Lån 916. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina 6 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lån 916. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina 6 7"

Transkript

1 Lån 916 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande lånevillkor Strategiobligation Råvaror n Kompletterande lånevillkor Strategiobligation Valuta n Webbadresser och disclaimertexter 14

2 Slutliga Villkor avseende Lån 916 Lån 916 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Lånet består av sex olika avkastningsalternativ, vilka nedan benämns Alternativ. Alternativen är Aktieindexobligation Kina (916AK), Aktieindexobligation Kina till 10 % överkurs (916AX), Aktieindexobligation Sverige Balans till 10 % överkurs (916AS), Strategiobligation Råvaror till 10 % överkurs (916SR), Strategiobligation Valuta (916SV) och Strategiobligation Valuta till 10 % överkurs (916SX). Lånets nominella belopp fastställs den 24 september Handelsbanken förbehåller sig rätten att höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospekt av den 29 april 2009 för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns på Teckningstid/ Teckningsställe: minsta Teckningspost: PRIS: Courtage: betalningsdag: Den 24 september Återbetalningsdag: Avkastning: Sista dag för anmälan är den 20 september 2009 via Handelsbankens kontor och internet. Nominellt SEK för respektive Alternativ. Alternativ 916AK, Aktieindexobligation Kina Alternativ 916AX, Aktieindexobligation Kina till överkurs Alternativ 916AS, Aktieindexobligation Sverige Balans till överkurs Alternativ 916SR, Strategiobligation Råvaror till överkurs Alternativ 916SV, Strategiobligation Valuta Alternativ 916SX, Strategiobligation Valuta till överkurs Vid teckning tillkommer ett courtage på 2 procent beräknat på priset. 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp, 100 % av nominellt belopp, 110 % av nominellt belopp. Den 10 september 2013 avseende Alternativ 916AK, 916AX, 916AS och 916SR samt den 12 september 2011 avseende Alternativ 916SV och 916SX. För respektive Alternativ återbetalas ett Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Avkastning Alternativ 916AK och 916AX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med aktiekorgens uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn samt en villkorad minimiavkastning. Aktiekorgens uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser. Procentuell utveckling för respektive Aktie beräknas som det aritmetiska medelvärdet av Aktiens stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag dividerat med Aktiens Startkurs. Uppgången för de fyra Aktier med bäst procentuell utveckling (även negativ) vid löptidens slut fastställs till 40 %. Den villkorade minimiavkastningen innebär att om ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som är lika med eller lägre än 50 % multiplicerat med respektive Akties Startkurs fastställs Tilläggsbeloppet till minst nominellt belopp multiplicerat med 20 % multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 24 september Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktierna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs för respektive Aktie fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 23 april 2013 till och med den 23 augusti 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka respektive Akties Slutkurs alltför mycket

3 444 Exempel på återbetalningsbelopp för 916AK och 916AX: Aktiekorgens utveckling 1) Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade beräknade utveckling 2) utveckling per år 2) Kina 916AK 3) Kina 916AX 3) 80 % 66,7 % 13,9 % kr kr 60 % 53,3 % 11,5 % kr kr 40 % 40,0 % 9,0% kr kr 20 % 26,7 % 6,2 % kr kr 0 % 20,0 % 4) 4,8 % 4) kr 4) kr 4) 20% 20,0 % 4) 4,8 % 4) kr 4) kr 4) 40% 20,0 % 4) 4,8 % 4) kr 4) kr 4) 60% 26,7 % 7,6 % kr kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling. 2) Som ett resultat av att de fyra aktier i aktiekorgen som utvecklas bäst får en fastställd uppgång på 40 %. 3) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 916AK är 60 % och 916AX 120 %. 4) Med antagandet att ingen aktie någon gång under löptiden fallit 50 % eller mer. Avkastning Alternativ 916AS Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Indexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Indexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorn fastställs den 24 september Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex för Index fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 23 april 2013 till och med den 23 augusti 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka Slutindexet alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 916AS: Aktieindexets utveckling 1) Utveckling per år Sverige Balans 916AS 2) 80 % 16,2 % kr 60 % 12,8 % kr 40 % 9,0 % kr 20 % 4,8 % kr 0 % 0,0 % kr 20% 5,5 % kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 916AS är 110 %. Avkastning Alternativ 916SR Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med Strategiindexets uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Strategiindexets uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorn fastställs den 24 september Avgörande för vilken nivå denna fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex för Strategiindex fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den 23 februari 2013 till och med den 23 augusti 2013 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av strategiobligationens löptid ska påverka Slutindexet alltför mycket. Exempel på återbetalningsbelopp för 916SR: Strategiindexets utveckling 1) Utveckling per år Råvaror 916SR 2) 150 % 26,4 % kr 125 % 23,0 % kr 100 % 19,4 % kr 75 % 15,4 % kr 50 % 10,9 % kr 25 % 5,9 % kr 0 % 0,0 % kr 25% 7,1 % kr 1) Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning. 2) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 916SR är 100 %

4 444 Avkastning Alternativ 916SV och 916SX Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med strategiindexkorgens uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Strategiindexkorgens uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutindex och Startindex. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 24 september Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor, den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna samt de förväntade framtida valutakurserna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex för strategiindexkorgen fastställs den 25 augusti Exempel på återbetalningsbelopp för 916SV och 916SX: Strategiindexkorgens utveckling Utveckling per år Valuta 916SV 1) Valuta 916SX 1) 80 % 35,8 % kr kr 60 % 27,7 % kr kr 40 % 19,2 % kr kr 20 % 10,0 % kr kr 0 % 0,0 % kr kr 20 % 11,0 % kr kr 1) Den preliminära Uppräkningsfaktorn för Alternativ 916SV är 50 % och 916SX 230 %. Avkastningen för respektive Alternativ utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning av Tilläggsbelopp. Den historiska utvecklingen för respektive marknad/korg de senaste 5 åren visas i graferna på sidorna 7, 9, 11 och 13. BÖRSINREGISTRERING: Lånet avses att inregistreras på listan Strukturerade produkter vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta inregistrering till annan börs. risker: Kreditrisk emittentrisk Alla Alternativ i kapitalskyddade placeringar Lån 916 är emitterade av Handelsbanken. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Handelsbanken. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Ett innehav av kapitalskyddade placeringar Lån 916 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Eftersom en kapitalskyddad placering återbetalar nominellt belopp om marknaden faller, tas en risk motsvarande den ränta som hade kunnat fås om pengarna istället hade placerats i en räntebärande placering. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Överkurs Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet

5 444 Lånebelopp: Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en helhetsbild av kapitalskyddade placeringar Lån 916 bör du läsa Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Lånets nominella belopp fastställs den 24 september 2009, baserat på det totala nominella belopp som tecknats. I Alternativ 916AK och 916AX är volymen begränsad till totalt nominellt SEK , i Alternativ 916AS är volymen begränsad till nominellt SEK , i Alternativ 916SR är volymen begränsad till nominellt SEK och i Alternativ 916SV och 916SX är volymen begränsad till totalt nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa dessa volymer. Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. tilldelning och Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar registrerats vid villkor för emissionens genomförande: samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Bekräftelse på tilldelning meddelas snarast möjligt efter emissionens genomförande. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK Handelsbanken förbehåller sig vidare rätten att ställa in Alternativ i vilket totalt tecknat belopp understiger nominellt SEK Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ för vilket Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: 50 procent för 916AK 100 procent för 916AX 90 procent för 916AS 80 procent för 916SR 40 procent för 916SV 200 procent för 916SX Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut den 21 september Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter inställandet. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2009 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 23 juli Stockholm den 17 augusti 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

6 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Kina 916AK och Kina 916AX KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 916AK Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 916AK utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 916AK [1/12 (SL Cheung Kong ST Cheung Kong )/ ST Cheung Kong + 1/12 (SL China Merchants ST China Merchants )/ ST China Merchants + 1/12 (SL China Mobile ST China Mobile )/ ST China Mobile + 1/12 (SL China Overseas Land & Investment ST China Overseas Land & Investment)/ST China Overseas Land & Investment + 1/12 (SL China Railway ST China Railway )/ST China Railway + 1/12 (SL China Resources ST China Resources )/ST China Resources + 1/12 (SL China Telecom ST China Telecom )/ST China Telecom + 1/12 (SL CLP ST CLP )/ST CLP + 1/12 (SL Hong Kong Electric ST Hong Kong Electric )/ ST Hong Kong Electric + 1/12 (SL Huaneng Power ST Huaneng Power )/ ST Huaneng Power + 1/12 (SL Hutchison Whampoa ST Hutchison Whampoa )/ ST Hutchison Whampoa + 1/12 (SL Sun Hung Kai ST Sun Hung Kai )/ ST Sun Hung Kai och (ii) MTNs nominella belopp 0,2 UF 916AK, förutsatt att ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som varit lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs; och (iii) noll. Justering: De fyra högsta beräkningarna (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ ST [Aktie] ersätts med 0,4. Alternativ 916AX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 916AX utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 916AX [1/12 (SL Cheung Kong ST Cheung Kong )/ ST Cheung Kong + 1/12 (SL China Merchants ST China Merchants )/ ST China Merchants + 1/12 (SL China Mobile ST China Mobile )/ ST China Mobile + 1/12 (SL China Overseas Land & Investment ST China Overseas Land & Investment)/ST China Overseas Land & Investment + 1/12 (SL China Railway ST China Railway )/ST China Railway + 1/12 (SL China Resources ST China Resources )/ST China Resources + 1/12 (SL China Telecom ST China Telecom )/ST China Telecom + 1/12 (SL CLP ST CLP )/ST CLP + 1/12 (SL Hong Kong Electric ST Hong Kong Electric )/ ST Hong Kong Electric + 1/12 (SL Huaneng Power ST Huaneng Power )/ ST Huaneng Power + 1/12 (SL Hutchison Whampoa ST Hutchison Whampoa )/ ST Hutchison Whampoa + 1/12 (SL Sun Hung Kai ST Sun Hung Kai )/ ST Sun Hung Kai och (ii) MTNs nominella belopp 0,2 UF 916AX, förutsatt att ingen Aktie någon gång under löptiden haft ett värde som varit lika med eller lägre än 0,5 multiplicerat med respektive Akties Startkurs; och (iii) noll. Justering: De fyra högsta beräkningarna (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ ST [Aktie] ersätts med 0,4. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 24 september Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Beräkningen (SL [Aktie] ST [Aktie] )/ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Aktie avses för Cheung Kong, Cheung Kong Holdings Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 1 HK Equity, China Merchants, China Merchants Holdings International Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 144 HK Equity, China Mobile, China Mobile Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 941 HK Equity, China Overseas Land & Investment, China Overseas Land & Investment Limited med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 688 HK Equity, China Railway, China Railway Construction Corp. Ltd. med ISIN-kod CNE och Bloomberg-kod 1186 HK Equity, China Resources, China Resources Power Holdings Corp. Ltd. med med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 836 HK Equity, China Telecom, China Telecom Corp. Ltd. med ISIN-kod CNE V2 och Bloomberg-kod 728 HK Equity, CLP, CLP Holdings Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 2 HK Equity, Hong Kong Electric, Hong Kong Electric Holdings Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 6 HK Equity, Huaneng Power, Huaneng Power International Inc. med ISINkod CNE Z4 och Bloomberg-kod 902 HK Equity, Hutchison Whampoa, Hutchison Whampoa Ltd. med ISINkod HK och Bloomberg-kod 13 HK Equity, samt Sun Hung Kai, Sun Hung Kai Properties Ltd. med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 16 HK Equity

7 444 För ytterligare information om Aktier, hänvisas till respektive bolags webbplats. Adresser finns på sidan 14. Fastställelsedag för Startkurs är den 25 september Startkurs är respektive Akties stängningskurs den 25 september Fastställelsedag för Slutkurs är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutkurs beräknas som ett aritmetiska medelvärde av respektive Akties stängningskurs på aktuell Aktiebörs på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 23:e varje månad, första gången den 23 april 2013 och sista gången den 23 augusti Med Aktiebörs för respektive Aktie avses (i) den börs eller auktoriserad marknadsplats där, enligt Handelsbankens bedömning, varje aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts eller (ii) den börs eller marknadsplats som enligt Handelsbankens bedömning för varje aktie är mer lämplig på grund av omsättning. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses för respektive Aktie den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. omräkningsregler Skulle någon händelse inträffa före eller på Fastställelsedag för Slutkurs som (i) påverkar Aktie, såsom nyemission, fondemission, split, omstämpling, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller annan extraordinär utdelning, nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tvångsinlösen, bindande accept av aktieägare med följd att offentligt erbjudande godtages, fusion, expropriation, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse eller som (ii) väsentligt förändrar Handelsbankens förmåga att risksäkra aktuellt lån, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på svenska index eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse, eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. Om händelse som beskrivs i (i) och (ii) ovan inträffar och justering görs med följden att totalt antal underliggande aktier minskar skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om att ersätta varje sådan aktie som upphör att vara underliggande med en ny aktie så att ursprungligt totalt antal underliggande aktier bibehålls. Sådan ny aktie skall, i så stor utsträckning som möjligt enligt Handelsbankens bedömning, uppfylla de kriterier som enligt banken är relevanta med avseende på specifik händelse. Exempel på sådana kriterier är att den nya aktien; tillhör samma ekonomiska sektor som den ersatta aktien, har utgivande bolag med likvärdig internationell ställning och kreditvärdighet som utgivande bolag av den ersatta aktien, har ett utgivande bolag som tillhör samma geografiska område som utgivande bolag av den ersatta aktien samt har likvärdig förväntad volatilitet som den ersatta aktien. Vid ersättande av aktie enligt ovan skall Handelsbanken besluta om övriga justeringar som banken anser nödvändiga med avseende på sådant ersättande. I de fall bolag som ger ut Aktie är föremål för likvidation, expropriation, konkurs eller liknande med följd att ingen ersättning utgår till innehavaren fastställs denna akties värde till noll i Aktiekorgen eller till det värde som bestäms av Handelsbanken om endast en del av Aktie gått förlorad på grund av sådan omständighet. Historisk utveckling för aktiekorgen i 916AK och 916AX de fem senaste åren Juli -04 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i aktieindexobligationer kan eventuell överkurs gå förlorad. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 10 september MTN Obligation. Juli -05 Juli -06 MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (916AK), SE (916AX). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. INFORMATION Fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktorer publiceras på från och med den 1 oktober Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Juli -07 Juli -08 Juli -09 7

8 Kompletterande lånevillkor för Aktieindexobligation Sverige Balans 916AS KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 916AS Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 916AS utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 916AS (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ ST OMXS30 Balance 20 % och (ii) noll. Med UF 916AS avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs av Handelsbanken den 24 september Med ST OMXS30 Balance 20 % avses Startindex för Index. Med SL OMXS30 Balance 20 % avses Slutindex för Index. Beräkningen (SL OMXS30 Balance 20 % ST OMXS30 Balance 20 % )/ ST OMXS30 Balance 20 % utförs med fem decimalers noggrannhet. Med Index avses OMXS30 Balance 20 %, ett index som på uppdrag av Handelsbanken beräknas och publiceras av Nasdaq OMX Group, Inc (publ) och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor största omsättningen på Nasdaq OMX Stockholm. För ytterligare information om detta Index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Fastställelsedag för Startindex är den 24 september Startindex är det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar ett Index fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 23:e varje månad, första gången den 23 april 2013 och sista gången den 23 augusti Med Aktiebörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, aktier som ingår i Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Options- eller terminsmarknadsbörs avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, optionsoch terminsmarknadskontrakt avseende Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott för Index avses att det på relevant börs eller annan marknadsplats inträffat inställande eller väsentlig inskränkning i handeln i eller annan väsentlig störning avseende ränta eller annan tillgång som ingår i Indexet eller i derivatkontrakt på relevanta räntor eller tillgångar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger p g a inställande, inskränkning eller störning. OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Index Om Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Index upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Index, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Korrigering av Index Om ett Index som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på relevant Aktiebörs i de aktier som ingår i Indexet men senast tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 10 september MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (916AS). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna

9 444 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställd Uppräkningsfaktor publiceras på från och med den 1 oktober Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställandet. Historisk utveckling för OMXS30 Balance 20 % de fem senaste åren Juli -04 Juli -05 Juli -06 Juli -07 Juli -08 Juli -09 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i aktieindexobligationer kan överkurs gå förlorad. Eftersom indexet är nytt finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. 9

10 Kompletterande lånevillkor för Strategiobligation Råvaror 916SR KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. alternativ 916SR Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 916SR utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 916SR (SL Comm-PASS ST Comm-PASS )/ST Comm-PASS och (ii) noll. Beräkningen (SL Comm-PASS ST Comm-PASS )/ST Comm-PASS utförs med två decimalers noggrannhet. Med UF 916SR avses Uppräkningsfaktorn vilken fastställs av Handelsbanken den 24 september Med ST Comm-PASS avses Startindex för Strategiindex. Med SL Comm-PASS avses Slutindex för Strategiindex. Med Strategiindex avses Comm-PASS, UBS Vol Capped Comm-PASS Strategy Excess Return Index, ett nyskapat index som beräknas och publiceras av UBS AG och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på en placeringsstrategi avseende 19 råvaror inom områdena energi, spannmål, basmetaller, ädelmetaller och boskap. Placeringsstrategin är uppdelad i en separat strategi för varje råvara. Beroende på signaler från de olika strategierna tar indexet långa (köper) eller korta (säljer) positioner i respektive råvara. För de flesta råvaror, t ex olja, bygger strategin på att identifiera trender och följa dessa. Indexet följer samma placeringsstrategi som UBS Comm-PASS Strategy Excess Return Index vilket började beräknas den 7 februari Skillnaden mellan dessa två index är att UBS Vol Capped Comm-PASS Strategy Excess Return Index har en inbyggd volatilitetsbegränsning vilken innebär att exponeringen mot underliggande råvarumarkand minskar om volatiliteten i sådan marknad når extremt höga nivåer. Sådan volatilitetsbegränsning har ännu ej behövts göras och således har bägge index haft samma beräknade avkastning om 21,2 % per år sedan oktober För ytterligare information om UBS Vol Capped Comm-PASS Strategy Excess Return Index, ingående råvaror och dessas vikter i indexet mm hänvisas till Fastställelsedag för Startindex är den 24 september Startindex är det värde Strategiindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar Strategiindexet fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den sista Avstämningsbörsdagen. Slutindex är det aritmetiska medelvärdet beräknat på Strategiindexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Avstämningsbörsdag är den 23:e varje månad, första gången den 23 februari 2013 och sista gången den 23 augusti OMRÄKNINGSREGLER Förändring beträffande Strategiindex Om Strategiindex inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Strategiindex upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Strategiindex, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Strategiindex har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Skulle någon händelse inträffa före eller på Fastställelsedag för Slutindex som väsentligt förändrar Handelsbankens förmåga att risksäkra aktuellt lån, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på svenska index eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse, eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. Korrigering av Strategiindex Om ett Strategiindex som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Strategiindex, inom tre dagar efter Fastställelsedagen för Slut index, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 10 september MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (916SR)

11 444 RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. Historisk utveckling för Comm-PASS de fem senaste åren MYNDIGHETSPÅBUD M M Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna Juli -04 Juli -05 Juli -06 Juli -07 Juli -08 Juli -09 INFORMATION Fastställt Startindex och fastställd Uppräkningsfaktor publiceras på från och med den 1 oktober Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställande. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Eftersom strategierna är nya finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. 11

12 Kompletterande lånevillkor för Strategiobligation Valuta 916SV och Valuta 916SX KAPITALBELOPP Med Kapitalbelopp avses det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Alternativ 916SV Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 916SV utgörs av, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 916SV [1/3 (SL SHBFX01c ST SHBFX01c )/ ST SHBFX01c + 1/3 (SL SHBFX04c ST SHBFX04c )/ ST SHBFX04c + 1/3 (SL SHBFX05c ST SHBFX05c )/ ST SHBFX05c och (ii) noll. Alternativ 916SX Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 916SX utgörs av, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 916SX [1/3 (SL SHBFX01c ST SHBFX01c )/ ST SHBFX01c + 1/3 (SL SHBFX04c ST SHBFX04c )/ ST SHBFX04c + 1/3 (SL SHBFX05c ST SHBFX05c )/ ST SHBFX05c och (ii) noll. Beräkningen (SL [Strategiindex] ST [Strategiindex] )/ ST [Strategiindex] för respektive Strategiindex utförs med två decimalers noggrannhet. Med UF [alternativ] avses Uppräkningsfaktorn för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 24 september Med ST [Strategiindex] avses Startindex för respektive Strategiindex. Med SL [Strategiindex] avses Slutindex för respektive Strategiindex. Med Strategiindex avses SHBFX01c, SHB FX Yield Spread Model 01c Index, ett index som beräknas och publiceras av Nasdaq OMX och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare på Reuter-sidan.SHB FX01c baserat på samtliga G10-valutor: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY, NOK och SEK. Indexet är kopplat till en av Handelsbanken framtagen valutamodell som är baserad på relativa ränterörelser tillsammans med historisk volatilitet i valutakurserna för att beräkna positioner i de ingående valutaparen. Beräkning och publicering av indexet görs av Nasdaq OMX. För ytterligare information om detta Strategiindex hänvisas till SHBFX04c, SHB FX Equity Correlation Model 04c Index, ett index som beräknas och publiceras av Nasdaq OMX och/ eller av den institutionen anlitad uppdragstagare på Reutersidan.SHBFX04c baserat på ett urval av 9 valutor: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY och SEK. Indexet är kopplat till en av Handelsbanken framtagen valutamodell som är baserad på nivåer på större aktieindex som används som insignaler tillsammans med historisk volatilitet i valutakurserna för att beräkna positioner i de ingående valutaparen. Beräkning och publicering av indexet görs av Nasdaq OMX. För ytterligare information om detta Strategiindex hänvisas till samt SHBFX05c, SHB FX Commodity Correlation Model 05c Index, ett index som beräknas och publiceras av Nasdaq OMX och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare på Reuter-sidan.SHBFX05c baserat på ett urval av 8 valutor: EUR, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY och NOK. Indexet är kopplat till en av Handelsbanken framtagen valutamodell som är baserad på priser på olika råvaror som genererar köp- och säljsignaler tillsammans med historisk volatilitet i valutakurserna för att beräkna positioner i de ingående valutaparen. Beräkning och publicering av indexet görs av Nasdaq OMX. För ytterligare information om detta Strategiindex hänvisas till Fastställelsedag för Startindex är den 24 september Startindex för respektive Strategiindex är det värde respektive Strategiindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Med Värderingstidpunkten avses den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar Strategiindexet fastställer stängningsindex. Fastställelsedag för Slutindex är den 25 augusti Slutindex för respektive Strategiindex är det värde respektive Strategiindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Slutindex. MARKNADSAVBROTT Med Marknadsavbrott avses att stängningsindex för Strategiindex inte publiceras av den institution som beräknar och publicerar Strategiindexet. RÄNTEKONSTRUKTION Variabel avkastning. ÅTERBETALNINGSDAG 12 september MTN Obligation. MULTIPLAR/VALÖRER Lånet representeras av MTN i valören nominellt SEK , eller hela multiplar därav. ISIN-KOD SE (916SV), SE (916SX). RÄTT TILL UPPGIFTER; SEKRETESS Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare

13 444 MYNDIGHETSPÅBUD m m Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. INFORMATION Fastställda Startindex och Uppräkningsfaktorer publiceras på från och med den 1 oktober Tilläggsbelopp meddelas skriftligen snarast efter fastställande. Historisk utveckling för strategiindexkorgen de fem senaste åren Juli -04 Juli -05 Juli -06 Juli -07 Juli -08 Juli -09 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i strategiobligationer kan eventuell överkurs gå förlorad. Eftersom strategierna är nya finns inte fem års historisk data. Därför är den historiska utvecklingen beräknad i efterhand. 13

14 Webbadresser Handelsbanken har rätt att använda nedanstående index. Följande text är Handelsbanken förpliktigad att inkludera i dessa Slutliga Villkor. OMXS30 Balance 20 % Aktieindexobligation Sverige Balans 916AS är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX Group, Inc (publ) ( NASDAQ OMX ) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig ut tryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 Balance 20 % kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 Balance 20 % vid viss tidpunkt. OMXS30 Balance 20 % sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX. NASDAQ OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 Balance 20 %. NASDAQ OMX skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 Balance 20 %. Comm-PASS The publication of the level of the UBS Comm-PASS Volatility Capped Index is in the sole and absolute discretion of UBS. UBS does not guarantee the calculation or publication of the level of the UBS Comm-PASS Volatility Capped Index in a timely manner, and such calculation and/or publication may cease at any time. UBS shall not be liable for any disruption in the non-publication of the level of the UBS Comm-PASS Volatility Capped Index for reasons it deems to be beyond its control, including but not limited to disruption events in relation to any of the underlying future contracts. UBS does not make any warranty, representation, guarantee or assurance whatsoever, express or implied, to any person, in relation to the Index including, without limitation, as to: the accuracy or completeness of the published levels of the Index and its calculation or any other information related to the Index. UBS may correct any such level or information at any time, and such corrections may be retrospective; the ongoing composition or calculation methodology of the Index, either of which may change at any time without notice. Any of the information contained in this memorandum may change at any time; or the results that may be obtained by any use of the Index, or the figures or levels at which the may Index stand at any particular day(s), time or period(s) of time. 14

15

16 Intellecta Finanstryck

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 948 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Råvaruobligation Index Balans 7 Kompletterande lånevillkor Valutaobligation

Läs mer

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6

Slutliga Villkor, generell information 2 5. Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Lån 933 Sid Slutliga Villkor, generell information 2 5 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Råvaruländer 7 Kompletterande lånevillkor

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Månadens placeringar januari 2015

Månadens placeringar januari 2015 Månadens placeringar januari 2015 Slutliga Villkor kapitalskyddade placeringar sid 2-9 Sammanfattning kapitalskyddade placeringar sid 9-14 Slutliga Villkor certifikat sid 15-25 Sammanfattning certifikat

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 EMISSIONSBILAGA Lån 309 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 Sverige Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 102 procent. Återbetalningsdag 2006-05-31 Risk En placering

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 EMISSIONSBILAGA Lån 286 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 Swing Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2009-09-30 Risk En placering i detta lån

Läs mer