Årsredovisning för. lnsplorion AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för. lnsplorion AB 556798-8760. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 N~r 8 Underskrifter 10

2 1(10) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten A llmänt om verksamheten lnsplorion är ett svenskt företag som utvecklar, producerar och säljer mätinstrument för forskning och utveckling inom nanoteknik, nanomaterial, kata lys, bioteknik och tunna filmer. Bolagets säte är Göteborg. Detta är årsredovisningen för bolagets tredje verksamhetsår vilket omfattar perioden Ägare Bolagets ägare består av institutionella ägare och privatpersoner knutna till bolaget. Största ägare är; nyckelpersoner och enskilda styrelseledamöter äger tillsammans 59%, lnnovationsbron AB 17% och Encubator Holding AB 16%. Samtliga aktieägare i bolaget är: Aktieägare An tal Aktier Andel % lnnovationsbron AB ,74 Encubator Holding AB ,65 Bengt Kasemo ,25 Christoph Langhammer ,88 Elin Larsson Langhammer ,63 Helge Alten ,37 Jonas Odehn ,07 Kristoffer Gustafsson ,07 lgor Zoric ,00 Hans-Olov Olsson ,18 Hagal AB ,51 lmagine i Kungsbacka AB ,09 Patrik Dahlqvist ,55 Totalt Verksamhet under räkenskapsåret lnsplorions mätinstrument baseras på den egna teknologin lndirect Nanoplasmonic Sensing, vilken är en bred mätteknik med hög känslighet och robusthet, som möjliggör en fördjupad förståelse för hur man kan använda nanoteknik, nanomaterial, tunna filmer och ytbeläggningar för vi tt skilda applikationsområden som t.ex. katalys, batterier, solceller, korrosionsskydd, vätgaslagring och polymerer. Teknologin utvecklades under en tioårsperiod under Bengt Kasmos ledning vid avdelninger för Kemisk Fysik, inst. Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska Högskola. Kostnaderna för den utvecklingsverksamhet som har bedrivits under året utgörs framförallt av externa kostnader och har redovisats i balansräkningen. Bolaget har också redovisat kostnader för patent i balansräkningen. Under 2012 har företaget både utvecklat det tidigare mätinstrumentet i samarbete med referenskunder samt lanserat en ny modul till detta instrument. Denna nya modul, Xnano, har sålts till ledande referenskunder i Italien, Sverig e, Danmark och Kina. Fokus har under det gångna året varit på marknadsutveckling, både i form av att bygga upp den egna kunddatabasen men även genom att ansluta ett antal distributörer på utvalda geografiska marknader. Betydande arbete har även lagts ner på att kvalitetssäkra produkterna, både själva instrumenten och sensorchippen. Finansiering och likviditet Under det fjärde kvartalet 2011 så slutfördes två nyemissioner som dock registrerades först under första kvartalet I början av 2012 beviljades lnsplorion även ett lån från ALMI på kr. Vidare under 2012 har bolaget erhållet ett lån på från Energimyndigheten. Liksom föregående år finns lån med vil lkorad återbetalning från Energimyndigheten respektive från Västra Götalandsregionen uppgpende till totalt ( ) kronor.

3 2(10) Sammantaget gör styrelsen bedömningen att tidigare tillförd finansiering säkerställer bolagets drift t o m tredje kvartalet 2013, men man utesluter inte att ytterligare emissioner kan komma att ske. Dispositioner beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: överkursfond balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Belopp i kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

4 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter och bidrag Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Not Arets resultat

5 4(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt likn rättigheter Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Varor under tillverkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Överkursfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6(10) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008: 1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värd eras till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skatteverket. Forsknings- och utvecklingsarbeten Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion och test av nya eller fö rbättrade produkter) balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. Kostnader för finansiering av utvecklingsprojekt redovisas som kostnad. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger inte fem år. Koncessioner, patent, licenser samt liknande rättigheter Utgifter för förvärvade koncessioner, patent och licenser balanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anlägningstillgångar Maskiner och andra tekniska verktyg Inventarier, verktyg och installationer Datorutrustning 5-10 år 5 år 5 år 5 år Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

8 7(10) Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för investering i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in-först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet för egentillverkade hel- och halvfabrikat har beräknats till varornas tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

9 8(10) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av företagets pensionskostnader avser kr gruppen företagets ledning (1 person). Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser. Not 2 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Arets aktiveringar Redovisat värde vid årets slut Not 3 4 Patent Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början -Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivninga r enligt plan: -Vid årets början -Arets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

10 9(10) Not 5 Datorutrustning Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Arets inköp Utgående anskaffningsvärde för datorutrustning Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Arets avskrivning på kvarvarande inventarier Utgående avskrivningar enligt plan på datorutrustning Utgående redovisat värde för inventarier Not 6 Eget kapital Aktie- Pågående Överkurs kapital nyemission fond Vid årets början Nyemission Arets resultat Vid årets slut Bolaget har tidigare år erhållit kr i aktieägartillskott Fritt eget kapital Totalt Not 7 Öv riga skulder, lång- och kortfristiga Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Villkorat lån från Encubator Holding AB Villkoret för återbetalning av lånet sker när lnsplori on AB erhållit extern finansiering överstigande 2 MSEK. Lånet slutbetalt Villkorat lån från Energimyndigheten Lånat belopp uppgår till 0,9 MSEK. Räntan uppgår till 6% över reporänta och ska betalas var tredje månad med början tre månader efter att amortering av lånet påbörjats. Amortering består av 5% av nettofa kturerat belopp, skall ske årligen den sista dagen i den nionde månaden efter räkenskapsårets utgång, med början efter det räkenskapsår under vilket amorteringsskyldighet har uppkommit. Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Tillväxtlån från Energimyndigheten Lånat belopp uppgpr till 2,5 MSEK. Lånets löptid är 10 år. Räntan uppgår till 6% och erläggs var tredje månad i efterskott. Amortering sker var tredje månad med början tre månader efter utgången av det femte året från lånets utbetalning med 5% av kapitalbeloppet per amorteringstill fälle. Vi llkorat lån från Västra Götalands Regionen

11 10(10) Lånad belopp uppgår till 0,85 MSEK. Räntan uppgår till 2% över reporäntan och börjar räknas från och med slutrapporteri ng, alltså denna månad, och ska betalas den 31/5 och 30/11 varje år. Amortering uppgår till 5% av nettofakturerat belopp till kund som ska betalas i två jämna delar, en den 31/5 och 30/11. Alltså först 2,5% av vad som såldes 2011 ska betalas den 31/5 och 2,5% av samma belopp in den 30/11 under Not 8 Ställda säkerheter för övriga skulder Företagsinteckningar Inga Göv;;p:;:_ Underskrifter Bengt Kasemo Styrelseordförande -~~ Caroline Pamp~ S yr lseledamot Patrik Dahlqvist Styrelseledamot c 11mgr:n Styrelseledamot, den /=i ~ iij.e'"llats OS- -o?- U Per Olof Lundgren Auktoriserad revisor

12 pwc Revisionsberättelse Till årsstämman i Insplorion AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insplorion AB fö r år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. J ag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen fö r att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta rcvisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprincipcr som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. J ag anser att de rcvisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Insplorion AB:s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsreclovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Insplorion AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är fö renligt med aktiebolag.slagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningssk yldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolag.slagen, årsredovisning.slagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fö r mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 7~ ift,~f!fd Auktoriserad revisor ;(013

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916. Innehåll

ARSREDOVISNING. för. Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916. Innehåll ARSREDOVISNING för Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916 Styrelsen och verkställande direktören för Realtid Media AB (publ) med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för verksamhets äret

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra heliospectra ÅRSREDOVISNING FÖR Heliospectra AB RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 INNEHÅLL 2. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer