HEBI Health Care. Analys. Stockholm 11 April 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEBI Health Care. Analys. Stockholm 11 April 2003"

Transkript

1 HEBI Health Care Analys Stockholm 11 April 2003 This text may not be copied for any other purpose than for personal use. The report may not be distributed to third parties with the exception of parties agreed upon by. This report is conducted on behalf of Mangold Fondkommission AB. Although the information contained in this text is deemed reliable, cannot guarantee its accuracy. Opinions and estimates are based on assessments that can alter over time. cannot, in any way whatsoever, accept responsibility for investment decisions made on the basis of the text herein. The information set forth in this report relating to future assumptions is based on subjective estimates and forecasts about the future. The estimates and forecasts have been made on the basis of information that contains risks and uncertainties. Redeye Advisory Services offers no assurance that the estimates and forecasts with regard to the future set forth herein will be fulfilled, either explicitly or implicitly. Circumstances that may lead to the non-realisation of the assessments set forth in this report include trends in demand and in the business cycle, operating expenses, development of the company s operations, etc. In addition, the acquisition of convertibles is always associated with financial risks. In the light of this, it is thus recommended that investors do not rely on such assessments, and that they should independently consult a financial advisor in order to obtain an evaluation ahead of any investment. This report is produced by Redeye Advisory Service, a part of Redeye AB. Any dispute relating to this report shall be settled exclusively by Swedish law and in a Swedish court of law. REDEYE ADVISORY SERVICES

2 1 INLEDNING BAKGRUND TILL EMISSIONEN ERBJUDANDET I SAMMANDRAG BOLAGET FÖRÄNDRAS I GRUNDEN HEBI HEALTH CARE - BEFINTLIG VERKSAMHET HÖGT VÄRDERAD SVENSKA RAYON HEBI ORSA HEBI SIMCO HEBI PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL ÖVRIGA VERKSAMHETER FÖRVÄRVET - ANTIBIOTICOS SAMORDNINGSFÖRDELAR RISKER OCH MÖJLIGHETER MÖJLIGHETER RISKER Ökad skuldsättning Synergivinsterna kan utebli Beroendet av banklån och förlagslån kan riskera Antibioticosaffären Beroende av Antibioticos och Hebis nuvarande ledning Förlagslånet är inte garanterat Framgången förutsätter goda relationer till befintliga intressenter Förutsätter stabila penicillin priser Risk för omfattande miljöinvesteringar SAMMANFATTNING

3 1 INLEDNING har på uppdrag och mot ersättning från Mangold Fondkommission AB genomfört en analys av Hebi Health Care inför bolagets beslutade konvertibelemission. Uppdraget har bestått i att granska erbjudandet och belysa de risker och möjligheter som erbjudandet medför. Syftet har således inte varit att ge en rekommendation huruvida aktieägarna ska teckna konvertibellånet eller inte. Redeye har i denna analys fokuserat på de finansiella aspekterna kring Hebi Health Cares föreslagna konvertibelemission samt det planerade förvärvsobjektet Antibioticos. Redeye har baserat sin analys på den av bolaget offentligt utgivna informationen samt intervjuat bolagets ledning. Beträffande Antibioticos har information sökts bland det offentligt utgivna materialet, via svenska och internationella sökdatabaser samt Edison SpAs officiella räkenskaper. Redeye har inte gjort någon egen verifiering av detta material utan har förlitat sig på den information som Redeye erhållit på detta sätt. Vid tidpunkten för analysen var inte priset på Antibioticos offentliggjort. Eftersom Redeye inte anser att nuvarande Hebi kan försvara börskursen finns enligt vår uppfattning utifrån befintlig information i praktiken två val för de nuvarande aktieägarna: 1. Teckna konvertibellånet 2. Sälja befintliga aktier I nedanstående analys belyser vi och värderar initialt den befintliga verksamheten. Därefter ger vi en kort beskrivning av det tilltänkta förvärvsobjektet Antibioticos innan vi slutligen belyser de mest centrala möjligheterna och riskerna i den pågående förvärvsprocessen. Bolagsfakta Hebi Health Care Hebi Health Care AB Nyckeltal Sektor Hygienprodukter och finkemi Omsättning, mkr VD Refaat el-sayed Rörelseresultat, EBIT Ordförande Ulf Lindberg Resultat före skatt, mkr Börslista NGM Vinst/aktie -0,01-0,02-0,01 Kurs, kr 0,21 P/E neg neg neg Börsvärde, mkr 267 P/S em em 0,6 Enterprise Value (EV), mkr 537 EV/EBITDA em em 27,0 Nettoskuld, mkr 270 EV/S em em 1,2 Antal aktier, tusental Utdelning, kr 0,0 0,0 0,0 Hebi Health Care i korthet Hebi Health Care sysslar med tillverkning och försäljning av produkter inom finkemi och hygienartiklar. Företaget har även för avsikt att starta fullskalig produktion av läkemedelssubstanser i en egen fabrik i Egypten. Största verksamhet är för tillfället viskostillverkaren Svenska Rayon. Bolaget är noterat på NGM Equity. 3

4 2 BAKGRUND TILL EMISSIONEN Hebi Health Care vill genomföra sin klart största och viktigaste affär i bolagets historia. Köpet av den italienska läkemedelssubstanstillverkaren Antibioticos gör att omsättningen i ett slag ökar från 440 miljoner kronor till över 3 miljarder kronor. För att lyckas med affären krävs att bolagets nuvarande aktieägare ställer upp med kapital eftersom förvärvet är för stort för att genomföras med Hebis befintliga tillgångar. Därför har bolaget erbjudit de nuvarande aktieägarna att teckna ett konvertibelt skuldebrev. Hebi vill att aktieägarna ska låna ut 445 miljoner kronor till bolaget i form av ett skuldebrev som kan omvandlas till aktier fram till den 9 april För var tredje aktie kan bolagets nuvarande aktieägare låna ut 1 krona till Hebi Health Care. Lånet ger under de kommande åren en ränta på 7 procent per år. Konverteringskursen är satt till 25 öre per aktie, vilket betyder att aktieägarna kan växla om lånet till fyra nya aktier för varje tretal innehavda aktier. Med lånet medföljer en teckningsoption som ger konvertibelägaren rätt att teckna ytterligare 1 aktie till lösenpriset 70 öre per aktie fram till 15 juni Erbjudandet i sammandrag Tre befintliga Hebi Health Care aktier ger rätt att teckna ett konvertibellån för 1 krona. Med konvertibeln följer en teckningsoption som ger rätt att teckna en ny aktie för 70 öre. Konverteringskurs 25 öre, det vill säga konvertibellånet kan omvandlas till 4 nya aktier. Avstämningsdag var den 10 april 2003 Lånets löptid är 5 år, tom 30 april 2008 Räntan uppgår till 7 procent om året Handel med teckningsrätter sker den april 2003 Teckningstiden med företrädesrätt pågår mellan april 2003 Teckningstiden utan företrädesrätt pågår mellan 15 april och 9 maj 2003 Optionens inlösentillfälle: Två gånger per år till och med 15 juni

5 3 BOLAGET FÖRÄNDRAS I GRUNDEN Det föreslagna förvärvet av Antibioticos är en så betydande affär att Hebi Health Care i praktiken blir ett nytt bolag. Därmed ligger det nära till hands för aktieägarna att bestämma sig för om man överhuvudtaget ska vara aktieägare i Hebi eller om man ska teckna sig för konvertibellånet. Givetvis kan aktieägaren vara kvar som aktieägare utan att teckna lånet, men det förutsätter att man är införstådd med att det är ett helt verksamhetsmässigt nytt bolag som skapas jämfört med det nuvarande bolaget. 3.1 Hebi Health Care - Befintlig verksamhet högt värderad En granskning av nuvarande Hebi visar att bolaget, enligt Redeyes bedömning, inte är värt den aktuella börskursen på öre. Hebi har under de senaste tre åren redovisat ett negativt kassaflöde på mellan miljoner kronor före investeringar. Inklusive investeringarna uppgår det negativa kassaflödet till mellan miljoner kronor för åren De senaste två årens investeringar har främst skett i Hebi Raw-fabriken (290 miljoner kronor för åren 2001 och 2002) som ska producera läkemedelssubstanser. Hittills har de löpande underskotten, räntebetalningarna och investeringarna finansierats med två nyemissioner år 2000 på sammanlagt 422 miljoner kronor och banklån som idag uppgår till 608 miljoner kronor. Bolaget har av detta kvar en kassa på 338 miljoner kronor. Det betyder att den finansiella nettoskulden idag uppgår till 270 miljoner kronor, vilket tillsammans med börsvärdet på 280 miljoner kronor (räknat på aktiekursen 0,23 kronor) innebär att ett skuldfritt Hebi Health Care värderas till 550 miljoner kronor. Den summan ska ställas mot bolagets nuvarande verksamheter. 3.2 Svenska Rayon Den till omsättningen största verksamheten är viskostillverkaren Svenska Rayon som Hebi åter blev ägare till sommaren Bolagets produkter säljs till hygien- och textilindustrin. Bland annat används viskosfibrer i hygienartiklar som t ex tamponger. Svenska Rayon ägs till 100 procent av Hebi och har sin verksamhet i Vålberg utanför Karlstad. Svenska Rayon omsatte 390 miljoner kronor år 2002, vilket var 5 miljoner kronor mer än år Svenska Rayon lyckades under fjolåret nå ett positivt rörelseresultat på 6 miljoner kronor. Bakgrunden till förbättringen är att bolaget har rationaliserat verksamheten de senaste åren och dessutom har gynnats av låga massapriser. Cirka procent av produktionsvolymen på ton går till Hebi Orsa. 5

6 Bolaget är beroende av att råvarupriserna är stabila och helst låga. Cellulosa är en viktig råvara och massapriset har det senaste året varit ganska lågt, vilket har gynnat företaget. Hebi köpte Svenska Rayon av bland andra 6-AP-fonden och Vätternleden Invest för 16 miljoner kronor i form av en apportemission. Dessutom hade Svenska Rayon finansiella skulder på 60 miljoner kronor, vilket betyder att det skuldfria bolaget värderades till 76 miljoner kronor. Redeye bedömer att hela Svenska Rayon har ett värde på miljoner kronor. Värderingen påverkas negativt av att bolaget är beroende av massapriserna. Det finns dessutom en finansiellt betydande risk för att bolaget tvingas genomföra omfattande miljörelaterade nyinvesteringar i Svenska Rayon eftersom den nuvarande miljökoncessionen som bolaget arbetar under erhölls redan på 80-talet. Till detta kommer att bolagets VD dömdes för miljöbrott hösten Det är sällsynt att miljökoncessionen förlängs utan åtgärder under så lång tid. Det bedömda värdet har även påverkats negativt av att marknaden på bolagets produkter, enligt Hebis företagsledning, har försämrats den senaste tiden. Bolaget har därför så sent som i mars 2003 aviserat personalneddragningen med 21 personer. 3.3 Hebi Orsa Hebi Orsa förädlar viskos till insatsvaror till producenter av hygien- och sjukvårdsartiklar som används till produkter som gasbindor, våtservetter, tamponger etc. Bolaget ägs till 51 procent av Hebi Health Care. Resten av aktierna ägs av en italienskt bolag Orsa Srl (32%), egyptiska banker samt andra mindre investerare. Verksamheten kom efter en tids försening i gång år 2000 och bolaget omsatte under år miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till närmare 10 procent. Redeye bedömer att bolaget bör kunna förbättra resultatet ytterligare eftersom enbart 72 procent av möjlig kapacitet utnyttjas. Redeyes bedömning är att bolaget inte kommer att nå upp till den ursprungliga försäljningsbudgeten om en omsättning på cirka 140 miljoner kronor om året. Däremot ligger en omsättning runt 100 miljoner kronor inom räckhåll. Det är rimligt att tro på en varaktig rörelsevinst på miljoner kronor. Hebis 51 procentiga andel skulle därigenom vara värd någonstans kring miljoner kronor. 3.4 Hebi Simco Hebi Simco tillverkar bland annat våtservetter på basis av råvarumaterial från Hebi Orsa. Bolaget omsatte under år miljoner kronor och gjorde en rörelseförlust på 8 miljoner kronor. Simco ägs till 60 procent av Hebi Health Care. Övriga aktieägare är den egyptiska banken Suez Canal Bank. Bolaget bör kunna öka försäljningen under året eftersom tillverkningen som sker i Egypten gynnas av att det egyptiska pundet har deprecierats. Det är dock svårt att se att bolaget kommer att nå lönsamhet 6

7 inom kort. Enligt Redeyes bedömning kan värdet antas vara 0-5 miljoner kronor, vilket kan sättas i förhållande till tillgångarna som enligt Hebi uppgår till 96 miljoner kronor. 3.5 Hebi Pharmaceutical Raw Material Hebi Pharmaceutical Raw Material är Hebi Health Cares hittills största investering. De senaste två åren har 290 miljoner kronor investerats i fabriken i Egypten och totalt uppgår Hebi Raws bokförda värde till 408 miljoner kronor, vilket motsvarar gjorda investeringar och aktiverade räntekostnader. Aktierna i Hebi Raw är bokförda till 106 miljoner kronor i Hebi Health Cares moderbolag. Produktionsstarten har försenats åtskilliga gånger och byggentreprenören har bytts ut. Nu förväntas produktionen enligt Hebis företagsledning komma igång under andra kvartalet När den är i fullt bruk planeras att fabriken ska producera cirka 230 ton läkemedelssubstanser per år. Hebi äger 72,7 procent av Hebi Pharmaceutical Raw Material. Ursprungligen räknade Hebi med att fabriken skulle omsätta knappt 550 miljoner kronor, med en rörelsevinst på cirka 130 miljoner kronor när den producerade med fullt kapacitetsutnyttjande. Detta framstår idag som en optimistisk prognos med tanke på att priset på läkemedelsubstanser de senaste fem åren har sjunkit. Det som försvårar bedömningen av värdet på Hebis investering är att industriell produktion inte har kommit igång och att fabriken ännu inte har blivit certifierat av någon läkemedelsmyndighet. Bolaget avser dock att få den godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, vilket är en nödvändighet för att sälja läkemedelssubstanser till USA. En värderingsmodell är att titta på hur konkurrenternas motsvarande verksamhet avkastar och värderas. Ett skuldfritt Antibioticos som är en potentiell konkurrent till Hebi Raw (förutsatt förstås att bolaget inte köps av Hebi) värderas enligt Hebis bud till ungefär halva omsättningen. Det holländska börsbolaget DSMs motsvarande verksamhet har en rörelsevinst på runt procent, vilket är ungefär samma marginal som Antibioticos. Baserat på en förväntad omsättning för Hebi på runt miljoner kronor skulle bolaget sett till EV/S-tal värderas till runt miljoner kronor. Med tanke på att verksamheten inte har startat är det rimligt att sänka priset till runt miljoner kronor för hela Hebi Raw. Det skulle i så fall betyda att Hebi Health Cares andel kan anses värd miljoner kronor. Uppskattningen ska ses i ljuset av ovanstående reservationer och den stora osäkerhet som fortfarande finns. 7

8 3.6 Övriga verksamheter Hebi bedriver också riskkapitalverksamhet i riskkapitalbolaget Hebi Suez Canal Venture Capital. Bolaget ägs till 85 procent av Hebi och till 15 procent av Suez Canal Bank. På senare år har verksamheten minskat i omfattning. Bland annat har bolagets näst största investering, ett projekt för tillverkning av polyester lagts ned. Hittills har Hebi investerat 18 miljoner kronor i sin VC-satsning. Redeye antar att det verkliga värdet överensstämmer med det investerade kapitalet. Det betyder att Hebi Health Care, enligt Redeyes bedömning, idag kan anses värt någonstans mellan miljoner kronor (se tabell). Det är därför mycket viktigt för Hebis aktieägare att köpet av Antibioticos blir en framgång för att Hebi-aktien ska utvecklas på ett positivt sätt och nå upp till konverteringskursen 25 öre. Breakup-värdering nuvarande Hebi Health Care Bolag Ägarandel, % Uppskattat värde, mkr Svenska Rayon Hebi Orsa Hebi Simco Hebi Pharmaceutical Raw Materials 72, Övrig verksamhet Summa Nettoskuld Motiverat företagsvärde Börsvärde 267 Som framgår av tabellen är nästan samtliga bolag delägda av Hebi Health Care. Detta skapar stora problem för moderbolaget Hebi, som är beroende av långsiktigt kassaflöde från rörelsen för att kunna stödja eventuell verksamhet som behöver kapitaltillskott. 8

9 4 FÖRVÄRVET - ANTIBIOTICOS Antibioticos är idag ett dotterbolag till Edison SpA, ett av Italiens största företag, med en omsättning på över 100 miljarder kronor. Edison har sedan minst ett år försökt sälja företaget för att minska lånebördan och för att renodla verksamheten till enbart energimarknaden. Antibioticos är ett resultat av en sammanslagning mellan ett spanskt och italienskt företag Bolaget tillverkar substanser och penicillin till läkemedelsindustrin. Nästan 40 procent av försäljningen är penicillin. Bolaget har fyra fabriker. Två finns i Italien, en i Spanien och en mindre fabrik i Kina. Dessutom håller Antibioticos på att bygga en större fabrik i Kina som enligt uppgifter från Hebi beräknas vara färdig för produktion under senare delen av år Antibioticos största marknader är i Europa och Asien som står för över 80 procent av försäljningen. Största konkurrenter är läkemedelsbolaget Novartis, Holländska DSM, som övertog Fermentas gamla fabrik i Strängnäs, och det spanska bolaget ACS Dobfar. Antibioticos är världens tredje största producent av vissa penicilliner och läkemedelssubstanserna 6APA, 7 ADCA, Ampycillin och Amoxycillin. Vidare är bolaget marknadsledare inom 7 ACA och vissa cephalosporiner och APIs som Cephazolin, Cefoperazone och Ceftriaxone. Bolaget har till exempel en världsmarknadsandel på 27 procent av 7ACA, som är en av de viktigaste läkemedelssubstanserna. Antibioticos kunder är främst stora multinationella läkemedelsbolag som köper läkemedelssubstanser från bolaget. Antibioticos har enligt Hebi långa kontrakt med ett 20-tal kunder och totalt använder bolaget ett 40-tal försäljningsagenturer för att nå kunderna. Förvärvet av Antibioticos ligger därmed inom Hebis nuvarande verksamhet och bolaget sysslar precis med det som Hebi Health Care planerar att göra i Hebi Raws egyptiska fabrik. Det betyder att det finns klara samordningsfördelar mellan Antibioticos och Hebi, förutsatt att Hebi Raws produktion blir godkänd och kommer igång. Fakta Antibioticos Nyckeltal Omsättning Rörelseresultat Årets investeringar Totala tillgångar Antal anställda

10 4.1 Samordningsfördelar Strategiskt är Hebis köp av Antibioticos industriellt rimlig. Redeye ser flera fördelar med affären. En viktig samordningsvinst som kan finnas är att flytta en del av Antibioticos nuvarande produktion i Italien och Spanien till Hebis nya fabrik i Egypten. De låga lönekostnaderna i Egypten jämfört med i Italien och Spanien borde kunna skapa synergivinster för Hebi. En ytterligare fördel med affären är att Hebi slipper att sätta upp en egen försäljnings- och marknadsföringsavdelning och att man kan använda Antibioticos befintliga kundkontakter för att skapa produktion i Egypten. Dessutom finns det fördelar med att Antibioticos tillverkar en kemisk substans som kan användas i Hebis Raws fullskaliga produktion och på så sätt kan man sänka produktionskostnaden. Antibioticos har efter en besvärlig period 1999, då priset på penicillin föll, förbättrat resultatet under de senaste två åren. Rörelseresultatet har de senaste åren gått från 140 miljoner kronor i förlust år 2000 till en rörelsevinst på 95 respektive 185 miljoner kronor de senaste två åren 2001 och Rörelseresultatet efter investeringar, har under perioden förbättrats ( 413, 2000, -117, 2001 och 69 miljoner kronor, 2002). En viktig förklaring till förbättringen är att investeringarna har minskat från 621 miljoner kronor 1999 till 116 miljoner kronor för Vidare har bolaget genom rationaliseringar lyckats minska antalet anställda, samtidigt som försäljningen samtidigt under åren har ökat med drygt 500 miljoner kronor. Proformasiffror Hebi och Antibioticos Resultaträkning Omsättning Resultat före avskrivningar och räntekostnader Resultat före finanskostnader Resultat efter skatt Balansräkning 2002 Nya Hebi Gamla Hebi Antibioticos Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar inklusive negativ goodwill Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kassaflöde 2002 Nya Hebi Gamla Hebi Antibioticos Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av likvida medel

11 5 RISKER OCH MÖJLIGHETER Redeye har i punktform angett vilka som är de största riskerna och möjligheterna för Hebi fram till, samt efter köpet av Antibioticos. 5.1 Möjligheter Redeye anser idag att nuvarande verksamhet inte motiverar värdet på Hebi Health Care. Ett sätt att skapa värde i ett bolag är att förvärva verksamhet. Hebi har tidigare uttryckt att förvärv är en del av bolagets strategi. Förvärvet ligger även inom bolagets nuvarande verksamhetsområde och vi ser därför följande möjligheter som de mest relevanta: Hebi kommer efter förvärvet att ha större möjlighet till kraftigare tillväxt eftersom Hebi Raw-fabriken snabbare kan utnyttjas fullt ut för produktion. Det finns potential till synergivinster mellan Antibioticos och Hebi Raw inom framförallt produktion, produktionsteknik och marknadsföring. Hebi Health Care slipper att arbeta upp ett eget varumärke inom läkemedelssubstansområdet. Marknaden för Antibioticos produkter förväntas växa med 4-7 procent om året, vilket är snabbare än vad Hebis nuvarande verksamheter växer. 5.2 Risker Den största risken i befintlig verksamhet är de miljöinvesteringar som det helägda dotterbolaget Svenska Rayon kan tvingas till. Den främsta risken i det planerade förvärvet av Antibioticos är att förvärvet av någon anledning ej kan genomföras. En sådan utveckling skulle betyda att de aktieägare som har satsat pengar i konvertibellånet har satsat i ett nuvarande Hebi som vi inte anser vara köpvärt. Nedan anger vi de främsta riskerna som vi ser för Hebi Health Care Ökad skuldsättning En risk är att Hebi efter förvärvet kommer att vara ett kraftigt skuldsatt bolag. Idag uppgår de räntebärande skulderna till 608 miljoner kronor. Affären betyder att skulderna ökar med ytterligare 1,4 miljarder kronor till 2,0 miljarder kronor eftersom Hebi planerar att överta nästan 1 miljard kronor i skulder från Antibioticos nuvarande ägare. Dessutom tillkommer skulden till konvertibelägarna som kommer att uppgå till 445 miljoner kronor om lånet fulltecknas. Enligt Hebis beräkningar kommer skuldsättningsgraden nästan att fördubblas till 2,3 gånger det egna kapitalet. Nettoskuldsättningsgraden uppgår till 2,0, vilket är ungefär dubbelt så mycket som andra börsbolag brukar ha som finansiell målsättning. Soliditeten kommer att uppgå till 20 procent efter att den negativa goodwillen som affären förväntas medföra har lösts upp. Räknat på Hebis nuvarande egna kapital uppgår 11

12 den blivande soliditeten till cirka 10 procent. Det är en nivå som är klart under Hebis finansiella mål om en soliditet på 30 procent. Den finansiella situationen betyder att det för konvertibelägarna är mycket viktigt att det nya Hebi lyckas nå ett positivt kassaflöde efter investeringar, eftersom det är långt ifrån säkert att bolaget kan få ytterligare krediter Synergivinsterna kan utebli En viktig faktor för att förvärvet av Antibioticos lyckas är att bolaget framgångsrikt och snabbt kan ta fram de planerade synergierna. För att det ska uppfyllas krävs att Hebi Raw-fabriken i Egypten når fullskalig produktion eftersom den fabriken är en förutsättning för att bolaget ska nå samordningsfördelar inom produktion och marknadsföring. En ytterligare viktig faktor för att nå synergivinster är att Hebi Raw-fabriken godkänns av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Ett godkännande underlättar gemensam produktion mellan Antibioticos fabriker och Hebi Raw. Vidare måste synergivinsterna ske snabbt eftersom det nya Hebi Health Care inte har råd att generera svaga kassaflöden eller svagt resultat Beroendet av banklån och förlagslån kan riskera Antibioticosaffären En riskfaktor är att affären med Antibioticos inte går i lås. Hebi och Antibioticos har skrivit på en viljeförklaring, men den är inte bindande. Det är även möjligt att det dyker upp ytterligare intressenter till Antibioticos. Dessutom kan affären misslyckas till följd av att Antibioticos nuvarande långivare inte ställer upp som långivare till Hebi Health Care och att Hebi inte lyckas finansiera affären på något annat sätt. Affären kan också hotas av att antalet nuvarande aktieägare som tecknar förlagslånet blir för få för att Hebi ska få möjlighet att köpa Antibioticos. Om Hebi inte använder konvertibellånet till att köpa Antibioticos, är risken att det används för att återbetala andra lån. Detta skulle vara negativt för de aktieägare som tecknar sig för lånet eftersom deras lån har lägre prioritet än andra låntagares lån Beroende av Antibioticos och Hebis nuvarande ledning Det är viktigt att Antibioticos nuvarande ledning ser positivt på Hebi som ägare eftersom den kan verksamheten och har visat att den kan hantera svåra marknadsförutsättningar genom den vinstökning som har skett under 2001 och En annan avgörande faktor för Hebi är Refaat el-sayeds och den övriga ledningens affärsförmåga. Ledningen har tidigare haft problem att genomföra stora projekt, där förseningarna med fabriken i Egypten är det mest anmärkningsvärda exemplet. Det ska även poängteras att nuvarande Hebi Health Care inte har lyckats visa ett positivt löpande kassaflöde de senaste fyra åren. Refaat el-sayed är via sin stiftelse största aktieägare med 9 procent av kapitalet och 42 procent av rösterna i Hebi. Han är arkitekten bakom affären och hans namn står som garant och borgensman för över hälften av bolagets krediter. Vi anser att det är en förutsättning för affären att Refaat el-sayed stiftelse tecknar sin andel av förlagslånet, det vill säga drygt 40 miljoner kronor. 12

13 5.2.5 Förlagslånet är inte garanterat Ingen av ägarna har hittills gått ut och garanterat att teckna sin andel av förlagslånet. Det innebär en stor risk då marknadsläget är synnerligen osäkert och investeringsviljan är låg hos många småsparare. Refaat el-sayeds stiftelse har dock, på bolagsstämman den 3 april, uttalat att den avser att teckna lånet Framgången förutsätter goda relationer till befintliga intressenter Det är viktigt att Hebi även efter en affär har en god relation till den egyptiska banken Suez Canal Bank som idag är en mycket viktig intressent till Hebi. Banken är idag Hebis största långivare med utgivna lån på nästan 400 miljoner kronor. Vidare är Suez Canal Bank minoritetsägare i såväl Hebi Orsa, Hebi Simco som Hebi Raw och dessutom driver Hebi ett Venture Capital-bolag tillsammans med Suez Canal Bank. Med tanke på de omfattande kontakterna mellan Suez Canal Bank och Hebi Health Care är det i aktieägarnas intresse att Suez Canal Bank också har ett intresse i Hebikoncernen som helhet. Det vore önskvärt om Suez Canal Bank blev ägare av Hebiaktier. Det vore inte orimligt eftersom Hebi i sin tur är en viktig kund till Suez Canal Bank. Banken som är börsnoterad på Kairobörsen, har en balansomslutning på 16 miljarder kronor, en soliditet på 7 procent vilket ger ett eget kapital på 1,2 miljarder kronor. Det betyder att över 3 procent av bankens totala utlåning är till Hebi. Lånen är garanterade av Refaat el-sayeds stiftelse, som erhåller en ersättning på 2 procent av det garanterade beloppet årligen. Det är mycket viktigt att konvertibelinnehavarnas utlånade pengar inte används för att överta/lösa Refaat el-sayeds stiftelses garanti, eftersom det riskerar att innebära att pengarna inte kan användas i den löpande verksamheten och till investeringar Förutsätter stabila penicillinpriser Bolaget är beroende av att priset på läkemedelssubstanser och penicillin inte faller som det gjorde under Ett prisfall skulle försvåra eller till och med omöjliggöra för Antibioticos att bibehålla ett positivt kassaflöde. Det är därför oroande att Hebis företagsledning räknar med att priset på läkemedelssubstanser kan komma att minska med 10 procent Risk för omfattande miljöinvesteringar Vidare är det viktigt att miljökoncessionen för Svenska Rayon förlängs utan omfattande miljöinvesteringar. Av Svenska Rayons förra ägare gjordes bedömningar som pekade på ett miljörelaterat investeringsbehov på upp till 80 miljoner kronor samt ytterligare 80 miljoner kronor i produktionsrelaterade investeringar. Detta är en investering som skulle vara ett hårt slag mot Hebi Health Care. Även Antibioticos verksamhet har miljöpåverkan. Under åren 2000 och 2001 uppgick säkerhets- och miljöinvesteringarna enligt Antibioticos miljöredovisning till 18 miljoner euro per år (160 miljoner kronor). Det finns ingen garanti för att investeringarna inte kommer att öka de kommande åren. 13

14 6 SAMMANFATTNING Hebi Health Cares nuvarande verksamhet och struktur med ett antal helägda och delägda bolag är, enligt Redeyes bedömning, tämligen ointressant att äga. Bolaget föreslår nu en konvertibelemission som kraftigt överstiger bolagets nuvarande börsvärde. Som aktieägare har ägarna enligt Redeyes uppfattning idag två val - att teckna konvertibeln eller sälja aktien. Att enbart behålla aktierna är med tanke på börskursen inget bra alternativ. Den som tecknar konvertibeln ska dock vara övertygad om att följande kommer att infrias: Förvärvet av Antibioticos genomförs utan fördröjning. De förväntade synergierna mellan Antibioticos och Hebi Raw infrias. Penicillinpriserna kan bibehållas på nuvarande nivå eller högre. Bankkrediter beviljas och att skuldsättningen i övrigt inte förvärras genom stora investeringar och löpande underskott i rörelsen. Tror man att Hebis och Antibioticos ledning sedan kan hantera de problem som alltid uppstår vid en fusion kan en investering i konvertibeln visa sig bli en bra affär. Har man däremot minsta tvivel om att någon av ovanstående punkter riskerar att fallera bör man avstå från att teckna konvertibeln samt sälja sina Hebiaktier. De närmaste månaderna kommer således att bli avgörande för Hebi Health Cares framtid. Bolagsfakta Hebi Health Care Hebi Health Care AB Nyckeltal Sektor Hygienprodukter och finkemi Omsättning, mkr VD Refaat el-sayed Rörelseresultat, EBIT Ordförande Ulf Lindberg Resultat före skatt, mkr Börslista NGM Vinst/aktie -0,01-0,02-0,01 Kurs, kr 0,21 P/E neg neg neg Börsvärde, mkr 267 P/S em em 0,6 Enterprise Value (EV), mkr 537 EV/EBITDA em em 27,0 Nettoskuld, mkr 270 EV/S em em 1,2 Antal aktier, tusental Utdelning, kr 0,0 0,0 0,0 Hebi Health Care i korthet Hebi Health Care sysslar med tillverkning och försäljning av produkter inom finkemi och hygienartiklar. Företaget har även för avsikt att starta fullskalig produktion av läkemedelssubstanser i en egen fabrik i Egypten. Största verksamhet är för tillfället viskostillverkaren Svenska Rayon. Bolaget är noterat på NGM Equity. 14

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 40 (53) TSEK Resultat efter skatt 374 (- 90) TSEK Resultat per aktie 0,6 (-0,23) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten För närvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR COUNTERMINE TECHNOLOGIES AB (publ) perioden 1 januari 30 september Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 176 % till 8 036 KSEK (2 914) Omsättningen uppgick under perioden till

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

PALLAS GROUP AB (publ)

PALLAS GROUP AB (publ) First North: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - mars 2011/2012 Leverans av nybygget M/T Pallas M/T Pallas påbörjar timecharter för Topoil AB Beslut om avyttring av Pallas Oil AB och Pallas

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer