Välkommen till Röingegården!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Röingegården!"

Transkript

1 Välkommen till Röingegården!

2 Vi vill önska dig välkommen till Röingegården och hoppas att du ska trivas hos oss. Din vistelse och vård byggs upp av Dig och dina kontaktpersoner utifrån dina behov, resurser och förutsättningar och vårt uppdrag från Din handläggare. Vårt motto och vår utgångspunkt är Klienten i centrum och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter Dig som klient i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera. Din delaktighet spelar stor roll för resultatet av Din vistelse hos oss! Vårt mål är att Du ska förbättra Ditt psykiska mående, ta vara på det som fungerar för Dig och utveckla dina inneboende resurser Du har som kan och behöver stärkas. Annika Härd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förhållningsregler för klienter och personal på Röingegården... 9 Alkohol och drogpolicy för klienter på Röingegården Vision/Värdegrunder Vård Ideologi God omvårdnad Trivsam miljö Vila, fritid och rekreation Skydd mot kränkande särbehandling och diskriminering Delaktighet Klagomålshantering Vi vill bli bättre Brukarinflytandesamordnare Behandling/rehabilitering Våra enheter på Röingegården Villan Tvåan Qupolen Annexet Brandlarmet - Händelseförlopp och instruktion Hantverk, aktiviteter och Internetcafé Hantverk Fysisk träning Data/Internet Gemensamma aktiviteter Försäljning av produkter Trädgård Arbetsuppgifter Trädgårdsterapi Biltvätt... 35

4 Lokalvård & Tvätt Tvätten Lokalvården Syfte Köket Syfte Snickeriet Snickeri Måleri Syfte Slutord... 40

5 Förhållningsregler för klienter och personal på Röingegården Det är viktigt att vi har gemensamma förhållningsregler om hur vi ska bemöta varandra i olika situationer. Vi alla strävar gemensamt åt att du skall få en trevlig tid på Röingegården, men även en bra arbetsplats för personalen som arbetar på Röingegården. Vi ska bemöta varandra med respekt för den individ som vi alla är. Det vill säga vi ska bemöta varandra med hänsyn. Du skall inte diskriminera någon annan, till exempel på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, beteende eller utseende. Du skall inte gå runt och låna pengar av andra klienter på Röingegården. Du skall inte förtala eller gå bakom ryggen på någon annan klient eller personal. Gå hellre till personen och fråga eller kom till personalen. Du skall bemöta all personal med ett bra bemötande och med respekt och det gäller även vikarier.

6 Alkohol och drogpolicy för klienter på Röingegården Syfte: Missbruk skapar personliga tragedier. Ett aktivt missbruk skadar Din hälsa allvarligt och kan leda till döden. Missbruk påverkar även övriga klienter och personal negativt. Missbruk under Din vistelse på Röingegården blir en förtroendefråga som skadar vårt anseende och vår verksamhet. Vårt mål är att erbjuda alla våra klienter en drogfri miljö.vi arbetar därför med förebyggande arbete genom att observera och att undvika sociala mönster som kan leda till missbruk. Därför anser vi att det är av största vikt att klienterna inte missbrukar alkohol eller använder droger under sin vistelse hos oss. Alkohol eller droger får inte förekomma på Röingegården då det kan försvåra vård och behandlingsarbetet, både för Dig och övriga klienter. Handlingsprogram: Åtgärder vid misstanke om påverkan: (alkohol och drogmissbruk) Vid misstanke om påverkan av alkohol, narkotika och eller tabletter avvisas Du från gemensamhetsutrymme till Ditt rum. Du erbjuds att lämna urinprov eller blåsa i alkometer. Du ombeds att sitta med i samtal och få veta vad Röingegården kan erbjuda i form av hjälp och stöd. Du få veta vilka konsekvenserna blir om problemen fortsätter. Du erbjuds fortlöpande upprepande motiverande samtal med förslagna resurser. Din handläggare blir informerad. Åtgärder när missbruksproblemet är uppenbart: Du blir konfronterad med samtal om Ditt missbruk och får information om de åtgärder som kan bli aktuella om den negativa utvecklingen fortsätter och situationen inte förbättras. Du ombeds att delta i uppföljande samtal- Du erbjuds behandling. Du får underteckna ett skriftligt kontrakt för att underlätta och förebygga framtida missförstånd. Om resultat uteblir, kommer åtgärder vidtas enligt Röingegårdens policy och samråd med din handläggare. Du blir erbjuden att träffa läkare för dialog om Din problematik. Detta dokument skall finnas tillgängligt på SSK- expeditionen och vara känd av alla medarbetare och klienter. Implementering av policy ska ske i ledningsmöte, personalmöte samt arbetsplatsträffar. Alla nya medarbetare ska få genomgång av policyn tillsammans med verksamhetschefen. Nya klienter ska få genomgång av policyn tillsammans med sina kontaktpersoner och/eller sin ansvariga sjuksköterska.

7 Vision/Värdegrunder Arbetet på Röingegården ska genomsyras av verksamhetens värdegrund. Våra fyra nyckelord är: Trygghet varje individ ska erbjudas en tydlig struktur och inramning för att känna trygghet på Röingegården. Bemötande varje möte ska utgå från ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Varje individ är unik och ska bemötas individuellt utifrån sin situation här och nu. Kompetens se möjligheter i alla situationer och ta tillvara individens egen kompetens och egna resurser. Att förstå individen och uppdragsgivarens behov samt att agera professionellt utifrån sin yrkesroll. Utveckling hjälpa individen att utvecklas som människa och känna framtidstro. Att sträva efter hög kvalitet på vårdkedjearbetet med fokus på uppföljning, återkoppling och resultat Vår utgångspunkt är: Klienten i centrum Vård Ideologi Röingegårdens vårdideologi är socialpsykiatrisk och utgår ifrån att psykiska sjukdomar har sin grund i sammanbrott i individens förmåga att hantera livets olika delar. Vi arbetar med att nå en djupare förståelse för dig genom att kartlägga och väva samman sociala, psykiatriska, ekonomiska och relationsmässiga faktorer. Ambitionen är att få en helhetsbild av din situation och utifrån denna hjälpa individen att stärkas i sitt självförtroende och bygga upp sina förmågor för att kunna rehabiliteras till ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

8 Vår teoretiska grund utgår från Orlandos omvårdnadsteori där tyngdpunkten i vårdarbetet är att skapa en dynamisk relation mellan personalen och dig som klient. Utgångspunkterna är frågeställningarna Vad ser jag? Vad tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Målet är att stödja och motivera klienten i att uttrycka sina behov och svårigheter för att de ska kunna tillfredsställas. God omvårdnad Vår uppgift är att erbjuda dig vård och behandling av hög kvalitet. Du ska vara garanterad en god omvårdnad och vården och behandlingen ska utformas i samverkan med dig och uppdragsgivaren. Verksamheten ska bygga på förtroende och samarbete med dig som klienten och utformas så att du upplever vistelsen på Röingegården meningsfull. Din integritet ska respekteras och insatserna anpassas till dina individuella behov och förutsättningar. Du ska erbjudas individanpassad vård och behandling och ges tillfälle till daglig sysselsättning, aktiviteter, friskvård, förströelse och utomhusvistelse. Röingegårdens etiska riktlinjer fokuserar på våra värdegrunder Trygghet, Bemötande, Kompetens och Utveckling. En nödvändig förutsättning i vård och behandlingsarbetet är att du känner dig trygg och väl omhändertagna på Röingegården. En god relation mellan personalen och dig är grundläggande för att du ska känna dig bekväm med att kunna uttrycka dina behov och önskningar och för att omvårdnaden ska kunna utformas i enlighet med dina behov. God omvårdnad innebär att dina grundläggande basbehov tillgodoses. Du har rätt till vila, fritid och rekreation, de har rätt till skydd mot utnyttjande och diskriminering och rätt till delaktighet genom att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Trivsam miljö Du har rätt att vistas i en trivsam miljö. Viktiga faktorer för en trivsam miljö är att: miljön är ren och fräsch. miljön är rökfri. höga ljudnivåer i form av t.ex. buller från ventilation och andra klienter ska undvikas. klienter ges möjlighet till social samvaro/gemenskap med andra. klienter ges möjlighet att vid behov dra sig undan. båda könens behov av separata duschutrymmen och omklädningsmöjligheter tillgodoses. det finns anpassade utrymmen som underlättar besök av t.ex. anhöriga och familj. temperatur och luftfuktighet inomhus motsvarar de krav som ställs för en behaglig inomhusmiljö.

9 Måltider Maten och måltiden har en viktig funktion för din hälsa och välbefinnande. Viktiga faktorer när det gäller måltiderna är att: maten är varierad och näringsrik. tillgången till mat styrs utifrån klienters särskilda behov, t.ex. på grund av medicinska eller religiösa skäl eller behov av specialkost. maten bereds av bra råvaror. skillnaden mellan vardagsmat, helgmat och festmåltider är tydlig. klienter erbjuds möjlighet till ett sunt förhållningssätt till mat. klienter vistas i en trivsam, ombonad miljö där måltiderna äts och där det råder lugn och ro. Vila, fritid och rekreation Du har rätt till vila, fritid och rekreation Viktiga faktorer för detta är att du: får möjlighet till eller hjälp med att hålla en god dygnsrytm och tillräcklig sömn och vila. har rätt till en trygg och lugn plats. har tillgång till personal även nattetid. erbjuds och uppmuntras till att delta i fysiska aktiviteter som anpassas efter individens förutsättningar och behov. erbjuds och uppmuntras till att delta i konstnärliga och kulturella fritidsaktiviteter som t.ex. målning, läsning, fotografering, m.m.. Skydd mot kränkande särbehandling och diskriminering Du har rätt till skydd mot utnyttjande, kränkande särbehandling och diskriminering. Viktiga faktorer är att du: har rätt att vistas i en säker miljö där han/hon kan känna sig trygg. bemöts i enlighet med Röingegårdens etiska riktlinjer, med utgångspunkt från att alla har samma värde. har möjlighet att bejaka sina andliga behov, t.ex. rätten att utöva sin religion, vilket kan innebära högtidlighållande av andra högtider än de traditionellt svenska högtiderna. Tillgång till religiös litteratur samt möjlighet att träffa själavårdare eller företrädare för religiöst samfund. Delaktighet Din rätt till delaktighet genom att uttrycka sin åsikt och få den respekterad ska alltid beaktas. Viktiga faktorer för att du ska uppleva sig vara delaktiga är att du: så långt det är möjligt planerar sin vård och behandling i samråd med kontaktpersonerna. bemöts med respekt i alla situationer. kan framföra sina åsikter och bli lyssnade på. blir informerade genom tillgång till dagstidningar, radio, tv och böcker.

10 blir informerade om sina rättigheter och får stöd i att framföra klagomål om de är missnöjda med vården. Vi arbetar med regelbunden uppföljning och utvärdering av god omvårdnad regelbundet i olika forum och i olika undersökningar. Klagomålshantering Vår uppgift är att erbjuda vård och behandling av god kvalitet. Vården och behandlingen ska utformas i samverkan med klienten, uppdragsgivaren och Röingegården och utgå från ett etiskt förhållningssätt och våra värdegrunder. För att kunna erbjuda vård av god kvalitet är det viktigt att Röingegården följer upp och genomför förbättringar i verksamheten utifrån de synpunkter och klagomål som klienter, närstående, uppdragsgivare, personal eller andra besökare har på verksamheten. Vår verksamhet erbjuder därför olika forum och sätt att framföra klagomål och synpunkter på verksamheten. Klienter Ett sätt för klienter att framföra synpunkter är de klientforum som genomförs på varje enhet 1ggr/kvartal samt ett större klientråd 1 ggr/termin för alla klienter på Röingegården. Ett annat sätt är möjligheten att framföra klagomål skriftligt till Röingegården eller till Patientnämnden med hjälp av blanketter som finns uppsatta på varje enhet med tillhörande postlåda. Förutom dessa möjligheter är det naturligtvis helt rätt att framföra sina synpunkter direkt till personalen, arbetsledare eller till verksamhetschefen. Vi genomför även en klientenkätundersökning 1 ggr/år. Anhöriga En anhörigenkät lämnas ut 1 ggr/år. Det finns även möjlighet att använda de blanketter som finns på respektive enhet. Andra forum är nätverksmöten. Anhöriga är välkomna att kontakta oss på telefon, besöka oss eller skriva till oss. Vi är tacksamma om vi kan få möjlighet att förbättra oss och möjlighet att diskutera det som uppfattas som negativt. Uppdragsgivare Vi samarbetar med SiL Skandinavisk sjukvårdsinformation som genomför en extern kundundersökning 1 ggr/år för Röingegårdens räkning. Utöver den årliga enkätundersökningen är de samordnade vårdplaneringarna goda tillfällen till utvärdering av olika slag. För övrigt är uppdragsgivare välkomna att använda samma blankett som finns på enheter, kontakta oss per telefon eller mail. Vi är angelägen om att få återkoppling för att kunna förbättra oss. Övriga besökare Vår blankett som finns uppsatt på respektive enhet kan användas på samma sätt som för klienter, anhöriga och uppdragsgivare. Förutom dessa blanketter är ni välkomna att kontakta oss per telefon, mail eller annat sätt.

11 Personal Personalen har möjlighet att använda en blankett som finns uppsatt i vår gemensamma personalmatsal med tillhörande postlåda. För övrigt har vi olika forum för möjligheter till klagomål som exempelvis vår årliga medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller kontakta oss per telefon, mail eller på annat sätt som känns bekvämt. Processen Det är den klagande som själv får avgöra vem som ska ta emot klagomålet. Klagomål ges samma prioritet oavsett om de framförs muntligt, skriftligt, är anonyma eller inte. Den klagande ska veta att hans eller hennes åsikter och upplevelser tas på allvar och att inga negativa konsekvenser kommer att uppstå om klagomål framförs. Är klagomålet av allvarligare karaktär ska en intern utredning genomföras. Resultatet av den interna utredningen ska bedömas utifrån allvarlighetsgrad och antingen åtgärdas direkt i verksamheten och/eller skickas in till Socialstyrelsen som en Lex Sarah anmälan. Alla klagomål som tas emot och hanteras av Röingegården sparas. Om den klagande vill att klagomålet ska hanteras på Röingegården, ska verksamhetschefen snarast, dock inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in, påbörja den utredning som krävs. När klagomålet är färdigutrett ska en skriftlig återkoppling överlämnas till den klagande. En kopia sätts in i klagomålspärmen på administrationen. I återkopplingen ska finnas en beskrivning av klagomålet, vilken utredning som genomförts samt vilka åtgärder som detta har föranlett. Vi har olika forum där vi återför klagomål beroende på vilken typ av klagomål det är. Ledningsmöte, enhetsmöte, samverkansmöten och individuella medarbetarsamtal. Målet är att vi ska erbjuda en god och säker vård i vår verksamhet och att både personal, klienter, anhöriga, uppdragsgivare och andra besökare ska känna sig trygga och säkra på att vi lever upp till våra uppsatta mål. Referenser 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 2005:12(M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. Röingegårdens verksamhetssystem

12 Använd gärna ett annat papper om Du inte får plats med Dina synpunkter. Vi vill bli bättre Vi kan alltid förbättra vår verksamhet! Vi finns till för att ge bästa möjliga vård och behandling. Därför är det viktigt för oss att få ta del av Dina synpunkter, förslag, idéer, beröm eller klagomål. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och gör regelbundet kvalitetskontroller av vår verksamhet. Trots detta kan det hända att vi brister i våra åtaganden. Om Du talar om det för oss har vi en chans att lära av misstagen och förhindra att det upprepas. Ger Du beröm vet vi vilka insatser som uppskattas. Prata i första hand med kontaktpersonen, sjuksköterskan eller verksamhetschefen om Dina synpunkter. Du kan även lämna Dina synpunkter skriftligt direkt till vår verksamhetschef. *Skriv gärna Ditt namn och hur vi når Dig, så garanterar vi att vi tar kontakt med Dig. Vill du vara anonym fyller du i blanketten utan namn och lägger den i anvisad postlåda. Förslag/synpunkter: Datum:. Fyll i och skicka blanketten till: * Namn:.. Röingegården Box Hässleholm Tel.. Telefon: Fax: Blankett finns uppsatt i allmänna utrymmen

13 Brukarinflytandesamordnare BISAM Mitt namn är Jonas Andersson och jag arbetar här på Röingegården som brukarinflytandesamordnare (BISAM). Jag har själv ett psykiskt funktionshinder i grunden. Jag arbetar för att föra era gemensamma talan när det handlar om inflytandefrågor i ex vård, behandling, rehabilitering och arbete och sysselsättning. Jag har arbetat med dessa frågor i över 13 år och jag tycker att det är väldigt roligt för ni klienter lär mig så många nya saker som jag har nytta av. Ni kan alltid komma in till mig och prata om allt och då menar jag med saker som du anser inte fungerar men det är också viktigt att jag få veta vad det är som fungerar här på Röingegården. Att man få vara delaktig i hur det ska se ut under tiden som ni ska vara här hos oss på Röingegården anser jag är väldigt viktigt. Hjälps vi åt så kommer det bli lättare men fram för allt trevligare att vara här hos oss och det vill vi alla. Ni kan kontakta mig på eller mobil: Hjärtligt välkomna Jonas Andersson BISAM Röingegården

14 Behandling/rehabilitering Psykologisk behandling Under de första veckorna görs en teamgemensam bedömning och utvärdering av dina styrkor och svagheter som sammanställs i en behandlingsplan med delmål och huvudmål för vistelsen på Röingegården. Framkommer det ett behov av psykologkontakt utformas denna utifrån de frågeställningar och problemområden som visat sig i det dagliga arbetet med dig. I första hand erbjuder vi dig individualterapi med relationellt fokus och ofta jag-stärkande och stödjande för att du ska klara av att stegvis ta ansvar för sitt eget mående och utveckling. Ibland behövs psykoedukativa inslag både för dig och dina anhöriga där man får ökad kunskap och förståelse för diagnoser och hur symtomen visar sig och bäst kan mötas. Som anhörig eller vän är man en oerhört värdefull resurs och där så behövs kan vi ha gemensamma samtal tillsammans med dig. Det kan också vara så att man som anhörig behöver en samtalskontakt och då försöker vi hjälpa till att finna och hänvisa till sådan på hemorten. Psykologisk behandling innefattar även neuropsykologiska utredningar enligt Stephen Finn s Therapeutic Assessment, där testningen i sig ses som en terapeutisk intervention som ger klienten möjlighet till ökad insikt i sina resurser och svårigheter. I samarbete med vår psykiater kan också fullständiga eller kompletterande diagnostiska utredningar göras som grund för fortsatt behandlingsarbete och i samarbete med övriga aktörer kring dig. För mer information om psykologisk behandling, kontakta: Tina Dilles Leg. Psykolog Tele:

15 Våra enheter på Röingegården Röingegården är ett vårdhem med inriktning vård, behandling och rehabilitering till vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med olika psykiatriska funktionshinder. Exempel på funktionshinder är neuropsykiatri som ADHD, ADD, Autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom samt depressioner, schizofreni, psykossjukdomar, bipolär sjukdom, fobier, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser och ofta i kombination med annan problematik. Verksamheten har totalt 50 platser varav 40 dygnet runt platser och 10 öppenvårdsplatser s.k. dagverksamhet. Våra dygnet runt platser är indelade i 5 lägenheter på gården, 9 lägenheter i centrala Hässleholm med en gemensam träningslägenhet samt 4 enheter vilka är indelade i: Annexet unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Villan vuxna med schizofreni/psykossjukdomar samt autism Tvåan vuxna med olika diagnoser Qupolen äldre långtidsplacerade med olika diagnoser

16 Villan Villan är en enhet för män och kvinnor från 35 år och uppåt med långvariga kroniska tillstånd av framförallt schizofreni/psykossjukdomar men även autismspektrumstörning. Enheten har 7 platser och 1 träningslägenhet på gården. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterpeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI och ESL. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Vi arbetar med utgångspunkten att få klienterna att känna trygghet och tillit och bibehålla de färdigheter de har och även i de fall det är möjligt få tillbaka färdigheter de tappat. Vi arbetar även med aktiviteter, friskvård och god omvårdnad. Arbetet genomförs i samråd med dig med hjälp av bland annat genomförandeplan, individuellt strukturerat veckoschema och enskilda motiverande samtal som utvärderas 1 ggr/månad. Psykolog: Vi erbjuder möjlighet till psykologsamtal och psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Daglig sysselsättning: Utifrån dina resurser och möjligheter strävar vi efter att erbjuda en passande daglig sysselsättning. Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område är snickeri, tvätt, kök, trädgård, städ, och biltvätt. Vi erbjuder även möjlighet till skapande sysselsättning i aktivitetscentrum. Mål: Målet är att du ska kunna hantera sin situation och sin problematik så långt det är möjligt och att stärkas i din självkänsla och ditt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka dina funktioner.

17 Vi som arbetar på Villan: Direkt nr: Fax: Camilla Johansson, Arbetsledare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Direkt nr: Jesper Lindén Socionom Säkerhetsansvarig Christina Brolin Skötare Praktiksamordnare för undersköterskor med inriktning psykiatri

18 Alicja Christensen Undersköterska med inriktning psykiatri Edita Salkic Undersköterska med inriktning psykiatri

19 Tvåan Tvåan är en enhet för män och kvinnor från 35 år och uppåt med olika psykiatriska diagnoser och/eller neurologiska funktionshinder och ofta i kombination med annan problematik. Enheten har 7 platser, 2 träningslägenheter på gården och 7 träningslägenheter i centrala Hässleholm. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterpeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI, ESL och ART. Vi arbetar även mycket med aktiviteter, friskvård och god omvårdnad. All behandling och rehabilitering utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med dig. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Det individuella veckoschemat planeras i samråd mellan dig och kontaktpersonerna. Vi erbjuder dig en egen genomförandeplan, ett eget veckoschema, struktur, anpassad sysselsättning, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård, ADL träning, gruppsamtal och individuella samtal. Man deltar även i gemensamma aktiviteter. Psykolog: Vi erbjuder möjlighet till psykologsamtal och psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Daglig sysselsättning: Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område är snickeri, tvätt, kök, trädgård, städ, och biltvätt. Vi ordnar även externa praktikplatser och/eller möjlighet till studier på folkhögskola. Utöver detta så erbjuder vi även möjlighet till skapande aktiviteter i aktivitetscentrum. Mål: Målet är att du på olika sätt ska kunna hantera sin situation och sin problematik och att stärkas i din självkänsla och ditt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka dina funktioner samt om möjligt gå mot ett självständigare liv med möjlighet till utslussning till någon form av eget boende.

20 Vi som arbetar på Tvåan: Direkt nr: Fax: Charlotta Czenky-Persson, Arbetsledare Sjuksköterska & Kvalitetssamordnare Direkt nr: Ann-Christin Jönsson Undersköterska med inriktning psykiatri Christer Brolin Skötare Bilansvarig

21 Ann-Marie Ljung Skötare Jein Sjöstrand Skötare Claes Selldén Skötare natt Urban Wadbro Skötare natt Brandskyddsansvarig

22 Qupolen Qupolen är en enhet för långtidsplacerade äldre klienter. Enheten har 6 platser. Målgruppen är äldre med neurologiska och/eller psykiatriska funktionshinder ofta i kombination med somatisk problematik. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterpeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI och ESL.. Då Qupolen är en enhet för äldre med långtidsplaceringar lägger vi mycket fokus på god omvårdnad, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård. All behandling och rehabilitering utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med klienten. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Vården planeras i samråd mellan dig och kontaktpersonerna. Vi erbjuder dig en egen genomförandeplan, ett eget veckoschema, struktur, sysselsättning efter förmåga, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård, ADL träning samt individuella samtal och egen tid med sina kontaktpersoner. Man deltar även i gemensamma aktiviteter. Psykolog: Vi erbjuder möjlighet till psykologsamtal och psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Daglig sysselsättning: Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område för Qupolens klienter är i första hand olika typer av skapande aktiviteter i Aktivitetscentrum. Mål: Målet är att du på olika sätt, både psykiskt och medicinskt ska kunna hantera sin situation och sin problematik och att stärkas i din självkänsla och ditt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka sina funktioner.

23 Vi som arbetar på Qupolen Direkt nr: Fax: Charlotta Czenky-Persson, Arbetsledare Sjuksköterska & Kvalitetssamordnare Direkt nr: Thomas Persson Undersköterska Samordnare Kristoffer Arponen Undersköterska Hjälpmedelsansvarig Pernilla Svedberg Undersköterska Jane Florin Skötare

24 Annexet Annexet riktar sig till unga vuxna män och kvinnor mellan år med neuropsykiatriska funktionshinder och ofta i kombination med annan problematik. Enheten har 5 platser, 2 träningslägenheter på gården och 2 träningslägenheter i centrala Hässleholm. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterapeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI, ESL och ART. Vi arbetar även mycket med aktiviteter och friskvård. All behandling och rehabilitering utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med dig. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Vi arbetar med individuell vård, behandling och rehabilitering och det individuella veckoschemat planeras därför i samråd mellan klienten och kontaktpersonerna. Vi erbjuder dig en egen genomförandeplan, ett eget veckoschema, struktur, sysselsättning, aktiviteter och friskvård, ADL träning, gruppsamtal och individuella samtal. Man deltar även i gemensamma aktiviteter och man hjälps åt med att laga mat kvällstid. Psykolog: Vi har en anställd psykolog och erbjuder möjlighet till psykologsamtal och olika typer av psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Dessa tjänster ingår i vårddygnspriset. Daglig sysselsättning: Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område är snickeri, tvätt, kök, trädgård, städ, och biltvätt. Vi ordnar även externa praktikplatser och/eller möjlighet till studier på folkhögskola. Mål: Målet är att du ska kunna hantera din situation och din problematik och stärkas i din egen självkänsla och självförtroende för att kunna gå mot ett självständigare liv med möjlighet till utslussning till någon form av eget boende.

25 Vi som arbetar på Annexet: Direkt nr: Fax: Camilla Johansson, Arbetsledare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Direkt nr: Niklas Grundström Undersköterska & skötare Roger Åkesson Undersköterska & skötare Daniel Källman Undersköterska & skötare ART tränare Lina Edvardsson Behandlingspedagog & undersköterska Praktiksamordnare för behandlingspedagoger

26 Kalle Ruderstam Skötare Samordnare & systemadministratör Andrea Nicorelli, skötare inom psykiatrisk vård och behandling Jennica Levin, behandlingspedagog

27 Brandlarmet - Händelseförlopp och instruktion Vid brand: RÄDDA! Hjälp personer att utrymma (aktuell byggnad) till samlingsplats på gården vid flaggstången. LARMA! För att lämna kompletterande uppgifter ring 112 (brandens omfattning, människor kvar i byggnad m m) Möt Räddningstjänsten, informera räddningsledaren vad som har hänt och om någon är kvar i byggnaden SLÄCK! Släck branden om du kan göra det på ett säkert sätt Stäng inne branden

28 Hantverk, aktiviteter och Internetcafé Aktivitetscentrum erbjuder möjligheter till många olika kreativa aktiviteter! Måndag fredag är vår verksamhet öppen! Hantverk Här finns möjlighet till kreativt hantverk efter önskemål såsom exempelvis måleri, sticka, påta (stickmetod med redskap)virka, göra smycken, väva mattor, gjuta betong, sy och mycket annat. Alla aktiviteter utgår ifrån klientens önskemål och resurser. Möjligheterna är många! För den som önskar är vår verksamhet öppen för att bara vara, sitta med och vila i samvaron. Fysisk träning Utöver hantverk erbjuder vi även olika typer av fysiska aktiviteter i grupp såsom gruppgympa, promenader med stavgång och andra former av fysisk aktivitet. Vi är lyhörda för dina önskemål.

29 Café/kiosk Vi har ett café/kiosk där man kan köpa kaffe/te, läsk, godis, fikabröd och annat smått och gott. I anslutning till caféet har vi en läshörna med böcker och tidningar för den som vill slå sig ned med en kopp kaffe och en tidning. Data/Internet Vi har klientdator där det finns möjlighet att boka tid för att surfa på dator med internetuppkoppling för den som vill söka information, maila eller göra andra ärenden på datorn. Gemensamma aktiviteter Vi ordnar regelbundna gemensamma aktiviteter där du är välkomna. Det kan vara utflykter av olika slag, filmvisning, bingo, tipspromenader, dans, kräftskiva, midsommarfirande och mycket annat. Försäljning av produkter Vi har ett stort utbud av fina hantverksprodukter till salu. Vår planering är att inrätta en lite gårdsbutik där alla samlade produkter finns samlade. För närvarande har vi ett rum fyllt med aktivitetscentrums produkter. Kontakta oss om ni vill titta på våra produkter. Vill ni veta mer är ni välkommen att kontakta oss för mer information: Vi som arbetar på aktivitetscentrum: Fia Backlund Sysselsättningshandledare, samordnare Tel: Monica Fridwall Terapi Biträde Tel:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9973-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Sammanfattning av Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens NÄTROM Jönköping den 16:e - 17:e oktober 2008.

Sammanfattning av Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens NÄTROM Jönköping den 16:e - 17:e oktober 2008. Psykiatriska kliniken, Jönköping Avdelning C och PIVA B Sammanfattning av Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens NÄTROM Jönköping den 16:e - 17:e oktober 2008. Stora Hotellet i Jönköping Innehållsförteckning

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Anordnare i Älta. Boo

Anordnare i Älta. Boo Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Älta Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 73:2012. Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 73:2012. Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 73:2012 Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer -erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg Jenni Riekkola Carabante Gunilla

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK ENHETEN FÖR NYANLÄNDA MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN HANDBOK 2015-01-16 Innehåll INLEDING... 3 BARNKONVENTIONEN... 3 LAGSTIFTNING... 5 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)... 5 Föräldrabalken (1949:381)...

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer