Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009"

Transkript

1 Linköpings universitet Campus Norrköping - ISV Lärarprogrammet Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Förteckning ISRN: LIU-ISV/LÄR-G-09/XX--SE Löpnr Svensk titel Engelsk titel Författare Handledare Adm 09/01 Dagspressens bild av dyslektikers möjligheter i skolan - en kvantitativ innehållsanalys. The Daily Press View of Dyslexics Opportunities in School - a Quantitative Content Analysis Evelina Johansson & Josefine Nord Friederike Gerlach 09/02 Handlingsutrymme, makt och ansvar. En kvalitativ studie om rektorsrollen. Acting space, power and responsibility. A qualitative study about headmasters profession. Linda Bergström & Hannah Charlesdotter Sjöberg Anders Härnbro 09/03 Vi försöker ju att inte säga nej Hur tre förskolor arbetar med tillåtelse We try not to say no The way three preschools are working with permissions Caroline Alderfalk och Josefine Jansson Helen Setterud 09/04 Män,vad bra om det inte bara vore kvinnor - En kvalitativ intervjustudie om manliga, kvinnliga pedagoger och enhetschefers uppfattningar om män i förskolan. Men, what good if it s not only were women. - A qualitative interview study whether male, female teachers and unit executives perceptions of men in nursery Caroline Magnusson & Jenny Tykosson. 09/05 09/06 Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor. Matematisk kompetens En undersökning av skillnader mellan skolans år fem, sju och nio samt skillnader mellan flickor och pojkar We are probably too inadequate in approaching and helping them A study concerning how teachers perceive and approaching students with special mathematical abilities. Mathematical competence A study of differences between grade five, seven and nine aswell as the differences between girls and boys Sofie Arnell Ekman, Carolin & Rahm, Joakim Joakim Samuelsson Joakim Samuelsson 1 (10) Reviderad: ÅD

2 09/07 09/08 Praktiskt/estetiska arbetssätt i undervisningen - En kvalitativ intervjustudie om hur elever i årskurs nio uppfattar praktiskt/estetiska arbetssätt Från fostran till utveckling - En studie om kristendomsoch religionsundervisningens fostrande syfte i fem olika styrdokument Practical/aesthetic practices in education - A qualitative interview study on how students in grades nine perceive practical/aesthetic approaches From upbringing to development A study about Christianity and religious educational purposes in five different curriculums Anna Lundblad och Mattias Reimblad Emilie Caesar och Edina Muratagic Ylva Hagman 09/09 09/10 09/11 Från hyllad hjältekonung till åsidosatt förlorare - En läroboksanalys om framställningen av Karl XII och tiden då han regerade i fem läroböcker från 1900-talet Fristående skolors vara eller icke vara - En analys av debatten om fristående skolor i Dagens Nyheter. Inte ett leende före jul: En studie om lärares bemötande av elever From honoured heroking to disregarded looser Analysing how king Charles XII and the years he governed is described in five textbooks from the 20 th century. The Being or not Being of Independent Schools: An Analysis of the Debate on Independent Schools in Dagens Nyheter. Do not Smile until Christmas: A Study on Teachers Attitude towards Students Karolina Argenius och Anders Östlund Cattis Järnström Marie Öhrberg Birgitta Plymoth Kenneth Petersson Mia Thorell 09/12 09/13 Jag fortsätter för att det blivit som en drog. Jag är blogg-beroende! En studie av unga tjejers bloggvanor ur ett identitetsperspektiv. Pedagogiskt lösgodis - Pedagogiska möjligheter i dator- och tv-spelskontext It's Like a Drug. I'm Blog- addict! Young Girls and Blogging: An Identity Perspective. Pedagogical Peanuts Possibilities to Learn Through Gaming Setareh Assadian Petter Danielsson & Niclas Lindblom Jörgen Nissen 09/14 09/15 09/16 Döm inte boken efter omslaget En retorikanalys av auktoritetsskiftet i framställningen av kristendom och islam i religionsläroböcker från 1950-talet och talet. Elevers lösningsstrategier i multiplikation. En studie kring vilka lösningsstrategier som eleverna använder sig av när de löser räkneoperationer i multiplikation Skapande förmåga i matematik. En studie om den osynliga delen av matematikämnet Don t judge a book by its cover A rhetoric analysis of the authority of the shift in the representation of Christianity and Islam in Religious Studies textbooks from the 1950s and 2000s. Students strategy solution in mathematics A study concerning witch strategy solution the student are using when they are solving mathematics in multiplication. Creative Ability in Mathematics, A Study of the Invisible Part of Mathematics Marie Gavelin och Erika Josefsson Carin Turstedt Lena Hägg Anders Härnbro Henrik Jacobsson Klas Johnsson "Det går inte över av sig själv!" En studie om "It doesn t Resolve Itself!" 09/17 Lisa Hyltbring specialpedagogers uppfattning kring motorik i samband med specialpedagogisk undervisning. Pauline Alvarsson Beurling Vilka snabba skor du har En studie om vilka What speedy shoes you have A study about 09/18 Helena Andersson & strategier pedagoger använder sig av i sitt arbete för att what strategies pedagogues are using for Nesrin Slio 2 (10) Reviderad: ÅD

3 uppnå en jämställd förskola och skola. achieving an equal preschool and school. 09/19 Det märks inte på dig att du är religiös En studie om frikyrkornas plats i religionsundervisningen ur lärares perspektiv You don t seem religious Petra Bondesson 09/20 09/21 minsta småkryp ska alltid tröstas - om bilderboken som empatiträning en exempelanalys av författaren Ulf Nilsson och illustratören Eva Erikssons bilderböcker Gömda eller glömda? En studie om kvinnor i läroböcker i ämnet historia för grundskolans högre åldrar. Every little bug shall always be comforted about picturebooks as exercise in empathy an exemplary analysis of writer Ulf Nilsson and illustrator Eva Erikssons picturebooks. school. Elin Nicklasson Mia Axelsson och Karin Höglander Gunnlög Märak 09/22 09/23 09/24 09/25 09/26 Diagnos eller Forskningsfusk - En retorikanalys av inlägg i ADHD/DAMP-debatten. Snäll hjälpreda eller självständig aktör? En analys av hur flickan framställs i tre bilderböcker från 1940, 1970 och 2000-talet i relation till kvinnans roll i samhället, i Sverige, under dessa årtal. "det är viktigt att vara ute" -En kvalitativ studie om pedagogers tankar och erfarenheter kring utevistelse i förskoleklass. "När alla vill va mä" -En kvalitativ studie om förskolebarns föreställning om rolig lek. Elevers attityder till matematik - förändringar från årskurs 7 till årskurs 8 Diagnosis or cheating in research A rhetorical analysis of contributions in the ADHD/DAMPdebate Kind Helper or Independent Participant? An Analysis of the Description of the Girl in there Picture-Books from the 1940s, 1970s and the Year 2000 in Relation to the Women s Role in Society, in Sweden, under these Years. "it s Important to be Outside" - A Qualitative Study about Pedagogy s Thoughts and Experiences around Outdoor Activities in Preschoolclass. "When Everyone wants to Join in" - A Qualitative Study of Children in Daycare and their Perception of Play that is Fun. Attitudes towards mathematics at students - changes in 7 th and 8 th grade Hanna Larsson Susanna Petersson & Josefin Hollertz Emma Lööf & Sandra Åberg Maria Olsson & Åsa Palffy Mikael Andersson, Lars Öhlund Jenny Bengtsson Britt-Inger Aspgård Mia Thorell Joakim Samuelsson 09/27 25% är ju hälften av hälften, vet du! En studie om elevers lösningsstrategier i matematik ur ett socioekonomiskt perspektiv. 25% is half of half, you know! A study of student s solution's strategies in mathematics from a socio-economic perspectives. Elin Duàn & Karin Nielsen Joakim Samuelsson 09/28 Laborativ matematik - En undersökning gällande likheter och skillnader mellan hög- respektive lågpresterande elevers attityder till laborativ matematik, samt syn på sina egna prestationer. The mathematics laboratory - A case study of high and low achieving students attitude towards laboratory work, and view on their own performances. Frida Lindvall Caroline Larsson 3 (10) Reviderad: ÅD

4 09/29 09/30 Då ljudar jag inne i huvudet, tyst istället En kvalitativ studie av barns uppfattningar om skriftspråk och skrivinlärning i första klass Den Mångkulturella Skolan en plats för möjligheter Then I sound the words quietly in my head A qualitative study of children s perception in written language and learning to write in grade one The multicultural school A place of opportunities Anna Björnell Oscar Berg, Ulrika Lindholm Barbro Jansson 09/31 "Därför att man ska kunna skicka brev..om nån bor långt bort som man tycker om.." En kvalitativ studie om förskollärares och barns uppfattningar kring språkutveckling och skriftspråklighet. "Because if You Need to Send a Letter..if Someone Lives Far Away that You Like" A Qualitative Study about Preschool-teachers and Childrens Thoughts about Language Development and Reading and Writing. Karin Nilsson % Lisa Nilsson Barbro Jansson 09/32 Jämställdhet och genusperspektiv definitioner och metoder vid en lärarutbildning Equality and gender - definitions and methods within a teacher education Catrine Jonsson 09/33 09/34 09/35 Läxors varande eller icke varande Så resonerar rektorer från olika pedagogiska miljöer. En kvalitativ intervjustudie All språklig stimulans är av godo, både på svenska och på modersmålet En kvalitativ studie om två kommuners riktlinjer och arbetssätt för barn med annat modersmål än svenska Ett möte mellan människor är ju alltid ett möte mellan kulturer : En kvalitativ studie om hur studenter anser sig utveckla interkulturell kompetens Homework; to be or not to be How principals from different pedagogy environment discuss homework. A qualitative study through interviews All the linguistic stimulation is for benefit, both in Swedish and the mother tongue A qualitative study of two municipalities guidelines and the work procedures for children with other mother tongues than Swedish A meeting between people is always a meeting between cultures : A qualitative study of how teacher education students believe they develop intercultural competence Eleonor Dackmar & Emilia Lönnqvist Emelie Lind & Ulrica Orselius Josefine Eklöf & Maria Skarin Friederike Gerlach Laura Machat Janicke Andersson 09/36 Lärandet med datorspel, för på wow kan man bara lära sig slåss där kan man inte lära nåt annat Learning by computer game, because on wow you just learn to fight you can t learn anything else Hallberg, Tina & Jackléus, Mia Janicke Andersson 09/37 Hur kan och bör man se ut? en studie om barns uppfattningar av ideala utseenden How are You Expected to Look Like? A Study about Childrens Perceptions of Ideal Appearances Brandin, Anna & Hammeltz, Lovisa 09/38 Negativa tal; Lärares förklaringsmodeller, elevers lösningsstrategier Negative numbers; Teachers explanatory models, students solving methods Simon Arvidsson Margareta Engvall 09/39 Leken i den vuxnes hand - en studie om pedagogernas föreställningar och erfarenheter om lek och lärande The Play in the Adult Hand - A Study on the Teachers Ideas and Experience on Play and Learning Elin Rydberg 4 (10) Reviderad: ÅD

5 09/40 09/41 09/42 09/43 09/44 09/45 09/46 09/47 09/48 09/49 09/50 09/51 09/52 09/53 Prolympia - En utbildningspolitisk och pedagogisk granskning av en fristående skola "Inne är det så där halvt som man vill ha det" -En kvalitativ studie om barns och pedagogers uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Imbecill, Idiot, Speciell eller Prinsessa? - En analys av hur funktionshindrade barn skildras i barnlitteratur på 1970-talet och 2000-talet. Miljöundervisning fokusering på problem eller möjligheter? Attityder till matematik ur ett genusperspektiv en kvantitativ studie i årskurs nio Att undervisa barn med annat modersmål än svenska - En kvalitativ studie av fyra pedagogers tankar om arbetsätt med läs- och skrivundervisning av. "Vi har ju läroplanen" En kvalitativ intervjustudie om förskollärarnas förhållningssätt till bedömning i förskolan. "Det är säkert ett bokstavsbarn". En kvalitativ studie om förskolepersonals föreställningar om barn med ADHD/DAMP. Öppen förskola - en unik verksamhet: En kvalitativ studie av den öppna förskolans betydelse för förskolans verksamhet. Jag tyckte att Askungen var väldigt god Att synliggöra den "osynliga" matematiken - en litteraturstudie i böcker om Alfons Åberg, skrivna av Gunilla Bergström. Stökiga barn - En undersökning av Norrköping kommuns arbete för barn i behov av särskilt stöd Lärares uppfattningar om inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Delaktighet och lärande -En intervjustudie om barns förväntningar på fritidshemmet. Prolympia - A Perusal of the Educationalpolicy and an Educational Review of an Independent School Inside it s Almost the Way You Want it - A Qualitative Study on Children s and Preschool Personnel s Opinions about the Physical Indoor Environment. Imbecile, Moron, Special or Princess? - An Analysis of how Disabled Children is Portrayed in Children s Literature in the 1970s and the 21st century. Environmental Education Focus on Problems or Possibilities? Viktoria Sandberg & Anna Setzman Sara Bönnemark Karin Karlsson & Camilla Nilsson Tony Karlsson & Anneli Mörk Attitudes to mathematics in a gender perspective Christian Johnsson a quantitative study in ninth grade Teaching children with different native language Anton Lilja & than Swedish A qualitative study of how four Connie Rebane teachers reason about structuring classes in order to develop the read and writing abilities. "We have the Curriculum" A Qualitative Linda Månsson & Interview Study of Pre-School Teachers Approach Emilie Wahlén to Assessment. "It s Probably a Child with a Letter Combination". Madeleine Engstrand A Qualitative Study about Kindergarden Teachers & Sofia Jangendal Conceptions about Children with ADHD/DAMP. Open Preschool - an Unique Activity: A Emily Carlsson & Qualitative Study of the Open Preschools Oxana Dekhtyarenko Significance for Preschools Activity. I Thought that Cinderella was Very Good Beatrice Andersson & Rebecka Wejde To Visualize the Invisible Mathematic - A Study in Books about Alfons Åberg, Written by Gunilla Bergström. Troublesome Pupils - A Study of the Work for Children with Special Needs in Norrköping Municipality Teachers Understandings of Inclusion of Pupils with Neurological Disorders. Participation and Learning -An Interview Study About Children s Expectations on the After- Maria Lööke & Lena Jalminger Josef Alacam & Alexander Özmen Roger Lundin Pernilla Pettersson Ylva Hagman Margareta Engvall Britt-Inger Aspgård Björn Ivarsson Lilieblad 5 (10) Reviderad: ÅD Janicke Andersson Mia Thorell Katarina Eriksson Barajas Viktoria Nygren Katarina Eriksson Barajas Lotta Holme Susanne Kreitz- Sandberg

6 09/54 Individualisering - Tjugo lärares föreställningar och erfarenheter av individualisering år 1 i grundskolan School Centre. Individualize - twenty teachers' attitudes and experiences of individualize Ida Myhrman och Johanna Månsson Janicke Andersson 09/55 Elevers föreställningar om fotosyntesen hur elever i årskurs nio använder sig av bilder, schematiska respektive realistiska, när de resonerar och skapar mening i naturvetenskap Students conception of photosynthesis how students nine use pictures, schematic and realistic respectively, for reasoning and meaning making in science. Almir Kasumovic Caroline Larsson 09/56 09/57 Den blomstertid nu kommer Fallstudier av två grundskolors utformning av skolavslutningar. Föräldrakontakt En kvalitativ studie om lärares och fritidspedagogers uppfattningar (approximately) On Hearing the First Cuckoo of Spring. Case studies of the breaking-up day of two compulsory schools. Parent contact - a qualitative study about teachers and recreational pedagogues views Catrine Morén Marcus Englund & Lina Andersson Jens Pedersen Ingrid Karlsson 09/58 09/59 Mångkultur vad är det? En kvalitativ studie om hur pedagoger tolkar begreppet mångkultur Sen är det ju så naturligt med små barn och motorik Multiculture what is it? A qualitative study about educationalists attitudes and experiences of the concept multiculture. It is so Naturally with Small Children and Motor Activity Kristina Persson Malin Gustafsson & Sara Jepsen Birgitta Plymoth Leif Mideklint 09/60 Pedagogers attityder till och erfarenheter av högläsning i förskolan och grundskolans tidigare år Teachers Attitudes toward Reading-Aloud in Preschool and School Anna Sandh och Maria Svensson Björn Ivarsson Lilieblad 09/61 09/62 09/63 En studie om 6-åringars taluppfattning. En förutsättning för utveckling och framgång inom matematiken är en god taluppfattning. Vi hoppar över stenarna och klättrar så högt upp vi bara kan! En studie om förskolepedagogers syn på naturens betydelse för barnens motoriska utveckling. Värdegrundsarbete genom konflikthantering i klassrummet En kvalitativ studie om lärare och elevers uppfattning om konflikthantering i undervisningen. A Study about 6-Year-Olds Number Sense. A Condition for Development and Success in Mathematics is a Good Number Sense. We Jump over Stones and Climb as High as We Can! A Study of Preschool Teachers Wiew on the Nature s Importance for Children s Motor Development. Education of democratic values through conflict management in the classroom -A qualitative study of teachers` and pupils` opinions about how conflict management can be used as a part of educational activities in school. Emelie Berglund & Petra Jonsson Sara Lundblad Helén Hedlund Jesper Haglund Asta Cekaite 09/64 Våra förväntningar och förhållningssätt påverkar ju barnen hela livet - en kvalitativ intervju- och observationsstudie om pedagogers förhållningssätt i "Our Expectations and Approaches Effect Children through their Lives - a Qualitative Study, based on Interviews and Observations, Elaine Hjorth & Linnéa Barbro Jansson 6 (10) Reviderad: ÅD

7 09/65 mångkulturella förskoleklasser Pedagogers uppfattning om integrering/inkludering av barn med Downs syndrom. about the Approaches of Pedagogues in Multicultural Pre-school Classes Teachers understanding concerning the integration in schools, of children with Downs Syndrome. Johansson Emelie Lindström och Ewa Strömstedt. Lotta Holme 09/66 09/67 Våra bullerdämpande bord borde finnas överallt. En kvalitativ uppsats om sex pedagogers tankar kring inredning i förskolans inomhusmiljö. Hur påverkas barn av TV? En litteraturstudie. Our Noise reduction Tables should be everywhere. A Qualitative Essay about six Educators thoughts about the Interior Environment in two Preschools. How does TV Affect Children? A Literature Study. Anna Lundgren och Sara Nilsson Jenny Hallberg & Anna Nordqvist Janicke Andersson Anna Siverskog 09/68 09/69 Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan Det här finns för att stanna : En undersökning av kompetens inom IKT-området hos pedagoger i förskoleklass och årskurs ett Sex- and partnership education in school This is here to stay : A study of competence within the ICT-area among pedagogues in preschool and first grade Petra Hasse Sofi Bergman & Anna Lind Eva Bolander/Helge Strömdahl Ingrid Karlsson 09/70 09/71 09/72 09/73 09/74 09/75 09/76 Konflikter på fritidshemmet - En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattning. "När svarta tavlan blev smarta tavlan". En kvalitativ studie kring lärare och elevers uppfattande och användande av den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Elevers tankar om idrottsämnet. En kvalitativ studie med elever i års ålder. Det är lätt att skylla på skolan när ens barn inte sköter sig - En enkätstudie om föräldrars syn på skolans fostrande roll. "Om barn skall klara av att sitta stilla måste de få röra på sig" -en studie över fysiska aktiviteters inverkan på barnets skolprestationer. Hur stort är behovet av diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom och behövs de verkligen? Hur anser pedagoger att de arbetar för att underlätta undervisningen för elever med sekundära Conflicts at the Leisure-Time Centre - A Qualitative Study about Leisure-Time Pedagogue s Opinion. "From Blackboard to Smartboard". A Qualitative Research about Teachers and Students Apprehension and Using of the Interactive Whiteboard in the Education. Pupils Thoughts about Physical Education. A Qualitative Study with Pupils in Years Age. It s Easy to Blame the School when one s Children don t Behave - An Opinion Poll of the Parent s View of the School s Role in Moral Education. "If Children will Cope with of Sittning Placid Must they Few Concern on Himself" -A Study over Physical Activities Effect on the Child s School Performances. How Big is the Need for the Diagnoses ADHD and Aspbergers Syndrome and are the Really Necessary? How Considers Teachers that they Work in Order to Facilitate the Education for Students with Tobias Svensson Lisa-Maria Lundholm & Åsa Stockbring Anneli Gårlin John Eriksson Rebecca Löfgren Sara Malm Pernilla Lundkvist & Jens Pedersen Jesper Haglund 7 (10) Reviderad: ÅD Friederike Gerlach Stefan Skogelin Gunnlög Märak Janicke Andersson

8 koncentrationssvårigheter i år 3? Secondary Concentration Difficulties in Class 3? Malin Mellstrand 09/77 09/78 09/79 09/80 Naturliga samtal en studie av kommunikationens innehåll kring naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan "Att en pojke kan leka med dockor, det är inte tokigt" - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar om begreppet genus och genusmedvetenhet. allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla på dig. - En analys av animerad barnfilm kring kodning, makt och ledarskap ur ett genusperspektiv Lärare på kristna friskolor En kvalitativ intervjustudie med lärare på kristna friskolor om deras uppfattningar att jobba där och synen på medias bild av kristna friskolor Natural conversation a study of the communication contents around natural science activities in preschool That a Boy can Play with Dolls, there s Nothing Wrong with it. - A Qualitative Study of Teachers Understanding of the Word Gender and Gender Awareness. " all you have to do now is to stand there and let me look at you" - An analysis of animated movie about code, power and leadership from a gender perspective. Teachers at Christian Independent schools A qualitative interviewstudy with teachers at Christian Independent schools about their perceptions of working there and the view at medias image of Christian Independent schools Maria Eriksson & Monika Sahlin Cecilia Adolfsson Freij & Katja Keskisärkkä Malin Alf & Caroline Brouwer Sandra Lindsmyr Ragnhild Löfgren Ingrid Karlsson Jenny Bengtsson Katarina Eriksson Barajas 09/81 För ibland får vi inte göra det vi vill Om barns syn på sitt inflytande i fritidshemmets verksamhet Because sometimes we aren t allowed to do what we want About children s view on their influence in the after school centers Therese Rosén Susanne Kreitz- Sandberg 09/82 Övergången mellan förskola och skola - En kvalitativ studie om pedagogers syn på lekens betydelse i övergången mellan förskola och skola The transition between preschool and school - A qualitative study on educators approach to play importance in the transition between preschool and school Irena Kosijer & Louise Ohlsson Stefan Skogelin 09/83 Snäll, lite sträng men rättvis och rolig En fokusgruppstudie om barns uppfattningar av en bra lärare Kind, a little bit strict but fair and fun A focus group study regarding children s perceptions of a good teacher Camilla Jonsson Friederike Gerlach 09/84 09/85 09/86 Pedagogers uppfattningar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett hjälpmedel för barn I behov av särskilt stöd Och det var mycket tack vare lärarinnan. Hon var ung och glad och påhittig värre. En komparativ studie av lärargestaltningar i Astrid Lindgren böcker Joy, Sorrow and Future Among Children after the Tsunami - A field Study in Nagapattinam District, Tamil Nadu, India Teachers Opinions of Information and Communication Technologies (ICT) as an Aid for Children with Special Needs And it was Much Thanks to the Teacher. She was young and happy and Very Ingenious. A Comperative Study of Teachers Representation in Astrid Lindgrens Books. Joy, Sorrow and Future Among Children after the Tsunami - A field Study in Nagapattinam District, Tamil Nadu, India Martin Thornell Malin Karlsson Lisa Bouvin & Helena Englund Lotta Holme AnnaLena Hållner Helene Elvstrand 8 (10) Reviderad: ÅD

9 09/87 09/88 09/89 09/90 09/91 09/92 09/93 Socialrealism och individualism en kvalitativ, jämförande studie av bilderböcker 1970-tal och tal. Föräldrasamverkan i skolan - en intervjustudie om pedagogers tankar om föräldrasamverkan. "Gruppen måste se till att ingen blir utanför." En studie om elevers uppfattningar om delaktighet i klassrumssituationer. Konflikthantering. En intervjustudie om nyutexaminerade pedagogers uppfattningar om konflikter och konflikthantering. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan -Möjligheter och tillvägagångssätt. Dagbarnvårdares syn på språkstimulering- En kvalitativ studie om dagbarnvårdares inställning till och syn på språkstimulering hos barn Jag tycker det är helt ok, bara de ger fan i mig En kvalitativ enkätundersökning om gymnasieungdomars tankar och attityder kring homosexualitet. Socialrealism and Individualist a Qualitative, Comparing Study of Picture-Books. Parental Co-operation in School - A Study on Educationalists Thoughts on Parental Cooperation. "The Group Must Ensure that no one is Outside." A Study on Students' Perceptions of Inclusion in Classroom Situations. Conflict Resolution Management. A Qualitative Study about Newly Graduated Teachers and their Perceptions of Conflict and Conflict Management. Signs as an Alternative and Additional Communication in Preschool - Opportunities and Approach. Childcare worker s views of languagestimulation a qualitative study about childcare workers attitude and view of languagestimulation with children It is fine, as long as they stay the hell away from me! This is a qualitative questionnaire upper secondary youth s thoughts and attitudes towards homosexuality. Alexandra Carstensen & Lovisa Styregård Åsa Nyqvist & Anne Pripp Mattias Åkesson Katrin Engström & Maria Orring Maria Pettersson Amanda Kull och Cecilia Ringborg Anna Andersson och Frida Eriksson Anna Bredström Henrik Jacobsson Britt-Inger Aspgård Lina Lago- Söderman Friederike Gerlach TN TN 09/94 09/95 "Vi tittar på bilderna och pratar om dom" En intervjustudie om treåringars uppfattning om förskolans portfolioarbete. Hänsynsfull eller hänsynslös - En intervjustudie om lärare och rektorers förhållningssätt till den religiösa mångfalden i skolan "We Look at the Pictures and Talk about them" An Interview Study of Three-Years-Old Children s Notion of Portfolio in Preschool. Considerate or inconsiderate Interviews regarding teachers and principals attitudes to the religious diversity in school. Linda Gäfvert & Sandra Tsilofitu Johanna Persson och Mia Sehlstedt Katarina Eriksson Barajas Maria Arvidsson TN 09/96 För då kan man lära av varann en studie om barns uppfattningar om samarbete i undervisningssammanhang. Because then you can learn from each other - a study about children s understanding of collaboration in educational contexts Sofia Blom och Anna von Segebaden TN 09/97 Våga se och kunna handla -En studie om hur olika yrkeskategorier anser att förskolan i samverkan med andra myndigheter kan vara ett stöd för de barn som växer upp i riskmiljöer. Dare to See and Act -A Study about how Different Professions Think about the Preschools Possibilities to Cooperate with Different Authorities in their Support of Children who Grow up in a Risk Environment. Kristin Tillberg Barbro Jansson 9 (10) Reviderad: ÅD

10 09/98 När kulturer kolliderar When Cultures Collide Amanda Cornwell & Feryal Gadaan 09/99 Inflytande och delaktighet i förskolan Influence and Participation in Pre-school Linda Carlsson & Pernilla Frisén Katarina Barajas Eriksson 09/100 09/101 09/102 Det "svåra" genusarbetet - En studie om hur några förskolor ser på och arbetar med genus. Internationellt perspektiv i undervisningen. En kvalitativ studie om lärares tolkningar av det internationella perspektivet och hur det kommer till uttryck i undervisningen. Barn i kris. The "Difficult" Work Regarding Gender - A Study of how a Few Preschool s Work with Gender. International Perspective in Teaching. A Qualitative Study about Teachers Interpretations of the International Perspective and how that is Manifested in the Teaching. Children that Experience Some Sort of a Crisis. Therese Fredriksson Elvira Andersson- Lööv Josefine Rönnebring Ingrid Schaffer Britt-Inger Aspgård 10 (10) Reviderad: ÅD

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning. Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning. Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad LEARNING STUDY - en modell som förenar skolutveckling och lärarfortbildning Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet 2003-2005 Samarbete

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering

En skola för alla? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Normalisering En skola för alla? Helene Tranquist Utifrån en vision om en skola för alla, en skola där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov, tillsatte regeringen

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work Advanced English GO1394 Supervisor: John Airey 30 hp Examiner: Ibolya Maricic Jan 14 2011 Supervisor: Examiner: hp G2 G3 Avancerad nivå Transformation? A case study of teacher trainees views on their future

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolans matematikundervisning. Översikt. Matematik väcker känslor

Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolans matematikundervisning. Översikt. Matematik väcker känslor Affektiva faktorer, attityder, kön och social bakgrund i högskolans matematikundervisning Föreläsning i kursen Matematikdidaktik för högskolan Matematikcentrum, Lunds universitet Gerd Brandell Översikt

Läs mer

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Lärarnas forskningskonferens 2014 Jessica Berggren, engelska institutionen, SU Bakgrund Många lärare är osäkra på hur de ska implementera

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

MOOC. Massive Open Online Course

MOOC. Massive Open Online Course MOOC Massive Open Online Course Cecilia Christiansen Mullsjö 2015 https://www.youtube.com/watch?v=u6fvj6jmghu juni 16, 2015 Daphne Koller Andrew Ng https://www.coursera.org/about/ juni 16, 2015 https://www.coursera.org/about/

Läs mer

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson

Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Ledarskap i dagens förskola krav och förväntningar Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson Skolledarkonferens, Tylösand 25/9 2014 Vem är ledare i förskolan? Förskolechefens ansvar Förskollärarens ansvar

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Program för studiedagen den 19 september 2011

Program för studiedagen den 19 september 2011 Program för studiedagen den 19 september 2011 PASS 1 kl 8 9:45 Språkbiten Lina Rahm Hallberg och Anders Gransö Platengymnasiets aula Antal personer ca 250 Målgrupp: Alla lärare F 6 Fika i Platens café!

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008

Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vidareutbildningsprogrammet våren 2008 Vi inbjuder Dig som tidigare deltagit och nya intresserade till vårens vidareutbildningsprogram. Vi erbjuder tre spännande dagar! Alla som genomgått vår egen och

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Lärarinformation för muntlig del Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version 1c Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets-

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

C-uppsatser vid Lärarprogrammet år 2005

C-uppsatser vid Lärarprogrammet år 2005 Linköpings universitet Campus Norrköping - ITUF Lärarprogrammet C-uppsatser vid Lärarprogrammet år 2005 Förteckning ISRN: LIU-ITUF/LÄR-C-05/XX--SE Löpnummer Svensk titel Engelsk titel Författare Adm 05/01

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar Intervju, t.ex. fokusgrupper Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation Enkät öppna svar Innehållsanalys identifierar meningsbärande enheter som sammanförs i gemensamma kategorier och teman men utan

Läs mer