Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Allmän inriktning NSPHiG har under året fortsatt med uppdraget att för de ingående organisationerna driva arbetet för ökat inflytande och tillgänglighet inom till exempel politik, vård och utbildning. NSPHiG:s kansli har berett nätverkets möten, samordnat och genomfört beslutade uppgifter. NSPHiG har under året sökt samverkans forum med myndigheter och verksamheter som har varit viktiga instanser för de ingående organisationerna att få tillträde till och inflytande i. Utåtriktad verksamhet under 2011 Här följer ett urval av de forum och partners NSPHiG har arbetat i och samverkat med under Ledningsgrupp psykiatri Rättspsykiatriska vårdkedjan Kommittén för rättighetsfrågor Projektgrupp personliga ombud Berosam (missbruk) Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan och ABF Västkompetens Kampanjen (H)järnkoll Evidens (utbildningssamarbete) Utvecklande Revision Jonseredsseminarier Hälso- och sjukvårdsnämnderna Brukarråd GFC ( Mötesplats social ekonomi, utställning mm. ) GR lokala aktiviteter Mobilt fältteam Suicidpreventiva utbildningssatsningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa

2 NSPHiG har haft med två stycken representanter i Ledningsgrupp psykiatri, LGS, under året. GARP, där NSPHiG funnits med avslutades vid årsskiftet. NSPHiG har därefter haft regelbunden kontakt med Möjligheternas Hus. Varken Henrik eller Sonny valdes in som representanter i gruppen Kommittén för rättighetsfrågor och har därför inte varit aktiva där. Projektgruppen för personliga ombud avslutades under föregående år och Henrik skickade ut sista protokollet. Någon ny grupp har inte bildats utan personligt ombud har bett om att få medverka i de lokala NOSAM-grupperna för att lämna sina synpunkter, det ingår i deras uppdrag att registrera såkallade systemfel. Tyvärr försvårar det brukarinflytandet på verksamhetsnivå, då det inte kommer att finnas brukarrepresentantioner med i NOSAM. NSPHiG:s medlemsorganisationer har fått inbjudan skickat till Berosams brukarråd och har haft med medverkande under året. NSPHiG har under året haft kontakt med studieförbunden och har haft god kontakt med dessa, i synnerhet med Studieförbundet Vuxenskolan som lät nätverket presentera sig vid flera lokala förbund inom VG-regionen. NSPHiG:s egen utbildningsmodul på Nivå 2 Metoder för brukarsamverkan hölls under året vid två tillfällen och kommer att erbjudas igen under NSPHiG deltar med 2 platser i styrgruppen för projektet Västkompetens. (H)järnkoll har genomsyrat en stor del av verksamheten under året och kommer att redovisas separat längre fram i dokumentet. NSPHiG:s organisationer har deltagit som utbildare på Nivå 1-utbildningar i samverkan med utbildningsföretaget Evidens inom projektet Västkompetens. Projektet Utvecklande revision är avklarat. NSPHiG har medverkat vid flertalet Jonseredseminarier under året. Ett par av NSPHiG:s medlemsorganisationer blir kallade till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, NSPHiG har under året haft kontakt med politikerna i VGregionen. NSPHiG och organisationens medlemsföreningar har medverkat i det nya brukarråd som bildats inom psykiatri SU. Två möten hålls varje vår och höst. NSPHiG hyr lokaler av GFC och har bokat Mötesplats vid ett flertal engagemang sedan lokalen invigdes. NSPHiG har under året medverkat på GR:s konferanser, bland annat haft med bokbord på konferensen om psykisk ohälsa hos barn. NSPHiG har vid två tillfällen föreläst på GR om vikten av brukarinflytande. NSPHiG har också haft med en representant i arbetsgrupp som tagit fram en EFS-ansökan om att söka medel för ett arbetsmarknadsinriktat projekt. NSPHiG har funnits med i den arbetsgrupp som arbetat med frågor som rör mobilt fältteam.

3 NSPHiG:s medlemsorganisationer har varit inbjudna till att gå utbildningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa, SPIV som är en av medlemsorganisationerna har varit ansvariga för utbildningen. Kampanjen (H)järnkoll NSPHiG:s 16 lokala och regionala patient-, brukar- och närståendeorganisationer, har under årets gång samlat ett flertal representanter från region, kommun, länsstyrelsen, folkhälsoarbetet, hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och FOU-väst i en arbetsgrupp som träffats löpande och arbetat med kampanjen. Regeringen har beslutat förlänga kampanjen med ytterligare 3 år och NSPHiG är fortsatta kampanjsamordnare i Västra Götaland. NSPHiG har arbetat utifrån den aktivitetsplan som togs fram och fastställdes 2010 och som omfattade ett antal olika områden som organisationen arbetat med under året. Redovisning av kampanjen (H)järnkoll Kulturverkstad Inbjudan till olika delar av kulturlivet i Göteborg/VG för att möjliggöra ett samarbete med NSPHiG och samverkande organisationer till att skapa en kulturkampanj inom ramen för uppdraget. NSPHiG har haft regelbunden kontakt med bland annat Stadsteatern under året, men det har inte resulterat i något direkt samarbete. Samma sak kan sägas om Filmfestivalen där kontakt togs, men det fanns inget intresse för att samarbeta från deras håll. Utställning Inre rums utställning blir en del av Attityduppdraget. Utställningen vänder sig idag till allmänheten men också till bla. skolklasser i Västra Götaland. Utställningen kommer också att arbetas om till ett lite mindre format som är tänkt att fungera som vandringsutställning i VG under kampanjen. Inre rum producerar under 2011 en stor utställning om tvångsvård för SKL. Flera av Hjärnkolls ambassadörer bidrar med texter och erfarenhetsberättelser. Utställningen ska turnera runt i Sverige med start hösten Studieförbunden Kontakta de olika studieförbunden för att erbjuda dem föreläsare att tillgå i deras respektive ordinarie programutbud under kampanjen.

4 Henrik D. Ragnevi och Mårten Jansson var tillsammans med Anna Anteryd från Studieförbundet vuxenskolan runt omkring i Västra Götaland och presenterade NSPH samt studiecirklarna Din egenmakt och Med starkare röst. Medieproduktion Internt producera egna inslag som sketcher, intervjuer, debattinslag och reportage att läggas ut på Öppna kanalen och NSPHiG:s hemsida. Totalt finns 15 st. Öppna kanalen-tv i Sverige som vi kan erbjuda vårt producerade material. Precis som under föregående år så har NSPHiG valt inte prioritera detta område eftersom det är svårt att få genomslag och det finns ingen inom organisationen som arbetar med detta idag. Det regionala TV-mediet Öppna kanalen har flyttat in i samma lokaler som NSPHiG:s kansli. Vi planerar för att producera olika programinslag och köpa sändningstid framöver men måste hitta personer som är engagerade i detta. Extern Media Kontakta samtliga VG-lokala/regionala TV- och radiomedier och tidningar för att erbjuda dem information, intervjuer och eget producerat material om kampanjen och möjlighet att följa kampanjen. Under året var NSPHiG och (H)järnkoll med i Sveriges Radio P4, Västnytt och lokala dagstidningarna GP och Göteborgs Fria tidning vid ett flertal tillfällen. Hemsida Hemsidan byggs ut med Attitydavdelning för alla intresserade i VG som informationsknutpunkt där man kan se vad kampanjen kan erbjuda och för att komma i kontakt med kampanjorganisationen för föreläsningar av attitydambassadörer, inför konferenser, seminarier etc. NSPHiG:s hemsida ska också länka med den officiella kampanjsidan för att tydligöra kopplingen till nationella kampanjen och förmedlingen av attitydambassadörer. Hemsidan har fått en egen sektion för (H)järnkoll med kontaktuppgifter och information om den nationella kampanjen och artiklar. Hemsidan kommer att uppdateras och få en bättre koppling till sociala medier. Folkhälsosamordnare I nära samarbete med VG-regionens folkhälsokommitté planera förankring och spridning ut till samtliga folkhälsosamordnare i regionen. De enskilda folkhälsosamordnarna får som uppgift att vidare intressera sina nätverk och planera för hur man lokalt kan/vill utnyttja/driva kampanjen utifrån lokalt

5 intresse och förmåga. NSPHiG står till förfogande med Attitydambassadörer och med övriga insatser som kan komma att efterfrågas lokalt. NSPHiG hittade snabbt en god kontakt och samverkan med länets folkhälsosamordnare inför (H)järnkollsarbetet. Vi har bland annats bjudits in till regionala samverkansträffar där vi tillsammans diskuterat (H)järnkollssatsningar, som mynnat ut i olika lokala (H)järnkollsprojekt. Arbetsgivare Offentliga: Påbörja kontakter med olika arbetsgivare i länet under kampanjen och inleda samtal hur dessa kan bidra till ökad kunskap och därmed minskad stigmatisering och utanförskap på respektive arbetsplats. Koppla satsningen till specifikt innehåll som i sin tur innebär en certifiering av arbetsplatsen. Privata: Samma som ovan. Under året kom boken Så gör du som chef, som är en handbok vad du kan göra om några av dina anställda drabbas av psykisk ohälsa. Anneli Jäderholm och Christina Ahl besökte Volvo i Trollhättan och diskuterade frågan. Flera föreläsningar har under året getts för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på temat. Fackförbunden Inleda samtal om hur NSPHiG och respektive fackförbund kan samarbeta kring en kunskapshöjande satsning i VG-regionen för respektive förbunds medlemmar genom föreläsningar, textmaterial till förbundstidningar mm. Denna del av kampanjen kom aldrig igång under 2010 på nationell nivå, men adressuppgifter till de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna finns insamlade inför Arbetsförmedling/Försäkringskassa Kontakt tas med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regionala ledning för att i samarbete med NSPHiG diskutera hur vi tillsammans kan producera ett informationsmaterial om stigma, utanförskap, psykisk ohälsa, som ett sätt lyfta frågan om återgång till arbete för människor som lever med en funktionsnedsättning men vill komma in i arbetslivet utifrån sina möjligheter. Metod: gemensamt informationsmaterial, personliga berättelser, gemensam riktad kampanj till regionens arbetsgivare, gemensamt producerat bild/filmmaterial. NSPHiG har under årets gång upprätthållit den kontakt som knöts med arbetsmarknadsnoderna, som är ett nätverk som representerar de offentliga arbetsgivarna i Västra Götaland. Nodernas uppdrag är att möjliggöra återinträde

6 på arbetsmarknaden för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning i regionen. Attitydambassadörer har vid ett flertal tillfällen föreläst för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan både när de har haft gemensamma och enskilda utbildningsdagar. Universitet/forskning Samarbeta med den del av pågående forskning som handlar om stigma och utanförskap för att skapa kunskapsöverföring mellan brukare och pågående forskning och genomföra gemensamma utåtriktade informationssatsningar, seminarier, artiklar mm. Under året har NSPHiG upprätthållit det samarbete som knöts med Högskolecentrum i Vänersborg, samt har kontakt med Göteborgs universitet/sahlgrenska universitetssjukhus och Chalmers. Skolor Erbjuda personalgrupper och elever på högstadie-, gymnasie- och högskolor föreläsningar utifrån NSPHiG:s olika perspektiv om ohälsa, stigma och utanförskap. (H)järnkoll har föreläst för både elever och för personal i skolor under året. Utbildning Fortsätta utbildningssatsningen inom samarbetsprojektet Västkompetens och samtidigt göra riktade satsningar till olika personalgrupper i Västra Götaland där vi erbjuder NSPHIG:s utbildningspaket. NSPHiG har blivit erbjudna av högskolecentrum i Vänersborg att utforma en utbildningsmodul utifrån Attityduppdraget att integreras i den yrkeshögskolevårdutbildning som högskolan i Vänersborg har tagit fram. NSPHiG har under året funnits med i styrgruppen för Västkompetens samt haft utbildningar i kurser för baspersonal inom kommunen och vården. NSPHiG har också tagit fram och genomfört en egen utbildning som heter Metoder för brukarinflytande. Övriga attitydförändrande aktiviteter inom VG-regionen Under året har bland annat följande föreläsningar och kampanjaktiviteter arrangerats. Våren: 17 januari: ambassadör Uno Billmark föreläste på Högskolecentrum i Trollhättan

7 24 januari: reportage i Trollhättans tidning där Anneli Jäderholm intervjuas om Hjärnkoll och om att attityderna förbättras något i kampanjlänen. 25 januari: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläste om tvångsvård vid utbildning för specialistsjuksköterskor, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin. 28 januari - 7 februari - Filmfestival-kampanj. Flera ambassadörer delar ut broschyrer och pratar med folk på stan under Göteborgs internationella filmfestival. (28/1 Linda, Håkan E, Carl-Wilhelm Uggla) januari: fortbildning av 15 ambassadörer i VG-regionen (Din Egen Makt) 2 februari: ambassadör Fredrik Axelsson föreläste om Hjärnkoll och egen erfarenhet av psykos och återhämtning för vård- och stödsamordnare inom Partille kommun. 5 februari: Inre rums utställning Psykets historia öppnar på Västergötlands museum i Skara. Stor vernissage med föreläsningar av flera ambassadörer, guidning i utställningen mm. Utställningen visas där fram till 5 juni februari: ambassadörerna Linda Weichselbraun och Anneli Jäderholm från VG-regionen och Jan Nordström från Kalmar deltar i Lärandeseminarium 2, Genombrottsprojektet. Linda och Jan föreläste sammanlagt 4 gånger under dessa dagar. 10 februari: ambassadör Helene Johansson håller i en halvdag för personal inom rättspsykiatriska vårdkedjan. Tema: delaktighet och vårdplanering vid schizofrenidiagnos. 15 februari: Tim Holmberg (Inre rum) berättade om Hjärnkoll samt om ADHD, fokus egen erfarenhet och tips på bemötande. För personal inom daglig verksamhet i Jonsered, Partille kommun. 23 februari: Anneli Jäderholm träffar ambassadörer i Umeå och berättar om hur vi i VG-regionen arbetar för att nätverka, skaffa uppdrag och komma ut med våra erfarenheter. Anneli har också uppdrag som ambassadör februari i Umeå då hon föreläser för vården på tema tvångsvård. 24 februari: Ambassadörerna Christina Ahl och Linda Zwamp (Inre rum) föreläste på institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 24 februari: Ambassadör Madeleleine Hermansson föreläste för vårdpersonal. 28 februari - 1 mars: Vidareutbildning av ambassadörer i VG-regionen och Halland 2 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger och studenter från omvårdnadsprogrammet i Göteborg, Tema ADHD, Aspergers, ocd en personlig erfarenhetsberättelse. Linda Weichselbraun följer med och berättar om Hjärnkoll. 3 mars: Henrik Ragnevi och Sonny Wåhlstedt har gemensam halvdagsutbildning för 30 chefer inom socialtjänsten i Göteborg.

8 8 mars: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläser om tvångsvård för läkare under Sahlgrenska universitetssjukhusets kvalitetsdagar, tema Ständiga förbättringar för god vård. 15 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger och studenter från omvårdnadsprogrammet i Göteborg, Tema Hjälpmedel. 15 mars: Tim Holmberg och Peter Mattsson föreläser vid utbildningsdag för ny personal på Statens institutionsstyrelse i Göteborg, tema psykisk ohälsa och erfarenhet av behandlingshem. Linda Weichselbraun följer med och berättar om Hjärnkoll, attityder, stigma mm. 16 mars: Ambassadörerna Linda Zwamp och Håkan Eneström (Inre rum) föreläser på Non Profit-dagen, temadag där ideella organisationer inom området psykisk ohälsa i Göteborg presenterar sin verksamhet mars: Flera av våra ambassadörer (ex. Anneli Jäderholm, Henrik Ragnevi) föreläser på psykiatrikongressen i Göteborg. 21 mars: Ambassadörsträff för VG-regionens och Hallands ambassadörer på NSPHiG. Vi bollar idéer om aktiviteter, nätverkar och peppar. 24 mars: ambassadörsföreläsning för SKTF-fackets klubb på GR. Generellt om psykisk ohälsa, attityder och stigma samt personliga erfarenheter av arbetsliv i förhållande till utbrändhet samt bipolär sjukdom. Ambassadörer: Linda Weichselbraun, Christina Ahl samt Mona Jonsson Molnar. 29 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger i Göteborg, Tema Rollspel. 4 april: Inre rum inviger satellit-utställning i Partille, ambassadör Anneli Jäderholm föreläser och ambassadör Linnea Fridh dokumenterade. 4-5 april: Ambassadörerna Sonny Wåhlstedt, Henrik Ragnevi, Anneli Jäderholm, Annica Engström, Helene Johansson och Håkan Kristensson föreläser under Västkompetensdagen Metoder för brukarsamverkan. 6 april: Ambassadörerna Anneli Jäderholm, Helene Johansson, Christina Ahl och Annica Engström från Inre rum föreläser på Västergötlands museum i Skara om skapande som en väg till återhämtning. 11 april: Ambassadörer Anneli Jäderholm, Linda Zwamp och Uno Billmark föreläser för gymnasielärare på Burgården, arrangerat av skolans elever. 11 april: ambassadörerna Tim Holmberg och Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD mm för skolpersonal inom Partille kommun. 12 april: Ambassadörsträff på Inre rum inför kampanjdagen 3:e maj. 14 april: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläser om psykos och återhämtning för personal i Partille kommun. Inre rum har även kvällsföreläsning tillsammans med ambassadörererna Helene Johansson och (ev.) Christina Ahl om kreativt skapande och återhämtning.

9 14 april: Ambassadör Linda Zwamp föreläser om panikångest mm på invigning av ny utställning, medicinhistoriska museet i Göteborg 14 april: Henrik D. Ragnevi föreläser om Aspergers för LSS-personal i Borås. Tim Holmberg är också med och dokumenterar. 16 april: ambassadörerna Tim Holmberg och Carina Ikonen Nilsson föreläser för allmänheten i Partille, tema ADHD i skolan. 29 april Ambassadör Linda Zwamp föreläste om ångestsyndrom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg. 30 april: Inre rum producerar en 8 sidig bilaga i Göteborgs Fria tidning om psykisk ohälsa och attityder i samhället som kommer ut denna dag. Vi ägnar flera av dessa sidor åt Hjärnkoll, bland annat med artiklar om attitydläget, om arbetsgivarsatsningen, om ambassadörerna mm. Vi försöker få till så att alla texter skrivs av ambassadörer och att det är ambassadörer som blir intervjuade i reportagen. 3 maj Kampanjdag på stan. Psykopol-spel, ballonghappening, musik, miniföredrag mm. 6 maj Ambassadör Mona Molnar föreläste om bipolär sjukdom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg. 10 maj: Ambassadör Linda Zwamp föreläste i Inre rums regi för kommunpersonal i Munkedal maj: Ambassadör Fredrik Axelsson föreläste i Norrtälje om Hjärnkoll och sina erfarenheter av psykos, ena dagen för RSMH och andra dagen för vårdpersonal. 13 maj: Ambassadör Marcus Sandborg föreläste om psykossjukdom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg 17 maj: Ambassadörsträff på Inre rum inför Mors dag. 19 maj: Ambassadörerna Anneli Jäderholm föreläste för kommunfullmäktige i Kungälv maj Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar tillsammans med tre andra ambassadörer i Genombrottsprogrammets Lärandeseminarium 3, Stockholm. 27 maj Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun och tre andra ambassadörer träffas på Handisam för att sammanfatta erfarenheter från SKL:s Genombrottsprogram. 29 maj Ambassadör Linda Zwamp föreläste på GFC tillsammans med sin dotter på Mors dag, tema psykisk ohälsa och familjen. Gratis entré för allmänheten. 31 maj Ambassadör Helene Johansson föreläste i Inre rums regi, IFS Kungsbacka.

10 20 22 juni Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun representerar Hjärnkoll på nordisk konferens om tvångsvård i Vasa, Finland. Hösten: 13 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Östra sjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 14 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 15 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för personal inom i Ulricehamns kommun. Bokat via kommunens Folkhälsoplanerare. 15 september: Ambassadör Anders Bjursten föreläser för vårdpersonal, Svenska Mässan i Göteborg. 19 september: Ambassadör Gunnel Bergstrand föreläser i Trollhättan, tema skamliga sjukdomar och mindre skamliga om att leva med en psykiatrisk diagnos. Arrangör: Svenska kyrkan. 14 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 21 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 22 september: Ambassadör Linda Zwamp föreläser med sin dotter Felicia på Bokmässan i Göteborg, om erfarenheter av vad som kan hända i en familj där någon drabbas av psykisk ohälsa. 22 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Östra sjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården september: Ambassadör Christina Ahl presenterar sin bok Himmel och pannkaka, socialsekreteraren som gick in i väggen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 5 oktober Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om egna erfarenheter på kommunens anhörigstödsdag i Tidaholm. 6 oktober Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om egna erfarenheter på kommunens anhörigstödsdag i Falköping. 6 oktober Ambassadör Linda Zwamp föreläser tillsammans med sin dotter Felicia på anhörigstödsdag, Melleruds kommun. 6 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser om psykos på Högskolan i Trollhättan. Ev. även ambassadör Christina Ahl.

11 7oktober Ambassadör Helene Johansson (Inre rum) föreläser om sina erfarenheter av schizofreni, 2 dagar i Halland 10 oktober: FN-s världsdag för psykisk hälsa. Vi arrangerar matnyttiga samtal om psykisk ohälsa i GFC:s föreläsningslokal på Mellangatan. Anneli Jäderholm är moderator för NSPH:s världsdagsevenemang i Stockholm. 12 oktober: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser på konferens för nationellt anhörigstödsnätverk. 13 oktober: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Christina Ahl träffar företagshälsovård på Volvo Aero i Trollhättan. Info om Hjärnkolls arbete med inriktning på arbetsmarknad. 14 oktober: Matnyttiga samtal, tema arbetsmarknad. Ambassadörerna Sonny Wåhlstedt, Linda Weichselbraun, Uno Billmark, Christina Ahl, Tim Holmberg, Henrik D. Ragnevi och Carina Ikonen Nilsson. 17 oktober Henrik D. Ragnevi och Elis Hurtado Lundberg föreläser om sin väg till arbetslivet för chefer, personalare och fackfolk på Fyrbodals arbetsmarknadsdag. Arrangör VGR, Habilitering och hälsa oktober Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar och föreläser på Jönköpings Genombrottsprogram, lärandeseminarium oktober Ambassadör Christina Ahl föreläser om psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt presenterar Hjärnkolls chefshandledning på SKTF:s årliga skyddsombudsdag. 19 oktober Ambassadör Madeleine Larsson Wollnick föreläser på Nordiska konferensen om Dubbeldiagnos, samsjuklighet och komplexa vårdbehov. 19 oktober Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om Hjärnkoll, attityder och ADHD för Familjevårdsstiftelsen i Göteborg. 20 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal i Stenungsund. 22 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser i Uddevalla på temadag för att stödja brottsoffer. 25 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm utbildar psykiatripersonal Östra sjukhuset, Göteborg. 2 november: Ambassadör Tim Holmberg demonstrerar hjälpmedel samt har bokbord och informerar om Hjärnkoll på psykiatrins dag i Kungälv. Även ambassadör Fredrik Axelsson hade bokbord och informerade om Hjärnkoll mm. 8 november: Ambassadör Fredrik Axelsson var konfrancier vid föreläsning för RSMH:s Friskvårdscoacher i Västra Götaland och samt Sahlgrenskas psykiatri. Arrangör: RSMH Riks november: Ambassadörerna Åsa Höij, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 1 Genombrottsprogrammet VG.

12 11 november: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser i Falkenberg om Hjärnkoll, stigma och om att vara anhörig vid inspirationsdag för psykiatripersonal, socialtjänst, poliser, politiker mfl. Arrangör: Sveriges kommuner och landsting och Region Halland. 15 november: Ambassadör Tim Holmberg utbildar personal på SiS (Statens institutionsstyrelse) baskurs för nyanställd personal, Göteborg. 17 november: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD på Ågrenska i Göteborg, påbyggnadsutbildning till kursen Varför blir det som det blir - om psykiska funktionsnedsättningar. 29 november: Ambassadörer från Inre rum föreläser på Västkompetensdag i Göteborg: Helene Johansson, Linda Zwamp, Tim Holmberg och Linda Weichselbraun. 30 november: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD för gymnasielärare 8 december: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser på konferensen Det som inte syns finns det?, en konferens om kvinnor, missbruk, psykisk ohälsa och våld på Burgården i Göteborg, arrangör Bräcke Diakoni 13 december: Ambassadör Linda Zwamp föreläser på inspirationsdag inom projekt Bättre vård mindre tvång, Östra sjukhuset avd 363 i Göteborg. 19 december: Ambassadör Tim Holmberg intervjuas av polisstuderande, tema bemötande. Under januari oktober har ambassadörerna Christina Ahl, Mona Jonsson Molnar, Carina Ikonen Nilsson, Gunnel Bergstrand, Tim Holmberg, Håkan Eneström, Inger Roos, Madeleine Larsson Wollnick, Mary-Anne Jacobsson, Fredrik Axelsson, Linda Zwamp, Helene Johansson och Anders Bjursten varit på Inre rum för individuell coachning för föredrag eller medieframträdande. Henrik D. Ragnevi, Mona Molnar, Christina Ahl och Anneli Jäderholm har alla specialsytt föredrag om arbetslivet. Pilotstudien MHFA i Göteborg ochvästra Götaland NSPHiG samverkar regionalt med NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, Karolinska), SPIV (Suicidprevention I Väst), Kompetenscentrum Psykiatri, SKL, Socialstyrelsen i genomförandet av pilotstudien MHFA (Mental health first aid training) i Västra Götaland Fråga SPIV om de har en bra text om detta.

13 Västkompetens NSPHiG:s organisationer har under året fortsatt att delta som utbildare i utbildningsprojektet Västkompetens. NSPHiG:s egen utbildningsmodul på Nivå 2 Metoder för brukarsamverkan hölls två gånger under Sonny och Henrik har funnits med i styrgruppen för Västkompetens under året. Samordna rehabiliteringen NSPHiG samverkar med Ledningsgrupp psykiatri, AF, FK, i den nationella satsningen Samordna rehabiliteringen. Attention har i samband med lanseringen av skriften varit med ute och föreläst.

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland!

Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland! Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland! Psykiska olikheter - lika rättigheter Attitydambassadörer i Västra Götaland Boka en levande berättelse! Vill du eller din organisation lära mer om hur det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund Arbetsliv Er partner: Anneli Jäderholm (C)Fotograf Agneta Viklund År 2006 Attitydambassadör Anneli Jäderholm Kampanjen drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. Samverkanspartners:

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande,

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Tisdagen den 5/2 Kl.13.30 15.30

Tisdagen den 5/2 Kl.13.30 15.30 Föreläsningar Våren 2013 ANMÄLAN: info@sesamuppsala.se eller 0722018971(röstbrevlåda finns) Föreläsningarna är kostnadsfria och antal platser är begränsat. Glöm inte att lämna återbud ifall du inte tänker

Läs mer

Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Protokoll 2:2014 nätverksmöte 1/13 Tid: 13:00 16:00, 20140327 Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen,

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

GRs projektredovisning för

GRs projektredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Box 5073 402 22 Göteborg Organisationsnummer 222000-0265 K-person på GR är Lotta Wall Kontaktperson på Dialoga är Maj Bjurving Medel rekvireras till Göteborgsregionens

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Psykisk ohälsa. attityder, kunskaper och erfarenheter

Psykisk ohälsa. attityder, kunskaper och erfarenheter Psykisk ohälsa attityder, kunskaper och erfarenheter Temavecka från den 21 till den 25 oktober 2013 Fri entré. Arrangeras i samarbete mellan Partille kommun, Västra Götalandsregionen, och Svenska Kyrkan.

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Svensk beroendeforskning vad är på gång?

Svensk beroendeforskning vad är på gång? Svensk beroendeforskning vad är på gång? Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet & Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Förståndare för CERA, centrum för beroendeforskning vid

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2013 09 09 Delrapport - pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Inledning Den 27 december 2012 undertecknades ett avtal mellan

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Projekt - Förenkla Vardagen är igång i Östhammars Kommun Projektet pågår mellan 1 mars 2010 28 februari 2011

Projekt - Förenkla Vardagen är igång i Östhammars Kommun Projektet pågår mellan 1 mars 2010 28 februari 2011 Projekt - Förenkla Vardagen är igång i Östhammars Kommun Projektet pågår mellan 1 mars 2010 28 februari 2011 Dagbok 2010-11-30 Ancie och Helene träffas och går igenom manualen, diskuterar hur den ska användas

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer