Välkommen till Röingegården!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Röingegården!"

Transkript

1 Välkommen till Röingegården!

2 Vi vill önska dig välkommen till Röingegården och hoppas att du ska trivas hos oss. Din vistelse och vård byggs upp av Dig och dina kontaktpersoner utifrån dina behov, resurser och förutsättningar och vårt uppdrag från Din handläggare. Vårt motto och vår utgångspunkt är Klienten i centrum och det innebär att vi alltid i alla sammanhang sätter Dig som klient i centrum när vi planerar och diskuterar förändringar, insatser, aktiviteter med mera. Din delaktighet spelar stor roll för resultatet av Din vistelse hos oss! Vårt mål är att Du ska förbättra Ditt psykiska mående, ta vara på det som fungerar för Dig och utveckla dina inneboende resurser Du har som kan och behöver stärkas. Annika Härd

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förhållningsregler för klienter och personal på Röingegården... 9 Alkohol och drogpolicy för klienter på Röingegården Vision/Värdegrunder Vård Ideologi God omvårdnad Trivsam miljö Vila, fritid och rekreation Skydd mot kränkande särbehandling och diskriminering Delaktighet Klagomålshantering Vi vill bli bättre Brukarinflytandesamordnare Behandling/rehabilitering Våra enheter på Röingegården Villan Tvåan Qupolen Annexet Brandlarmet - Händelseförlopp och instruktion Hantverk, aktiviteter och Internetcafé Hantverk Fysisk träning Data/Internet Gemensamma aktiviteter Försäljning av produkter Trädgård Arbetsuppgifter Trädgårdsterapi Biltvätt... 35

4 Lokalvård & Tvätt Tvätten Lokalvården Syfte Köket Syfte Snickeriet Snickeri Måleri Syfte Slutord... 40

5 Förhållningsregler för klienter och personal på Röingegården Det är viktigt att vi har gemensamma förhållningsregler om hur vi ska bemöta varandra i olika situationer. Vi alla strävar gemensamt åt att du skall få en trevlig tid på Röingegården, men även en bra arbetsplats för personalen som arbetar på Röingegården. Vi ska bemöta varandra med respekt för den individ som vi alla är. Det vill säga vi ska bemöta varandra med hänsyn. Du skall inte diskriminera någon annan, till exempel på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, beteende eller utseende. Du skall inte gå runt och låna pengar av andra klienter på Röingegården. Du skall inte förtala eller gå bakom ryggen på någon annan klient eller personal. Gå hellre till personen och fråga eller kom till personalen. Du skall bemöta all personal med ett bra bemötande och med respekt och det gäller även vikarier.

6 Alkohol och drogpolicy för klienter på Röingegården Syfte: Missbruk skapar personliga tragedier. Ett aktivt missbruk skadar Din hälsa allvarligt och kan leda till döden. Missbruk påverkar även övriga klienter och personal negativt. Missbruk under Din vistelse på Röingegården blir en förtroendefråga som skadar vårt anseende och vår verksamhet. Vårt mål är att erbjuda alla våra klienter en drogfri miljö.vi arbetar därför med förebyggande arbete genom att observera och att undvika sociala mönster som kan leda till missbruk. Därför anser vi att det är av största vikt att klienterna inte missbrukar alkohol eller använder droger under sin vistelse hos oss. Alkohol eller droger får inte förekomma på Röingegården då det kan försvåra vård och behandlingsarbetet, både för Dig och övriga klienter. Handlingsprogram: Åtgärder vid misstanke om påverkan: (alkohol och drogmissbruk) Vid misstanke om påverkan av alkohol, narkotika och eller tabletter avvisas Du från gemensamhetsutrymme till Ditt rum. Du erbjuds att lämna urinprov eller blåsa i alkometer. Du ombeds att sitta med i samtal och få veta vad Röingegården kan erbjuda i form av hjälp och stöd. Du få veta vilka konsekvenserna blir om problemen fortsätter. Du erbjuds fortlöpande upprepande motiverande samtal med förslagna resurser. Din handläggare blir informerad. Åtgärder när missbruksproblemet är uppenbart: Du blir konfronterad med samtal om Ditt missbruk och får information om de åtgärder som kan bli aktuella om den negativa utvecklingen fortsätter och situationen inte förbättras. Du ombeds att delta i uppföljande samtal- Du erbjuds behandling. Du får underteckna ett skriftligt kontrakt för att underlätta och förebygga framtida missförstånd. Om resultat uteblir, kommer åtgärder vidtas enligt Röingegårdens policy och samråd med din handläggare. Du blir erbjuden att träffa läkare för dialog om Din problematik. Detta dokument skall finnas tillgängligt på SSK- expeditionen och vara känd av alla medarbetare och klienter. Implementering av policy ska ske i ledningsmöte, personalmöte samt arbetsplatsträffar. Alla nya medarbetare ska få genomgång av policyn tillsammans med verksamhetschefen. Nya klienter ska få genomgång av policyn tillsammans med sina kontaktpersoner och/eller sin ansvariga sjuksköterska.

7 Vision/Värdegrunder Arbetet på Röingegården ska genomsyras av verksamhetens värdegrund. Våra fyra nyckelord är: Trygghet varje individ ska erbjudas en tydlig struktur och inramning för att känna trygghet på Röingegården. Bemötande varje möte ska utgå från ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Varje individ är unik och ska bemötas individuellt utifrån sin situation här och nu. Kompetens se möjligheter i alla situationer och ta tillvara individens egen kompetens och egna resurser. Att förstå individen och uppdragsgivarens behov samt att agera professionellt utifrån sin yrkesroll. Utveckling hjälpa individen att utvecklas som människa och känna framtidstro. Att sträva efter hög kvalitet på vårdkedjearbetet med fokus på uppföljning, återkoppling och resultat Vår utgångspunkt är: Klienten i centrum Vård Ideologi Röingegårdens vårdideologi är socialpsykiatrisk och utgår ifrån att psykiska sjukdomar har sin grund i sammanbrott i individens förmåga att hantera livets olika delar. Vi arbetar med att nå en djupare förståelse för dig genom att kartlägga och väva samman sociala, psykiatriska, ekonomiska och relationsmässiga faktorer. Ambitionen är att få en helhetsbild av din situation och utifrån denna hjälpa individen att stärkas i sitt självförtroende och bygga upp sina förmågor för att kunna rehabiliteras till ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

8 Vår teoretiska grund utgår från Orlandos omvårdnadsteori där tyngdpunkten i vårdarbetet är att skapa en dynamisk relation mellan personalen och dig som klient. Utgångspunkterna är frågeställningarna Vad ser jag? Vad tänker jag? Vad känner jag? Vad gör jag? Målet är att stödja och motivera klienten i att uttrycka sina behov och svårigheter för att de ska kunna tillfredsställas. God omvårdnad Vår uppgift är att erbjuda dig vård och behandling av hög kvalitet. Du ska vara garanterad en god omvårdnad och vården och behandlingen ska utformas i samverkan med dig och uppdragsgivaren. Verksamheten ska bygga på förtroende och samarbete med dig som klienten och utformas så att du upplever vistelsen på Röingegården meningsfull. Din integritet ska respekteras och insatserna anpassas till dina individuella behov och förutsättningar. Du ska erbjudas individanpassad vård och behandling och ges tillfälle till daglig sysselsättning, aktiviteter, friskvård, förströelse och utomhusvistelse. Röingegårdens etiska riktlinjer fokuserar på våra värdegrunder Trygghet, Bemötande, Kompetens och Utveckling. En nödvändig förutsättning i vård och behandlingsarbetet är att du känner dig trygg och väl omhändertagna på Röingegården. En god relation mellan personalen och dig är grundläggande för att du ska känna dig bekväm med att kunna uttrycka dina behov och önskningar och för att omvårdnaden ska kunna utformas i enlighet med dina behov. God omvårdnad innebär att dina grundläggande basbehov tillgodoses. Du har rätt till vila, fritid och rekreation, de har rätt till skydd mot utnyttjande och diskriminering och rätt till delaktighet genom att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Trivsam miljö Du har rätt att vistas i en trivsam miljö. Viktiga faktorer för en trivsam miljö är att: miljön är ren och fräsch. miljön är rökfri. höga ljudnivåer i form av t.ex. buller från ventilation och andra klienter ska undvikas. klienter ges möjlighet till social samvaro/gemenskap med andra. klienter ges möjlighet att vid behov dra sig undan. båda könens behov av separata duschutrymmen och omklädningsmöjligheter tillgodoses. det finns anpassade utrymmen som underlättar besök av t.ex. anhöriga och familj. temperatur och luftfuktighet inomhus motsvarar de krav som ställs för en behaglig inomhusmiljö.

9 Måltider Maten och måltiden har en viktig funktion för din hälsa och välbefinnande. Viktiga faktorer när det gäller måltiderna är att: maten är varierad och näringsrik. tillgången till mat styrs utifrån klienters särskilda behov, t.ex. på grund av medicinska eller religiösa skäl eller behov av specialkost. maten bereds av bra råvaror. skillnaden mellan vardagsmat, helgmat och festmåltider är tydlig. klienter erbjuds möjlighet till ett sunt förhållningssätt till mat. klienter vistas i en trivsam, ombonad miljö där måltiderna äts och där det råder lugn och ro. Vila, fritid och rekreation Du har rätt till vila, fritid och rekreation Viktiga faktorer för detta är att du: får möjlighet till eller hjälp med att hålla en god dygnsrytm och tillräcklig sömn och vila. har rätt till en trygg och lugn plats. har tillgång till personal även nattetid. erbjuds och uppmuntras till att delta i fysiska aktiviteter som anpassas efter individens förutsättningar och behov. erbjuds och uppmuntras till att delta i konstnärliga och kulturella fritidsaktiviteter som t.ex. målning, läsning, fotografering, m.m.. Skydd mot kränkande särbehandling och diskriminering Du har rätt till skydd mot utnyttjande, kränkande särbehandling och diskriminering. Viktiga faktorer är att du: har rätt att vistas i en säker miljö där han/hon kan känna sig trygg. bemöts i enlighet med Röingegårdens etiska riktlinjer, med utgångspunkt från att alla har samma värde. har möjlighet att bejaka sina andliga behov, t.ex. rätten att utöva sin religion, vilket kan innebära högtidlighållande av andra högtider än de traditionellt svenska högtiderna. Tillgång till religiös litteratur samt möjlighet att träffa själavårdare eller företrädare för religiöst samfund. Delaktighet Din rätt till delaktighet genom att uttrycka sin åsikt och få den respekterad ska alltid beaktas. Viktiga faktorer för att du ska uppleva sig vara delaktiga är att du: så långt det är möjligt planerar sin vård och behandling i samråd med kontaktpersonerna. bemöts med respekt i alla situationer. kan framföra sina åsikter och bli lyssnade på. blir informerade genom tillgång till dagstidningar, radio, tv och böcker.

10 blir informerade om sina rättigheter och får stöd i att framföra klagomål om de är missnöjda med vården. Vi arbetar med regelbunden uppföljning och utvärdering av god omvårdnad regelbundet i olika forum och i olika undersökningar. Klagomålshantering Vår uppgift är att erbjuda vård och behandling av god kvalitet. Vården och behandlingen ska utformas i samverkan med klienten, uppdragsgivaren och Röingegården och utgå från ett etiskt förhållningssätt och våra värdegrunder. För att kunna erbjuda vård av god kvalitet är det viktigt att Röingegården följer upp och genomför förbättringar i verksamheten utifrån de synpunkter och klagomål som klienter, närstående, uppdragsgivare, personal eller andra besökare har på verksamheten. Vår verksamhet erbjuder därför olika forum och sätt att framföra klagomål och synpunkter på verksamheten. Klienter Ett sätt för klienter att framföra synpunkter är de klientforum som genomförs på varje enhet 1ggr/kvartal samt ett större klientråd 1 ggr/termin för alla klienter på Röingegården. Ett annat sätt är möjligheten att framföra klagomål skriftligt till Röingegården eller till Patientnämnden med hjälp av blanketter som finns uppsatta på varje enhet med tillhörande postlåda. Förutom dessa möjligheter är det naturligtvis helt rätt att framföra sina synpunkter direkt till personalen, arbetsledare eller till verksamhetschefen. Vi genomför även en klientenkätundersökning 1 ggr/år. Anhöriga En anhörigenkät lämnas ut 1 ggr/år. Det finns även möjlighet att använda de blanketter som finns på respektive enhet. Andra forum är nätverksmöten. Anhöriga är välkomna att kontakta oss på telefon, besöka oss eller skriva till oss. Vi är tacksamma om vi kan få möjlighet att förbättra oss och möjlighet att diskutera det som uppfattas som negativt. Uppdragsgivare Vi samarbetar med SiL Skandinavisk sjukvårdsinformation som genomför en extern kundundersökning 1 ggr/år för Röingegårdens räkning. Utöver den årliga enkätundersökningen är de samordnade vårdplaneringarna goda tillfällen till utvärdering av olika slag. För övrigt är uppdragsgivare välkomna att använda samma blankett som finns på enheter, kontakta oss per telefon eller mail. Vi är angelägen om att få återkoppling för att kunna förbättra oss. Övriga besökare Vår blankett som finns uppsatt på respektive enhet kan användas på samma sätt som för klienter, anhöriga och uppdragsgivare. Förutom dessa blanketter är ni välkomna att kontakta oss per telefon, mail eller annat sätt.

11 Personal Personalen har möjlighet att använda en blankett som finns uppsatt i vår gemensamma personalmatsal med tillhörande postlåda. För övrigt har vi olika forum för möjligheter till klagomål som exempelvis vår årliga medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller kontakta oss per telefon, mail eller på annat sätt som känns bekvämt. Processen Det är den klagande som själv får avgöra vem som ska ta emot klagomålet. Klagomål ges samma prioritet oavsett om de framförs muntligt, skriftligt, är anonyma eller inte. Den klagande ska veta att hans eller hennes åsikter och upplevelser tas på allvar och att inga negativa konsekvenser kommer att uppstå om klagomål framförs. Är klagomålet av allvarligare karaktär ska en intern utredning genomföras. Resultatet av den interna utredningen ska bedömas utifrån allvarlighetsgrad och antingen åtgärdas direkt i verksamheten och/eller skickas in till Socialstyrelsen som en Lex Sarah anmälan. Alla klagomål som tas emot och hanteras av Röingegården sparas. Om den klagande vill att klagomålet ska hanteras på Röingegården, ska verksamhetschefen snarast, dock inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in, påbörja den utredning som krävs. När klagomålet är färdigutrett ska en skriftlig återkoppling överlämnas till den klagande. En kopia sätts in i klagomålspärmen på administrationen. I återkopplingen ska finnas en beskrivning av klagomålet, vilken utredning som genomförts samt vilka åtgärder som detta har föranlett. Vi har olika forum där vi återför klagomål beroende på vilken typ av klagomål det är. Ledningsmöte, enhetsmöte, samverkansmöten och individuella medarbetarsamtal. Målet är att vi ska erbjuda en god och säker vård i vår verksamhet och att både personal, klienter, anhöriga, uppdragsgivare och andra besökare ska känna sig trygga och säkra på att vi lever upp till våra uppsatta mål. Referenser 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 2005:12(M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård. Röingegårdens verksamhetssystem

12 Använd gärna ett annat papper om Du inte får plats med Dina synpunkter. Vi vill bli bättre Vi kan alltid förbättra vår verksamhet! Vi finns till för att ge bästa möjliga vård och behandling. Därför är det viktigt för oss att få ta del av Dina synpunkter, förslag, idéer, beröm eller klagomål. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och gör regelbundet kvalitetskontroller av vår verksamhet. Trots detta kan det hända att vi brister i våra åtaganden. Om Du talar om det för oss har vi en chans att lära av misstagen och förhindra att det upprepas. Ger Du beröm vet vi vilka insatser som uppskattas. Prata i första hand med kontaktpersonen, sjuksköterskan eller verksamhetschefen om Dina synpunkter. Du kan även lämna Dina synpunkter skriftligt direkt till vår verksamhetschef. *Skriv gärna Ditt namn och hur vi når Dig, så garanterar vi att vi tar kontakt med Dig. Vill du vara anonym fyller du i blanketten utan namn och lägger den i anvisad postlåda. Förslag/synpunkter: Datum:. Fyll i och skicka blanketten till: * Namn:.. Röingegården Box Hässleholm Tel.. Telefon: Fax: Blankett finns uppsatt i allmänna utrymmen

13 Brukarinflytandesamordnare BISAM Mitt namn är Jonas Andersson och jag arbetar här på Röingegården som brukarinflytandesamordnare (BISAM). Jag har själv ett psykiskt funktionshinder i grunden. Jag arbetar för att föra era gemensamma talan när det handlar om inflytandefrågor i ex vård, behandling, rehabilitering och arbete och sysselsättning. Jag har arbetat med dessa frågor i över 13 år och jag tycker att det är väldigt roligt för ni klienter lär mig så många nya saker som jag har nytta av. Ni kan alltid komma in till mig och prata om allt och då menar jag med saker som du anser inte fungerar men det är också viktigt att jag få veta vad det är som fungerar här på Röingegården. Att man få vara delaktig i hur det ska se ut under tiden som ni ska vara här hos oss på Röingegården anser jag är väldigt viktigt. Hjälps vi åt så kommer det bli lättare men fram för allt trevligare att vara här hos oss och det vill vi alla. Ni kan kontakta mig på eller mobil: Hjärtligt välkomna Jonas Andersson BISAM Röingegården

14 Behandling/rehabilitering Psykologisk behandling Under de första veckorna görs en teamgemensam bedömning och utvärdering av dina styrkor och svagheter som sammanställs i en behandlingsplan med delmål och huvudmål för vistelsen på Röingegården. Framkommer det ett behov av psykologkontakt utformas denna utifrån de frågeställningar och problemområden som visat sig i det dagliga arbetet med dig. I första hand erbjuder vi dig individualterapi med relationellt fokus och ofta jag-stärkande och stödjande för att du ska klara av att stegvis ta ansvar för sitt eget mående och utveckling. Ibland behövs psykoedukativa inslag både för dig och dina anhöriga där man får ökad kunskap och förståelse för diagnoser och hur symtomen visar sig och bäst kan mötas. Som anhörig eller vän är man en oerhört värdefull resurs och där så behövs kan vi ha gemensamma samtal tillsammans med dig. Det kan också vara så att man som anhörig behöver en samtalskontakt och då försöker vi hjälpa till att finna och hänvisa till sådan på hemorten. Psykologisk behandling innefattar även neuropsykologiska utredningar enligt Stephen Finn s Therapeutic Assessment, där testningen i sig ses som en terapeutisk intervention som ger klienten möjlighet till ökad insikt i sina resurser och svårigheter. I samarbete med vår psykiater kan också fullständiga eller kompletterande diagnostiska utredningar göras som grund för fortsatt behandlingsarbete och i samarbete med övriga aktörer kring dig. För mer information om psykologisk behandling, kontakta: Tina Dilles Leg. Psykolog Tele:

15 Våra enheter på Röingegården Röingegården är ett vårdhem med inriktning vård, behandling och rehabilitering till vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med olika psykiatriska funktionshinder. Exempel på funktionshinder är neuropsykiatri som ADHD, ADD, Autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom samt depressioner, schizofreni, psykossjukdomar, bipolär sjukdom, fobier, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser och ofta i kombination med annan problematik. Verksamheten har totalt 50 platser varav 40 dygnet runt platser och 10 öppenvårdsplatser s.k. dagverksamhet. Våra dygnet runt platser är indelade i 5 lägenheter på gården, 9 lägenheter i centrala Hässleholm med en gemensam träningslägenhet samt 4 enheter vilka är indelade i: Annexet unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Villan vuxna med schizofreni/psykossjukdomar samt autism Tvåan vuxna med olika diagnoser Qupolen äldre långtidsplacerade med olika diagnoser

16 Villan Villan är en enhet för män och kvinnor från 35 år och uppåt med långvariga kroniska tillstånd av framförallt schizofreni/psykossjukdomar men även autismspektrumstörning. Enheten har 7 platser och 1 träningslägenhet på gården. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterpeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI och ESL. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Vi arbetar med utgångspunkten att få klienterna att känna trygghet och tillit och bibehålla de färdigheter de har och även i de fall det är möjligt få tillbaka färdigheter de tappat. Vi arbetar även med aktiviteter, friskvård och god omvårdnad. Arbetet genomförs i samråd med dig med hjälp av bland annat genomförandeplan, individuellt strukturerat veckoschema och enskilda motiverande samtal som utvärderas 1 ggr/månad. Psykolog: Vi erbjuder möjlighet till psykologsamtal och psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Daglig sysselsättning: Utifrån dina resurser och möjligheter strävar vi efter att erbjuda en passande daglig sysselsättning. Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område är snickeri, tvätt, kök, trädgård, städ, och biltvätt. Vi erbjuder även möjlighet till skapande sysselsättning i aktivitetscentrum. Mål: Målet är att du ska kunna hantera sin situation och sin problematik så långt det är möjligt och att stärkas i din självkänsla och ditt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka dina funktioner.

17 Vi som arbetar på Villan: Direkt nr: Fax: Camilla Johansson, Arbetsledare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Direkt nr: Jesper Lindén Socionom Säkerhetsansvarig Christina Brolin Skötare Praktiksamordnare för undersköterskor med inriktning psykiatri

18 Alicja Christensen Undersköterska med inriktning psykiatri Edita Salkic Undersköterska med inriktning psykiatri

19 Tvåan Tvåan är en enhet för män och kvinnor från 35 år och uppåt med olika psykiatriska diagnoser och/eller neurologiska funktionshinder och ofta i kombination med annan problematik. Enheten har 7 platser, 2 träningslägenheter på gården och 7 träningslägenheter i centrala Hässleholm. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterpeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI, ESL och ART. Vi arbetar även mycket med aktiviteter, friskvård och god omvårdnad. All behandling och rehabilitering utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med dig. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Det individuella veckoschemat planeras i samråd mellan dig och kontaktpersonerna. Vi erbjuder dig en egen genomförandeplan, ett eget veckoschema, struktur, anpassad sysselsättning, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård, ADL träning, gruppsamtal och individuella samtal. Man deltar även i gemensamma aktiviteter. Psykolog: Vi erbjuder möjlighet till psykologsamtal och psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Daglig sysselsättning: Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område är snickeri, tvätt, kök, trädgård, städ, och biltvätt. Vi ordnar även externa praktikplatser och/eller möjlighet till studier på folkhögskola. Utöver detta så erbjuder vi även möjlighet till skapande aktiviteter i aktivitetscentrum. Mål: Målet är att du på olika sätt ska kunna hantera sin situation och sin problematik och att stärkas i din självkänsla och ditt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka dina funktioner samt om möjligt gå mot ett självständigare liv med möjlighet till utslussning till någon form av eget boende.

20 Vi som arbetar på Tvåan: Direkt nr: Fax: Charlotta Czenky-Persson, Arbetsledare Sjuksköterska & Kvalitetssamordnare Direkt nr: Ann-Christin Jönsson Undersköterska med inriktning psykiatri Christer Brolin Skötare Bilansvarig

21 Ann-Marie Ljung Skötare Jein Sjöstrand Skötare Claes Selldén Skötare natt Urban Wadbro Skötare natt Brandskyddsansvarig

22 Qupolen Qupolen är en enhet för långtidsplacerade äldre klienter. Enheten har 6 platser. Målgruppen är äldre med neurologiska och/eller psykiatriska funktionshinder ofta i kombination med somatisk problematik. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterpeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI och ESL.. Då Qupolen är en enhet för äldre med långtidsplaceringar lägger vi mycket fokus på god omvårdnad, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård. All behandling och rehabilitering utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med klienten. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Vården planeras i samråd mellan dig och kontaktpersonerna. Vi erbjuder dig en egen genomförandeplan, ett eget veckoschema, struktur, sysselsättning efter förmåga, aktiviteter och förebyggande/upprätthållande friskvård, ADL träning samt individuella samtal och egen tid med sina kontaktpersoner. Man deltar även i gemensamma aktiviteter. Psykolog: Vi erbjuder möjlighet till psykologsamtal och psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Daglig sysselsättning: Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område för Qupolens klienter är i första hand olika typer av skapande aktiviteter i Aktivitetscentrum. Mål: Målet är att du på olika sätt, både psykiskt och medicinskt ska kunna hantera sin situation och sin problematik och att stärkas i din självkänsla och ditt självförtroende för att kunna bibehålla och stärka sina funktioner.

23 Vi som arbetar på Qupolen Direkt nr: Fax: Charlotta Czenky-Persson, Arbetsledare Sjuksköterska & Kvalitetssamordnare Direkt nr: Thomas Persson Undersköterska Samordnare Kristoffer Arponen Undersköterska Hjälpmedelsansvarig Pernilla Svedberg Undersköterska Jane Florin Skötare

24 Annexet Annexet riktar sig till unga vuxna män och kvinnor mellan år med neuropsykiatriska funktionshinder och ofta i kombination med annan problematik. Enheten har 5 platser, 2 träningslägenheter på gården och 2 träningslägenheter i centrala Hässleholm. Metoder: Vårt arbete är genomsyrat av ett lösningsinriktat och miljöterapeutiskt förhållningssätt. I klientarbetet utgår vi från våra metoder MI, ESL och ART. Vi arbetar även mycket med aktiviteter och friskvård. All behandling och rehabilitering utgår från uppdraget, genomförandeplanen och det individuella veckoschemat som upprättas i samarbete med dig. Kontaktperson: Du erbjuds 2 kontaktpersoner. Vi arbetar med individuell vård, behandling och rehabilitering och det individuella veckoschemat planeras därför i samråd mellan klienten och kontaktpersonerna. Vi erbjuder dig en egen genomförandeplan, ett eget veckoschema, struktur, sysselsättning, aktiviteter och friskvård, ADL träning, gruppsamtal och individuella samtal. Man deltar även i gemensamma aktiviteter och man hjälps åt med att laga mat kvällstid. Psykolog: Vi har en anställd psykolog och erbjuder möjlighet till psykologsamtal och olika typer av psykiatriska utredningar när sådana behov finns. Dessa tjänster ingår i vårddygnspriset. Daglig sysselsättning: Exempel på daglig sysselsättning inom Röingegårdens område är snickeri, tvätt, kök, trädgård, städ, och biltvätt. Vi ordnar även externa praktikplatser och/eller möjlighet till studier på folkhögskola. Mål: Målet är att du ska kunna hantera din situation och din problematik och stärkas i din egen självkänsla och självförtroende för att kunna gå mot ett självständigare liv med möjlighet till utslussning till någon form av eget boende.

25 Vi som arbetar på Annexet: Direkt nr: Fax: Camilla Johansson, Arbetsledare Medicinskt ansvarig sjuksköterska Direkt nr: Niklas Grundström Undersköterska & skötare Roger Åkesson Undersköterska & skötare Daniel Källman Undersköterska & skötare ART tränare Lina Edvardsson Behandlingspedagog & undersköterska Praktiksamordnare för behandlingspedagoger

26 Kalle Ruderstam Skötare Samordnare & systemadministratör Andrea Nicorelli, skötare inom psykiatrisk vård och behandling Jennica Levin, behandlingspedagog

27 Brandlarmet - Händelseförlopp och instruktion Vid brand: RÄDDA! Hjälp personer att utrymma (aktuell byggnad) till samlingsplats på gården vid flaggstången. LARMA! För att lämna kompletterande uppgifter ring 112 (brandens omfattning, människor kvar i byggnad m m) Möt Räddningstjänsten, informera räddningsledaren vad som har hänt och om någon är kvar i byggnaden SLÄCK! Släck branden om du kan göra det på ett säkert sätt Stäng inne branden

28 Hantverk, aktiviteter och Internetcafé Aktivitetscentrum erbjuder möjligheter till många olika kreativa aktiviteter! Måndag fredag är vår verksamhet öppen! Hantverk Här finns möjlighet till kreativt hantverk efter önskemål såsom exempelvis måleri, sticka, påta (stickmetod med redskap)virka, göra smycken, väva mattor, gjuta betong, sy och mycket annat. Alla aktiviteter utgår ifrån klientens önskemål och resurser. Möjligheterna är många! För den som önskar är vår verksamhet öppen för att bara vara, sitta med och vila i samvaron. Fysisk träning Utöver hantverk erbjuder vi även olika typer av fysiska aktiviteter i grupp såsom gruppgympa, promenader med stavgång och andra former av fysisk aktivitet. Vi är lyhörda för dina önskemål.

29 Café/kiosk Vi har ett café/kiosk där man kan köpa kaffe/te, läsk, godis, fikabröd och annat smått och gott. I anslutning till caféet har vi en läshörna med böcker och tidningar för den som vill slå sig ned med en kopp kaffe och en tidning. Data/Internet Vi har klientdator där det finns möjlighet att boka tid för att surfa på dator med internetuppkoppling för den som vill söka information, maila eller göra andra ärenden på datorn. Gemensamma aktiviteter Vi ordnar regelbundna gemensamma aktiviteter där du är välkomna. Det kan vara utflykter av olika slag, filmvisning, bingo, tipspromenader, dans, kräftskiva, midsommarfirande och mycket annat. Försäljning av produkter Vi har ett stort utbud av fina hantverksprodukter till salu. Vår planering är att inrätta en lite gårdsbutik där alla samlade produkter finns samlade. För närvarande har vi ett rum fyllt med aktivitetscentrums produkter. Kontakta oss om ni vill titta på våra produkter. Vill ni veta mer är ni välkommen att kontakta oss för mer information: Vi som arbetar på aktivitetscentrum: Fia Backlund Sysselsättningshandledare, samordnare Tel: Monica Fridwall Terapi Biträde Tel:

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Laholm mars 2015 Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen är framtagen för att säkerställa att äldreomsorgen utförs på ett tryggt och bra sätt. Äldreomsorgen

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan I Ur och Skur förskola Upprättad 20140101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Mälarbacken vård och omsorgsboende

Mälarbacken vård och omsorgsboende K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Mälarbacken vård och omsorgsboende Ing re ss På Mälarbacken bemöter vi Dig med kunskap och respekt Mälarbacken vård- och omsorgsboende är både ett gruppboende

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors 2013-02-08 Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Robertsfors Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Robertsfors kommun.

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vesslans förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder Parkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision En förskola för alla, där

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Förskolebarnens utveckling - vår utmaning

Förskolebarnens utveckling - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Familjedaghem Högdalen-Örby Förskolebarnens utveckling - vår utmaning Familjedaghem för dig som vill ha både tryggheten att vistas i en lugn miljö med få barn

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Wallingatan Kontaktuppgifter Besöksadress Wallingatan 25 A Telefon 018-727 66 58 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 6 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Information till handläggare. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till handläggare. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till handläggare för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Mjörnviksholm för psykiatrisk vård med kvalitet

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Välkommen till Ekeliden

Välkommen till Ekeliden Välkommen till Ekeliden Välkommen till Ekeliden. Vi erbjuder gruppboende med egna lägenheter, daglig verksamhet och fritids- semester- och Snouezelverksamhet för LSS personkrets 1 och 2. Alla har rätt

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98

Välkommen. Varvsgatan 8 374 35 Karlshamn. Telefonnummer: 0454-30 74 98 Välkommen Varvet är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Här bor både killar som väntar på svar angående uppehållstillstånd och killar som fått permanent uppehållstillstånd. På boendet bor killar

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Saltkråkans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Saltkråkans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Upprättad 2015-06-05 (Ersätter 2006-05-15, 2006-09-29, 2007-01-11, 2008-01-03, rev. 2008-12-10, 2009-10-07) Saltkråkans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vår vision Till

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer