Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Allmän inriktning NSPHiG har under året fortsatt med uppdraget att för de ingående organisationerna driva arbetet för ökat inflytande och tillgänglighet inom till exempel politik, vård och utbildning. NSPHiG:s kansli har berett nätverkets möten, samordnat och genomfört beslutade uppgifter. NSPHiG har under året sökt samverkans forum med myndigheter och verksamheter som har varit viktiga instanser för de ingående organisationerna att få tillträde till och inflytande i. Utåtriktad verksamhet under 2011 Här följer ett urval av de forum och partners NSPHiG har arbetat i och samverkat med under Ledningsgrupp psykiatri Rättspsykiatriska vårdkedjan Kommittén för rättighetsfrågor Projektgrupp personliga ombud Berosam (missbruk) Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan och ABF Västkompetens Kampanjen (H)järnkoll Evidens (utbildningssamarbete) Utvecklande Revision Jonseredsseminarier Hälso- och sjukvårdsnämnderna Brukarråd GFC ( Mötesplats social ekonomi, utställning mm. ) GR lokala aktiviteter Mobilt fältteam Suicidpreventiva utbildningssatsningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa

2 NSPHiG har haft med två stycken representanter i Ledningsgrupp psykiatri, LGS, under året. GARP, där NSPHiG funnits med avslutades vid årsskiftet. NSPHiG har därefter haft regelbunden kontakt med Möjligheternas Hus. Varken Henrik eller Sonny valdes in som representanter i gruppen Kommittén för rättighetsfrågor och har därför inte varit aktiva där. Projektgruppen för personliga ombud avslutades under föregående år och Henrik skickade ut sista protokollet. Någon ny grupp har inte bildats utan personligt ombud har bett om att få medverka i de lokala NOSAM-grupperna för att lämna sina synpunkter, det ingår i deras uppdrag att registrera såkallade systemfel. Tyvärr försvårar det brukarinflytandet på verksamhetsnivå, då det inte kommer att finnas brukarrepresentantioner med i NOSAM. NSPHiG:s medlemsorganisationer har fått inbjudan skickat till Berosams brukarråd och har haft med medverkande under året. NSPHiG har under året haft kontakt med studieförbunden och har haft god kontakt med dessa, i synnerhet med Studieförbundet Vuxenskolan som lät nätverket presentera sig vid flera lokala förbund inom VG-regionen. NSPHiG:s egen utbildningsmodul på Nivå 2 Metoder för brukarsamverkan hölls under året vid två tillfällen och kommer att erbjudas igen under NSPHiG deltar med 2 platser i styrgruppen för projektet Västkompetens. (H)järnkoll har genomsyrat en stor del av verksamheten under året och kommer att redovisas separat längre fram i dokumentet. NSPHiG:s organisationer har deltagit som utbildare på Nivå 1-utbildningar i samverkan med utbildningsföretaget Evidens inom projektet Västkompetens. Projektet Utvecklande revision är avklarat. NSPHiG har medverkat vid flertalet Jonseredseminarier under året. Ett par av NSPHiG:s medlemsorganisationer blir kallade till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, NSPHiG har under året haft kontakt med politikerna i VGregionen. NSPHiG och organisationens medlemsföreningar har medverkat i det nya brukarråd som bildats inom psykiatri SU. Två möten hålls varje vår och höst. NSPHiG hyr lokaler av GFC och har bokat Mötesplats vid ett flertal engagemang sedan lokalen invigdes. NSPHiG har under året medverkat på GR:s konferanser, bland annat haft med bokbord på konferensen om psykisk ohälsa hos barn. NSPHiG har vid två tillfällen föreläst på GR om vikten av brukarinflytande. NSPHiG har också haft med en representant i arbetsgrupp som tagit fram en EFS-ansökan om att söka medel för ett arbetsmarknadsinriktat projekt. NSPHiG har funnits med i den arbetsgrupp som arbetat med frågor som rör mobilt fältteam.

3 NSPHiG:s medlemsorganisationer har varit inbjudna till att gå utbildningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa, SPIV som är en av medlemsorganisationerna har varit ansvariga för utbildningen. Kampanjen (H)järnkoll NSPHiG:s 16 lokala och regionala patient-, brukar- och närståendeorganisationer, har under årets gång samlat ett flertal representanter från region, kommun, länsstyrelsen, folkhälsoarbetet, hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och FOU-väst i en arbetsgrupp som träffats löpande och arbetat med kampanjen. Regeringen har beslutat förlänga kampanjen med ytterligare 3 år och NSPHiG är fortsatta kampanjsamordnare i Västra Götaland. NSPHiG har arbetat utifrån den aktivitetsplan som togs fram och fastställdes 2010 och som omfattade ett antal olika områden som organisationen arbetat med under året. Redovisning av kampanjen (H)järnkoll Kulturverkstad Inbjudan till olika delar av kulturlivet i Göteborg/VG för att möjliggöra ett samarbete med NSPHiG och samverkande organisationer till att skapa en kulturkampanj inom ramen för uppdraget. NSPHiG har haft regelbunden kontakt med bland annat Stadsteatern under året, men det har inte resulterat i något direkt samarbete. Samma sak kan sägas om Filmfestivalen där kontakt togs, men det fanns inget intresse för att samarbeta från deras håll. Utställning Inre rums utställning blir en del av Attityduppdraget. Utställningen vänder sig idag till allmänheten men också till bla. skolklasser i Västra Götaland. Utställningen kommer också att arbetas om till ett lite mindre format som är tänkt att fungera som vandringsutställning i VG under kampanjen. Inre rum producerar under 2011 en stor utställning om tvångsvård för SKL. Flera av Hjärnkolls ambassadörer bidrar med texter och erfarenhetsberättelser. Utställningen ska turnera runt i Sverige med start hösten Studieförbunden Kontakta de olika studieförbunden för att erbjuda dem föreläsare att tillgå i deras respektive ordinarie programutbud under kampanjen.

4 Henrik D. Ragnevi och Mårten Jansson var tillsammans med Anna Anteryd från Studieförbundet vuxenskolan runt omkring i Västra Götaland och presenterade NSPH samt studiecirklarna Din egenmakt och Med starkare röst. Medieproduktion Internt producera egna inslag som sketcher, intervjuer, debattinslag och reportage att läggas ut på Öppna kanalen och NSPHiG:s hemsida. Totalt finns 15 st. Öppna kanalen-tv i Sverige som vi kan erbjuda vårt producerade material. Precis som under föregående år så har NSPHiG valt inte prioritera detta område eftersom det är svårt att få genomslag och det finns ingen inom organisationen som arbetar med detta idag. Det regionala TV-mediet Öppna kanalen har flyttat in i samma lokaler som NSPHiG:s kansli. Vi planerar för att producera olika programinslag och köpa sändningstid framöver men måste hitta personer som är engagerade i detta. Extern Media Kontakta samtliga VG-lokala/regionala TV- och radiomedier och tidningar för att erbjuda dem information, intervjuer och eget producerat material om kampanjen och möjlighet att följa kampanjen. Under året var NSPHiG och (H)järnkoll med i Sveriges Radio P4, Västnytt och lokala dagstidningarna GP och Göteborgs Fria tidning vid ett flertal tillfällen. Hemsida Hemsidan byggs ut med Attitydavdelning för alla intresserade i VG som informationsknutpunkt där man kan se vad kampanjen kan erbjuda och för att komma i kontakt med kampanjorganisationen för föreläsningar av attitydambassadörer, inför konferenser, seminarier etc. NSPHiG:s hemsida ska också länka med den officiella kampanjsidan för att tydligöra kopplingen till nationella kampanjen och förmedlingen av attitydambassadörer. Hemsidan har fått en egen sektion för (H)järnkoll med kontaktuppgifter och information om den nationella kampanjen och artiklar. Hemsidan kommer att uppdateras och få en bättre koppling till sociala medier. Folkhälsosamordnare I nära samarbete med VG-regionens folkhälsokommitté planera förankring och spridning ut till samtliga folkhälsosamordnare i regionen. De enskilda folkhälsosamordnarna får som uppgift att vidare intressera sina nätverk och planera för hur man lokalt kan/vill utnyttja/driva kampanjen utifrån lokalt

5 intresse och förmåga. NSPHiG står till förfogande med Attitydambassadörer och med övriga insatser som kan komma att efterfrågas lokalt. NSPHiG hittade snabbt en god kontakt och samverkan med länets folkhälsosamordnare inför (H)järnkollsarbetet. Vi har bland annats bjudits in till regionala samverkansträffar där vi tillsammans diskuterat (H)järnkollssatsningar, som mynnat ut i olika lokala (H)järnkollsprojekt. Arbetsgivare Offentliga: Påbörja kontakter med olika arbetsgivare i länet under kampanjen och inleda samtal hur dessa kan bidra till ökad kunskap och därmed minskad stigmatisering och utanförskap på respektive arbetsplats. Koppla satsningen till specifikt innehåll som i sin tur innebär en certifiering av arbetsplatsen. Privata: Samma som ovan. Under året kom boken Så gör du som chef, som är en handbok vad du kan göra om några av dina anställda drabbas av psykisk ohälsa. Anneli Jäderholm och Christina Ahl besökte Volvo i Trollhättan och diskuterade frågan. Flera föreläsningar har under året getts för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på temat. Fackförbunden Inleda samtal om hur NSPHiG och respektive fackförbund kan samarbeta kring en kunskapshöjande satsning i VG-regionen för respektive förbunds medlemmar genom föreläsningar, textmaterial till förbundstidningar mm. Denna del av kampanjen kom aldrig igång under 2010 på nationell nivå, men adressuppgifter till de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna finns insamlade inför Arbetsförmedling/Försäkringskassa Kontakt tas med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regionala ledning för att i samarbete med NSPHiG diskutera hur vi tillsammans kan producera ett informationsmaterial om stigma, utanförskap, psykisk ohälsa, som ett sätt lyfta frågan om återgång till arbete för människor som lever med en funktionsnedsättning men vill komma in i arbetslivet utifrån sina möjligheter. Metod: gemensamt informationsmaterial, personliga berättelser, gemensam riktad kampanj till regionens arbetsgivare, gemensamt producerat bild/filmmaterial. NSPHiG har under årets gång upprätthållit den kontakt som knöts med arbetsmarknadsnoderna, som är ett nätverk som representerar de offentliga arbetsgivarna i Västra Götaland. Nodernas uppdrag är att möjliggöra återinträde

6 på arbetsmarknaden för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning i regionen. Attitydambassadörer har vid ett flertal tillfällen föreläst för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan både när de har haft gemensamma och enskilda utbildningsdagar. Universitet/forskning Samarbeta med den del av pågående forskning som handlar om stigma och utanförskap för att skapa kunskapsöverföring mellan brukare och pågående forskning och genomföra gemensamma utåtriktade informationssatsningar, seminarier, artiklar mm. Under året har NSPHiG upprätthållit det samarbete som knöts med Högskolecentrum i Vänersborg, samt har kontakt med Göteborgs universitet/sahlgrenska universitetssjukhus och Chalmers. Skolor Erbjuda personalgrupper och elever på högstadie-, gymnasie- och högskolor föreläsningar utifrån NSPHiG:s olika perspektiv om ohälsa, stigma och utanförskap. (H)järnkoll har föreläst för både elever och för personal i skolor under året. Utbildning Fortsätta utbildningssatsningen inom samarbetsprojektet Västkompetens och samtidigt göra riktade satsningar till olika personalgrupper i Västra Götaland där vi erbjuder NSPHIG:s utbildningspaket. NSPHiG har blivit erbjudna av högskolecentrum i Vänersborg att utforma en utbildningsmodul utifrån Attityduppdraget att integreras i den yrkeshögskolevårdutbildning som högskolan i Vänersborg har tagit fram. NSPHiG har under året funnits med i styrgruppen för Västkompetens samt haft utbildningar i kurser för baspersonal inom kommunen och vården. NSPHiG har också tagit fram och genomfört en egen utbildning som heter Metoder för brukarinflytande. Övriga attitydförändrande aktiviteter inom VG-regionen Under året har bland annat följande föreläsningar och kampanjaktiviteter arrangerats. Våren: 17 januari: ambassadör Uno Billmark föreläste på Högskolecentrum i Trollhättan

7 24 januari: reportage i Trollhättans tidning där Anneli Jäderholm intervjuas om Hjärnkoll och om att attityderna förbättras något i kampanjlänen. 25 januari: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläste om tvångsvård vid utbildning för specialistsjuksköterskor, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin. 28 januari - 7 februari - Filmfestival-kampanj. Flera ambassadörer delar ut broschyrer och pratar med folk på stan under Göteborgs internationella filmfestival. (28/1 Linda, Håkan E, Carl-Wilhelm Uggla) januari: fortbildning av 15 ambassadörer i VG-regionen (Din Egen Makt) 2 februari: ambassadör Fredrik Axelsson föreläste om Hjärnkoll och egen erfarenhet av psykos och återhämtning för vård- och stödsamordnare inom Partille kommun. 5 februari: Inre rums utställning Psykets historia öppnar på Västergötlands museum i Skara. Stor vernissage med föreläsningar av flera ambassadörer, guidning i utställningen mm. Utställningen visas där fram till 5 juni februari: ambassadörerna Linda Weichselbraun och Anneli Jäderholm från VG-regionen och Jan Nordström från Kalmar deltar i Lärandeseminarium 2, Genombrottsprojektet. Linda och Jan föreläste sammanlagt 4 gånger under dessa dagar. 10 februari: ambassadör Helene Johansson håller i en halvdag för personal inom rättspsykiatriska vårdkedjan. Tema: delaktighet och vårdplanering vid schizofrenidiagnos. 15 februari: Tim Holmberg (Inre rum) berättade om Hjärnkoll samt om ADHD, fokus egen erfarenhet och tips på bemötande. För personal inom daglig verksamhet i Jonsered, Partille kommun. 23 februari: Anneli Jäderholm träffar ambassadörer i Umeå och berättar om hur vi i VG-regionen arbetar för att nätverka, skaffa uppdrag och komma ut med våra erfarenheter. Anneli har också uppdrag som ambassadör februari i Umeå då hon föreläser för vården på tema tvångsvård. 24 februari: Ambassadörerna Christina Ahl och Linda Zwamp (Inre rum) föreläste på institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 24 februari: Ambassadör Madeleleine Hermansson föreläste för vårdpersonal. 28 februari - 1 mars: Vidareutbildning av ambassadörer i VG-regionen och Halland 2 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger och studenter från omvårdnadsprogrammet i Göteborg, Tema ADHD, Aspergers, ocd en personlig erfarenhetsberättelse. Linda Weichselbraun följer med och berättar om Hjärnkoll. 3 mars: Henrik Ragnevi och Sonny Wåhlstedt har gemensam halvdagsutbildning för 30 chefer inom socialtjänsten i Göteborg.

8 8 mars: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläser om tvångsvård för läkare under Sahlgrenska universitetssjukhusets kvalitetsdagar, tema Ständiga förbättringar för god vård. 15 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger och studenter från omvårdnadsprogrammet i Göteborg, Tema Hjälpmedel. 15 mars: Tim Holmberg och Peter Mattsson föreläser vid utbildningsdag för ny personal på Statens institutionsstyrelse i Göteborg, tema psykisk ohälsa och erfarenhet av behandlingshem. Linda Weichselbraun följer med och berättar om Hjärnkoll, attityder, stigma mm. 16 mars: Ambassadörerna Linda Zwamp och Håkan Eneström (Inre rum) föreläser på Non Profit-dagen, temadag där ideella organisationer inom området psykisk ohälsa i Göteborg presenterar sin verksamhet mars: Flera av våra ambassadörer (ex. Anneli Jäderholm, Henrik Ragnevi) föreläser på psykiatrikongressen i Göteborg. 21 mars: Ambassadörsträff för VG-regionens och Hallands ambassadörer på NSPHiG. Vi bollar idéer om aktiviteter, nätverkar och peppar. 24 mars: ambassadörsföreläsning för SKTF-fackets klubb på GR. Generellt om psykisk ohälsa, attityder och stigma samt personliga erfarenheter av arbetsliv i förhållande till utbrändhet samt bipolär sjukdom. Ambassadörer: Linda Weichselbraun, Christina Ahl samt Mona Jonsson Molnar. 29 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger i Göteborg, Tema Rollspel. 4 april: Inre rum inviger satellit-utställning i Partille, ambassadör Anneli Jäderholm föreläser och ambassadör Linnea Fridh dokumenterade. 4-5 april: Ambassadörerna Sonny Wåhlstedt, Henrik Ragnevi, Anneli Jäderholm, Annica Engström, Helene Johansson och Håkan Kristensson föreläser under Västkompetensdagen Metoder för brukarsamverkan. 6 april: Ambassadörerna Anneli Jäderholm, Helene Johansson, Christina Ahl och Annica Engström från Inre rum föreläser på Västergötlands museum i Skara om skapande som en väg till återhämtning. 11 april: Ambassadörer Anneli Jäderholm, Linda Zwamp och Uno Billmark föreläser för gymnasielärare på Burgården, arrangerat av skolans elever. 11 april: ambassadörerna Tim Holmberg och Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD mm för skolpersonal inom Partille kommun. 12 april: Ambassadörsträff på Inre rum inför kampanjdagen 3:e maj. 14 april: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläser om psykos och återhämtning för personal i Partille kommun. Inre rum har även kvällsföreläsning tillsammans med ambassadörererna Helene Johansson och (ev.) Christina Ahl om kreativt skapande och återhämtning.

9 14 april: Ambassadör Linda Zwamp föreläser om panikångest mm på invigning av ny utställning, medicinhistoriska museet i Göteborg 14 april: Henrik D. Ragnevi föreläser om Aspergers för LSS-personal i Borås. Tim Holmberg är också med och dokumenterar. 16 april: ambassadörerna Tim Holmberg och Carina Ikonen Nilsson föreläser för allmänheten i Partille, tema ADHD i skolan. 29 april Ambassadör Linda Zwamp föreläste om ångestsyndrom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg. 30 april: Inre rum producerar en 8 sidig bilaga i Göteborgs Fria tidning om psykisk ohälsa och attityder i samhället som kommer ut denna dag. Vi ägnar flera av dessa sidor åt Hjärnkoll, bland annat med artiklar om attitydläget, om arbetsgivarsatsningen, om ambassadörerna mm. Vi försöker få till så att alla texter skrivs av ambassadörer och att det är ambassadörer som blir intervjuade i reportagen. 3 maj Kampanjdag på stan. Psykopol-spel, ballonghappening, musik, miniföredrag mm. 6 maj Ambassadör Mona Molnar föreläste om bipolär sjukdom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg. 10 maj: Ambassadör Linda Zwamp föreläste i Inre rums regi för kommunpersonal i Munkedal maj: Ambassadör Fredrik Axelsson föreläste i Norrtälje om Hjärnkoll och sina erfarenheter av psykos, ena dagen för RSMH och andra dagen för vårdpersonal. 13 maj: Ambassadör Marcus Sandborg föreläste om psykossjukdom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg 17 maj: Ambassadörsträff på Inre rum inför Mors dag. 19 maj: Ambassadörerna Anneli Jäderholm föreläste för kommunfullmäktige i Kungälv maj Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar tillsammans med tre andra ambassadörer i Genombrottsprogrammets Lärandeseminarium 3, Stockholm. 27 maj Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun och tre andra ambassadörer träffas på Handisam för att sammanfatta erfarenheter från SKL:s Genombrottsprogram. 29 maj Ambassadör Linda Zwamp föreläste på GFC tillsammans med sin dotter på Mors dag, tema psykisk ohälsa och familjen. Gratis entré för allmänheten. 31 maj Ambassadör Helene Johansson föreläste i Inre rums regi, IFS Kungsbacka.

10 20 22 juni Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun representerar Hjärnkoll på nordisk konferens om tvångsvård i Vasa, Finland. Hösten: 13 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Östra sjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 14 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 15 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för personal inom i Ulricehamns kommun. Bokat via kommunens Folkhälsoplanerare. 15 september: Ambassadör Anders Bjursten föreläser för vårdpersonal, Svenska Mässan i Göteborg. 19 september: Ambassadör Gunnel Bergstrand föreläser i Trollhättan, tema skamliga sjukdomar och mindre skamliga om att leva med en psykiatrisk diagnos. Arrangör: Svenska kyrkan. 14 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 21 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 22 september: Ambassadör Linda Zwamp föreläser med sin dotter Felicia på Bokmässan i Göteborg, om erfarenheter av vad som kan hända i en familj där någon drabbas av psykisk ohälsa. 22 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Östra sjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården september: Ambassadör Christina Ahl presenterar sin bok Himmel och pannkaka, socialsekreteraren som gick in i väggen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 5 oktober Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om egna erfarenheter på kommunens anhörigstödsdag i Tidaholm. 6 oktober Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om egna erfarenheter på kommunens anhörigstödsdag i Falköping. 6 oktober Ambassadör Linda Zwamp föreläser tillsammans med sin dotter Felicia på anhörigstödsdag, Melleruds kommun. 6 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser om psykos på Högskolan i Trollhättan. Ev. även ambassadör Christina Ahl.

11 7oktober Ambassadör Helene Johansson (Inre rum) föreläser om sina erfarenheter av schizofreni, 2 dagar i Halland 10 oktober: FN-s världsdag för psykisk hälsa. Vi arrangerar matnyttiga samtal om psykisk ohälsa i GFC:s föreläsningslokal på Mellangatan. Anneli Jäderholm är moderator för NSPH:s världsdagsevenemang i Stockholm. 12 oktober: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser på konferens för nationellt anhörigstödsnätverk. 13 oktober: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Christina Ahl träffar företagshälsovård på Volvo Aero i Trollhättan. Info om Hjärnkolls arbete med inriktning på arbetsmarknad. 14 oktober: Matnyttiga samtal, tema arbetsmarknad. Ambassadörerna Sonny Wåhlstedt, Linda Weichselbraun, Uno Billmark, Christina Ahl, Tim Holmberg, Henrik D. Ragnevi och Carina Ikonen Nilsson. 17 oktober Henrik D. Ragnevi och Elis Hurtado Lundberg föreläser om sin väg till arbetslivet för chefer, personalare och fackfolk på Fyrbodals arbetsmarknadsdag. Arrangör VGR, Habilitering och hälsa oktober Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar och föreläser på Jönköpings Genombrottsprogram, lärandeseminarium oktober Ambassadör Christina Ahl föreläser om psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt presenterar Hjärnkolls chefshandledning på SKTF:s årliga skyddsombudsdag. 19 oktober Ambassadör Madeleine Larsson Wollnick föreläser på Nordiska konferensen om Dubbeldiagnos, samsjuklighet och komplexa vårdbehov. 19 oktober Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om Hjärnkoll, attityder och ADHD för Familjevårdsstiftelsen i Göteborg. 20 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal i Stenungsund. 22 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser i Uddevalla på temadag för att stödja brottsoffer. 25 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm utbildar psykiatripersonal Östra sjukhuset, Göteborg. 2 november: Ambassadör Tim Holmberg demonstrerar hjälpmedel samt har bokbord och informerar om Hjärnkoll på psykiatrins dag i Kungälv. Även ambassadör Fredrik Axelsson hade bokbord och informerade om Hjärnkoll mm. 8 november: Ambassadör Fredrik Axelsson var konfrancier vid föreläsning för RSMH:s Friskvårdscoacher i Västra Götaland och samt Sahlgrenskas psykiatri. Arrangör: RSMH Riks november: Ambassadörerna Åsa Höij, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 1 Genombrottsprogrammet VG.

12 11 november: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser i Falkenberg om Hjärnkoll, stigma och om att vara anhörig vid inspirationsdag för psykiatripersonal, socialtjänst, poliser, politiker mfl. Arrangör: Sveriges kommuner och landsting och Region Halland. 15 november: Ambassadör Tim Holmberg utbildar personal på SiS (Statens institutionsstyrelse) baskurs för nyanställd personal, Göteborg. 17 november: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD på Ågrenska i Göteborg, påbyggnadsutbildning till kursen Varför blir det som det blir - om psykiska funktionsnedsättningar. 29 november: Ambassadörer från Inre rum föreläser på Västkompetensdag i Göteborg: Helene Johansson, Linda Zwamp, Tim Holmberg och Linda Weichselbraun. 30 november: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD för gymnasielärare 8 december: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser på konferensen Det som inte syns finns det?, en konferens om kvinnor, missbruk, psykisk ohälsa och våld på Burgården i Göteborg, arrangör Bräcke Diakoni 13 december: Ambassadör Linda Zwamp föreläser på inspirationsdag inom projekt Bättre vård mindre tvång, Östra sjukhuset avd 363 i Göteborg. 19 december: Ambassadör Tim Holmberg intervjuas av polisstuderande, tema bemötande. Under januari oktober har ambassadörerna Christina Ahl, Mona Jonsson Molnar, Carina Ikonen Nilsson, Gunnel Bergstrand, Tim Holmberg, Håkan Eneström, Inger Roos, Madeleine Larsson Wollnick, Mary-Anne Jacobsson, Fredrik Axelsson, Linda Zwamp, Helene Johansson och Anders Bjursten varit på Inre rum för individuell coachning för föredrag eller medieframträdande. Henrik D. Ragnevi, Mona Molnar, Christina Ahl och Anneli Jäderholm har alla specialsytt föredrag om arbetslivet. Pilotstudien MHFA i Göteborg ochvästra Götaland NSPHiG samverkar regionalt med NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, Karolinska), SPIV (Suicidprevention I Väst), Kompetenscentrum Psykiatri, SKL, Socialstyrelsen i genomförandet av pilotstudien MHFA (Mental health first aid training) i Västra Götaland Fråga SPIV om de har en bra text om detta.

13 Västkompetens NSPHiG:s organisationer har under året fortsatt att delta som utbildare i utbildningsprojektet Västkompetens. NSPHiG:s egen utbildningsmodul på Nivå 2 Metoder för brukarsamverkan hölls två gånger under Sonny och Henrik har funnits med i styrgruppen för Västkompetens under året. Samordna rehabiliteringen NSPHiG samverkar med Ledningsgrupp psykiatri, AF, FK, i den nationella satsningen Samordna rehabiliteringen. Attention har i samband med lanseringen av skriften varit med ute och föreläst.

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 - Glädjeresans år Nationellt MHFA År 2011 var året då suicidpreventionen gjorde en Glädjeresa i dubbelt motto både nationellt och på hemmaplan. SPIV startade ett intensivt samarbete

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna

En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En satsning pa ö kat brukarinflytande i Dalarna En slutrapport med förslag från Brukarrevisionsprojektet Helén Olsson Nr: 2014:04 1 Högskolan Dalarna arbetsrapport nr 2014:04 ISBN: 978-91-8594-6-2 ISSN:

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

1(6) Bilaga 1 Rapporter från några av insatserna under året Port 5 Unga vuxna Verksamheten på Port 5 Unga Vuxna har under året följt upprättad verksamhetsplan. Under året har samarbetet fortsatt med berörda

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Projektnummer: 2006/132 Diarienummer: 2010-1580-H Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Maria Gardsäter, projektledare Malin Holmberg, projektledare Elisabeth Wallenius, förbundsordförande Innehåll

Läs mer