EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f."

Transkript

1 EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-center

2

3 EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-center

4 Utgivare och mera information om ämnet: ADHD-förbundet r.f. Centralkansliet Cittervägen Helsingfors telefon: e-post: Norra Finlands regionkansli Isokatu Uleåborg telefon: Barnavårdsföreningen i Finland r.f., ADHD-center Stenbäcksgatan 7 A, 4 vån Helsingfors telefon: (09) e-post: Författare: Den här handboken bygger på två tidigare guider. Vi har nu slagit ihop ADHD-centers publikation Vardagstips för föräldrar som har ett AD/HD-barn (2003) med ADHD-förbundets publikation Vi klarar oss nog till föräldrar, information om AD/HD (2003). Informationen har även reviderats, uppdaterats och kompletterats. Vardagstips är skriven av psykolog Outi Lillqvist och specialergoterapeut Arja Pilhjerta. Vi klarar oss nog har skrivits av rehabiliteringshandledarna Aimo Martikainen och Anne-Maija Savinainen. Den här handboken, En fungerande vardag tips för hur du stöder barnet på ett positivt sätt (2012), har i huvudsak skrivits och redigerats av psykolog Silve Serenius-Sirve och ergoterapeut Anu Kippola- Pääkkönen. Andra medverkande författare är socialarbetare Carolina Martin och Sirpa Hietaranta, sakkunnig inom barn- och familjearbete. En del av texten i den nya handboken utgörs av ursprunglig text från de två tidigare guiderna. Illustrationer: Eija Ratilainen Översättning: Mats Forsskåhl Grafisk design och layout: Silva Lehtinen Tryckeri: Kirjapaino Uusimaa Borgå 2012 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Utgiven med stöd av RAY

5 Förord Den här handboken har kommit till som ett samarbete mellan ADHD-förbundet r.f. och Barnavårdsföreningens ADHD-center. Båda institutionerna arbetar för att på lång sikt förbättra livssituationen för barn och unga med adhd och deras familjer. Samarbetet har pågått i flera år, bl.a. i form av utbildningar och kurser, men den här handboken är den första gemensamma publikationen. Vi kunde konstatera att sakinnehållet är gemensamt och att det finns behov för en ny uppdaterad handbok. Vi hoppas nu att publikationen du håller i din hand ska vara tankeväckande, erbjuda handledning, uppmuntran och ge dig svar på dina frågor. Helsingfors Virpi Dufva verksamhetsledare ADHD-förbundet r.f. Pia Sundell verksamhetsledare Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

6

7 Bästa läsare Ett barns välmående och utvecklingen av barnets självbild påverkas i hög grad av det stöd barnet får av sina föräldrar och andra närstående vuxna i vardagen. Små vardagliga upplevelser av att lyckas ger barnet förtroende för den egna förmågan och ger motivation på inlärningsstigen. Det leder i sin tur till nya lyckade försök och i slutändan till att barnet kan utveckla en sund självbild. Då du förmår att uppskatta barnet som hon eller han är, och kan visa det, lär sig barnet också småningom att göra det själv. Genom handledning och fostran kan man påverka barnets uppväxt och utveckling en hel del. Fostran är inte alltid en dans på rosor utan kräver tid, engagemang, tålamod och en förmåga att granska sina egna sätt att agera. Du lär barnet, men minst lika mycket lär du dig av barnet! En del barn har drag i sitt beteende och i sin inlärning som innebär extra utmaningar för fostran. Dåligt fungerande modeller för fostran kan leda till utmaningar för en gynnsam inlärning för barnet. Det kan finnas flera olika orsaker till att det uppstår svårigheter i beteendemönster och inlärning. Det finns olika faktorer brist på sömn, motivation, sinnesro, kunskaper och förmågor som hos oss alla inverkar på hur vi lyckas fokusera och upprätthålla koncentrationen och uppmärksamheten. Även temperamentet inverkar på aktivitetsnivån: somliga är mer energiska och aktiva än andra, medan de mindre aktiva för sin del agerar lugnare. Åldern inverkar mycket på hur ett barn orkar koncentrera sig och styra sitt handlande. För ett litet barn är kortvariga aktivitetsperioder naturliga och hon eller han behöver mer sensitiv handledning av en vuxen. I förskoleåldern och skolåldern ökar barnets förmåga att fokusera och själv reglera sina aktiviteter märkbart. Man ska ändå minnas att utvecklingen är individuell. En del barn kan ha sådana karaktärsdrag, störning eller skador som gör det svårt för dem att koncentrera sig och/eller lära sig nya saker. Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning eller adhd är den vanligaste neuropsykiatriska störningen hos barn och unga. Syndromet kan omfatta uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och/eller hyper aktivitet. Ofta ingår också andra relaterade symtom som svårigheter att bearbeta sinnesintryck, motoriska problem, problem med tal- och språkutvecklingen eller olika problem relaterade till känslolivet och sociala relationer. Alla de här särdragen kan ge upphov till problem för barnet och familjen i vardagens alla aktiviteter. Genom fungerande interaktion och fostringsmodeller kan man påverka barnets välmående och utveckling en hel del. Den här handboken riktar

8 sig särskilt till föräldrar och vårdnadshavare till barn med beteende- och/eller inlärningsproblem och gäller främst barn under skolåldern samt barn på de lägre skolklasserna. Handboken är avsedd att ge praktiska tips för fostran i vardagen. Den kan också med fördel läsas av andra som behöver idéer för hur de kan stödja sina barn på ett positivt sätt. Tipsen fungerar också bra med tanke på ungdomar, exempelvis då en neuropsykiatriskt begränsad verksamhetsförmåga leder till svårigheter i vardagen. erbjuder idéer och modeller för vardagliga situationer, t.ex. för hur man kan göra påklädningen eller måltiden lättare eller hur man kan lugna ner ett barn i en konfliktsituation. I handboken finns det även tips på hur man kan förstärka sitt föräldraskap. Det är viktigt att minnas att alla barn och familjer är unika och därför måste också de individuella lösningarna vara unika I handboken närmar vi oss problemen ur ett praktiskt perspektiv och letar efter lösningar. Vi Silve Serenius-Sirve psykolog, PsM Anu Kippola-Pääkkönen ergoterapeut, SVK

9 Innehåll Förord 5 Bästa läsare 7 1 Fungerande interaktion 10 2 Vardagliga sysslor 11 Måltider 11 Påklädning 14 Tvätta sig 15 Toalettbesök 16 Förflyttningssituationer 16 Vila och sova 18 Delta i hushållssysslor 20 3 Rörelse, lek och fritid 22 Rörelse och utomhuslek 22 Lek 24 Hobbyer 28 Tv-program, data- och tv-spel och andra medier 29 4 Dagvård och skola 31 Dagvård 31 Skolan 34 5 Beakta hela familjen 38 Syskonrelationer 39 Kamratrelationer och sociala situationer 40 6 Utanför hemmet 42 I affären 42 I trafiken 42 I bilen, på bussen, tåget eller i flygplanet 42 På besök 43 Vid högtidliga tillfällen och i kyrkan 44 På hälsostation eller sjukhuset 44 7 Konflikter 45 Lugna ner barnet 45 Hålla sig lugn 46 8 Att själv orka som förälder 47 Ta hand om dig själv 47 Stärk positivt tänkande och positiva egenskaper 48 Känn igen och kanalisera dina negativa känslor 48 Skaffa information och utomstående hjälp vid behov 49 Föräldrarna 38

10 1 Fungerande interaktion alla mänskliga relationer är det viktigt med I fungerande interaktion och att budskap förmedlas och tas emot som de ska. När det gäller förhållandet mellan barn och förälder eller lärare är det speciellt viktigt, eftersom interaktionen styr beteendet. Ju klarare och tydligare interaktionen är desto bättre fungerar den, såväl hemma som i dagvård och i skolan. Ofta handlar interaktionen i vardagen om att ge instruktioner eller respons, samt att framföra åsikter. Ju mer utmanande det är för ett barn att reglera sin uppmärksamhet och sitt beteende, bibehålla självkontrollen och förstå anvisningar, desto mer är barnet beroende av handledning från om givningen. Var särskilt uppmärksam på följande: Börja med att kontrollera att budskapet har möjlighet att nå fram. Gå fram till barnet och ta ögonkontakt, stanna upp barnet vid behov, tilltala barnet vid namn och rör vid barnet. Om du försöker tala från ett annat rum kan du inte vara säker att barnet uppfattar budskapet. Då blir du tvungen att upprepa dig flera gånger vilket leder till att du slösar bort din energi och blir i onödan irriterad på barnet. Koncentrera dig, lyssna på och uppmärksamma vad barnet vill dig. Ge specifika och begripliga anvisningar och använd formuleringar som barnet förstår, Formuleringar som sitt ordentligt eller bete dig som folk är ofta alltför vaga och allmänna. Säg hellre sitt med baken på stolen eller sitt med fötterna under bordet. Använd tydliga och klara budskap. Det får större tyngd om det verbala och det nonverbala budskapet hänger ihop. Använd kroppsspråket för att förstärka ditt budskap, även ansiktsuttryck, tonlägen och rörelser har en stor betydelse. Om du vill berömma ska du göra det med värme och äkta glädje, inte med trumpen min och motvilja. Visa exempel på hur du vill att andra ska agera. Om du inte vill att motparten skriker och ropar ska du säga det med lugn röst. Tala lite tystare, är du snäll är bättre än Skrik inte!. Ibland kan det faktiskt räcka att du med gester visar att du vill ha lägre volym. 10

11 2 Vardagliga sysslor Genom att sköta de vardagliga sysslorna visar föräldrar för sina barn att de bryr sig om dem. Grunden för varje barns välmående är att barnet får tillräckligt med sömn, motion och en regelbunden och hälsosam måltidsrytm. En vuxen persons mentala närvaro samt positiv uppmärksamhet är även viktiga för barnets välmående. Ofta leder vardagliga sysslor som att äta, klä på sig och gå till sängs till konflikter inom familjen. Då barnet lär sig att klara av och kontrollera sina dagliga rutiner samt får positiv respons för detta, stärks barnets upplevelse av sig själv som en kunnande individ. Det här utgör grunden för en positiv självbild och för förmågan att klara sig själv i framtiden. Därför är det viktigt att försöka ordna så att barnet kan få upplevelsen av att lyckas i de vardagliga sysslorna. Det gäller att redan i förväg komma överens med barnet om hur man ska göra och om spelreglerna. Som vuxen kan du förutse situationer och reglera dina handlingar bättre än barnet kan. Då du t.ex. vet att barnet är morgontrött gäller det att planera in tillräckligt med tid både för dina och barnets morgonsysslor. Rutiner, konsekvens, regelbundenhet och den vuxnas handledning är särskilt viktiga. Respektera ändå barnets individuella behov och val då det är möjligt. Det betyder ändå inte att du ska ge efter för barnet i allt, utan det är du som vuxen som har ansvaret och makten. 11 Kom ihåg att vara konsekvent rutiner och regelbundenhet regler och överenskommelser hjälp och stöd av en vuxen att vara förutseende och förberedd att uppmuntra och uppmärksamma positiva saker humor, även i besvärliga situationer Måltider Gemensamma måltider i familjen kan stärka gemenskapskänslan. Barn deltar ofta också gärna i matlagningen om de vuxna ger möjlighet och uppmuntran. Måltider innebär också naturliga möjligheter för barnet att öva sina sociala färdigheter, som att föra ett samtal, att vänta på sin tur, att be om saker och tacka då man får dem. Med hjälp av de vuxnas goda exempel lär sig barnet hur man uppträder vid matbordet. För att måltiden ska bli en trivsam upplevelse för alla är det viktigt med gemensamt avtalade regler. Ta med barnet när du lagar mat. Visa tydligt att barnets hjälp är viktig för dig. Ge barnet uppgifter som är lämpliga med tanke på ålder och mognad, t.ex. att duka bordet eller att skära upp gurka.

12 Vilka måltidsregler har vi i vår familj? Förklara dem för barnet och kom ihåg att också själv följa avtalade regler. Kom överens med barnet om reglerna, som t.ex. att alla ska tvätta händerna före maten, att man alltid ska smaka på maten, om det är tillåtet att läsa vid morgonmålsbordet o.s.v. Fundera på om alla regler gäller alla familjemedlemmar eller har barn som behöver extra stöd några specialregler som också syskonen kan acceptera. Kom ihåg att vara rättvis mot alla syskon när det gäller regler och överenskommelser. Är det tillåtet att röra på sig under måltiden? På vilket sätt? En del barn har ett stort behov av att röra på sig och för dem är det svårt att sitta stilla. För dem kan det vara en utmaning att sitta kvar på sin plats tills alla har ätit klart. Hitta på något för barnet att göra som ger möjlighet att röra på sig enligt era regler. Be barnet hämta mjölk eller bröd i köket eller kanske servera efterrätt till alla. Det kan vara lättare att sitta till bords om barnet får ha en balanskudde eller glidstopp på stolen. Fundera på om du verkligen behöver ingripa. Om barnet äter och stämningen kring bordet är trevlig, lönar det sig säkert inte att fästa uppmärksamhet vid hur barnet sitter eller rör på sig. Välj lämpliga tider för måltiden. När är ni hungriga? Hunger och sjunkande blodsocker kan öka rastlösheten och irritationsnivån. Se till att måltidsrytmen är regelbunden och hälso sam. Dela inte ut extra mellanmål mellan måltiderna. Man äter bara vid matbordet och då det är dags för en måltid. Se till att barnet är ordentligt hungrigt inför måltiden. Ordna så att måltiderna infaller tydligt före eller efter barnprogrammen på tv. Minimera mängden extra stimulans. Stäng av tv och radio under måltiden. Ta bort onödiga föremål från matbordet, de kan distrahera barnet från ätandet. Fundera på var barnet ska sitta, t.ex. på en plats där hon eller han har överblick över rummet. Gör middagen till en gemensam, trevlig och viktig stund för hela familjen. Kom ihåg att du är modell för barnet under måltiden. Genom ditt exempel kan du hjälpa barnet att koncentrera sig på att äta och samtidigt lära ut sociala färdigheter och bordsskick. Barnet kan lära sig vänta på sin tur, be om saker, räcka över saker och tacka. Förhåll dig neutralt till måltiden och till barnets uppförande. Det är viktigt att det inte uppstår en maktkamp kring måltidsstunden. Ge beröm för gott uppförande: Tack för att du erbjuder mig bröd, det var snällt gjort! Kom ihåg att barn som behöver extra stöd behöver mer övning än andra för att lära sig bordsskick och -regler. Uppmärksamma barnets särskilda sätt att uppleva lukter och smaker. En del barn undviker helst maträtter med stark doft, kryddstarka maträtter eller maträtter med speciell konsistens. Andra kan vara väldigt noga med matens temperatur. Det finns också barn som vill ha riktigt starka smakupplevelser då de äter. Om ditt barn inte vill gå över till mat med grövre struktur kan du servera grövre mat 12

13 småningom. Tillsätt t.ex. kexsmulor i barnets favorityoghurt eller glass. Innan barnet ska äta grovt fördelad mat kan du låta barnet dricka tjocka drycker med sugrör, eller ge matbitar att suga eller tugga på. Sådana kraftiga sinnesupplevelser före maten kan göra det lättare för barnet att sedan äta annan mat. Tänk också på vad barnet gillar. Många barn vill ha olika delar av maten uppradade för sig på tallriken. Gurkskivorna eller paprikan smakar bättre då man kan äta dem för sig och de inte är inblandade i salladen. Grönsaker kan ofta smaka bättre om de serveras råa osv. Det är viktigt att barnet erbjuds mångsidiga maträtter och att barnet får pröva på nya smakupplevelser efter hand. Ofta kan smaken ändras och utvecklas när barnet får tid att smaka och vänja sig i egen takt. Om barnet tycker om starka färger eller smaker kan du t.ex. utöka kosten genom att erbjuda barnets favoritkrydda, kanske ketchup, också till sådana rätter som den inte vanligen används till. Familjens meny bestäms i första hand av föräldrarna. Dagens enorma utbud av mat kan leda till att barn blir kräsna med maten. Det är viktigt att de vuxna inte börjar köpslå om vad familjen ska äta och vad som inte serveras. Om du undviker det kommer du också lättare undan senare, och barnet lär sig efter hand äta olika slags maträtter. Om barnet vägrar äta den gemensamma maten lönar det sig inte heller att tvinga henne eller honom till det. Uppmuntra ändå barnet att smaka, kanske bara en liten bit i taget. På det sättet är det också lättare att äta upp allt. Uppmuntra gärna barnet med beröm för att hon eller han är så modig och vågar smaka på mat som inte är så god. Det lönar sig ändå att laga favoritmaten ibland, kanske som belöning om barnet modigt har smakat på en ny rätt eller om hon eller han har betett sig fint. Om barnet försöker ta över makten över familjens meny ska du inte gå med på det. Undvik att erbjuda alltför många dagliga alternativ: Vad vill du ha: jordgubbsyoghurt, flingor, pudding eller en pirog? Meddela i stället barnet lugnt och utan att göra ett nummer av det: Idag äter vi yoghurt och smörgås till kvällsmål. Vill du så kan du låta barnet välja mellan två alternativ: Vill du ha skinka eller ost på din smörgås?" Om barnet vägrar äta den gemensamma maten och i stället förklarar att hon eller han bara vill äta sin favoritmat eller sötsaker ska du göra det klart 13

14 för barnet att den gemensamma maten är det som serveras nu. Om det fortfarande inte hjälper utan barnet vägrar äta serverar du mat nästa gång först i samband med nästa måltid. Belöna inte barnets försök till maktövertagande genom att erbjuda den mat barnet vill ha. Ni kan inom familjen komma överens om att barnet en gång i veckan eller en gång per dag får bestämma vad som ska stå på menyn. Men då gäller det att hålla fast vid den överenskommelsen. När det handlar om ungdomar är det viktigt att upprätthålla en hälsosam och regelbunden måltidsrytm. En del unga kan behöva utomstående hjälp med att hålla mattider eller med att tillreda mellan mål eller mat. För somliga ungdomar gäller det också att följa med konsumtionen av cola- och energi drycker. Påklädning Många barn under skolåldern kan ännu inte knyta skosnören, dra upp dragkedjor o.s.v. För att man ska kunna klä på sig behövs en handlingsplan, en uppfattning om den egna kroppen och en viss rymduppfattning samt öga-hand-koordination. Bedöm barnets färdigheter och förmåga att klä på sig. Anpassa dina egna krav och din hjälp till barnet enligt barnets förmåga och situation. Om barnet exempelvis är trött eller nervöst kan du kanske hjälpa mer än annars och berätta det för barnet: Nu ser du så trött ut, kom så hjälper jag dig den här gången. Om barnet har svårt att minnas vad man ska klä på sig och i vilken ordning: Använd bilder (t.ex. fotografier, tidnings bilder, illustrationer eller bilder ur bildbehandlingsprogram) för att hjälpa barnet att hålla reda på vilka kläder de ska ta på och i vilken ordning. Lägg fram kläder för följande dag redan kvällen innan. Lägg dem i rätt ordning för påklädningen, det gör också att det går snabbare att komma igång och bli klar med påklädningen. Om barnet har svårt att få på kläderna rätt: Märk ut ryggsidan på kläderna tydligt eller tipsa om var produktmärket i kläderna ska vara. Lär barnet en påklädningsteknik: man kan lägga tröjan i famnen så att den enkelt kommer på åt rätt håll o.s.v. Förse barnet med kläder som är lätta att klä på (kardborreband på skorna, rymliga strumpor, dragkedjor). Om barnet har svårt att klä på sig tillräckligt snabbt: Ordna med en egen lugn påklädningsplats för barnet och se till att det finns tillräckligt med tid för påklädningen. 14

15 Gör upp en tydlig tidsplan för påklädningen. Använd t.ex. en äggklocka för att signalera när tiden börjar och tar slut. Gör påklädningen till en lekfull tävlan och ta tid med tidtagarur. För bok över tiderna. Då barnet verkligen försöker sitt bästa ska du komma ihåg att berömma, kanske ge en liten belöning, t.ex. ett klistermärke. Fantastiskt, du har redan fått på dig tröjan! Kom ihåg att känslan av brådska och ständiga uppmaningar att skynda sig ofta gör situationen värre. Håll dig lugn och kom ihåg att det är tillåtet att hjälpa till! Välj lämpliga material och modeller åt barnet. Barn kan vara mycket noga när det gäller hurdana tyger eller modeller kläderna är gjorda av. Orsaken kan vara en överkänslighet i huden. Ofta känns yllekläder, trånga ärmar eller halslinningar och höga polokragar obehagliga. Det finns ändå individuella skillnader mellan barn, en del gillar tajta underkläder och vill gärna ha kläder som täcker armar och ben också då det är varmt. För några kan det vara obehagligt att gå barfota, medan andra vill ha så lite kläder som möjligt. Respektera barnets egna klädesönskemål i mån av möjlighet. Om du märker att någon modell eller något material passar ditt barn kan du skaffa flera likadana plagg. Fixa till kläderna om det behövs: klipp bort kliande produktmärken (spara tvättinstruktionerna), och vänd ut och in på underkläderna så slipper ni besvärande sömmar. Låt barnet ha badskor eller strumpor på fötterna då ni simmar i hav eller i sjöar. Tvätta sig Regelbundna rutiner för hur barnet ska tvätta sig underlättar situationen. Kom överens om tidpunkten för kvällstvätten och om hur länge man får duscha eller bada. Använd äggklocka eller någon annan timer för att hålla reda på badtiden. Gör alltid alla tvättningsrutiner i samma ordningsföljd. Då blir det lättare för barnet att komma ihåg de olika skedena i proceduren. Ge en anvisning i taget då du instruerar barnet: borsta tänderna kontrollera att det har blivit rent tvätta ansiktet torka ansiktet. Ungdomar kan behöva konkret handledning i att sköta sin hygien. Håll reda på hur ofta hon eller han tvättar sig, exempelvis med hjälp av en kalender, ett schema eller kalendern i mobiltelefonen. En äggklocka och anvisningar med bilder kan hjälpa att hålla ordning på tiden och vad som ska tvättas. Gör tvättsituationerna roliga. Tandborstningen går smidigare om barnet gillar sin tandborste, eller om ni t.ex. har en spegel där man kan titta på tandtrollen. Hitta på ett rim eller en lämplig sång för tvätt eller tandborstning. Detta avleder protesterande barns uppmärksamhet. Välj tvättillbehör tillsammans med barnet: ett schampo som doftar gott, en tvål med skojig form eller något annat barnet gillar. Tänk på att barnet kan vara överkänsligt. Ibland upplever barn tvättning och hygienvård som obehagligt. Orsaken till det kan vara överkänsliga sinnen. Låt barnet sköta tvättning och annan hygien själv om det är möjligt. Egna beröringar är inte 15

16 så obehagliga som andras och barnet behöver inte skydda sig. Försök använda säkra, fasta men mjuka beröringar. Undvik att nudda lätt vid huden, det kan kännas obehagligt för barnet. Då ni klipper naglar eller hår, försök avleda barnets uppmärksamhet, t.ex. med ramsor eller genom att läsa högt. Du kan låta barnet lyssna på musik med hörlurar, eller låta barnet se på tv. Massera barnets hårbotten ordentligt innan ni ska borsta håret eller klippa det. Toalettbesök Gör toalettbesöken till en regelbunden rutin. Ibland händer det att barnet glömmer att gå på toaletten, eller att det blir av i sista minuten. Då är det lätt hänt att barnet glömmer att tvätta händerna eller att spola. Gör regelbundna toalettbesök till dagliga rutiner. Det kan löna sig att gå på toaletten innan man går ut, då man kommer in utifrån eller strax före maten eller dagssömnen. Motivera barnet att gå på toaletten, exempelvis med tilltalande puts- eller rengöringsmedel. En sköljkloss för toaletten som färgar vattnet kan motivera pojkar att träffa rätt och lockar till att spola. Roliga pumpflaskor för tvålen eller skojigt utformade handtvålar inspirerar till handtvätt. Om toalettbestyren inte lyckas: Skissa upp faserna i toalettbesöket i en tecknad serie på väggen. Rita eller klistra upp ett fotspår för pojkar så de lätt hittar den rätta positionen för att kissa. Om en pojke inte orkar stå stilla tillräckligt länge, be honom räkna långsamt exempelvis till fem. Om bestyren smutsar ner väldigt kan du be din pojke sitta ner och kissa då ni är på visit. Kom ändå ihåg att det är en slags viktig manlig ritual för pojkar att kissa stående, så tvinga inte pojken att alltid sitta ner. Kom överens om hur mycket papper man får använda, så att barnet torkar sig ordentligt utan att det blir stopp i avloppet. Kontrollera att barnet räcks till vattenkranen, handfatet och handduken. Ordna med en egen trevlig handduk för barnet som ni märker ut med ett märke ni har kommit överens om. Belöna barnet då toalettbestyren lyckas. Förflyttningssituationer Förflyttningssituationer innebär ofta utmaningar för familjen. Barnet kan ha svårt att avsluta en rolig lek och gå över till att klä på sig eller komma och äta. Barnet kan så att säga fastna i det hon eller han håller på med, och då är det svårt att gå över till en ny aktivitet. Försök underlätta förflyttningssituationerna genom att tydligt strukturera situationen. Då är det lättare för barnet att få en bild av vad som ska hända, vad hon eller han förväntas göra och hur länge något ska räcka. Om barnet har svårt med förflyttningssituationer är det bra om föräldrarna lägger ner mer tid på att förbereda situationen. Viktigt är att den vuxna håller sig lugn i situationen förflyttningen från en aktivitet till en annan blir inte alls lättare om den vuxna är irriterad. En regelbunden dagsrytm och fasta rutiner underlättar förflyttningssituationer. Om barnet har ett regelbundet dagsschema vet hon eller han t.ex. att det blir dags för utomhus- 16

17 lek vissa tider varje dag. Då minskar motståndet mot övergångarna och det går smidigare att gå ut eller in. Försök skapa en så stressfri känsla som möjligt för att lyckas med förflyttningssituationerna. Använd bilder och tidtagare för att få struktur på dagens rutiner och uppgifter. Använd fotografier, teckningar eller bilder för att göra upp ett schema ur vilket det framgår vad barnet har för program under dagen. Gå igenom schemat tillsammans på morgonen och följ med schemat under dagen. Äldre barn eller ungdomar kan skriva en komihåg-lista över dagens program. Försök klargöra för barnet vad som kommer att ske: vad, med vem, var, hur länge och vad som sker därefter. Bilder, äggklocka, uppgiftskorg och samtal kan användas som hjälpmedel. Vrid exempelvis äggklockan på 40 minuter för barnet och berätta för barnet att hon eller han får leka tills klockan ringer och sedan är det dags att äta. En strukturerad omgivning hjälper barnet att sköta sina egna uppgifter och kontrollera sina handlingar. Då det finns egna platser för saker och aktiviteter är det lättare för barnet att fungera. Planera situationerna och aktiviteterna så att det blir så lite tid att köa och vänta som möjligt. Dags att gå ut förbered Kontrollera tillsammans med barnet hurdant vädret är. Diskutera vilka kläder som behövs. Se till att kläder och saker som behövs för att gå ut finns på avtalade platser, så att de är lätta att hitta. Lägg kläderna på sina rätta platser och i rätt ordning redan kvällen innan. Skapa en lugn plats för påklädningen där barnet utsätts för så få sinnesintryck som möjligt. Om det 17

18 är livligt i tamburen kan barnet klä på sig någon annanstans. Om det finns många barn kan de klä på sig några i taget. Då blir det inte så stökigt som när alla barn klär på sig samtidigt. Ta ett foto på barnet då hon eller han t.ex. har klätt på sig och utrustat sig för att gå till dagis. Då kan bilden användas som kontroll; har barnet kommit ihåg allt nödvändigt? Också en helfigursspegel i tamburen kan vara till hjälp. Läs också avsnittet Påklädning. Öva er inför jäktiga morgnar. Det lönar sig att öva sig i lugn och ro inför de morgnar då ni verkligen har bråttom. Öva er först på att komma iväg under lugna veckoslut. Försök hålla dig lugn, positiv och med humorn i behåll också i svåra situationer, det hjälper ofta bättre än tvång. Prata inte om problem utan i stället om att lära sig nya förmågor. Omvandla problem med att klä på sig till konsten att få kläderna på sig. Med andra ord övar ni er tillsammans på konsten att klä på er snabbt. Kom ihåg att det är tillåtet att hjälpa till. Om barnet är trött på riktigt eller om situationen annars känns svår, kan du ställa upp mer och göra fler saker än vanligt för barnet. Beröm alltid då barnet lyckas! Vila och sova Tillräcklig vila och sömn är viktiga för allas hälsa och välmående. En alltför kort natt och sömnproblem av olika slag gör att man känner sig trött på dagen. Hos barn kan det leda till hyperaktivitet, ökad impulsivitet och koncentrationssvårigheter. Uppmärksamhetsstörningar och andra utmaningar i den neuropsykiatriska utvecklingen kan också vara kopplade till problem med att somna och med enhetlig sömn. Behovet av sömn är individuellt. Då man sovit tillräckligt leder det till att funktionsförmågan är på optimal nivå följande dag. Eftersom tillräckligt mycket vila och sömn är en förutsättning för inlärning och välmående, lönar det sig att försöka komma fram till lösningar på sömnproblemen som tillfredsställer hela familjen. Individuella dygnsrytmer. En del barn är naturligt morgontrötta, andra kvällströtta. Vissa barn behöver en lång nattsömn medan andra klarar sig med mindre sömn. I den mån det är möjligt lönar det sig att beakta de individuella skillnaderna då man funderar kring läggdagstider och dagssömn. Också många äldre barn kan behöva sova på dagen, trots att det kan vara svårt att lugna sig för en vilostund. Dagsvilan behöver dessutom inte innebära att barnet sover. Att ligga ner, slappna av och vila sig, och exempelvis lyssna på musik kan vara uppfriskande och ge ett avbrott i dagens aktiviteter. Förbered er för läggdags. Ett tydligt schema och regelbundna rutiner vid läggdags gör det lättare för barnet att lugna ner sig och somna. Det är viktigt att barnet lugnar ner sig i god tid innan det är dags att gå till sängs. Hur barn lugnar ner sig varierar och genom att prova er fram hittar ni säkert det bästa sättet för just er familj. Skapa regelbundna rutiner kring kvällssysslorna och läggdags. Kvällsmål, kvällstvätt och godnatt- 18

19 saga vid samma tid varje kväll skapar struktur och trygghet. Möjliggör att barnet under dagen får ge utlopp för sin energi genom att röra på sig och vara ute. Barnet har lättare att somna om det verkligen är trött på kvällen. Undvik spännande sagor, tv-program, dataspel eller rörelseintensiva lekar eller aktiviteter då läggdags närmar sig. Skapa positiva föreställningar kring sovandet hos barnet. Du kan också förklara varför det är bra att sova. Berätta t.ex. att barn växer medan de sover, att hjärnan får vila och sedan orkar lära sig nya saker igen. Gå igenom barnens funderingar och bekymmer från dagen redan i god tid innan läggdags, kanske i samband med middagen eller under en pratstund tillsammans. Då det blir dags att gå till sängs kan ni i stället tillsammans gå igenom alla de trevliga och glada händelserna under dagen. Låt inte barnet själv bestämma om hon eller han vill gå och lägga sig. Som förälder hör det till dig att se till att barnet får tillräckligt med sömn och kommer i säng i tid. Förläng inte kvällsbestyren i onödan. Kom överens om att barnet inte längre läser eller leker efter godnattsagan. Efter att du stoppat om barnet får barnet bara stiga upp en enda gång för att gå 19

20 på toaletten eller dricka. Ni får prata vidare och umgås igen nästa dag. En del barn har ett behov att få ge utlopp för dagens oanvända energi genom att ligga och vrida sig oroligt i sängen. De kan behöva böka omkring innan de hittar en lämplig sovställning. Hur göra det lättare att somna? Lugnande intryck: Massera barnet lugnt med ett fast grepp. Packa in barnet med täcket till ett tätt paket. Somliga barn lugnar sig om de har något tungt ovanpå täcket, kanske en matta som ger en djupgående lugnande sinnesupplevelse. Gunga barnet med jämna rörelser inuti en filt eller i famnen. Om barnet rycker till precis då det ska somna, bygg ett litet bo runt barnet med mjuka kuddar. Ett mjukisdjur eller en favoritsak i sängen kan ge barnet en trygghetskänsla och ro att somna in. Fantasi och musik Sätt på stillsam musik på låg volym i bakgrunden. Somliga barn kan ha hjälp av fantasibilder för att kunna slappna av. Be barnet andas så djupt att magen blir som en ballong och sedan blåsa ut luften långsamt tills magen är alldeles tom. Be barnet föreställa sig som ett svävande moln på sommarhimlen. Gå igenom barnets ben och armar en efter en och tänk er att de är alldeles tunga, mjuka och avslappnade. Använd exempelvis fantasibilden av en lat katt, en säl, en trasdocka eller någon favoritfigur som hjälp. Hjälp barnet få en lugn sömn Se till att sängkläderna och pyjamasen är bekväma, att luften i sovrummet är frisk och tillräckligt sval samt att ljus och ljud inte kommer åt att störa. Mörkrädd eller mardrömmar Ordna med ett dämpat nattljus i rummet. Försök övertyga barnet om att hon eller han är alldeles trygg. Ni kan tillsammans kontrollera att det inte finns monster under sängen eller i garderoben. Ni kan också tillsammans tämja monstren så de blir snälla och istället vaktar barnet som sover. Om barnet inte har något gosedjur att sova med kan ni skaffa ett sådant som vakar över barnets sömn och skyddar mot mardrömmar. Att vakna Vi vaknar alla på olika sätt. Ett morgonsömnigt barn behöver mer tid på sig för att vakna ordentligt och komma igång med dagens sysslor. På vilket sätt vill barnet helst vakna? Vaknar barnet bäst genom smekningar eller hellre till ljudet av klockradion? När är det okej att tända en lampa? Ett löfte om något trevligt, t.ex. att få se på tecknade serier efter morgonsysslorna kan motivera barnet att komma upp ur sängen och sköta sina morgonsysslor i rask takt. Delta i hushållssysslor Det är bra att uppmuntra barn att ta del i hushållssysslor lämpliga för deras ålder och utvecklingsnivå, t.ex. att torka damm, att röja upp leksaker eller det egna rummet, att ta ut soporna, tömma tvättmaskinen eller skära gurka. Genom uppgifterna får barn en känsla av att deras hjälp är värdefull och då ni arbetar tillsammans stärker det barnets grupptillhörighetskänsla. 20

Barnet under olika levnadsår. 3 år

Barnet under olika levnadsår. 3 år Barnet under olika levnadsår 3 år Detta är en uppdaterad version av den broschyr som publicerades år 2007. Följande personer har kommenterat innehållet: Katri Kanninen, psykoterapeut VET (krävande specialnivå),

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

vi tror på dig tro du med

vi tror på dig tro du med vi tror på dig tro du med Min egen Färdkost för livet och vilja att klara sig Barnskyddets handbok från unga till unga. Pesäpuu ry & Centralförbundet för Barnskydd Vi tror på dig tro du med Färdkost för

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare

Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Med kunskap blir även livet med Alzheimers lite lättare Praktiska råd till dig som vårdar en demenssjuk person hemma Innehåll 1 TRYGGHET Stöd för minnet, förebyggande av olycksfall, mediciner, trygghetskänsla

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial 1(63) Instruktioner Glad Krok Britt-Marie Gustavsson St:Mikaelskolan Mora Vård och omsorg med inriktning mot Autismspektrumstörningar Projektarbete PA 750 Uppsats, 100 gymnasiepoäng VT 2003-05-23 2(63)

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om.

Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om. Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om. 1. Valpar behöver mycket tid Den allra första tiden ska valpen inte lämnas ensam överhuvudtaget. Så småningom kan du träna

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Hundpsykolog Charlotte Swanstein

Hundpsykolog Charlotte Swanstein Vi har en golden pojke 3år och vi får ev, en valp på 5mån också golden pojke hur gör vi bäst när man ska tar in den nya hunden i flocken så de inte bli fel för någon av hundarna. Ska man tänka på något

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer