Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690"

Transkript

1 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi Telefon:

2 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst Teori Konsekvenser i vardagen

3 Asperger syndrom Diagnos baserad på symptom Kognitiv funktionsnedsättning Livslång funktionsnedsättning

4 Orsaker till Asperger syndrom Medfödd funktionsnedsättning Neurobiologisk orsak Stark ärftlighet Genetiska syndrom (t ex Fragil X, Williams syndrom)

5 forts. orsaker Autism beror inte på bristande uppväxtförhållanden eller känslokalla föräldrar. Vaccinationer orsakar inte autism.

6 Hur vanligt förekommande är det i befolkningen? Autismspektrum ca 1%

7 Varför får så många diagnoser idag? Ökade krav i skolan Självständigt och flexibelt arbete, grupparbeten mm. Ökade krav i arbetslivet, högt tempo vad det gäller informationsbearbetning krav på flexibilitet, social kompetens mm.

8 Huvudproblem autismspektrum Lorna Wings triad Socialt samspel Kommunikation Begränsade intressen, fantasi

9 Autismspektrum Perceptionsstörningar Ofta motorik och koordinationsstörningar

10 forts Lorna Wings triad Problemen inom triaden kan finnas på alla begåvningsnivåer från grav utvecklingsstörning till hög begåvning De högfungerande personerna hjälper oss att förstå personer på tidig utvecklingsnivå.

11 Autismspektrat Klassiskt autism Infantil autism Kanners syndrom Asperger syndrom Högfungerande autism ofta i kombination med ADHD, DAMP, Tvång (OCD) eller Tourette syndrom Autistiska drag Atypisk autism Autismliknande tillstånd Mental retardation Svagbegåvning Normalbegåvning Hög begåvning

12 forts. Asperger syndrom Asperger syndrom Hög,normal eller svag begåvning (ojämn begåvningsprofil) normal språkutveckling Upptäcks ofta senare än Autism

13 Utha Friths fyra exempel av sociala svårigheter - olika personligheter 1. Den otillgänglige-avskärmad 2. Den passiva 3. Den aktiva men udda 4. Professorstypen-formell och stel i samspel med andra

14 Vad innebär de olika funktionsnedsättningarna? Toppen av ett isberg Symtom och beteenden: Aggressivitet Passivitet Frustration Inåtvändhet m.m.

15 Vad innebär de olika funktionsnedsättningarna? Under ytan av isberget - en kognitiv funktionsnedsättning: Svårigheter med kommunikation, social förståelse, informations processande, exekutiva svårigheter m.m. Man måste förstå svårigheterna under ytan för att kunna ge hjälp

16 forts. vad innebär de olika funktionsnedsättningarna? Under ytan av isberget - en kognitiv funktionsnedsättning: Svårigheter med kommunikation, social förståelse, informations processande, exekutiva svårigheter m.m. Man måste förstå svårigheterna under ytan för att kunna ge hjälp

17 Brister i socialt samspel Svårigheter att förstå oskrivna sociala regler Kan lära sig sociala regler men inte alltid förståelsen bakom regeln Svårigheter att anpassa sig till förändringar - rutinberoende

18 forts. brister i socialt samspel Svårigheter med turtagning i samtalet Risk för missuppfattningar - kan leda till konflikter Blir ofta själva missuppfattade

19 forts. brister i socialt samspel Svart och vitt tänkande. Skapar kontroll genom att gruppera människor sorterar människor i bra eller dåliga Socialt beteende är oförutsett och förvirrande Brist på social ömsesidighet Svårigheter i olika gruppkonstellationer

20 Svårigheter med kommunikation Konkret bokstavligt språk och språkförståelse. Normalbegåvade stort ordförråd men ofta svårt med förståelse. Ibland stelt, högtidligt tal och annorlunda röstmelodi.

21 forts. svårigheter med kommunikation Svårt för, ironi, skämt, ordspråk och dubbeltydlighet. Sanningssägare - svårt att ljuga, vita lögner. Oförmåga att tillkalla uppmärksamhet/hjälp Presterar ofta bra på klassiska test och strukturerade intervjuer.

22 forts. svårigheter med kommunikation Ibland avvikande ögonkontakt, mimik och kroppsspråk. Svårigheter förstå ickeverbal kommunikation t ex kroppsspråk, mimik och tonfall. Vaga uttryck såsom kanske, vi får se. Uppmaningar t ex (kan du.) Samtalsregler.

23 forts. svårigheter med kommunikation Svårigheter med negationer i språket inte finns inte i verkligheten. Ekolali Selektiv mutism

24 Svårigheter i beteenderepertoar- fantasi Stereotypa beteenden: gungar, snurrar, viftar med händerna etc. Fascination för detaljer. Svårigheter med fantasi/föreställningsförmåga

25 Forts. svårigheter i beteenderepertoar Samlar kunskap och saker, öar av oväntad kunskap (idiot savant) Svårt med ostrukturerad tid t ex raster och luncher. Behov av rutiner och struktur

26 Brister inom tre områden som förklarar beteendestörning 1. Theory of mind/mentalisering 2. Central Coherence/sammanhang 3. Exekutiva funktioner

27 Theory of mind/mentalisering Förmågan att föreställa sig det mentala, medvetenheten om eget och andras tänkande. Svårigheter att intuitivt förstå hur andra människor tänker, känner och reagerar och avser med sina handlingar.

28 Forts. svårigheter med Theory of mind/mentalisering Svårigheter att förstå att andra inte vet det man själv vet. Brister i att förstå konsekvenserna för andra människor av sitt handlande.

29 Brister i Central Coherence Förmågan att bygga upp/förstå mening och sammanhang, att kunna smälta samman delkunskaper till nya helheter. Att skapa begripliga sammanhang.

30 Brister i exekutiva funktioner Förmågan till självreflektion och bedömning av eget handlande Översikt Att ha en idé och ett mål. Förmåga att prioritera. Planera, genomföra, avsluta och. Flexibilitet vad det gäller olika lösningar för att nå målet. Generalisering. kritiskt granska uppgifter och handlingar

31 Varför?

32 Perception Våra fem sinnen Tar in och tolkar information från omvärlden

33 Annorlunda perception

34 Annorlunda perception Hörsel: Känslighet för ljud Syn: Ljus och synintryck Smak: Upplevelser av mat, selektiv, delar upp mat Känsel: Ytlig beröring, skavande kläder och skor, smärta, kyla och värme, konsistens mat Lukt: annorlunda upplevelser av dofter

35 Forts. annorlunda perception Fascination för vissa synintryck t ex saker som glimmar eller snurrar. Hunger, törst och nödighet. Svårt att samordna sinnesintryck.

36 Forts. annorlunda perception Kroppskännedom; Svårt lokalisera/tolka/uttrycka somatiska symtom Proprioception Prosopagnosi

37 Andra svårigheter Rimlighetsbedömningar, vad är lagom? Att förhålla sig kroppsligt till andrahitta rätt avstånd. Att organisera och få automatik i vardagsliv och studier( måste tänka ut hur man vill göra).

38 forts. andra svårigheter Bryr sig inte om personlig hygien eller är fixerade vid utseende, sminkning, kläder vilket tar orimlig tid. Svårt att välja- undviker val. Tidsuppfattning.

39 Hjärntrötthet Sammantaget kräver de kognitiva funktionsnedsättningarna omständlig tankeverksamhet vilket ofta ger stressymptom med hjärntrötthet som följd.

40 Sammantagna svårigheter - Kaos

41 Fritid fri tid svår att hantera. Strukturerad, förutsägbar och meningsfull fritid minskar beteendestörningar.

42 Arbete, försörjning Svårt att komma in på arbetsmarknaden. Svårt byta arbetsuppgifter och plats. Samarbetsproblem.

43 Samarbete - grupp

44 Fördelar med Asperger syndrom Noggranna Klarar och tycker ofta om monotont arbete Ovanlig förmåga att fokusera och koncentrera sig Uthålliga

45 forts. fördelar med Asperger syndrom Uppriktiga Kan ha unika specialkunskaper Innovativa, kan se lösningar ur en annan synvinkel Noggranna, plikttrogna och uthålliga. Detaljseende

46 AD/HD Han kan om han vill Med hårdare gränser ska han nog skärpa sig

47 forts AD/HD Är ett medfött funktionshinder eller uppstår tidigt i livet under graviditet eller förlossning Är en dold funktionsnedsättning Är en kognitiv funktionsnedsättning

48 Barn utvecklas i samspel med miljön Symptombilden växer fram som en följd av: Medfödda funktionsnedsättningar och personlighetsdrag Medfödda förutsättningar och ev. brister i att förstå och hantera olika livssituationer.

49 forts barn utvecklas Påverkas av erfarenheter av möten med människor och andra miljöfaktorer. Den aktuella miljösituationen. Vilka krav som ställs. Personen har INTE samma förutsättningar som andra att styra sitt beteende

50 AD/HD-symptom AD/HD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Uppmärksamhet Hyperaktivitet (aktivitetsreglering) impulsivitet

51 forts. kriterier för AD/HD Vissa symtom ska ha funnits före sju års ålder. Måste förekomma inom minst två områden (t.ex. skolan/arbetet och i hemmet). Måste vara en kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

52 AD/HD,Tourette -förekomst AD/HD Ca 5-7% av skolbarn/ungdomar Ca 2-4% av vuxna

53 Över och under ytan av Isberget, AD/HD Över ytan - problembeteende Rastlös och orolig, hett humör, irritabilitet konflikter, gör inget färdigt, svårt passa tider, glömsk

54 Över under ytan av isberget ADHD Under ytan-problembeteende Funktionsnedsättning gällande uppmärksamhet, aktivitetskontroll, impulsivitet, exekutiva funktioner mm

55 VD Sekreterare Vaktmästare

56 Kriterier för ADHD Ouppmärksamhet är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör fel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter. har ofta svårt att bibehålla uppmärksamhet inför uppgifter eller lekar. verkar inte lyssna på direkt tilltal.

57 forts kriterier ouppmärksamhet tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (verktyg, pennor böcker). är ofta glömsk i det dagliga livet.

58 forts. ouppmärksamhet följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter. har svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.

59 Kriterier för AD/HD Hyperaktivitet har ofta svårt att sitta stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still. lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund. springer ofta omkring eller klättrar mer än vad som anses vara lämpligt för situationen (rastlöshet).

60 forts. hyperaktivitet har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktivitet lugnt och stilla. verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv. pratar ofta överdrivet mycket.

61 Kriterier för AD/HD Impulsivitet kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. har ofta svårt att vänta på sin tur. avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar).

62 Koncentrationsförmåga Ideliga svackor i vakenhet klipper av uppmärksamheten Har inte svårt att bearbeta och förstå men har en ojämn tillgång till sin tankekraft. Kompenserande sätt hålla vaksamheten öppen är att röra på sig, få nya växlande sinnesintryck.

63 Andra svårigheter Arbetsminne Inlärningssvårigheter/dyslexi Svårighet med finmotorik Perceptionssvårigheter Tidsuppfattning

64 Andra kognitiva brister, ADHD Exekutiva funktioner: Översikt Planera, organisera Igångsättning Flexibilitet Impulskontroll Genomföra Avsluta Kritiskt granska

65 Vardagsproblem Hyperaktivitet( rastlöshet t ex svårt att se ett helt TV-program) Skiftande humör (exalterad-uttråkad) Låg stresstolerans (svårt att koppla av)

66 Vardagsproblem Impulsivitet ( snabba och oövertänkta beslut) Svårt passa tider Glömsk (möten) Tröttnar, gör inget färdigt

67 forts. vardagsproblem Sociala relationer Hett humör (explosiva utbrott, irritabilitet, otålighet) Relationsproblem, konflikter Svårt i kontakter med myndigheter

68 forts. vardagsproblem Boende Svårt hantera pengar, räkningar Svårt att planera, hitta och följa vardagsrutiner, hålla ordning

69 Var har jag lagt kallelsen till mötet?

70 forts. vardagsproblem Arbete Många kortvariga jobb Arbetslöshet, ingen inkomst

71 Konsekvenser Samsjuklighet, psykiska problem som pålagring Missbruk, kriminalitet

72 ADD, Attention Deficit Disorder Funktionshindrande störning av uppmärksamheten. Lägre aktivitetsnivå än normalt. Uppmärksamhetsstörning utan överaktivitet och impulsivitet.

73 forts. ADD Hypoton: Lägre aktivitetsnivå än normalt Dagdrömmerier, svårt hänga med, tänker på annat, distraherbar, långsam, glömsk.

74 DAMP DAMP (=dysfunktion ifråga om aktivitetskontroll, motorik och perception) DAMP definieras som AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) +DCD(developmental coordination disorder)

75 Tourette syndrom Både vokala och motoriska tics krävs för diagnos. Tics är ofrivilliga, plötsliga, ofta snabba återkommande rörelser eller läten. Fnysningar, harklingar, hostningar, smackningar, blinkningar, grimaser mm. Ryckningar i armar, ben eller huvud. Koprolali (socialt oacceptabla ord).

76 Tourette Koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet (ADHD), Exekutiva svårigheter Inlärningssvårigheter Tvång (OCD) Samsjuklighet

77 Flickor med neuropsykiatriska svårigheter Missas av många Upptäcks senare De klassiska diagnoskriterierna skrivits för pojkar

78 Krav Trots de sammanlagda svårigheterna

79 Kontakter Förväntas själva sköta ofta mer än 10 kontakter med myndigheter mm. Spindeln i nätet (har bristande exekutiva funktioner). Stress - Hjärntrötthet

80 Insikt och medvetenhet Föregripande medvetenhet Aktuell medvetenhet Intellektuell medvetenhet

81 Fördelar med AD/HD Spontan, nyfiken Kreativ, nytänkande Energisk, entusiastisk Snabb Kan hyperfokusera vid motiverande uppgift

82 forts. fördelar med AD/HD Stimulerad av förändringar, utmaningar Vågar ta risker Gränsöverskridande Anpassningsförmåga

83 ADHD Har stora svårigheter att kontrollera och reglera sin uppmärksamhet, upprätthålla koncentration på uppgifter, anpassa sin aktivitetsnivå till den situation de befinner sig i och bromsa sin benägenhet att direkt reagera på impulser de får. men

84 har många briljanta idéer, kreativitet och uppfinningsrikedom. De får snabba associationer och tankar och finner okonventionella lösningar andra inte förmår se. Med en entusiasm för den uppgift som de i stunden håller på med och med ambitioner och initiativrikedom utöver det vanliga, kan de vara djärva, gränsöverskridande, nyskapande och självständiga i ord och handling.

85 Personer med ADHD och Asperger syndrom behövs i arbetslivet!

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad. Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

Hydrocefalus Nyhetsbrev 261

Hydrocefalus Nyhetsbrev 261 Nyhetsbrev 261 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer