Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009"

Transkript

1 Linköpings universitet Campus Norrköping - ISV Lärarprogrammet Uppsatser Grundläggande nivå vid Lärarprogrammet år 2009 Förteckning ISRN: LIU-ISV/LÄR-G-09/XX--SE Löpnr Svensk titel Engelsk titel Författare Handledare Adm 09/01 Dagspressens bild av dyslektikers möjligheter i skolan - en kvantitativ innehållsanalys. The Daily Press View of Dyslexics Opportunities in School - a Quantitative Content Analysis Evelina Johansson & Josefine Nord Friederike Gerlach 09/02 Handlingsutrymme, makt och ansvar. En kvalitativ studie om rektorsrollen. Acting space, power and responsibility. A qualitative study about headmasters profession. Linda Bergström & Hannah Charlesdotter Sjöberg Anders Härnbro 09/03 Vi försöker ju att inte säga nej Hur tre förskolor arbetar med tillåtelse We try not to say no The way three preschools are working with permissions Caroline Alderfalk och Josefine Jansson Helen Setterud 09/04 Män,vad bra om det inte bara vore kvinnor - En kvalitativ intervjustudie om manliga, kvinnliga pedagoger och enhetschefers uppfattningar om män i förskolan. Men, what good if it s not only were women. - A qualitative interview study whether male, female teachers and unit executives perceptions of men in nursery Caroline Magnusson & Jenny Tykosson. 09/05 09/06 Vi är nog för dåliga på att bemöta och hjälpa dem En studie kring hur lärare upplever och bemöter elever med särskilda matematikförmågor. Matematisk kompetens En undersökning av skillnader mellan skolans år fem, sju och nio samt skillnader mellan flickor och pojkar We are probably too inadequate in approaching and helping them A study concerning how teachers perceive and approaching students with special mathematical abilities. Mathematical competence A study of differences between grade five, seven and nine aswell as the differences between girls and boys Sofie Arnell Ekman, Carolin & Rahm, Joakim Joakim Samuelsson Joakim Samuelsson 1 (10) Reviderad: ÅD

2 09/07 09/08 Praktiskt/estetiska arbetssätt i undervisningen - En kvalitativ intervjustudie om hur elever i årskurs nio uppfattar praktiskt/estetiska arbetssätt Från fostran till utveckling - En studie om kristendomsoch religionsundervisningens fostrande syfte i fem olika styrdokument Practical/aesthetic practices in education - A qualitative interview study on how students in grades nine perceive practical/aesthetic approaches From upbringing to development A study about Christianity and religious educational purposes in five different curriculums Anna Lundblad och Mattias Reimblad Emilie Caesar och Edina Muratagic Ylva Hagman 09/09 09/10 09/11 Från hyllad hjältekonung till åsidosatt förlorare - En läroboksanalys om framställningen av Karl XII och tiden då han regerade i fem läroböcker från 1900-talet Fristående skolors vara eller icke vara - En analys av debatten om fristående skolor i Dagens Nyheter. Inte ett leende före jul: En studie om lärares bemötande av elever From honoured heroking to disregarded looser Analysing how king Charles XII and the years he governed is described in five textbooks from the 20 th century. The Being or not Being of Independent Schools: An Analysis of the Debate on Independent Schools in Dagens Nyheter. Do not Smile until Christmas: A Study on Teachers Attitude towards Students Karolina Argenius och Anders Östlund Cattis Järnström Marie Öhrberg Birgitta Plymoth Kenneth Petersson Mia Thorell 09/12 09/13 Jag fortsätter för att det blivit som en drog. Jag är blogg-beroende! En studie av unga tjejers bloggvanor ur ett identitetsperspektiv. Pedagogiskt lösgodis - Pedagogiska möjligheter i dator- och tv-spelskontext It's Like a Drug. I'm Blog- addict! Young Girls and Blogging: An Identity Perspective. Pedagogical Peanuts Possibilities to Learn Through Gaming Setareh Assadian Petter Danielsson & Niclas Lindblom Jörgen Nissen 09/14 09/15 09/16 Döm inte boken efter omslaget En retorikanalys av auktoritetsskiftet i framställningen av kristendom och islam i religionsläroböcker från 1950-talet och talet. Elevers lösningsstrategier i multiplikation. En studie kring vilka lösningsstrategier som eleverna använder sig av när de löser räkneoperationer i multiplikation Skapande förmåga i matematik. En studie om den osynliga delen av matematikämnet Don t judge a book by its cover A rhetoric analysis of the authority of the shift in the representation of Christianity and Islam in Religious Studies textbooks from the 1950s and 2000s. Students strategy solution in mathematics A study concerning witch strategy solution the student are using when they are solving mathematics in multiplication. Creative Ability in Mathematics, A Study of the Invisible Part of Mathematics Marie Gavelin och Erika Josefsson Carin Turstedt Lena Hägg Anders Härnbro Henrik Jacobsson Klas Johnsson "Det går inte över av sig själv!" En studie om "It doesn t Resolve Itself!" 09/17 Lisa Hyltbring specialpedagogers uppfattning kring motorik i samband med specialpedagogisk undervisning. Pauline Alvarsson Beurling Vilka snabba skor du har En studie om vilka What speedy shoes you have A study about 09/18 Helena Andersson & strategier pedagoger använder sig av i sitt arbete för att what strategies pedagogues are using for Nesrin Slio 2 (10) Reviderad: ÅD

3 uppnå en jämställd förskola och skola. achieving an equal preschool and school. 09/19 Det märks inte på dig att du är religiös En studie om frikyrkornas plats i religionsundervisningen ur lärares perspektiv You don t seem religious Petra Bondesson 09/20 09/21 minsta småkryp ska alltid tröstas - om bilderboken som empatiträning en exempelanalys av författaren Ulf Nilsson och illustratören Eva Erikssons bilderböcker Gömda eller glömda? En studie om kvinnor i läroböcker i ämnet historia för grundskolans högre åldrar. Every little bug shall always be comforted about picturebooks as exercise in empathy an exemplary analysis of writer Ulf Nilsson and illustrator Eva Erikssons picturebooks. school. Elin Nicklasson Mia Axelsson och Karin Höglander Gunnlög Märak 09/22 09/23 09/24 09/25 09/26 Diagnos eller Forskningsfusk - En retorikanalys av inlägg i ADHD/DAMP-debatten. Snäll hjälpreda eller självständig aktör? En analys av hur flickan framställs i tre bilderböcker från 1940, 1970 och 2000-talet i relation till kvinnans roll i samhället, i Sverige, under dessa årtal. "det är viktigt att vara ute" -En kvalitativ studie om pedagogers tankar och erfarenheter kring utevistelse i förskoleklass. "När alla vill va mä" -En kvalitativ studie om förskolebarns föreställning om rolig lek. Elevers attityder till matematik - förändringar från årskurs 7 till årskurs 8 Diagnosis or cheating in research A rhetorical analysis of contributions in the ADHD/DAMPdebate Kind Helper or Independent Participant? An Analysis of the Description of the Girl in there Picture-Books from the 1940s, 1970s and the Year 2000 in Relation to the Women s Role in Society, in Sweden, under these Years. "it s Important to be Outside" - A Qualitative Study about Pedagogy s Thoughts and Experiences around Outdoor Activities in Preschoolclass. "When Everyone wants to Join in" - A Qualitative Study of Children in Daycare and their Perception of Play that is Fun. Attitudes towards mathematics at students - changes in 7 th and 8 th grade Hanna Larsson Susanna Petersson & Josefin Hollertz Emma Lööf & Sandra Åberg Maria Olsson & Åsa Palffy Mikael Andersson, Lars Öhlund Jenny Bengtsson Britt-Inger Aspgård Mia Thorell Joakim Samuelsson 09/27 25% är ju hälften av hälften, vet du! En studie om elevers lösningsstrategier i matematik ur ett socioekonomiskt perspektiv. 25% is half of half, you know! A study of student s solution's strategies in mathematics from a socio-economic perspectives. Elin Duàn & Karin Nielsen Joakim Samuelsson 09/28 Laborativ matematik - En undersökning gällande likheter och skillnader mellan hög- respektive lågpresterande elevers attityder till laborativ matematik, samt syn på sina egna prestationer. The mathematics laboratory - A case study of high and low achieving students attitude towards laboratory work, and view on their own performances. Frida Lindvall Caroline Larsson 3 (10) Reviderad: ÅD

4 09/29 09/30 Då ljudar jag inne i huvudet, tyst istället En kvalitativ studie av barns uppfattningar om skriftspråk och skrivinlärning i första klass Den Mångkulturella Skolan en plats för möjligheter Then I sound the words quietly in my head A qualitative study of children s perception in written language and learning to write in grade one The multicultural school A place of opportunities Anna Björnell Oscar Berg, Ulrika Lindholm Barbro Jansson 09/31 "Därför att man ska kunna skicka brev..om nån bor långt bort som man tycker om.." En kvalitativ studie om förskollärares och barns uppfattningar kring språkutveckling och skriftspråklighet. "Because if You Need to Send a Letter..if Someone Lives Far Away that You Like" A Qualitative Study about Preschool-teachers and Childrens Thoughts about Language Development and Reading and Writing. Karin Nilsson % Lisa Nilsson Barbro Jansson 09/32 Jämställdhet och genusperspektiv definitioner och metoder vid en lärarutbildning Equality and gender - definitions and methods within a teacher education Catrine Jonsson 09/33 09/34 09/35 Läxors varande eller icke varande Så resonerar rektorer från olika pedagogiska miljöer. En kvalitativ intervjustudie All språklig stimulans är av godo, både på svenska och på modersmålet En kvalitativ studie om två kommuners riktlinjer och arbetssätt för barn med annat modersmål än svenska Ett möte mellan människor är ju alltid ett möte mellan kulturer : En kvalitativ studie om hur studenter anser sig utveckla interkulturell kompetens Homework; to be or not to be How principals from different pedagogy environment discuss homework. A qualitative study through interviews All the linguistic stimulation is for benefit, both in Swedish and the mother tongue A qualitative study of two municipalities guidelines and the work procedures for children with other mother tongues than Swedish A meeting between people is always a meeting between cultures : A qualitative study of how teacher education students believe they develop intercultural competence Eleonor Dackmar & Emilia Lönnqvist Emelie Lind & Ulrica Orselius Josefine Eklöf & Maria Skarin Friederike Gerlach Laura Machat Janicke Andersson 09/36 Lärandet med datorspel, för på wow kan man bara lära sig slåss där kan man inte lära nåt annat Learning by computer game, because on wow you just learn to fight you can t learn anything else Hallberg, Tina & Jackléus, Mia Janicke Andersson 09/37 Hur kan och bör man se ut? en studie om barns uppfattningar av ideala utseenden How are You Expected to Look Like? A Study about Childrens Perceptions of Ideal Appearances Brandin, Anna & Hammeltz, Lovisa 09/38 Negativa tal; Lärares förklaringsmodeller, elevers lösningsstrategier Negative numbers; Teachers explanatory models, students solving methods Simon Arvidsson Margareta Engvall 09/39 Leken i den vuxnes hand - en studie om pedagogernas föreställningar och erfarenheter om lek och lärande The Play in the Adult Hand - A Study on the Teachers Ideas and Experience on Play and Learning Elin Rydberg 4 (10) Reviderad: ÅD

5 09/40 09/41 09/42 09/43 09/44 09/45 09/46 09/47 09/48 09/49 09/50 09/51 09/52 09/53 Prolympia - En utbildningspolitisk och pedagogisk granskning av en fristående skola "Inne är det så där halvt som man vill ha det" -En kvalitativ studie om barns och pedagogers uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön på förskolan. Imbecill, Idiot, Speciell eller Prinsessa? - En analys av hur funktionshindrade barn skildras i barnlitteratur på 1970-talet och 2000-talet. Miljöundervisning fokusering på problem eller möjligheter? Attityder till matematik ur ett genusperspektiv en kvantitativ studie i årskurs nio Att undervisa barn med annat modersmål än svenska - En kvalitativ studie av fyra pedagogers tankar om arbetsätt med läs- och skrivundervisning av. "Vi har ju läroplanen" En kvalitativ intervjustudie om förskollärarnas förhållningssätt till bedömning i förskolan. "Det är säkert ett bokstavsbarn". En kvalitativ studie om förskolepersonals föreställningar om barn med ADHD/DAMP. Öppen förskola - en unik verksamhet: En kvalitativ studie av den öppna förskolans betydelse för förskolans verksamhet. Jag tyckte att Askungen var väldigt god Att synliggöra den "osynliga" matematiken - en litteraturstudie i böcker om Alfons Åberg, skrivna av Gunilla Bergström. Stökiga barn - En undersökning av Norrköping kommuns arbete för barn i behov av särskilt stöd Lärares uppfattningar om inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Delaktighet och lärande -En intervjustudie om barns förväntningar på fritidshemmet. Prolympia - A Perusal of the Educationalpolicy and an Educational Review of an Independent School Inside it s Almost the Way You Want it - A Qualitative Study on Children s and Preschool Personnel s Opinions about the Physical Indoor Environment. Imbecile, Moron, Special or Princess? - An Analysis of how Disabled Children is Portrayed in Children s Literature in the 1970s and the 21st century. Environmental Education Focus on Problems or Possibilities? Viktoria Sandberg & Anna Setzman Sara Bönnemark Karin Karlsson & Camilla Nilsson Tony Karlsson & Anneli Mörk Attitudes to mathematics in a gender perspective Christian Johnsson a quantitative study in ninth grade Teaching children with different native language Anton Lilja & than Swedish A qualitative study of how four Connie Rebane teachers reason about structuring classes in order to develop the read and writing abilities. "We have the Curriculum" A Qualitative Linda Månsson & Interview Study of Pre-School Teachers Approach Emilie Wahlén to Assessment. "It s Probably a Child with a Letter Combination". Madeleine Engstrand A Qualitative Study about Kindergarden Teachers & Sofia Jangendal Conceptions about Children with ADHD/DAMP. Open Preschool - an Unique Activity: A Emily Carlsson & Qualitative Study of the Open Preschools Oxana Dekhtyarenko Significance for Preschools Activity. I Thought that Cinderella was Very Good Beatrice Andersson & Rebecka Wejde To Visualize the Invisible Mathematic - A Study in Books about Alfons Åberg, Written by Gunilla Bergström. Troublesome Pupils - A Study of the Work for Children with Special Needs in Norrköping Municipality Teachers Understandings of Inclusion of Pupils with Neurological Disorders. Participation and Learning -An Interview Study About Children s Expectations on the After- Maria Lööke & Lena Jalminger Josef Alacam & Alexander Özmen Roger Lundin Pernilla Pettersson Ylva Hagman Margareta Engvall Britt-Inger Aspgård Björn Ivarsson Lilieblad 5 (10) Reviderad: ÅD Janicke Andersson Mia Thorell Katarina Eriksson Barajas Viktoria Nygren Katarina Eriksson Barajas Lotta Holme Susanne Kreitz- Sandberg

6 09/54 Individualisering - Tjugo lärares föreställningar och erfarenheter av individualisering år 1 i grundskolan School Centre. Individualize - twenty teachers' attitudes and experiences of individualize Ida Myhrman och Johanna Månsson Janicke Andersson 09/55 Elevers föreställningar om fotosyntesen hur elever i årskurs nio använder sig av bilder, schematiska respektive realistiska, när de resonerar och skapar mening i naturvetenskap Students conception of photosynthesis how students nine use pictures, schematic and realistic respectively, for reasoning and meaning making in science. Almir Kasumovic Caroline Larsson 09/56 09/57 Den blomstertid nu kommer Fallstudier av två grundskolors utformning av skolavslutningar. Föräldrakontakt En kvalitativ studie om lärares och fritidspedagogers uppfattningar (approximately) On Hearing the First Cuckoo of Spring. Case studies of the breaking-up day of two compulsory schools. Parent contact - a qualitative study about teachers and recreational pedagogues views Catrine Morén Marcus Englund & Lina Andersson Jens Pedersen Ingrid Karlsson 09/58 09/59 Mångkultur vad är det? En kvalitativ studie om hur pedagoger tolkar begreppet mångkultur Sen är det ju så naturligt med små barn och motorik Multiculture what is it? A qualitative study about educationalists attitudes and experiences of the concept multiculture. It is so Naturally with Small Children and Motor Activity Kristina Persson Malin Gustafsson & Sara Jepsen Birgitta Plymoth Leif Mideklint 09/60 Pedagogers attityder till och erfarenheter av högläsning i förskolan och grundskolans tidigare år Teachers Attitudes toward Reading-Aloud in Preschool and School Anna Sandh och Maria Svensson Björn Ivarsson Lilieblad 09/61 09/62 09/63 En studie om 6-åringars taluppfattning. En förutsättning för utveckling och framgång inom matematiken är en god taluppfattning. Vi hoppar över stenarna och klättrar så högt upp vi bara kan! En studie om förskolepedagogers syn på naturens betydelse för barnens motoriska utveckling. Värdegrundsarbete genom konflikthantering i klassrummet En kvalitativ studie om lärare och elevers uppfattning om konflikthantering i undervisningen. A Study about 6-Year-Olds Number Sense. A Condition for Development and Success in Mathematics is a Good Number Sense. We Jump over Stones and Climb as High as We Can! A Study of Preschool Teachers Wiew on the Nature s Importance for Children s Motor Development. Education of democratic values through conflict management in the classroom -A qualitative study of teachers` and pupils` opinions about how conflict management can be used as a part of educational activities in school. Emelie Berglund & Petra Jonsson Sara Lundblad Helén Hedlund Jesper Haglund Asta Cekaite 09/64 Våra förväntningar och förhållningssätt påverkar ju barnen hela livet - en kvalitativ intervju- och observationsstudie om pedagogers förhållningssätt i "Our Expectations and Approaches Effect Children through their Lives - a Qualitative Study, based on Interviews and Observations, Elaine Hjorth & Linnéa Barbro Jansson 6 (10) Reviderad: ÅD

7 09/65 mångkulturella förskoleklasser Pedagogers uppfattning om integrering/inkludering av barn med Downs syndrom. about the Approaches of Pedagogues in Multicultural Pre-school Classes Teachers understanding concerning the integration in schools, of children with Downs Syndrome. Johansson Emelie Lindström och Ewa Strömstedt. Lotta Holme 09/66 09/67 Våra bullerdämpande bord borde finnas överallt. En kvalitativ uppsats om sex pedagogers tankar kring inredning i förskolans inomhusmiljö. Hur påverkas barn av TV? En litteraturstudie. Our Noise reduction Tables should be everywhere. A Qualitative Essay about six Educators thoughts about the Interior Environment in two Preschools. How does TV Affect Children? A Literature Study. Anna Lundgren och Sara Nilsson Jenny Hallberg & Anna Nordqvist Janicke Andersson Anna Siverskog 09/68 09/69 Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan Det här finns för att stanna : En undersökning av kompetens inom IKT-området hos pedagoger i förskoleklass och årskurs ett Sex- and partnership education in school This is here to stay : A study of competence within the ICT-area among pedagogues in preschool and first grade Petra Hasse Sofi Bergman & Anna Lind Eva Bolander/Helge Strömdahl Ingrid Karlsson 09/70 09/71 09/72 09/73 09/74 09/75 09/76 Konflikter på fritidshemmet - En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattning. "När svarta tavlan blev smarta tavlan". En kvalitativ studie kring lärare och elevers uppfattande och användande av den interaktiva skrivtavlan i undervisningen. Elevers tankar om idrottsämnet. En kvalitativ studie med elever i års ålder. Det är lätt att skylla på skolan när ens barn inte sköter sig - En enkätstudie om föräldrars syn på skolans fostrande roll. "Om barn skall klara av att sitta stilla måste de få röra på sig" -en studie över fysiska aktiviteters inverkan på barnets skolprestationer. Hur stort är behovet av diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom och behövs de verkligen? Hur anser pedagoger att de arbetar för att underlätta undervisningen för elever med sekundära Conflicts at the Leisure-Time Centre - A Qualitative Study about Leisure-Time Pedagogue s Opinion. "From Blackboard to Smartboard". A Qualitative Research about Teachers and Students Apprehension and Using of the Interactive Whiteboard in the Education. Pupils Thoughts about Physical Education. A Qualitative Study with Pupils in Years Age. It s Easy to Blame the School when one s Children don t Behave - An Opinion Poll of the Parent s View of the School s Role in Moral Education. "If Children will Cope with of Sittning Placid Must they Few Concern on Himself" -A Study over Physical Activities Effect on the Child s School Performances. How Big is the Need for the Diagnoses ADHD and Aspbergers Syndrome and are the Really Necessary? How Considers Teachers that they Work in Order to Facilitate the Education for Students with Tobias Svensson Lisa-Maria Lundholm & Åsa Stockbring Anneli Gårlin John Eriksson Rebecca Löfgren Sara Malm Pernilla Lundkvist & Jens Pedersen Jesper Haglund 7 (10) Reviderad: ÅD Friederike Gerlach Stefan Skogelin Gunnlög Märak Janicke Andersson

8 koncentrationssvårigheter i år 3? Secondary Concentration Difficulties in Class 3? Malin Mellstrand 09/77 09/78 09/79 09/80 Naturliga samtal en studie av kommunikationens innehåll kring naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan "Att en pojke kan leka med dockor, det är inte tokigt" - En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar om begreppet genus och genusmedvetenhet. allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla på dig. - En analys av animerad barnfilm kring kodning, makt och ledarskap ur ett genusperspektiv Lärare på kristna friskolor En kvalitativ intervjustudie med lärare på kristna friskolor om deras uppfattningar att jobba där och synen på medias bild av kristna friskolor Natural conversation a study of the communication contents around natural science activities in preschool That a Boy can Play with Dolls, there s Nothing Wrong with it. - A Qualitative Study of Teachers Understanding of the Word Gender and Gender Awareness. " all you have to do now is to stand there and let me look at you" - An analysis of animated movie about code, power and leadership from a gender perspective. Teachers at Christian Independent schools A qualitative interviewstudy with teachers at Christian Independent schools about their perceptions of working there and the view at medias image of Christian Independent schools Maria Eriksson & Monika Sahlin Cecilia Adolfsson Freij & Katja Keskisärkkä Malin Alf & Caroline Brouwer Sandra Lindsmyr Ragnhild Löfgren Ingrid Karlsson Jenny Bengtsson Katarina Eriksson Barajas 09/81 För ibland får vi inte göra det vi vill Om barns syn på sitt inflytande i fritidshemmets verksamhet Because sometimes we aren t allowed to do what we want About children s view on their influence in the after school centers Therese Rosén Susanne Kreitz- Sandberg 09/82 Övergången mellan förskola och skola - En kvalitativ studie om pedagogers syn på lekens betydelse i övergången mellan förskola och skola The transition between preschool and school - A qualitative study on educators approach to play importance in the transition between preschool and school Irena Kosijer & Louise Ohlsson Stefan Skogelin 09/83 Snäll, lite sträng men rättvis och rolig En fokusgruppstudie om barns uppfattningar av en bra lärare Kind, a little bit strict but fair and fun A focus group study regarding children s perceptions of a good teacher Camilla Jonsson Friederike Gerlach 09/84 09/85 09/86 Pedagogers uppfattningar om informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett hjälpmedel för barn I behov av särskilt stöd Och det var mycket tack vare lärarinnan. Hon var ung och glad och påhittig värre. En komparativ studie av lärargestaltningar i Astrid Lindgren böcker Joy, Sorrow and Future Among Children after the Tsunami - A field Study in Nagapattinam District, Tamil Nadu, India Teachers Opinions of Information and Communication Technologies (ICT) as an Aid for Children with Special Needs And it was Much Thanks to the Teacher. She was young and happy and Very Ingenious. A Comperative Study of Teachers Representation in Astrid Lindgrens Books. Joy, Sorrow and Future Among Children after the Tsunami - A field Study in Nagapattinam District, Tamil Nadu, India Martin Thornell Malin Karlsson Lisa Bouvin & Helena Englund Lotta Holme AnnaLena Hållner Helene Elvstrand 8 (10) Reviderad: ÅD

9 09/87 09/88 09/89 09/90 09/91 09/92 09/93 Socialrealism och individualism en kvalitativ, jämförande studie av bilderböcker 1970-tal och tal. Föräldrasamverkan i skolan - en intervjustudie om pedagogers tankar om föräldrasamverkan. "Gruppen måste se till att ingen blir utanför." En studie om elevers uppfattningar om delaktighet i klassrumssituationer. Konflikthantering. En intervjustudie om nyutexaminerade pedagogers uppfattningar om konflikter och konflikthantering. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan -Möjligheter och tillvägagångssätt. Dagbarnvårdares syn på språkstimulering- En kvalitativ studie om dagbarnvårdares inställning till och syn på språkstimulering hos barn Jag tycker det är helt ok, bara de ger fan i mig En kvalitativ enkätundersökning om gymnasieungdomars tankar och attityder kring homosexualitet. Socialrealism and Individualist a Qualitative, Comparing Study of Picture-Books. Parental Co-operation in School - A Study on Educationalists Thoughts on Parental Cooperation. "The Group Must Ensure that no one is Outside." A Study on Students' Perceptions of Inclusion in Classroom Situations. Conflict Resolution Management. A Qualitative Study about Newly Graduated Teachers and their Perceptions of Conflict and Conflict Management. Signs as an Alternative and Additional Communication in Preschool - Opportunities and Approach. Childcare worker s views of languagestimulation a qualitative study about childcare workers attitude and view of languagestimulation with children It is fine, as long as they stay the hell away from me! This is a qualitative questionnaire upper secondary youth s thoughts and attitudes towards homosexuality. Alexandra Carstensen & Lovisa Styregård Åsa Nyqvist & Anne Pripp Mattias Åkesson Katrin Engström & Maria Orring Maria Pettersson Amanda Kull och Cecilia Ringborg Anna Andersson och Frida Eriksson Anna Bredström Henrik Jacobsson Britt-Inger Aspgård Lina Lago- Söderman Friederike Gerlach TN TN 09/94 09/95 "Vi tittar på bilderna och pratar om dom" En intervjustudie om treåringars uppfattning om förskolans portfolioarbete. Hänsynsfull eller hänsynslös - En intervjustudie om lärare och rektorers förhållningssätt till den religiösa mångfalden i skolan "We Look at the Pictures and Talk about them" An Interview Study of Three-Years-Old Children s Notion of Portfolio in Preschool. Considerate or inconsiderate Interviews regarding teachers and principals attitudes to the religious diversity in school. Linda Gäfvert & Sandra Tsilofitu Johanna Persson och Mia Sehlstedt Katarina Eriksson Barajas Maria Arvidsson TN 09/96 För då kan man lära av varann en studie om barns uppfattningar om samarbete i undervisningssammanhang. Because then you can learn from each other - a study about children s understanding of collaboration in educational contexts Sofia Blom och Anna von Segebaden TN 09/97 Våga se och kunna handla -En studie om hur olika yrkeskategorier anser att förskolan i samverkan med andra myndigheter kan vara ett stöd för de barn som växer upp i riskmiljöer. Dare to See and Act -A Study about how Different Professions Think about the Preschools Possibilities to Cooperate with Different Authorities in their Support of Children who Grow up in a Risk Environment. Kristin Tillberg Barbro Jansson 9 (10) Reviderad: ÅD

10 09/98 När kulturer kolliderar When Cultures Collide Amanda Cornwell & Feryal Gadaan 09/99 Inflytande och delaktighet i förskolan Influence and Participation in Pre-school Linda Carlsson & Pernilla Frisén Katarina Barajas Eriksson 09/100 09/101 09/102 Det "svåra" genusarbetet - En studie om hur några förskolor ser på och arbetar med genus. Internationellt perspektiv i undervisningen. En kvalitativ studie om lärares tolkningar av det internationella perspektivet och hur det kommer till uttryck i undervisningen. Barn i kris. The "Difficult" Work Regarding Gender - A Study of how a Few Preschool s Work with Gender. International Perspective in Teaching. A Qualitative Study about Teachers Interpretations of the International Perspective and how that is Manifested in the Teaching. Children that Experience Some Sort of a Crisis. Therese Fredriksson Elvira Andersson- Lööv Josefine Rönnebring Ingrid Schaffer Britt-Inger Aspgård 10 (10) Reviderad: ÅD

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

DOCTORAL THESIS PREPARED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GRADUATE SCHOOL CUL

DOCTORAL THESIS PREPARED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GRADUATE SCHOOL CUL DOCTORAL THESIS PREPARED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GRADUATE SCHOOL CUL 1 2008-12-13 Mikael Jensen 2 2009-01-23 Eva Nyberg 3 2010-08-27 Angelika Kullberg, 4 2010-11-26 Michael Walls 5 2011-02-04 Anders

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Uppsatser Avancerad nivå inom Allmänt utbildningsområde, forskningsproduktion/forskningskonsumtion vid Lärarprogrammet år 2012

Uppsatser Avancerad nivå inom Allmänt utbildningsområde, forskningsproduktion/forskningskonsumtion vid Lärarprogrammet år 2012 Linköpings universitet Campus Norrköping - ISV Lärarprogrammet Uppsatser Avancerad nivå inom Allmänt utbildningsområde, forskningsproduktion/forskningskonsumtion vid Lärarprogrammet år 2012 Förteckning

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Education (A), Pre-school Assignment

Education (A), Pre-school Assignment 1 (5) Course Syllabus: Education (A), Preschool Assignment General data Code Subject/Main field Cycle Progression Credits Progressive specialisation Answerable department Established Date of change Version

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet 1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1 Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet Prata med grannen Talk to your neighbour 2 minuter 2 minutes Upplägg - Content Mötesplatser och samtal Meeting

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983

The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities The English Nursery, Stockholm Creating Passion for Learning and Enjoyment since 1983 Activities Organisation: At the English Nursery, we make sure that children are able to develop through

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad Elever och universum Lena Hansson, Högskolan Kristianstad NATDID 1 ÅR, 20 OKT 2016 Image credit: NASA/JPL-Caltech, http://www.jpl.nasa.gov/spaceim ages/details.php?id=pia18472 Elever och universum Lena

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Conversational Pedagogical Agents and Gender Annika Silvervarg, Agneta Gulz, Magnus Haake Linköping and Lund University

Conversational Pedagogical Agents and Gender Annika Silvervarg, Agneta Gulz, Magnus Haake Linköping and Lund University Forskningsmetoder Utveckling av pedagogisk programvara Empiriska undersökningar i skolor Enkäter Intervjuer Observationer Beteendeloggar Dialogloggar Teorier om lärande och teknikanvändingi pedagogiska

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses

Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses Kurser för utbildning på forskarnivå sammanställning Courses at third-cycle level/phd Courses overview Obligatoriska kurser/obligatory Courses HT16/ Autumn 16 VT17/ Spring 17 HT17/ Autumn 17 VT18/ Spring

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer