Årsredovisning Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun"

Transkript

1 Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun

2 Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och ungdomsutskottet Allmänna utskottet Tekniska utskottet Omvårdnadsutskottet Kommunstyrelsens förvaltning Kommunledning, stab och serviceorganisation Barn och utbildning Vård och omsorg Samhällsutveckling Hjo stadshus AB Hjo energi AB Hjo Småindustrier BÖS AB³ Hjo Elhandel HjoTiBorg Energi 4 Kommunalförbund m.fl. Skaraborgs Kommunalförbund Avfallshantering Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Miljöförvaltningen Östra Skaraborg Samordningsförbundet HjoTiBorg Råd Brottsförebyggande rådet Handikapprådet Pensionärsrådet ¹ Ett samarbete mellan Falköping, Gullspång, Hjo, karlsborg, Skara, Tibro och Tidaholm. ² Ett samarbete mellan HjoTiBorg. ³ Hjo kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg med 25%. 4 Hjo kommun är delägare i HjoTiBorg Elhandel med 30% 2

3 Innehåll Organisationsskiss 2 Innehåll 3 Dags att sumera och analysera... 5 Den nya organisationen sattes på prov 6 ordentligt under verksamhetsåret Förvaltningberättelse 7 Omvärldsanalys 8 Övergripande ekonomi- och 11 verksamhetsstyrning Finansiell profil 20 Finansiell analys 22 Folkhälsa 30 Personalredovisning 34 Verksamhetsberättelse 39 Demokrati 40 Kommunstyrelsens förvaltning 44 Barn- och utbildning 46 Vård och omsorg 56 Samhällsutveckling 60 Taxefinansierad verksamhet 70 Kommunala bolag 74 Årsredovisning Produktion: Ekonomienheten och informationsenheten Hjo kommun Layout: Informationsenheten Omslagsbild: Niclas Froh Övriga bilder: Mikael Ljungström och Hjo kommun Tryck och repro: Redo Tryck AB, 2010 Finansiella räkenskaper 77 Resultaträkningen 78 Finansieringsanalys 78 Balansräkning 79 Noter 80 Driftsredovisning 86 Investeringsredovisning 88 Exploateringsredovisning 89 Redovisningsprinciper 90 Nyckeltal fem år 92 Övrigt 93 Revisionsberättelse 94 Ordlista och definitioner 95 3

4 4

5 Dags att summera och analysera..efter ett minst sagt händelserikt år. Glädjande nog kan vi konstatera att det inte blev så illa som vi trodde. I februari såg framtiden allt annat än ljus ut. Medierna rapporterade varje dag om nya varsel, börsfall och ekonomisk kris över hela världen. Krisen nådde även vår kommun och skatteunderlaget förutspåddes sjunka kraftigt. Det befarades att försörjningsstödet skulle skjuta i höjden samtidigt som andra delar av driften aviserade underskott. Ett starkt lagarbete. Jag är glad över att alla inblandade insåg allvaret och att krafttag vidtogs. Det har under året varit stort fokus på ekonomin och hela förvaltningen, ingen nämnd och ingen glömd, har genomfört ett hästarbete för att vända den nedåtgående trend som låg framför oss. All heder och stort tack till er alla. Den nya organisationen har samtidigt satts på prov och troligen kan en del av framgången tillskrivas det arbetssätt som införts och som bla. resulterat i en bättre helhetssyn i hela förvaltningen. Resultatet blev dryga femton miljoner plus. En rad engångshändelser har spelat oss i händerna, fastighetsförsäljning, sänkt arbetsgivaravgift, återbetalningar av AFA försäkringar, Skl:s återbetalning är några exempel. Å andra sida har vi under året också haft kostnader av engångskaraktär som inte är försumbara i sammanhanget. Men i grunden ligger ett målmedvetet arbete för att sänka kostnaderna, hamna rätt inom ramarna och krympa kostymen inför kommande år. Detta har gett resultat och för första gången på mycket länge kan vi uppvisa att alla de ekonomiska målen är uppfyllda! Delar av kommunens drift dras fortfarande med ekonomiska problem. Vi vet att en del av de åtgärder som vidtagits under året inte är hållbara i längden. Att dra ner på utbildningsinsatser, material etc. går under en kortare period men ger oönskade effekter över tid. Arbetet med att omfördela resurser mellan kommunens verksamheter pågår och måste hela tiden fortgå för att säkra att våra gemensamma pengar används på bästa möjliga sätt. Ständig utveckling Jag är mycket stolt över den verksamhet som kommunen bedriver. Den håller hög kvalitet och det finns en vilja och kreativitet till ständiga förbättringar. Det glädjer mig extra mycket, att trots de tuffa förhållandena under året, har verksamheterna jobbat på med utvecklingsarbete på i stort sett alla områden, i stort och smått. Våra skolmatsalar har certifierats och blivit skolrestauranger med hög kvalitet på både mat och miljö. Personal från Hjo skolor har deltagit som inspiratörer och förebilder i uppstarten av Göteborgs skolutvecklingsarbete. Arbetet med hälsofrämjande ledarskap har intensifierats. Ett nytt skolutvecklingsavtal har slutits. Anhörigstödet har vidareutvecklats. Planarbetet har gått på högvarv-13 planer och 2 större program. Ett antal nya arenor för dialog mellan näringsliv och kommun har skapats. Fritidsgården har satt nya besöksrekord och har numera aktiviteter varje dag. Grönytor och planteringar i vår stad har lyfts. Investeringar för framtiden Vi har medvetet fortsatt satsa mot framtiden genom att inte dra ner investeringstakten nämnvärt. Under året har en rad strategiskt viktiga saker genomförts. Kajrestaureringen i Hjo hamn uppskattad av hjobor och besökare, Kulturskolans lokaler säkrar framtida tillgång till kultur för barn och ungdomar samt GC-väg under 195:an färdigställt knyter ett viktigt bostadsområde närmare staden. Nya utmaningar Trots allt gott arbete står vi ständigt inför nya utmaningar. Vi vill bli fler och valmöjligheter på bostadsmarknaden behövs i större omfattning, hyreslägenheter, seniorboenden och attraktiva byggbara tomter efterfrågas ständigt. Arbetstillfällen på orten behövs och möjlighet till pendling måste säkerställas. Den kommunala ekonomin lever med en eftersläpning och än kan vi absolut inte slappna av utan arbetet med att hålla i pengarna måste fortgå. En av kommunens viktigaste uppgifter vid sidan av vård, skola och omsorg är att skapa förutsättningar för dem som vill leva, verka och bo i vår kommun. Vi måste ta emot dem med öppna armar som är kreativa, har muskler och vill satsa på vår kommun. Jag tror på Hjo och jag är övertygad om att vi måste vara modiga, vidsynta och öppna för förändringar när vi tar ny fart in i framtiden. Catrin Hulmarker Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Den nya organisationen sattes på prov ordentligt under verksamhetsåret. Efter förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i svensk företags produktion, blev det övergripande målet väldigt tydligt för Hjo kommun Fokus på en ekonomi i balans. Med års resultat om 15,3 mkr visar Hjo kommun en stabilare ekonomisk kontroll än vad som varit fallet under de senaste åren. Det positiva resultatet för berodde delvis på engångsintäkter i kommunen. Bland annat gav försäljning av två fastigheter realisationsvinster på totalt 4 mkr. Sänkningen av avtalsförsäkringarna gav också ett överskott på 3,5 mkr samt återbetalningen av medlemsavgiften till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gav 0,5 mkr. Befolkningsutvecklingen minskar överlag på sikt om inget görs Vid årets slut fanns 8859 bokförda personer i Hjo enligt SCB (statistiska centralbyrån.) Hjo kommun lyckades nå målet med en ökning med femtio bokförda personer från 2008 till. Men, ser man bakåt ända sedan 1990 så fanns det i Hjo kommun 9136 innevånare. Femton år senare, 2005 fanns 8849 innevånare. En minskning med 287. Under fyra år, sedan 2005 har Hjo ökat med 10 innevånare på fyra år totalt. Centralnära lägenheter Det måste till centralnära bostadsmarker för en större lägenhetsbyggnation om det ska bli fart på bostadsmarknaden och befolkningsutvecklingen i Hjo. Efterfrågan finns framförallt från externa intressenter som vill flytta till Hjo. Frågan gäller inte, vem som bygger, bara att någon gör det. Detta är en strategisk politisk fråga som är avgörande för en expansiv och en tydlig strategi för positiv befolkningsutveckling i Hjo. Översiktsplan och fördjupad översiktsplan Kommunens översiktsplan, (ÖP 10) täcker hela kommunens yta och redovisar kommunens vilja för markanvändningen i stort och för ca år framåt. Alla kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden samtidigt som de är rådgivande för efterföljande beslut, exempelvis bygglov och detaljplan. Planen ska ses över och eventuellt revideras varje mandatperiod. Arbetet med ÖP 10, för Hjo kommun påbörjades Under var arbetet inte klart. Folkhälsoarbetet är politik och strategiskt Hjo kommuns lokala folkhälsoarbete utgår från det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och dess elva målområden. års verksamhet har utgått från Folkhälsoplan Hjo kommun som är fastställd av kommunfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg. Under har folkhälsorådet valt att prioritera och lägga tonvikten på åtta målområden. På nationell nivå är kommunen representerad, (via fhr. ordf.) i Forum Folkhälsa som är Sveriges kommuners landstings och statens folkhälsoinstituts referensgrupp i folkhälsofrågor. Under året som gått har många angelägna satsningar på folkhälsan gjorts. Bland annat har ett arbete under ledning av kostchefen och folkhälsorådet tillsammans med måltidspersonal, pedagoger och elevhälsan lett till att Hjo som enda kommun i Sverige, fått samtliga skolor certifierade utifrån Livsmedelsverkets och Skolmatens Vänners rekommendationer och kriterier. Avslutningsvis Sammantaget är jag nöjd med resultatet. Verksamheterna har gjort ett bra arbete blir ett i raden det mest spännande året, under mitt politiska engagemang. Innevånarna i Hjo kommer att se många aktiva politiker ute när valrörelsen drar igång. Nu kommer betyget från allmänheten söndagen 19 september. Jag ser fram emot verksamhetsåret 2010 med de utmaningar fullmäktiges ledamöter får, samt möta det nya fullmäktige efter kommunvalet. Pierre Rydén (s) Oppositionsråd 6

7 Förvaltningsberättelsen Enligt den kommunala redovisningslagen skall en förvaltningsberättelse upprättas. Den ska innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. INNEHÅLL Omvärldsanalys 8 Övergripande ekonomi- 11 och verksamhetsstyrning Finansiell profil 20 Finansiell analys 22 Folkhälsa 30 Personalredovisning 34 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Omvärldsanalys Omvärldsanalysen belyser hur faktorer i omvärlden påverkar Hjo kommun på lång och kort sikt. Samhällsekonomisk utveckling tillbakablick 2008 Under andra halvåret 2008 uppstod en finanskris i USA som spreds som en chockvåg genom det finansiella systemet. Detta fick återverkningar inom andra delar av ekonomin och den ekonomiska tillväxten blev mycket svag under det fjärde kvartalet Sverige följde samma utveckling som övriga länder vilket innebar att både efterfrågan från utlandet och den inhemska efterfrågan minskade. Den minskade efterfrågan innebar att många företag fick svårigheter. En mycket svag orderingång och tvärstopp på kreditmarknaden fick export och investeringar att minska. Samtidigt ökade hushållens sparkvot vilket ledde till en lägre privat konsumtion, trots en relativt bra utveckling för hushållens disponibla inkomster. Samhällsekonomisk utveckling Efter förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna, det stora raset i världshandeln och det därmed sammanhängande fallet i svenska företags produktion har återhämtningen under varit förhållandevis svag med en BNP tillväxt om -4,3 procent, en sysselsättningsminskning i timmar om -2,8 procent samt en öppen arbetslöshet om 8,4 procent. De dystra siffrorna till trots har en betydande omsvängning skett i hushållens och företagens förväntningar. Under loppet av fjolåret har optimismen inför framtiden gradvis skruvats upp. Till detta ska läggas att fallet i sysselsättningen har stannat av och inte ser ut att bli så omfattande som tidigare befarats. Förutsättningarna på kort sikt ser relativt bra ut för en ekonomisk återhämtning. I det lite längre perspektivet är utsikterna inte lika lysande. Även om de svenska hushållen och den svenska staten har ordning på sin ekonomi så gäller inte samma sak i omvärlden. Sveriges kommuner och Landstings (SKL) bedömning är att förutsättningarna för ett mer påtagligt uppsving på viktiga svenska exportmarknader i Europa och Nordamerika inte är lika uppenbara. En fortsatt måttlig tillväxt internationellt skulle begränsa utvecklingen i vårt eget land. Trots detta räknar SKL med en tillväxt i svensk BNP om 3,3 procent under 2010 och 2,7 procent Arbetsmarknaden En kommun lever nästan helt på samma inkomstbas som invånarna. Skatteunderlagets utveckling påverkas till över 95 procent av svenska invånares löneinkomster och pensioner. Därför är utvecklingen av sysselsättningen alltså hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som faktiskt är i arbete avgörande för kommuners ekonomi. Skatteinkomster ökar med ökade löner, men även lönekostnaderna för kommunens egen personal stiger och netto blir detta resurstillskott magert. För kommuner är det mycket viktigare att fler arbetar fler timmar. Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring BNP, fasta priser -4,3 3,3 2,7 3,0 3,7 Arbetade timmar -2,8-0,5 0,0 0,9 1,5 Arbetslöshet (% av arb.kraften) 8,4 9,5 9,5 8,7 7,7 Timlön (hela arb.markn.) 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5 KPI, årsgenomsnitt -0,3 0,5 1,6 2,2 2,3 Skatteunderlagstillväxt, riket 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6 Skatteunderlagstillväxt, Hjo 0,4 1,0 1,0 3,2 4,0 Källa: SKL cirkulär 10:12, och SKL MakroNytt 1/2010, Befolkningsutveckling Förändring mellan åren Nyfödda Avlidna Inflyttningar Utflyttningar

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Befolkningens åldersfördelning - antal invånare fördelat på åldersklasser Utfall 1968, 1988, 1991, samt prognos Åldersklasser år år år år år år år år år år år år år år år år och äldre Antal invånare (st) Lågkonjunkturen har tvingat många företag till minskning eller avveckling av verksamhet, vilket inneburit att i första hand tillfälligt anställda och timanställda förlorat sina jobb. Efter hand har den negativa utvecklingen lett till varsel och uppsägning av arbetskraft och arbetslösheten har ökat. Jämfört med 2008 års relativt låga nivå om 6,1 procent öppet arbetslösa har siffran stigit till 8,4 procent och beräknas nå 9,5 procent 2010 och 2011, enligt SKLs prognos i februari I lågkonjunkturens spår har löneökningarna förändrats från en ökning på 4,3 procent 2008 till att för nå en ökningstakt om 3,1 procent. Denna ökningstakt bedöms minska ytterligare 2010 och Arbetsmarknadens parter har emellertid inte slutit nya avtal ännu för Demografi Sammantaget har invånarantalet i Hjo kommun ökat med 50 invånare mellan 2008 och. Detta innebär att kommunens mål om 50 nya invånare har infriats. Framtidsberäkningar indikerar en viss ökning även kommande år. Antalet invånare i de yngre åldrarna (0-19 år) ger en indikation på hur efterfrågan av kommunal service kan utvecklas framöver. Antalet födda ökade något under jämfört med 2008 (+9). Gruppen 1-5 åringar ökade med 10 invånare. Antalet elever i grundskolans lägre åldrar (6-11 år) har, både vad gäller riket som helhet och Hjo kommun, under en följd av år minskat. Minskningen planar ut och antalet i åldersgruppen stabiliseras runt nuvarande nivåer de närmsta åren. De i åldern år nådde sin topp Därefter har en relativt stor minskning ägt rum. Denna minskning beräknas fortsätta fram till Därefter stabiliseras även denna ålderskull. Gruppen år har ökat de senaste åren och 2008 nåddes toppnoteringen om 421 invånare. År har åldersgruppen som bedriver gymnasiala studier minskat med 22 invånare till 399 stycken. Prognoser på åldersgruppen visar på en kraftig minskning för antalet åringar. År 2013 beräknas cirka 300 invånare i denna åldersgrupp. Åldersgruppen och år ökar årligen. År finns 998 invånare i detta åldersintervall. De närmsta åren beräknas antalet öka med cirka 50 personer årligen. Åldersgruppen 75-79, åringarna är 638 stycken år. Åldersintervallet kommer minska något kommande år. Antalet invånare som är 85 år och äldre uppgår år till 302 personer. Framtidsberäkningar visar på en viss ökning de närmsta åren till nivåer mellan 315 till 320 invånare. Nyttjandegraden av kommunal service i de äldre åldrarna ökar med åldern. Verksamheterna i Hjo har också under de senaste åren sett en tendens att nyttjandegraden av kommunal service ökar något i de yngre åldersgrupperna (65-74 år). 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Omvärldsanalys Bostadsmarknaden Många är intresserade av att flytta till Hjo. Leva - Bo Mässsan som under året arrangerades i Stadsgården och angränsande byggnader lockade många besökare. Det har dock under flera år funnits en obalans med brist på bostäder. Kommunen har därför ökat utbudet av tomter för villabyggnation. Under året har flera tomter sålts och byggnation kommit igång. Planering pågår för ytterligare ett område södra Sigghusberg. Näringsliv Näringslivet i Hjo är stabilt även om lågkonjunkturen under senare delen av året påverkat efterfrågan och därmed sysselsättning. Kommunen har under året satsat på att skapa mötesplatser och arenor som kan stödja och stimulera företagen och deras utvecklingsbehov. Företagsfrukostar varje månad samlar många och under hösten ordnades för andra gången en Företagsgala där goda insatser premierades. En resa till Småland har genomförts för att hämta idéer och inspiration. Handelns utveckling stöds genom ett treårigt EU-projekt där kommunen samverkar med företag och fastighetsägare. En projektledare har anställts, flera arbetsgrupper har startats och en handlingsplan ska utarbetas. Hjo kommun arbetar aktivt för att stärka besöksnäringen och har deltagit i det gemensamma arbetet med att utveckla en turiststrategi för Skaraborg. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att Hjo kommun ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser betonas i budgetprocessen vikten av att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än den egna kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande. Målarbetet i Hjo kommun sker enligt modellen FYREN. Fyren är uppbyggd kring vision, avgörande inriktningar samt mål och dessa fastställs av Kommunfullmäktige en gång per år. Visionen ska beskriva vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen ska vara en styrning av uppdrag m.m. Uppdragen specificerar områdenas arbetsuppgifter och varför de finns till och för vem. Avgörande inriktningar är de övergripande mål som talar om vart kommunen ska på 3-5 års sikt. Målen ska konkret uppnås på 1 års sikt och de ska vara uppföljningsbara med fokus på: brukare ekonomi verksamhet utveckling På följande sidor redovisas en sammanfattande bedömning av hur Hjo kommun uppnått de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för. De finansiella målen redovisas i sin helhet, men för en utförligare förklaring till utfallen hänvisas till den finansiella analysen på sidorna Inriktningsmålen redovisas ur brukarperspektivet. Koncernen Hjo kommun Bolagen är en del av den totala verksamheten i Hjo kommun och ska tillsammans med nämnderna verka för en positiv utveckling av kommunen. Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom: bolagsordningen ägardirektiven eventuella avtal mellan kommun och respektive bolag. Hjo kommuns vision Hjo ska vara känd för sin unika boendemiljö samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. Hjo ska vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differentierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd. Hjo ska vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och gemenskap vilket gör Hjo till en unik kommun att leva, verka och bo i. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Målredovisning - för de kommunala bolagen Avgörande inriktning Mål Soliditeten i koncernen Hjo Stadshus AB ska uppgå till minst 15 % Soliditeten i AB Hjo Småindustrier ska uppgå till minst 30 % Taxor för elnät och fjärrvärme i Hjo Energi AB bör ligga under regiongenomsnittet. Soliditeten i koncernen Hjo Stadshus AB uppgick till 12,6 % Soliditeten i koncernen AB Hjo Småindustrier uppgick till 49,1 % Vid jämförelse i Fastighetsägarföreningens årliga undersökning ligger bolagets taxor avseende både elnät och fjärrvärme i nedre kvartilen i regionen. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning Målredovisning - Finansiella mål i kommunen Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna finansiella målen Avgörande inriktning Mål Kommentar Hjo kommun bedriver en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att: Skatteuttaget skall inte öka Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden. Låneskulden har minskat Investeringar finansieras med egna medel (självfinansiering). Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. Utdebiteringen är 22:00, kronor per skattekrona Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav. Målredovisning - ur brukarperspektiv Nedan redovisas de av kommunfullmäktige antagna målen ur ett brukarperspektiv. De långfristiga skulderna har minskat från 98,3 till 57,9 tkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 163 %. Resultatet uppgick till 15 mkr år. Soliditeten uppgick till 53% år. Utdebiteringen har under uppgått till 22:00 kronor. Vid delårsbokslutet prövades en eventuell inlösen. Prognosen för helårsresultat uppgick då ej till en nivå som möjliggjorde inlösen. Avgörande inriktning Mål Kommentar Arbetsgivarpolitik Organisationen har säkerställt helheten med tydlighet i roller och uppdrag Medarbetare trivs gott med sitt arbete Hjo kommun har ett gott ledarskap Hjo kommun har en god arbetsmiljö Möjligheten till samverkan inom personaladministrativa området har prövats Dialog kring samverkansformer är påbörjade. 77% av medarbetarna trivs med sitt arbete Uppföljning i form av enkät planeras till slutet av Chefer på enhetsnivå har fått del av utbildning i hälsofrämjande ledarskap Rehabiliteringspolicyn är anpassad till den nya lagstiftningen Medarbetarna har en god hälsa Frisknärvaron överstiger 94,5 % Hälsoprofiler är genomförda för en tredjedel av personalen. Hjo kommun har säkerställt en god generationsväxling Kompetensförsörjnings plan finnas utarbetad Ett ledarutvecklingsprogram med fokus på det hälsofrämjande ledarskapet har framarbetats under våren och genomförs med start i november Samtliga styrdokument inom arbetsmiljöområdet ses över. Påbörjat september. Projekt med tidiga rehabiliteringsinsatser genomförs i samarbete med Kinnekullehälsan Hjo kommun har en aktiv lönepolitik. Justering har skett utifrån lönekartläggning Lönekartläggning utifrån jämställdhetslagen har genomförts och kommer att följas upp i samband med lönerevisionen

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Avgörande inriktning Mål Kommentar Demokrati Den lokala demokratin är stark och medborgarna har insyn Miljö- och bygglovnämnden God och rättsäker myndighetsutövning. Serviceinriktad myndighet som ställer kommuninvånarnas behov i centrum Former för medborgar råd finns Tjänstegarantierna och synpunktshanteringen är välkända för kommuninnevånarna Hjo kommuns hemsida är tillgänglig för alla Hjo kommun prövar möjligheten till aktivt deltagande i demokratiutvecklingsprojekt Tillsynsplan är upprättad Tillsynsplan följs upp upp av nämnden 9 gånger årligen. Beslutsunderlag innehåller hänvisning till tillämplig lagstiftning. Information om bygglovsprocessen är tillgängliga för medborgarna i broschyrform och på hemsida. Har prövat i samråds förfarandet kring översiktsplanen. Pågår ständig utveckling. Frågan prövas vid aktuella projekt, ständigt pågående arbete Övergång till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) under. Kommunledning/Stab Medborgarna och brukarna är nöjda med kommunens service och tillgänglighet Hjo kommun är en utvecklingsinriktad kommun Effektiv verksamhet med IT- stöd Säkerhet En god förmåga finns för att hantera olyckor, störningar och extraordinära händelser Säkerhetsarbetet bedrivs så att der förebygger risker som kan leda till negativa konsekvenser All personal har kunskap om kris- och krishanteringsarbete. Bygglov är utfärdat inom 4 veckor från det att komplett ansökan inkommit. Tillgängligheten är säkerställd Brukar nöjdheten mäts årligen i alla verksamheter Diariet finns tillgängligt på kommunens hemsida Medborgarkontor finns FoU-verksamheter bedrivs i samverkan Utvecklingsgrupper är aktiva i förbättringsarbetet. Intranätet finns tillgängligt för alla medarbetare Ekonomisystem för framtida behov har upphandlats Översyn är genomförd av IT organisationen Krisledningsövning har genomförts Ett krishanteringsråd har bildats Risk och sårbarhetsanalyserna har lett till konkreta handlingsplaner inom de verksamhetsdrivande verksamheterna Risk och sårbarhetsanalyserna har uppdaterats Säkerhetsskyddsanalys har uppdaterats All personal har fått en grundläggande kunskap om kommunens krisledningsorganisation Uppfylls som regel men nämndsbeslut kan kräva längre tid. Arbetet påbörjas under Upphandling klar. Driftsstart juni Vissa moduler under hösten En första del avs. strategisk plan. Förändringsarbete pågår bl.a. successiv övergång till central datalagring i virtuell miljö Genomfördes i maj. Pga. pandemin har arbetet flyttats till Stora delar av personalen har på ett eller annat sätt varit involverat i övning eller pandemiarbetet. 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning Avgörande inriktning Mål Kommentar Folkhälsa Delaktighet och inflytande i samhället. Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungdomars uppväxt villkor Stödja Vård och omsorg i utvecklingsarbetet av närstående- och frivillighetsverksamhet. Verka för utveckling av seniorgemenskap Stimulera frivilligverksamheten till trygghets ringning Brottsförebyggande arbete Stödja Familjecentralen Arken i metodutveckling för föräldrar stöd. Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Internationellt Kommuninnevånarnas tolerans, förståelse och utbyte med andra kulturer har ökat 14 Stödja Hammarnsskolan i utvecklingsarbetet för en hälsofrämjande skola. Stödja fritidsgårdens arbete med tjejgrupper Initiera utvecklingsinsatser inom ramen för en Hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Verka för skadeförebyggande arbete Stödja ungdomsmottagningens utåtriktade arbete med fokus psykisk hälsa Friskvårdsdag för seniorer Cykla eller gå till jobbet Insatser för ökat deltagande i föreningslivet samt fysisk aktivitet Stödja arbete som främjar goda matvanor bland barn och unga. Stödja utvecklingsarbetet inom ramen för skolmatsakademin Verka för framtagandet av ett kostpolitiskt program Antirök- och snuskort till elever i år 6-9 Föräldrautbildningen Att våga se - att bry sig Kraftsamling mot langning av alkohol till unga Elever i skolan har fått del av Comenius-projektet och fortbildningsstipendier Ungdomar har deltagit i ungdomsprojekt inom ramen för ungdomsprogrammen Aktiviteter är genomförda i Hjo under Europaveckan Under våren tillskrev fritidsförvaltningen föreningslivet om ett gemensamt arrangemang runt en föreningsmässa. Eftersom få föreningar var intresserade av att genomföra en mässa (8 st svarade) kommer inte detta verksamhetsmål att uppfyllas. Folkhälsorådet samarbetar med kultur- och fritidsenheten och några grannkommuner för att marknadsföra motionsspår och vandringsleder i Skaraborg. Frågan har diskuterats med kostchefen och arbetet ska påbörjas under hösten. Comenius projektet har beviljats. Information om fortbildning har getts oklart om verksamheten kommer att utnyttja detta. Detta arbete är igångsatt men är tidskrävande och det är troligare att målet uppfylls 2010 Målet är redan uppfyllt.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Avgörande inriktning Mål Kommentar Kommunens verksamhet har tillförts kompetens, resurser och nya perspektiv Medborgare, föreningar och företag har etablerat internationella kontakter och fått del av strukturfonder och andra EU-medel Samhällsutveckling Tillväxt Samhällsplanering Hjo är en attraktiv boendeort Samtliga verksamheter har etablerat någon kontakt inom sitt verksamhetsområde Strategisk plan för det internationella arbetet finns utarbetad Hjo kommun har medverkat till en ökad finansiering av utvecklingen genom medel från strukturfonder eller andra EU-medel. Befolkningen i Hjo kommun har ökat med 50 personer/år Resande med kollektivtrafiken har ökat Något osäkert men kan fortfarande uppfyllas helt. Mindre troligt att alla verksamheter har en utländsk kontakt Internationell strategi är antagen. Får bedömas uppfyllt. Antalet resor har jmf motsvarande period föregående år minskat. Hjo stadskärna skall vara ett föredöme i tillgänglighet Förutsättning är skapad för utbyggnad av lägenhetsbeståndet. En tillgänglighetsanalys och en åtgärdsplan är framtagen Ett ställe för bad i Vättern anpassat för funktionshindrade har tillskapats Ny områden för villabyggnation är skapade Tillgänglighetsanalys är framtagen för de centrala delarna av Hjo Åtgärdsplanen klar under året Arbetet att möjliggöra bad för funktionshindrade pågår. Miljö och energiplanering. Kommunen är pådrivande i att stimulera långsiktig hållbar utveckling Arbetet med att främja ett långsiktigt ekologiskt energisystem pågår Energianvändningen i den kommunala verksamheten minskas Den erfarenhetsbank av praktiska exempel vad gäller vård och bevarande av stadsbebyggelsen är dokumenterad. En klimatstrategi är utarbetad Kommunens ställningstagande vad gäller hållbar utveckling framgår tydligt i översiktsplanen Information och samordningsinitiativ tas för att underlätta för privata intressenter att etablera vindkraft i Hjo kommun Kommunen medverkar till förnybara lösningar för energisystemet utanför fjärrvärmeområdet Kommunen bevakar möjligheterna att producera biogas från jordbruket gödsel och hushållens organiska avfall samt underlätta för privata initiativ genom information och samordning Ett energieffektiviseringsprogram för kommunens fastigheter är framtaget. Möjligheter för att energieffektivisera gatubelysnigen prövas. En policy för kommunala resor och transporter är framtagen. Arbetet pågår. Arbete pågår Inga initiativ har tagits till fortsatta studier av lämpliga lokaliseringar. Energirådgivning sker kontinuerligt enligt målsättningen i energiplanen. En förstudie pågår med syfte att utreda potentialen för biogasproduktion i Hjo. Slutförs under Inventering påbörjad. Påbörjas

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008 Finansiell profil Uddevalla kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 006 008................ styrkor

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006

Finansiell profil Melleruds kommun 2004 2006 Finansiell profil Melleruds kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer