KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013"

Transkript

1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 28 februari 2013 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Valärenden bilaga 27, sid 5 3. Finanspolicy för Lunds kommun bilaga 28, sid Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun bilaga 29, sid 45 inom VA Syd 5. Taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i bilaga 30, sid 69 Lunds kommun Revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Syd bilaga 31, sid Förslag till bildandet av ett mellan NSVA, Sydvatten och VA Syd gemensamt ägt forskningsaktiebolag bilaga 32, sid Bestämmande av tidningar, i vilka tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas för tiden till och med den 31 oktober 2014 bilaga 33, sid 199 Motioner 9. Motion från Petter Forkstam (MP) samt Anna Baumann (MP) Lyft hemlösheten till kommunövergripande nivå! (bordlagt ärende) bilaga 34, sid Motion från Petter Forkstam (MP) samt Emma Berginger (MP) Prao och praktik för demokratin och arbetslivserfarenheten (bordlagt ärende) bilaga 35, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Sven-Bertil Persson (DV) Fastställ en bana för hur utsläppen ska minska uppnå klimatmålen! bilaga 36, sid 248 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (2) Motion från Hans-Olof Andersson (SD) samt Bo Kjellberg (SD) angående avskaffande av avgift för trygghetslarm bilaga 37, sid Motion från Lars A Ohlsson (V) angående stadens entréer bilaga 38, sid 265 Frågor 14. Eventuellt inkomna frågor Interpellation 15. Interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) ställd till tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) om gatubelysningen längs Odarslövsvägen bilaga 39, sid 287 Medborgarförslag 16. Medborgarförslag Gör Bangatan till behörighetsgata och enkelrikta del av Trollebergsvägen/Bantorget (bordlagt ärende) bilaga 40, sid Medborgarförslag Gångbro eller tunnel alternativt trafikljus vid Lund C (bordlagt ärende) bilaga 41, sid Medborgarförslag avseende införande av kopplingstvång på hundar (bordlagt ärende) bilaga 42, sid 297 Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor. Lund den 15 februari 2013 Jörgen Forsberg 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE, samt via Internet. Kungörelser och protokoll publiceras på :

4 4 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2013 Socialförvaltningen i Lund/verksamhetsområde arbete och försörjning Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen gäller IFO,Dnr KS 2013/0147 Antal gynnade icke verkställda beslut för 4:e kvartalet 2012 är noll ärende Antal avbrutna verkställigheter för 4:e kvartalet 2012 är noll ärende. Vård- och omsorgsförvaltningen/myndighetsfunktionen, Rapportering till kommunfullmäktige i Lunds kommun gällande ej verkställda beslut enligt 9 LSS per den 31 december 2012, Dnr KS 2013/0085 Länsstyrelsen i Skåne Läns beslut , Dnr KF 2013/0014 Att utse Martin Klette (FP) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Staffan Bolin (FP) samt att utse Johan Chytraeus (FP) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 14 februari 2013 till och med den 31 oktober Länsstyrelsen i Skåne Läns beslut , Dnr KF 2013/0007 Att utse Cecilia Emanuelsson (MP) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Daniel Tukia (MP) samt att utse Cecilia Itzigehl (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 14 februari 2013 till och med den 31 oktober Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret, Stortorget 7, Lund

5 LUNDS KOMMUN Kommunfullmäktige Valberedningen 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bilaga 27 8 Mathias Dowlers (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden Dnr KF 2012/0183 Beslutsunderlag Mathias Dowlers (C) avsägelse inkommen den 20 december Valberedningens beslut den 8 januari 2013, 3. Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att befria Mathias Dowler (C) från uppdraget att utse John Lager (C), Gråvädersvägen 4J 5 tr, Lund, till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter John Lager (C), för tiden till och med utgången av år 2014.

6 6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Valberedningen Daniel Tukias (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden Dnr KF 2013/0010 Beslutsunderlag Daniel Tukias (MP) avsägelse inkommen den 7 januari Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att befria Daniel Tukia (MP) från uppdraget, att utse Ulf Nymark (MP), Fritjofs väg 9, Lund, till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Daniel Tukia (MP), för tiden till och med utgången av år 2014.

7 7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Valberedningen Adalbert Fodors (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad Dnr KF 2013/0013 Beslutsunderlag Adalbert Fodors (M) avsägelse inkommen den 14 januari Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att befria Adalbert Fodor (M) från uppdraget, att utse Ann-Charlotte Ewerhard (M), Banergränden 25, Lund, till ny ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad efter Adalbert Fodor (M), att tjänstgöra efter Edith Escobar (M), för tiden till och med utgången av år 2014.

8 8 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Valberedningen Martin Barchows (MP) avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt Dnr KF 2013/0017 Beslutsunderlag Martin Barchows (MP) avsägelse inkommen den 17 januari Valberedningens beslut att föreslå kommunfullmäktige att befria Martin Barchows (MP) från uppdraget, att utse Daniel Egonsson (MP), Kastanjegatan 1 B:1001, Lund, till ny nämndeman vid Lunds Tingsrätt, efter Martin Barchow (MP), för tiden till och med utgången av år 2014.

9 9 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Valberedningen Val av två huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Dnr KF 2013/0024 Sammanfattning För två av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, utgår mandatperioden i och med att stiftelsestämman hållits år Dessa huvudmän är: Karin Oscarsson (V) (omval möjligt) Christer Wallström (FP) (omval möjligt) Beslutsunderlag Sparbanksstiftelsen Öresunds skrivelse daterad den 30 januari Valberedningens beslut att bordlägga valet av huvudman efter Christer Wallström (FP) att föreslå kommunfullmäktige att utse Karin Oscarsson (V), Skarpskyttevägen 18C, Lund, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år 2017.

10 Lunds kommun Kommunstyrelsen 10 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Finanspolicy för Lunds kommun Dnr KS 2012/1016 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde den 27 augusti 2009, 140, en finanspolicy för Lunds kommun. Enligt Finanspolicyn ska den revideras vid behov och godkännas av kommunfullmäktige. Efter detta beslut har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat ett antal fristående beslut på det finansiella området. Mot bakgrund av detta har kommunkontoret föreslagit en revidering av finanspolicyn. Beslutsunderlag Lunds kommuns finanspolicy (Revidering) Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2012, Kommunkontorets arbetsutskotts beslut den 14 januari 2013, 8, Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Lunds kommuns finanspolicy (Revidering) Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

11 11 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Ekonomiavdelningen Uldis Skuja Kommunstyrelsen i Lund Finanspolicy för Lunds kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde , 140, en finanspolicy för Lunds kommun. Enligt finanspolicyn ska den revideras vid behov och godkännas av kommunfullmäktige. Efter detta beslut har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat ett antal fristående beslut på det finansiella området. Mot bakgrund av detta har kommunkontoret föreslagit en revidering av finanspolicyn. Beslutsunderlag Förslag till Lunds kommuns finanspolicy (Revidering). Ärendet Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde , 140, en finanspolicy för Lunds kommun. Enligt finanspolicyn ska den revideras vid behov och godkännas av kommunfullmäktige. Efter detta beslut har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat ett antal fristående beslut på det finansiella området. Dessa fristående beslut föreslås, tillsammans med vissa redaktionella ändringar, inarbetas i finanspolicyn. Genom detta kommer samtliga policybeslut på det finansiella området att vara samlade i ett dokument. Följande beslut avses: C:\Users\000457\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\9TM67DZM\Finanspolicy2012 (2).doc Postadress Besöksadress Telefon vx Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

12 12 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktiges beslut , 249 samt , 167 om utlåning till Fastighets AB Lund Arena. Kommunstyrelsens beslut att maxgränsen för placeringar i strukturerade produkter utan full kapitalgaranti sätts till 20 % av totala placeringar i strukturerade produkter. Kommunfullmäktiges beslut , 34, om låneram för Lunds kommuns utlåning till kommunalförbundet VA SYD. Kommunfullmäktiges beslut , 78, om vidareutlåning till Lunds Kommuns Fastighets AB(LKF). Kommunfullmäktiges beslut , 83 om utlåning till Lunds kommuns Parkerings AB. Kommunstyrelsens beslut , 271, om rating av Lunds kommun. Kommunfullmäktiges beslut samt om kommunens borgen till LKF. Kommunstyrelsens beslut , 359 att LKF ska administrera kommunens certifikatprogram i enlighet med upprättat avtal mellan kommunen och LKF. Förslag till beslut Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att bilagda Lunds kommuns finanspolicy (Revidering) fastställs. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Uldis Skuja Ekonomidirektör C:\Users\000457\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\9TM67DZM\Finanspolicy2012 (2).doc Postadress Besöksadress Telefon vx Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

13 13 Lunds Kommuns Finanspolicy (Revidering) Beslutad av kommunfullmäktige XXX

14 14 Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt Bakgrund Syfte Övergripande målformulering Finanspolicyns omfattning Giltighet och uppdateringar Organisation och ansvarsfördelning Organisation Ansvarsfördelning Kommunfullmäktiges ansvar Kommunstyrelsens ansvar Kommundirektörens ansvar Ekonomidirektörens ansvar Avdelningschef för ekonomiservice ansvar Majoritetsägda bolags styrelser och VD:ars ansvar Lunds kommuns fastighets AB Kapitalförvaltning Övergripande mål Avkastningskrav Tidsperspektiv Förutsättningar Motparter Förvaring av värdepapper Förvaltare Risk Valutarisk Kreditrisk och återlån Likviditetsrisk Exponering mot aktiemarknaden Derivatinstrument i kapitalförvaltningen Övrigt Etik portföljen Tillgångsallokering Ränteportföljens sammansättning Förvaltningsstruktur Geografisk allokering Limiter Tillåtna Värdepapper Räntebärande värdepapper Likvida medel Aktier Alternativa investeringar Värdepappersfonder Strukturerade instrument Val av jämförelseindex Rebalansering Värdesäkring av aktieinnehav Likviditetshantering Allmänt Målformulering Koncernkonto Placering av överskottslikviditet Likviditetsrisk...13 Lunds Kommun 2

15 Likviditetsplanering och Likviditetsreserv Upplåning och Utlåning Målformulering Utlåning till Majoritetsägda bolag och Kommunförbund Marknadsmässigt marginalpåslag Tillåtna instrument Risker inom upplåning Finansieringsrisk och refinansieringsrisk Leasing ränterisker och valutarisker i upplåningen Definition och synsätt Ränterisker i upplåningen Normportfölj och limiter för Nettoportföljen Valutarisk i upplåningen Derivatinstrument Derivatinstrument Limiter Motpartsrisk Kommunal borgen Omfattning Riskbedömning Försäkringar Borgensavgift Uppföljning och redovisning Ränte- och amorteringsfria lån Intern kontroll Rapportering och uppföljning Bilaga 1 Kapitalförvaltning Bilaga 2 Upplåning och likviditetsreserv Bilaga 3 Kreditlimiter och borgensramar till majoritetsägda bolag och kommunförbund Bilaga 4 Rapportering Bilaga 5 Definitioner av begrepp inom finansmarknaden Finanspolicy revisionshistorik Datum Av Beskrivning XX US XX US Policy antagen av KF 140 Lunds Kommun 3

16 16 1 ALLMÄNT 1.1 BAKGRUND Enligt kommunallagen skall kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Vidare säger lagen att; Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I enlighet med gällande lagstiftning och med syftet att tydliggöra förvaltningsuppdraget avseende hantering av kommunens finanser har Lunds Kommun upprättat denna finanspolicy. 1.2 SYFTE Finanspolicyns syfte är att vara ett övergripande ramverk för riktlinjer, regler och målsättning för finansverksamheten som ska bedrivas i kommunen. Policyn omfattar kapitalförvaltning, likviditetshantering, upplåning, utlåning, ränteriskhantering samt borgen. 1.3 ÖVERGRIPANDE MÅLFORMULERING Kommunen skall via en effektiv finansförvaltning avseende kapitalförvaltning, likviditetshantering, upplåning, utlåning, ränteriskhantering och borgen, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för målsättning, riskramar, riktlinjer och begränsningar fastlagda i finanspolicyn. Finansverksamheten skall kännetecknas av affärsmässighet med utnyttjande av konkurrensen på finansmarknaden, en snabb och smidig beslutsgång samt fortlöpande uppföljning. 1.4 FINANSPOLICYNS OMFATTNING Finanspolicyn beslutas i kommunfullmäktige. Den omfattar den finansverksamhet som bedrivs inom Lunds Kommun. Dessutom omfattas samtliga majoritetsägda kommunala bolag av Likviditetshantering avsnitt 4, Ansvarsfördelning avseende likviditetsprognoser (punkten 2.2.6), samt Utlåning till majoritetsägda bolag och kommunalförbund (punkten 5.2). 1.5 GILTIGHET OCH UPPDATERINGAR Finanspolicyn ska revideras årligen eller vid behov och godkännas av kommunfullmäktige. Lunds Kommun 4

17 17 2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 2.1 ORGANISATION Kommunkontorets ekonomiavdelning ansvarar för kommunens samordning av likviditetshantering, kapitalförvaltning, upplåning, utlåning, ränteriskhantering samt borgen. 2.2 ANSVARSFÖRDELNING KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR Fastställa finanspolicyn efter förslag från kommunstyrelsen. Följa utvecklingen av finansverksamheten genom årsbokslut och övrig finansiell rapportering. Besluta om ram för kommunens externa upplåning. Besluta om enskilt borgensåtagande och borgensramar för majoritetsägda bolag samt uttagande av eventuell borgensavgift. Besluta om utlåning till majoritetsägda bolag och kommunalförbund utanför utnyttjande av koncernkontokredit. Kommunfullmäktige delegerar det operativa ansvaret för finanshanteringen till kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR Ansvara för medelsförvaltningen. Årligen ompröva policyn med dess risklimiter och informera kommunfullmäktige om det finns behov av att göra ändringar i befintlig policy och risklimiter. Besluta om tecknande av samt uppsägning av avtal om kreditrating. Fastställa och fördela lånelimiter för majoritetsägda bolag samt besluta om publika låneprogram och nya upplåningsformer. Löpande följa kommunens risktagande via fortlöpande rapportering. Kommunstyrelsen delegerar det löpande ansvaret för finansverksamheten till kommundirektören KOMMUNDIREKTÖRENS ANSVAR Ytterst ansvara för de strategiska ekonomiska frågorna inom kommunen. Följa utvecklingen inom finansverksamheten samt ta del av den fortlöpande finansiella rapporteringen. Besluta om tillfälliga avvikelser från finanspolicyn pga. risker som inte förutsetts eller omfattas av finanspolicyn, samt snarast rapportera varje avvikelse från finanspolicyn och incidenter i verksamheten till kommunstyrelsen. Lunds Kommun 5

18 EKONOMIDIREKTÖRENS ANSVAR Löpande hantera och samordna finansverksamheten inom kommunkoncernen i enlighet med finanspolicy och dess risklimiter. Bereda ärenden inom det finansiella området som vidaredelegerats av kommundirektören. Löpande följa och vid behov föreslå förändringar i finanspolicyn, riskhanteringsstrategier samt limiter. Tillhandahålla den rapportering och information avseende finansverksamheten som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift. Besluta om utlåning till kommunala bolag och kommunalförbund inom av kommunfullmäktiga fastställda låneramar. Besluta om tecknande och uppsägning av leasingavtal. Besluta om placeringar i värdepapper i enlighet med finanspolicy och dess risklimiter. Underteckna kundavtal för derivattransaktioner samt efterföljande derivatkontrakt AVDELNINGSCHEF FÖR EKONOMISERVICE ANSVAR Vara en verksam kontrollfunktion och följa upp att genomförda affärer görs inom ramen för limiter, och att räntor och utdelningar mm. är i enlighet med affärsavsluten. Löpande hantera koncernkontostrukturen. Löpande sammanställa likviditetsprognoser. Som ersättare till Ekonomidirektören, underteckna kundavtal för derivattransaktioner samt efterföljande derivatkontrakt MAJORITETSÄGDA BOLAGS STYRELSER OCH VD:ARS ANSVAR Att i enlighet med ägardirektiv och företagspolicy ansvara för att: Tillhandahålla den rapportering och information som behövs för att ekonomiavdelningen ska kunna hantera koncerngemensam likviditetshantering LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB Ansvarar för administration av certifikatprogram i enlighet med upprättat avtal mellan kommunen och Lunds kommuns fastighets AB. Lunds Kommun 6

19 19 3 KAPITALFÖRVALTNING 3.1 ÖVERGRIPANDE MÅL Kapitalförvaltningens syfte är att långsiktigt minska likviditetsbelastningen av framtida pensionsförpliktelser. För att möta detta åtagande är den övergripande målsättningen att på ett effektivt sätt ta tillvara på tillväxten på de globala finansiella marknaderna. 3.2 AVKASTNINGSKRAV Utifrån Kommunens åtagande och riskacceptans att säkerställa framtida pensionsutbetalningar, givet Kommunens nuvarande förutsättningar, bör ett avkastningskrav i reala termer fastställas. Detta avkastningskrav skall ses långsiktigt men bör utvärderas varje år för att säkerställa att det överensstämmer med Kommunens långsiktiga strategi samt marknadens förutsättningar. Avkastningskravet återfinns i bilaga TIDSPERSPEKTIV Mot bakgrund av Kommunens långsiktiga åtagande skall kapitalförvaltningen av Kommunens portfölj vara av långsiktig karaktär. 3.3 FÖRUTSÄTTNINGAR Detta avsnitt beskriver generellt vilka begränsningar som reglerar Kommunens medelsförvaltning MOTPARTER Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 2 kap. 2 p.4 Lag om värdepappersmarknaden (2007:528) 1. Utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis vid nyemissioner FÖRVARING AV VÄRDEPAPPER Portföljens tillgångar skall förvaras hos: Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap. 2 p.1 Lag om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 1 Tidigare 1 kap 3 p.4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (upphävd) 2 Tidigare 3 kap 4 p.2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (upphävd) Lunds Kommun 7

20 20 Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ FÖRVALTARE Förvaltare kan vara intern och/eller extern. Med intern förvaltare avses av Kommunen utsedd tjänsteman. Med extern förvaltare avses juridisk person som enligt Kommunens direktiv administrerar Kommunens kapital. Extern förvaltare som anlitas skall uppfylla kraven om godkänd motpart enligt Motparter. 3.4 RISK Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå och en lägre risk erhålls på bekostnad av en lägre förväntad avkastning. Mot bakgrund av portföljens långsiktiga karaktär är Kommunen mindre känslig för svängningar i tillgångarnas värde. För att minska portföljens risk gäller begränsningarna i detta kapitel. Portföljens risk regleras härutöver praktiskt genom tillgångsallokering och limiter VALUTARISK Utgångspunkten vid förvaltning av Kommunens portfölj är att begränsa valutarisken i förhållande till Kommunens åtagande. Av den totala portföljen får maximalt 20 % placeras i värdepapper denominerade i utländsk valuta utan valutasäkring KREDITRISK OCH ÅTERLÅN För att minska risken att låntagaren inte fullgör sina betalningsförpliktelser skall begränsningar gälla vid placering i räntebärande värdepapper samt strukturerade instrument. Tabellerna 1 till 3 i bilaga 1 visar lägsta godkända rating LIKVIDITETSRISK Investeringar ska i huvudsak göras i värdepapper som håller god likviditet, d v s där avslut kan göras på kort notis och där skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger 10 %. Undantag från detta är strukturerade instrument EXPONERING MOT AKTIEMARKNADEN Aktieportföljen skall vara globalt diversifierad och motsvara vikterna för de geografiska zonernas marknadsvikter enligt tabell 7 i bilaga DERIVATINSTRUMENT I KAPITALFÖRVALTNINGEN Med derivatinstrument avses optioner, terminer och swapavtal, avseende tillgångar i vilka placeringar får ske enligt denna policys kapitalförvaltningsdel. Utnyttjandet av derivatinstrument kan användas för att minska risken i portföljen genom att t.ex. valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en underliggande tillgång. Positioner i dessa typer av instrument kan dock medföra en ökad risk i portföljen om de används på Lunds Kommun 8

21 21 ett felaktigt sätt. För att minska dessa risker gäller följande begränsningar för utnyttjande av derivatinstrument i förvaltningen Allmänt En position i derivatinstrument får ej vara så stor att ett köp eller en försäljning av underliggande instrument skulle medföra att övriga limiter i finanspolicyn överskrids Motparter Derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har en rating enligt tabell 3 i Bilaga Valutor För att värdesäkra portföljens tillgångar får förvaltaren handla med options- och terminsavtal avseende valuta mot svenska kronor ÖVRIGT Blankning av enskilda värdepapper är ej tillåten 3. Utlåning av innehavda värdepapper är ej tillåten. Upplåning för investering i värdepapper är ej tillåtet. Stora exponeringar, högst 10 % får exponeras mot en enskild emittent. Undantag görs för svenska staten, Svensk Exportkredit och Kommuninvest. 3.5 ETIK Miljöteknik är en viktig fråga inom kommunen. Kommunen ser gärna att investeringar i miljöteknik premieras inom ramen för finanspolicyns bestämmelser. Kommunen tillåter av etiska skäl inte investering i företag där 10 % eller mer av verksamheten har produktion och/eller försäljning av krigsmaterial, pornografi, tobaksvaror eller alkoholvaror. Ambitionen skall vidare vara att direktinvestering inte heller tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är; Konventioner om de mänskliga rättigheterna Barnkonventionen ILO-konventionerna Internationella miljökonventioner 3.6 PORTFÖLJEN En portfölj är en samling värdepapper med olika egenskaper vad gäller avkastning och risk. En effektivt sammansatt portfölj skapar lägre risk än de enskilda tillgångarna var för sig. Nedan redogörs för hur Kommunens portfölj skall vara sammansatt. 3 Blankning är endast tillåtet inom ramen för en förvaltningsstrategi, t.ex. inom Alternativa investeringar. Lunds Kommun 9

22 TILLGÅNGSALLOKERING Tillgångsallokeringen uttrycks som en normalportfölj vilken speglar Kommunens strategi i kapitalförvaltningen. Detta motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tiden. Denna normalportfölj ska löpande prövas och uppdateras. I förvaltningen av placeringstillgångarna eftersträvas en fördelning av tillgångsslagen enligt tabell 4 bilaga 1. Avvikelser från denna fördelning kan från tid till annan förekomma p.g.a. tillgångsslagens marknadsutveckling. Tillgångsallokeringen ska baseras på tillgångarnas marknadsvärden. För limiter se 3.7 Limiter och bilaga RÄNTEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING För att diversifiera inflationsrisken i förvaltningen skall den räntebärande portföljen utgöras av såväl nominella som reala räntebärande värdepapper. Med reala räntebärande värdepapper avses obligationer där avkastningen är inflationsskyddad. Allokeringen mellan nominella och reala värdepapper går att utläsa i tabell 5 i bilaga Duration Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Begreppet duration används för att ange en tillgångs räntekänslighet. I tabell 6 i bilaga 1 återfinns normalportföljens duration FÖRVALTNINGSSTRUKTUR Portföljen skall förvaltas utifrån Kommunens uppställda mål samtidigt som en kostnadseffektiv lösning eftersträvas. Portföljen skall även utformas så att risker som inte förväntas ge bidrag till avkastningen ej får förekomma. Mot bakgrund av detta skall: aktieportföljen till största delen (minst 60 %) förvaltas indexnära 4 ränteportföljen förvaltas indexnära strategisk allokering mellan tillgångsslagen ej överlåtas till förvaltare utan regleras i finanspolicyn endast en förvaltare per geografisk region anlitas GEOGRAFISK ALLOKERING Ränteportföljen skall placeras i SEK-denominerade räntebärande värdepapper. I förvaltningen av aktieportföljen antas en riskneutral portföljstruktur vad gäller den geografiska allokeringen. Denna skall baseras på respektive regions aktuella marknadsvikt i MSCI World Index, se tabell 7 i bilaga 1, med undantaget att andelen svenska aktier får överviktas. 3.7 LIMITER Limiterna för tillgångsslagen anger hur stor del av portföljens totala marknadsvärde som maximalt får/minimalt måste utgöras av respektive tillgångsslag. Limiterna specificeras i tabell 4 i bilaga 1. 4 Indexförvaltning till låg kostnad Lunds Kommun 10

23 23 Limiterna för den räntebärande portföljen anger de gränser inom vilka durationen för den nominella delen respektive den reala delen måste hållas. Limiterna specificeras i tabell 6 i bilaga TILLÅTNA VÄRDEPAPPER RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Kommunens ränteportfölj skall i första hand investeras i återlån. I övrigt skall det placeras i enlighet med tabell 1, 2 och 5 i bilaga LIKVIDA MEDEL Likvida medel definieras som medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper AKTIER Kommunen får endast investera i aktier som är börsnoterade, det vill säga som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet. Vid nyemissioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att avsikten är att aktierna omgående skall börsnoteras ALTERNATIVA INVESTERINGAR Alternativa investeringar är tillgångar som uppvisar låg korrelation med tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper. Genom att investera i alternativa placeringar med en låg korrelation kan den totala portföljrisken reduceras VÄRDEPAPPERSFONDER Placering får ske i fonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och vars placeringsinriktning överensstämmer i allt väsentligt med bestämmelserna i denna policy. Vid placering i värdepappersfond skall portföljens limiter om tillgångsslagens andelar beaktas enligt bilaga STRUKTURERADE INSTRUMENT Som alternativ till direkt investering i enskilda värdepapper kan investering göras i s.k. strukturerade instrument. Vid köp av strukturerade instrument, såsom Indexcertifikat, Aktieindexobligationer eller liknande, skall emittenten ha låg kreditrisk, se tabell 3 i bilaga 1. För att kreditrisknivån ska gälla utesluts SPVs 5 som emittenter. Vid placering i strukturerade instrument skall portföljens limiter om tillgångsslagens andelar beaktas enligt bilaga 1. Härvid betecknas exempelvis en aktieindexobligation tillhöra aktieportföljen. Den maximala andelen av portföljen som får placeras i strukturerade produkter utan full kapitalgaranti framgår av bilaga 1. 5 SPV Special Purpose Veichle, ett bolag konstruerat specifikt för en finansiell lösning ex. att ge ut en obligation. Lunds Kommun 11

24 VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. De jämförelseindex som används för aktieportföljen skall i samtliga fall beräknas inklusive återinvesteringar av utdelningar. I de fall då delar av aktieportföljen är kapitalgaranterad kan om så önskas en kompletterande riskjämförelse utföras, då aktieportföljen kommer vara av lägre risk än valt jämförelseindex. Vid val av jämförelseindex för ränteportföljen skall hänsyn tas till att en del av portföljen skall utgöras av reala värdepapper. I tabell 8 och 9 i bilaga 1 specificeras de jämförelseindex som under nuvarande allokeringspolicy ska användas REBALANSERING Portföljen ska kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen rebalanseras snarast möjligt. Vid rebalansering skall justering göras så att innehavet åter motsvarar den andel som specificerats i normalportföljen VÄRDESÄKRING AV AKTIEINNEHAV För aktieinnehav i form av strukturerade produkter finns möjligheter till värdesäkring. För en långsiktigt hållbar strategi skall specifikt aktieinnehav som skall värdesäkras ha uppnått ackumulerad förväntad avkastning, beaktat kostnader för värdesäkringen. Hänsyn skall alltså tas till hur innehavets marknadsvärdeutveckling varit sedan dess start. Lunds Kommun 12

25 25 4 LIKVIDITETSHANTERING 4.1 ALLMÄNT Kommunkontorets ekonomiavdelning har som uppgift att samordna och hantera kommunkoncernens samlade likviditet på central nivå via koncernkontostrukturen. 4.2 MÅLFORMULERING Tillgången på likvida medel i koncernen skall planeras på ett sådant sätt att: Placering av medel och upplåning optimeras. En god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen. Målen kan uppnås genom att koncernens betalningsströmmar kartläggs väl i likviditetsplaner. En väl fungerande likviditetsplanering ger förutsättningar för en god betalningsberedskap, indikationer om lämplig tidpunkt att lösa krediter samt handlingsfrihet vid placering av likvida medel. 4.3 KONCERNKONTO Alla majoritetsägda bolag inom kommunkoncernen ingår i koncernkontostrukturen avseende likvida medel och betalningsströmmar. Den dagliga hanteringen av centralkontot i kontostrukturen sköts av ekonomiavdelningen. 4.4 PLACERING AV ÖVERSKOTTSLIKVIDITET Överskottslikviditet ska först och främst användas för att amortera skulder. Placering av överskottslikviditet får sedan ske enligt följande: I kortfristig utlåning till majoritetsägda bolag. I kortfristiga finansiella instrument som innehar lägst K-1/P-1 rating. 4.5 LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisken uppstår när en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig kostnadsökning eller att vid visst tillfälle inte kunna fullgöra åtaganden som förväntas vid normal betalningsberedskap. Likviditetsriskerna begränsas genom: Likviditetsplanering Matchning av planerade in- och utbetalningar samt eventuella finansieringsbehov 4.6 LIKVIDITETSPLANERING OCH LIKVIDITETSRESERV Likviditetsbehovet i ett längre perspektiv ska beräknas årligen i samband med att budgeten uppdateras. Likviditetsprognoser ska upprättas löpande och aktivt följas upp. Lunds Kommun 13

26 26 I syfte att hantera likviditetsvängningar och störningar på kapitalmarknaden ska kommunen ha tillgång till likvida medel i form av egen likviditet och/eller outnyttjad del av kreditlöften. Likviditetsreservens beloppsstorlek framgår i bilaga 2. Med egen likviditet avses placerade medel som kan frigöras med likvid inom tre bankdagar. Lunds Kommun 14

27 27 5 UPPLÅNING OCH UTLÅNING 5.1 MÅLFORMULERING Vid upplåning ska låneformer väljas så att kravet på låg risk tillgodoses och att en så låg finansieringskostnad som möjligt eftersträvas. All utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas. Lunds kommun har som ambition att utnyttja olika typer av upplåningsinstrument. 5.2 UTLÅNING TILL MAJORITETSÄGDA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND Utlåning till majoritetsägda bolag och kommunalförbund sker genom beviljade koncernkontokrediter alternativt som bilaterala lån. I bilaga 3 finns specificerat vilka limiter som gäller för kommunens utlåning till majoritetsägda bolag och kommunalförbund avseende bolagens utnyttjande av koncernkontokredit. Utlåning i form av bilaterala lån till bolag där det ej finns beslutade borgens- och låneramar beslutas enskilt i vart fall av kommunfullmäktige, se bilaga 3, punkt MARKNADSMÄSSIGT MARGINALPÅSLAG Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor. Prissättningen ska vara transparent och bestå av en underliggande marknadsränta för kommunkoncernens finansiering och ett marginalpåslag. Vid borgen ska en motsvarande marknadsmässighet eftersträvas (se även punkten 8.4). 5.3 TILLÅTNA INSTRUMENT Upplåning får ske genom: Svenska staten Bank eller bankägt finansbolag Svenska försäkringsbolag Svenska kommuner och landsting Kommuninvest i Sverige AB Certifikatprogram, obligationer och motsvarande 5.4 RISKER INOM UPPLÅNING FINANSIERINGSRISK OCH REFINANSIERINGSRISK Finansieringsrisken består i att likvida medel inte kan erhållas i rätt tid, alternativt leder i upplåningen till en påtaglig kostnadsökning. Finansieringsrisken och kostnaden för densamma beror dels på kommunens kreditvärdighet, det allmänna kreditläget samt tillgång och efterfrågan på likvida medel i marknaden. Refinansieringsrisk innebär att det i vissa situationer kan vara svårt att till fördelaktiga villkor placera om stora volymer lån. För att i möjligaste mån begränsa finansierings- och refinansieringsrisken bör kommunen göra följande: Lunds Kommun 15

28 28 Hålla en spridd förfallostruktur på upplånade medel, högst 50 % av lånen, med beaktande av tecknade kreditlöften, bör förfalla inom ett år. Förfallostrukturen bör ta hänsyn till den s.k. matchningsprincipen vilket betyder att utlåning till majoritetsägda bolag ska i möjligaste mån matchas av extern upplåning. Den genomsnittliga konverteringstiden i låneportföljen bör aldrig understiga 2 år. Kommunen ska ha 2 till 4 leverantörer av finansiering. Ingen enskild långivare, undantaget Kommuninvest, bör långsiktigt ha mer än 40 % av den totala lånevolymen. Kreditlöften ska vara förlängda eller upphandlade senast 3 månader innan kreditlöftesavtalets utgång. Undvika låneförfall vid årsskiften. Hålla tillgängliga medel och kreditutrymmen på en sådan nivå att kommunen tillförsäkras en god betalningsberedskap. Följa utvecklingen på finansmarknaden och hålla löpande kontakt och informationsutbyte med de aktörer som sitter nära penningmarknaden. Med kreditlöften avses checkkredit och kreditlöften med avtalad marginal. 5.5 LEASING All finansiell leasing jämställs med upplåning och hanteras av Ekonomiavdelningen. Avtal om finansiell leasing får ej tecknas utan godkännande av Ekonomiavdelningen. Lunds Kommun 16

29 29 6 RÄNTERISKER OCH VALUTARISKER I UPPLÅNINGEN 6.1 DEFINITION OCH SYNSÄTT Ur kommunens synvinkel innebär ränterisk framför allt högre räntekostnader och försämrat resultat p.g.a. högre marknadsräntor. Dock kan det även innebära risk för kommunen att välja allt för hög andel fast räntebindning och därmed riskera för höga räntekostnader i ett scenario med uthålligt låga rörliga räntor. För att hantera ovanstående riskfaktorer ska kommunen, för nettoportföljen, välja en strategi för ränteriskhantering i form av den kombination av fast och rörlig ränta samt derivatinstrument som bäst gynnar kommunen utifrån kommunens specifika förutsättningar. Nettoportföljen definieras som skillnaden mellan kommunens upp- och utlåning. 6.2 RÄNTERISKER I UPPLÅNINGEN NORMPORTFÖLJ OCH LIMITER FÖR NETTOPORTFÖLJEN Strategin för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallostruktur för räntebindningen kombinerat med derivatinstrument. Kombinationen av räntebindning och räntederivat bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj. Normportföljens utseende beslutas av kommunfullmäktige och ska vara en avvägning av kort räntebindning för långsiktigt låg räntekostnad och lång räntebindning för ökad stabilitet i räntekostnader. Denna avvägning bestäms av räntemarknadens förutsättningar, kommunens förmåga att klara perioder med höga räntor och av kommunfullmäktiges uppfattning om önskad risknivå. Handlingsfriheten för ekonomidirektören avseende den verkliga portföljen i förhållande till normportföljen ska anges genom en maximal avvikelse (en limit) från normportföljens förfallostruktur. Normportföljen och ränteriskmandat beskrivs i bilaga 2. Ekonomidirektören ska löpande utvärdera om förutsättningarna har förändrats på så sätt att normportföljen bör omprövas. 6.3 VALUTARISK I UPPLÅNINGEN Valutarisker ska undvikas. Valutalån får upptas förutsatt att dessa samtidigt valutasäkras med derivatinstrument Lunds Kommun 17

30 30 7 DERIVATINSTRUMENT 7.1 DERIVATINSTRUMENT Endast sådana derivatinstrument eller kombinationer av instrument där ekonomidirektören har god insikt om instrumentens funktion, prissättning och risker får användas. Användandet av derivatinstrument förutsätter också administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. Derivatinstrument får endast användas till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRAkontrakt, swappar, optioner och kombinationer av dessa instrument för att hantera ränte- och valutarisker. 7.2 LIMITER För att bibehålla flexibilitet och handlingsberedskap ska ekonomidirektören så långt det är möjligt tillse att kommunen har outnyttjade utrymmen, limiter, för derivattransaktioner hos aktuella motparter. 7.3 MOTPARTSRISK Med motpartsrisk avses risken för att kommunens motpart, med vilken gjorts derivattransaktioner, inte kan fullfölja sina åtaganden enligt träffat avtal. Kommunen ska sträva efter att sprida motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen ska göras avseende nettoexponering och kommunens totala engagemang i motparten ska beaktas. Kommunen får göra derivataffärer med de motparter och de belopp som specificeras i bilaga 2. Lunds Kommun 18

31 31 8 KOMMUNAL BORGEN Kommunen har enligt lag möjlighet att ingå borgen för företag och organisationer gällande ändamål som hör till kommunens kompetensområde. Kommunfullmäktige beslutar om enskilda borgensåtaganden och borgensramar för majoritetsägda bolag. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare än kommunens majoritetsägda företag. 8.1 OMFATTNING a) För av kommunen majoritetsägda bolag får borgen omfatta: i) Lån till investeringar. ii) Åtaganden i hyres- eller leasingavtal. Av kommunfullmäktige beslutade borgensramar framgår i Bilaga 3. b) För av kommunen delägda bolag får borgen omfatta: i) Andel i åtaganden enligt vad som regleras i konsortialavtal eller motsvarande avtal med annan delägare. c) För andra företag eller organisationer får borgen omfatta: i) Efter kommunens bedömande för investering i byggnad och/eller mark eller för åtagande i lokalhyres- eller arrendeavtal. Ändamålet ska företrädesvis avse verksamhet inom skola, social- eller fritidsverksamhet, vilken enligt lag eller tradition åligger eller handhas av kommunen. I princip ska kommunen vara beredd att driva verksamheten vidare i den mån denna upphör under borgenstiden. Vid investeringar ställs ett krav på att borgenstagaren gör en i förhållande rimlig egen insats i projektet. d) Utöver hittills lämnade utfästelser får borgen inte utvidgas i nya ärenden gällande: i) Förlustgaranti gentemot bostadslån till småhus. ii) Pensionsutfästelser. 8.2 RISKBEDÖMNING Borgen är en finansiell tjänst under risktagande och får inte lämnas på villkor som motverkar sund konkurrens. Beslut om borgen av kommunfullmäktige skall föregås av ett skriftligt utlåtande från kommunkontorets ekonomiavdelning omfattande: Bedömning av borgenstagarens förutsättningar att fullfölja sina åtaganden. Lunds Kommun 19

32 32 För beslut om borgen enligt 8.1 b) och c) skall utlåtandet även omfatta: Analys av investerings- och driftkalkyler för avsedd borgensperiod. Klarläggande av vad borgenstagaren har att lämna kommunen som säkerhet för ett borgensåtagande, där denna tillgång skriftligen skall överlåtas till kreditgivaren som säkerhet för den kredit som kommunen har borgensansvar för, alternativt att borgenstagaren skriftligen förbinder sig att inte pantsätta tillgången. 8.3 FÖRSÄKRINGAR Kommunen har som borgensman också intresse av att varje investering som finansieras med kommunal borgen som säkerhet för lånen är betryggande försäkrad. Därför skall alla borgensåtaganden med investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att borgenstagaren skall hålla investeringen försäkrad under hela åtagandetiden. 8.4 BORGENSAVGIFT Borgensavgiften ska fastställas enligt affärsmässiga principer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar löpande om borgensavgiftens storlek. 8.5 UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING Borgenstagaren skall lämna de rapporter och uppgifter kommunen begär. Kommunen redovisar sina borgensåtaganden i erforderliga register hos Ekonomiavdelningen samt i årsredovisningen. 8.6 RÄNTE- OCH AMORTERINGSFRIA LÅN Utöver hittills lämnade ränte- och amorteringsfria lån medger kommunen inte några nya ränte- och amorteringsfria lån. Lunds Kommun 20

33 33 9 INTERN KONTROLL För att minska administrativa risker vid transaktioner gällande upplåning, räntebindning, placering och derivataffärer ska ett internt beslutsunderlag innehållande samtliga överenskomna villkor upprättas. I beslutsunderlaget ska motivet till transaktionen framgå. Underlaget ska undertecknas av den person som genomförde affären. Ytterligare en person ska underteckna detta beslutsunderlag direkt efter att affären gjorts. Denne ska kontrollera att gjord affär följer de riktlinjer som finanspolicyn föreskriver. Beslutsunderlaget ska sedan arkiveras. De affärshandlingar som upprättas eller erhålles och skickas till motpart ska undertecknas enligt kommunens delegationsordning. Samtliga avtal, affärsbekräftelser och andra externa handlingar från affärsmotparter ska adresseras direkt till ekonomiservice. Ekonomiservice ska tillsammans med de behöriga personer som undertecknade beslutsunderlaget tillse att de inregistrerade uppgifterna i finans- och redovisningssystemet överensstämmer med beslutsunderlaget och erhållna handlingar från affärsmotpart. En löpande avstämning av finanssystem och redovisningen ska ske. Ekonomiavdelningen ska ha system för att kunna hantera låne- och placeringsportföljen på ett tillfredsställande sätt. Lunds Kommun 21

34 34 10 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING Det övergripande syftet med rapportering och uppföljning är att kontrollera efterlevnaden av policyn och att de uppsatta målen nås inom ramen för riktlinjerna i Finanspolicyn. Syftet är också att ge beslutsfattare relevant information om de placerade medlens avkastning och riskexponering, samt att åtgärder kan vidtagas vid eventuella avvikelser. I bilaga 4 specificeras vilka rapporter som ska lämnas. Lunds Kommun 22

35 35 Bilaga 1 Kapitalförvaltning 1. Avkastningskrav: Det årliga reala avkastningskravet på kapitalförvaltningen bör vara 4 %. 2. Limiter kreditrisk räntebärande placeringar: Korta räntebärande placeringar (upp till 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % A-1, K1 och/eller P A-2 och/eller P-2-20 Tabell 1 - Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moody s. 6 Långa räntebärande placeringar (överstigande 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % AAA/Aaa AA/Aa - 75 A/A - 30 BBB/Baa2-10 Tabell 2 Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moody s. Strukturerade instrument och Derivat RATING FÖRDELNING Min % Max % AAA/Aaa AA/Aa A/A - 10 Tabell 3 - Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moody s. 3. Normalportfölj tillgångar och limiter: TILLGÅNGSSLAG ALLOKERING LIMITER Normal (%) Min (%) Max (%) Aktier Räntebärande värdepapper Alternativa investeringar Tabell 4 Strategisk Tillgångsallokering Maxgränsen för placeringar i strukturerade produkter utan full kapitalgaranti uppgår till 20 % av totala placeringar i strukturerade produkter. 6 Vid så kallad split rating gäller andelarna för den lägsta ratingnivån. Ratingkrav ersätts av statlig garanti/borgen om sådan föreligger. Lunds Kommun 23

36 36 4. Normalportfölj och limiter räntebärande tillgångar: TYP AV RÄNTEBÄRANDE ALLOKERING VÄRDEPAPPER Norm (%) Min (%) Max (%) Nominella Reala Tabell 5 Fördelning räntebärande värdepapper Ränteportföljens sammansättning påverkas dock av det interna återlånet, vilket resulterar att detta blir enbart aktuellt när behovet av återlån är tillgodosett. Den genomsnittliga durationen i ränteportföljen skall motsvara durationen för ränteportföljens jämförelseindex, vilket innebär att den genomsnittliga durationen för den nominella delen av portföljen i normalfallet skall vara ca 3 år och för den reala delen av portföljen ca 10 år. RÄNTEBÄRANDE DURATION DURATIONSLIMITER Normal (år) Min (år) Max (år) Nominella Reala Tabell 6 5. Normalportfölj och limiter aktier: Aktuell övervikt för Sverige är 20 % AKTIER FÖRDELNING Normal (%) Min (%) Max (%) Sverige Europa exkl. Sverige USA Japan Pacific exkl. Japan Emerging Markets Totalt 100 Tabell 7 Baserat på vikter för MSCI World Index per , förutom övervikt Sverige. 6. Jämförelseindex: Följande index skall användas för utvärdering av aktieportföljen: Marknad Jämförelseindex Vikt Sverige SIX Return Index SIXRX 20% Utländska aktier MSCI World Total Return Net 80% Tabell 8 Nedanstående index skall användas för utvärdering av ränteportföljen: Marknad Jämförelseindex Vikt Realränteobligationer OMRX Real 50 % Nominella Obligationer OMRX Total 50 % Tabell 9 För utvärdering av alternativa placeringar skall huvudregeln vara att jämförelseindex i rimlig grad skall motsvara underliggande tillgång. I de fall då ett sådant jämförelseindex inte är relevant skall jämförelseindex utgöras av exempelvis riskfri ränta + 2 % -enheter. Lunds Kommun 24

37 37 Bilaga 2 Upplåning och likviditetsreserv 1. Ränteriskhantering i kommunens nettoportfölj: Den av kommunfullmäktige fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer nedan. Intervall < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år > 10 år Normportfölj (%) Maximal andel förfall (%) Minimal andel förfall (%) Motparter derivat: Motparter Limit 1: marknadsvärde per motpart Nordiska banker med en minimum rating, A- (S&P) or A3 (Moody s) Banker med en minimum rating, AA- (S&P) or Aa 3 (Moody s) Limit 2: nominell volym per motpart 30 MSEK 500 MSEK 20 MSEK 300 MSEK Om limiten överstigs betyder det att inga nya affärer får göras med den motparten, däremot behöver inte befintliga positioner stängas. Om Lunds kommun även har en skuld till motparten och kvittningsprincipen gäller i händelse av konkurs får derivatexponeringen avseende nominellt belopp och marknadsvärde ökas med skuldbeloppet, dock max till den dubbla beloppsgränsen enligt tabellen ovan. Det åligger i detta fall ekonomidirektören att tillse att skuld och fordran ligger hos samma juridiska person och att kvittningsprincipen gäller. 3. Likviditetsreserv: Egen likviditet och outnyttjad del av kreditlöften bör uppgå till 15 % av befintlig låneportfölj samt 25 % av kommande 12-månaders nyupplåningsbehov, dock minst 100 Mkr. Lunds Kommun 25

38 38 Bilaga 3 Kreditlimiter och borgensramar till majoritetsägda bolag och kommunförbund 1. Borgens- och låneramar för kommunens majoritetsägda bolag och kommunalförbund: Majoritetsägda bolag och Borgens- och låneram Beslut Kommunfullmäktige kommunförbund Lunds Energi AB 0 Mkr - Lunds Kommuns Fastighets AB Mkr KF , 175 Lunds Kommuns Parkerings AB 0 Mkr - 2. Koncernkontolimiter för kommunens majoritetsägda bolag och kommunförbund: Majoritetsägda bolag och Kreditlimit Särskilda villkor kommunförbund Lunds Energi AB 120 Mkr - Lunds Kommuns Fastighets AB 175 Mkr - Lunds Kommuns Parkerings AB 100 Mkr - Efter framställan från bolagen kan ekonomidirektören besluta om höjning av kreditlimiterna under kortare perioder, max 30 dagar. 3. Utlåning till kommunens majoritetsägda bolag och kommunförbund genom särskilda kommunfullmäktigebeslut: Majoritetsägda bolag och Max Lånevolym Beslut Kommunfullmäktige kommunförbund Fastighets AB Lund Arena 36 Mkr KF , 249 VA SYD 300 Mkr KF , 34 Lunds Kommuns Parkerings AB 30 Mkr KF , 83 Fastighets AB Lund Arena 30 Mkr KF , 167 Lunds Kommun 26

39 39 Bilaga 4 Rapportering Ekonomidirektören skall rapportera enligt följande: Kapitalförvaltning: Varje månad redovisa förvaltade medel till kommunstyrelsen. Vid tertial- och helårsbokslutet redovisa en sammanställning av portföljförvaltningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förvaltare ansvarar för att rapport om placeringarnas fördelning och resultat sänds till ekonomidirektören så snart som möjligt efter varje månadsskifte. Likviditetshantering: Inför budgeten varje år redovisa en långsiktig flerårig likviditetsplan för kommunstyrelsen. Vid tertial- och helårsbokslut redovisa en likviditetsplan för de närmaste tolv månaderna till kommunstyrelsen. Upplåning: Varje månad redovisa nuvarande upplåning samt framtida upplåningsbehov till kommunstyrelsen. Ränteriskhantering och derivat i upplåning: Vid helårsbokslutet redovisa nuvarande ränteriskprofil i förhållande till normportföljen till kommunstyrelsen. Vid helårsbokslutet redovisa utestående derivat i förhållande till motpartslimiter till kommunstyrelsen. Kommunal borgen: Vid helårsbokslutet redovisa utestående kommunalborgen i förhållande till beslutade borgensramar till kommunstyrelsen. Utlåning till majoritetsägda bolag och kommunalförbund: Vid helårsbokslutet redovisa utestående kreditlimiter och krediter i förhållande till beslutade lånelimiter till kommunstyrelsen. All rapportering ska ta sin utgångspunkt i normal- och normportföljer och de krav och limiter som denna policy ställer. I rapporterna ska de vara lätt att utläsa om kommunens finansförvaltning är inom denna policys ramar. Lunds Kommun 27

40 40 Bilaga 5 Administrativ risk Beta Benchmark Blankning Certifikat Direktavkastning Diskretionär förvaltning Diversifiering Duration Effektiv ränta Emittent Enkel ränta Definitioner av begrepp inom finansmarknaden Risken att störningar uppträder inom de administrativa rutinerna. Dessa kan gälla personal, system eller redovisning/internkontroll. Marknadsrisk. Mäter den del av risken som inte kan diversifieras bort. Visar hur en portfölj förväntas röra sig i förhållande till marknaden. Ett jämförelseobjekt för en portföljs avkastning. Benchmark kan ofta vara något specifikt marknadsindex eller kombinationer av index. Blankning eller blanka är en term som innebär att man säljer värdepapper man inte äger, oftast aktier. Praktiskt går det till så att man lånar aktier av ett annat institut så som t ex en fond eller motsvarande och säljer sedan dessa vidare på marknaden kanske i spekulation om att kunna köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris innan man återlämnar aktierna. För detta erlägger man en premie till den utlånande parten samt ersättning för eventuella utdelningar och emissionsrättigheter som utfallit på värdepappret under låneperioden. Räntebärande instrument för kortfristig upplåning på penningmarknaden. Den löpande avkastningen som t ex en aktie avger i form av utdelning. Uttrycks ofta som en procentuell andel av aktiens kurs. Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning i den utsträckning och med de begränsningar som fastställts i avtal och fullmakt. En fördelning av en portföljs tillgångar inom och mellan olika tillgångsslag och marknader. Syftet är att minska portföljens risk och/eller höja avkastningen. Kan beskrivas som en obligations vägda genomsnittliga återstående löptid. Måttet beskriver obligationens räntekänslighet, dvs. hur mycket priset på obligationen förändras när räntenivån ändras med en procentenhet. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek och räntenivån. Durationen för en s k nollkupongobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation är den lägre än dess löptid. Den avkastning som en investering ger om man tar hänsyn till samtliga villkor. Utgivare av finansiella instrument. Avkastningen i kronor dividerat med placerat belopp. Företagsspecifik risk Den risk som är förknippad med ett visst företag. Risken beror bl. a. på företagets verksamhet och belåningsgrad. Denna risk går att diversifiera bort genom att kombinera olika tillgångar. Lunds Kommun 28

41 41 Index Hedging Kapitalmarknad Kreditrisk Kursrisk för aktier Likviditetsrisk Limit Löptid Obligation Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex Affärsvärldens generalindex och OMX-index. Transaktion som görs för att säkra/skydda värdet av en tillgång. Sammanfattande benämning på kredit (eller ränte-) marknaden (lånat kapital) och aktiemarknaden (eget kapital). Risken att en fordran inte betalas på utsatt tid och/eller med det belopp som utgörs av fordran. Den totala kursrisken i en portfölj består av marknadsrisk (systematisk risk) och den företagsspecifika risken (osystematisk risk). Risken att ett värdepapper inte kan omsättas i likvida medel vid en önskad tidpunkt, till önskat pris eller volym, utan att förlora nämnvärt i värde. Risknivå som begränsar innehav av värdepapper. Den tid som återstår innan ett värdepapper förfaller till betalning. Skuldebrev med en ursprunglig löptid på mer än 1 år. Omvänd konvertibel Värdepapper som genom att utnyttja ett underliggande värdepappers volatilitet genererar en hög kupongränta. Värdet på slutdagen beror på den underliggande tillgångens värde och maximal avkastning uppnås om den underliggande tillgångens värde på slutdagen överstiger den i förväg definierade lösenkursen. Detta instrument är särskilt intressant för stiftelser då det genererar en hög utdelningsbar avkastning. Option Penningmarknad Placeringshorisont Portfölj Rating Avtal som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en viss tillgång till ett förutbestämt pris under en viss förutbestämd tidsperiod. Utfärdaren av optionen har skyldighet att sälja (köpoption) eller köpa (säljoption) tillgången. Marknad för handel med räntebärande värdepapper med en återstående löptid om högst 1 år. Den tidsperiod de förvaltade medlen skall vara investerade. En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar. En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag över sannolikheten att en skuld kommer att regleras på den överenskomna tidpunkten. Enligt Standard & Poors s rating innebär AAA den högsta kreditvärdigheten och AA innebär en väldigt hög kreditvärdighet. Motsvarande för svenska värdepapper innebär en K-1 rating den högsta kreditvärdigheten. Ratinginstituten Standard & Poor s och Moody s klassificering av långfristig upplåning är enligt följande: Lunds Kommun 29

42 42 Ratinginsti Kreditvärdighet tut Mkt hög Hög Spekulativ Mkt låg S & P AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D Moody s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C För kortfristig upplåning gäller nedanstående tabell: Ratinginsti Kreditvärdighet tut Mkt hög Hög Tillfredställande Mkt svag S & P K-1 K-2 K-3 K-4, K-5 Moody s P-1 P-2 P-3 Not P Realavkastning Riskfri ränta Riskpremie Ränterisk SPV Statsskuldväxel Syntetiska optioner Swapavtal Terminskontrakt Avkastningen på en tillgång rensat för inflationen. En ränta som motsvaras av den man erhåller på av staten utfärdade (korta) skuldebrev. Förväntad avkastning utöver den riskfria räntan. Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en förändring i marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med återstående löptid. Special Purpose Veichle, ett bolag konstruerat specifikt för en finansiell lösning t. ex. att ge ut en obligation. Av staten utfärdat räntebärande instrument med kort löptid (högst 360 dagar). En kombination av statsskuldväxlar och aktier som ger samma betalningsflöde som en option. Ett avtal om att byta betalningsflöden under en viss tid. Swappar förekommer i två grundläggande former; valutaswap och ränteswap. En valutaswap innebär att två parter byter valutaexponering med varandra, t ex för att eliminera valutarisken om åtaganden och tillgångar är angivna i olika valutor. En ränteswap fungerar på motsvarande sätt genom att två parter byter ränteströmmar med varandra för att t ex ändra den genomsnittliga återstående löptiden utan att påverka kapitalbeloppen. Avtal med skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt. Terminskontrakt är förpliktigande för bägge parter, dvs. både köpare och säljare måste fullfölja sina åtaganden enligt avtalet. Det är möjligt att använda terminskontrakt för att minska ränterisken i en placering eller skuld genom att kombinera värdepappersinnehav med ett terminskontrakt. Lunds Kommun 30

43 43 Tillgångsslag Valutarisk Volatilitet Värdepapperslån Återlån Räntebärande värdepapper och aktier är exempel på tillgångsslag. Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i den egna valutan p.g.a. att den egna valutan stiger / utländska valutan faller. Ett värdepappers volatilitet är en benämning på hur mycket en tillgångs värde varierar. Avtal om lån av värdepapper antingen för viss bestämd tid eller till vidare mot ersättning. Låntagaren får fritt förfoga över värdepapperet. Definieras som skillnaden mellan det åtagande som finns för kommande pensionsutbetalningar, pensionsutfästelser och medel som är öronmärkta för detta syfte. Lunds Kommun 31

44 44 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Finanspolicy för Lunds kommun Dnr KS 2012/1016 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde , 140, en finanspolicy för Lunds kommun. Enligt finanspolicyn ska den revideras vid behov och godkännas av kommunfullmäktige. Efter detta beslut har såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen fattat ett antal fristående beslut på det finansiella området. Mot bakgrund av detta har kommunkontoret föreslagit en revidering av finanspolicyn. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunkontoret i uppdrag att uppdatera tjänsteskrivelsens del om upplåning och utlåning med en förstärkt formulering om att vi ska sträva efter olika typer av upplåningsalternativ för minskad risk. Beslut expedieras till: Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Akten Justerare Utdragsbestyrkande

45 Lunds kommun Kommunstyrelsen 45 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA Syd Dnr KS 2013/0065 Sammanfattning VA SYD:s förbundsstyrelse hemställer i en skrivelse den 11 januari 2013 om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VAanläggningen i Lunds kommun under åren Beslutsunderlag Framställning om finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA-SYD, inklusive investeringsbudget för VA SYD, daterad den 11 januari 2013, Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2013 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka låneramen med 375 Mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD, att, i den mån kommunen behöver göra extern upplåning för att möjliggöra utlåning till VA SYD, denna upplåning får göras utöver den låneram som kommunfullmäktige har fastställt i budgeten, samt att VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds kommun om upplåning inom fastställd låneram. Beslut expedieras till: VA SYD, Kommunkontorets ekonomiavdelning. Justerare Utdragsbestyrkande

46 46 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Ekonomiavdelningen Uldis Skuja Kommunstyrelsen i Lund Finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA SYD Sammanfattning VA SYD:s förbundsstyrelse hemställer i skrivelse daterad om medgivande till upplåning av medel för erforderliga investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun under åren Beslutsunderlag Framställning om finansiering av investeringar i VA-verksamheten i Lunds kommun inom VA SYD, daterad , inkl investeringsbudget för VA SYD. Ärendet Inför bildandet av kommunalförbundet VA Syd träffades ett samverkansavtal. I 7.4 i avtalet anges att förbundet får ta upp lån för verksamhetens behov och i 7.3 att förbundet ska utnyttja kommunernas finansfunktioner för finansiering av verksamheten. För att inte varje utlåning till VA SYD ska behöva passera hela den kommunala beslutsapparaten föreslog kommunkontoret under 2010 att kommunfullmäktige skulle fastställa en låneram för VA SYD. Denna låneram kunde mycket väl omfatta bedömt upplåningsbehov för ett antal år framåt i tiden. Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde att fastställa en låneram på 300 Mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD. Beslutet avsåg åren C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstesrkivelse Finansiering av investering i VA-verksamhetne i Lk inom Va Syd.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

47 47 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Ekonomiavdelningen Efter detta beslut har VA SYD successivt avropat medel när upplåningsbehov har uppstått. Hela låneramen på 300 Mkr har utnyttjats t o m Ekonomidirektören har genom delegation fått befogenhet att besluta om utlåning till VA SYD inom beslutad låneram. VA SYD gör nu en framställning rörande upplåningsbehov för åren för investeringar i VA-anläggningen i Lunds kommun. Lånebehovet bedöms uppgå till cirka 125 Mkr per år. Kommunkontoret föreslår därför att en låneram på ytterligare 375 Mkr fastställs för Lunds kommuns utlåning till VA SYD. För att Lunds kommun ska kunna låna ut pengar till VA SYD kan kommunen själv behöva göra en extern upplåning. I kommunfullmäktiges beslut om budgeten för 2013 har en låneram för kommunens upplåning fastställts. Denna låneram bör kompletteras med ett beslut om att extern upplåning för VA SYD:s räkning får ske utöver vad som har angivits i budgetbeslutet. Förslag till beslut Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att utöka låneramen med 375 Mkr för Lunds kommuns utlåning till VA SYD, att, i den mån kommunen behöver göra extern upplåning för att möjliggöra utlåning till VA SYD, denna upplåning får göras utöver den låneram som kommunfullmäktige har fastställt i budgeten, samt att VA SYD ges möjlighet att löpande göra framställningar till Lunds kommun om upplåning inom fastställd låneram. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Uldis Skuja Ekonomidirektör C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstesrkivelse Finansiering av investering i VA-verksamhetne i Lk inom Va Syd.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

48 48

49 49

50 50 Investeringsbudget VA SYD LUND

51 51 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Avloppsvattenpumpning Beskrivning - Källby ny mät och provtagningsutr Ny utrustning för att uppfylla myndigheternas krav, samt bättre kontroll på Källby ARV Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat Källby, ny maskinutrustning KAB Nedläggning Håstad (pst + rivning) Ny pumpstation som dels skall ersätta Håstad ARV och dels skall pumpa vidare avloppsvattnet från Örtofta mot Ellinge Nya div drift utrustning, ny teknik Kommande anpassningar mht ny teknik, nya föreskrifter, nya arbetsmiljökrav Renovering bassänger Dalby renovering av betong, läckageproblem Reservkraft pstn (mobila enheter) Nya mobila reservkraft kommer att installeras på div. pst mht riskanalys Budget 702 Lund Avl vatten pum Lund Pumpstatn Björnstorp Ny pumpstation som dels skall ersätta Björnstorps reningsverk och dels skall pumpa vidare avloppsvattnet från Genarp mot Dalby. Pumpstationen förses med reservkraft Genarps pumpstation Ny pumpstation som skall ersätta Genarps reningsverk för överföring av avloppsvatten motbjörnstorp och vidare via Dalby till Källby. Pumpstationen förses med reservkraft. Reningsverk rivs eller avyttras Veberöds pumpstation Två pumpstationer byggs som skall ersätta Veberöds reningsverk. Pumpstationen förses med reservkraft. Reningsverk rivs eller avyttras Pumpst Modern elutrustn Lund ny elutrustning på mindre pumpstationer Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

52 52 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat 2015 Total Avloppsvattenpumpning Avloppsvattenrening - Källby : Nya vinschar och omrörare Källby : Utbyte returslampumpar Källby arv, nya div utrustning, ny teknik Kommande anpassningar mht ny teknik, nya föreskrifter, nya arbetsmiljökrav Källby modernisering slambehandling Källby, ny kompressor Kompressor har passerat end of life Upphandling och installation. - Källby: Ombyggnad av dammarna Källby: Seperation överskottsslam Modernisering ställverk Källby (LSP) Ny LSP-ställverk Reservkraft Källby Ny reservkraftanläggning för Källby ARV Torna Hällestad renovering Anpassas till de krav som ställs för att kunna ställa av anläggningsdelar samt att klara ställda krav på reningsgrad och arbetsmiljö innan anläggningen ställs av Utbyggnad S Sandby Ökat flöde i samband med överföringsprojekt Flyinge - S Sandby Budget 700 Avloppsvattenrening Dalby pumpstation ombyggnad Dalby pumpstation ersätter Dalby reningsverk samt pumpar vidare avloppsvattnet från Veberöd, Genarp och Björnstorp. Anläggningen förses med reservkraft samt vissa utjämningsmöjligheter Utbyte centrifuger Källby Centrigugerna har passerat end of life. Upphandling och installation av nya centrifuger Källby: Utbyte av PLC Styrsystemen på Källby har passerat end of life Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

53 53 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning Källby Rensgaller Rensgallren har passerat end of life. En anna typ av galler installeras med bättre avskiljningsförmåga. Lyftutrustning förbättras. Total projektkostnad Prognos 2012 Budget Källby: Mod. av värmesystem Effektivisering, bättre energihushållning Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat Modernisering ställverk Källby Inkommande MSP, ny byggnad Total Avloppsvattenrening Dricksvattendistribution - Björnstorps tryckstegringsstation En ny vattenledning har lagts från Björnstorp till Genarp för att säkra dricksvattenleveransen med två oberoende matningar. Tryckstegring kommer att ske från Björnstorp till Genarp, vilket medför en ombyggnad av Björnstorps tryckstegringsstation.ny el, nya frekvensstyrda pumpar mot Genarp och mot Björnstorp, ny el-, styr och reglerutrustning samt reservkraft Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

54 54 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning - Källby VV Ställverk och Transformator Msp Ställverk tillverkat Dålig personsäkerhet, svårt med reservdelar och brandskydd saknas. Byte av ställverk och likspänningsanläggning, samt installation av automatisk släckutrustning. Lsp Transformator och ställverk tillverkade 1965 och reservdelar saknas. Transformatorrum med oljeisolerad transformator och ställverksrum är inte utformade som skilda brandceller. Brandskydd saknas Genom ramavtal med el-konsult utreda om hägspänningsverk behövs och ta fram underlag, enligt VA SYD standard för en totalentreprenad. Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat Planerat Byte av transformator och ställverk. Ombyggnation eller nybyggnation och Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

55 55 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning - Norra verket Ställverk Transformator Msp Ställverk tillverkat Dålig personsäkerhet, svårt med reservdelar och brandskydd saknas. Byte av ställverk och likspänningsanläggning, samt installation av automatisk släckutrustning. Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget Planerat 2014 Planerat 2015 Lsp Transformator och ställverk tillverkade 1977 och reservdelar saknas. Transformatorrum med oljeisolerad transformator och ställverksrum är inte utformade som skilda brandceller. Brandskydd saknas Genom ramavtal med el-konsult utreda om hägspänningsverk behövs och ta fram underlag, enligt VA SYD standard för en totalentreprenad Byte av transformator och ställverk. Ombyggnation eller nybyggnation och - Reservkraft Bonderup Bonderups tyckstegringsstation skall förses med reservkraft efter att bef. byggnad byggts till. - Reservkraft Dalby 2015 Projektering av reservkraftsanläggning till tryckstegringspumpar i Dalby VT Uppföra reservkraftsanläggning - Trapphus över nedgång till Sönnervångs reservoar - Trapphus över nedgångar på Norra verkets lågreservoarer Bygga ett trapphus över reservoarnedgång för att höja säkerhet och säkra kvaliteten vid reservoararbeten. Bygga trapphus över reservoarnedgångar på Norra Verket, motsvarande de som görs på Bulltofta. Projektering och entreprenad. 1 reservoar under 2014 och 2 under Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

56 56 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning - Veberöd el-, styr- och regler El-, styr- och relgerutrustning måste moderniseras på "vattenverket" i Veberöd. Omfattar bl a nytt automatikskåp med möjlighet att fjärrstyra pumpar via dator, inkoppling av larm för reservkraft m m. Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat Planerat Budget 404 Dricksvattendistrub Dörröds tryckstegringsstation Helt ny maskininstallation, frekvensstyrda pumpar som tryckstegrar direkt från inkommande ledning, hydropresser, styroch reglerutrustning, reservkraft. I och med detta kommer reservoaren kopplas bort Veberödsvägens tryckstegring Flödesmätare Musikantvägen Total Dricksvattendistribution Dricksvattennätet - Badarevägen Förnyelse av vattenledning Klostergården Omläggning av vattenledningar Låsning av brandposter Inköp och motering av lås på brandposter Huvudledning till Norra verket Ny huvudvattenledning mellan Källbyverket och N Verket Ihopkoppl N Verket hv ldn L5 Anlutning av huvudvattenledning till N Verket Nilstorp Huvudvattenledning L5 Ny huvudvattenledning samt förnyelse och separering av avlopp Råby Huvudvattenledning L5 Ny vattenledning Veberöd Idala, ny tryckzon Nya vattenledningar för att öka vattentrycket i Idala Harlösa - Revingeby Vattenverket i Revingeby skall avvecklas. Med anledning av detta en ny vattenledning från Harlösa till Revinge by Huvudledning till Stångby Ny vattenledning till Stångby Sunnanväg - 32 Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

57 57 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat 2015 Total Dricksvattennätet Exploateringar - Brunnshög Framtida investeringar Norreholm Raffinadgatan (Sockerbruket) Justering av budget Brunnshög Odarslövsväg Hasslanda Stångby Företags omr Klostergårdens IP Vikingavägen Norränga et Södra Råbylund Sankt Lars (177) Sockerbruksområdet Dalby stationsomr et Torna Hällestad sydost Dalby Påskagänget, et Veberöd Hasslemölla Södra Råbylund et 1B Lund Dalby Galgabacken Veberödsv Hasslanda et Total Exploateringar Fastighet Avloppsvatten - Diverse ventilation avlopp/pumpstationer Omyggnader och förbättringar av ventilationsystem inom avloppsanläggningar och pumpstationer Framtida investeringar Budget 352 Fastighet Avloppsva Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

58 58 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Källby nybyggnad kontor, garage, labb m.m Beskrivning Projektet avsåg ursprungligen zonindelning men är ändrat på grund av att befintlig byggnad är fukt och mögelskadad i stor omfattning. Projektet av numera nybyggnad av kontor med omklädning med zon-indelning, nytt labb. Nybyggnad av verkstad samt garage med spolplatta Total projektkostnad Prognos 2012 Budget Källby: Gröna zoner Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat Planerat 2015 Total Fastighet Avloppsvatten Fastighet Dricksvatten - Framtida investeringar Om/tillbyggnad Källby VV Projektet avser ombyggnad kontor, matsal. Nybyggnad av verkstad och omklädning samt nybyggnad av garage. Idag finns förhyrda paviljonger som skall avvecklas när projektet är genomfört Reservkraftsanläggningar Reservkraftsaggregat flyttas till Bonderup från Genarps ARV samt byggnad för reservkraft. Total Fastighet Dricksvatten Förnyelse - Kobjer Förnyelse av avloppsledning Nilstorp, förnyelse Förnyelse av va-ledningar Budget 500 Lund Förnyelse Oscarshem, Ryttargränden Förnyelse av vatten- och avloppsledningar Stångby Oscarshem Trumslagaregränden Förnyelse av vatten- och avloppsledningar Oscarshem skvadronsgränden Föenyelse av vatten- och avloppsledningar Total Förnyelse Rörnätsförbättringar - Genarp Vattenverk Eternit Håstad VA-försörjning Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

59 59 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat Revingeby- S Sandby ARV VA-försörjning Vomb Ö Vallgatan Öv Ledning Harlösa-Revingeby Budget 608 Lund Rörnätsförbätt Överföringsledning Dalby-Lund ÖvLedn Genarp-Bjönstorp-Dalby Utbyggnad av överföringsledning för spillvatten mellan Genarp och Dalby via Björnstorp ÖvLedning Veberöd - Björnstrop överföringsledning för spillvatten mellan Veberöd och Björnstorp Flyinge - S Sandby gemensamt för kollektiven Lund o Eslöv, vatten- och spillvattenledningar Total Rörnätsförbättringar Serviser - Framtida investeringar Separeringsserviser Budget 610 Serviser Servicer anläggningsavgift Total Serviser Säkerhetåtgärder Avlopp - Brandlarm S Sandby ARV Installation av automatiskt brandlarm, S Sandby ARV. - Skalskydd Källby ARV Skalskydd Källby ARV; nytt staket med förberedelse för larm och kameraövervakning. - Skalskydd S Sandby ARV Skalskydd S Sandby ARV; nytt staket med förberedelse för larm och kameraövervakning Budget 712 Säkerhet Avlopp Gaslarm Källby ARV Modernisering och komplettering så att vi svarar upp mot myndighetskrav rörande EX-klassning etc Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

60 60 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning Gaslarm S Sandby ARV Modernisering och komplettering så att vi svarar upp mot myndighetskrav rörande EX-klassning etc. Total projektkostnad Prognos Säkerhet Avlopp Lund Källby ARV inre skydd Tekniska säkerhetslösningar för nybyggda kontorslokaler/laboratorium vid Källby ARV. Inkluderar främst automatiskt brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem. Budget Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget Planerat 2014 Planerat 2015 Total Säkerhetåtgärder Avlopp Säkerhetåtgärder Dricksvatten - Norra Verket säkerhet Komplettering av skyddet för Norra Verket, bla CCTV (kameraövervakning) Skalskydd Dalby VT Komplett skalskyddslösning för att nå upp till Livsmedelsverkets krav. Lösningen omfattar staket och grindar inklusive elstängsel och/eller larm, passagesystem, CCTV och belysning. Detaljprojekteringen är sekretessbelagd. - Skalskydd Östra Torns VT Komplett skalskyddslösning för att nå upp till Livsmedelsverkets krav. Lösningen omfattar staket och grindar inklusive elstängsel och/eller larm, passagesystem, CCTV och belysning. Detaljprojekteringen är sekretessbelagd. - Säkerhet Sönnervångs t-stn Skalskydd och säkerhet för Sönnervångs trycksstegringsstation, för att garantera att denna kritiska anläggning skyddas i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter. Projektet kommer främst att innefatta staket inkl. kameraövervakad grind Budget 623 Säkerhet Dricksv Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

61 61 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK LUND Beskrivning Total projektkostnad Prognos Säkerhet Dricksvatten Lund Källby VV inre skydd Tekniska säkerhetslösningar för om- eller nybyggda lokaler vid Källby VV. Inkluderar främst automatiskt brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem. Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget Planerat 2014 Planerat Säkerhet Norra Verket Komplett skalskyddslösning för att nå upp till Livsmedelsverkets krav. Lösningen omfattar staket och grindar inklusive elstängsel och/eller larm, passagesystem, CCTV och belysning. Detaljprojekteringen är sekretessbelagd Källby VV yttre skydd Skalskydd för anläggningen Källby VV. Innefattar staket, undergrävningsskydd, körgrind, kameraövervakning vid grind, förberedelser för larm mm Skalskydd dricksvatten Lund Projektet syftar till att förstärka skalskyddet vid samtliga dricksvattenobjekt i Lunds kommun, detta för att i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter minska risken för intrång och sabotage. Inom ramen för projektet kommer vi att investera i säkerhetsklassade dörrar och byta befintligt lås/passersystem Total Säkerhetåtgärder Dricksvatten Summa Justering av budget Summa Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 5 av 7

62 62 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr Datahall BUDGETRUBRIK GEMENSAMT Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat Server- och Arkivhall Enligt underlaget till investeringsärendet är målen: att godkänna uppförandet av arkiv- och serverhall till en uppskattad kostnad av 31 MSEK, att finansieringen av arbetena sker med medel från Administrativa avdelningens gemensamma investeringsbudget för 2010, 2011 och 2012 att godkänna framtagande av ett komplett upphandlingsunderlag baserat på gjorda utredningar Total Datahall Ekonomisystem - Budget/Prognos modul i Raindance Faktureringssystem Nytt faktureringssystem Förstudie Implementering - Filinläsningsfunktion till S Integrera S+ till VASS Trapp Uppgradering av BLÖT datawarehouse till standard Budget 204 Ekonomisystem Total Ekonomisystem Infrastruktur - Regionaliserin - Disklagringssystem Ny disklagringsplattform då nuvarande har slut på kapacitet samt är 5 år gammal. - Infrastruktur Oförutsedda kostnader i samband med nya kommuner, större haverier etc Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 1 av 7

63 63 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK GEMENSAMT - Kommunikationslänk mellan Sjölunda och Bulltofta Beskrivning Bygget av en ny kommunikationslänk mellan Sjölunda och Bulltofta, dels för att sänka kommunikationskostnaderna i framtiden men också för att höja prestandan i VA SYDs nät. Samtidigt möjliggör det framtida redundans inom nätet. - Kommunikationsutrustning Förnyad kärnnätsinfrastruktur med högre prestanda. Nya Core routrar med högre prestanda och bättre redundans. Nya Core switchar till nya datahall. - Servrar Inköp av ny serverplattform då nuvarande severplattform är 6-8 år gammal Säkerhet Nätverksinfrastruktur Nya brandväggar och annan säkerhetsinfrastruktur. Total projektkostnad Prognos 2012 Budget Arbetsplats Kylanlägg. Sjölunda Serverhall Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget Planerat 2014 Planerat Total Infrastruktur - Regionaliserin Systemutveckling - Avtalssystem Införande av nytt avtalssystem Public 360 Ta fram IT-system för att hantera politiska beslut och möten, diarieföring, hantering av reklamationer och avvikelser. Systemet skall ersätta - S+ v2 nuvarande system, Prime Case Investeringsbudget Budget Systemutveckling - VA SYD LUND Tratten Effektivisera intern informationshantering gällande all information som behövs i det dagliga arbetet. Projektet medför bland annat ett nytt intranät TRAPP Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 1 av 7

64 64 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK GEMENSAMT Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat 2015 Total Systemutveckling Bilar - Servicebilar Ersättningsbilar för Eslövs bilar som vi idagsläget hyr. Detta avtal går ej att förlänga. - Spolbil Ersätter spolbil som miljömässigt utgår Spolbil Ersätter spolbil som miljömässigt utgår Filmbil Servicebilar Total Bilar Laboratoriet - Laboratorieinredning Laboratorieinredning t.ex. nya laboratoriebänkar och dragskåp till Bulltofta Motsvarande till nytt lab Källby Laboratorieutrustning Analysinstrument för kväve- och fosforanalyser och övrig laboratorieutrustning såsom diskmaskiner och autoklaver. - Laboratorieutrustning Analysinstrument och övrig laboratorieutrustning Analysinstrument BOD BOD robot för analys av syreförbrukande ämnen i avloppsvatten Ombyggnad lab Nytt datahanteringssystem labb Gemensamt labdatasystem ska implementeras inom hela enheten Inköp av ny TOC Haveri på vår TOC för analys av totalt organiskt kol i dricksvatten. Inköp av ny Ombyggnad kök Lab Analysinstrument lab Total Laboratoriet Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 1 av 7

65 65 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr Rörnätsservice BUDGETRUBRIK GEMENSAMT Beskrivning - Mindre specifika entreprenadmaskiner Nya kapmasikner, samt en jordraket - Entreprenad löpande behov Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget Planerat 2014 Planerat Nya loggrar samt läcksökningsutrustning Behov av ny utr. - vatten Löpande behov Total Rörnätsservice Säkerhetsåtgärder Budget 320 Säkerhet Gem VA Principen är att vi avsätter 2000 kkr per budgetår för gemensamma kostnader Säkerhetsprojektering Upphandling av samtliga säkerhetslösningar som VA SYD behöver. Görs som en upphandling av en generalentreprenad som baseras på en fiktiv anläggning. Anbuden innehåller mängdsatta typlösningar och arbetskostnader för ÄTA m.m. Innefattar också en säkerhetsskyddad upphandling för främst dricksvattenanläggningarna Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 1 av 7

66 66 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK GEMENSAMT Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat Trygghetstfn Rakel Inköp av trygghetstelefoner, d.v.s. - 1 telefoner med inbyggd GPS och talkommunikation som kopplas till en larmcentral för att säkerställa vårt ansvar att ge en trygg arbetsmiljö vid ensamarbete. I samma projekt finns också anskaffande av s.k. RAKELtelefoner, d.v.s. modern digital kommunikation som gör att vi kan samordna vår kommunikation med Lås Passer Övervakning Vi ersätter befintliga passersystem och befintliga system för fysiska nycklar med moderna lösningar som svarar upp mot tillsynsmyndigheternas krav. I investeringen ingår också utbyte av moderna hänglås med programmerbara nycklar, därmed behöver vi inte byta låsen om en nyckel försvinner. I projektet ingår även uppbyggnad av en övervakningscentral som mottar samtliga Total Säkerhetsåtgärder Övriga projekt avlopp Utbyte automationssystem Control System Network (CSN) förstudie inför utbyte Total Övriga projekt avlopp Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 1 av 7

67 67 SAMMANFATTNING VA SYD Rapporten är körd: Specifikation Investeringar Tkr BUDGETRUBRIK GEMENSAMT Beskrivning Total projektkostnad Prognos 2012 Budget 2012 Ej förbr. budget Budget 2013 Total budget 2013 Planerat 2014 Planerat 2015 Summa Justering av budget Summa Rapport namn: Sammanfattning Projekt Beskr utskrift Sidan 1 av 7

68 Investeringsbudget VA SYD LUND 68

69 Lunds kommun Kommunstyrelsen 69 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2013, (KF) Dnr KS 2012/0994 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Kommunfullmäktige fastställer taxor efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Taxorna avser verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde där taxeändring ska ske från och med 1 januari 2013 eller efter fullmäktiges beslut. Taxeändring för läsårsbundna upplåtelser av idrottsanläggningar och elevavgifter för Kulturskolan sker från och med höstterminen Taxorna gäller i förekommande fall även andra förvaltningar som upplåter kommunens lokaler på kvällar och helger till främst föreningsliv och enskilda. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2012, Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 november 2012, 130, Förslag till taxor 2013, Förändring av taxor gentemot taxor för 2012, Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2013 Yrkanden Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP), Torsten Czernyson (KD) och Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt Habostyrelsen att återkomma till kommunstyrelsen med nya förslag på taxor för Habo gård - att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till Taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet 2013 förutom vad avser Undervisningsbassäng Habo Gård, -att gälla från den 1 juli 2013 vad gäller taxor avseende idrotts- och skolanläggningar och kulturskolan, samt -att övriga taxor gäller från fullmäktiges beslut. Anna-Lena Hogerud (S), Emma Berginger (MP) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Habostyrelsen att återkomma till kommunstyrelsen med nya förslag på taxor för Habo gård att avslå förslaget om höjda taxor på idrottsanläggningar Justerare Utdragsbestyrkande

70 70 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum att kompensera Kultur- och fritidsnämnden med kronor för uteblivna taxehöjningar, att Kultur- och fritidsnämnden kompenseras med 1500 kkr för kostnaden för simundervisning så att den blir kostnadsfri för Barn- och skolnämnderna, att taxorna inom Kulturskolans verksamhet generellt sänks med 15 procent och att Kultur- och fritidsnämnden kompenseras med 600 tkr för detta. att i övrigt bifalla kommunkontorets förslag till budget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. Nej för bifall till Anna-Lena Hogeruds (S) m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Torsten Czernyson (KD) och Lars Bergwall (C) röstar ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf Nymark och Mats Olsson (V) röstar nej. Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Mats Helmfrids (M) m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Habostyrelsen att återkomma till kommunstyrelsen med nya förslag på taxor för Habo gård, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till Taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet 2013 förutom vad avser Undervisningsbassäng Habo Gård, -att gälla från den 1 juli 2013 vad gäller taxor avseende idrotts- och skolanläggningar och kulturskolan, samt -att övriga taxor gäller från fullmäktiges beslut. Justerare Utdragsbestyrkande

71 71 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Reservationer Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), Björn Abelson (S), Emma Berginger (MP), Ulf Nymark och Mats Olsson (V) reserverar sig mot beslutet. Följande skriftliga reservationer ges in: Prot. bil. 49/1 Protokollsanteckning Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från V, S och MP. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

72 72

73 73 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet 2013 KF 2012/0994 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Kommunfullmäktige fastställer taxor efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Taxorna avser verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde där taxeändring skall ske från och med 1 januari 2013 eller efter fullmäktiges beslut. Taxeändring för läsårsbundna upplåtelser av idrottsanläggningar och elevavgifter för Kulturskolan sker från och med höstterminen Taxorna gäller i förekommande fall även andra förvaltningar som upplåter kommunens lokaler på kvällar och helger till främst föreningsliv och enskilda. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 november 2012, 130 Förslag till taxor 2013 Förändring gentemot taxor för 2012 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2013 Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen gör årligen översyn av taxesättning för upplåtelse av lokaler och tjänster för kultur-, biblioteks-, idrotts-, och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Anledningen är dels att taxesättningen skall spegla marknadspriset för den typ av tjänster och lokaler som tillhandahålls inom verksamhetsområdet, men även anpassa taxor efter intäktskrav i kommande års budget. Kultur- och fritidsnämnden tog i samband med fördelning av ramar för budget för 2013 ställning för att en intäktsökning med 10 % motsvarande ca 150 tkr per kalenderår skulle uppnås med förändrade taxor för kategorierna 2-4 vid upplåtelse idrottslokaler inomhus och utomhus inom nämndens ansvarsområde. Denna förändring omfattar all verksamhet vid C:\Users\000457\Desktop\Taxor KoF Per.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

74 74 Tjänsteskrivelse 2 (3) anläggningarna med undantag av prioriterad verksamhet i föreningsregi för åldrarna 7-20 år. Taxeförändringarna medför samtidigt en intäktsökning med ca 80 tkr per kalenderår för barn- och skolnämndernas idrottsalar och för utbildningsförvaltningens idrottshallar vid gymnasieskolorna Katedralskolan och Vipan. Taxorna är konstruerade efter kategoriindelning av nyttjare där hyresgäster i kategori 1, ideella föreningars ungdomsverksamhet 7-20 år, ska betala en taxa som är beräknad efter 5 % av respektive anläggnings timkostnad. Kategori 2, ideella föreningars vuxenverksamhet, ska betala 30 %, kategori 3, övriga föreningar, ska betala 50 % och kategori 4, privatpersoner och företag, ska betala 100 % av motsvarande kostnad. Förslaget att höja taxor för kategori 2-4 har sitt ursprung i anpassning till att ökade kostnader för verksamheten måste täckas med ökade intäkter för att rymma kultur- och fritidsnämndens budget inom ekonomisk ram för Förslaget om ökningar av taxor för lokaler för kategorierna 2-4 har stämts av med skolförvaltningarna inför beslut i nämnd. Som bakgrund till förändringarna av taxor har förvaltningen tagit fram konsekvenser baserade på volymen för terminsbokningar för föreningars vuxenverksamhet Taxor för hyresgäster i kategori 1 förblir oförändrade i kultur- och fritidsnämndens förslag. Hyresintäkter från kategori 1 tillfaller bidragssystemet för stöd till föreningsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Förändringar av taxor I förslag till taxor 2013 är regelverket i stort sett oförändrat medan enskilda taxor för upplåtelse av anläggningar och tjänster justerats. Följande större förändringar har skett: Bibliotek Inga betydande förändringar av taxor föreslås. Prissättningen har gjorts konsekvent för de samlingslokaler som kan hyras. Taxan för lokalen kyrkan i stadsbiblioteket ökas för privatpersoner och företag. Kultur Elevavgifter för kulturskolan förändras inte. Taxa för nya lokaler i Stenkrossen och vid Lilla Teatern har tillkommit i förhållande till 2012 års taxor. Taxesättning för takscen över stadshallens entré har justerats nedåt med 300 kr per period för ideella föreningar. Stadsteaterns taxa har höjts från kr till kr. C:\Users\000457\Desktop\Taxor KoF Per.doc

75 75 Tjänsteskrivelse 3 (3) Fritid Taxorna för upplåtelse av lokaler för kategorierna 2-4 ökas med 10 %. Idrott För Högevallsbadet har ny taxa tagits fram enligt separat beslut i nämnd och fullmäktige. Taxor för upplåtelse av idrottshallar och idrottssalar samt idrottsplatser har räknats upp med 10 % för kategorierna 2-4. Taxor för gräs- och konstgräs under sommartid är identiska. För tennisbanor utomhus är taxa för säsongskort densamma som planhyran. Taxor för Idala gård i Veberöd har tillkommit efter att kommunen tagit över ansvar för uthyrningar under Barnkonsekvensanalys Höjda taxor för föreningslivet innebär ökade kostnader för föreningarnas vuxenverksamhet i kommunala lokaler. Ökade kostnader kan påverka ungdomsverksamheten beroende på vilken prioritet som respektive förening förordar. Ökade kostnader för vuxna kan leda till att bokning av tider för ungdomsverksamhet minskar för att klara de ökade kostnaderna. Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till Taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet 2013, att gälla från den 1 juli 2013 vad gäller taxor avseende idrotts- och skolanläggningar och kulturskolan, samt att övriga taxor gäller från fullmäktiges beslut. KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Pontus Gunnarson Administrativ chef C:\Users\000457\Desktop\Taxor KoF Per.doc

76 76

77 77

78 78 Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Per Hellman Holger Andersson Kultur- och fritidsnämnden Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrottsoch fritidsverksamhet i Lunds kommun för Dnr KU 2012/0448 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fram förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Kommunfullmäktige fastställer taxor efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Taxorna avser verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde där taxeändring ska ske fr o m 1 januari 2013 eller efter fullmäktiges beslut. Taxeändring för läsårsbundna upplåtelser av idrottsanläggningar och elevavgifter för Kulturskolan sker fr o m höstterminen 2. Taxorna gäller i förekommande fall även för andra förvaltningar som upplåter kommunens lokaler på kvällar och helger till främst föreningsliv och enskilda. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november Taxesammanställning för Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen gör årligen översyn av taxesättning för upplåtelse av lokaler och tjänster mm för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Anledningen är främst att taxesättningen skall spegla marknadspriset för den typ av tjänster och lokaler som tillhandahålls inom verksamhetsområdet men även för att anpassa taxor efter intäktskrav i kommande års budget. Barn- och skolförvaltningarna samt utbildningsförvaltningen har getts möjlighet att komma med synpunkter på taxesättningen inför Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

79 79 Tjänsteskrivelse 2 (3) Förändringar av taxor I förslag till taxor för 2013 är regelverket i stort sett oförändrat medan enskilda taxor för upplåtelse av anläggningar och tjänster justerats. Följande större förändringar har skett i underlaget: Bibliotek Inga betydande förändringar av taxor föreslås. Prissättningen har gjorts konsekvent för de samlingslokaler som kan hyras. Taxan för lokalen kyrkan i stadsbiblioteket har justerats. Kultur Elevavgifter för kulturskolan är oförändrade. Taxa för nya lokaler i Stenkrossen och vid Lilla Teatern har tillkommit. Taxesättning för takscen över stadshallens entré har justerats nedåt för ideella föreningar. Stadsteaterns taxa har höjts från kr till kr. Fritid Inga betydande förändringar har vidtagits. Idrott För Högevallsbadet har ny taxa tagits fram enligt separat beslut i nämnd och fullmäktige. Taxor för upplåtelse av idrottshallar och idrottssalar samt idrottsplatser har räknats upp med 10 % för kategorierna 1-4. Taxor för gräsoch konstgräs under sommartid är identiska. För tennisbanor utomhus är taxa för säsongskort densamma som planhyran. Förslag Förslag till taxor för 2013 redovisas i bilagd sammanställning. Barnkonsekvensanalys Vid utarbetande av förslaget har hänsyn tagit till barns och ungdomars intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen. Barns och ungdomars intressen, behov och situation bedöms inte påverkas av förslag till taxor för idrottshallar för 2013 då den kostnadsökning som drabbar föreningsverksamheten också tillför ökade resurser för bidrag till organisationer med verksamhet för åldrarna 7-20 år.

80 80 Tjänsteskrivelse 3 (3) Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar: att överlämna förslag till taxor för 2013 till kommunfullmäktige för fastställande KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Urban Olsson Kultur- och fritidsdirektör Per Hellman Utvecklingsstrateg Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten

81 81 Taxor 2013 för kultur- och fritidsverksamhet Förändringar gentemot taxor för 2012, sida Sidan 6 Scen, stadsteater Lilla Teatern, ny lokal för upplåtelse av kommunen under 2012: lokaler, hyra per dag Sida 6B Stenkrossen, fd Spyken Södra, ny lokal för kultur, nya taxor Differentierad hyresättning per lokal och hyresperiod Sidan 7 Stadshallens takscen Taxor för ideell och Lunds kommun, timtaxa Sidan 11 Taxa för lokalen kyrkan" ökas för privatpersoner och företag Samlingslokaler, förtydligande om att taxa gäller för 24 timmar, därefter debiteras taxa per timme för Medborgarhuset i Genarp och Tingshuset i Dalby. Sidan 13 Tennisbanor, förtydligande att taxa för bokad tid gäller också medspelare Sidan 15 Förtydligande om taxor för bad i enlighet med särskilt beslut om taxor för Högevallsbadet som tagits av kommunfullmäktige under Sidan 16 Säsongskort för friluftsbad Sidan 18 Förändringar i vilka fritidslokaler som kan hyras ut. Ökad taxa, liten lokal, kategori Ökad taxa, liten lokal, kategori Ökad taxa, liten lokal, kategori Ökad taxa, mellanstor lokal, kategori Ökad taxa, mellanstor lokal, kategori Ökad taxa, mellanstor lokal, kategori Ökad taxa, stor lokal, kategori Ökad taxa, stor lokal, kategori Ökad taxa, stor lokal, kategori Idalagården, nya taxor Anläggningen har tagits över av kultur- och fritidsförvaltningen sedan Idala föreningsgård gått i konkurs under Nya taxor har satts i förhållande till efterfrågan och efter jämförelse med liknande lokaler. Sidan 22 Klostergårdens centrumplan, förändrad taxa

82 82 Förändringar gentemot taxor för 2012, sida Sidan 24 Matcharrangemang Klostergårdens centrumplan, förändrad taxa, superettan kategori Klostergårdens centrumplan, förändrad taxa, div 2-3 kategori Klostergårdens centrumplan, förändrad taxa, div 4-7 kategori Konstgräsplaner med belysning Nya anläggningar har angivits i text. Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Friidrottsanläggning, centrala idrottsplatsen Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Klostergårdens idrottsområde Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Övriga idrottsplatser Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Sidan 26 Idrottshallar Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Sidan 27 Ishallen Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Sidan 28 Samlingslokaler vid idrottsanläggningar Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Sidan 29 Idrottssalar vid skolor Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %. Sidan 30 Skollokaler: aulor, matsalar och övriga lokaler Förändring av taxorna för kategori 2-4 med 10 %.

83 83 Kultur- och fritidsnämnden Förslag till Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2013 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige vid sammanträde den. Postadress Besöksadress Telefon vx Internetadress e-post Box 41 Stortorget LUND

84 84 Taxor 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Allmän information 3 Åldersgränser 3 Personal- och vaktmästartjänster 4 Mervärdesskatt 4 Betalningssätt 4 Scener 6 Stenkrossen Stadshallen 6B 7 Svaneskolans aula 8 Kulturskolan 9 Bibliotek, tjänster 10 Bibliotek, samlingslokaler 11 Bowlinghallen 12 Tennisbanor utomhus 13 Lotteri 14 Camping 14 Övernattning - Grupplogi 14 Cirkus 14 Bad, gemensamma taxor 15 Friluftsbad 16 Hyra av bassängtider för bad 16 Simskola 16 Lunds Konsthall 17 Fritidslokaler 18 Lokaler 19 Allmän information 19 Kategoriindelning 21 Idrottsplatser 24 Idrottshallar 26 Ishall 27 Samlingslokaler, idrott 28 Idrottssalar 29 Skollokaler 30 C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 inledning regelverk 1.doc

85 85 Taxor 3 Inledning Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar från kommunfullmäktige för genomförande och utveckling av kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun. Tjänster Kultur- och fritidsnämnden bereder i första hand taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet. De tjänster som berörs är främst folkbibliotekets tjänster, elevavgifter vid kulturskolan, utbud av scener och lokaler för kulturverksamhet, tjänster inom Lunds konsthall samt avgifter för inomhus- och friluftsbad, bowling, camping, lotteriverksamhet och övernattning i kommunens lokaler. Avgifter för fritidsklubb fastställs av kommunfullmäktige inom ramen för avgifter för kommunal skolbarnsomsorg och hanteras av barn- och skolförvaltningarna Lund Stad och Lund Öster. Åldersgränser för avgifter där sådana är aktuella Småbarn Den som inte fyllt 4 år Barn och ungdom Den som fyllt 4 år och är under 18 år Vuxen fyllda 18 år och äldre Familj En eller två vuxna, gifta eller sambo, boende på samma adress samt de barn eller ungdomar de har vårdnaden om och som bor hos dem Pensionär Betalar i regel vuxenavgift om inte annat anges. Särskild taxa för pensionär finns endast vid bowlinghallen Som pensionär räknas inte deltidspensionär. Lokaler Kultur- och fritidsnämnden fastställer principer för fördelning av lokaler, bereder frågor om taxesättning för lokalupplåtelse inom kommunen samt har samordningsansvar för säsongsbokning av lokaler för föreningsverksamhet i egna idrottsanläggningar, i lokaler inom grundskolan samt i idrottshallar inom gymnasieskolan. Lunds kommuns målsättning är att kommunala lokaler utöver sin huvudsakliga funktion ska ställas till förfogande för föreningsliv och medborgare. Detta gäller i synnerhet för grundskolor, idrotts- och fritidsanläggningar. Enligt beslut i kommunstyrelsens AU , 162, ska kultur- och fritidsnämnden och övriga nämnder i kommunen verka för en utveckling av Mångfald och integration; Mötesplatser för Lundabor. Nämnderna ska aktivt stödja och verka för att skapa mötesplatser. Tillgång till lokaler och en positiv inställning till lokaluthyrning är viktig för att skapa goda mötesplatser. C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 inledning regelverk 1.doc

86 86 Taxor 4 Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut egna lokaler och samordnar uthyrning av lokaler för flertalet skolor under icke skoltid, dvs. vardagar kvällstid, lördag/söndag, helgdagar och lovdagar. Kommunala lokaler som drivs i föreningsregi i sin helhet omfattas idag inte av föreliggande taxor. Lokalerna hyrs ut av respektive förening såsom Mejeriet, Lunds Ungdoms- och hemgård, Viktoriastadion, Skryllegården, Idala föreningsgård, Vikingahallens tennislokaler samt föreningars egna lokaler vid främst idrottsplatser. Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun har fri hyra för hyra av sammanträdeslokaler och motsvarande. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrningar på kvällstid och helger. Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme. Mervärdeskatt (moms) Flera kommunala tjänster är momsbelagda. Taxor anges i sådana fall inklusive mervärdeskatt vilken då utgör 20 % av bruttopriset för varor och tjänster resp. 10,71 % av bruttopriset för livsmedel och camping. Momsbeloppet anges inom parentes. För kulturaktiviteter såsom konsertbiljetter och skolbio är momspålägget 6 %. Kulturskolans avgifter samt biblioteksavgifter är inte momsbelagda. Uthyrning av lokaler belastas inte med moms, inte heller entré till bad, bowling och ishall. Betalningssätt Betalning från privatpersoner för entré till anläggningar sker kontant eller via betalkort. Betalkort accepteras vid Högevallsbadet, friluftsbaden, Bowlinghallen, Lunds konsthall, Stadsbiblioteket och vid Biljettbyrån i Stadshallen. Ingen lägsta gräns för kortbetalning tillämpas. Fakturering sker för organisationer som kan redovisa organisationsnummer för hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, för badtjänster och vid abonnemang av bowlingbanor. Lägsta belopp för fakturering är 200 kr inkl eventuell moms. C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 inledning regelverk 1.doc

87 87 Taxor 5 Information Ytterligare upplysningar om taxesättning och tillämpning lämnas av respektive verksamhet eller av kultur- och fritidsförvaltningens kansli, tel eller Handläggare inom idrottsverksamheten står till förfogande för ytterligare information beträffande taxor och verksamhet i idrottsanläggningar och skollokaler på tel och C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 inledning regelverk 1.doc

88 88 Scener, Lunds Stadsteater Sida 6 Inklusive salong, scen, loger och tillhörande utrymmen Kr Hyran inkluderar ansvarig scenmästare max 8 tim Dito därutöver per timme Hyra 4 timmar (särskilt avtal) Behörig ljud- eller ljudtekniker, per tim 400 Garderobspersonal, per tim * Biljettmottagare, per tim ** Biljettförsäljning kan altenartivt ske under ordinarie öppettider efter särskild överenskommelse Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen, lägst 125% av lokalhyran Garderobsavgift 10*** * Garderobspersonal ingår i hyreskostnaden då bevakad garderob erbjuds besökare ** Biljettmottagare ingår i hyreskostnaden *** Garderobsavgift betalas av publik Stadsteaterns kafé drivs av enskild entreprenör. Ytterligare upplysningar och bokning: Scenchef Erland Ståhlberg tel eller Biljettbyrån, tel Scener, Lilla Teatern, Stortorget 1 Inklusive salong, scen, loger och tillhörande utrymmen kr Lokaler,hyra/dag kr Behörig ljud- eller ljudtekniker, per tim 400 Föreningen Lilla Teatern disponerar lokaler för egen verksamhet enligt särskilt avtal. Kultur- och fritidförvaltningen disponerar lokaler för egen versamhet samt svarar för upplåtelse av lokaler för extern verksamhet i mån av möjlighet. Ytterligare upplysningar och bokning: Scenchef Erland Ståhlberg tel eller

89 89 Stenkrossen Sida 6B Hyra för aktörer som ej erhåller verksmhets eller projektbidrag Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyra för aktörer som erhåller verksamhets- eller projektbidrag från Kultur Svarta lådan Vita galleriet Bygghallen Projektkontoret 1 dag dagar dagar veckohyra Tillkommande dag utöver en vecka Längre hyresperioder kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle Hyreskostnad 0 kr för projekt som kan ingå i Innovationskarnevalens koncept efter speciell ansökan. Ny lokal för kulturverksamhet vid Kastanjegatan i Lund. Ytterligare upplysningar och bokning: Kultur Lund genom Jesper Kjellqvist och Johannes Björk.

90 90 Stadshallen Sida 7 Lokal Timtaxa upp till 6 timmar, kr Timtaxa för timmar utöver, kr Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet Ideell förening, Lunds kommun Företag Privatpers Myndighet vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 vardag fredag 19- måndag 06 Sessionssalen Konsertsalen Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Foajé plan Utställning, max 5 timmar* Kommittérum C,E Takscenen * för utställning gäller priset per dag. Tekniker ingår inte, kan bokas via Stadshallen. Kostnad: 400 kr per timme, vardagar 7-19, övrig tid 500 kr/tim. Teknik I Konsertsal och Sessionssal finns talanläggning med trådlösa mikrofoner/headsets, projektor och möjlighet att låna dator. Det finns även whiteboard, blädderblock samt overhead. I samtliga lokaler finns nätverksuttag för internetuppkoppling samt trådlös nätverk. Utomhusscen har tekniska förutsättningar för att framföra musik, ljud och ljus. Depositionsavgift kan tas ut av hyresgästen efter bedömning vid bokning, minst 125 % av lokalhyran. Bokning och information: Verksamhetsledare Sida 1

91 91 Svaneskolans aula Möllegatan 4-6, Lund. Sida 8 Kr kr kr kr kr kr Lokal med ljud- och ljusteknik för teater, Vardagar Helger Tillägg/dag, konsert och konferens. Halv dag Heldag Kväll Dag Kväll teknik för fm eller em arrangemang BSN Lund Stad, kväll och helg i mån av möjlighet Kultur- och fritidsförvaltningen, dagtid i mån av möjlighet Övriga förvaltningar i Lunds kommun vardagar i mån av möjlighet Kommersiella gymnasiearrangemang, dagtid vardagar endast i mån av möjlighet Övriga 0. Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds kommun dagtid vardagar i mån av möjlighet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, ungdomsverksamhet Bidr berättigade föreningar i Lunds kommun, vuxenverksamhet Övriga föreningar, studieförbund m fl Privatpersoner, företag och myndigheter Hyra vardagar, dagtid, samt teknik tillfaller Svaneskolan, övrig hyra tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen. Tillkommande kostnader för alla nyttjare oavsett kategori: Kostnad för admistration, vaktmästartjänster och ev. extra städning under ordinarie arbetstid, 500 kr per tillfälle Kostnader för vaktmästare utanför ordinarie arbetstid efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Kostnader för extrastädning av aula, foajé och gårdsytor efter Svaneskolans bedömning och taxesättning. Deposition för nycklar och oförutsedda kostnader, kr per tillfälle, som kan avräknas mot hyra efter avslutat arrangemang. Info, bokning och kontrakt: Nyckelutlämning, deposition och praktiska frågor: Svaneskolans expedition Svaneskolans expedition Övriga upplysningar Svaneskolan, rektor, tel Kultur- och fritidsförvaltningen, tel

92 92

93 93 Kulturskolan Sida 9 Elevavgift/termin kr Musik, bild Instrumentalundervisning 1100 dans, teater, film mm Suzukiundervisning 1300 Sånggrupper/kör 550 Eftergymnasiala studier, ett instrument 1500 Folkmusik, föräldragrupp - Komposition 875 Rytmik 875 Instrumenthyra 475 Dans 875 Dans gymnasiegrupper 950 Bild 900 Teater 875 Skrivarverkstad 875 Film 900 Endast orkester 350 Skolbio Förskoleklasser, kr/elev 20 Grupper i klasserna 1-5, kr/elev, maxpris 30 Grupper i klasserna 6 tom gymnasiet, kr/elev, maxpris 40 Lokaler Elevavgift faktureras per temin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas ut om avanmälan inte görs inom föreskriven tid. För elever från skolor utanför Lunds kommun tillkommer moms, 6 %, på avgift för skolbio Fernströmsaulan Vardagar Helger Uthyrning av aula för konsertverksamhet mm kr per tillfälle kr per tillfälle Danslokal, stadshallen Vardagar 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Helger 200 kr per tim; 4-timmarspass 600 kr per tim Övriga undervisningslokaler, specifikation erhålls av Kulturskolan Vardagar kr per tillfälle beroende på lokal Helger kr per tillfälle beroende på lokal Terminsförhyrning kr per termin på vardag för lokalerna 21 och 33 Ytterligare upplysningar lämnas av kulturskolan, bitr rektor Fredrik Hast tel

94 94 Biblioteksverksamhet Sida 10 Avgifter kr Reservationsavgift 6 Övertidsavgifter, vuxna: kr/dag och bok, högst 100 kr/volym 5 Korttidslån: kr/dag, max 120 kr 10 Fjärrlån 10 Tidskriftslån: kr/dag, max 50 kr 5 Övertidsavgifter, barn fritt Nytt lånekort Vuxna 40 Barn 20 Ersättning för förkomna/skadade medier Schablonpriser: Om värdet av det förkomna materialet överstiger schablonpriserna fakturerar biblioteket enligt det högre värdet. kr Vuxenlitteratur 350 Barnlitteratur 200 Musik-CD, 1 skiva 250 Musik-CD, box med 2 skivor 375 Musik-CD, box med 3 skivor 475 Musik-CD, box med 4 skivor 650 CD-böcker 250 CD-böcker, 3 eller fler skivor 400 DVD med spelfilm 700 Övrig DVD 500 Språkkurser 600 Enstaka tidskriftsnummer 75 Daisy 200 Särskild värdering Andra medietyper värderas särskilt, exempelvis; CD-rom och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl närmagasin, folianter, och antikvariskt värdefulla medier mm. Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk, om den del som ska ersättas inte kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader. Andra avgifter Kr Utskrifter, svart/vitt, A4, kr per kopia 2 Kopiering, svart/vitt, A4, kr per kopia 2

95 95 Samlingslokaler bibliotek Sida 11 Lokaler för uthyrning Stadsbiblioteket Specifikation Föreningar Atriumgården, högst 75 pers Per tillfälle Kyrkan Högst 35 st; sittande vid bord 25 st Per halvdag 400 Privatpersoner Stadsbiblioteket Specifikation Företag Atriumgården, högst 75 pers Per tillfälle Kyrkan Högst 35 st; sittande vid bord 25 st Per halvdag 800 Alla Stadsdelsbibliotek Samlingssal, kr per tim 300 Samlingsrum finns bl a i stadsdelsbiblioteken i Dalby och Veberöd Medborgarhuset och Genarps bibliotek Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa 2500 Stora salen i övr, per tim 300 Welins rum, kr/tim 60 Tingshuset i Dalby Stora salen + kök exkl städning, kr per tillfälle, dock högst 24 timmar. Efter detta debiteras ny taxa Stora salen i övrigt, kr/tim 300 Byagården, Vombs by Hela gården, 138 kvm, per timme 200 Ytterligare upplysningar lämnas av respektive bibliotek. Vombs byagård bokas via Medborgarkontoret i Veberöd.

96 96 Bowlinghallen Sida 12 Priser avser bana per timme där inte annat anges Abonnemang Abonnemangssäsong: vecka kr Normalpris 95 Pensionärer 65 Korpen, per 3-mannalag 200 Handikappverksamhet 55 Allmänna tävlingar Externa tävlingar 175 Lundaklubbar 130 Lösspel Vuxna 130 Pensionärer 75 Ungdom 65 Seriematcher per lag 8-mannalag matchspel mannalag matchspel 880 Pensionärsmatch 440 Pensionärsmatch, bortalag 530 Övrigt Rabattklippkort som berättigar till 10 timmars spel Pensionär (måndag -fredag kl ) 660 Hyra av skåp, stort (per säsong) 155 Hyra av skåp, litet (per säsong) 130 Hyra av skor, vuxen 10 Depositionsavgift, nyckel 110 Skåphyra stort 300

97 97 Tennisbanor, utomhus Sida 13 kr/tim Grusbana 100 Allvädersbana 55 Asfaltbana 0 Centrala idrottsplatsens tennisbanor kr/säsong Säsongskort för grusbana, gäller alla dagar mellan 8.00 och 21.00, utan begränsningar. Bokning görs på plats. När Säsongskortsinehavaren spelar gäller även säsongskortet för 600 medspelarna. Ungdomar under 18 år kr/tim Måndag-fredag kl , ungdomar under 18 år, på banor som inte är förhandstecknade Halv avgift på grusbana 50 Föreningsdrift finns vid tennisbanor i Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp och Stångby. Kultur- och fritidsnämndens taxor utgör maxpriser. Tennis i regi av tennisklubbar kan ha lägre taxa. Arrangemang och säsongsbokning kostnadsberäknas för varje tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål Ytterligare upplysningar, kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel ,

98 98 Lotteri Sida 14 Tillstånd och registrering enligt lotterilagen kr Registrering enligt Lotterilagen Tillstånd enligt Lotterilagen Avgift för kontrollant erläggs av respektive lotteri direkt till av nämnden utsedd kontrollant. Camping, Källbybadet Sommarcamping juni-augusti Källbybadet, korttidscamping Kr varav moms, kr Husvagn eller tält, per plats inkl bad, max fyra personer Därutöver per person 45 5 Vandrare och cyklister, per person inkl bad 65 7 Elavgift sommarcamping, kr/dygn inkl 25 % moms 40 8 Övernattning - Grupplogi Fritids- och skollokaler som är godkända för ändamålet kan upplåtas till ideella föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar i Lund. Utbildningsnämnden och Barn- och skolnämnderna upplåter skollokaler inom respektive område. Fritidsgårdarnas lokaler upplåtes genom respektive fritidsområde. Upplåtelse sker i regel per dygn, från kl Särskilt avtal finns mellan Lunds kommun och organisationer som anordnar Lundaspelen. Efter att avtalstiden gått ut bör föreslagen taxa gälla alla arrangemang med övernattning med grupplogi. kr/dygn/person period Avgift per dygn, gäller alla lokaler inom Lunds kommun 50 1 dygn Avgift vid större arrangemang, över 100 deltagare 50 1 dygn dygn dygn Cirkus, arrangemang mm kr/dygn kr/dygn Platsens omfång mindre än kvm större än kvm Lunds tätort Övriga platser Depositionsavgift Uthyrning av plats för cirkus i Lunds tätort hanteras i regel av tekniska förvaltningen. Uthyrning av plats för cirkus utanför Lunds tätort, hanteras i regel av kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål.

99 99 Bad Sida 15 Gemensamma taxor för inomhus- och friluftsbad Årskort säljes vid kommunens badanläggningar. Upplysningar, Högevallsbadet tel Delphinens bad ägs och drivs av enskilt företag. kr Vuxna, årskort Ungdom, årskort 1000 Ersättningskort för årskort (ersätts en gång) 120 Barn från skolor och institutioner belägna inom Lunds kommun. Avser såväl kommunalt som alternativt verksamhet. 35 kr + 1 ledare fritt per 5 barn Terminskort, vuxna, 6 månader *) 1200 Terminskort,barn/ungdom,3-18 år, 6 månader *) 700 Köp av baddräkt mfl artiklar Självkostnadspris Klippkort vuxen 480 kr/10 ggr Klippkort barn 280 kr/10 ggr Deposition band 120 kr/band Högevallsbadet Kr Entré, småbarn som ef fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder fritt Entré, barn/ungdom som fyllt 3 år och ej fyllt 19 år 35 Entré, vuxna 60 Deposition för badband 120 kr tilkommer. Sida 1

100 100 Friluftsbad, sommarverksamhet Sida 16 Kr Entré, småbarn som ej fyllt 3 år i sällskap med betalande förälder Entré, vuxna 50 Entré, barn/ungdom som fyllt 3 år men inte 19 år 35 Säsongskort, vuxna 450 Säsongskort, barn/ungdom 300 Säsongskort, familj med högst tre barn, därutöver 100 kr/barn 1100 Årskort gäller för såväl Lunds kommuns inomhus- som friluftsbad. Friluftsbadens säsongkort gäller endast inom friluftsbaden. Samma taxa gäller för samtliga friluftsbad inom Lunds kommun. Hyra av bassängtid och banor Inomhusbad och friluftsbad Hyra per timme i kr Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Sportbassäng 25 m med hopptorn, läktare Allaktivitetsbassäng Högevallsbadet ej i bruk Simbassäng, delphinen 25 m Undervisningsbassäng Högevallsbadet och Habo gård Utomhusbassäng, 50 m Utomhusbassäng, 25 m Hoppbassäng, utomhus Högevallsbadet, 50 m alt 2 x 25 m, ny fritt Högevallsbadet är under ombyggnad med begränsning av badmöjligheterna. Beräknat öppnande av nybyggda och ombyggda delar av Högevallsbadet Hyra av träningstid i bassänger vid Högevallsbadet samt övriga bassängytor kostnadsberäknas för varje uthyrning. Habo gård, Lomma Undervisningsbassäng 10 x 4 m, bokas genom Habostyrelsen, tel Banpriset beräknas genom att dela bassängpriset med antal banor. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Simskola Deltagare utan årskort, kr Högevallsbadet, vuxna, 15 ggr kr/kurs inkl entré Högevallsbadet, barn och ungdom, grundkurs 975 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (4 veckor), grundkurs 900 kr/kurs inkl entré Friluftsbad (3 veckor), grundkurs 750 kr/kurs inkl entré Livräddningspaket inkl stor docka + 4 halvdockor plus mat. 253 varav moms 51 Endast livräddningsdocka 127 varav moms 25

101 101 Lunds konsthall Sida 19 Fri entré för besökare. Fria offentliga visningar för enskilda, torsdagar och söndagar kl Visningsavgifter för grupper under ordinarie öppethållande. kr villkor Grupper från Lunds kommuns skolor, förskolor och friskolor fritt Grupper från andra skolor 500 per tillfälle Vuxengrupper 800 per tillfälle Vuxengrupper helgdagar per tillfälle Pensionärsgrupper 500 per tillfälle Visningsavgifter för grupper under icke öppethållandetid Vuxengrupper Vuxengrupper helgdagar 800 per tillfälle+410 kr/tim per tillfälle+570 kr/tim Uthyrning av lokaler Konsthallens lokaler hyrs ut i begränsad omfattning och enbart då det är förenligt i förhållande till utställningsverksamheten och ändamålet med uthyrningen. Prövning sker vid varje tillfälle. Hela utställningslokalen, vardagar under icke öppethållandetid Hela utställningslokalen, helgdagar under icke öppethållandetid Personalkostnad, vardagar 7-19 Personalkostnad, övriga tider per tillfälle kr/tim per tillfälle kr/tim 400 kr/tim 500 kr/tim Ytterligare upplysningar, konshallschef Åsa Nacking, tel

102 102 Fritidslokaler och bygglekplatser Sida 18 Anläggningar Borgarparkens bygglekplats Dalby allaktivitetshus Folkparkens fritidsgård Fritid Söder, Klostergården Fågelgården Fäladsgården Genarps fritidsgård Järnåkraskolans mötesplats, Fritid Söder Killebäckskolans mötesplats, Fritid Södra Sandby Källerian, Vårfruskolan Linero fritidsgård Nöbbelövs boställe Veberöds fritidsgård Östra Torngården Lokaler kan hyras beroende på anläggningens förutsättningar antingen enskilda rum eller hela gården. Specifikation över lokaler erhålls av respektive anläggning. Hyra per timme i kr Lokal Storlek Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Lien lokal Högst 50 kvm Mellanstor lokal kvm Stor sal eller hela gården Över 150 kvm Killebäckskolans respektive Järnåkraskolans mötesplatser hyrs ut i samverkan med respektive skola. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Lokaler i fritids- och kvartersgårdar hyrs som regel inte ut till fester för vuxna. Idala gård, Veberöd Hyra i kr Idala fd föreningsgård i Veberöd Kat 1 och 2 Kat 3 och 4 Stora salen inkl kök, per tillfälle fre-sö Stora salen inkl kök, per tim Lilla salen samt kök, per tillfälle fre-sö Lilla salen samt kök, per tim Bastu, terminsbokning Stora salen hyrs ut för fest lö-sö samt fredag kväll i mån av möjlighet. Stora salen bokad för föreningsverksamhet kvällstid söndag-torsdag Möblering före och efter arrangemang samt städning utförs av hyresgästen. Bokning av Idala gård sker via Medborgarkontoret i Veberöd, tel

103 Lokaler Förutsättningar för hyra av anläggningar och lokaler för idrotts- och föreningsverksamhet Allmänt Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut egna idrottslokaler och samordnar uthyrning av idrottslokaler för flertalet skolor under icke skoltid, dvs. vardagar kvällstid, lördag/söndag, helgdagar och lovdagar. Kommunala lokaler som drivs i föreningsregi i sin helhet hyrs ut av respektive förening som exempel Mejeriet, Hemgården, Viktoriastadion, Skryllegården och Vikingahallens tennishall. Idrottsanläggningar och idrottslokaler hyrs ut till organisationer, institutioner och företag. Idrottssalar och vissa andra lokaler hyrs även ut till enskilda personer. För att enskilda ska få hyra lokal krävs att vederbörande är myndig och folkbokförd i Lunds kommun. Vid upplåtelser till föreningar ska kontrakt undertecknas av föreningens firmatecknare. Organisationsnummer ska anges. Vid upplåtelse till enskilda ska personnummer anges. Trivselregler för lokaler ska följas. Trivselregler för skollokaler ska vara enhetliga i kommunen. Lokalansökan för säsongsbokning av idrottslokaler inför kommande hösttermin/vårtermin ska vara Kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli tillhanda senast den 20 april inför respektive säsong. Arrangemang kan kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Bokning Vid fördelning av tränings- och matchtider för fotboll följer kultur- och fritidsförvaltningen de principer som är tagna av kultur- och fritidsnämnden. Hänsyn tas också till riktlinjer och kriterier som fastställs i samverkan med Fotbollsalliansen i Lunds kommun (FALK). Bokning av flertalet lokaler vid idrottsplatser, idrottshallar, ishall, idrottssalar och skollokaler görs via kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Bokning av bassängtid och lokaler vid baden görs på respektive badanläggning. Bokning av matsalar och samlingssalar vid grundskolor för enstaka arrangemang görs via respektive grundskola. Bokning av lokaler vid gymnasieskolor undantaget idrottslokaler görs vid respektive gymnasieskola. Bokning av fritidsgårdslokaler görs på respektive fritidsgård. Lokaler hyrs endast i undantagsfall ut till fester. C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 regelverk lokaler till KF.doc

104 Personal och vaktmästartjänster Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för särskilda arrangemang uppgår till 400 kr per timme oavsett typ av tjänst och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår kostnaden till 500 kr per timme. Mervärdeskatt (moms) Flera kommunala tjänster är momsbelagda. Taxor anges i sådana fall inklusive mervärdeskatt vilken då utgör 20 % av bruttopriset för varor och tjänster resp. 10,71 % av bruttopriset för livsmedel och camping. Momsbeloppet anges inom parentes. För kulturaktiviteter såsom konsertbiljetter med mera är momspålägget 6 %. Kulturskolans avgifter samt biblioteksavgifter är inte momsbelagda. Uthyrning av lokaler för idrottsverksamhet belastas inte med moms. Betalningssätt Betalning från privatpersoner för entré till anläggningar sker kontant eller via betalkort. Betalkort accepteras vid Högevallsbadet, friluftsbaden, Bowlinghallen, Lunds konsthall, Stadsbiblioteket och vid Biljettbyrån i Stadshallen. Ingen lägsta gräns för kortbetalning tillämpas. Fakturering sker för organisationer som kan redovisa organisationsnummer för hyra av lokaler terminsvis eller vid enstaka tillfälle, för badtjänster och vid abonnemang av bowlingbanor. Lägsta belopp för fakturering är 200 kr inkl eventuell moms. Beräkning av hyresbelopp för idrottslokaler Hyresbelopp beräknas efter kategoriindelning efter vilken verksamhet som ska bedrivas och anges i kronor per timme. För hyresgäster i kategori 3 och 4 beräknas hyran efter arrangemangets typ, beställarens önskemål om vad som önskas hyra och för vilken tid det är aktuellt att ta ut hyra. Hyresgäster i kategori 1 och 2 betalar för alla timmar som bokas. För anläggning där extra personalinsatser behövs, eller vid insatser av personal som beställs av nyttjare eller påkallas av hyresvärden, betalar nyttjaren ordinarie hyran efter kategoriindelning samt därutöver timkostnad för personal och vaktmästartjänster. Betalning av hyra och deposition Förskottsbetalning av hyra tillämpas i regel vid uthyrning av lokaler, exempelvis markhyra för cirkus. För vissa lokaler ska hyresgästen visa upp kvitto på inbetald hyra och eventuell depositionsavgift på kultur- och fritidsförvaltningens kansli senast kl dagen före upplåtelsedagen eller då nyckel utkvitteras. Depositionsavgiftens storlek utgör minst 125 % av hyresbeloppet och avrundas uppåt till närmaste hundratal kronor. Återbetalning av depositionsavgiften sker tidigast kl dagen efter nyttjandet under förutsättning att inga extra kostnader är förknippade med uthyrningen. C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 regelverk lokaler till KF.doc

105 Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande låsanordning med högst 500 kr per hyresgäst. Avgiften återbetalas vid återlämnandet. Bokning per termin av lokaler i idrottshallar och idrottssalar Hyresbeloppen i kontrakten fastställs för säsongen september maj. Ej utnyttjad tid Hyresgäst som erlägger hyra har rätt att få tillbaka erlagd hyra för icke nyttjad tid, endast i de fall kultur- och fritidsförvaltningen eller annan av kommunens förvaltare tagit tiden i anspråk för annat ändamål. Åldersgränser och kategorier Småbarn Den som inte fyllt 4 år Barn och ungdom Den som fyllt 4 år och är under 18 år Vuxen fyllda 18 år och äldre Familj En eller två vuxna, gifta eller sambo, boende på samma adress samt de barn eller ungdomar de har vårdnaden om och som bor hos dem Pensionär Betalar i regel vuxenavgift om inte annat anges. Särskild taxa för pensionär finns endast vid bowlinghallen Som pensionär räknas inte deltidspensionär. Taxa och kategorier Hyresgästerna delas in i följande kategorier: Kategori 0 Fackliga organisationer med medlemmar anställda inom Lunds kommun. Kostnader för personal kan tillkomma för uthyrningar på kvällstid och helger. Kategori 1 Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet Ungdomsgrupper där alla deltagarna vid sammankomsten fyller högst 20 år under bokningsperioden inom följande typer av föreningsverksamhet: 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, kultur-, invandrar-, handikapp-, nykterhets-, religiös och politisk verksamhet. 3. Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun. 4. Handikappidrottsföreningar oberoende av ålder på deltagarna i gruppen 5. Studieförbundens ungdomsgrupper. Intäkter från uthyrningar i kategori 1 tillförs i sin helhet bidragssystemet för organisationer med ungdomsverksamhet i åldrarna 7-20 år. Kategori 2 Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet 1. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen. 2. Vuxengrupper i lundaföreningar inom kategorierna hjälp-, idrotts-, invandrar-, kulturell-, handikapp-, nykterhets-, religiösa och politiska C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 regelverk lokaler till KF.doc

106 föreningar samt ideella konsumentgillen och liknande sammanslutningar utan ekonomiskt vinstintresse. 3. Pensionärsföreningar. 4. Korpföreningar med verksamhet i Lunds kommun. 5. Studentföreningar. Kategori 3 Övriga organisationer exkl kategori 4 1. Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av Lunds kommun. 2. Studieförbund. 3. Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar och ekonomiska föreningar. 4. Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram. 5. Ideella föreningar med hemvist utanför Lunds kommun. Kategori 4 Privatpersoner, företag och myndigheter Inkomstbringande eller entrébelagda arrangemang På de anläggningar där publika utrymmen finns utgör hyran 15 % av biljettintäkterna, dock lägst kr för inomhushallar och lägst kr för idrottsplatser. Klostergårdens centrumplan kr per tretimmarsperiod, övriga 750 kr eller angivna belopp för lokaler för kategori 1 och 2. För kategori 3 och 4 utgör hyran 30 % av biljettintäkterna, dock lägst kr eller angivet belopp för lokalen för kategori 3. För Högevallsbadet och friluftsbaden lämnas kostnadsförslag efter kundens beställning. Vid större arrangemang som inte är inkomstbringande såsom SM, DM, internationella tävlingar etc. och där tävlingsdeltagarna är under 20 år ska taxa 2 tillämpas. Kostnadsförslag görs upp vid inkomstbringande arrangemang av mindre omfattning såsom basarer och loppmarknader. All inkomstbringande verksamhet ska anmälas till förvaltningen före genomförandet. Fribiljetter vid entrébelagda arrangemang: Regler för fribiljetter vid arrangemang vid idrottsanläggningar fastställs vid bokning. Uppsägning av lokalförhyrning Uppsägning av säsongsförhyrning med återbetalning av erlagd hyra kan ske enbart inför vårsäsong. Sådan uppsägning ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast 15 december. Uppsägning av bokad engångsförhyrning medför återbetalning av erlagd hyra om den görs minst 5 dagar före förhyrningen. Åtgärder i samband med arrangemang vid idrottsanläggningar Vid uthyrning av idrottsplats tillkommer vaktmästarekostnader för erforderligt för- och efterarbete som kritning, flaggning, städning mm. Hyresgästen kan välja att själv stå för alla eller delar av dessa arbeten och på så vis minska den totala kostnaden. C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 regelverk lokaler till KF.doc

107 Vilka åtgärder som ska utföras av vem och hur det påverkar priset överenskommes vid bokningen. Vid flera arrangemang per dag, delas kostnaden för kritning mm mellan de olika nyttjarna. Bokning av fotbollsplaner Vid fördelning av tränings- och matchtider följer kultur- och fritidsförvaltningen de principer som är tagna av kultur- och fritidsnämnden. Hänsyn tas också till riktlinjer och kriterier som fastställs i samverkan med Fotbollsalliansen i Lunds kommun (FALK). Träning Vinterhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på konstgräs/grus: 16 oktober-14 april. Ansökan ska vara inne senast 10 september. Bokning sker via kultur- och fritidsförvaltningen, tel Sommarhalvåret Ungdoms-, junior- och seniorlag för träning på gräs: 15 april-15 oktober Ansökan ska vara inne senast 1 mars. Bokning sker via kultur- och fritidsförvaltningen, tel Matcher Vinterhalvåret Matcher spelas i första hand på av förening tilldelad matchtid. Om ytterligare matchtid behövs bokas planer via kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Sommarhalvåret Planer bokas via kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli, tel Vecka 15: Grässäsongstart för seniorlag om väder och planernas skick så medger. Vecka 16: Grässäsongstart för övriga lag om väder och planernas skick så medger. Vecka 41: Grässäsongen avslutas med undantag för eventuellt kvarstående slutspel i respektive lags serie. Ytterligare information om hyra av lokaler för idrottsverksamhet Lunds kommuns gymnasieskolor är inte tvungna att följa kultur- och fritidsnämndens taxor med undantag för idrottshallen vid Vipans gymnasieskola och Katedralskolans idrottssal. Kultur- och fritidsnämndens taxor ska dock tjäna som riktlinjer vid gymnasieskolornas uthyrning av egna lokaler. Önskemål om avvikelser av principiell natur från fastställda taxor måste diskuteras med representant för kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli. Kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli står till förfogande för ytterligare information beträffande taxor och verksamhet i idrottsanläggningar. Telefontid, vardagar 9-12 och på tel och C:\Users\019886\Desktop\taxor\Taxor 2013 regelverk lokaler till KF.doc

108 108 Idrottsplatser Sida 24 Matcharrangemang Anläggning Hyra per arrangemang i kr Tid Typ Kat 2 Kat 3 Kat 4 Alla anläggningar 3 tim Superettan, div x x för seniorspel 3 tim Division x x 3 tim Division x x x) Taxa för kategori 3-4 beräknas särskil inför varje bokning. Konstgräsplaner med belysning Anläggning Hyra per timme i kr Plan, bana etc Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Klostergården Konstgräs 11, Smörlyckan Vintertid 15/10-14/ Dalby idrottsplats Sommartid Gunnesbo gård Linero Sandby idrottsplats Veberöd, klar 2013 Friidrottsanläggning Anläggning Hyra per timme i kr Plan, bana etc Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Centrala Hel anläggning Idrottsplatsen Gräsplan Friidrott Klostergårdens idrottsområde. Ombyggnad kommer att påbörjas 2012 Anläggning Hyra per timme i kr Nr Plan, bana etc Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Klostergårdens 1 Gräsplan, Idrottsområde träning "Centrumplanen" Matcher, se ovan. 2 Gräsplan, , 8 Gräsplan, Korpen Gräsplan, 7, 5 st Övriga anläggningar Varierande utbud beroende Hyra per timme i kr på anläggningens storlek Plan, bana etc Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Fågelskolans idrottsplats Gräs, Tornvallen, Stångby Grus, Linero idrottsplats Grus, Dalby idrottsplats Gräs, Tornavallen, Hällestad Grus, Ekevallen, Genarp Grus, Patrik Rosengrens park Södra Sandby idrottsplats Övrigt: S Sandby tennisbanor Friidrott Hardeberga idrottsplats Tennisbanor i Gunnesbo idrottsplats föreningsregi: Romelevallen, Veberöd grus X X X X Svalebo Idrottsplats, Veberöd allväder X X X X Smörlyckans idrottsområde asfalt X X X X Motion

109 109

110 110 Bokning och information om fullständigt utbud och taxor lämnas av kultur- och fritidsförvaltningens idrottskansli på tel eller Sida 25 Skolidrottsplatser: Spyken/EOS, Östra Tornskolan, Tunaskolan, Järnåkraskolan med flera skolidrottsplatser i anslutning till skolor får endast användas för aktiviteter efter tillstånd från respektive skolledning. Möjlighet att boka matcher och träning har upphört för följande idrottsplatser: Mårtens Fälads idrottsplats, Lerbäckskolans idrottsplats, Revinge idrottsplats, Björnstorps gräsyta, Södra Lekplatsen samt Gunnesbo idrottsplats, lilla grusplanen. Förklaringar: 11 Plan för 11-mannalag 7 Plan för 7-mannalag X Tennisbanor drivs i föreningsregii Dalby, Sandby, Stångby, Veberöd o Genarp Flertalet 11-mannaplaner kan användas som två st 7-mannaplaner, taxa= ½ 11-mannaplan. Motion Motion av spontan karaktär kan utövas på anläggningarna i mån av tid och lämplighet. Beträdande av grönytor och andra anläggningar som höjd- och längdhopp får endast ske av de organisationer som bokat tid. Bokning sker på tel

111 111 Idrottshallar Sida 26 Hyra per timme i kr Anläggning Lokal Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Idrottshallen, A-hallen Stadsparken Boxningslokalen Bollhuset A-hallen B-hallen Judohallen Skjuthallen Killebäckshallen, Södra Sandby Idrottshallen Gunnesbohallen Idrotsshallen Tunahallen Idrottshallen Nyvångshallen, A-hallen Dalby Motionslokalen Vipans idrottshall Idrottshallen B-hallen Räddningsskolan, Revinge Idrottshallen Fäladshallen A-hallen B-hallen C-hallen Veberöds idrottshall Idrottshallen Vikingahallen Idrottshallen Östra Tornhallen Idrottshallen Genarps idrottshall Idrottshallen Dansstudio Källbybadet Idrottssalen Fågelhallen Idrottshall/gymnastik

112 112 Ishallen Sida 27 Hyra per timme i kr Hyra, träning och arra Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Ishallen Stora rinken Lilla rinken Skridskoåkning Entré Barn och ungd 35 Årskort Vuxen 40 Barn/ungd tom 17 år 200 Vuxen 300 Familj 600 kr Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål.

113 113 Samlingslokaler Sida 28 Samlingslokaler finns inom flertalet anläggningar. Se under resp verksamhetsområde. Samlingslokaler finns även under rubriken "Skollokaler". Hyra per timme i kr Lokal Lokal Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Bowlinghallen Klubbrummet Idrottshallen, Stadsparken Konferenslokal Konferenslokal med serveringslokal Kulturskolan Se under Kulturskolan Fritidsgårdar Se under Fritidsgårdar Bibliotek Se under Bibliotek Tingshuset i Dalby Se under Bibliotek Medborgarhuset i Genarp Se under Bibliotek Byagården, Vombs by Se under Bibliotek Lunds Konsthall Se under Konsthall Stadshallen Se under Stadshall Lokal hyrs ut för max 6 timmar per tillfälle. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt uthyrningstillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål.

114 114

115 115 Idrottssalar Sida 29 Skola Hyra per timme i kr Ort Lokaltyp Kat 1 Kat 2 Kat 3-4 Svaneskolan Lund Stor Järnåkraskolan Lund Stor Liten Fågelskolan Lund Stor Liten Klostergårdskolan Lund Stor Tunaskolan Lund Liten Lerbäckskolan Lund Stor Vikingaskolan Lund Mellan Håstad skola Lund Liten Hubertusgården Lund Stor Svenshögskolan Lund Mellan Vårfruskolan Lund Stor Katedralskolan Lund Stor Uggleskolan S. Sandby Mellan Österskolan S. Sandby Liten Byskolan S. Sandby Stor Hagalundskolan Dalby Stor Häckeberga skola Genarp Mellan Idalaskolan Veberöd Mellan Idrottssalar bokas vid Kultur- och fritidsförvaltningen idrottskansli, tel , men förvaltas av respektive skolförvaltning. Övriga kommunala idrottssalar disponeras inte för fritidsändamål i föreningsregi. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt uthyrningstillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. Storlek på salar: kvm Liten sal upp till 100 Mellanstor sal Stor sal från 200

116 116 Skollokaler Sida 30 Aulor Hyra per timme i kr Ort Storlek Kat 1 Kat 2 Kat 3-4 Tunaskolan Lund Stor Lerbäckskolan Lund Stor Fäladsgården Lund Stor Nyvångskolan Dalby Stor Hyra per timme i kr Matsalar Ort Storlek Kat 1 Kat 2 Kat 3-4 Killebäckskolan S Sandby Stor Vårfruskolan Lund Mat-/musiksal Liten Idalaskolan Veberöd Liten Nyvångskolan Dalby Stor Fäladsgården Lund Stor Svaleboskolan Veberöd Stor, "nya" Liten, "blå" Järnåkraskolan x) Lund Stor Svaneskolan Lund Stor Klostergårdskolan Lund Stor Gunnesboskolan Lund Stor Övriga Liten Hyra per timme i kr Övriga skollokaler Storlek Kat 1 Kat 2 Kat 3-4 Samtliga grundskolor Skolsal Specialsal 1) IT-sal 2) Gymnasieskolor Skolsalar, specialsalar, aulor och matsalar mm ingår inte i de lokaler som automatiskt kan hyras för enskilda organisationers verksamhet. Varje gymnasisieskola bestämmer om lokaler kan upplåtas. Taxor för grundskolornas lokaler ska utgöra norm för taxesättning i den mån de kan förhyras. X) Järnåkraskolans aula/matsal med scen hyrs ut på fredagskvällar och lördagskvällar från klockan till föreningar enligt kategori 1, 2 och 3 för paketpris per kväll, kr: 1386 Aulor och matsalar hyrs ej ut till privatpersoner. Arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt uthyrningstillfälle utifrån arrangörens behov och önskemål. 1) Vid hyra av specialsalar tas särskild avgift ut för slitage och underhåll av material: Trä- och metallslöjdsal kr per temin Bildsal med keramikugn kr per temin Bildsal utan keramikugn kr/ termin Musiksal kr/ termin Hem och konsumentkunskapsala kr/ termin Textilslöjdsalar kr/ termin Anm: Hyresgästen bör lämna in en riskbedömning till hyresvärden vid hyra av trä- och metallslöjdsalar. 2) IT-salar kan hyras efter särskilt tillstånd direkt från respektive skola.

117 Lunds kommun Kommunstyrelsen 117 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Revidering av Förbundsordningen för Räddningstjänsten Syd, (KF) Dnr KS 2012/1036 Sammanfattning Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd har översänt ett förslag till revidering av förbundsordningen till medlemskommunernas respektive fullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd antagen den 7 november 2005, jämte bilagor, Förbundsdirektionens beslut den 11 december 2012, jämte bilagor, Missivskrivelse från Räddningstjänsten Syd den 17 december 2012, Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Syd, jämte bilagor, Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari Yrkanden Anders Almgren (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta verka för att förbundsordningen ändras så att Lund blir förbundets säte, samt att i övrigt fastställa förslaget till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Syd jämte bilagor, att gälla från den 1 mars Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta verka för att förbundsordningen ändras så att Lund blir förbundets säte, att i övrigt fastställa förslaget till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Syd jämte bilagor, att gälla från den 1 mars Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

118 118 Kommunkontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Administrativa avdelningen Gunnar Jönsson Kommunstyrelsen Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd KF 2012/1036 Sammanfattning Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till revidering av förbundsordningen till medlemskommunernas respektive fullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd antagen , jämte bilagor Förbundsdirektionens beslut den 11 december 2012, jämte bilagor Missivskrivelse från Räddningstjänsten Syd den 17 december 2012 Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Syd, jämte bilagor Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2013 Ärendet Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till revidering av förbundsordningen till medlemskommunernas respektive fullmäktige för fastställande. Den reviderade förbundsordningen skall gälla från den 1 mars Nuvarande förbundsordning fastställdes av medlemskommunerna inför bildandet av förbundet Under de senaste åren har förändringar kommit i kommunallagen avseende revisorer och en ny fördelningsmodell för medlemsavgiften har tagits av ägarforum, vilket medför att en revidering behöver göras av förbundsordningen. I samband härmed görs också en viss språklig bearbetning av förbundsordningen. Till förbundsordningen hör också två bilagor i form av reglementen för direktionen och revisorerna som varit föremål för översyn. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstesrkivelse Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget LUND

119 119 Tjänsteskrivelse 2 (4) Förslaget innebär följande förändringar i huvudsak: 3 Ändamål Komplettering med en ny punkt 3.5 som tar upp det uppdrag förbundet fått vidaredelegerat av medlemskommunerna avseende tillstånd- och tillsynsuppgifter om brandfarliga och explosiva varor. 5 Förbundsdirektionen Omskrivning av 5.1 för att förtydliga att direktionen utgör medlemskommunernas räddningsnämnd. Tidigare skrivning kunde tolkas som att direktionen utgjorde en gemensam nämnd enligt kommunallagen. 6 Revisorer Tidigare tre revisorer och tre ersättare har ändrats till sex ordinarie revisorer, eftersom kommunallagen har ändrats såtillvida att revisorsersättare ej längre får utses utan samtliga revisorer skall vara ordinarie. Varje kommun utser en revisor, förutom Malmö som utser två. I tidigare lydelse hade Malmö och Lund vardera en ledamot och en ersättare och övriga kommuner turades om att för en mandatperiod utse den tredje ordinarie och ersättare. 11 Kostnadsfördelning m.m. Omformulering av punkterna 11.2 och 11.3 då medlemskommunerna genom ägarforum antagit en kostnadsfördelningsmodell att införas successivt under åren Modellen går ut på att som generell kostnadsfördelningsnorm använda invånarantalet i respektive medlemskommun. Tidigare skrivning utgick från historiska värden, vilka gällde vid förbundsbildningen samt en skrivning om en framtida fördelningsmodell baserad på risker. Som en följd av den nya fördelningsmodellen har punkten 3.10 utgått, där medlemskommunerna mot särskild ersättning kunde få en högre beredskap än vad gemensam norm gav. Tillägg i punkten 11.5 att lån företrädesvis skall tas upp hos kommunernas internbanker. Ny punkt 11.7 innebärande att förbundet inte skall äga fastigheter. Detta har tidigare bl.a reglerats i samverkansavtalet om förbundsbildningen. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstesrkivelse Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd.doc

120 120 Tjänsteskrivelse 3 (4) samråd Komplettering och omskrivning av punkterna 12.2 och Medlemskommunernas rätt till insyn och rapportering samt rätt att få del av efterfrågad information förtydligas. Ägarforum namnändras till medlemsforum. Samtliga medlemskommuner skall deltaga och medlemskommunerna skall vara sammankallande. Utöver medlemsforum kan olika samrådsgrupper inrättas. 13 Budgetprocessen m.m. Förändring av 13.2 avseende tidpunkten för budgetens fastställande från maj till juni månad för att ansluta till den praxis som gällt då sammanträdet förläggs till juni. Komplettering av punkten 13.2 innebärande att i samband med budgetens fastställande också bestämma medlemsavgiften för att förtydliga vilket organ som fastställer medlemsavgiften. 14 Planeringsprocess Sammanskrivning så det framgår att handlingsprogrammet avser både olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. 15 Utträde samt inträde m.m. Ny punkt 15.4 med innebörd att förbundet aktivt skall planera och agera för att utöka antalet medlemmar. Bilaga 2, Reglemente revisorerna Reglementet har kompletterats med att revisorerna utser en vice ordförande. Detta gör man redan idag, utan att det framgått av reglementet. Barnkonsekvensanalys Kommunkontoret bedömer att en barnkonsekvensanalys inte är relevant i ärendet. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstesrkivelse Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd.doc

121 121 Tjänsteskrivelse 4 (4) Kommunkontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Syd, jämte bilagor, att gälla från den 1 mars KOMMUNKONTORET Anette Henriksson Kommundirektör Pontus Gunnarson Administrativ chef C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänstesrkivelse Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd.doc

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 Kommundirektörsförslag v BILAGA 2 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1. Organisation Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva. 2. Revisorernas uppgifter Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet. 3. Budget Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 4. Sakkunniga Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna. 5. Sammanträden Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen.

147 Kommundirektörsförslag v Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 15 kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 6. Arkiv Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 7. Revisionsberättelse Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.

148 148 Förbundsordning Räddningstjänsten Syd Antagen av direktionen den

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten

Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Kommunstyrelsens riktlinjer för finansverksamheten Förslag från ekonomikontoret Antagna av kommunstyrelsen den 22 november 2007 Dnr KS2007/483 Ekonomikontoret KS_riktlinjer_finans_07 Innehållsförteckning:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer