Årsredovisning Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun

2 Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och ungdomsutskottet Allmänna utskottet Tekniska utskottet Omvårdnadsutskottet Kommunstyrelsens förvaltning Kommunledning, stab och serviceorganisation Barn och utbildning Vård och omsorg Samhällsutveckling Hjo stadshus AB Hjo energi AB Hjo Småindustrier BÖS AB³ Hjo Elhandel HjoTiBorg Energi 4 Kommunalförbund m.fl. Skaraborgs Kommunalförbund Avfallshantering Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Miljöförvaltningen Östra Skaraborg Samordningsförbundet HjoTiBorg Råd Brottsförebyggande rådet Handikapprådet Pensionärsrådet ¹ Ett samarbete mellan Falköping, Gullspång, Hjo, karlsborg, Skara, Tibro och Tidaholm. ² Ett samarbete mellan HjoTiBorg. ³ Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%. 4 Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30% 2

3 Innehåll Organisationsskiss 2 Innehåll 3 Dags att sumera och analysera... 5 Den nya organisationen sattes på prov 6 ordentligt under verksamhetsåret Förvaltningberättelse 7 Omvärldsanalys 8 Övergripande ekonomi- och 11 verksamhetsstyrning Finansiell profil 20 Finansiell analys 22 Folkhälsa 30 Personalredovisning 34 Verksamhetsberättelse 39 Demokrati 40 Kommunstyrelsens förvaltning 44 Barn- och utbildning 46 Vård och omsorg 56 Samhällsutveckling 60 Taxefinansierad verksamhet 70 Kommunala bolag 74 Årsredovisning Produktion: Ekonomienheten och informationsenheten Hjo kommun Layout: Informationsenheten Omslagsbild: Niclas Froh Övriga bilder: Mikael Ljungström och Hjo kommun Tryck och repro: Redo Tryck AB, 2010 Finansiella räkenskaper 77 Resultaträkningen 78 Finansieringsanalys 78 Balansräkning 79 Noter 80 Driftsredovisning 86 Investeringsredovisning 88 Exploateringsredovisning 89 Redovisningsprinciper 90 Nyckeltal fem år 92 Övrigt 93 Revisionsberättelse 94 Ordlista och definitioner 95 3

4 4

5 Dags att summera och analysera..efter ett minst sagt händelserikt år. Glädjande nog kan vi konstatera att det inte blev så illa som vi trodde. I februari såg framtiden allt annat än ljus ut. Medierna rapporterade varje dag om nya varsel, börsfall och ekonomisk kris över hela världen. Krisen nådde även vår kommun och skatteunderlaget förutspåddes sjunka kraftigt. Det befarades att försörjningsstödet skulle skjuta i höjden samtidigt som andra delar av driften aviserade underskott. Ett starkt lagarbete. Jag är glad över att alla inblandade insåg allvaret och att krafttag vidtogs. Det har under året varit stort fokus på ekonomin och hela förvaltningen, ingen nämnd och ingen glömd, har genomfört ett hästarbete för att vända den nedåtgående trend som låg framför oss. All heder och stort tack till er alla. Den nya organisationen har samtidigt satts på prov och troligen kan en del av framgången tillskrivas det arbetssätt som införts och som bla. resulterat i en bättre helhetssyn i hela förvaltningen. Resultatet blev dryga femton miljoner plus. En rad engångshändelser har spelat oss i händerna, fastighetsförsäljning, sänkt arbetsgivaravgift, återbetalningar av AFA försäkringar, Skl:s återbetalning är några exempel. Å andra sida har vi under året också haft kostnader av engångskaraktär som inte är försumbara i sammanhanget. Men i grunden ligger ett målmedvetet arbete för att sänka kostnaderna, hamna rätt inom ramarna och krympa kostymen inför kommande år. Detta har gett resultat och för första gången på mycket länge kan vi uppvisa att alla de ekonomiska målen är uppfyllda! Delar av kommunens drift dras fortfarande med ekonomiska problem. Vi vet att en del av de åtgärder som vidtagits under året inte är hållbara i längden. Att dra ner på utbildningsinsatser, material etc. går under en kortare period men ger oönskade effekter över tid. Arbetet med att omfördela resurser mellan kommunens verksamheter pågår och måste hela tiden fortgå för att säkra att våra gemensamma pengar används på bästa möjliga sätt. Ständig utveckling Jag är mycket stolt över den verksamhet som kommunen bedriver. Den håller hög kvalitet och det finns en vilja och kreativitet till ständiga förbättringar. Det glädjer mig extra mycket, att trots de tuffa förhållandena under året, har verksamheterna jobbat på med utvecklingsarbete på i stort sett alla områden, i stort och smått. Våra skolmatsalar har certifierats och blivit skolrestauranger med hög kvalitet på både mat och miljö. Personal från Hjo skolor har deltagit som inspiratörer och förebilder i uppstarten av Göteborgs skolutvecklingsarbete. Arbetet med hälsofrämjande ledarskap har intensifierats. Ett nytt skolutvecklingsavtal har slutits. Anhörigstödet har vidareutvecklats. Planarbetet har gått på högvarv-13 planer och 2 större program. Ett antal nya arenor för dialog mellan näringsliv och kommun har skapats. Fritidsgården har satt nya besöksrekord och har numera aktiviteter varje dag. Grönytor och planteringar i vår stad har lyfts. Investeringar för framtiden Vi har medvetet fortsatt satsa mot framtiden genom att inte dra ner investeringstakten nämnvärt. Under året har en rad strategiskt viktiga saker genomförts. Kajrestaureringen i Hjo hamn uppskattad av hjobor och besökare, Kulturskolans lokaler säkrar framtida tillgång till kultur för barn och ungdomar samt GC-väg under 195:an färdigställt knyter ett viktigt bostadsområde närmare staden. Nya utmaningar Trots allt gott arbete står vi ständigt inför nya utmaningar. Vi vill bli fler och valmöjligheter på bostadsmarknaden behövs i större omfattning, hyreslägenheter, seniorboenden och attraktiva byggbara tomter efterfrågas ständigt. Arbetstillfällen på orten behövs och möjlighet till pendling måste säkerställas. Den kommunala ekonomin lever med en eftersläpning och än kan vi absolut inte slappna av utan arbetet med att hålla i pengarna måste fortgå. En av kommunens viktigaste uppgifter vid sidan av vård, skola och omsorg är att skapa förutsättningar för dem som vill leva, verka och bo i vår kommun. Vi måste ta emot dem med öppna armar som är kreativa, har muskler och vill satsa på vår kommun. Jag tror på Hjo och jag är övertygad om att vi måste vara modiga, vidsynta och öppna för förändringar när vi tar ny fart in i framtiden. Catrin Hulmarker Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Den nya organisationen sattes på prov ordentligt under verksamhetsåret. Efter förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i svensk företags produktion, blev det övergripande målet väldigt tydligt för Hjo kommun Fokus på en ekonomi i balans. Med års resultat om 15,3 mkr visar Hjo kommun en stabilare ekonomisk kontroll än vad som varit fallet under de senaste åren. Det positiva resultatet för berodde delvis på engångsintäkter i kommunen. Bland annat gav försäljning av två fastigheter realisationsvinster på totalt 4 mkr. Sänkningen av avtalsförsäkringarna gav också ett överskott på 3,5 mkr samt återbetalningen av medlemsavgiften till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gav 0,5 mkr. Befolkningsutvecklingen minskar överlag på sikt om inget görs Vid årets slut fanns 8859 bokförda personer i Hjo enligt SCB (statistiska centralbyrån.) Hjo kommun lyckades nå målet med en ökning med femtio bokförda personer från 2008 till. Men, ser man bakåt ända sedan 1990 så fanns det i Hjo kommun 9136 innevånare. Femton år senare, 2005 fanns 8849 innevånare. En minskning med 287. Under fyra år, sedan 2005 har Hjo ökat med 10 innevånare på fyra år totalt. Centralnära lägenheter Det måste till centralnära bostadsmarker för en större lägenhetsbyggnation om det ska bli fart på bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen i Hjo. Efterfrågan finns framförallt från externa intressenter som vill flytta till Hjo. Frågan gäller inte, vem som bygger, bara att någon gör det. Detta är en strategisk politisk fråga som är avgörande för en expansiv och en tydlig strategi för positiv befolkningsutveckling i Hjo. Översiktsplan och fördjupad översiktsplan Kommunens översiktsplan, (ÖP 10) täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för markanvändningen i stort och för ca år framåt. Alla kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden samtidigt som de är rådgivande för efterföljande beslut, exempelvis bygglov och detaljplan. Planen ska ses över och eventuellt revideras varje mandatperiod. Arbetet med ÖP 10, för Hjo kommun påbörjades Under var arbetet inte klart. Folkhälsoarbetet är politik och strategiskt Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete utgår från det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och dess elva målområden. års verksamhet har utgått från Folkhälsoplan Hjo kommun som är fastställd av kommunfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg. Under har folkhälsorådet valt att prioritera och lägga tonvikten på åtta målområden. På nationell nivå är kommunen representerad, (via fhr. ordf.) i Forum Folkhälsa som är Sveriges kommuners landstings och statens folkhälsoinstituts referensgrupp i folkhälsofrågor. Under året som gått har många angelägna satsningar på folkhälsan gjorts. Bland annat har ett arbete under ledning av kostchefen och folkhälsorådet tillsammans med måltidspersonal, pedagoger och elevhälsan lett till att Hjo som enda kommun i Sverige, fått samtliga skolor certifierade utifrån Livsmedelsverkets och Skolmatens Vänners rekommendationer och kriterier. Avslutningsvis Sammantaget är jag nöjd med resultatet. Verksamheterna har gjort ett bra arbete blir ett i raden det mest spännande året, under mitt politiska engagemang. Innevånarna i Hjo kommer att se många aktiva politiker ute när valrörelsen drar igång. Nu kommer betyget från allmänheten söndagen 19 september. Jag ser fram emot verksamhetsåret 2010 med de utmaningar fullmäktiges ledamöter får, samt möta det nya fullmäktige efter kommunvalet. Pierre Rydén (s) Oppositionsråd 6

7 Förvaltningsberättelsen Enligt den kommunala redovisningslagen skall en förvaltningsberättelse upprättas. Den ska innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. INNEHÅLL Omvärldsanalys 8 Övergripande ekonomi- 11 och verksamhetsstyrning Finansiell profil 20 Finansiell analys 22 Folkhälsa 30 Personalredovisning 34 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Omvärldsanalys Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo kommun på lång och kort sikt. Samhällsekonomisk utveckling tillbakablick 2008 Under andra halvåret 2008 uppstod en finanskris i USA som spreds som en chockvåg genom det finansiella systemet. Detta fick återverkningar inom andra delar av ekonomin och den ekonomiska tillväxten blev mycket svag under det fjärde kvartalet Sverige följde samma utveckling som övriga länder vilket innebar att både efterfrågan från utlandet och den inhemska efterfrågan minskade. Den minskade efterfrågan innebar att många företag fick svårigheter. En mycket svag orderingång och tvärstopp på kreditmarknaden fick export och investeringar att minska. Samtidigt ökade hushållens sparkvot vilket ledde till en lägre privat konsumtion, trots en relativt bra utveckling för hushållens disponibla inkomster. Samhällsekonomisk utveckling Efter förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i svenska företags produktion har återhämtningen under varit förhållandevis svag med en BNP tillväxt om -4,3 procent, en sysselsättningsminskning i timmar om -2,8 procent samt en öppen arbetslöshet om 8,4 procent. De dystra siffrorna till trots har en betydande omsvängning skett i hushållens och företagens förväntningar. Under loppet av fjolåret har optimismen inför framtiden gradvis skruvats upp. Till detta ska läggas att fallet i sysselsättningen har stannat av och inte ser ut att bli så omfattande som tidigare befarats. Förutsättningarna på kort sikt ser relativt bra ut för en ekonomisk återhämtning. I det lite längre perspektivet är utsikterna inte lika lysande. Även om de svenska hushållen och den svenska staten har ordning på sin ekonomi så gäller inte samma sak i omvärlden. Sveriges kommuner och Landstings (SKL) bedömning är att förutsättningarna för ett mer påtagligt uppsving på viktiga svenska exportmarknader i Europa och Nordamerika inte är lika uppenbara. En fortsatt måttlig tillväxt internationellt skulle begränsa utvecklingen i vårt eget land. Trots detta räknar SKL med en tillväxt i svensk BNP om 3,3 procent under 2010 och 2,7 procent Arbetsmarknaden En kommun lever nästan helt på samma inkomstbas som invånarna. Skatteunderlagets utveckling påverkas till över 95 procent av svenska invånares löneinkomster och pensioner. Därför är utvecklingen av sysselsättningen alltså hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som faktiskt är i arbete avgörande för kommuners ekonomi. Skatteinkomster ökar med ökade löner, men även lönekostnaderna för kommunens egen personal stiger och netto blir detta resurstillskott magert. För kommuner är det mycket viktigare att fler arbetar fler timmar. Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring BNP, fasta priser -4,3 3,3 2,7 3,0 3,7 Arbetade timmar -2,8-0,5 0,0 0,9 1,5 Arbetslöshet (% av arb.kraften) 8,4 9,5 9,5 8,7 7,7 Timlön (hela arb.markn.) 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5 KPI, årsgenomsnitt -0,3 0,5 1,6 2,2 2,3 Skatteunderlagstillväxt, riket 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 Skatteunderlagstillväxt, Hjo 0,4 1,0 1,0 3,2 4,0 Källa: SKL cirkulär 10:12, och SKL MakroNytt 1/2010, Befolkningsutveckling Förändring mellan åren Nyfödda Avlidna Inflyttningar Utflyttningar

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Befolkningens åldersfördelning - antal invånare fördelat på åldersklasser Utfall 1968, 1988, 1991, samt prognos Åldersklasser år år år år år år år år år år år år år år år år och äldre Antal invånare (st) Lågkonjunkturen har tvingat många företag till minskning eller avveckling av verksamhet, vilket inneburit att i första hand tillfälligt anställda och timanställda förlorat sina jobb. Efter hand har den negativa utvecklingen lett till varsel och uppsägning av arbetskraft och arbetslösheten har ökat. Jämfört med 2008 års relativt låga nivå om 6,1 procent öppet arbetslösa har siffran stigit till 8,4 procent och beräknas nå 9,5 procent 2010 och 2011, enligt SKLs prognos i februari I lågkonjunkturens spår har löneökningarna förändrats från en ökning på 4,3 procent 2008 till att för nå en ökningstakt om 3,1 procent. Denna ökningstakt bedöms minska ytterligare 2010 och Arbetsmarknadens parter har emellertid inte slutit nya avtal ännu för Demografi Sammantaget har invånarantalet i Hjo kommun ökat med 50 invånare mellan 2008 och. Detta innebär att kommunens mål om 50 nya invånare har infriats. Framtidsberäkningar indikerar en viss ökning även kommande år. Antalet invånare i de yngre åldrarna (0-19 år) ger en indikation på hur efterfrågan av kommunal service kan utvecklas framöver. Antalet födda ökade något under jämfört med 2008 (+9). Gruppen 1-5 åringar ökade med 10 invånare. Antalet elever i grundskolans lägre åldrar (6-11 år) har, både vad gäller riket som helhet och Hjo kommun, under en följd av år minskat. Minskningen planar ut och antalet i åldersgruppen stabiliseras runt nuvarande nivåer de närmsta åren. De i åldern år nådde sin topp Därefter har en relativt stor minskning ägt rum. Denna minskning beräknas fortsätta fram till Därefter stabiliseras även denna ålderskull. Gruppen år har ökat de senaste åren och 2008 nåddes toppnoteringen om 421 invånare. År har åldersgruppen som bedriver gymnasiala studier minskat med 22 invånare till 399 stycken. Prognoser på åldersgruppen visar på en kraftig minskning för antalet åringar. År 2013 beräknas cirka 300 invånare i denna åldersgrupp. Åldersgruppen och år ökar årligen. År finns 998 invånare i detta åldersintervall. De närmsta åren beräknas antalet öka med cirka 50 personer årligen. Åldersgruppen 75-79, åringarna är 638 stycken år. Åldersintervallet kommer minska något kommande år. Antalet invånare som är 85 år och äldre uppgår år till 302 personer. Framtidsberäkningar visar på en viss ökning de närmsta åren till nivåer mellan 315 till 320 invånare. Nyttjandegraden av kommunal service i de äldre åldrarna ökar med åldern. Verksamheterna i Hjo har också under de senaste åren sett en tendens att nyttjandegraden av kommunal service ökar något i de yngre åldersgrupperna (65-74 år). 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Omvärldsanalys Bostadsmarknaden Många är intresserade av att flytta till Hjo. Leva - Bo Mässsan som under året arrangerades i Stadsgården och angränsande byggnader lockade många besökare. Det har dock under flera år funnits en obalans med brist på bostäder. Kommunen har därför ökat utbudet av tomter för villabyggnation. Under året har flera tomter sålts och byggnation kommit igång. Planering pågår för ytterligare ett område södra Sigghusberg. Näringsliv Näringslivet i Hjo är stabilt även om lågkonjunkturen under senare delen av året påverkat efterfrågan och därmed sysselsättning. Kommunen har under året satsat på att skapa mötesplatser och arenor som kan stödja och stimulera företagen och deras utvecklingsbehov. Företagsfrukostar varje månad samlar många och under hösten ordnades för andra gången en Företagsgala där goda insatser premierades. En resa till Småland har genomförts för att hämta idéer och inspiration. Handelns utveckling stöds genom ett treårigt EU-projekt där kommunen samverkar med företag och fastighetsägare. En projektledare har anställts, flera arbetsgrupper har startats och en handlingsplan ska utarbetas. Hjo kommun arbetar aktivt för att stärka besöksnäringen och har deltagit i det gemensamma arbetet med att utveckla en turiststrategi för Skaraborg. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att Hjo kommun ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser betonas i budgetprocessen vikten av att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande. Målarbetet i Hjo kommun sker enligt modellen FYREN. Fyren är uppbyggd kring vision, avgörande inriktningar samt mål och dessa fastställs av Kommunfullmäktige en gång per år. Visionen ska beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen ska vara en styrning av uppdrag m.m. Uppdragen specificerar områdenas arbetsuppgifter och varför de finns till och för vem. Avgörande inriktningar är de övergripande mål som talar om vart kommunen ska på 3-5 års sikt. Målen ska konkret uppnås på 1 års sikt och de ska vara uppföljningsbara med fokus på: brukare ekonomi verksamhet utveckling På följande sidor redovisas en sammanfattande bedömning av hur Hjo kommun uppnått de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för. De finansiella målen redovisas i sin helhet, men för en utförligare förklaring till utfallen hänvisas till den finansiella analysen på sidorna Inriktningsmålen redovisas ur brukarperspektivet. Koncernen Hjo kommun Bolagen är en del av den totala verksamheten i Hjo kommun och ska tillsammans med nämnderna verka för en positiv utveckling av kommunen. Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom: bolagsordningen ägardirektiven eventuella avtal mellan kommun och respektive bolag. Hjo kommuns vision Hjo ska vara känd för sin unika boendemiljö samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. Hjo ska vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differentierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd. Hjo ska vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och gemenskap vilket gör Hjo till en unik kommun att leva, verka och bo i. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Målredovisning - för de kommunala bolagen Avgörande inriktning Mål Soliditeten i koncernen Hjo Stadshus AB ska uppgå till minst 15 % Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 % Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet. Soliditeten i koncernen Hjo Stadshus AB uppgick till 12,6 % Soliditeten i koncernen AB Hjo Småindustrier uppgick till 49,1 % Vid jämförelse i Fastighetsägarföreningens årliga undersökning ligger bolagets taxor avseende både elnät och fjärrvärme i nedre kvartilen i regionen. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning Målredovisning - Finansiella mål i kommunen Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen Avgörande inriktning Mål Kommentar Hjo kommun bedriver en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att: Skatteuttaget skall inte öka Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden. Låneskulden har minskat Investeringar finansieras med egna medel (självfinansiering). Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. Utdebiteringen är 22:00, kronor per skattekrona Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav. Målredovisning - ur brukarperspektiv Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna målen ur ett brukarperspektiv. De långfristiga skulderna har minskat från 98,3 till 57,9 tkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 163 %. Resultatet uppgick till 15 mkr år. Soliditeten uppgick till 53% år. Utdebiteringen har under uppgått till 22:00 kronor. Vid delårsbokslutet prövades en eventuell inlösen. Prognosen för helårsresultat uppgick då ej till en nivå som möjliggjorde inlösen. Avgörande inriktning Mål Kommentar Arbetsgivarpolitik Organisationen har säkerställt helheten med tydlighet i roller och uppdrag Medarbetare trivs gott med sitt arbete Hjo kommun har ett gott ledarskap Hjo kommun har en god arbetsmiljö Möjligheten till samverkan inom personaladministrativa området har prövats Dialog kring samverkansformer är påbörjade. 77% av medarbetarna trivs med sitt arbete Uppföljning i form av enkät planeras till slutet av Chefer på enhetsnivå har fått del av utbildning i hälsofrämjande ledarskap Rehabiliteringspolicyn är anpassad till den nya lagstiftningen Medarbetarna har en god hälsa Frisknärvaron överstiger 94,5 % Hälsoprofiler är genomförda för en tredjedel av personalen. Hjo kommun har säkerställt en god generationsväxling Kompetensförsörjnings plan finnas utarbetad Ett ledarutvecklingsprogram med fokus på det hälsofrämjande ledarskapet har framarbetats under våren och genomförs med start i november Samtliga styrdokument inom arbetsmiljöområdet ses över. Påbörjat september. Projekt med tidiga rehabiliteringsinsatser genomförs i samarbete med Kinnekullehälsan Hjo kommun har en aktiv lönepolitik. Justering har skett utifrån lönekartläggning Lönekartläggning utifrån jämställdhetslagen har genomförts och kommer att följas upp i samband med lönerevisionen

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Avgörande inriktning Mål Kommentar Demokrati Den lokala demokratin är stark och medborgarna har insyn Miljö- och bygglovnämnden God och rättsäker myndighetsutövning. Serviceinriktad myndighet som ställer kommuninvånarnas behov i centrum Former för medborgar råd finns Tjänstegarantierna och synpunktshanteringen är välkända för kommuninnevånarna Hjo kommuns hemsida är tillgänglig för alla Hjo kommun prövar möjligheten till aktivt deltagande i demokratiutvecklingsprojekt Tillsynsplan är upprättad Tillsynsplan följs upp upp av nämnden 9 gånger årligen. Beslutsunderlag innehåller hänvisning till tillämplig lagstiftning. Information om bygglovsprocessen är tillgängliga för medborgarna i broschyrform och på hemsida. Har prövat i samråds förfarandet kring översiktsplanen. Pågår ständig utveckling. Frågan prövas vid aktuella projekt, ständigt pågående arbete Övergång till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) under. Kommunledning/Stab Medborgarna och brukarna är nöjda med kommunens service och tillgänglighet Hjo kommun är en utvecklingsinriktad kommun Effektiv verksamhet med IT- stöd Säkerhet En god förmåga finns för att hantera olyckor, störningar och extraordinära händelser Säkerhetsarbetet bedrivs så att der förebygger risker som kan leda till negativa konsekvenser All personal har kunskap om kris- och krishanteringsarbete. Bygglov är utfärdat inom 4 veckor från det att komplett ansökan inkommit. Tillgängligheten är säkerställd Brukar nöjdheten mäts årligen i alla verksamheter Diariet finns tillgängligt på kommunens hemsida Medborgarkontor finns FoU-verksamheter bedrivs i samverkan Utvecklingsgrupper är aktiva i förbättringsarbetet. Intranätet finns tillgängligt för alla medarbetare Ekonomisystem för framtida behov har upphandlats Översyn är genomförd av IT organisationen Krisledningsövning har genomförts Ett krishanteringsråd har bildats Risk och sårbarhetsanalyserna har lett till konkreta handlingsplaner inom de verksamhetsdrivande verksamheterna Risk och sårbarhetsanalyserna har uppdaterats Säkerhetsskyddsanalys har uppdaterats All personal har fått en grundläggande kunskap om kommunens krisledningsorganisation Uppfylls som regel men nämndsbeslut kan kräva längre tid. Arbetet påbörjas under Upphandling klar. Driftsstart juni Vissa moduler under hösten En första del avs. strategisk plan. Förändringsarbete pågår bl.a. successiv övergång till central datalagring i virtuell miljö Genomfördes i maj. Pga. pandemin har arbetet flyttats till Stora delar av personalen har på ett eller annat sätt varit involverat i övning eller pandemiarbetet. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning Avgörande inriktning Mål Kommentar Folkhälsa Delaktighet och inflytande i samhället. Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungdomars uppväxt villkor Stödja Vård och omsorg i utvecklingsarbetet av närstående- och frivillighetsverksamhet. Verka för utveckling av seniorgemenskap Stimulera frivilligverksamheten till trygghets ringning Brottsförebyggande arbete Stödja Familjecentralen Arken i metodutveckling för föräldrar stöd. Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Internationellt Kommuninnevånarnas tolerans, förståelse och utbyte med andra kulturer har ökat 14 Stödja Hammarnsskolan i utvecklingsarbetet för en hälsofrämjande skola. Stödja fritidsgårdens arbete med tjejgrupper Initiera utvecklingsinsatser inom ramen för en Hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Verka för skadeförebyggande arbete Stödja ungdomsmottagningens utåtriktade arbete med fokus psykisk hälsa Friskvårdsdag för seniorer Cykla eller gå till jobbet Insatser för ökat deltagande i föreningslivet samt fysisk aktivitet Stödja arbete som främjar goda matvanor bland barn och unga. Stödja utvecklingsarbetet inom ramen för skolmatsakademin Verka för framtagandet av ett kostpolitiskt program Antirök- och snuskort till elever i år 6-9 Föräldrautbildningen Att våga se - att bry sig Kraftsamling mot langning av alkohol till unga Elever i skolan har fått del av Comenius-projektet och fortbildningsstipendier Ungdomar har deltagit i ungdomsprojekt inom ramen för ungdomsprogrammen Aktiviteter är genomförda i Hjo under Europaveckan Under våren tillskrev fritidsförvaltningen föreningslivet om ett gemensamt arrangemang runt en föreningsmässa. Eftersom få föreningar var intresserade av att genomföra en mässa (8 st svarade) kommer inte detta verksamhetsmål att uppfyllas. Folkhälsorådet samarbetar med kultur- och fritidsenheten och några grannkommuner för att marknadsföra motionsspår och vandringsleder i Skaraborg. Frågan har diskuterats med kostchefen och arbetet ska påbörjas under hösten. Comenius projektet har beviljats. Information om fortbildning har getts oklart om verksamheten kommer att utnyttja detta. Detta arbete är igångsatt men är tidskrävande och det är troligare att målet uppfylls 2010 Målet är redan uppfyllt.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Avgörande inriktning Mål Kommentar Kommunens verksamhet har tillförts kompetens, resurser och nya perspektiv Medborgare, föreningar och företag har etablerat internationella kontakter och fått del av strukturfonder och andra EU-medel Samhällsutveckling Tillväxt Samhällsplanering Hjo är en attraktiv boendeort Samtliga verksamheter har etablerat någon kontakt inom sitt verksamhetsområde Strategisk plan för det internationella arbetet finns utarbetad Hjo kommun har medverkat till en ökad finansiering av utvecklingen genom medel från strukturfonder eller andra EU-medel. Befolkningen i Hjo kommun har ökat med 50 personer/år Resande med kollektivtrafiken har ökat Något osäkert men kan fortfarande uppfyllas helt. Mindre troligt att alla verksamheter har en utländsk kontakt Internationell strategi är antagen. Får bedömas uppfyllt. Antalet resor har jmf motsvarande period föregående år minskat. Hjo stadskärna skall vara ett föredöme i tillgänglighet Förutsättning är skapad för utbyggnad av lägenhetsbeståndet. En tillgänglighetsanalys och en åtgärdsplan är framtagen Ett ställe för bad i Vättern anpassat för funktionshindrade har tillskapats Ny områden för villabyggnation är skapade Tillgänglighetsanalys är framtagen för de centrala delarna av Hjo Åtgärdsplanen klar under året Arbetet att möjliggöra bad för funktionshindrade pågår. Miljö och energiplanering. Kommunen är pådrivande i att stimulera långsiktig hållbar utveckling Arbetet med att främja ett långsiktigt ekologiskt energisystem pågår Energianvändningen i den kommunala verksamheten minskas Den erfarenhetsbank av praktiska exempel vad gäller vård och bevarande av stadsbebyggelsen är dokumenterad. En klimatstrategi är utarbetad Kommunens ställningstagande vad gäller hållbar utveckling framgår tydligt i översiktsplanen Information och samordningsinitiativ tas för att underlätta för privata intressenter att etablera vindkraft i Hjo kommun Kommunen medverkar till förnybara lösningar för energisystemet utanför fjärrvärmeområdet Kommunen bevakar möjligheterna att producera biogas från jordbruket gödsel och hushållens organiska avfall samt underlätta för privata initiativ genom information och samordning Ett energieffektiviseringsprogram för kommunens fastigheter är framtaget. Möjligheter för att energieffektivisera gatubelysnigen prövas. En policy för kommunala resor och transporter är framtagen. Arbetet pågår. Arbete pågår Inga initiativ har tagits till fortsatta studier av lämpliga lokaliseringar. Energirådgivning sker kontinuerligt enligt målsättningen i energiplanen. En förstudie pågår med syfte att utreda potentialen för biogasproduktion i Hjo. Slutförs under Inventering påbörjad. Påbörjas

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer