Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009"

Transkript

1 Linköpings universitet Campus Norrköping - ISV Lärarprogrammet Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Förteckning ISRN: LIU-ISV/LÄR-G-09/XX--SE Löpnr Svensk titel Engelsk titel Författare Handledare Adm 09/01 Dagspressens bild av dyslektikers möjligheter i skolan - en kvantitativ innehållsanalys. The Daily Press View of Dyslexics Opportunities in School - a Quantitative Content Analysis Evelina Johansson & Josefine Nord Friederike Gerlach 09/02 Handlingsutrymme, makt och ansvar. En kvalitativ studie om rektorsrollen. Acting space, power and responsibility. A qualitative study about headmasters profession. Linda Bergström & Hannah Charlesdotter Sjöberg Anders Härnbro 09/03 Vi försöker ju att inte säga nej Hur tre förskolor arbetar med tillåtelse We try not to say no The way three preschools are working with permissions Caroline Alderfalk och Josefine Jansson Helen Setterud 09/04 Män,vad bra om det inte bara vore kvinnor - En kvalitativ intervjustudie om manliga, kvinnliga pedagoger och enhetschefers uppfattningar om män i förskolan. Men, what good if it s not only were women. - A qualitative interview study whether male, female teachers and unit executives perceptions of men in nursery Caroline Magnusson & Jenny Tykosson. 09/05 09/06 Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor. Matematisk kompetens En undersökning av skillnader mellan skolans år fem, sju och nio samt skillnader mellan flickor och pojkar We are probably too inadequate in approaching and helping them A study concerning how teachers perceive and approaching students with special mathematical abilities. Mathematical competence A study of differences between grade five, seven and nine aswell as the differences between girls and boys Sofie Arnell Ekman, Carolin & Rahm, Joakim Joakim Samuelsson Joakim Samuelsson 1 (10) Reviderad: ÅD

2 09/07 09/08 Praktiskt/estetiska arbetssätt i undervisningen - En kvalitativ intervjustudie om hur elever i årskurs nio uppfattar praktiskt/estetiska arbetssätt Från fostran till utveckling - En studie om kristendomsoch religionsundervisningens fostrande syfte i fem olika styrdokument Practical/aesthetic practices in education - A qualitative interview study on how students in grades nine perceive practical/aesthetic approaches From upbringing to development A study about Christianity and religious educational purposes in five different curriculums Anna Lundblad och Mattias Reimblad Emilie Caesar och Edina Muratagic Ylva Hagman 09/09 09/10 09/11 Från hyllad hjältekonung till åsidosatt förlorare - En läroboksanalys om framställningen av Karl XII och tiden då han regerade i fem läroböcker från 1900-talet Fristående skolors vara eller icke vara - En analys av debatten om fristående skolor i Dagens Nyheter. Inte ett leende före jul: En studie om lärares bemötande av elever From honoured heroking to disregarded looser Analysing how king Charles XII and the years he governed is described in five textbooks from the 20 th century. The Being or not Being of Independent Schools: An Analysis of the Debate on Independent Schools in Dagens Nyheter. Do not Smile until Christmas: A Study on Teachers Attitude towards Students Karolina Argenius och Anders Östlund Cattis Järnström Marie Öhrberg Birgitta Plymoth Kenneth Petersson Mia Thorell 09/12 09/13 Jag fortsätter för att det blivit som en drog. Jag är blogg-beroende! En studie av unga tjejers bloggvanor ur ett identitetsperspektiv. Pedagogiskt lösgodis - Pedagogiska möjligheter i dator- och tv-spelskontext It's Like a Drug. I'm Blog- addict! Young Girls and Blogging: An Identity Perspective. Pedagogical Peanuts Possibilities to Learn Through Gaming Setareh Assadian Petter Danielsson & Niclas Lindblom Jörgen Nissen 09/14 09/15 09/16 Döm inte boken efter omslaget En retorikanalys av auktoritetsskiftet i framställningen av kristendom och islam i religionsläroböcker från 1950-talet och talet. Elevers lösningsstrategier i multiplikation. En studie kring vilka lösningsstrategier som eleverna använder sig av när de löser räkneoperationer i multiplikation Skapande förmåga i matematik. En studie om den osynliga delen av matematikämnet Don t judge a book by its cover A rhetoric analysis of the authority of the shift in the representation of Christianity and Islam in Religious Studies textbooks from the 1950s and 2000s. Students strategy solution in mathematics A study concerning witch strategy solution the student are using when they are solving mathematics in multiplication. Creative Ability in Mathematics, A Study of the Invisible Part of Mathematics Marie Gavelin och Erika Josefsson Carin Turstedt Lena Hägg Anders Härnbro Henrik Jacobsson Klas Johnsson "Det går inte över av sig själv!" En studie om "It doesn t Resolve Itself!" 09/17 Lisa Hyltbring specialpedagogers uppfattning kring motorik i samband med specialpedagogisk undervisning. Pauline Alvarsson Beurling Vilka snabba skor du har En studie om vilka What speedy shoes you have A study about 09/18 Helena Andersson & strategier pedagoger använder sig av i sitt arbete för att what strategies pedagogues are using for Nesrin Slio 2 (10) Reviderad: ÅD

3 uppnå en jämställd förskola och skola. achieving an equal preschool and school. 09/19 Det märks inte på dig att du är religiös En studie om frikyrkornas plats i religionsundervisningen ur lärares perspektiv You don t seem religious Petra Bondesson 09/20 09/21 minsta småkryp ska alltid tröstas - om bilderboken som empatiträning en exempelanalys av författaren Ulf Nilsson och illustratören Eva Erikssons bilderböcker Gömda eller glömda? En studie om kvinnor i läroböcker i ämnet historia för grundskolans högre åldrar. Every little bug shall always be comforted about picturebooks as exercise in empathy an exemplary analysis of writer Ulf Nilsson and illustrator Eva Erikssons picturebooks. school. Elin Nicklasson Mia Axelsson och Karin Höglander Gunnlög Märak 09/22 09/23 09/24 09/25 09/26 Diagnos eller Forskningsfusk - En retorikanalys av inlägg i ADHD/DAMP-debatten. Snäll hjälpreda eller självständig aktör? En analys av hur flickan framställs i tre bilderböcker från 1940, 1970 och 2000-talet i relation till kvinnans roll i samhället, i Sverige, under dessa årtal. "det är viktigt att vara ute" -En kvalitativ studie om pedagogers tankar och erfarenheter kring utevistelse i förskoleklass. "När alla vill va mä" -En kvalitativ studie om förskolebarns föreställning om rolig lek. Elevers attityder till matematik - förändringar från årskurs 7 till årskurs 8 Diagnosis or cheating in research A rhetorical analysis of contributions in the ADHD/DAMPdebate Kind Helper or Independent Participant? An Analysis of the Description of the Girl in there Picture-Books from the 1940s, 1970s and the Year 2000 in Relation to the Women s Role in Society, in Sweden, under these Years. "it s Important to be Outside" - A Qualitative Study about Pedagogy s Thoughts and Experiences around Outdoor Activities in Preschoolclass. "When Everyone wants to Join in" - A Qualitative Study of Children in Daycare and their Perception of Play that is Fun. Attitudes towards mathematics at students - changes in 7 th and 8 th grade Hanna Larsson Susanna Petersson & Josefin Hollertz Emma Lööf & Sandra Åberg Maria Olsson & Åsa Palffy Mikael Andersson, Lars Öhlund Jenny Bengtsson Britt-Inger Aspgård Mia Thorell Joakim Samuelsson 09/27 25% är ju hälften av hälften, vet du! En studie om elevers lösningsstrategier i matematik ur ett socioekonomiskt perspektiv. 25% is half of half, you know! A study of student s solution's strategies in mathematics from a socio-economic perspectives. Elin Duàn & Karin Nielsen Joakim Samuelsson 09/28 Laborativ matematik - En undersökning gällande likheter och skillnader mellan hög- respektive lågpresterande elevers attityder till laborativ matematik, samt syn på sina egna prestationer. The mathematics laboratory - A case study of high and low achieving students attitude towards laboratory work, and view on their own performances. Frida Lindvall Caroline Larsson 3 (10) Reviderad: ÅD

4 09/29 09/30 Då ljudar jag inne i huvudet, tyst istället En kvalitativ studie av barns uppfattningar om skriftspråk och skrivinlärning i första klass Den Mångkulturella Skolan en plats för möjligheter Then I sound the words quietly in my head A qualitative study of children s perception in written language and learning to write in grade one The multicultural school A place of opportunities Anna Björnell Oscar Berg, Ulrika Lindholm Barbro Jansson 09/31 "Därför att man ska kunna skicka brev..om nån bor långt bort som man tycker om.." En kvalitativ studie om förskollärares och barns uppfattningar kring språkutveckling och skriftspråklighet. "Because if You Need to Send a Letter..if Someone Lives Far Away that You Like" A Qualitative Study about Preschool-teachers and Childrens Thoughts about Language Development and Reading and Writing. Karin Nilsson % Lisa Nilsson Barbro Jansson 09/32 Jämställdhet och genusperspektiv definitioner och metoder vid en lärarutbildning Equality and gender - definitions and methods within a teacher education Catrine Jonsson 09/33 09/34 09/35 Läxors varande eller icke varande Så resonerar rektorer från olika pedagogiska miljöer. En kvalitativ intervjustudie All språklig stimulans är av godo, både på svenska och på modersmålet En kvalitativ studie om två kommuners riktlinjer och arbetssätt för barn med annat modersmål än svenska Ett möte mellan människor är ju alltid ett möte mellan kulturer : En kvalitativ studie om hur studenter anser sig utveckla interkulturell kompetens Homework; to be or not to be How principals from different pedagogy environment discuss homework. A qualitative study through interviews All the linguistic stimulation is for benefit, both in Swedish and the mother tongue A qualitative study of two municipalities guidelines and the work procedures for children with other mother tongues than Swedish A meeting between people is always a meeting between cultures : A qualitative study of how teacher education students believe they develop intercultural competence Eleonor Dackmar & Emilia Lönnqvist Emelie Lind & Ulrica Orselius Josefine Eklöf & Maria Skarin Friederike Gerlach Laura Machat Janicke Andersson 09/36 Lärandet med datorspel, för på wow kan man bara lära sig slåss där kan man inte lära nåt annat Learning by computer game, because on wow you just learn to fight you can t learn anything else Hallberg, Tina & Jackléus, Mia Janicke Andersson 09/37 Hur kan och bör man se ut? en studie om barns uppfattningar av ideala utseenden How are You Expected to Look Like? A Study about Childrens Perceptions of Ideal Appearances Brandin, Anna & Hammeltz, Lovisa 09/38 Negativa tal; Lärares förklaringsmodeller, elevers lösningsstrategier Negative numbers; Teachers explanatory models, students solving methods Simon Arvidsson Margareta Engvall 09/39 Leken i den vuxnes hand - en studie om pedagogernas föreställningar och erfarenheter om lek och lärande The Play in the Adult Hand - A Study on the Teachers Ideas and Experience on Play and Learning Elin Rydberg 4 (10) Reviderad: ÅD

5 09/40 09/41 09/42 09/43 09/44 09/45 09/46 09/47 09/48 09/49 09/50 09/51 09/52 09/53 Prolympia - En utbildningspolitisk och pedagogisk granskning av en fristående skola "Inne är det så där halvt som man vill ha det" -En kvalitativ studie om barns och pedagogers uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Imbecill, Idiot, Speciell eller Prinsessa? - En analys av hur funktionshindrade barn skildras i barnlitteratur på 1970-talet och 2000-talet. Miljöundervisning fokusering på problem eller möjligheter? Attityder till matematik ur ett genusperspektiv en kvantitativ studie i årskurs nio Att undervisa barn med annat modersmål än svenska - En kvalitativ studie av fyra pedagogers tankar om arbetsätt med läs- och skrivundervisning av. "Vi har ju läroplanen" En kvalitativ intervjustudie om förskollärarnas förhållningssätt till bedömning i förskolan. "Det är säkert ett bokstavsbarn". En kvalitativ studie om förskolepersonals föreställningar om barn med ADHD/DAMP. Öppen förskola - en unik verksamhet: En kvalitativ studie av den öppna förskolans betydelse för förskolans verksamhet. Jag tyckte att Askungen var väldigt god Att synliggöra den "osynliga" matematiken - en litteraturstudie i böcker om Alfons Åberg, skrivna av Gunilla Bergström. Stökiga barn - En undersökning av Norrköping kommuns arbete för barn i behov av särskilt stöd Lärares uppfattningar om inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Delaktighet och lärande -En intervjustudie om barns förväntningar på fritidshemmet. Prolympia - A Perusal of the Educationalpolicy and an Educational Review of an Independent School Inside it s Almost the Way You Want it - A Qualitative Study on Children s and Preschool Personnel s Opinions about the Physical Indoor Environment. Imbecile, Moron, Special or Princess? - An Analysis of how Disabled Children is Portrayed in Children s Literature in the 1970s and the 21st century. Environmental Education Focus on Problems or Possibilities? Viktoria Sandberg & Anna Setzman Sara Bönnemark Karin Karlsson & Camilla Nilsson Tony Karlsson & Anneli Mörk Attitudes to mathematics in a gender perspective Christian Johnsson a quantitative study in ninth grade Teaching children with different native language Anton Lilja & than Swedish A qualitative study of how four Connie Rebane teachers reason about structuring classes in order to develop the read and writing abilities. "We have the Curriculum" A Qualitative Linda Månsson & Interview Study of Pre-School Teachers Approach Emilie Wahlén to Assessment. "It s Probably a Child with a Letter Combination". Madeleine Engstrand A Qualitative Study about Kindergarden Teachers & Sofia Jangendal Conceptions about Children with ADHD/DAMP. Open Preschool - an Unique Activity: A Emily Carlsson & Qualitative Study of the Open Preschools Oxana Dekhtyarenko Significance for Preschools Activity. I Thought that Cinderella was Very Good Beatrice Andersson & Rebecka Wejde To Visualize the Invisible Mathematic - A Study in Books about Alfons Åberg, Written by Gunilla Bergström. Troublesome Pupils - A Study of the Work for Children with Special Needs in Norrköping Municipality Teachers Understandings of Inclusion of Pupils with Neurological Disorders. Participation and Learning -An Interview Study About Children s Expectations on the After- Maria Lööke & Lena Jalminger Josef Alacam & Alexander Özmen Roger Lundin Pernilla Pettersson Ylva Hagman Margareta Engvall Britt-Inger Aspgård Björn Ivarsson Lilieblad 5 (10) Reviderad: ÅD Janicke Andersson Mia Thorell Katarina Eriksson Barajas Viktoria Nygren Katarina Eriksson Barajas Lotta Holme Susanne Kreitz- Sandberg

6 09/54 Individualisering - Tjugo lärares föreställningar och erfarenheter av individualisering år 1 i grundskolan School Centre. Individualize - twenty teachers' attitudes and experiences of individualize Ida Myhrman och Johanna Månsson Janicke Andersson 09/55 Elevers föreställningar om fotosyntesen hur elever i årskurs nio använder sig av bilder, schematiska respektive realistiska, när de resonerar och skapar mening i naturvetenskap Students conception of photosynthesis how students nine use pictures, schematic and realistic respectively, for reasoning and meaning making in science. Almir Kasumovic Caroline Larsson 09/56 09/57 Den blomstertid nu kommer Fallstudier av två grundskolors utformning av skolavslutningar. Föräldrakontakt En kvalitativ studie om lärares och fritidspedagogers uppfattningar (approximately) On Hearing the First Cuckoo of Spring. Case studies of the breaking-up day of two compulsory schools. Parent contact - a qualitative study about teachers and recreational pedagogues views Catrine Morén Marcus Englund & Lina Andersson Jens Pedersen Ingrid Karlsson 09/58 09/59 Mångkultur vad är det? En kvalitativ studie om hur pedagoger tolkar begreppet mångkultur Sen är det ju så naturligt med små barn och motorik Multiculture what is it? A qualitative study about educationalists attitudes and experiences of the concept multiculture. It is so Naturally with Small Children and Motor Activity Kristina Persson Malin Gustafsson & Sara Jepsen Birgitta Plymoth Leif Mideklint 09/60 Pedagogers attityder till och erfarenheter av högläsning i förskolan och grundskolans tidigare år Teachers Attitudes toward Reading-Aloud in Preschool and School Anna Sandh och Maria Svensson Björn Ivarsson Lilieblad 09/61 09/62 09/63 En studie om 6-åringars taluppfattning. En förutsättning för utveckling och framgång inom matematiken är en god taluppfattning. Vi hoppar över stenarna och klättrar så högt upp vi bara kan! En studie om förskolepedagogers syn på naturens betydelse för barnens motoriska utveckling. Värdegrundsarbete genom konflikthantering i klassrummet En kvalitativ studie om lärare och elevers uppfattning om konflikthantering i undervisningen. A Study about 6-Year-Olds Number Sense. A Condition for Development and Success in Mathematics is a Good Number Sense. We Jump over Stones and Climb as High as We Can! A Study of Preschool Teachers Wiew on the Nature s Importance for Children s Motor Development. Education of democratic values through conflict management in the classroom -A qualitative study of teachers` and pupils` opinions about how conflict management can be used as a part of educational activities in school. Emelie Berglund & Petra Jonsson Sara Lundblad Helén Hedlund Jesper Haglund Asta Cekaite 09/64 Våra förväntningar och förhållningssätt påverkar ju barnen hela livet - en kvalitativ intervju- och observationsstudie om pedagogers förhållningssätt i "Our Expectations and Approaches Effect Children through their Lives - a Qualitative Study, based on Interviews and Observations, Elaine Hjorth & Linnéa Barbro Jansson 6 (10) Reviderad: ÅD

7 09/65 mångkulturella förskoleklasser Pedagogers uppfattning om integrering/inkludering av barn med Downs syndrom. about the Approaches of Pedagogues in Multicultural Pre-school Classes Teachers understanding concerning the integration in schools, of children with Downs Syndrome. Johansson Emelie Lindström och Ewa Strömstedt. Lotta Holme 09/66 09/67 Våra bullerdämpande bord borde finnas överallt. En kvalitativ uppsats om sex pedagogers tankar kring inredning i förskolans inomhusmiljö. Hur påverkas barn av TV? En litteraturstudie. Our Noise reduction Tables should be everywhere. A Qualitative Essay about six Educators thoughts about the Interior Environment in two Preschools. How does TV Affect Children? A Literature Study. Anna Lundgren och Sara Nilsson Jenny Hallberg & Anna Nordqvist Janicke Andersson Anna Siverskog 09/68 09/69 Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan Det här finns för att stanna : En undersökning av kompetens inom IKT-området hos pedagoger i förskoleklass och årskurs ett Sex- and partnership education in school This is here to stay : A study of competence within the ICT-area among pedagogues in preschool and first grade Petra Hasse Sofi Bergman & Anna Lind Eva Bolander/Helge Strömdahl Ingrid Karlsson 09/70 09/71 09/72 09/73 09/74 09/75 09/76 Konflikter på fritidshemmet - En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattning. "När svarta tavlan blev smarta tavlan". En kvalitativ studie kring lärare och elevers uppfattande och användande av den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Elevers tankar om idrottsämnet. En kvalitativ studie med elever i års ålder. Det är lätt att skylla på skolan när ens barn inte sköter sig - En enkätstudie om föräldrars syn på skolans fostrande roll. "Om barn skall klara av att sitta stilla måste de få röra på sig" -en studie över fysiska aktiviteters inverkan på barnets skolprestationer. Hur stort är behovet av diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom och behövs de verkligen? Hur anser pedagoger att de arbetar för att underlätta undervisningen för elever med sekundära Conflicts at the Leisure-Time Centre - A Qualitative Study about Leisure-Time Pedagogue s Opinion. "From Blackboard to Smartboard". A Qualitative Research about Teachers and Students Apprehension and Using of the Interactive Whiteboard in the Education. Pupils Thoughts about Physical Education. A Qualitative Study with Pupils in Years Age. It s Easy to Blame the School when one s Children don t Behave - An Opinion Poll of the Parent s View of the School s Role in Moral Education. "If Children will Cope with of Sittning Placid Must they Few Concern on Himself" -A Study over Physical Activities Effect on the Child s School Performances. How Big is the Need for the Diagnoses ADHD and Aspbergers Syndrome and are the Really Necessary? How Considers Teachers that they Work in Order to Facilitate the Education for Students with Tobias Svensson Lisa-Maria Lundholm & Åsa Stockbring Anneli Gårlin John Eriksson Rebecca Löfgren Sara Malm Pernilla Lundkvist & Jens Pedersen Jesper Haglund 7 (10) Reviderad: ÅD Friederike Gerlach Stefan Skogelin Gunnlög Märak Janicke Andersson

8 koncentrationssvårigheter i år 3? Secondary Concentration Difficulties in Class 3? Malin Mellstrand 09/77 09/78 09/79 09/80 Naturliga samtal en studie av kommunikationens innehåll kring naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan "Att en pojke kan leka med dockor, det är inte tokigt" - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar om begreppet genus och genusmedvetenhet. allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla på dig. - En analys av animerad barnfilm kring kodning, makt och ledarskap ur ett genusperspektiv Lärare på kristna friskolor En kvalitativ intervjustudie med lärare på kristna friskolor om deras uppfattningar att jobba där och synen på medias bild av kristna friskolor Natural conversation a study of the communication contents around natural science activities in preschool That a Boy can Play with Dolls, there s Nothing Wrong with it. - A Qualitative Study of Teachers Understanding of the Word Gender and Gender Awareness. " all you have to do now is to stand there and let me look at you" - An analysis of animated movie about code, power and leadership from a gender perspective. Teachers at Christian Independent schools A qualitative interviewstudy with teachers at Christian Independent schools about their perceptions of working there and the view at medias image of Christian Independent schools Maria Eriksson & Monika Sahlin Cecilia Adolfsson Freij & Katja Keskisärkkä Malin Alf & Caroline Brouwer Sandra Lindsmyr Ragnhild Löfgren Ingrid Karlsson Jenny Bengtsson Katarina Eriksson Barajas 09/81 För ibland får vi inte göra det vi vill Om barns syn på sitt inflytande i fritidshemmets verksamhet Because sometimes we aren t allowed to do what we want About children s view on their influence in the after school centers Therese Rosén Susanne Kreitz- Sandberg 09/82 Övergången mellan förskola och skola - En kvalitativ studie om pedagogers syn på lekens betydelse i övergången mellan förskola och skola The transition between preschool and school - A qualitative study on educators approach to play importance in the transition between preschool and school Irena Kosijer & Louise Ohlsson Stefan Skogelin 09/83 Snäll, lite sträng men rättvis och rolig En fokusgruppstudie om barns uppfattningar av en bra lärare Kind, a little bit strict but fair and fun A focus group study regarding children s perceptions of a good teacher Camilla Jonsson Friederike Gerlach 09/84 09/85 09/86 Pedagogers uppfattningar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett hjälpmedel för barn I behov av särskilt stöd Och det var mycket tack vare lärarinnan. Hon var ung och glad och påhittig värre. En komparativ studie av lärargestaltningar i Astrid Lindgren böcker Joy, Sorrow and Future Among Children after the Tsunami - A field Study in Nagapattinam District, Tamil Nadu, India Teachers Opinions of Information and Communication Technologies (ICT) as an Aid for Children with Special Needs And it was Much Thanks to the Teacher. She was young and happy and Very Ingenious. A Comperative Study of Teachers Representation in Astrid Lindgrens Books. Joy, Sorrow and Future Among Children after the Tsunami - A field Study in Nagapattinam District, Tamil Nadu, India Martin Thornell Malin Karlsson Lisa Bouvin & Helena Englund Lotta Holme AnnaLena Hållner Helene Elvstrand 8 (10) Reviderad: ÅD

9 09/87 09/88 09/89 09/90 09/91 09/92 09/93 Socialrealism och individualism en kvalitativ, jämförande studie av bilderböcker 1970-tal och tal. Föräldrasamverkan i skolan - en intervjustudie om pedagogers tankar om föräldrasamverkan. "Gruppen måste se till att ingen blir utanför." En studie om elevers uppfattningar om delaktighet i klassrumssituationer. Konflikthantering. En intervjustudie om nyutexaminerade pedagogers uppfattningar om konflikter och konflikthantering. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan -Möjligheter och tillvägagångssätt. Dagbarnvårdares syn på språkstimulering- En kvalitativ studie om dagbarnvårdares inställning till och syn på språkstimulering hos barn Jag tycker det är helt ok, bara de ger fan i mig En kvalitativ enkätundersökning om gymnasieungdomars tankar och attityder kring homosexualitet. Socialrealism and Individualist a Qualitative, Comparing Study of Picture-Books. Parental Co-operation in School - A Study on Educationalists Thoughts on Parental Cooperation. "The Group Must Ensure that no one is Outside." A Study on Students' Perceptions of Inclusion in Classroom Situations. Conflict Resolution Management. A Qualitative Study about Newly Graduated Teachers and their Perceptions of Conflict and Conflict Management. Signs as an Alternative and Additional Communication in Preschool - Opportunities and Approach. Childcare worker s views of languagestimulation a qualitative study about childcare workers attitude and view of languagestimulation with children It is fine, as long as they stay the hell away from me! This is a qualitative questionnaire upper secondary youth s thoughts and attitudes towards homosexuality. Alexandra Carstensen & Lovisa Styregård Åsa Nyqvist & Anne Pripp Mattias Åkesson Katrin Engström & Maria Orring Maria Pettersson Amanda Kull och Cecilia Ringborg Anna Andersson och Frida Eriksson Anna Bredström Henrik Jacobsson Britt-Inger Aspgård Lina Lago- Söderman Friederike Gerlach TN TN 09/94 09/95 "Vi tittar på bilderna och pratar om dom" En intervjustudie om treåringars uppfattning om förskolans portfolioarbete. Hänsynsfull eller hänsynslös - En intervjustudie om lärare och rektorers förhållningssätt till den religiösa mångfalden i skolan "We Look at the Pictures and Talk about them" An Interview Study of Three-Years-Old Children s Notion of Portfolio in Preschool. Considerate or inconsiderate Interviews regarding teachers and principals attitudes to the religious diversity in school. Linda Gäfvert & Sandra Tsilofitu Johanna Persson och Mia Sehlstedt Katarina Eriksson Barajas Maria Arvidsson TN 09/96 För då kan man lära av varann en studie om barns uppfattningar om samarbete i undervisningssammanhang. Because then you can learn from each other - a study about children s understanding of collaboration in educational contexts Sofia Blom och Anna von Segebaden TN 09/97 Våga se och kunna handla -En studie om hur olika yrkeskategorier anser att förskolan i samverkan med andra myndigheter kan vara ett stöd för de barn som växer upp i riskmiljöer. Dare to See and Act -A Study about how Different Professions Think about the Preschools Possibilities to Cooperate with Different Authorities in their Support of Children who Grow up in a Risk Environment. Kristin Tillberg Barbro Jansson 9 (10) Reviderad: ÅD

10 09/98 När kulturer kolliderar When Cultures Collide Amanda Cornwell & Feryal Gadaan 09/99 Inflytande och delaktighet i förskolan Influence and Participation in Pre-school Linda Carlsson & Pernilla Frisén Katarina Barajas Eriksson 09/100 09/101 09/102 Det "svåra" genusarbetet - En studie om hur några förskolor ser på och arbetar med genus. Internationellt perspektiv i undervisningen. En kvalitativ studie om lärares tolkningar av det internationella perspektivet och hur det kommer till uttryck i undervisningen. Barn i kris. The "Difficult" Work Regarding Gender - A Study of how a Few Preschool s Work with Gender. International Perspective in Teaching. A Qualitative Study about Teachers Interpretations of the International Perspective and how that is Manifested in the Teaching. Children that Experience Some Sort of a Crisis. Therese Fredriksson Elvira Andersson- Lööv Josefine Rönnebring Ingrid Schaffer Britt-Inger Aspgård 10 (10) Reviderad: ÅD

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Universitetspedagogisk konferens

Universitetspedagogisk konferens Utsikter Insikter Avsikter Universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 28 februari 2007 Konferensrapport Konferensrapporten har utgivits av Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet. Redaktionell

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Individualisering i ett skolsammanhang

Individualisering i ett skolsammanhang Individualisering i ett skolsammanhang monika vinterek Forskning i fokus, nr. 31 S E R I E N F O R S K N I N G I F O K U S V I D M Y N D I G H E T E N F Ö R S K O L U T V E C K L I N G Är en skriftserie

Läs mer

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort Tidigare licentiatuppsatser i musikpedagogik Bengt Ahlbeck: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870. Stockholm 1998. Sophie A.Ch. Lilja: Musikundervisningen

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success

Terapeutiska möten med nedstämda killar, vilka är framgångsfaktorerna? Therapeutic encounters with depressed boys, factors contributing to success Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Huvudämnet klinisk medicinsk vetenskap Examensarbete masternivå, 30 högskolepoäng Vårterminen 2012

Läs mer

theoretical perspective

theoretical perspective Summary like everyone else gender, functionality and sporting bodies The main aim of this thesis is to explore young women s lived experience of the body, which, on one hand, is viewed as deviant the disabled

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP Jag gör detta utöver mina 100% som lärare. 25% studier tar tyvärr mycket tid från min familj! SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP EN ENKÄTUNDERSÖKNING VARJE SKOLA BORDE KNYTAS TILL EN HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET.

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 en intervjustudie med specialpedagoger, speciallärare, lärare och rektorer Ann-Gitt

Läs mer

Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla

Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla Bortom inkludering Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla Hans Olof Johansson Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs:

Läs mer

Bara man ser till barnens bästa

Bara man ser till barnens bästa Bara man ser till barnens bästa En studie av lärares yrkesetiska överväganden i en skola för alla Gunbritt Tornberg Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 1 1 Den

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops 2013-04-29 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer