Att göra studiesituationen tillgänglig. för vuxenstuderande med ADHD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att göra studiesituationen tillgänglig. för vuxenstuderande med ADHD"

Transkript

1 ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

2 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 2008 Specialpedagogiska skolmyndigheten Ansvariga på SPSM: Kristina Yetkin och Eva Valtersson. Redaktör och text: Annika Wallin, Blira Konsult AB. Grafisk form och illustration: Matsson Reklam och Information/Plan2. Intervjutexter: Vanna Beckman och Annika Wallin. SPSM:s referensgrupp: Journalist Vanna Beckman, Birgit Fredriksson från Attention, Ann-Charlotte Granér från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Signild Håkansson från Folkbildningsrådet och Monica Rydén från Hjälpmedelsinstitutet. Tryck: Edita. ISBN: (tryckt), (pdf). Best. nr: Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och kan hämtas som pdf-dokument på myndighetens webbplats: eller beställas från:

3 Förord Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPMS:s) övergripande uppdrag är att alla ska få möjlighet att nå målen för sina studier och för sin utbildning. Den här skriften handlar om hur utbildningsanordnare kan göra sina utbildningar tillgängliga för vuxna med ADHD. Ämnet för skriften är angeläget eftersom stödet till personer med den här diagnosen idag är begränsat i utbildningar för vuxna. Specialpedagogiska skolmyndigheten vill öka kunskapen om de möjligheter som finns och ge exempel på hur några utbildningsanordnare har gjort sina utbildningar tillgängliga. Skriften är den fjärde i en serie om tillgänglig utbildning för vuxna. Målet med skriftserien är att fler ska få möjlighet att studera utifrån sina intressen och förutsättningar. Den här skriften innehåller bland annat intervjuer från tre folkhögskolor samt från en gymnasieutbildning som är förlagd på en folkhögskola. De som har intervjuats är lärare, en kurator och ett par studerande. Tillsammans ger texterna olika perspektiv på studier för vuxna med ADHD. Intervjuerna har gjorts av Vanna Beckman och Annika Wallin. Skriften är granskad av en referensgrupp där representanter från Riksförbundet Attention, Folkbildningsrådet, Hjälpmedelsinstitutet, SPSM och journalist Vanna Beckman ingår. SPSM har emellertid hela ansvaret för det slutgiltiga innehållet. Redaktör har varit Annika Wallin, Blira Konsult AB. Kristina Yetkin, samordnare för vuxenutbildning, och Eva Valtersson, utredare, har varit ansvariga på SPSM. Specialpedagogiska skolmyndigheten november Leif Näfver Chef för enheten för rättsliga frågor och statsbidrag Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten.

4 Innehåll Förord... 3 Utbildning är viktigt... 5 Om funktionsnedsättningen... 6 Exempel på överlappande diagnoser... 9 Att skapa en bra studiesituation Exempel på kognitiva hjälpmedel Stöd vid möten med utbildningsanordnaren Intervjuer: Gruppen ger struktur och gemenskap Stöd för fantasin ökar läs- och skrivlusten Valde IDA-gruppen framför vanligt gymnasium Kärlek, tydlighet och korta arbetspass Att slippa stress är räddningen Varierad pedagogik och genomtänkt miljö Utbildning för vuxna Litteraturtips Tips på kontakter Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

5 Utbildning är viktigt Utbildning kan fylla en viktig funktion i steget från maktlöshet till delaktig het i samhället. Genom utbildning kan människor utvecklas, få nya erfarenheter och kunskaper och stärka sin identitet i samspel med andra. Kunskap och utbildning ger makt och frihet att göra sina egna livsval. Detta gäller för oss alla och alltså även för personer med ADHD. Möjligheter till vuxenstudier Många människor med ADHD lämnar skolan med ett raserat självförtroende och stora kunskapsluckor. Att få möjlighet att studera som vuxen kan vara en andra chans om utbildningsanordnaren ger ett bra bemötande och erbjuder en tillgänglig studiesituation och individuella lösningar. Men vuxenstudier handlar inte bara om att kompensera tidigare misslyckanden utan också om att ta till vara begåvning och bygga vidare på intressen och kunskaper. Idag finns studerande med ADHD i många former av utbildning allt från komvux till forskarutbildning på universitet. För att möta behovet måste fler utbildningsanordnare göra sina utbildningar tillgängliga för vuxna med ADHD. Berikande utbyte Att fler vuxna med ADHD får möjlighet att studera är viktigt inte enbart ur de enskilda individernas perspektiv utan också ur ett samhällsperspektiv. Alla kan bidra och berikar sin miljö på olika sätt. Att satsa på mångfald ligger helt i linje med den värdegrund som det svenska utbildningsväsendet vilar på. Genom att skapa en utbildnings miljö som bygger på mångfald erbjuds alla studerande erfarenhetsutbyten och nya perspektiv. Utbildningsan ordnare har därför mycket att vinna på att göra sitt utbildnings utbud tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 5

6 Om funktionsnedsättningen I den fortsatta läsningen är det viktigt att kom ma ihåg att en beskrivning av en funktions ned sättning ofta handlar om vad man inte kan. En sådan beskrivning kan upplevas som stigmati serande och negativ av personer som har diagnosen. Diagnosen säger inget om individens möjligheter, personlighet, förmågor och styrkor. Graden av funktions nedsättning kan också variera stort mellan olika individer. Ofta har personerna god självinsikt och vet vad de behöver. Utbild nings anordnare bör därför inte vidta några åtgärder innan de har frågat den studerande vad behöver du ha för stöd? ADHD/ADD/DAMP närbesläktade diagnoser ADHD står för Attention-Deficit Hyperactivity Disorder och kan delas in i tre grupper: 1. ADHD av kombinerad typ. Personen har stora svårigheter med uppmärksamhet samt överaktivitet och impulsivitet. 2. ADHD med huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet. Är ovanligt hos vuxna. Gäller oftast yngre barn som genomgående har en hög aktivitetsnivå men som klarar av att vara uppmärksamma på viktiga saker i sin omgivning. 3. ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet. Personen har stora uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter men är inte överaktiv. Omgivningen kan till och med uppfatta personen som passiv. Det kan tyckas motsägelsefullt att även individer som inte alls är överaktiva ändå benämns med diagnostermen ADHD där ordet hyperaktiv ingår. Därför föredrar många att använda förkortningen ADD, Attention Deficit Disorder, för denna grupp. ADD är vanligare hos flickor/kvinnor än hos pojkar/män. I Sverige används även diagnosen DAMP. DAMP innebär samma uppmärksamhetsproblematik som vid ADHD (och ADD) men omfattar också svårigheter med motorik, perception och koordination. DAMP står för Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar används ofta som samlingsnamn för bland annat diagnoserna ADHD/ADD/DAMP, autism/aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD. Ibland räknas även diagnoser som till exempel tal- och språkstörning in i den här gruppen. Många folkhögskolor som har kurser för studerande med en eller flera av de här diagnoserna använder samlingsnamnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men begreppet är omdiskuterat och svårdefinierat. Till exempel kan även demens betraktas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I den fortsatta texten används begreppet därför endast undantagsvis. 6 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

7 Uppmärksamhet ADHD handlar framför allt om svårigheter att rikta, bibehålla och skifta uppmärksamheten. En person med ADHD kan växla från hyperfokusering då han eller hon släpper allt annat och helt går upp i en uppgift, till att lätt bli distraherad och helt tappa tråden i det som han eller hon håller på med. Personen kan till exempel byta fokus mitt i ett samtal och nya intryck kan få honom eller henne att plötsligt byta aktivitet utan att slutföra det som pågick. Minne Arbetsminnet är förmågan att hålla flera saker i minnet samtidigt under en kortare tid. På grund av nedsatt funktion i arbetsminnet har många personer med ADHD svårt att uppfatta muntlig information och att ta instruktioner i flera led. De missar tider och glömmer att ta med sig saker. Omgivningen kan missförstå detta som att de inte lyssnar, att de är slarviga och drömmer sig bort. Det är också vanligt att personer med ADHD har svårt att lära sig saker utantill som till exempel facktermer och formler eller att komma på ord. Personen kan veta exakt vad det är frågan om men inte hitta ett namn eller vad ett ord heter på engelska till exempel. mycket energi för att genomföra en vanlig dag. För personer med ADHD tar det också mycket kraft att försöka sålla bland alla intryck, hålla fokus och koncentrationen. Därför blir många lätt uttröttade och har hög stresskänslighet. Ojämn aktivitetsnivå Aktivitetsnivån hos personer med ADHD kan vara mycket ojämn och dagsformen varierar. Ena dagen är personen passiv och den andra aktiv. En dag kan han eller hon lösa en matematikuppgift för att nästa dag inte klara av att göra samma sak. Trötthet och stress För många personer med ADHD blir varje dags aktiviteter som nya det beror på en nedsatt förmåga att automatisera. När inget går på rutin krävs Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 7

8 ONSDAG TORSDAG FREDAG Svenska Studiebesök: Svenska Rast Rast Matematik Vi är på museet Datakunskap Lunch hela dagen Idrott och hälsa Lunch Äter där. Tid och planering Det är vanligt att personer med ADHD saknar känsla för tid. De kommer för sent eller för tidigt. De kan ha svårt att avgöra hur lång tid en sak kom mer att ta och svårt att planera när de ska ta sig från plats A till B för att hinna i tid. Många behöver stöd i att planera vardagen och studiesituationen. Det kan handla om stöd i att strukturera, planera, prioritera, begränsa uppgifter, sortera, göra urval, sätta igång med eller att avsluta aktiviteter. Motivation Det är vanligt att personer med ADHD har ett extra stort behov av stimulans för att orka genomföra aktiviteter. Många tål inte att ha tråkigt och det är vanligt att man söker kickar av olika slag. Om man aldrig orkar göra någonting färdigt får man inte heller uppleva den tillfredsställelse som infinner sig när man har slutfört något. För att upprätthålla motivationen kan personer med ADHD behöva variation i studieuppgifterna och strategier för att kunna konstruera belöningar till sig själva under arbetets gång. Korta arbetspass gör det lättare att orka prestera. Impulsivitet Personer med ADHD kan ha svag impulskontroll vilket gör att de kan handla fort och oövertänkt. I undervisningssammanhang kan det hända att man inte tänker sig för utan svarar utan att ha fått frå gan, eller avbryter mitt i en föreläsning. Hyperaktivitet Många barn med ADHD har en motorisk över aktivitet men den brukar minska med åldern. Hos vuxna kan den motoriska överaktiviteten ta sig uttryck som inre rastlöshet, återkom mande små rörelser (till exempel vicka på knäet), att prata oavbrutet eller alltid behöva ha något att göra. Hyperaktiva personer går på högvarv och kan ha svårt att anpassa aktivitetsnivån utifrån situationen. De får inget gjort trots att de är igång hela tiden. De kan ha svårt att sitta stilla, vänta på att andra ska bli klara, stå i kö och att hantera situationer när något hakar upp sig eller krånglar. Orienteringsförmåga Funktionsnedsättningen kan innebära en nedsatt förmåga att orientera sig och hitta i nya, okända miljöer. 8 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

9 Exempel på överlappande diagnoser Det är vanligt att personer med ADHD också har diagnoser som dyslexi, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom eller tvångssyndrom. Dåligt bemötande och bristande förståelse från omgivning en kan vara en bidragande orsak till att personer med ADHD oftare än genomsnittet har depression, stress och ångest. Dyslexi Dyslexi innebär svårigheter med att läsa och skriva. Man räknar med att 50 procent av dem som har diagnosen ADHD också har dyslexi. För mer information: Tvångssyndrom (OCD) Tvångssyndrom, även kallat OCD (Obsessive Compulsive Disorder), omfattar tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande och ihållande tankar, impulser eller fantasier. Dessa upplevs som inkräktande, meningslösa och orsakar kraftig ångest, äckel eller obehag. Exempel på tvångstankar är: tänk om det börjar brinna, tänk om jag får AIDS eller tänk om jag slänger min baby i golvet. Tvångshandlingar är upprepade beteenden eller ritualer (till exempel intensiv handtvätt eller upprepad kontroll av kranar, lampor, spisen eller kaffebryggaren innan man går ut). Den drabbade utför tvångshandlingar för att förhindra att tvångstankarna ska bli verklighet. För mer information: eller Autism Autism är en medfödd funktionsnedsättning där symtomen brukar delas in i tre huvudgrupper: nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt samspel. nedsatt förmåga till ömsesidig kommunikation. begränsning i beteenden, intressen och aktiviteter. Aspergers syndrom Aspergers syndrom ingår i samma diagnosfamilj som autism, atypisk autism och disintegrativ störning. Diagnoserna brukar sammanfattas som autismspektrumtillstånd eller autism och autismliknande tillstånd. Aspergers syndrom är en form av autism utan utvecklingsstörning. För mer information: Tourettes syndrom Tourettes syndrom kännetecknas av tics, det vill säga återkommande ofrivilliga rörelser och/eller läten. Ibland kan dessa undertryckas genom hård kontroll när man är bland andra människor, men ofta är det omöjligt särskilt vid stress eller avslappning. För mer information: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 9

10 Att skapa en bra studiesituation En bra studiesituation för personer med ADHD innebär framför allt: Delaktighet i besluten om vilket stöd som behövs. Struktur med tydliga och avgränsade uppgifter. Strategier för att hålla koncentrationen. Till exempel uppgifter som kompenserar för bristande uthållighet genom att erbjuda variation och inbyggd motivation. Tillgång till kognitiva hjälpmedel i form av minnes stöd, tidsstöd, planering och påminnelser. Individuellt stöd Personer med ADHD är inte särskilt lika varandra. Graden av funktionsnedsättning, och hur den tar sig uttryck, kan variera stort mellan olika individer. Därför måste en studie plan och individuellt stöd utformas i samråd med den studerande och utgå från hans eller hennes önskemål samt från de krav som finns för att nå målet för studierna. Struktur i studiesituationen Det är vanligt att studerande med ADHD behöver stöd för att förbättra sin studieteknik. Många är hjälpta av att aktiviteter och uppgifter synliggörs och struktureras. Till exempel kan läraren ge alla instruktioner även i skriven form. När arbets min net sviker är det praktiskt för den studerande att kunna gå tillbaka och läsa vad han eller hon skulle göra. Kortfattad information i mindre portioner är oftast bäst. Uppgifterna bör vara tydligt avgränsade och definierade: Hur ska uppgiften göras? Vilka sidor ska läsas? Hur många sidor ska upp satsen bestå av? Vem ska jag samarbeta med? Ett precist schema kan också vara värdefullt för många. Schemat visar hur mycket tid som beräknas för varje uppgift. En del personer med ADHD behöver stöd för att komma igång med och avsluta uppgifter. Därför kan det vara bra med ett system för påminnelser så att den studerande vet när det börjar bli dags att starta eller avsluta till exempel. Extra pedagogiskt stöd Den som har ADHD kan behöva extra pedagogiskt stöd, till exempel för att planera hem uppgifter eller stöd med studieteknik. Ofta räcker det inte med att uppmana den studerande att gå hem och skriva en att-göra-lista eller att sortera alla papper inför provet. Personen vet säkert redan att det vore bra men kan behöva stöd för att genomföra det i praktiken. Koncentration och motivation Personer med ADHD kan ha svårt att upprätthålla motivationen och många behöver omväxlande uppgifter. Till exempel kan en matematikuppgift på datorn varieras med matematik-kortspel eller liknande. Det kan också vara idé att skapa uppgifter som 10 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

11 har inbyggda belöningar till exempel att varje avklarat moment prickas av på en lista. Motivationen kan också öka om läraren ger snabb återkoppling och mycket feedback till den studerande. Det är vanligt att personer med ADHD kan hålla koncentrationen bättre om de samtidigt får hålla på med något med händerna som till exempel att handarbeta, rita eller använda datorn. På detta sätt avleds överskottsenergi och många får lättare att hålla fokus på undervisningen. Det kan vara bra att planera in bensträckare under lektionerna eftersom personer med ADHD kan ha svårt att sitta stilla länge och behöver röra på sig för att minska känslan av rastlöshet. Miljön är också av stor betydelse. Vissa personer med ADHD blir störda av en miljö med många intryck och behöver lugn och ro. Andra blir trötta och passiva när det är alltför stillsamt. Ofta underlättar det att studera i liten grupp istället för att gå i en stor klass. Möjlighet till vila och extra tid Studerande med ADHD kan behöva ha tillgång till avskilda platser för vila och återhämtning. I provsituationer kan det vara extra viktigt att sitta på en lugn plats. Förlängd provtid kan behövas. Att få förlängd studietid kan vara nödvändigt ibland. Viktigt med bra bemötande Om den studerande ska uppleva sin studietid som positiv måste han eller hon bemötas med respekt och känna sig accepterad och delaktig. Ett sådant gott bemötande underlättas av att omgivningen har kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Skolledning, lärare och stödpersoner behöver för djupade teoretiska kunskaper men även studiekamrater, personal i mat salen, kaféet och vaktmästeriet behöver information. Om den studerande inte vill prata om sin diagnos går det ändå att tala allmänt om att alla har olika behov. Livet utanför skolan är också viktigt Diagnosen ADHD hör ihop med hög uttröttbarhet och därför behöver en del lägre studietakt. Men det är inte alltid studierna som tar mest energi. För läraren är det bra att känna till att livet utanför skolan kan ta mycket kraft och att det kan gå ut över studierna. Många med ADHD har en dygnsrytm som medför svårigheter att komma i säng i tid och svårigheter att ta sig upp på morgonen. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 11

12 Exempel på kognitiva hjälpmedel Talande klocka med minnesstöd, bärbar enhet Mobil med kalender, larm och sms-påminnelser Fickminne DAISY-spelare som strukturerar ljud och text Digital kalender med påminnelselarm, SMS-påminnelser Handdator Se Portal om kognition på Hjälpmedelstorget för mer information om kognitiva hjälpmedel. 12 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

13 Stöd vid möten med utbildningsanordnaren Den här listan ska fungera som stöd vid möten med lärare och annan skolpersonal. Listan har gjorts med inspiration av ett formulär som tagits fram inom Projekt Empowerment som drevs av Riksföreningen Autism, RFA, under perioden En lista att lämna till personal i skolan Jag har kryssat för det som är viktigt för mig på grund av min funktionsnedsättning. 1. _Lärare och personal ska få information om ADHD. 2. _Tydliga skyltar och gärna foton på personalen utanför deras rum. 3. _Inga surrande fläktar, störande ljud eller flimrande starka lysrör. 4. _Information i god tid om vad som ska hända. Det är jobbigt för mig om det händer något oväntat. 5. _Både muntlig och skriftlig information, som är rak och tydlig. 6. _Påminnelser och hjälp med planering. 7. _Kontrollera att jag verkligen har uppfattat det ni har sagt. 8. _All undervisning på så få ställen som möjligt. 9. _Anteckningshjälp på lektioner och möten. 10. Tillgång till ett lugnt rum om jag blir stressad och övertrött. 11. Skriftlig information om vilken hjälp jag kan få och vem jag ska prata med för att få stöd. 12. Öronproppar eller hörlurar för att slippa ljud. 13. Jag behöver ordning och reda. 14. Hjälpmedel som ger mig struktur, t.ex. tids- och planeringshjälpmedel, en whiteboard, scheman eller listor _på vad jag ska göra. 15. Stöd och strategier för hur och när jag ska börja ett arbete och avsluta det. 16. Tala om precis vad jag ska göra och i vilken ordning jag ska göra det, vad som är viktigast att göra först om jag inte _hinner allt, vem jag ska fråga om något blir fel och när jag kan fråga, när jag har ansvar och när andra har ansvar. 17. Jag vill på bestämda tider gå igenom hur allt fungerar och ha stöd, samtal och hjälp att lösa problem. 18. Annat som är viktigt för mig: Mitt namn: Adress: Telefonnummer: E-postadress: Detta material får lämnas ut till: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 13

14 Intervju Gruppen ger struktur och gemenskap Solviks folkhögskola ligger i byn Frostkåge utanför Skellefteå. Där arbetar Annakarin Viksten som kurator. Sedan början av 1990-talet har hon och hennes kollegor utvecklat en inriktning av Allmän linje, för vuxna med ADHD eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, där grupperspektivet är centralt. För ungefär åtta år sedan började personalen på Solviks folkhögskola märka en ökning av studerande som inte orkade plugga på heltid. De hade svårt med dygnsrytmen och klarade inte studierna särskilt bra på egen hand. Sedan tidigare hade jag erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kände igen allt det där, säger Annakarin Viksten. Även ansökningar från personer med uttalade diagnoser som ADHD och DAMP ökade. Annakarin och hennes kollegor insåg att det behövdes en utbildning som var utformad för studerande med de här diagnoserna. Vi har flera olika inriktningar på Allmän linje. Men hösten 1999 kunde vi för första gången erbjuda åtta platser på en särskild inriktning av Allmän linje, till personer med diagnostiserad ADHD. Efterfrågan var stor. Vi fick 67 ansökningar, säger Annakarin. Utmärkta förutsättningar Annakarin menar att folkhögskolans form är utmärkt för studerande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många folkhögskolor är små, har en beständig personalgrupp vilket gör att det är samma personer på skolan hela tiden och lärartätheten är hög. Dessutom finns ofta internat och livet följer fasta tider och rutiner. Den här stabila basen passar personer med till exempel ADHD eller Aspergers syndrom väldigt bra. Och vi behandlar inte utan arbetar med det friska hos alla individer. Folkhögskolans hela idé är ju att vara möjliggörare för alla. Men vad som är möjligt skiljer sig åt mellan individerna och Annakarin betonar vikten av att våga vara ärlig mot de studerande och att ha realistiska förväntningar på dem. Gruppen är viktig Den här inriktningen på Allmän linje har utvecklats under åren. Numera börjar en grupp på tio personer varje läsår. Och det är inte längre så att alla har ADHD. Det visade sig vara en dålig idé att låta så många personer med samma diagnos bo ihop och göra allting tillsammans. De triggade varandra och det blev rörigt i gruppen. 14 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

15 Nu är utbildningen öppen även för personer med andra neuropsykiatriska diagnoser som till exempel Aspergers syndrom eller OCD. Det fungerar bättre och de studerande kan ändå mötas kring liknande erfarenheter. Lärarlaget lägger stort fokus på att skapa en bra grupp. Många av de studerande har tidigare varit mobbade och har fått höra att de fungerar dåligt tillsammans med andra. Lösningen för att få deltagarna att må och fungera bättre i grupp har visat sig vara struktur och tydlighet. Klassen har därför ett gemensamt schema där alla dagar i veckan är lika. Tre dagar läser de svenska, engelska och matematik tillsammans med andra som går på Allmän linje även då i små grupper. De övriga två dagarna är så kallade inriktningsdagar som de ägnar åt praktiska aktiviteter. Deltagarna gör allting tillsammans på sin speciella inriktning av Allmän linje de äter, fikar, gör studiebesök och har alla lektioner ihop. Undervisningen bygger inte på någon särskild metod men är utformad för att passa personer som har svårt att hålla koncentrationen på topp hela tiden. Flera av de studerande behöver till exempel ta täta raster och röra på sig och därför är dörren till klassrummet alltid öppen. Och dagarna är korta. De studerande börjar klockan nio och går till klockan kvart över två alla dagar utom tisdagar. Då slutar de klockan halv fyra. Varje lektion är en timme lång men uppdelad i kortare avsnitt. Alla arbetar på egen hand. I klassrummet finns oftast en lärare och en eller två stödpersoner. Det betyder att de studerande kan få hjälp relativt snabbt och på sitt sätt när de behöver det. Personalen måste ha kunskap En sak har vi lärt oss och det är att behovet av stöd är stort hela tiden både i skolan och på fritiden. Man kan lätt tro att det går att trappa ned på stödet efter ett tag men ADHD går inte över och därför är behovet relativt konstant över tid. Våra studerande har varsin egen handledare. Handledarna arbetar både i skolan och på internatet och ofta får de en mycket nära relation med de studerande, säger Annakarin. På Solvik är det viktigt att alla som arbetar med den här gruppen har kunskap om diagnoserna och om bemötandestrategier. Förra året satsade arbetslaget i princip hela sin utbildningsbudget på att inhämta mer kunskap om ADHD, autismspektrumstörning och OCD och de får dessutom kontinuerligt handledning av Annakarin. Våra studerande är olika individer de beter sig inte alltid som det står i böckerna. Därför måste vi ha en bred kunskap och ett bra förhållningssätt så att vi kan hitta lösningar i dialog med dem. Text: Annika Wallin Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 15

16 Intervju Stöd för fantasin ökar läs- och skrivlusten År 2001 startade läraren Hillar Rais IDA-gruppen 1 ett gymnasiealternativ för unga med ADHD/ADD/DAMP som är förlagd på Botkyrka folkhögskola. Just nu genomför Hillar ett forskningsprojekt i gruppen, för att öka läsoch skrivlusten hos eleverna. IDA-gruppen är ett individuellt program inom gymnasieskolan som bedrivs i folkhögskolans lokaler. Gruppen kan ses som en filial till en av kommunens gymnasieskolor. Såväl hemkommunen som närbelägna kommuner köper utbildningsplatser i IDAgruppen, berättar Hillar som är föreståndare för utbildningen. Han tycker att det finns många positiva saker med att ha utbildningen förlagd i folkhögskolans lokaler. En av fördelarna är att Botkyrka folkhögskola är ganska liten ungefär 100 studerande och de andra som går här är vuxna. Det gör att miljön inte är lika stökig och skränig som på stora gymnasieskolor. Det gynnar elever med ADHD/ADD/DAMP. En annan fördel är vårt samarbete med Allmän linje här på skolan. Målet är att våra elever ska studera hela eller delar av sitt sista år tillsammans med kursdeltagare på Allmän linje. Då hör de fortfarande till gymnasieprogrammet IDA och får stöd härifrån men de kan få omdömen från folkhögskolan i de ämnen som de har studerat på Allmän linje, säger Hillar. Administration kring IDA-gruppen sköts i samarbete med folkhögskolan. Det har hela tiden fungerat bra och IDA-gruppen smälter väl in på skolan. Jag har aldrig hört ett enda negativt snack om våra elever från någon, säger Hillar. Olika årskurser i gruppen IDA-gruppen består av åtta elever som går i olika årskurser. De flesta har diagnoserna ADD eller DAMP men varje läsår brukar det också finnas en eller ett par som har ADHD. Vi har lärt oss att gruppen mår bäst om det bara finns en elev som är utåtagerande eller väldigt aktiv. Annars blir det för stökigt för de andra, säger Hillar. När någon i gruppen är färdig med utbildningen, eller börjar läsa på heltid på Allmän linje, tas en ny elev in på IDA. De som vill börja här måste ha fått klartecken från sin kommun om finansieringen. Sedan får han eller hon komma hit och prova på att gå i gruppen i sex till åtta veckor. Den sökandes studie- och yrkesvägledare måste ha en reservplan om det inte skulle fungera. Men hittills har vi inte behövt avvisa någon, säger Hillar. 1) Förkortningen IDA stod ursprungligen för Individuell DAMP-grupp. 16 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD

17 Bild och ljud ger stöd vid läsning I klassrummet finns alltid två lärare och en stödperson. Ofta arbetar lärarna i halvklass och har alltså hand om fyra elever var. Det gör att alla elever kan få mycket stöd. Stöd och struktur är viktigt. Vi har ett tydligt schema över dagen men även varje uppgift behöver ha givna ramar. Till exempel kan våra elever bli helt handlingsförlamade när de ska skriva uppsats om ett valfritt ämne. De vet inte vad de ska börja med. Men om vi sätter sju föremål framför dem och säger de här sakerna ska ingå i era berättelser då blir det lättare. Det blir inga jättelånga historier men de skriver i alla fall, säger Hillar. Han har under flera år jobbat med att hitta sätt för att öka elevernas läs- och skrivlust. Nu driver han ett forskningsprojekt för att prova och utveckla en metod som underlättar läsande och skrivande. Metoden går ut på att vi väljer en spännande bok som också är filmatiserad och inläst som ljudbok. Nu senast valde vi en deckare av Henning Mankell. Eleverna får först se halva filmen, sedan lyssna på några kapitel i ljudboken och därefter läser vi lärare högt. Sedan är det bara slutet kvar och det får de läsa själva. När vi läste Mankell var eleverna helt hooked på berättelsen. De bara måste få veta hur det skulle gå och alla läste ut boken. De klarade det oväntat bra, säger Hillar. Han har förstått att eleverna ofta kör fast när de ska föreställa sig ansikten och miljöer. Men om de redan har sett miljöerna på film så har de den biten gratis. En annan tröskel kan vara ovanliga namn men när de har hört namnen om och om igen känner de snabbt igen dem i texten och kan komma vidare. På det här sättet har våra elever läst riktigt svåra böcker som Greven av Monte-Cristo till exempel, säger Hillar. Individuella lösningar Hillar vet dock att alla dagar inte behöver betyda framgång. Koncentrationsförmågan och uthålligheten hos eleverna kan variera kraftigt. Ibland blir det rörigt. De kanske bara sitter och snackar istället för att räkna i sina matteböcker. Då kan jag be dem att lägga undan böckerna och så gör vi ett helt annat matteproblem på tavlan istället, säger Hillar. Fast ibland fungerar inte ens det. Hillar berättar om en rastlös kille med ett stort intresse. Det funkade inte i klassrummet. Till slut ordnade jag en praktikplats till honom. Jag gör så ibland. Nu praktiserar han tre dagar i veckan på en affär där han får ägna sig åt sitt intresse. Butiken får en summa per dag för att han är där och för att en mentor har lite extra ansvar för honom i butiken. De andra två dagarna är han i IDA-gruppen och nu fungerar det mycket bättre i skolan. Jag tänker att man får försöka hitta lösningar så att det fungerar för varje individ, säger Hillar. Text: Annika Wallin Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med ADHD 17

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide 2 Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson

Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson FoU-Södertörns Skriftserie nr 82/10 Arbetssätt och metoder inom LSS-verksamheter Lotte Alsterdal Kristina Engwall Hjördis Gustafsson Innehållsförteckning Metoder och arbetssätt... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD

Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Emma Jönsson Ulrika Pettersson Lärarexamen

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

EN BOK AV BERÄTTELSER

EN BOK AV BERÄTTELSER EN BOK AV BERÄTTELSER FÖRORD Vi hade hört dem länge; Alla berättelser om hur det var när man tog mod till sig och verkligen tillbringade en dag i sin 8-åriga dotters klassrum och kom hem och var helt chockad.

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer