Examensarbete 15 högskolepoäng. ADHD i skolan. Grundskollärares metoder i arbete med barn med ADHD. ADHD in school

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 15 högskolepoäng. ADHD i skolan. Grundskollärares metoder i arbete med barn med ADHD. ADHD in school"

Transkript

1 Lärarutbildningen Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng ADHD i skolan Grundskollärares metoder i arbete med barn med ADHD ADHD in school Elementary school teachers methods in their work with children with ADHD Therese Hasselgren Lärarexamen 210hp Kultur Medier och Estetik Examinator: Feiwel Kupferberg Handledare: Pia Jäderquist

2 Sammandrag Hur tänker och arbetar fem grundskollärare kring barn i behov av särskilt stöd, barn med ADHD. Detta har jag försökt att ta reda på genom att intervjua fem grundskollärare, varav tre lärare med KME-lärarutbildning och två lärare med traditionell lärarutbildning. Resultatet visar att samtliga av de intervjuade lärarna använder estetik i sin undervisning. Vad man kan utläsa av min lilla studie så verkar det som att KME lärarna mer medvetet använder estetik och planerar in den i undervisningen på att annat sätt än de traditionellt utbildade lärarna. Det går dock inte att utläsa av studien om KME lärarna är införstådda med skillnaden mellan modest och radikal estetik. Resultatet visar vidare att de lärare som var utbildade KME lärare, verkade mer inriktade på att träna elevernas sociala beteenderepertoar före strävan att eleverna skulle uppnå målen. De traditionellt utbildade lärarna betonade tydligare att eleverna skulle klara målen före träningen av beteendeproblematiken och de ansåg att trygghet, tydlighet och nära relationer i undervisningssituationen var det viktigaste för barn med ADHD. Slutsatsen är att de fem grundskollärarna alla använde estetik i undervisningen men utifrån olika utgångspunkter. Bild och skapande var de estetiska ämnen som båda grupperna ansåg fungerade bäst i undervisningen av barn med ADHD. 2

3 Innehållsförteckning Sammandrag 2 1 Inledning 4 Syfte och frågeställningar 5 2 Litteraturgenomgång 6 Vad säger Styrdokumenten? 6 KME-perspektivet 7 Modest 8 Radikal estetik 9 Vad visar andra studier? 10 Vad säger forskningen? 11 Vad är ADHD? 15 3 Metod 17 Urval 17 Datainsamling 18 Procedur 19 Transkribering 20 4 Resultat 21 5 Diskussion 26 6 Slutsats 30 7 Metodkritik 31 Referenser Bilaga 1, frågor till KME Bilaga 2, frågor till traditionellt utbildade lärare 3

4 1. Inledning Jag vill ta reda på hur yrkesverksamma lärare, tre med estetisk lärarbakgrund (KME) och två med traditionell lärarbakgrund, arbetar och tänker kring undervisning av barn i behov av särskilt stöd och då främst barn med ADHD. Jag är också intresserad av att ta reda på om, och i vilken utsträckning de använder estetiska uttrycksformer i sin undervisning. När jag har varit ute på min partnerskola har jag sett många barn i behov av särskilt stöd och flera olika sätt att arbeta med dem. Däremot har jag inte hört några diskussioner om vilka metoder som fungerar bättre än andra. På lärarutbildningen i Malmö där jag läst inriktningen KME (Kultur Medier och Estetik), har vi lärt oss att underlätta barns lärande genom att använda uttrycksformerna, drama, musik, film, och skapande i undervisning. Vi har i utbildningen fått arbeta med att kombinera olika estetiska uttrycksformer med varandra och med olika ämnen för att stärka inlärningen och locka fram kreativiteten hos oss lärarstudenter. Detta har vi gjort dels på högskolan samt i form av projekt ute på olika partnerskolor. Ibland har vi fått kommentarer från elever som undrat om vi bara ska leka hela tiden eller om vi ska börja göra något på allvar. Uppenbarligen är det många elever som inte förstår att man kan lära sig fast man har roligt. Att ha roligt står inte i motsatsställning till att lära sig och ett lustfyllt lärande är något jag anser att man ska sträva efter att uppnå som lärare. Jag vill försöka ta reda på om de som är utbildade KME-lärare har en annan syn på lärande än de traditionellt utbildade lärarna. Jag är i synnerhet intresserad av att ta reda på om de två lärargrupperna utifrån sin utbildningsbakgrund har olika syn på arbetssätt när det gäller barn med ADHD. Med traditionellt utbildade lärare menar jag de som genomgått traditionell lärarutbildning och som inte arbetat med ett utvidgat textbegrepp under utbildningen. I kursen Barn och unga i behov av särskilt stöd på Malmö Högskola undervisades om barn med olika diagnoser och i synnerhet vilka behov dessa barn i undervisningen. Utifrån min utbildningsbakgrund menar jag att kunskap om hur man använder estetiska läroprocesser i undervisningen samt genuin kunskap om att barn har olika behov i lärandet, är ett måste för att optimera förutsättningarna för barns lärande. Anledningen till att jag är speciellt intresserad kring frågor om olika arbetssätt kring barn med ADHD är att det är dessa barn i behov av särskilt stöd, man oftast möter i vanliga låg- och mellanstadieskolor. Jag kommer i 4

5 den här studien att fråga om vilken eller vilka arbetsformer som lärarna anser är den/de som arbetar med i undervisningen av barn med ADHD. Syfte och frågeställningar En del av mitt syfte är att ta reda på hur några lärare tänker och arbetar med barn i behov av särskilt stöd i allmänhet och barn med ADHD i synnerhet. Finns det tendenser till att KME lärare tänker mer radikalt kring estetik än sina traditionellt utbildade lärare? Ett tredje syfte är att undersöka vilka arbetssätt som lärarna anser fungerar bättre än andra i arbetet med barn med ADHD. Mitt personliga syfte är också att öka min egen kompetens inom området eftersom jag är intresserad av att bli specialpedagog i framtiden. Mina frågeställningar lyder: -Hur tänker och arbetar fem grundskollärare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, i synnerhet när det gäller barn med ADHD? -Tänker och arbetar utbildade KME- lärare annorlunda än traditionellt utbildade lärare när det gäller arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd? Finns det tendenser att de utbildade KME lärarna betraktar estetiken från en radikal synvinkel? -Finns det något eller några arbetssätt som de fem lärarna anser är de bästa i arbetet med barn med ADHD? 5

6 2. Litteraturgenomgång Vad säger styrdokumenten kring arbete med barn i behov av särskilt stöd/adhd? Alla elever har rätt till individualisering i skolan, detta gäller förstås också elever med ADHD. Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2009, sid 4) skriver att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I Lpo94 påpekas också på samma sida att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Slutsatsen blir att elever har olika behov i undervisningen och att skolan ska försöka tillgodose den enskildes behov. Alla barn lär alltså inte på samma sätt och detta innebär att alla elever måste få en chans att uppnå sina lärandemål, utifrån sina individuella förutsättningar. I Lpo94 slås fast att: Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Utbildningsdepartementet, 2009, s 5 och 6) Ett av målen i läroplanen, Lpo94 är att metoderna och uttrycksformerna i undervisningen ska varieras: Eleverna skall också få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. (Utbildningsdepartementet, 2009, s 7) 6

7 Vad är KME-Perspektivet? Inför den lärarutbildning som startade 2001 sammanställde arbetsgruppen för den nya lärarutbildningsinriktningen, kultur- media- och estetiska uttrycksformer, en text som de blivande studenterna fick möta i KME- utbildningen. Syftet var att förklara hur de estetiska läroprocesserna och KME perspektivet hängde ihop. Gruppen kallade sig arbetsgrupp 8 och texten kallades KME- perspektivet- estetiska ämnen (Internetlänk 8) Enligt gruppens beskrivning stod KME- begreppet för Kultur Medier och Estetiska uttrycksformer vilket betydde att olika estetiska uttrycksformer var, och fortfarande är, ett medel för att nå kunskap och förståelse. De beskrev estetikbegreppet enligt följande: En förståelse av estetikbegreppet är att det i vid mening är liktydigt med gestaltning, att idéer oavsett om det handlar om matematik, svenska, historia, naturkunskap eller värdegrundsfrågor måste gestaltas, ta form, för att bli åtkomliga för gemensam bearbetning och ny förståelse... Ett fundament i estetisk utbildning är lärande genom upplevelse. Bild, dans, musik, pedagogiskt drama och rörelse möjliggör exempelvis i stor utsträckning genom sina specifika symboler, en förflyttning till som-om-världar, där lek och konst är fundamentala. (Malmö Högskola arbetsgrupp 8, s 3) Det handlar alltså om att använda estetiska uttrycksmedel för att erhålla kunskap som t ex att göra en film eller ett drama och samtidigt lära sig fakta om exempelvis Nils Holgersson. Grupp 8 skriver: Barns och/eller ungas, men även studenternas, utveckling och lärande sätts i centrum och en av grundpelarna är gemensam bearbetning, att vi gemensamt skapar mening/förståelse i olika möten. Vi omfattas i vår vardag av estetik och det är denna vi ska bli varse och använda oss av. Innehållet och frågorna står i fokus för val av medel och kommunikationsformer. (Malmö Högskola arbetsgrupp 8, s 5)... att bli varse vår omvärld genom auditiv, kinestetisk, visuell och verbal kommunikation och gestaltning, varav exempelvis musik och bild ibland kan vara en del, och som ofta förekommer i multimodala former, alltså i olika blandformer. Det vidgade estetiska perspektivet ligger som plattform för hur innehåll och form samspelar runt om oss och hur vi kan lyfta den estetiska dimensionen 7

8 genom att förhålla oss till hur form och innehåll interagerar och skapar mening och förståelse. (Malmö Högskola arbetsgrupp 8, s 6) Som tidigare sagts så kan de estetiska uttrycksformerna användas enskilt eller tillsammans som multimodalitet. De olika uttrycksformerna kan kombineras i ett enda projekt och detta kan ge barnen väldigt mycket eftersom man använder de olika sinnena och därmed får flera källor att bygga kunskap från. KME- manschetten är en ämnespresentation av huvudämnet KME och så här beskriver den (Internetlänk 9) detta: Verbalt och ickeverbalt språk och gestaltning genom exempelvis bild, musik och rörelse är bärande i den estetiska pedagogiken som i termer av ett vidgat text- och språkbegrepp betraktas som texter och språk. Inom KME undervisning finns ämnen som auditiv kommunikation och gestaltning kinestetisk kommunikation och gestaltning visuell kommunikation och gestaltning verbal kommunikation och gestaltning multimodalitet (kombinationer av områdena 1-4). (KME-manschetten s.4) Vad är modest estetik? För att förklara vad modest estetik är så kan man översätta den med den blygsamma estetiken. Den gör inte anspråk på att ha någon riktning eller mål utan handlar mest om att utveckla det musiska hos eleverna. Detta innebär att man mellan de teoretiska ämnena plockar in slöjd eller teater utan att dessa för den skull har någon mening i sammanhanget. Det kan handla om att skapa saker för att de är vackra att se på eller höra på (Dahlbeck och Gustavsson, ). En annan liknande förklaring på den modesta estetiken är den som Thavenius (2005) står för. Han menar att den modesta estetiken är ett begrepp för den typ av estetiska och konstnärliga verksamheter som dominerar i skolvärlden, och antyder att estetiken inte ställer krav och har en bristande förmågan att förhålla sig till kulturella förändringar. Han menar att det inte är fel att låta barnen ha roligt i skolan då det hjälper lärandet men menar också att det är alltför anspråkslöst då det inte kan förändra skolans kultur. Thavenius säger vidare att skolans estetik är modest när verksamheterna bildar isolerade öar i skolvardagen, när de enbart 8

9 fungerar som vilostunder i skolarbetet och accepterar sin marginella ställning. Estetiken har visat sig vara modest i sin oförmåga att hantera populärkulturen( Jan Thavenius,2005). Vad är radikal estetik? Den radikala estetiken är den mer meningsfyllda estetiken. Den utgör något som eleverna har gjort till sitt eget. Dahlbeck och Gustavsson ( ) menar att det ger barnen möjlighet att se saker i ett konkret sammanhang och där är barns verklighet en viktig del. Barnen knyter sina egna erfarenheter till den nya kunskapen när de uttrycker sig i form utav t ex drama eller skapande. Den radikala estetiken ger barnen också möjlighet att förhålla sig till den värld de lever i genom att gestalta kunskaper i ett sammanhang. I den radikala estetiken finns ett syfte och den ger oss möjligheten att ifrågasätta och främmandegöra det som vi anser som självklart (Thavenius, 2003). Ett exempel på radikal estetik är det som Thavenius (2003) tar upp när han berättar om författaren Anne Haas Dyson när hon skulle genomföra ett forskningsarbete i en klass 2-3 med 34 elever från ett tiotal etniska grupper. Eleverna fick vid ett tillfälle varje dag ha fri skrivning. Detta ledde till spontana berättelser som de senare hade rätt att antingen återberätta, läsa upp eller dramatisera för hela klassen. Valde de att dramatisera så regisserade de själva pjäsen och valde vilka klasskamrater som skulle vara med och spela i pjäsen. Efter uppförandet diskuterade de själva händelseförloppet och konflikter i samband med pjäsens innehåll som sedan kunde leda till diskussioner om vilka regler som skulle gälla i klassrummet. Thavenius menar att man genom detta arbete har skapat ett slags offentligt forum i klassen. Ett forum skapas där man diskuterar om manligt och kvinnligt och vad flickor och pojkar bör göra i ett drama och i verkliga livet. Estetiken tenderar att bli radikal genom att syftet inte enbart är att spela teater eller läsa upp en text utan får också ett mervärde genom att diskussioner uppstår kring ämnen som är viktiga för eleverna, som tex. värdegrundsfrågor och hur man ska hantera olika situationer i livet (Thavenius, 2003). Vad är skillnaden mellan radikal och modest estetik? Den generella skillnaden mellan modest och radikal estetik är alltså vad som ligger i tanken bakom det. Meningen bakom estetiken eller skapandet av estetiken har alltså stor betydelse. 9

10 Om man menar att man gör något estetiskt, där syftet är det rent estetiska (exempelvis att måla enbart för målandets skull, så kallas det modest estetik. I den modesta estetiken finns inga anspråk på att målandet ska leda vidare. Om det däremot finns ett syfte att med estetikens hjälp, utveckla kunskap och leda vidare så kallas estetiken radikal. Den radikala estetiken har anspråk som kunskapsbärare. Den modesta estetiken kan av egen kraft bara påverka skolan marginellt. Den radikala estetiken kan inte göra underverk men den har åtminstone möjligheter att sätta igång processer som på sikt kan förändra skolan (Thavenius, 2003). Vad visar andra studier om lärares uppfattning om estetik i undervisningen? I ett examensarbete av Pihl och Donelli Lidén (2010) har de funnit att de intervjuade lärarna ser att ett lärande sker i samspel med användandet av externa redskap och samhälleliga verksamheter. Författarna som själva är KME-lärare använder multimodalitet i sin egen undervisning för att förtydliga och lyfta upp ett innehåll. Det fanns en vilja bland deras intervjupersoner att använda radikal estetik i undervisningen men de tyckte att det fanns svårigheter när det handlade om genomförande. De intervjuade lärarna sa sig gärna vilja använda estetiska uttrycksformer i undervisningen, men slutsatsen från studien visade att resultatet av deras ansträngningar blev modest estetik. Detta betyder att det inte finns ett syfte med en presenterad uppgift, tex. en bilduppgift som finns beskriven i examensarbetet. Nyremark och Svensson (2008) har i sitt examensarbete funnit att bild, musik och drama var de vanligaste estetiska ämnena som användes av deras informanter. Av sex intervjuade lärare ansåg fem att bild är den vanligaste estetiska uttrycksformen att integrera i arbetet med andra ämnen. Detta är troligtvis dels för att det är ett vanligt skolämne sedan länge och dels för att det inte krävs så mycket kunskap och material för att integrera bild. Bild är också lättare att använda när som helst i undervisningen. Musik kommer som nummer två av de estetiska uttrycksformer, i den här undersökningen och det beror på att man behöver mer kunskap i området för att kunna integrera musik i undervisningen. Drama kommer som det tredje vanligaste estetiska uttrycksmedlet och detta beror enligt informanterna på att det är svårt att leda drama om man inte har tillräckliga förkunskaper som lärare. Författarna menar dessutom att det behövs mindre grupper vilket är svårt att genomföra i en stor skolklass. Det är också svårt att bedöma ett ämne man inte är så insatt i. 10

11 Vad visar forskningen om olika arbetssätt i arbetet med barn med ADHD? Alla lärare har ett ansvar för att alla elever ska få samma chanser till lärande även om man inte lär på samma sätt. Istället för att ändra på eleven med ADHD så att den fungerar i skolmiljön ska man anpassa skolmiljön och undervisningen så att den fungerar för det enskilda barnet (Swanson, 2007, internet länk 5). Att man lär sig även när man har roligt är något man som lärare ofta glömmer bort. Detta är något som tydligt beskrivs i Besjälat lärande (Dahlin, Ingelman och Dahlin, 2002) där Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa tas upp. Där beskrivs hur ett innehåll som är späckat med fakta gjuts i en konstnärlig uttrycksform vilket Dahlin menar innebär att innehållet blir besjälat vilket betyder att kunskapen på något sätt får en mening och betyder något och därmed blir lättare att ta till sig. Enligt Palm (Dahlin m.fl. 2002) lär sig barnen en stor del historia utan att ens tänka på det därför att den på samma gång är underhållande. Wormnaes (Asmervik, 2001) menar att det är viktigt att man ser de starka sidorna hos eleven med ADHD, eftersom det annars är lätt att man fokuserar på svårigheter och får barnet att tappa intresset för skolan. Hellström (2001) anser precis som Wormnaes (Asmervik, 2001) att det är viktigt att vi berömmer de små framstegen och uppmärksammar när barnet gör något bra. Hellström anser också att barn med ADHD bör ges hjälp att komma igång och avsluta en uppgift i skolarbetet, för att de ska få en möjlighet att se samband och sammanhang i den uppgift de ska genomföra. Man bör även som lärare tänka på att förbereda eleven ordentligt inför nästkommande uppgift, samt ge mycket uppmuntran, stöd och styrning eftersom de har svårigheter vid eget kunskapssökande. Det är också viktigt att det finns vuxna till hands i ostrukturerade miljöer som vid raster och i matsalen. Att dessutom anpassa läromedel och använda hjälpmedel av olika slag, eventuellt också en särskild resursperson för eleven kan ibland vara nödvändigt för att skolvardagen ska fungera för barnet med ADHD. Axengrip säger att det är viktigt att skapa en grundtrygghet för barnen med ADHD. Det görs genom att skapa fasta rutiner som exempelvis veckoschema, dagschema och situationsschema. Dessa individer är i behov av en välstrukturerad vardag (Axengrip, 2004 sid 42). En del forskare som inriktat sig på miljöns betydelse för lärande har bla. funnit att det är viktigt att eleven har en plats där hon/han kan vara för sig själv (Alerby, Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist, & Kroksmark, 2006) Fagerholm och Augustinsson (2009) har i sin undersökning sett att relationer mellan elev och lärare är ännu viktigare för barn med ADHD än för andra barn. Dessa barn behöver väldigt mycket vuxenkontakt, ögonkontakt och närhet. En specialpedagog i samma undersökning 11

12 poängterade mycket att barnen måste känna att de kan lita på pedagogerna som arbetar i klassrummet. Det är enligt denne viktigt att man skapar en bra relation så att man har något att stå på när det dyker upp konflikter. Wormnaes (Asmervik, 2001) menar att barn som är lätta att distrahera kan ha god nytta av en välstrukturerad omgivning där det finns så få irrelevanta stimuli som möjligt. Juul (2005 sid20) och även Wormnaes (Asmervik, 2001) menar att det är bra för vissa barn att sitta nära läraren, så att de har möjlighet till ögonkontakt. En del barn med ADHD föredrar att ha en överblick över klassen och behöver därmed sitta längre bak. Det kan också vara bra för barn med ADHD att inte sitta för nära en annan elev (Juul, 2005). För vissa är det också jobbigt att sitta nära ett fönster på grund av alla intryck utifrån. Axengrip (2004) menar även att saker och ting ska ha en bestämd plats så barnet lätt hittar föremålet. Wormnaes (Asmervik, 2001) menar att en del barn har större möjlighet att lyssna och följa med i enskild undervisning än i en vanlig klassundervisning. En mindre grupp är lättare att ha överblick över och det brukar gå bättre att anpassa sig till den än till en större grupp. Det är viktigt att lärare skaffar sig kunskap om den enskilda eleven för att kunna erbjuda en så god inlärningsmiljö som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att observera elevens aktivitetsnivå, koncentration, uppmärksamhet eller hur lätt det är att distrahera barnet. Utöver detta observerar man också motoriken, helst i naturliga situationer, som när barnet leker, äter, tar på och av sig ytterkläder, skriver och tecknar (Asmervik mfl.,2001). Kadesjö menar (Läkartidningen volym 96 nr12, 1999) att all pedagogisk personal oavsett yrkesroll, ämne eller skolform måste ha en basal kunskap om vad DAMP/ADHD innebär för ett barns skolgång. Detta gäller även skolledare och skolpolitiker. Förståelsen för det enskilda barnet är sedan grunden för utformningen av riktade stödinsatser. Ibland sägs det att diagnoser sätts för att barn skall få hjälp i skolan. Swanson (artikel, 2007) menar att elever med ADHD presterar bättre när man ger dem kortare delmål och delar upp uppgifterna i mindre delar. Detta menar han är bra för de flesta elever men specifikt för elever med ADHD. En studio utförd av Taylor och Kuo (2009) i USA visar att elevens koncentrationsförmåga påverkas av tillgången till naturupplevelser i skolans värld. Där har man visat att promenader i skog och mark markant höjer koncentrationsförmågan hos barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Dock gav inte promenader i staden och i bostadsområdena samma effekt då detta också provades. 12

13 Enligt Honos-Webb, (2005) finns det skolor som tillämpar andra pedagogiska undervisningsmetoder som liknar de metoder som Vygotskij förespråkar, nämligen att barnen ska samarbeta för att lära sig. Om barnen ska lära sig en sak får de hjälp första gången av en vuxen eller barn som redan kan och sedan får barnet själv träna sig till kunskap. Ett exempel på detta är Montessoripedagogiken som har visat sig vara en passande undervisningsmetod for barn med ADHD/DAMP. Montessoripedagogiken bygger på individuell undervisning istället för traditionell undervisning i större grupper eller klasser. Montessoripedagogiken bygger på att barnen ska välja uppgifter som utgår ifrån deras egna intressen och stimulerar på så sätt barnen att lära sig. Vad säger forskning kring olika former av rörelse i arbete med barn med speciella behov? Samband har uppmärksammats mellan motorik/rörelse i flera olika undersökningar gjorda av Claeson, Englund och Larsson (2006), Ericsson (2003), Kjellberg(2007), Oscarsson och Lauri (2007), Pilthammar och Stjernberg (2005),samt Rönnqvist och Ferdén (2004). De har funnit att rörelse har stor inverkan på inlärning och koncentrationsförmåga. Hannaford (1997) berättar om en studie av mer än 500 kanadensiska barn som klarade sig märkbart bättre på prov för att de hade tillbringat en extra timme per dag i gymnastiksalen till skillnad från mindre aktiva barn. Hannaford berättar också om en Navajoindian som under sin barndom tillsammans med andra barn utforskat högplatån från tidigt på morgonen till solnedgången. Detta kände hon hade varit oumbärligt för hennes inlärningsprocess. På grund av den nuvarande inställningen att världen är en farlig plats så tillät hon aldrig sina barn att gå upp på platån, utan favoritplatsen för barnen hade istället blivit framför TV:n. Hon hade medgett att det givit barnen svårigheter med rörelse och balans som i sin tur gav barnen inlärningssvårigheter, speciellt i läsning och skrivning i skolan (Hannaford, 1997). Myndigheten för Skolutveckling har haft ett särskilt uppdrag att stödja och stärka skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet. Myndigheten för skolutveckling, (2005, internetlänk 12) meddelar i ett pressmeddelande att elever klarar skolan bättre om de rör på sig mer. De blir gladare och får lättare att koncentrera sig, vilket slutligen gör att det blir lugnare i klassrummen. Detta leder i sin tur till att eleverna bättre tar till sig kunskaper(internetlänk 11). Hannaford visar också i sin bok på att det finns ett samband 13

14 mellan hjärnans funktion och rörelse. Hannaford (1997) menar att det är våra rörelser som uttrycker kunskap och underlättar större kognitiv funktion varefter de växer i komplexitet. Barn som har koncentrationssvårigheter har ofta svårt att sitta stilla mer än 20 minuter i taget vilket gör det svårt för dem att klara en hel dag om man inte tillmötesgår dem med att låta dem röra på sig. Juul (2005) anser att barnen ska få springa ett varv runt skolan mellan perioderna av stillasittande arbete. Vissa barn har också problem med motoriken i kroppen och behöver träna den för att kunna fungera något sånär normalt med kompisar och annat. Om man har dålig motorik och till det ett dåligt självförtroende så blir man ängslig och rädd för att misslyckas vilket inte heller ger goda förutsättningar för att inlärningen ska lyckas. Det kan också göra att barnet blir uteslutet ur gemenskapen och inte vill använda kroppen (Internet länk 6). Ericsson (2003 sid 2) säger att: Barn med motoriska svårigheter får sällan vara med när kamraterna spelar boll eller idrottar tillsammans. De väljer ofta att inte vara med i gymnastik och bollspel. Några är befriade från idrottslektioner i skolan av medicinska/psykologiska skäl. Här finns en betydande risk för utvecklande av en ond cirkel, där primära motoriska svårigheter leder till minskad övning och därmed ökade motoriska problem i förhållande till jämnåriga och så vidare. Wormnaes (Asmervik,2001) säger att man kan träna de motoriska problemen extra på raster och andra inlagda pauser genom att leka lekar där barnet får använda sig av grovmotoriska rörelsesekvenser som att rulla, krypa, hoppa och springa. Balansträning bör prioriteras som kan innefatta lekar där barnen får vrida och vända sig, gunga och svänga på kroppen. Rörelser till musik kan ge positiva upplevelser och kan förbättra rytmkänslan. Även ridning är bra övning. Det är också viktigt att barnen får gott om tid att utföra övningar som kräver koordination av olika rörelser. Det kan hjälpa även vid inlärningsprocessen om man gör sådana övningar som tidigare beskrevs. Hannaford (1995) berättar om den första gången som hon blev övertygad om att rörelsen hade stor inverkan på inlärningen. Hon skulle undervisa elever som hade inlärningssvårigheter och hon upptäckte att de lärde sig lättare om de gjorde vissa rörelser i början av deras lektioner. 14

15 Vad är ADHD? ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Den svenska översättningen på ADHD kallas uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet. En person med ADHD kan ha tre olika varianter, en där man har koncentrationssvårigheter och inte är observant på sin omgivning, en där man är hyperaktiv och impulsiv och en där man har båda av dessa. Den som har ouppmärksamhetsproblem har ofta låg muskeltonus och verkar slö och allt rinner bara av som vatten på en gås. Den person som har svårt att fokusera och vara uppmärksam, har också problem i form av ängslighet, tillbakadragenhet, nedstämdhet och problem med kompisar och det handlar mer om extrem blyghet och inåtvändhet än om att bli utstött. Det finns också den typen som är kombinerad ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet vilket karaktäriseras av att vara hyperaktiv, lättdistraherad och uppmärksam på allt som rör sig (Rønhovde, 1999). Många med ADHD har också problem att läsa av sinnesintryck och i detta finns också en väldigt stor likhet mellan ADHD och Aspergers syndrom. För att förstå vad ADHD är och hur hjärnan fungerar för en person med ADHD så kan man beskriva syndromet så som Bengtner och Iwarson beskriver det i sin bok Varför vill ingen leka med Dennis (2000). Doktorn ska beskriva syndromet ADHD på ett bra sätt för Dennis som är ett barn med ADHD. Dennis har haft många svårigheter och har inte riktigt förstått varför han gör som han gör alla gånger. Han har fått diagnosen av doktorn som sedan ska försöka förklara för Dennis varför han gör som han gör. Han säger följande: Hjärnan fungerar ungefär som en skola, förklarar doktorn, med en vaktmästare som håller ordning på alla saker i hyllor i olika förråd. Läxan lägger han på en hylla och att komma ihåg vad fröken säger lägger han på en annan hylla. Allt är i ordning. Men hos dig är vaktmästaren sömnig och allt som kommer in hamnar huller om buller. Det blir ingen ordning alls. Då får du försöka hålla ordning själv och det är ett hårt arbete och du blir jättetrött. När man är jättetrött är det ju svårt att koncentrera sig på det man ska göra, som att sitta stilla och skriva eller äta och för att inte somna är det bättre att gå upp och röra på sig lite. (Bengtner o Iwarsson, 2000, sid 30) En amerikansk tonåring som beskrev själva uppmärksamhetsproblematiken sa att det var som att samtidigt ha 13 TV-kanaler med full styrka rätt in i huvudet och att sedan ha förlagt fjärrkontrollen. (Rønhovde, 1999, sidan 43) 15

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD

Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Metoder för och bemötande av barn med ADHD Methods for and treatment of children with ADHD Emma Jönsson Ulrika Pettersson Lärarexamen

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Hur tacklas utmaningen?

Hur tacklas utmaningen? Hur tacklas utmaningen? Tre idrottslärares erfarenheter av att undervisa elever med grav synskada Per Källman Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Magisterexamen med ämnesbredd i Synpedagogik

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger?

Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Lärandemiljöer för barn med ADHD Hur belyses detta inom forskning och i stödmaterial för pedagoger? Anna Litsen och Linda Persson LAU370 Handledare: Sofia Persson Examinator: Rapportnummer: Abstract Examensarbete

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer