Helena Jernström och hennes medarbetare har studerat kaffedrickandet hos nära 460 bröstcancerpatienter som behandlats i Lund. Resultaten visar att kaffets effekt varierar beroende på vilken variant kvinnorna haft av en gen kallad CYP1A2, som kodar för ett enzym som bryter ner både östrogen och kaffe. Hälften av kvinnorna hade en variant kallad A/A, medan de övriga hade antingen A/C eller C/C. De kvinnor som hade någon av C-varianterna, och som druckit minst tre koppar kaffe om dagen, fick bröstcancer betydligt mer sällan än kvinnor med A/A-varianten med samma kaffekonsumtion. Deras cancerrisk var bara två tredjedelar av de andra kvinnornas, förutsatt att de inte tagit någon hormonersättning efter klimakteriet, säger Helena Jernström. A/A-kvinnor som druckit mer än två koppar kaffe om dagen fick en mer tvetydig hjälp av sin kaffekonsumtion. Å ena sidan kom deras cancer betydligt senare än hos kvinnor som sällan eller aldrig drack kaffe vid i medeltal 58 års ålder i stället för vid 48 år. Å andra sidan fick nära 15 procent av dessa kvinnor östrogen-okänsliga (ER-negativa) tumörer som är mer svårbehandlade. Merparten hade ändå östrogenkänsliga och mer lättbehandlade tumörer. Och kvinnor som får bröstcancer vid en högre ålder klarar sig oftast bättre än de som får det tidigt, säger Helena Jernström. Hon framhåller dock att det är för tidigt att göra några kostrekommendationer om kaffedrickande: Det här är nya data som måste bekräftas i andra studier innan vi kan gå ut med några rekommendationer. Om nu kaffe ger ett visst skydd mot bröstcancer, så borde kvinnor i kaffedrickarlandet Sverige ha färre sjukdomsfall än andra länder. Det stämmer också, åtminstone jämfört med USA. Där är andelen bröstcancerfall i befolkningen betydligt högre, och där dricks också både mer koffeinfritt kaffe och mindre kaffe över huvud taget. Forskningsresultaten är publicerade i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, med doktoranden Erika Bågeman som förstaförfattare. Källa: Lunds universitet Enligt världshälsoorganisationen WHO kan fluoriderad mjölk vara en alternativ metod för att förebygga karies hos barn och ungdomar i områden där det är svårt att exponera dem för fluor på andra sätt. I fältstudier där barn har serverats mjölk med fluor i skolan har man funnit positiva effekter på kariesförekomsten. I en avhandling av Kristina Engström, är doktorand vid enheten för pedodonti, Umeå universitet, och verksam vid specialisttandvården, Länssjukhuset i Halmstad, studeras mer i detalj vad som händer i munnen hos dem som dricker mjölk med fluor. De viktigaste resultaten var förhöjda fluorvärden under 15 minuter i saliv och upp till fyra timmar i plack. Fluorkoncentrationerna påverkades inte nämnvärt om personerna samtidigt intog föda. Tillgängligheten av fluor från mjölk var något lägre än tillgängligheten av fluor från vatten. Ett dagligt intag av fluoriderad mjölk påverkade inte salivens sammansättning av kariesbakterier men deras syraproduktion minskade något. Källa: Umeå universitet DietistAktuellt juni 2008 No 3 vol.xix 19

20 oatly

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Livsmedel för speciella medicinska ändamål Livsmedel för speciella medicinska ändamål Näringsdrycker vad, varför, för vem? Näringsdrycker/kosttillägg, som används i kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring, eller där speciell kost behövs.

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL Vägen till att lyckas börjar med ett beslut om en förändring. Den här guiden är för dig som vill börja ta de första stegen. Hej och välkommen! Kroppen är fantastisk och vi har

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 09.40 Vad har hänt sedan sist? 10.40 Motiverande samtal Monica Jonsson, universitetslektor/barnmorska 11.00 Salut-satsningen

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

AGENDA. Non communicable disease - NCD. Sjuklighet och dödsorsaker i Europa 2015-11-03

AGENDA. Non communicable disease - NCD. Sjuklighet och dödsorsaker i Europa 2015-11-03 AGENDA HUR VILL DIETISTER ARBETA MED PREVENTION OCH BEHANDLING AV KRONISKA SJUKDOMAR? Matens betydelse för kroniska sjukdomar Nationell strategi för Kroniska sjukdomar och arbetet med sjukdomsförebyggande

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Nutrition vid cancer. Viktnedgång. Dålig aptit. Kostråd. Grundläggande onkologisk vård. Christina Persson Leg dietist, Med dr

Nutrition vid cancer. Viktnedgång. Dålig aptit. Kostråd. Grundläggande onkologisk vård. Christina Persson Leg dietist, Med dr Nutrition vid cancer Grundläggande onkologisk vård Christina Persson Leg dietist, Med dr Kostråd Vid kurativ behandling Vid adjuvant behamdling Vid palliativ vård I livets slutskede Mat och näring Ess-gruppens

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare.

Nyligen tillblandad ersättning i flaska kan antingen värmas i vattenbad eller i flaskvärmare. Tillredning av ENFAMIL A.R. 1. Tvätta händerna noga med tvål och vatten före tillredning av ersättningen. Rengör och koka flaskor, nappar, lock och andra tillbehör minst 1 min. 2. Koka vattnet minst 1

Läs mer

Se till att barnet är hungrigt när det ska prova första gången. Ha tålamod. Det kan behövas flertalet försök innan barnet vänjer sig vid en ny smak.

Se till att barnet är hungrigt när det ska prova första gången. Ha tålamod. Det kan behövas flertalet försök innan barnet vänjer sig vid en ny smak. ATT BÖRJA MED NUTRAMIGEN AA Eftersom Nutramigen AA inte är baserad på mjölkprotein så skiljer den sig i lukt och smak från vanlig modersmjölksersättning. Nedan följer några tips på hur du kan vänja ditt

Läs mer

Se till att barnet är hungrigt när det ska prova första gången. Ha tålamod. Det kan behövas flertalet försök innan barnet vänjer sig vid en ny smak.

Se till att barnet är hungrigt när det ska prova första gången. Ha tålamod. Det kan behövas flertalet försök innan barnet vänjer sig vid en ny smak. r ATT BÖRJA MED PREGESTIMIL Eftersom proteinet i Pregestimil är höggradigt hydrolyserat så skiljer den sig i lukt och smak från vanlig modersmjölksersättning. Nedan följer några tips på hur du kan vänja

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7

Mat, måltider & hälsa. Årskurs 7 Mat, måltider & hälsa Årskurs 7 Med alla näringsämnen Det finns 6 stycken näringsämnen: - Kolhydrater - Protein Engerigivande. Vi behöver - Fett ganska mycket av dessa. - Vitaminer - Mineraler Ej engerigivande.

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Näringen du behöver. Mellanmålen du vill ha.

Näringen du behöver. Mellanmålen du vill ha. Näringen du behöver. Mellanmålen du vill ha. Fresubin 2 kcal Drink i mini-flaska, perfekt som mellanmål. DEN GODA SMAKEN finns nu i 125 ml mini-flaska! När aptiten sviker är det ännu viktigare att maten

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Se till att barnet är hungrigt när det ska prova första gången. Ha tålamod. Det kan behövas flertalet försök innan barnet vänjer sig vid en ny smak.

Se till att barnet är hungrigt när det ska prova första gången. Ha tålamod. Det kan behövas flertalet försök innan barnet vänjer sig vid en ny smak. ATT BÖRJA MED NUTRAMIGEN AA Eftersom Nutramigen AA inte är baserad på mjölkprotein så skiljer den sig i lukt och smak från vanlig modersmjölksersättning. Nedan följer några tips på hur du kan vänja ditt

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

LCHF = ökad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdom?

LCHF = ökad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdom? LCHF = ökad risk för cancer och hjärt- och kärlsjukdom? Inledning Mycket fokus inom forskningen idag ligger på livsstilsrelaterade sjukdomar, bland annat gällande näringsintag och hälsa. I Sverige har

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Viktminskning och Modifast LCD

Viktminskning och Modifast LCD Viktminskning och Modifast LCD Utbildnings- & presentationsbilder OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt sätt. Kontakta Impolin

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre vara en utmärkt lösning. Resource 2.0+fibre är en näringsdryck som innehåller

Läs mer

Näringsdryck 2.0 fiber Choklad

Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Storlek: 4x200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten,

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE

HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE HÅLL MAGEN I BALANS FAKTA OM NYA LACTOCARE Kontaktperson, Actavis Johanna Högfeldt, Produktchef Egenvård, Actavis, tel: 0721-81 28 58, E-post: JHogfeldt@actavis.se OM FAKTAMATERIALET Varannan svensk drabbas

Läs mer

Multivitaminer och bröstcancerrisk

Multivitaminer och bröstcancerrisk Multivitaminer och bröstcancerrisk Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften "American Journal

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förut drack svenskarna mycket alkohol.

Läs mer

PERSONER SOM ÄTER LITE

PERSONER SOM ÄTER LITE NYHET! Friska och goda mellanmål för PERSONER SOM ÄTER LITE Vid dålig aptit, risk för undernäring eller ofrivillig viktnedgång med vassleprotein DEN GODA SMAKEN NYCKELN TILL MER NÄRING God smak ökar lusten

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Mat och Cancer Bra mat efter cancerbehandling Ylva Orrevall, leg. dietist, med dr Centrum för cancerrehabilitering Stockholms läns landsting

Mat och Cancer Bra mat efter cancerbehandling Ylva Orrevall, leg. dietist, med dr Centrum för cancerrehabilitering Stockholms läns landsting Mat och Cancer Bra mat efter cancerbehandling, leg. dietist, med dr Centrum för cancerrehabilitering Stockholms läns landsting Dietister inom cancervård Fokus på patienter som är undernärda eller riskerar

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Matprat i primärvården

Matprat i primärvården Matprat i primärvården 23-24 november 2017 Borlänge och Mora Inger Stevén Rådgivare och Dietist Råd och beredskapsavdelningen Slutsatser Matvanor viktigaste riskfaktorn för ohälsa Vården vill samtala om

Läs mer

för god maghälsa inom vård och omsorg Ett resultat av svensk forskning

för god maghälsa inom vård och omsorg Ett resultat av svensk forskning för god maghälsa inom vård och omsorg Ett resultat av svensk forskning Information till vårdpersonal När kan ProViva vara bra? Vid antibiotikabehandling Orolig mage (gaser, diarré) IBS För att hålla maghälsan

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Nyhet! Liva Energi Svartvinbärsdryck Protein. Vad behövs det egentligen för att Elsa ska må bra?

Nyhet! Liva Energi Svartvinbärsdryck Protein. Vad behövs det egentligen för att Elsa ska må bra? Nyhet! Liva Energi Svartvinbärsdryck Protein Vad behövs det egentligen för att Elsa ska må bra? Ta väl hand om Elsa och hennes kamrater Den svenska vården och omsorgen är bra. Vårdpersonalen, både på sjukhus

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Sedan vi började med Souvenaid är vi ute mycket mer

Sedan vi började med Souvenaid är vi ute mycket mer Sedan vi började med Souvenaid är vi ute mycket mer En nutritionsåtgärd för personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom Symptom vid Alzheimers sjukdom Det första tecknet på Alzheimers sjukdom är

Läs mer

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juni 2005 (10.6) (OR. en) 9803/05 SAN 99 INFORMERANDE NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 9181/05 SAN 67 Ärende: Utkast till rådets

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna PRODUKTGRUPP PRODUKTNAMN SÄRSKILDA EGENSKAPER VOLYM SMAK Laktolåg KOMPLETTA Innehåller samtliga näringsämnen: fett, kolhydrater och protein samt vitaminer och mineraler. RIKA Vid undernäring, ökat energi-

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Om Fresubin 2 kcal DRINK. Ordination till: Dosering: ml ggr/dag. Ordinerande dietist/läkare: Övrig information: www.fresubin.se

Om Fresubin 2 kcal DRINK. Ordination till: Dosering: ml ggr/dag. Ordinerande dietist/läkare: Övrig information: www.fresubin.se Aprikos/Persika Skogsbär, Neutral, Toffee, Vanilj Om Fresubin 2 kcal DRINK Fresubin 2 kcal DRINK är en komplett näringsdryck med mycket energi och protein. Nutritionsbehandlingen kan varieras genom att

Läs mer

Äta för att prestera!

Äta för att prestera! Äta för att prestera! Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 woman) No Data

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel 2015-05-07 Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans

Läs mer

MAT OCH CANCER vad ökar och minskar risken?

MAT OCH CANCER vad ökar och minskar risken? MAT OCH CANCER vad ökar och minskar risken? Den här broschyren är en översättning av World Cancer Research Funds sammanfattning av forskning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar

Läs mer

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen.

Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Margarin: hjälper dig att följa de nya kostråden och skollagen. Bättre fettbalans i skolmaten. Bra fettbalans i skolmaten. Klara och tydliga rekommendationer. Nordiska Näringsrekommendationer i korthet

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

MAT OCH CANCER vad ökar och minskar risken?

MAT OCH CANCER vad ökar och minskar risken? MAT OCH CANCER vad ökar och minskar risken? Den här broschyren utgår från World Cancer Research Funds (WCRF) sammanfattning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar risken för cancer.

Läs mer

MAT OCH CANCER VAD ÖKAR OCH MINSKAR RISKEN?

MAT OCH CANCER VAD ÖKAR OCH MINSKAR RISKEN? MAT OCH CANCER VAD ÖKAR OCH MINSKAR RISKEN? Den här broschyren är en översättning av World Cancer Research Funds sammanfattning av forskning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Maten under graviditeten

Maten under graviditeten Maten under graviditeten Graviditet och mat I Sverige har vi goda möjligheter till bra mat och att äta väl under graviditeten behöver inte vara svårt. Den gravida bör liksom alla äta vanlig, varierad och

Läs mer

MAT OCH CANCER VAD ÖKAR OCH MINSKAR RISKEN?

MAT OCH CANCER VAD ÖKAR OCH MINSKAR RISKEN? MAT OCH CANCER VAD ÖKAR OCH MINSKAR RISKEN? Den här broschyren utgår från World Cancer Research Funds (WCRF) sammanfattning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar risken för cancer.

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

En ny serie hälsosamma mjölkdryck-, yoghurt-, & drickyoghurtprodukter

En ny serie hälsosamma mjölkdryck-, yoghurt-, & drickyoghurtprodukter En ny serie hälsosamma mjölkdryck-, yoghurt-, & drickyoghurtprodukter Immune för ditt immunsystem Balance håller magen i balans Bone Health för starka ben Arla Wellness mjölkdryck Immune för ditt immunsystem

Läs mer

Produkter för medfödda metabola sjukdomar

Produkter för medfödda metabola sjukdomar Produkter för medfödda metabola sjukdomar Barn och vuxna December 2011 Nutricia Nordica AB är ett nutritionsföretag med fokus på klinisk nutrition för barn och vuxna. Vår ambition är att med god service

Läs mer

Upphandling sammanställning. Sammanställning: Näringspreparat med tillbehör 2012 Avtalsperiod: 2012-05-02-2016-05-01

Upphandling sammanställning. Sammanställning: Näringspreparat med tillbehör 2012 Avtalsperiod: 2012-05-02-2016-05-01 Sammanställning: SLL980 Näringspreparat med tillbehör 2012 Avtalsperiod: 2012-05-02-2016-05-01 1 Kosttillägg, berikningspulver Berikningspulver Årsförbrukning: 1585 Innehåll per 100 g: Energi: =380 kcal,

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING Den här broschyren är en översättning av World Cancer Research Funds sammanfattning av forskning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer Mat vid cancer Mat vid cancer Varför ska man äta? Varför går man ner i vikt vid sjukdom? Hur ska man äta vid ofrivillig viktnedgång? Varför det är viktigt att äta Vad gör man vid minskad aptit? Mat vid

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Att genomföra en sockerutställning Copyright Bergklint education 2016

Att genomföra en sockerutställning Copyright Bergklint education 2016 Kunskap ger hälsa Att genomföra en sockerutställning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad är socker?... 3 Hur mycket socker kan man äta?... 3 Tillsatt socker i livsmedel... 3 Definition av tillsatt

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Hälsosamma Matvanor. Karin Kauppi Leg dietist/processledare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset

Hälsosamma Matvanor. Karin Kauppi Leg dietist/processledare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Hälsosamma Matvanor Karin Kauppi Leg dietist/processledare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Material anpassat för personer med nedsatt kognitiv förmåga (och alla andra) Syfte Temagrupp matvanor

Läs mer

En guidad tur i kostdjungeln

En guidad tur i kostdjungeln Malmö 2015-09-30 En guidad tur i kostdjungeln Staffan Lindeberg Distrikstläkare, Vårdcentralen Sankt Lars, Lund Docent i allmänmedicin, Centrum för primärvårdsforskning 1 Alla är överens detta är inte

Läs mer

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad

Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Elisabet Rothenberg, bitr. professor Högskolan Kristianstad Åldrandet en individuell process. Ur Healthy Ageing profiles

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Sv a r t a v i n b ä r 21 05 15 703 16 01. Tr o p i s k f r u k t 21 03 75 700 46 01 Va n i l j 21 03 76 700 06 01. Blandade smaker 21 06 36 703 16 1S

Sv a r t a v i n b ä r 21 05 15 703 16 01. Tr o p i s k f r u k t 21 03 75 700 46 01 Va n i l j 21 03 76 700 06 01. Blandade smaker 21 06 36 703 16 1S kosttillägg från fresenius kabi Fresubin 2 kcal DRINK Fresubin 2 kcal fibre DRINK* Komplett, energi- och proteinrik näringsdryck med* och utan fiber. 400 kcal/förp. Ap r i k o s/persika 21 05 87 710 16

Läs mer

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson

Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer. Dietistkonsult Norr Elin Johansson Västerbottens läns landsting Hälsoinspiratörer Dietist sedan 2006 Driver Dietistkonsult Norr sedan 2008 2 bloggar http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/ www.dietistkonsult.nu Föreläsningar, kostrådgivning

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Goda råd vid diarré & kräksjuka

Goda råd vid diarré & kräksjuka Goda råd vid diarré & kräksjuka Vad är diarré? Som diarré brukar man räkna tillstånd då barnet har 3 eller flera lösa avföringar per dag. Insidan av tarmen är irriterad vilket påskyndar passagen av mat

Läs mer

2.5 Fibre Compact Plommon-Mango

2.5 Fibre Compact Plommon-Mango Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4x125 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: VVatten, glukossirap, MJÖLKPROTEIN, rapsolja, fiber (oligofruktos, inulin),

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

"Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" www.maxadinfettforbranning.se

Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre www.maxadinfettforbranning.se 1 "Hur du blir av med ditt SOCKERSUG på 12 veckor eller mindre" Copyright www.maxadinfettforbranning.se LEGAL DISCLAIMER Den information som presenteras i denna rapport är på intet sätt avsedd som medicinsk

Läs mer

Beställningslista Mediq Sverige AB

Beställningslista Mediq Sverige AB Beställningslista Mediq Sverige AB Leveransadress: Kund Signatur: Beställningsdatum: Beställning från Mediq Sverige AB http://4care.mediqsverige.se, E post: ks.sjukvard@mediq.com Ɩ Telefon: 0771 999 888

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer