Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Allmän inriktning NSPHiG har under året fortsatt med uppdraget att för de ingående organisationerna driva arbetet för ökat inflytande och tillgänglighet inom till exempel politik, vård och utbildning. NSPHiG:s kansli har berett nätverkets möten, samordnat och genomfört beslutade uppgifter. NSPHiG har under året sökt samverkans forum med myndigheter och verksamheter som har varit viktiga instanser för de ingående organisationerna att få tillträde till och inflytande i. Utåtriktad verksamhet under 2011 Här följer ett urval av de forum och partners NSPHiG har arbetat i och samverkat med under Ledningsgrupp psykiatri Rättspsykiatriska vårdkedjan Kommittén för rättighetsfrågor Projektgrupp personliga ombud Berosam (missbruk) Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan och ABF Västkompetens Kampanjen (H)järnkoll Evidens (utbildningssamarbete) Utvecklande Revision Jonseredsseminarier Hälso- och sjukvårdsnämnderna Brukarråd GFC ( Mötesplats social ekonomi, utställning mm. ) GR lokala aktiviteter Mobilt fältteam Suicidpreventiva utbildningssatsningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa

2 NSPHiG har haft med två stycken representanter i Ledningsgrupp psykiatri, LGS, under året. GARP, där NSPHiG funnits med avslutades vid årsskiftet. NSPHiG har därefter haft regelbunden kontakt med Möjligheternas Hus. Varken Henrik eller Sonny valdes in som representanter i gruppen Kommittén för rättighetsfrågor och har därför inte varit aktiva där. Projektgruppen för personliga ombud avslutades under föregående år och Henrik skickade ut sista protokollet. Någon ny grupp har inte bildats utan personligt ombud har bett om att få medverka i de lokala NOSAM-grupperna för att lämna sina synpunkter, det ingår i deras uppdrag att registrera såkallade systemfel. Tyvärr försvårar det brukarinflytandet på verksamhetsnivå, då det inte kommer att finnas brukarrepresentantioner med i NOSAM. NSPHiG:s medlemsorganisationer har fått inbjudan skickat till Berosams brukarråd och har haft med medverkande under året. NSPHiG har under året haft kontakt med studieförbunden och har haft god kontakt med dessa, i synnerhet med Studieförbundet Vuxenskolan som lät nätverket presentera sig vid flera lokala förbund inom VG-regionen. NSPHiG:s egen utbildningsmodul på Nivå 2 Metoder för brukarsamverkan hölls under året vid två tillfällen och kommer att erbjudas igen under NSPHiG deltar med 2 platser i styrgruppen för projektet Västkompetens. (H)järnkoll har genomsyrat en stor del av verksamheten under året och kommer att redovisas separat längre fram i dokumentet. NSPHiG:s organisationer har deltagit som utbildare på Nivå 1-utbildningar i samverkan med utbildningsföretaget Evidens inom projektet Västkompetens. Projektet Utvecklande revision är avklarat. NSPHiG har medverkat vid flertalet Jonseredseminarier under året. Ett par av NSPHiG:s medlemsorganisationer blir kallade till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, NSPHiG har under året haft kontakt med politikerna i VGregionen. NSPHiG och organisationens medlemsföreningar har medverkat i det nya brukarråd som bildats inom psykiatri SU. Två möten hålls varje vår och höst. NSPHiG hyr lokaler av GFC och har bokat Mötesplats vid ett flertal engagemang sedan lokalen invigdes. NSPHiG har under året medverkat på GR:s konferanser, bland annat haft med bokbord på konferensen om psykisk ohälsa hos barn. NSPHiG har vid två tillfällen föreläst på GR om vikten av brukarinflytande. NSPHiG har också haft med en representant i arbetsgrupp som tagit fram en EFS-ansökan om att söka medel för ett arbetsmarknadsinriktat projekt. NSPHiG har funnits med i den arbetsgrupp som arbetat med frågor som rör mobilt fältteam.

3 NSPHiG:s medlemsorganisationer har varit inbjudna till att gå utbildningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa, SPIV som är en av medlemsorganisationerna har varit ansvariga för utbildningen. Kampanjen (H)järnkoll NSPHiG:s 16 lokala och regionala patient-, brukar- och närståendeorganisationer, har under årets gång samlat ett flertal representanter från region, kommun, länsstyrelsen, folkhälsoarbetet, hälso- och sjukvård, psykiatri, socialtjänst och FOU-väst i en arbetsgrupp som träffats löpande och arbetat med kampanjen. Regeringen har beslutat förlänga kampanjen med ytterligare 3 år och NSPHiG är fortsatta kampanjsamordnare i Västra Götaland. NSPHiG har arbetat utifrån den aktivitetsplan som togs fram och fastställdes 2010 och som omfattade ett antal olika områden som organisationen arbetat med under året. Redovisning av kampanjen (H)järnkoll Kulturverkstad Inbjudan till olika delar av kulturlivet i Göteborg/VG för att möjliggöra ett samarbete med NSPHiG och samverkande organisationer till att skapa en kulturkampanj inom ramen för uppdraget. NSPHiG har haft regelbunden kontakt med bland annat Stadsteatern under året, men det har inte resulterat i något direkt samarbete. Samma sak kan sägas om Filmfestivalen där kontakt togs, men det fanns inget intresse för att samarbeta från deras håll. Utställning Inre rums utställning blir en del av Attityduppdraget. Utställningen vänder sig idag till allmänheten men också till bla. skolklasser i Västra Götaland. Utställningen kommer också att arbetas om till ett lite mindre format som är tänkt att fungera som vandringsutställning i VG under kampanjen. Inre rum producerar under 2011 en stor utställning om tvångsvård för SKL. Flera av Hjärnkolls ambassadörer bidrar med texter och erfarenhetsberättelser. Utställningen ska turnera runt i Sverige med start hösten Studieförbunden Kontakta de olika studieförbunden för att erbjuda dem föreläsare att tillgå i deras respektive ordinarie programutbud under kampanjen.

4 Henrik D. Ragnevi och Mårten Jansson var tillsammans med Anna Anteryd från Studieförbundet vuxenskolan runt omkring i Västra Götaland och presenterade NSPH samt studiecirklarna Din egenmakt och Med starkare röst. Medieproduktion Internt producera egna inslag som sketcher, intervjuer, debattinslag och reportage att läggas ut på Öppna kanalen och NSPHiG:s hemsida. Totalt finns 15 st. Öppna kanalen-tv i Sverige som vi kan erbjuda vårt producerade material. Precis som under föregående år så har NSPHiG valt inte prioritera detta område eftersom det är svårt att få genomslag och det finns ingen inom organisationen som arbetar med detta idag. Det regionala TV-mediet Öppna kanalen har flyttat in i samma lokaler som NSPHiG:s kansli. Vi planerar för att producera olika programinslag och köpa sändningstid framöver men måste hitta personer som är engagerade i detta. Extern Media Kontakta samtliga VG-lokala/regionala TV- och radiomedier och tidningar för att erbjuda dem information, intervjuer och eget producerat material om kampanjen och möjlighet att följa kampanjen. Under året var NSPHiG och (H)järnkoll med i Sveriges Radio P4, Västnytt och lokala dagstidningarna GP och Göteborgs Fria tidning vid ett flertal tillfällen. Hemsida Hemsidan byggs ut med Attitydavdelning för alla intresserade i VG som informationsknutpunkt där man kan se vad kampanjen kan erbjuda och för att komma i kontakt med kampanjorganisationen för föreläsningar av attitydambassadörer, inför konferenser, seminarier etc. NSPHiG:s hemsida ska också länka med den officiella kampanjsidan för att tydligöra kopplingen till nationella kampanjen och förmedlingen av attitydambassadörer. Hemsidan har fått en egen sektion för (H)järnkoll med kontaktuppgifter och information om den nationella kampanjen och artiklar. Hemsidan kommer att uppdateras och få en bättre koppling till sociala medier. Folkhälsosamordnare I nära samarbete med VG-regionens folkhälsokommitté planera förankring och spridning ut till samtliga folkhälsosamordnare i regionen. De enskilda folkhälsosamordnarna får som uppgift att vidare intressera sina nätverk och planera för hur man lokalt kan/vill utnyttja/driva kampanjen utifrån lokalt

5 intresse och förmåga. NSPHiG står till förfogande med Attitydambassadörer och med övriga insatser som kan komma att efterfrågas lokalt. NSPHiG hittade snabbt en god kontakt och samverkan med länets folkhälsosamordnare inför (H)järnkollsarbetet. Vi har bland annats bjudits in till regionala samverkansträffar där vi tillsammans diskuterat (H)järnkollssatsningar, som mynnat ut i olika lokala (H)järnkollsprojekt. Arbetsgivare Offentliga: Påbörja kontakter med olika arbetsgivare i länet under kampanjen och inleda samtal hur dessa kan bidra till ökad kunskap och därmed minskad stigmatisering och utanförskap på respektive arbetsplats. Koppla satsningen till specifikt innehåll som i sin tur innebär en certifiering av arbetsplatsen. Privata: Samma som ovan. Under året kom boken Så gör du som chef, som är en handbok vad du kan göra om några av dina anställda drabbas av psykisk ohälsa. Anneli Jäderholm och Christina Ahl besökte Volvo i Trollhättan och diskuterade frågan. Flera föreläsningar har under året getts för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på temat. Fackförbunden Inleda samtal om hur NSPHiG och respektive fackförbund kan samarbeta kring en kunskapshöjande satsning i VG-regionen för respektive förbunds medlemmar genom föreläsningar, textmaterial till förbundstidningar mm. Denna del av kampanjen kom aldrig igång under 2010 på nationell nivå, men adressuppgifter till de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna finns insamlade inför Arbetsförmedling/Försäkringskassa Kontakt tas med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regionala ledning för att i samarbete med NSPHiG diskutera hur vi tillsammans kan producera ett informationsmaterial om stigma, utanförskap, psykisk ohälsa, som ett sätt lyfta frågan om återgång till arbete för människor som lever med en funktionsnedsättning men vill komma in i arbetslivet utifrån sina möjligheter. Metod: gemensamt informationsmaterial, personliga berättelser, gemensam riktad kampanj till regionens arbetsgivare, gemensamt producerat bild/filmmaterial. NSPHiG har under årets gång upprätthållit den kontakt som knöts med arbetsmarknadsnoderna, som är ett nätverk som representerar de offentliga arbetsgivarna i Västra Götaland. Nodernas uppdrag är att möjliggöra återinträde

6 på arbetsmarknaden för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning i regionen. Attitydambassadörer har vid ett flertal tillfällen föreläst för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan både när de har haft gemensamma och enskilda utbildningsdagar. Universitet/forskning Samarbeta med den del av pågående forskning som handlar om stigma och utanförskap för att skapa kunskapsöverföring mellan brukare och pågående forskning och genomföra gemensamma utåtriktade informationssatsningar, seminarier, artiklar mm. Under året har NSPHiG upprätthållit det samarbete som knöts med Högskolecentrum i Vänersborg, samt har kontakt med Göteborgs universitet/sahlgrenska universitetssjukhus och Chalmers. Skolor Erbjuda personalgrupper och elever på högstadie-, gymnasie- och högskolor föreläsningar utifrån NSPHiG:s olika perspektiv om ohälsa, stigma och utanförskap. (H)järnkoll har föreläst för både elever och för personal i skolor under året. Utbildning Fortsätta utbildningssatsningen inom samarbetsprojektet Västkompetens och samtidigt göra riktade satsningar till olika personalgrupper i Västra Götaland där vi erbjuder NSPHIG:s utbildningspaket. NSPHiG har blivit erbjudna av högskolecentrum i Vänersborg att utforma en utbildningsmodul utifrån Attityduppdraget att integreras i den yrkeshögskolevårdutbildning som högskolan i Vänersborg har tagit fram. NSPHiG har under året funnits med i styrgruppen för Västkompetens samt haft utbildningar i kurser för baspersonal inom kommunen och vården. NSPHiG har också tagit fram och genomfört en egen utbildning som heter Metoder för brukarinflytande. Övriga attitydförändrande aktiviteter inom VG-regionen Under året har bland annat följande föreläsningar och kampanjaktiviteter arrangerats. Våren: 17 januari: ambassadör Uno Billmark föreläste på Högskolecentrum i Trollhättan

7 24 januari: reportage i Trollhättans tidning där Anneli Jäderholm intervjuas om Hjärnkoll och om att attityderna förbättras något i kampanjlänen. 25 januari: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläste om tvångsvård vid utbildning för specialistsjuksköterskor, Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin. 28 januari - 7 februari - Filmfestival-kampanj. Flera ambassadörer delar ut broschyrer och pratar med folk på stan under Göteborgs internationella filmfestival. (28/1 Linda, Håkan E, Carl-Wilhelm Uggla) januari: fortbildning av 15 ambassadörer i VG-regionen (Din Egen Makt) 2 februari: ambassadör Fredrik Axelsson föreläste om Hjärnkoll och egen erfarenhet av psykos och återhämtning för vård- och stödsamordnare inom Partille kommun. 5 februari: Inre rums utställning Psykets historia öppnar på Västergötlands museum i Skara. Stor vernissage med föreläsningar av flera ambassadörer, guidning i utställningen mm. Utställningen visas där fram till 5 juni februari: ambassadörerna Linda Weichselbraun och Anneli Jäderholm från VG-regionen och Jan Nordström från Kalmar deltar i Lärandeseminarium 2, Genombrottsprojektet. Linda och Jan föreläste sammanlagt 4 gånger under dessa dagar. 10 februari: ambassadör Helene Johansson håller i en halvdag för personal inom rättspsykiatriska vårdkedjan. Tema: delaktighet och vårdplanering vid schizofrenidiagnos. 15 februari: Tim Holmberg (Inre rum) berättade om Hjärnkoll samt om ADHD, fokus egen erfarenhet och tips på bemötande. För personal inom daglig verksamhet i Jonsered, Partille kommun. 23 februari: Anneli Jäderholm träffar ambassadörer i Umeå och berättar om hur vi i VG-regionen arbetar för att nätverka, skaffa uppdrag och komma ut med våra erfarenheter. Anneli har också uppdrag som ambassadör februari i Umeå då hon föreläser för vården på tema tvångsvård. 24 februari: Ambassadörerna Christina Ahl och Linda Zwamp (Inre rum) föreläste på institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 24 februari: Ambassadör Madeleleine Hermansson föreläste för vårdpersonal. 28 februari - 1 mars: Vidareutbildning av ambassadörer i VG-regionen och Halland 2 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger och studenter från omvårdnadsprogrammet i Göteborg, Tema ADHD, Aspergers, ocd en personlig erfarenhetsberättelse. Linda Weichselbraun följer med och berättar om Hjärnkoll. 3 mars: Henrik Ragnevi och Sonny Wåhlstedt har gemensam halvdagsutbildning för 30 chefer inom socialtjänsten i Göteborg.

8 8 mars: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläser om tvångsvård för läkare under Sahlgrenska universitetssjukhusets kvalitetsdagar, tema Ständiga förbättringar för god vård. 15 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger och studenter från omvårdnadsprogrammet i Göteborg, Tema Hjälpmedel. 15 mars: Tim Holmberg och Peter Mattsson föreläser vid utbildningsdag för ny personal på Statens institutionsstyrelse i Göteborg, tema psykisk ohälsa och erfarenhet av behandlingshem. Linda Weichselbraun följer med och berättar om Hjärnkoll, attityder, stigma mm. 16 mars: Ambassadörerna Linda Zwamp och Håkan Eneström (Inre rum) föreläser på Non Profit-dagen, temadag där ideella organisationer inom området psykisk ohälsa i Göteborg presenterar sin verksamhet mars: Flera av våra ambassadörer (ex. Anneli Jäderholm, Henrik Ragnevi) föreläser på psykiatrikongressen i Göteborg. 21 mars: Ambassadörsträff för VG-regionens och Hallands ambassadörer på NSPHiG. Vi bollar idéer om aktiviteter, nätverkar och peppar. 24 mars: ambassadörsföreläsning för SKTF-fackets klubb på GR. Generellt om psykisk ohälsa, attityder och stigma samt personliga erfarenheter av arbetsliv i förhållande till utbrändhet samt bipolär sjukdom. Ambassadörer: Linda Weichselbraun, Christina Ahl samt Mona Jonsson Molnar. 29 mars: Tim Holmberg (Inre rum) utbildar boendepedagoger i Göteborg, Tema Rollspel. 4 april: Inre rum inviger satellit-utställning i Partille, ambassadör Anneli Jäderholm föreläser och ambassadör Linnea Fridh dokumenterade. 4-5 april: Ambassadörerna Sonny Wåhlstedt, Henrik Ragnevi, Anneli Jäderholm, Annica Engström, Helene Johansson och Håkan Kristensson föreläser under Västkompetensdagen Metoder för brukarsamverkan. 6 april: Ambassadörerna Anneli Jäderholm, Helene Johansson, Christina Ahl och Annica Engström från Inre rum föreläser på Västergötlands museum i Skara om skapande som en väg till återhämtning. 11 april: Ambassadörer Anneli Jäderholm, Linda Zwamp och Uno Billmark föreläser för gymnasielärare på Burgården, arrangerat av skolans elever. 11 april: ambassadörerna Tim Holmberg och Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD mm för skolpersonal inom Partille kommun. 12 april: Ambassadörsträff på Inre rum inför kampanjdagen 3:e maj. 14 april: Anneli Jäderholm (Inre rum) föreläser om psykos och återhämtning för personal i Partille kommun. Inre rum har även kvällsföreläsning tillsammans med ambassadörererna Helene Johansson och (ev.) Christina Ahl om kreativt skapande och återhämtning.

9 14 april: Ambassadör Linda Zwamp föreläser om panikångest mm på invigning av ny utställning, medicinhistoriska museet i Göteborg 14 april: Henrik D. Ragnevi föreläser om Aspergers för LSS-personal i Borås. Tim Holmberg är också med och dokumenterar. 16 april: ambassadörerna Tim Holmberg och Carina Ikonen Nilsson föreläser för allmänheten i Partille, tema ADHD i skolan. 29 april Ambassadör Linda Zwamp föreläste om ångestsyndrom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg. 30 april: Inre rum producerar en 8 sidig bilaga i Göteborgs Fria tidning om psykisk ohälsa och attityder i samhället som kommer ut denna dag. Vi ägnar flera av dessa sidor åt Hjärnkoll, bland annat med artiklar om attitydläget, om arbetsgivarsatsningen, om ambassadörerna mm. Vi försöker få till så att alla texter skrivs av ambassadörer och att det är ambassadörer som blir intervjuade i reportagen. 3 maj Kampanjdag på stan. Psykopol-spel, ballonghappening, musik, miniföredrag mm. 6 maj Ambassadör Mona Molnar föreläste om bipolär sjukdom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg. 10 maj: Ambassadör Linda Zwamp föreläste i Inre rums regi för kommunpersonal i Munkedal maj: Ambassadör Fredrik Axelsson föreläste i Norrtälje om Hjärnkoll och sina erfarenheter av psykos, ena dagen för RSMH och andra dagen för vårdpersonal. 13 maj: Ambassadör Marcus Sandborg föreläste om psykossjukdom på medicinsk grundkurs i psykiatri, Högskolan Vänersborg 17 maj: Ambassadörsträff på Inre rum inför Mors dag. 19 maj: Ambassadörerna Anneli Jäderholm föreläste för kommunfullmäktige i Kungälv maj Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar tillsammans med tre andra ambassadörer i Genombrottsprogrammets Lärandeseminarium 3, Stockholm. 27 maj Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun och tre andra ambassadörer träffas på Handisam för att sammanfatta erfarenheter från SKL:s Genombrottsprogram. 29 maj Ambassadör Linda Zwamp föreläste på GFC tillsammans med sin dotter på Mors dag, tema psykisk ohälsa och familjen. Gratis entré för allmänheten. 31 maj Ambassadör Helene Johansson föreläste i Inre rums regi, IFS Kungsbacka.

10 20 22 juni Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun representerar Hjärnkoll på nordisk konferens om tvångsvård i Vasa, Finland. Hösten: 13 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Östra sjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 14 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 15 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för personal inom i Ulricehamns kommun. Bokat via kommunens Folkhälsoplanerare. 15 september: Ambassadör Anders Bjursten föreläser för vårdpersonal, Svenska Mässan i Göteborg. 19 september: Ambassadör Gunnel Bergstrand föreläser i Trollhättan, tema skamliga sjukdomar och mindre skamliga om att leva med en psykiatrisk diagnos. Arrangör: Svenska kyrkan. 14 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 21 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården. 22 september: Ambassadör Linda Zwamp föreläser med sin dotter Felicia på Bokmässan i Göteborg, om erfarenheter av vad som kan hända i en familj där någon drabbas av psykisk ohälsa. 22 september: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal på Östra sjukhuset, Göteborg, tema bemötande inom tvångsvården september: Ambassadör Christina Ahl presenterar sin bok Himmel och pannkaka, socialsekreteraren som gick in i väggen på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 5 oktober Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om egna erfarenheter på kommunens anhörigstödsdag i Tidaholm. 6 oktober Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser om egna erfarenheter på kommunens anhörigstödsdag i Falköping. 6 oktober Ambassadör Linda Zwamp föreläser tillsammans med sin dotter Felicia på anhörigstödsdag, Melleruds kommun. 6 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser om psykos på Högskolan i Trollhättan. Ev. även ambassadör Christina Ahl.

11 7oktober Ambassadör Helene Johansson (Inre rum) föreläser om sina erfarenheter av schizofreni, 2 dagar i Halland 10 oktober: FN-s världsdag för psykisk hälsa. Vi arrangerar matnyttiga samtal om psykisk ohälsa i GFC:s föreläsningslokal på Mellangatan. Anneli Jäderholm är moderator för NSPH:s världsdagsevenemang i Stockholm. 12 oktober: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser på konferens för nationellt anhörigstödsnätverk. 13 oktober: Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Christina Ahl träffar företagshälsovård på Volvo Aero i Trollhättan. Info om Hjärnkolls arbete med inriktning på arbetsmarknad. 14 oktober: Matnyttiga samtal, tema arbetsmarknad. Ambassadörerna Sonny Wåhlstedt, Linda Weichselbraun, Uno Billmark, Christina Ahl, Tim Holmberg, Henrik D. Ragnevi och Carina Ikonen Nilsson. 17 oktober Henrik D. Ragnevi och Elis Hurtado Lundberg föreläser om sin väg till arbetslivet för chefer, personalare och fackfolk på Fyrbodals arbetsmarknadsdag. Arrangör VGR, Habilitering och hälsa oktober Ambassadörerna Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar och föreläser på Jönköpings Genombrottsprogram, lärandeseminarium oktober Ambassadör Christina Ahl föreläser om psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt presenterar Hjärnkolls chefshandledning på SKTF:s årliga skyddsombudsdag. 19 oktober Ambassadör Madeleine Larsson Wollnick föreläser på Nordiska konferensen om Dubbeldiagnos, samsjuklighet och komplexa vårdbehov. 19 oktober Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om Hjärnkoll, attityder och ADHD för Familjevårdsstiftelsen i Göteborg. 20 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser för psykiatripersonal i Stenungsund. 22 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser i Uddevalla på temadag för att stödja brottsoffer. 25 oktober Ambassadör Anneli Jäderholm utbildar psykiatripersonal Östra sjukhuset, Göteborg. 2 november: Ambassadör Tim Holmberg demonstrerar hjälpmedel samt har bokbord och informerar om Hjärnkoll på psykiatrins dag i Kungälv. Även ambassadör Fredrik Axelsson hade bokbord och informerade om Hjärnkoll mm. 8 november: Ambassadör Fredrik Axelsson var konfrancier vid föreläsning för RSMH:s Friskvårdscoacher i Västra Götaland och samt Sahlgrenskas psykiatri. Arrangör: RSMH Riks november: Ambassadörerna Åsa Höij, Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun deltar i Lärandeseminarium 1 Genombrottsprogrammet VG.

12 11 november: Ambassadör Linda Weichselbraun föreläser i Falkenberg om Hjärnkoll, stigma och om att vara anhörig vid inspirationsdag för psykiatripersonal, socialtjänst, poliser, politiker mfl. Arrangör: Sveriges kommuner och landsting och Region Halland. 15 november: Ambassadör Tim Holmberg utbildar personal på SiS (Statens institutionsstyrelse) baskurs för nyanställd personal, Göteborg. 17 november: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD på Ågrenska i Göteborg, påbyggnadsutbildning till kursen Varför blir det som det blir - om psykiska funktionsnedsättningar. 29 november: Ambassadörer från Inre rum föreläser på Västkompetensdag i Göteborg: Helene Johansson, Linda Zwamp, Tim Holmberg och Linda Weichselbraun. 30 november: Ambassadör Carina Ikonen Nilsson föreläser om ADHD för gymnasielärare 8 december: Ambassadör Anneli Jäderholm föreläser på konferensen Det som inte syns finns det?, en konferens om kvinnor, missbruk, psykisk ohälsa och våld på Burgården i Göteborg, arrangör Bräcke Diakoni 13 december: Ambassadör Linda Zwamp föreläser på inspirationsdag inom projekt Bättre vård mindre tvång, Östra sjukhuset avd 363 i Göteborg. 19 december: Ambassadör Tim Holmberg intervjuas av polisstuderande, tema bemötande. Under januari oktober har ambassadörerna Christina Ahl, Mona Jonsson Molnar, Carina Ikonen Nilsson, Gunnel Bergstrand, Tim Holmberg, Håkan Eneström, Inger Roos, Madeleine Larsson Wollnick, Mary-Anne Jacobsson, Fredrik Axelsson, Linda Zwamp, Helene Johansson och Anders Bjursten varit på Inre rum för individuell coachning för föredrag eller medieframträdande. Henrik D. Ragnevi, Mona Molnar, Christina Ahl och Anneli Jäderholm har alla specialsytt föredrag om arbetslivet. Pilotstudien MHFA i Göteborg ochvästra Götaland NSPHiG samverkar regionalt med NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, Karolinska), SPIV (Suicidprevention I Väst), Kompetenscentrum Psykiatri, SKL, Socialstyrelsen i genomförandet av pilotstudien MHFA (Mental health first aid training) i Västra Götaland Fråga SPIV om de har en bra text om detta.

13 Västkompetens NSPHiG:s organisationer har under året fortsatt att delta som utbildare i utbildningsprojektet Västkompetens. NSPHiG:s egen utbildningsmodul på Nivå 2 Metoder för brukarsamverkan hölls två gånger under Sonny och Henrik har funnits med i styrgruppen för Västkompetens under året. Samordna rehabiliteringen NSPHiG samverkar med Ledningsgrupp psykiatri, AF, FK, i den nationella satsningen Samordna rehabiliteringen. Attention har i samband med lanseringen av skriften varit med ute och föreläst.

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland!

Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland! Boka en Attitydambassadör i Västra Götaland! Psykiska olikheter - lika rättigheter Attitydambassadörer i Västra Götaland Boka en levande berättelse! Vill du eller din organisation lära mer om hur det är

Läs mer

Brukarinflytande - NSPHiG i samverkan med VG-regionen

Brukarinflytande - NSPHiG i samverkan med VG-regionen Brukarinflytande - NSPHiG i samverkan med VG-regionen 2016-07-05 Bakgrund NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) är en samverkansorganisation för 19 patient-, brukar- och anhörigföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Brukares kunskap Brukarinflytande - för en evidensbaserad praktik

Brukares kunskap Brukarinflytande - för en evidensbaserad praktik Brukares kunskap Brukarinflytande - för en evidensbaserad praktik 2011-03-03 Henrik D Ragnevi, Nationell Samverkan för Psykisk hälsa Sonny Wåhlstedt, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Elisabeth Beijer,

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET]

[HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] 2011 Ulricehamns kommun Johan Lenjesson [HANDLINGSPLAN FÖR SUICIDFÖREBYGGANDE VERKSAMHET] Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Mental Health First Aid MHFA

Mental Health First Aid MHFA Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till psykisk hälsa Sonny Wåhlstedt & Lovisa Bengtsson Suicidprevention i Väst Problemets omfattning 10 år Västra Götaland - 10år 2.400 döda 24.000 suicidförsök

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

PRIO-uppdrag 2014 och 2015 2015-05-22

PRIO-uppdrag 2014 och 2015 2015-05-22 PRIO-uppdrag 2014 och 2015 2015-05-22 Filippa Ahlberg Gagnér, Elisabeth Hurtado Lundberg och Sonny Wåhlstedt Bakgrund Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO plan för riktade insatser

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör,

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör, Kampanjen Hjärnkoll För ett psykisk friskare Sverige Sujata Maini, kommunikatör, sujata@handisam.se, 08-600 84 14 www.hjarnkoll.se Hjärnkolls syfte Många människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund

Arbetsliv. Er partner: Anneli Jäderholm. (C)Fotograf Agneta Viklund Arbetsliv Er partner: Anneli Jäderholm (C)Fotograf Agneta Viklund År 2006 Attitydambassadör Anneli Jäderholm Kampanjen drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH. Samverkanspartners:

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Vi hjälper er att prata om det som är svårt

Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vi hjälper er att prata om det som är svårt Vad är Hjärnkoll? Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa så är det svårt att prata öppet om det. Många är rädda för att bli mobbade, diskriminerade,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar Stigma vid schizofreni och andra psykossjukdomar SOPHIAHEMMETS HÖGSKOLA, STOCKHOLM 14 OKTOBER 2015 Stigma Att vara annorlunda Kroppsligt funktionsnedsättning Missbruk Att tillhöra en annan grupp är majoriteten

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxen - 2017 Mål Åtgärd Målgrupp Implementering 1)Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Resursgrupps ACT (RACT)

Resursgrupps ACT (RACT) Korta versionen Resursgrupps ACT (RACT) en flexibel och integrativ metod Ett förslag till ACT-satsning inom PRIO gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Evidens och NSPH

Läs mer

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014

Lagarbetet inom styrelsen. LIBRA i Skåne maj 2014 Lagarbetet inom styrelsen LIBRA i Skåne maj 2014 Syfte och mål med styrelsearbetet Målgrupp: personer med affektiva sjukdomar (egentlig depression och bipolär sjukdom), deras närstående samt övriga intresserade

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Uppdrag via den första överenskommelsen om samverkan mellan psykiatrin, socialtjänsten och NSPH Handlingsplan för ökad patient-/ brukarmedverkan inom vård

Läs mer

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten.

Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Vi kan vara med om många tragedier och svåra händelser men om vi förlorar vårt hopp så är det den riktiga förlusten. Dalai Lama Vi i SPES ger aldrig upp hoppet! SPES finns i hela landet Att arbeta på ett

Läs mer

Attitydkampanjen (H)järnkoll 2010-2014

Attitydkampanjen (H)järnkoll 2010-2014 Attitydkampanjen (H)järnkoll 2010-2014 NSPH www.nsph.se Handisam www.hjärnkoll.se Sonny Wåhlstedt Samordnare VG Hjärnkoll en bakgrund Ångesttillstånd och den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa i åldrarna

Läs mer

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 STIMULANSMEDEL Via socialstyrelsen 2009 2012 för; Ökad psykiatrikompetens hos personal som möter människor med

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Lägesrapport till Socialdepartementet i februari 2014 Med verksamhetsrapport för bidraget under 2013 utifrån Regeringsbeslutet 2013-01-24 I:2 S2013/608/FS (delvis)

Läs mer

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen

Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange. 6 oktober 2016 i Wilandersalen Sammandrag inspirationsdag för ökat brukarinflytande på verksamhets- och organisationsnivå, av Sofia Wange 6 oktober 2016 i Wilandersalen Moderator Elisabet Norlinder Välkomsttal av Marie-Louise Forsberg

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd.

Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Vi verkar för ökad delaktighet i vård och stöd. Brukarinflytande medborgarnas möjlighet att som användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. Brukarinflytande på tre nivåer

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan

Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Elisabet Norlinder Föreningen Stjernan Om att kunna påverka de demokratiska processerna i maktens korridorer! Mitt eget perspektiv! Kampanjlänsansvarig för (H)järnkoll i Örebro län 2012-2015 Anmälde mig som senior (H)järnkollsambassadör Ville

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) Dem vi är till för - Hur kan vi göra den enskildes röst mer tydlig? - Hur kan vi underlätta för den enskilde och dennes anhöriga? - Hur kan vi bidra till att öka den enskildes

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Första hjälpen till psykisk hälsa En kurs som lär dig hur du bäst tar kontakt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner

Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner Handboken ska ge god kännedom om olika parters roll och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten Våld är varje handling riktad

Läs mer

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa 1(6) Länssjukhuset Ryhov Psykiatriska kliniken Årsrapport samordnare för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Katarina Johansson, skötare på psykiatriska kliniken, har under 2012 arbetat 25% med klinikens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

EN ÅTERBLICK. Mötesplats PSYKIATRISAMORDNING Mötesplats PSYKIATRISAMORDNING Mötesplats

EN ÅTERBLICK. Mötesplats PSYKIATRISAMORDNING Mötesplats PSYKIATRISAMORDNING Mötesplats Illustration: Eric Magassa. EN ÅTERBLICK Mötesplats PSYKIATRISAMORDNING Mötesplats PSYKIATRISAMORDNING Mötesplats Draken, Göteborg 6 7 november 2007 www.grkom.se/psykiatrisamordning Knagglig väg till toppen

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser

Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser Rapport och ansökan om förlängd projekttid Umeå den 8 augusti 2012 Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum Region Västerbotten Urban Markström Psykisk ohälsa och arbetslivet (PoA) ett projekt för förebyggande,

Läs mer

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden. - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa

Personliga möten som förändrar attityder och beteenden. - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa Personliga möten som förändrar attityder och beteenden - En jämförande rapport om allmänhetens syn på personer med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning...

Läs mer

VSPH presentation 16 maj 14./1

VSPH presentation 16 maj 14./1 Om processen för VSPH: s tillkomst. Det mest förtjänstfulla förarbetet till VSPH måste tillskrivas resultatområdeschef Solveig Landquist, inom vuxenpsykiatrin som inbjöd regionens brukar- och anhörigorganisationer

Läs mer

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Mental Health First Aid in Sweden (MHFA-Sverige) Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Första hjälpen till psykisk hälsa Ett utbildningsprogram som lär dig hur

Läs mer

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016

Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov Jönköping 2016 Förvaltningsnamn Avsändare Psykiatri Psyk. Avd. H Katarina Johansson 036-323320 katarina.johansson@rjl.se Berörda Region Jönköping Årsrapport samordnare barn till psykiskt sjuka föräldrar och BIP Ryhov

Läs mer

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland 2017-10-12 Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR 5 områden för samverkan på länsnivå Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse

Läs mer

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1

AKTIVITETSPLAN SUD antagen SUD-rådet Reviderad Bilaga 1 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-09-30 Bilaga 1 Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för samverkan i Jämtlands län kring psykiska funktionsnedsättningar 20140101-20161231 Version: 0.6

Handlingsplan för samverkan i Jämtlands län kring psykiska funktionsnedsättningar 20140101-20161231 Version: 0.6 Handlingsplan för samverkan i Jämtlands län 20140101-20161231 Version: 0.6 Upprättad 2013-10-17 ÄNDRINGSFÖRTECKNING Länsövergripande handlingsplan för samverkan i Jämtlands län Version Datum Ändring Beslutat

Läs mer

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA!

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Program för dagen 09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete 10.15 Stöd till riktade insatser

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa. Attityder, kunskap, beteende

Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa. Attityder, kunskap, beteende Befolkningsundersökning 2009 Psykisk ohälsa Attityder, kunskap, beteende Lars Hansson Lunds universitet CEPI - Verksamhetsområden Forskning Psykosociala insatser Livssituation (stigma, diskriminering livskvalitet)

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer