Fokus mot lärande och inte status

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus mot lärande och inte status"

Transkript

1 Malmö högskola Lärande och samhälle Barn och ungdomsvetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng Fokus mot lärande och inte status Ett arbete om lärares erfarenheter av barns materiella och ekonomiska förhållande Focus on learning and not status An essay about teachers' experiences of children's material and economic relations Li Wildmark Emilia Cronström Lärar och förskollärarexamen 210hp Examinator: Handledare: Mia Karlsson Ange handledare Barn och ungdomsvetenskap Handledare: Gitte Malm

2 2

3 Förord Vi vill specifikt tacka de tre lärare som låtit sig intervjuas och som bidragit med den information som ligger till grund för vårt arbete. Vi vill även tacka varandra för god samarbetsvilja och ett motiverande sällskap. Ett stort tack till vår handledare som hjälpt oss i skrivprocessen. Sist men inte minst så vill vi rikta ett tack till våra sambos som läst igenom vårt arbete och kommit med goda råd. 3

4 4

5 Sammanfattning Vårt syfte med denna uppsats är att belysa barnfattigdom. Eftersom skolan vilar på en värdegrund som bekräftar att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, så anser vi att vårt valda ämne är relevant för vårt kommande läraruppdrag. För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort intervjuer med tre lärare som jobbar på tre olika geografiskt placerade skolor inom samma kommun. Utav dessa semistrukturerade intervjuer fick vi fram ett resultat som påvisar att lärarnas förhållningssätt till barn som lever i ekonomisk utsatthet präglas av deras tidigare erfarenheter och den geografiska placeringen av skolan. Vår slutsats av detta är att vi som blivande lärare alltid bör ha barns ekonomiska utsatthet i åtanke när vi planerar vår undervisning, detta oavsett vilka tidigare erfarenheter vi har. Nyckelord: Barnfattigdom, ekonomiska förutsättningar, relativ fattigdom. 5

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Läroplan Skollagen Rädda barnen Syfte och frågeställning Tidigare forskning Relativ fattigdom som begrepp Ekonomisk utsatthet ur ett barnperspektiv Skolans ansvar Bourdieus strategier Metod Kvalitativa metoder Semistrukturerade intervjuer Observationer Analys av empirin Urval Lärarna Genomförande Forskningsetiska överväganden Resultat Stina (Skola A) Fatima (Skola B) Lisa (Skola C) Analys Vilka uppfattningar har lärare om elevers olika ekonomiska förutsättningar och hur påverkar dessa skillnader verksamheten i skolan? Hur arbetar lärare för att underlätta för de elever som inte har samma ekonomiska förutsättningar som sina klasskamrater? Diskussion Referenslista Bilaga

7 7

8 1 Inledning År 2011 började vi skiva vårt SAG (självständigt arbete på grundnivå) som innefattade en undersökning om skolors ekonomiska förutsättningar för lärande i Malmö beroende på vilken stadsdel skolan tillhörde. Vi besökte två skolor varav en belägen i Malmös fattigaste stadsdel och en i Malmös mest välbärgade (baserad på medelinkomst/invånare). Det var under detta arbete som det för oss blev väldigt påtagligt att barns ekonomiska utsatthet är en del av lärarnas vardag. Utifrån denna erfarenhet har vi valt att undersöka hur tre pedagoger ser på elevernas ekonomiska situationer och hur de anpassar sin undervisning efter detta. Vi vill belysa vikten av att ha detta i åtanke när man som lärare tar på sig läraruppdraget, samt undersöka hur lärarna arbetar för att underlätta för dessa barn. Tidigare har vi båda upplevt situationer där barns olika ekonomiska förutsättningar kommit i fokus i verksamheten. Detta har visat sig i situationer där det haft betydelse för individensbehandling. Exempelvis har vi erfarenhet från utflykter där både matsäck och cykel har varit ett krav för att kunna delta på lika villkor. Detta krav är inte rimligt då vi fått påvisat att alla elever inte kunnat delta under dessa förhållanden. Vår hypotes är att pedagogen i dessa fall inte varit medveten om situationens konsekvenser för eleven. Vi förmodar att pedagoger i många fall förutsätter att eleverna har de tillgångar som krävs för att bedriva den undervisning som råder. Med detta som bakgrund anser vi det relevant att synliggöra lärarnas uppdrag att göra skolan likvärdig för alla elever, oavsett ekonomisk bakgrund, detta för att undvika diskrimineringssituationer. 1.1 Läroplanen I LGR 11 står det att alla som arbetar i skolan ska: medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och 8

9 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Läraren ska (Skolverket, s.12-13): klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet, uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling Med dessa punkter visar läroplanen tydligt vilka riktlinjer som bör följas av lärare i skolverksamhet. Utifrån detta finns det en tydlig relevans som visar att skolan ska vara individanpassad, samt att skolan ska utveckla varje individ till en god samhällsmedborgare, oavsett vilka förutsättningar barnet har. 1.2 Skollagen Skollagen innefattar de lagar som styr skolans verksamhet. En av skollagens paragrafer betonar att utbildningen ska vara kostnadsfri, medan en annan beskriver att en obetydlig får förekomma i verksamheten. Avgifter 10 Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut. 9

10 11 Trots 10 får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna (Skollagen, kap & ). I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten Dessa två paragrafer vill vi problematisera då vi anser att paragraferna är svårtolkade och kan ses som motsägelsefulla. Vi menar att en obetydlig summa kan betyda olika för olika individer beroende på deras tidigare erfarenheter. Denna enskilda tolkning ansvarar läraren för vilket på olika sätt kan påverka verksamhetens innehåll. 1.3 Rädda barnen Rädda Barnen har med hjälp av Tapio Salonen (Salonen, 2012) gett ut en rapport som påvisar barnfattigdomens utveckling i Sverige år Denna konstaterar att barnfattigdomen i Sverige har ökat sedan den förra rapporten år Barn som lever i fattigdom definierar Salonen utifrån två olika utgångsvariabler. 1. Låg inkomststandard Detta är ett mått Statistiska Centralbyrån utformat där hushållens inkomster relateras till de levnadsomkostnader som förekommer i hemmet. Utifrån denna variabel kan det beräknas om en familjs inkomststandard är försvarlig. 2. Försörjningsstöd Detta innefattar de familjer med så pass dålig ekonomi att de söker, och är berättigade till, samhällets yttersta hjälp så som socialbidrag. År 2009 levde barn i fattigdom, det vill säga 13 procent av alla Sveriges barn. Enligt den sista rapporten är det nu närmare en kvarts miljon av Sveriges två miljoner barn som lever i fattigdom. De mest utsatta barnen är de med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående föräldrar. Även skillnaderna mellan grupperna av fattiga och rika barn har eskalerat mellan 10

11 kommuner och stadsdelar i storstäder. Med detta som utgångspunkt vill vi ta reda på vad de aktuella pedagogerna i vår studie har för uppfattning och kännedom om elevernas ekonomiska förutsättningar, samt om och i så fall hur detta påverkar verksamheten. 11

12 2 Syfte och frågeställningar Alla barn i Sverige har skolplikt och tillbringar därför en stor del av sin tid i skolan. Eftersom barn har olika ekonomiska förutsättningar tycker vi att barnfattigdom är ett viktigt ämne som bör belysas. Detta förhållande ska inte påverka elevernas skolgång, då skolan vilar på en värdegrund som styrker att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, samt att denna skolgång ska vara kostnadsfri. Genom vår undersökning vill vi ta reda på hur barnets ekonomiska situation utrycker sig kring deras olika förutsättningar för att kunna delta i den vardagliga undervisningen. Av intresse är även att få en förståelse för hur lärare kan underlätta för de barn som är utsatta. Vilka uppfattningar har lärare om elevers olika ekonomiska förutsättningar och hur dessa skillnader påverkar verksamheten i skolan? Hur arbetar lärare för att underlätta för de elever som inte har samma ekonomiska förutsättningar som sina klasskamrater? 12

13 3 Tidigare forskning I detta avsnitt kommer vi regelbundet att beröra begrepp som vi vill tydliggöra för att få en godare förståelse för kommande text. Barn är ett återkommande begrepp i vårt arbete. Vi kommer även att använda oss av benämningen elever men vill belysa att dessa är under 18 år och går under definitionen barn (Harju, 2008). Betydelsen av att vara ett barn innebär att leva under en socialt bestämd livsfas som i Svensk lagstiftning anger åldern 18 år. Som barn finns det ingen möjlighet att påverka den sociala positionen eftersom de har en bestämd relation till föräldrar och andra vuxna vilket gör dem underordnade. Vi kommer även att beröra ämnet fattigdom som kan delas upp i två olika definitioner, absolut och relativ fattigdom (a.a). Vårt arbete kommer att präglas av den relativa fattigdomen, men vi har valt att förklara de båda begreppen för att förstå skillnaden. Den absoluta fattigdomen innebär att inte ha möjligheten att kunna uppfylla de behov som är nödvändiga, så som mat kläder och tak över huvudet. Relativfattigdom är den fattigdom som gör att människor känner sig exkluderade vid sociala sammanhang, då man negativt tvingas avvika från människors allmänna levnadsstandard. Denna standard kan variera då den relativa fattigdomen hänvisar till en given tidpunkt (Lytsy, 2004). Den relativa fattigdomen är inte specifik utan kan förändras över tid och mellan olika länder. Det vill säga att den definieras utifrån de föreställningar som uppfattas som normalt i sin kontext. I vårt fall handlar det om elever som jämför sig med andra elever och dess familjers ekonomiska tillgång. 3.1 Relativ fattigdom som begrepp Begreppet barnfattigdom kan vara missvisande då det är svårt att föreställa sig att detta existerar i Sverige. Därför är det angeläget att särskilja på absolut och relativ fattigdom. Det kan uppfattas som upprörande att diskutera barnfattigdom i dagens överflödssamhälle, när det finns andra uppenbara problem så som svält och nöd i exempelvis utvecklingsländerna. Ett annat exempel är den äldre generationens människor i Sverige som refererar fattigdom till deras livserfarenheter från gårdagens fattigsverige, då de materiella bristerna var mer påtagliga än idag (Lytsy, 2004). Detta verifieras i Socialstyrelsens (Socialstyrelsen, 2010) rapport om fattigdomens förändring, utbredning och dynamik. Denna påvisar att när fler personer får arbete 13

14 ökar även spridningen av inkomstskillnader mellan individer, detta leder till att både inkomstspridningen och segregationen ökar. Den relativa fattigdomen ökar eftersom detta fattigdomsmått bygger på inkomstskillnader bland de aktuella individerna. Dagens samhälle bekräftar att denna tes stämmer då den relativa fattigdomen har ökat i samband med att fler jobbtillfällen erbjudits. Det relativa fattigdomsmåttet förändas parallellt med den ekonomiska situation som råder i samhället. Den baseras på 60 % av befolkningens medianinkomst. De individer som har mindre än 50-60% av medianinkomsten i en befolkning ses som fattiga (Lytsy, 2004). Men det kan även innebära att en familj/individ inte har råd med det som anses nödvändigt i relation till de livsvillkor som gäller i det aktuella samhället. Ur ett barnperspektiv kan det vara relevant att se vilka följder det blir av ett materialiserat samhälle, detta kan leda tillutanförskap på grund av familjens relativa fattigdom. Barn som lever under dessa förhållanden är oftast barn till ensamstående mödrar, barn med många syskon och barn till föräldrar med utländsk bakgrund. Familjens dåliga ekonomi påverkar barnet i olika aspekter. I skolan blir detta väldigt påtagligt då barnets sociala status och bakgrund i många fall synliggörs på ett uppenbart sätt, med detta menas de materiella ting som barnet besitter i jämförelse med sina kamrater. Detta gör att villkoren för inkludering inte blir det samma för alla elever. Det finns barnfamiljer som under en längre tid tvingats leva under ekonomiskt knappa villkor (a.a). Lytsy har gjort en studie som åskådliggör hur familjens levnadsvillkor med begränsade funktioner kan påverka barnet. Det kan vara problematiskt att upptäcka att ett barn lever under ekonomiskt knappa villkor då föräldrarna ofta prioriterar sina barn och deras behov. Detta innebär att föräldrarna ser till att barnet har de förnödenheter som krävs men försakar sig själv. Barnet är ofta medvetet om att föräldrarna inte har pengar, vilket ger avtryck i barnets samvete. Det är även relevant att åskådliggöra hur familjens sociala nätverk påverkar den ekonomiska situationen. Släkt och vänner är i många fall en förutsättning för att få ihop ekonomin. Att alltid behöva låna pengar leder till en känsla av skam och otillräcklighet både för barnet och föräldrarna. Lytsy problematiserar detta genom att poängtera att det sociala nätverket i många fall är begränsat vilket kan vara avgörande för en familjs ekonomiska trygghet. Hon påstår att det sociala nätverk som 14

15 familjen besitter i många fall består av personer som lever under samma levnadsstandard. En oviss ekonomi leder ofta till ostabila relationer inom familjen. 3.2 Ekonomisk utsatthet ur ett barnperspektiv Av tidigare påvisad forskning finns det ett tydligt resultat som visar att föräldrarnas dåliga ekonomi påverkar barnet på flera sätt. Arbetslöshet kan vara en faktor till detta, vilket i huvudsak påverkar föräldern psykiskt negativt då det kan vara påfrestande att behöva byta socioekonomisk grupp, samt att behöva leva under dessa villkor (Näsman och Von Gerber, 1996). På lång sikt påverkar denna situation även barnet i familjen, som tvingas handskas med denna livssituation i många olika avseende. Två exempel på vad dålig ekonomi kan ge för följder är att föräldrar separerar då situationen medför konflikter, men även att familjen tvingas flytta runt och många gånger tvingas bo i bostäder med lägre standard. Föräldrar döljer i många fall den dåliga ekonomin för sina barn, men på lång sikt är detta omöjligt att negligera. Ekonomin är en oerhört stor del i en familj och är integrerat med försörjning, fysiskt och psykisk hälsa, social grupp och socialt uppträdande inom familjen (Fast och Brante, 1982). På längre sikt påverkar detta vilken socioekonomisk grupp familjen hamnar i och hur de tvingas anpassa sig efter denna grupps normer. Skolan är en plats där barnet utvecklar sin identitet tillsammans med jämnåriga och eleverna blir bemötta och bedömda av både vuxna och andra barn (Näsman. 2012). För eleven är denna bedömning viktig eftersom det är denna som ligger grund för elevens sociala status och en känsla av att passa in i gruppen. Bristen på pengar i familjen kan leda till att barnet uppfattas som avvikande av omgivningen och eventuellt inte kan vara delaktig i den gemenskap som råder, detta då barnet kanske inte innehar samma ekonomiska och sociala kapital som sina klasskamrater. Gemensamt för alla barn i intervjuerna är att de upplever sin situation som annorlunda än sina jämnåriga kamrater, framförallt gällande de sociala relationerna. En del av barnen uttrycker även att de kan känna en stor skam och därför har utvecklat döljande strategier i skolan, detta för att rädslan av att ses som annorlunda är jobbig att hantera. Näsman (2012) betonar vilka materiella och sociala följder ett barn som lever med knapp ekonomi kan utsättas för. När det gäller de materiella följderna kan det 15

16 exempelvis innebära att barnet har färre ägodelar och i många fall är dessa billigare, äldre och trasigare. Barn som har brist på exempelvis moderiktiga kläder ingår i riskgruppen för mobbning. Eftersom föräldrarna saknar pengar är loppis ett bra alternativ. Begagnat kan därför bli en självklarhet för familjen, vilket kan påverka barnet beroende på vilket socialt sammanhang den befinner sig i. Det kan vara förnedrande för barnet att vara klädd i begagnade kläder, detta då andra barn kan rikta skällsord som fattiglapp och loppisbarn mot det utsatta barnet. Materiella brister så som exempelvis cykel kan påverka delaktigheten för barnet i skola då undervisningen ibland kräver utrustning eller ekonomiskt bidrag för att kunna delta, vilket leder till att barnet får avstå från gemensamma aktiviteter. Detta kan visa sig vid exempelvis idrottsämnen, klasskassor och skolresor. Psykisk påfrestning förekommer även i skolan då barnet inte alltid känner att han/hon kan nå upp till den ekonomiska mentalitet som råder. När det kommer till organiserade fritidsaktiviteter krävs det ofta avgifter och utrustning. Detta leder till att barn som lever i ekonomisk utsatthet ofta får avstå. Att inte kunna delta i dessa aktiviteter kan leda till ett begränsat aktivt liv och avsaknad av umgänge. Förutsättningen för att kommunikationen med jämnåriga ska fungera kan också vara begränsad då bristen på resurser så som mobil, dator och nätverk kan vara ett faktum. Detta kan då bidra till ensamhet och ett utanförskap där TV:n blir barnets bästa vän, vilket i sin tur kan leda till ohälsa. 3.3 Skolans ansvar Skolan är en central arena för barns relations och identitetsskapade där vikten av att känna trygghet och samhörighet är stor (Harju. 2008). Alla barn i Sverige tillbringar en stor del av sin vardag i skolan på grund av landets skolplikt. I skolsituationer uppstår tillfällen då barnen ser sig själv i relation till andra. När barnen är i skolan är deras tillvaro styrd av lärarens planering med undantag från rasterna där de själv påverkar sina val av aktiviteter. Det är också under dessa tillfällen som diskriminering och mobbning blir mer påtagliga. Lärarens roll är att få en trygg stämning bland eleverna där ingen känner sig utsatt, denna roll är dock svårare att utöva på rasterna än i klassrummet. Dock kan det förekomma diskriminering mellan elever i alla skolsituationer, då jämförelsen mellan varandra sker hela tiden. 16

17 I skolan framställs kraven på vilka kläder, leksaker och val av aktiviteter som är normen för samhörighet. Dessa krav ändras parallellt med barnens utveckling och ålder. Vad gäller yngre barns interaktion med klasskamrater är det vilka leksaker barnen äger som står i fokus medan äldre elever fokuserar på yttrefaktorer. Alla människor har behovet av att finna sig själv och sig själv i relation till andra (Juul och Jensen, 2009). Känslan av att utveckla sin integritet och behovet av att uppleva sig själv som värdefull i olika gemenskaper är en central process i barns psykosociala utveckling. Därför är det betydelsefullt och viktigt att läraren tillhandahåller en god värdegrund och en god relationskompetens. Lärarnas ansvar vilar på skollagen och läroplanen som består av en stor mängd olika mål som innefattar kunskapsutveckling, men även den sociala förmågan (Skollagen, ). Skolan har alltså enligt styrdokumenten ett ansvar för barnets utveckling och lärande, där läraren har som uppgift att se varje individ utifrån dess förmåga och livsvillkor och anpassa sin undervisning därefter. För att synliggöra vad en professionell vuxen-barn relation innebär har Juul och Jensen (Juul och Jensen. 2009) framställt fyra olika värdeföreställningar. Dessa benämns som relationella kompetenser och bör tas hänsyn till när en person utvecklar sitt pedagogiska ledarskap. Dessa lyder: 1. Att se : Förmågan att se barn kan göras utifrån fyra förhållanden: Lärarens vilja att se. Lärarens egna upplevelser av att ha blivit sedd icke sedd. Lärarens erfarenheter och människosyn. Lärarens yrkespersonliga utveckling. 1. Ledarskap: Förmågan att planera och genomföra en pedagogisk process som leder till ett givet mål, utan att på vägen kränka barnets integritet. 2. Autenticitet: Lärarens förmåga att vara yrkespersonligt närvarande i relation till barnet. 3. Ansvar: Ansvaret innebär att relationens kvalitet till barnet ligger hos läraren. Lärarens kompetens att ingå i en relation med barnet. Lärarens kompetens att ta till sig barnet, även om läraren inte är barnets förälder. Av relevans till vårt arbete är förmågan att se barnet av största vikt, detta för att kunna upptäcka varje individs behov och vilket stöd barnet behöver. För att 17

18 återkoppla till de fyra värdeföreställningarna är det väsentligt att tydliggöra betydelsen av lärarens egna erfarenheter för att kunna se barn ur ett djupare perspektiv. Lärarens upplevelser av att själv ha känt sig sedd respektive inte sedd påverkar hans/hennes förmåga att förstå situationer utifrån barnets perspektiv. Det kan vara relevant att förklara att det kan vara svårt att upptäcka att barn far illa på grund av fattigdom, detta då föräldrar och barn är bra på att dölja det aktuella problemet (Näsman, 2012). Kännedomen kan därför komma fram av andra anledningar och när skolpersonal observerar dessa kan det komma fram att barnet och familjen även har andra problem, stora som små. Enligt socialtjänstlagen har alla som arbetar med barn skyldighet att anmäla om man misstänker att ett barn far illa i hemmet (Socialstyrelsen, ). 3.4 Bourdieus strategier Bourdieus teorier grundar sig på att samhällets uppbyggnad konstrueras och utvecklas genom de klasskillnader och klassmotsättningar som förekommer (Nygard, 1996). Han har genomfört analyser som påvisar hur individers ekonomiska, kulturella och sociala strukturer skapar distans mellan olika sociala skikt. Med detta som grund anser vi det relevant att ha med Bourdieus teorier i vår undersökning, då dessa strukturer även blir påtagliga i skolan när elevers olika erfarenheter möts på en arena. För att dela in samhället och dess invånare, talar Bourdieu om individers olika kapital (Broady, 1998). Dessa kapital delas in i fyra olika genrers, där ekonomiskt, kulturellt, socialt och symbolist kapital samspelar med varandra för att bestämma en individs status i samhället. Det ekonomiska kapitalet speglar de tillgångar, ekonomiskt och materiellt, som en individ innehar. Det kulturella kapitalet innefattar det språkbruk en individ använder, samt vilken erfarenhet individen har av landets finkultur. Detta kan återspeglas genom föräldrars val av skola för sina barn, och för sig själva. Bourdieu benämner dessa som elitskolor som i vardagligt bruk kan vara finare privatskolor. 18

19 Det sociala kapitalet relaterar till vilken släkt och social miljö en individ är född i. Det symboliska kapitalet anser Bourdieu vara de egenskaper som har värde i en specifik kontext. Exempel på detta kan vara att en läkares utbildning är ett symboliskt kapital av värde på ett sjukhus. Men kapitalets värde minskar i en kontext där läkarens utbildning inte har någon relevans. Bourdieu beskriver ett att begrepp som han kallar habitus. Detta begrepp avser en människas sätt att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. En individs habitus är präglat av dess uppväxt och skolgång, detta påverkar individen resten av dess liv. Ofta leder individens bakgrund till omedvetna handlingsmönster som är svårt att bryta, eftersom de är invanda från tidig ålder. Det vill säga att om en individ är uppvuxen i en familj med dåligt språkbruk är sannolikheten stor att detta präglar barnets habitus vad gäller dess språkutveckling. Alltså kan individens individuella habitus påverka han/hon både positivt och negativt beroende på i vilket socialt sammanhang individen befinner sig i. Individers olika kapital och habitus kan dock vara föränderliga beroende på den individuella utvecklingen av strategier för att försvara eller förbättra sin position i samhället (a.a). 19

20 4 Metod 4.1 Kvalitativa metoder Kvalitativ metod betyder att forskaren använder sig av olika arbetssätt för att analysera den sociala verklighet som forskaren själv befinner sig i (Nationalencyklopedin, ). Detta innebär att datainsamling och analyseringen sker samtidigt och att forskaren analyserar både handlingar och dess innebörder. Kvalitativa metoder avser oftast mindre populationer Semistrukturerade intervjuer Eftersom vi gärna ser att svaren på våra frågeställningar blir specifika, har vi valt att göra intervjuer. För att dokumentera dessa intervjuer kommer vi att använda oss av en diktafon. Fördelen med detta är att intervjupersonens svar registreras korrekt, vilket ger utrymme för en djupare analys av materialet (Patel och Davidsson, 2003). Dessutom anser vi att diktafon gör det möjligt att lyssna på intervjun ett obegränsat antal gånger. Detta gör det möjligt att upptäcka eventuella brister som kan korrigeras inför nästkommande intervju, givetvis ger detta även utrymme för att vidareutveckla det positiva (Trost, 2010). Vi kommer att använda oss av en intervjuguide där frågorna är förutbestämda, dessa frågor kommer att vara samma för alla intervjuerna. Följdfrågorna kommer att vara öppna, då dessa följdfrågor bör utformas efter svaren. Samtalet kommer inledningsvis att bestå av neutrala frågor, för att ta reda på bakgrundsvariabler som kan ge oss väsentlig information om situationen (Patel och Davidsson, 2003). Patel och Davidsson (2003) beskriver kvalitativa intervjuer. Denna metod innebär att intervjufrågorna ger möjlighet för den intervjuade att svara personligt och fritt. Syftet med att framkalla och ge utrymme för personliga svar är att vi vill att intervjupersonen ska kunna skildra sin tolkning om vårt problemområde. Våra kvalitativa intervjuer blir en del av vårt empiriska material Observationer Ett bra komplement till intervjuer är att genomföra observationer före intervjun då det finns möjlighet att observera den aktuella intervjupersonen i sin vardagliga 20

21 kontext (Widerberg, 2002). I vårt fall anser vi inte det lämpligt att göra strukturerade observationer. Detta eftersom vårt valda ämne är svårt att studera i en naturlig kontext, ämnet kan uppfattas som känsligt och utfallet för resultatet hade kunnat bli missvisande. Risken finns att pedagogerna som observerats känt sig tvungen att uppträda på ett visst sätt. Vårt syfte är att endast få en miljökänsla och skaffa oss intryck, då behövs det i många fall inte något godkännande. Detta då det inte blir någon regelrätt observation utan bara ett sätt att skaffa sig en uppfattning om vem pedagogen är och vart den jobbar. Därför gjorde vi ett besök innan intervjun och prioriterade detta istället för en regelrätt observation. 4.2 Analys av empirin I detta skede har vi analyserat den information som vi fått fram av våra intervjuer. För att lättare kunna analysera vår empiri har vi valt att ett tillvägagångssätt som Ttost (2010) skriver om i boken Kvalitativa intervjuer. Detta innebär att vi dikterat ner en sammanfattning i omstrukturerad form omedelbart efter intervjun. Denna information har vi sedan sammanfattat i resultats delen för att framhäva det väsentliga för vårt arbete. Därefter försökte vi hitta gemensamma kopplingar mellan våra tre intervjuer som vi sedan valde att fördjupa oss i och lyfta fram. I sammanfattningen har empirin därför strukturerats i samma följd utifrån våra intervjufrågor och de svar vi fått för att läsaren ska se en tydlig struktur. Enligt Trost sker en automatisk tolkning när materialet analyseras. I vårt fall har vi kopplat detta till de teoretiska verktyg som vi haft tillgängliga, genom att hitta bitar i vår empiri som har gemensamma kopplingar till den litteratur vi valt att fördjupa oss i. 4.3 Urval Det är viktigt att definiera den aktuella studiepopulationen som råder under en forskningsprocess. Oberoende av hur populationen valts ut måste det finnas klara definitioner av vem som undersökningen riktas mot (Olsson & Sörensen. 2011). I vårt fall är studiepopulationen de respektive klasslärarna. Vi kommer att besöka tre olika lärare på tre olika skolor som ligger i samma kommun som har olika upptagningsområden. Intervjuerna kommer att göras med lärare till elever i årskurserna F-3. Detta är ett medvetet val vi gjort, då vår erfarenhet säger att barnen i 21

22 de lägre årskurserna behöver mer ekonomiskt krävande utrustning, exempelvis regnkläder och stövlar. Den aktuella kommunen har en medelinkomst per invånare som är ungefär den samma som rikets, vilket innebär att stadens invånare i stort inte lider av ekonomisk utsatthet. Arbetslösheten är i princip den samma som rikets procentsats och innebär att de flesta av stadens invånare innehar ett arbete. Andelen utrikesfödda är närmre hälften så stor som rikets medelvärde och kan anses vara väldigt låg. Med detta som utgångspunkt anser vi det intressant att se vilka uppfattningar och förväntningar de aktuella pedagogerna har om barns ekonomiska utsatthet. Detta då de bedriver sin undervisning i en stad som har en stabil ekonomi, vilket statistiken påvisar Lärarna De tre utvalda lärarna kommer att benämnas i texten med fingerade namn av forskningsetiska skäl och skolorna kommer att särskiljas genom beteckningen A,B och C. Skola A ligger i ett välbärgat område i kommunen, där området mestadels består av villor, nyproduktioner och bostadsrättslägenheter. Här jobbar Stina i en förskoleklass. Skolan har ingen större etnisk variation. Skola B ligger i samma stad, i en annan stadsdel. Detta område består mest av hyreslägenheter. Skolan har en större etnisk variation och här jobbar Fatima i en årskurs 2. Skola C ligger i samma område som skola B. Detta är en privatägd nyöppnad skola med pedagogisk inriktning. Här arbetar Lisa och är lärare i en åldersintegrerad klass från årskurs 1-3. Eftersom detta är den enda skolan av sitt slag i kommunen har skolan ett brett upptagningsområde. Det är inte bara är det geografiska läget som spelar roll för vilka elever som väljer att gå på denna skola, här är det även pedagogiken som blir avgörande. Intervjuerna genomfördes medtrelärare för att jämföra hur de arbetar och resonerar ur ett socioekonomiskt perspektiv, samt hur lärarna främjar detta för de elever som är eventuellt ekonomiskt utsatta. De överväganden som gjorts är att vi medvetet valt tre skolor som är placerade i olika upptagningsområden. Geografiskt sett är dessa skolor placerade i olika miljöer där omgivningen skiljer sig åt. 22

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Delta på lika villkor? En studie om ekonomiskt utsatta barns skolsituation sett utifrån ett lärarperspektiv.

Delta på lika villkor? En studie om ekonomiskt utsatta barns skolsituation sett utifrån ett lärarperspektiv. Examensarbete Delta på lika villkor? En studie om ekonomiskt utsatta barns skolsituation sett utifrån ett lärarperspektiv. Författare: Anna Viktorsson Emmy Hansson Handledare: Matts Mosesson Examinator:

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society

Examensarbete 15 högskolepoäng. Digital mobbning. Att vara barn i det nya mediasamhället. Digital bullying. - Being a child in the new media society Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 15 högskolepoäng Digital mobbning Att vara barn i det nya mediasamhället Digital bullying - Being a child in the new media society Sabina

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer