Årsredovisning för 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för 2010"

Transkript

1 Årsredovisning för 2010 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2010

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Allmänt om föreningen Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades den 12 mars Föreningens ekonomiska plan registrerades den 20 juni Föreningen äger och förvaltar fastigheten Taffelberget 8 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten Bebyggelsen på fastigheten uppfördes åren Byggnaderna inrymmer i huvudsak följande utrymmen: 208 bostadslägenheter ( kvm) varav 9 hyresrätter, 12 lokaler för uthyrning (2 436 kvm) samt 105 garageplatser för uthyrning. Därutöver finns bl.a. tvättstugor, cykelrum, bastu, hobbyrum, källarförråd, gästrum och samlingslokal. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 april På stämman deltog 63 röstberättigade medlemmar varav en genom fullmakt. Styrelse Fr.o.m. föreningsstämman 2010 har styrelsen följande sammansättning: Leif Davidsson, ordförande Jens Blomquist, vice ordförande Birgitta Brink, sekreterare Iréne Jogander, ledamot Peder Ohlis, ledamot Monika Nilsson, ledamot Kåre Sjöström, ledamot Stefan Younes, ledamot utsedd av HSB Jan Gustafsson, suppleant Magnus Törner, suppleant avgick i augusti 2010 Inger Blystedt, suppleant avgick i april 2010 Firmatecknare Föreningens firma har såväl fram till årsstämman den 27 april 2010 som efter stämman tecknats av styrelsen eller Leif Davidsson, Iréne Jogander, Monika Nilsson och Kåre Sjöström, två i förening. Revisorer Föreningsvalda revisorer har varit Norbert Andersson, ordinarie, och Gudrun Wallin Eriksson, suppleant. Dessutom har under hela verksamhetsåret BoRevision AB anlitats som revisor.

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Valberedning I valberedningen har ingått: Mats Dellgren (sammankallande), Birgitta Kulling Nyqvist och Arne Karlsson. Distriktsombud Distriktsombud i HSB har varit: Peder Ohlis, Monika Nilsson och Jan Gustafsson. Arvoden Arvoden till styrelsen, föreningsvald revisor och valberedning har utgått med kronor, kronor respektive kronor, dvs. totalt kronor. Medlemmar Föreningen hade 251 medlemmar den sista december En medlem är Ryska Federationens ambassad som har 26 bostadslägenheter. Lägenhetsöverlåtelser Nio lägenhetsöverlåtelser har skett under året varav en inom föreningen. Genomsnittspriset var ca kronor per kvm, en ökning jämfört med föregående år ( kronor). Dessutom övertog föreningen nio bostadslägenheter från HSB Stockholm till ett genomsnittspris på kronor per kvm. Överlåtelsebeloppet för de från HSB åtta övertagna lokalerna var totalt nio kronor. Styrelsens målsättning och arbete Styrelsens mål Styrelsens mål är att bevara en stabil ekonomi för föreningen. Med hänsyn till föreningens låneskuld ser styrelsen det som särskilt viktigt att föreningens lån har en god riskspridning och att vid omsättning av lån få så låg ränta som möjligt. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna hålla fastigheten i ett gott skick så att boendemiljön förblir trivsam. Sammanträden Under året har 13 protokollförda styrelsesammanträden hållits samt ett flertal arbetsgruppsoch driftsmöten. Hemsida Föreningen har en hemsida På denna finns aktuell information om förvaltning m.m. Vidare finns stadgar, Taffelbergaren, Taffelbergaren A-Ö och senaste årsredovisningen att hämta hem för dem som så önskar. Taffelbergaren Informationsbladet Taffelbergaren har utkommit med två nummer. Decembernumret innehöll bl.a. uppgiften att avgifterna för 2011 beräknas vara oförändrade jämfört med Taffelbergaren A-Ö Skriften Taffelbergaren A-Ö delades 2009 ut till alla medlemmar i anslutning till utdelningen av årsredovisningen. Den kan beskrivas som en handbok, som ska underlätta för medlemmarna att få relevant information m.m. om fastigheten och medlemskapet. I den

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för framgår bl.a. vem, föreningen eller bostadsrättshavaren, som har underhållsansvaret för olika delar i lägenheten. En något reviderad version av Taffelbergaren A-Ö finns sedan maj 2010 på föreningens hemsida. Portvärdar Styrelsens ambition är att det i varje trapphus skall finnas en portvärd. Portvärden ska bland annat hälsa nya medlemmar välkomna och även i övrigt vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Delar av styrelsen har haft två träffar med värdarna under året - en på våren och en på hösten.. Det finns en arbetsbeskrivning för portvärdarna. Medlemsenkät Under hösten 2010 har medlemmarna getts tillfälle att besvara ett antal frågor om föreningens styrelse, fastighetens skötsel och gemensamma lokaler. Enkäten besvarades av ca 100 medlemshushåll. Bilden av styrelsens arbete är i stort sett positiv. Tre fjärdedelar tycker att styrelsen sköter ekonomin på ett bra sätt. Lika många har förtroende för styrelsen. Intresset för styrelsearbete är däremot lågt endast drygt 10 procent kan tänka sig det. Varannan anser att information från styrelsen är tillräcklig. Även fastighetens skötsel är man nöjd med ca 75 procent. Däremot finns flera som anser att det finns brister i gemensamma utrymmens skötsel; det finns framför allt klagomål på städning i trappor och källargångar. Synpunkterna på gemensamma lokaler visar en splittrad bild. Ungefär 50 procent anser att det är bra med en verkstad, något färre ser fördelen med vävstugor och en tredjedel tycker att det är bra med en bastu. Intressant är att användningen av de nämnda lokalerna är lågt: ca 65 procent av de svarande har aldrig använt verkstaden, endast 16 procent uppger att det använt vävstugorna och 13 procent bastun. Däremot är intresset för samlingslokalen större drygt hälften har någon gång använt den. Samma sak gäller gästrummen 60 procent anger att de hyrt lägenheten någon gång. Tvättstugorna i den egna porten används av nästan alla. Grovtvättstugan däremot av färre 39 procent har aldrig använt den. Förvaltning m.m. Föreningen har avtal med HSB Stockholm om administrativ och ekonomisk förvaltning. Den tekniska förvaltningen har skötts av Peter Lundgren tillsammans med en fastighetsgrupp. För fastighetsskötsel svarar Indoor Technical Service AB, främst genom Börje Wilhelmsson. I oktober 2010 beslutade styrelsen om en upphandling av förvaltningsuppdraget. En förfrågan gick ut till tänkbara entreprenörer. Fem stycken lämnade ett skriftligt anbud. HSB Stockholm hade efter en samlad bedömning lämnat det bästa anbudet. Avtal med HSB Stockholm har tecknats med start den 1 februari 2011.

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Utöver ovanstående har föreningen avtal med bl.a. följande leverantörer. Företag m.m. Begelås för låssystemen Bodab för centralsopanläggningen Comhem för kabel-tv Crawford för garageportar Hisspartner HSB Stockholm för ekonomiförvaltning I L Recycling för tidningsavfall Logikgruppen för trappstädning m.m. Pardina AB för trädgårdsskötsel Ragnsells i Stockholm AB för grovsopor Europark för parkeringskontroll Rätt Internet Kapacitet i Sverige AB (Riksnet) Inspecta AB för hissbesiktning Skellefteå Kraft för el SLB Fastighetsservice för larmjour Stockholm Entreprenad AB för snöröjning A.C.N för porttelefoner Trygg Hansa för försäkringar Underhållsplan Underhållsplanen har uppdaterats med aktuella kostnader och prioritering av åtgärder. Planen kommer att revideras under 2011 i samband med att en ny förvaltning har kommit igång. Fastigheten Styrelsen har besiktigat yttre och inre miljö inom fastigheten. Föreningens byggnader och utemiljön bedöms vara i gott skick. Föreningen har under 2010 genomfört följande: Systemet för värme och ventilation har till vissa delar setts över, bl.a. har intrimning av ventilationsflödet setts över. Åtgärder med anledning av OVK besiktningen 2008 har tagit tid, men är nu i princip slutförda. Ny port till grovsoprummet har installerats p.g.a. skadegörelse på tidigare port. Till grovsoprummet krävs för tillträde en kodbricka samt kod. Brickan fungerar endast mellan kl. 7 och 22. Utemiljö Arbetet 2010 har främst inriktats mot att underhålla den förnyelse av utemiljön som styrelsen tidigare redovisat i Taffelbergaren och i verksamhetsberättelsen för Förbättringar som kommer att ske till våren 2011 är exempelvis nya barnleksaker på Rålambsvägen 8. Vidare har några gamla pelaraspar längs Gjörwellsgatan och Rålambsvägen ersatts med nya. Innemiljö Ett förslag till renovering av trapphusen är framtaget av en arkitektfirma. Förslaget som visades vid årsmötet 2009 har av olika skäl inte realiserats, bl.a. beroende av att styrelsen har

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för prioriterat andra åtgärder. Styrelsen har bestämt att alternativa lösningar ska tas fram. Dessa planerar styrelsen att presentera under våren Bredband Föreningens bredbandsleverantör är Riksnet (www.riksnet.se). Bredbandskostnaderna ingår i den månatliga avgiften, vilket innebär att alla boende har tillgång till en mycket snabb anslutning ca 100 MBit/s i båda riktningarna. Kabel-TV Föreningen har ComHem som leverantör av kabel-tv med ett analogt basutbud som är tillgängligt för alla utan att man behöver skaffa en digitalbox. För ett utökat utbud krävs en digitalbox och ett abonnemang från ComHem. Föreningen har även installerat utrustning som gör att digital-tv via marknätet distribueras via lägenheternas antennuttag. De som har skaffat digitalbox för marknätet eller har funktionen inbyggd i TV:n kan se de fria kanalerna utan kostnad eller abonnera på Boxers utbud. Föreningen har diskuterat en alternativ lösning på kabel-tv-leverantör. Om en förändring beslutas kommer information att ske i god tid så att boende kan hinna säga upp eventuella avtal med ComHem. Ekonomi Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 445,8 miljoner kronor, varav 210,8 miljoner kronor avser mark. Av taxeringsvärdet avser 378,0 miljoner kronor bostäder och 67,8 miljoner kronor lokaler. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I försäkringen ingår bl.a. momenten styrelseansvar och skadedjursförsäkring. Äkta bostadsrättsförening Kravet för att betraktas som en s.k. äkta bostadsrättsförening är att minst 60 procent av fastighetens taxeringsvärde grundas på bostadslägenheter, som är upplåtna till föreningens medlemmar. Föreningen ligger för närvarande klart över gränsen 60 procent. Skatteverket har alltid betraktat föreningen som äkta. Lokalhyresgäster Föreningen hyr ut flertalet lokaler. Lokalhyresgäster är bl.a. Stadsdelsförvaltningen Kungsholmen-Essingen (Förskolan Taffelberget) på gård 10, Apoteket Biet, Kungsholmsdoktorn, Narkoskliniken (tandläkarmottagning), Oasen skönhet, Swedbank och Vi Vinnare med bl.a. postutlämning.

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Övertagande av HSB Stockholms bostadsrätter Föreningen övertog våren 2010 bostadsrätterna till HSB Stockholms sjutton lägenheter varav nio bostadsrättslägenheter och åtta lokaler. Övertagandet kostade föreningen 12,36 miljoner kronor. Köpeskillingen finansierades bl.a. med ett upptagande av lån i SBAB med 12 miljoner kronor. Kostnader för det upptagna lånet beräknades till ca kronor (räknat på 2 procent ränta). Lånet bands på ett år med en ränta på 1,73 procent och kostnaden för 2010 blev kronor för nio månader. Lägenheterna är en tillgång som vid en försiktig bedömning beräknas uppgå till 18 miljoner kronor. Lokaler och bostäder kommer att säljas (upplåtas med bostadsrätt) efter friställande eller till den hyresgäst som önskar förvärva sin lokal eller bostad. Styrelsen bedömer att hyresintäkterna från lokalerna kommer att ge ett visst underskott medan intäkterna från lägenheterna ger ett visst överskott. För 2010 blev utfallet ett underskott om kr. Årsavgifter Årsavgifterna har inte förändrats under 2010 och ligger på ett genomsnitt på 712 kr per kvm bostadsyta. För lokalerna som togs över från HSB i april var motsvarande siffra kr per kvm. Drift Kostnader för drift och löpande underhåll uppgick till 6,1 miljoner kronor. De största posterna räknat i tusentals kronor (tkr) var: Driftspost tkr Fjärrvärme El och vatten 944 Reparationer 761 Fastighetsskötsel och städning 753 Genomfört planerat underhåll Under året har underhållsåtgärder på fastigheten utförts. Det planerade underhållet kostade 824 tkr och har följande fördelning: Underhållsslag tkr Ventilation 548 Markytor 161 Trädgård 53 Installationer 47 Sopsuganläggning 15

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Fastighetsskatt Fastighetsskatten uppgick till 0,95 miljoner kronor. Fastighetsskatten för 2011 är även den beräknad till 0,95 miljoner kronor, Föreningens lån Föreningens lån den 31 december 2010 var 168,9 miljoner kronor. Föreningen har under det gångna året amorterat 4,8 miljoner kronor. Det framgår av not 16 hur låneskuldens sammansättning ser ut. Följande förändringar i föreningens lån har gjorts under 2010: Den 28 mars sattes ett lån hos SE-Banken bolån om. Lånet löpte med 4,32 procent ränta, men blev rörligt med STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) sju dagars genomsnitt. Vid utgången av året hade lånet en ränta om ca 2,26 procent. Den 28 juni bands ett rörligt lån hos SBAB till 15 januari 2016 med en ränta om 3,81 procent. Lånet amorterades i samband med omsättningen med kronor. Den 17 december löstes två lån in. Ett rörligt lån hos SBAB om 27,6 miljoner kronor som i samband med omsättningen amorterades med 2 Mkr. Det andra låg hos Swedbank med 17,85 miljoner kronor. Efter amorteringen sammanfogades dessa lån och kvarvarande belopp om 43,49 miljoner kronor placerades hos SE-Banken bolån på två olika löptider. Det ena lånet om 23,49 miljoner kronor bands på ett år med en ränta om 2,57 procent. Det andra lånet på 20 Mkr bands fram till 28 december 2013 med en ränta om 3,64 procent. Utöver ovanstående tog föreningen i mars upp ett nytt lån på 12 miljoner kronor hos SBAB för att finansiera köpet av övertagna lägenheter och lokaler. Lånet bands på ett år med en ränta på 1,73 procent. Föreningen hade vid årets utgång endast ett rörligt lån, som är placerat i SE-Banken på 16,15 miljoner kronor. Under de första fyra månaderna 2011 har föreningen tre lån att omförhandla: Ovan nämnda rörliga lån hos SE-Banken bolån, det lån på 12 miljoner kronor hos SBAB som togs vid förvärvet av HSB:s lägenhets- och lokalbestånd samt ett lån hos Swedbank på 14,3 miljoner kronor. Ovanstående tre lån blir tillsammans 42,45 miljoner kronor och motsvarar drygt 25 procent av föreningens samtliga lån. Styrelsens lånestrategi är att i fortsättningen verka för att lägga löptiderna så att ca miljoner kronor ska omsättas varje år. Cirka tio procent av samtliga lån bör vara löpande. Resterande lån bör vara bundna, fördelat med lika delar över fem år. Därigenom bedömer styrelsen att riskerna vid större ränteförändringar minimeras. Amorteringar ska ske enligt låneavtal och därutöver när föreningens ekonomi tillåter. Föreningens totala kostnader 2010 för lånen, inklusive ordinarie och extra amorteringar, blev ca 10,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntan på de vid årets ingång befintliga lån för 2010 blev 3,48 procent. Resultatutfall Budgeten för 2010 beräknades till ett överskott med 1,58 miljoner kronor. Intäkterna budgeterades till drygt 18,51 miljoner kronor och utfallet blev 18,49 miljoner kronor.

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för Driftskostnaderna beräknades bli ca 5,86 miljoner kronor, men blev 6,11 miljoner kronor. Bland annat kostade elektricitet, uppvärmning och vatten kronor mer än budget. Planerat underhåll var budgeterat till 2,0 miljoner kronor, men slutade på kronor. Fastighetsskatten har kostnadsförts med kr mer än budget. Räntekostnaderna var budgeterade till 6,2 miljoner kronor, men slutade på 5,7 miljoner kronor. Årets resultat blev som en följd av ovanstående resultatförändringar kronor högre än budget, vilket blir 2,74 miljoner kronor i överskott exklusive kostnaden för övertagna bostadsrätter som var 12,36 miljoner kronor. Tas hänsyn till övertagna bostadsrätter blev resultatet ett underskott på 9,62 miljoner kronor. Budget 2011 Styrelsen har budgeterat ett överskott på 1,25 miljoner kronor för För 2011 har budgeten för periodiskt underhåll lagts till ett tak om högst 2 miljoner kronor där bl.a. kvarstående del av ventilationsarbetet från 2009, fasadarbeten och takplåtsmålning, markarbeten, målning av balkonger, entréer och trapphus, ingår. Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat Årets resultat kr kr kr Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur Fond för yttre underhåll Balanserat resultat kr kr kr Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tilläggsupplysningar. Stockholm den 22 mars 2011 Styrelsen

11 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; >.&?3'('*+6/0/1 A.''%%8&+''/0/1!"#$% F(&'017.'&6%&'/().* &'()#!"#$* +,$%%-$./% +0$1//$21* 34567'5#$8697':;44 +2*1$*.. +%$.02$.-0 +/1,$2C% +,.*$.22 DB=?'(B6(6>5'!"#$- +*$-CC$CCC +*$-CC$CCC E8AA5$)5=#(>:7#=?"=#6597' +%C$%21$2,/ +%C$*-%$-,0 #*?''%*.&?3'(' B$CDB$C9B FGG:H'95$I"=#59='J##7'!"#$1 +%*$-00$.,- C >-*.3&.*.&?3'(' B$CDB$C9B F0/(/&0.33($H%&'.* %*,$0C- %C*$..1 +0$,22$1%/ +0$/22$012 E8AA5$)(656=(7445$G"=#7' +0$0,%$/%, +0$220$..0 I*.'&$*.&?3'(' <=$D;G$GBG

12 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; #(3(/&*+6/0/ J/1(* K/3+11/0/1&'0331J/1(* L5#7'(7445$564J>>6(6>=#(44>;6>5' *%C$/%/$-2/ *%-$*%/$-2/ *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC *-0$1%/$-2/ *-.$.%/$-2/ <(656=(7445$564J>>6(6>=#(44>;6>5' O;6>)'(=#(>#$BJ'97G5GG7'=(667:5B!"#$/ 0CC 0CC D69'5$4;6>)'(=#(>5$)"'9'(6>5'!"#$%C %$*CC$00. %$-%%$12* %$*C%$C0. %$-%%$/2* E8AA5$564J>>6(6>=#(44>;6>5' *-,$,*C$11, *-/$C-%$-.% L8&+''/0/1&'0331J/1(* P"'#)'(=#(>5$)"'9'(6>5' %$C2- *- -$0,,$-1- %$2-1$.0* SB'(>5$)"'9'(6>5'!"#$%% C /$/0. *00$-/1 -*%$*., -$2**$2*C *$%,,$CC2 C *$0CC$CCC *$C-.$22* 0$/CC E8AA5$"A=J##6(6>=#(44>;6>5' 0$2,C$.C* 1$,.%$/C2 "?88($'0331J/1(* 9C9$CB;$;CB

13 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; #(3(/&*+6/0/1 M1.'$6(H0'(3$%57$&6?3).* M1.'$6(H0'(3!"#$%0 M8697#$7>7#$?5G(#54 T6=5#=7' 0%$,2-$/0, 0%$,2-$/0, F697':;44=)"69 **$0CC$CCC %%$/CC$CCC.1$%2-$/0,,-$02-$/0, <'(##$7>7#$?5G(#54 M5456=7'5#$'7=84#5# -$21/$22% %%$2,.$**2 U'7#=$'7=84#5# +/$,%0$020 *$02*$,0- +0$.,0$.C1 %1$11/$22% E8AA5$7>7#$?5G(#54,2$1%2$*0*.2$C--$2-. "6?3).* E?8497'$#(44$?'79(#(6=#(#8#!"#$%, %,2$2.0$0., %,%$,10$%00 O7B7'56#H'==?8497' %$-/-$,.%,C.$-C% E?5##7=?8497' -*1$1C/,/$,%/ <"69$)H'$(6'7$8697':;44 2.%$10% 220$C.* SB'(>5$=?8497'!"#$%. 0C$20C 0C$20C *$01,$/-/ *$1%%$110 E8AA5$=?8497' %.1$C,*$2/, %,0$,,/$11* "?88($.1.'$6(H0'(3$%57$&6?3).* 9C9$CB;$;CB N%&'.*$0/%8$30/O./ "'+33)($&+6.*7.'.* *CC$1-,$CCC *CC$1-,$CCC *CC$1-,$CCC *CC$1-,$CCC K/&P(*&,-*40/).3&.* T6>5 T6>5

14 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; Q(&&(,3-).&(/(3R& S-H(/).$P.*6&(87.' K7=84#5#$7)#7'$)(656=(7445$G"=#7' +/$,%0$020 *$02*$,0- T?&'.*0/1$,-*$H%&'.*$&%8$0/'.$0/1J*$0$6(&&(,3-).' DB=?'(B6(6>5' *$-CC$CCC *$-CC$CCC P5==5)4H97$)';6$4HG5697$B7'?=5A:7# +.$-%0$020 1$22*$,0- Q(&&(,3-).$,*J/$,-*+/)*0/1(*$0$*-*.3&.6(H0'(3 S?6(6>$V+W$XA(6=?6(6>$VYW$?"'#)'(=#(>5$)"'9'(6>5' *$0.1$../ +*$-/-$*-% S?6(6>$VYW$XA(6=?6(6>$V+W$?"'#)'(=#(>5$=?8497' %$%,-$C-- +%$,/C$0,. P5==5)4H97$)';6$4HG5697$B7'?=5A:7# +-$0..$..-./2$200 U/P.&'.*0/1&P.*6&(87.' T6B7=#7'(6>5'X)H'=J4Z6(6>5'$5B$)(656=(7445$564J>>6(6>=#(44>;6>5' %%C$/*0 %C-$,2- P5==5)4H97$)';6$(6B7=#7'(6>=B7'?=5A:7# %%C$/*0 %C-$,2- F0/(/&0.*0/1&P.*6&(87.' S?6(6>$VYW$XA(6=?6(6>$V+W$5B$4;6>)'(=#(>5$=?8497'.$*-C$1*% +%$/2C$10/ P5==5)4H97$)';6$)(656=(7'(6>=B7'?=5A:7#.$*-C$1*% +%$/2C$10/ I*.'&$6(&&(,3-). <;$:EE$=9; S06P0)($8.).3$P0)$J*.'&$4-*O(/ ;$BC:$DG9 S06P0)($8.).3$P0)$J*.'&$&3?' G$D:C$99G ;$BC:$DG9

15 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 >.)%P0&/0/1&H*0/50H.*$8V8V M74"GG$56>7=$($?'"6"'$"A$(6>7#$5665#$56>7=[$ <"'9'(6>5'$:5'$8GG#5>(#=$#(44$97$I74"GG$B5'A79$97$I7'J?65=$(6)4N#5[ KP&6*0P/0/1$HJ$4R11/().* 7?"6"A(=?5$4(B=4J6>9[$ KP&6*0P/0/1$HJ$0/P./'(*0.* F%/)$,-*$R''*.$?/).*7J33 K7=7'B7'(6>$)H'$)'5A#(95$8697':;44$5B$)H'76(6>76=$)5=#(>:7#7'$=?7'$>76"A$B(6=#9(=G"=(#("6$G;$I5=(=$5B$)H'76(6>76=$ 8697':;44=G456[$L(6(A(5B=J##6(6>$'7>47'5=$($=#59>5'65[ U/6%8&'&6(''$%57$?/).*&6%''&(P)*(1 \6$I"=#59='J##=)H'76(6>$J'$($6"'A54)5447#$(6#7$)H'7A;4$)H'$(6?"A=#I7=?5##6(6>[$\64(>#$76$9"A$($RH>=#5$<H'B54#6(6>=+ 9"A=#"476$*C%C+%*+*/$J'$76$I"=#59='J##7=)H'76(6>=$'J6#7(6#J?#7'$=?5##7)'(5$#(44$976$974$97$J'$:J6)H'4(>5$#(44$)5=#(>:7#76[ M7=?5##6(6>$=?7'$5B$569'5$?5G(#54(6#J?#7'$=5A#$($)H'7?"AA5697$)544$(6?"A=#7'$="A$(6#7$J'$:J6)H'4(>5$#(44$)5=#(>:7#76[$\)#7' 5B'J?6(6>$5B$7B76#87445$8697'=?"##=5B9'5>$=?7'$I7=?5##6(6>$A79$*,Q-$][ %C*$/2/$,%-[ WP*01($4%6&3?'&6%88./'(*.* <H'76(6>76$:5'$(6#7$:5)#$6;>'5$56=#J4495$8697'$;'7#[$$ *C%C+C%+C% *CC/+C%+C% K*P%)./X$3-/.*X$(/)*($.*&+''/0/1(*$%57$&%50(3($6%&'/().* *C%C+%*+-% *CC/+%*+-% D'B"976$)H'#'"7697B5495 %%.$2-1 %C.$,2% -,$%,, -1$002 C *0C SB'(># *2% %01$CCC %1*$..C >.P0&%*.* <H'76(6>=B549.$%1*.$CC* WP*01($,-*'*%./).P(3)(Y(/&'+33)( %,2$CCC %.*$-CC 01$1,, 0/$%-. ***$1,, *-%$1-.

16 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; A%'.* A%'$; A.''%%8&+''/0/1 U'=5B>()#7' %-$-%.$,12 %,$***$0*1 RN'"' 0$C**$,*2 *$-,C$2,* \4Q$76:7#=AJ#6(6> %$0CC C SB'(>5$(6#J?#7' *0%$1%2 %11$2C, M'8##""A=J##6(6> %2$0/-$%/1 %2$.*2$%/* +%C,$*-% +*2$-1, RN'7=)H'48=#7' C +0- A%'$9 Z*0,' 37'="654?"=#6597' -2-$,C2-2%$*C/ 0,-$C2- K7G5'5#("67'.,C$//*,*2$201 \4,,-$.,1.C2$C1. FGGBJ'A6(6> *$C*,$.%/ %$.-.$,.2 _5##76 *2C$**, *2C$/11 E"G:JA#6(6> -.*$0,2 --0$,-* <5=#(>:7#=)H'=J?'(6> %1*$-02 %1*$-02 P5I74+^_.C$C%*,.$0.1 SB'(>5$5B>()#7' %,0$CCC %,0$%.0 <H'B54#6(6>=5'B"976 *,0$/*2 *-0$%0, SB'(>5$9'()#=?"=#6597' **/$..* *01$%-- G$C==$BC9 KP&6*0P/0/1(* MN>>6597' *$-CC$CCC *$-CC$CCC A%'$C T+8,-*.3&.&'-*(/).$H%&'.* FGG:H'5697$5B$;#7'?HG#5$I"=#59='J##7' %*$-00$.,- C A%'$G >+/'.0/'+6'.*$%57$306/(/).$*.&?3'('H%&'.* -$10/ 20% *$*%* SB'(>5$'J6#7(6#J?#7' %%2$00/ /.$%C* ;:9$EEC A%'$D >+/'.6%&'/().*$%57$306/(/).$*.&?3'('H%&'.* KJ6#7?"=#6597'$4;6>)'(=#(>5$=?8497' 0$,22$1%/ 0$/2.$/2/ SB'(>5$'J6#7?"=#6597' C 00/ G$DBB$C;= G$=BB$GCB

17 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; A%'.* A%'$E #R11/().*$%57$%84R11/().* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$ *--$*/*$*/0 *--$*/*$*/0 *--$*/*$*/0 *--$*/*$*/0 +*C$C.*$/C, +%.$..*$/C, U'7#=$5B=?'(B6(6>5' +*$-CC$CCC +*$-CC$CCC F#>;7697$5B=?'(B6(6>5' +**$-.*$/C, +*C$C.*$/C, M"?)H'#$BJ'97 2([.*0/1&P+*). MN>>6597' *-0$CCC$CCC *%C$CCC$CCC L5'? *%C$2CC$CCC %11$,CC$CCC 110$2CC$CCC -01$,CC$CCC A%'$B \(*6$%57$8(*6(/3+11/0/1(* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$A5'? *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC *1$0CC$CCC #%6,-*'$P+*). 9C$G::$::: 9C$G::$::: A%'$= K6'0.*X$(/).3(*$%57$P+*).H(HH.* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$ 0CC 0CC 0CC 0CC A%'$;: WP*01($,0/(/&0.33($(/3+11/0/1&'0331J/1(* T6>;7697$56=?5))6(6>=BJ'97$ %$-%%$12* %$1%0$%,1 U'7#=$(6B7=#7'(6>5' +%%C$/*0 +%C-$,2- %$*CC$00. %$-%%$12* A%'$;; WP*01($6%*',*0&'01($,%*)*0/1(* E?5##7?"6#" C -$%/% SB'(>5$)"'9'(6>5' C,$.,, : =$=GE A%'$;9 F-*?'4.'(3)($6%&'/().*$%57$?HH3?H/($0/'+6'.* <H'8#I7#5495$?"=#6597' *%*$*C1 -%*$0,1 FGG48G65$(6#J?#7' 1-$%/C Q%*',*0&'01($H3(5.*0/1(* C *$0CC$CCC : 9$G::$::: A%'$;C Q(&&($%57$4(/6 R569?5==5 0$CCC 0$/CC EMDM$(64;6(6>=?"6#" *$C-*$22* C *$C-.$22* 0$/CC

18 Org Nr: !"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 9:;:<:;<:; 9::=<:;<:; A%'.* A%'$;G F-*+/)*0/1$(P$.1.'$6(H0'(3 FGG4[ F697':[+ M5456=7'5# T6=5#=7' 5B>()#7' )"69 '7=84#5# U'7#=$'7=84#5# M74"GG$B(9$;'7#=$(6>;6> 0%$,2-$/0, C %%$/CC$CCC %%$2,.$**2 *$02*$,0- _(6=#9(=G$764[$=#JAA"I7=48# %C$,CC$CCC +2$C%.$-1. +*$02*$,0- U'7#=$'7=84#5# +/$,%0$020 #.3%HH$P0)$J*.'&$&3?' : <=$D;G$GBG A%'$;D SJ/1,*0&'01($&6?3).*$'033$6*.)0'0/&'0'?'!J=#5$;'= O;67(6=#(#8# O;6768AA7' KJ6#5 P"6B[95#8A M74"GG 5A"'#7'(6> E\+M56?76$M"4;6 --C%/*-2 *Q0.] *C%%+%*+*2 *-$12,$,C% C EMDM %%11,22/0 1Q1C] *C%1+C%+C/ %C$*,*$%21 *-%$2-% EMDM %%11,2/C- 1Q1C] *C%1+C%+C/ %%$%*,$./% *-/$C%- EMDM *CCC0-*. 1Q0C] *C%0+C,+*, *C$00C$CCC -CC$CCC EMDM *CC%*/2, -Q2%] *C%,+C%+%0 %/$20C$CCC -CC$CCC EMDM *C/%.102 %Q.-] *C%%+C1+C% %*$CCC$CCC C E\+M56?76$M"4;6 *1%02.0, *Q*,] *C%%+C-+*2 %,$%0C$CCC *CC$CCC E`79I56? *00.22C*%1 1Q.1] *C%%+C1+*0 %1$-CC$CCC *CC$CCC E\+M56?76$M"4;6 --C%2,.- -Q,1] *C%-+%*+*2 *C$CCC$CCC 1CC$CCC E`79I56? *,01,,*0C. 1Q2-] *C%*+C1+*0 *%$%0C$CCC *CC$CCC ;DB$BEG$GED 9$:E:$BCC O;6>)'(=#(>5$=?8497'$7a?48=(B7$?"'#)'(=#(>$974 %,,$2C1$.-* ba$)7a$;'$i7'j?65=$68b5'5697$=?8497'$#(44$?'79(#(6=#(#8#$8gg>;$#(44 %02$0*%$-0, A%'$;E A%'$;B WP*01($6%*',*0&'01($&6?3).* PJ44=?5## %*$,CC %*$,CC &7G"=(#("6$4"?54$*%0-2$*0C -2$*0C G:$BG: G:$BG: ]HH3?H/($6%&'/().*$%57$,-*?'4.'(3)($0/'+6'.* FGG48G65$'J6#7?"=#6597' 1,/$C.- 0,,$0/. %-$%/, %-$%/2 %$2-,$C0. %$0%,$.02 SB'(>5$8GG48G65$?"=#6597' **2$,%- -%1$2/* 9$C;;$CCG O7()$&5B(9=="6 c76=$m4"ad8(=# T'767$c">5697' M('>(##5$M'(6? L"6(?5$!(4=="6 3797'$b:4(= P;'7$EZH=#'HA E#7)56$e"867= _;'$'7B(=("6=I7'J##74=7$:5'$$$$$$$$$+$$$$$$$$+$$$$$$$$$4JA65#=$I7#'J))5697$97665$;'='79"B(=6(6>!"'I7'#$D697'=="6 DB$)H'76(6>76$B549$'7B(="'$ M"K7B(=("6$DM DB$REM$K(?=)H'I869$8#=799$'7B(="'

19 Org Nr: >.P0&0%/&4.*+''.3&. 2033$,-*./0/1&&'+88(/$0$!"#$#%&'()&*+''&,-*./0/1$2(,,.34.*1.'$0$"'%567%38 b'>56(=5#("6=68aa7'$.%,1%2+,/*% ;'='79"B(=6(6>=45>76$#(44JAG5=$B(9$8GG'J##5697#$5B$;'='79"B(=6(6>76[$_;'#$56=B5'$J'$5##$8##545$"==$"A$ >76"A)H'#$'7B(=("676$)H'$5##$A79$:H>$A76$(6#7$5I="48#$=J?7':7#$)H'=J?'5$"==$"A$5##$;'='79"B(=6(6>76$ (6#7$(667:;447'$BJ=76#4(>5$)745?#(>:7#7'[$\6$'7B(=("6$(667)5##5'$5##$>'56=?5$7##$8'B54$5B$8697'45>76$)H'$ 8GG=?5##6(6>5'$="A$=#N'74=76$>Z"'#$6J'$97$8GG'J##5#$;'='79"B(=6(6>76$=5A#$5##$8#BJ'97'5$976$=5A4597$ (6)"'A5#("676$($;'='79"B(=6(6>76[$E"A$8697'45>$)H'$B;'#$8##545697$"A$56=B5'=)'(:7#$:5'$B($>'56=?5#$ =#N'74=74795A"#$J'$7'=J##6(6>==?N49(>$A"#$)H'76(6>76[$_($:5'$JB76$>'56=?5#$"A$6;>"6$=#N'74=74795A"#$ G;$5665#$=J##$:56945#$($=#'(9$A79$I"=#59='J##=45>76Q$;'='79"B(=6(6>=45>76$7447'$)H'76(6>76=$=#59>5'[$_($ 56=7'$5##$B;'$'7B(=("6$>7'$"==$'(A4(>$>'869$)H'$B;'5$8## $67956[ <H'B54#6(6>=I7'J##74=76$J'$)H'764(>$A79$;'='79"B(=6(6>76=$HB'(>5$9745'[ 56=B5'=)'(:7#$)H'$'J?76=?5G=;'7#[ DB$)H'76(6>76$B549$'7B(="' M"K7B(=("6$DM DB$REM$K(?=)H'I869$8#=799$'7B(="'

20 Org Nr: HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i &A'% Totala kostnader B35C% /'%!"#$% &&'% ()*+",-..% /'% 0123"#1)#)45"% 6'% 789:;"+.2+2<;"5)*+%=>2<+"%??'% Fördelning driftkostnader År 2010 År

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-8 Övrig information... 9 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11-12 Kassaflödesanalys... 13 Redovisnings- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Å R S R E D O V I S N I N G. HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm 1 Å R S R E D O V I S N I N G HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhetsår 2008-01-01

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer