Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 2014 2014-10-13"

Transkript

1

2 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning 5 Utdelning 6 Värdesäkring av gullspångskapitalet 6 Skuldförvaltning 6 Framtiden 7 Omvärlden 7 Ekonomi 7 Demografi 7 Ekonomisk utblick 8 Starkt skatteunderlag trots måttlig BNP-tillväxt 8 Skatteunderlagstillväxten accelererar 9 Viktiga händelser under året 10 Hamnstaden 10 Bostadsbyggande och planering 10 E20, medfinansiering 10 Befolkningsutveckling 10 Sysselsättning 10 Medborgarundersökning 11 Demokratiutveckling 11 Medarbetarundersökning 11 Heltidsprojektet 11 Tidiga samordnade insatser 11 Lidköping på väg mot en välkomnande och hållbar kommun 12 Att styra mot hållbar utveckling 12 Styrkortsuppföljning i detalj 13 Strategi: unden/brukaren i fokus 13 Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv 13 Strategi: En organisation i framkant 15 Nämndredovisning 17 ommunfullmäktige 17 Revision 17 ommunstyrelsen, exklusive Intern Service 17 Central lönepott 17 ommunstyrelsen, Intern Service 17 Vård- och omsorgsnämnd 18 Barn- och skolnämnd 18 Utbildningsnämnd 18 Social- och arbetsmarknadsnämnd 18 Samhällsbyggnadsnämnd 19 Miljö- och byggnämnd 19 Teknisk servicenämnd 19 ultur- och fritidsnämnd 19 Räddningsnämnd 19 Investeringsredovisning 20 Bolagsredovisning 20 AB Bostäder i Lidköping AB 21 Lidköpings Näringslivsfastigheter 21 Lidköpings Värmeverk AB 21 Lidköping/Hovby Flygplats AB 21 Fastbit AB 21 GöLiSka IT 22 Destination Läckö-innekulle AB 22 Centrum för Innovation och entreprenörskap AB (CIEL) 22 Resultaträkning, kommunen 23 Balansräkning, kommunen 23 Notförteckning 24 Redovisningsprinciper 25 Definition sammanställd redovisning 25 Sammanställd redovisning 25 2

3 Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning, mnkr Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Utfall Intäkter 382,3 363,0 934,1 934,1* 636,8 ostnader , , , ,2* ,2 Avskrivningar - 75,9-73,5-119,0-119,0-111, Verksamheternas nettokostnader , , , , ,8 Skatteintäkter 1 022,0 993, , , ,3 Generella statsbidrag 213,5 214,7 321,5 320,2 326,7 Finansiella intäkter 27,7 19,2 69,6 74,7 34,0 Finansiella kostnader - 10,1-3,2-8,1-13,3-9,2 Resultat före extraordinära poster 79,0 74,8-22,0-5,8 4,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Periodens/Årets resultat 79,0 74,8-22,0-5,8 4,0 * Inklusive interna poster Det budgeterade resultatet vid årets början uppgick till -17,2 mnkr. Under årets första fyra månader har tilläggsanslag beslutats om sammantaget 4,8 mnkr, vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till -22,0 mnkr. Tilläggsanslagen är enligt följande: 1. Hamnstadens standardhöjning SBN, 1,1 mnkr. 2. Föreningsstöd Folkets Hus föreningen FN 0,4 mnkr 3. Utökat investeringsstöd Folkets hus, S 1,9 mnkr 4. Utökat antal feriearbetsplatser UTN, 1,3 mnkr. Att utfallet i augusti och prognosen för utfall på helår skiljer sig åt har att göra med cykliska effekter, exempelvis inom barn & skola, utbildning, social & arbetsmarknad samt utbetalning av bidrag. Prognos för årets resultat Årets resultatprognos innebär underskott om -5,8 mnkr. Verksamheterna beräknar ett sammantaget överskott gentemot budget på 8,6 mnkr. Pensionskostnaderna förväntas bli något lägre än budgeterat. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning förväntas öka med 7,6 mnkr jämfört med budget vilket beror på ett förbättrat skatteunderlag i riket. Finansnettot beräknas följa budget. Om beslut fattas om att kommunen ska delfinansiera E20, kommer ytterligare 81 mnkr att belasta resultatet Verksamhetens nettokostnader Sammantaget uppgår överskottet för nämnderna till 8,6 mnkr. nämnder utom barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppvisar överskott. Underskotten i dessa nämnder härrör från att nämnderna använder sig av resultatöverförda medel sedan tidigare år, helt i överenstämmelse med kommunens styrprinciper. Finansnetto Följande delar ingår i finansnettots helårsprognos (61,5 mnkr): Prognos finansnetto Utfall finansnetto 17,6 Förväntade reavinster 44,6 Övriga intäkter 1,0 Övriga kostnader -1,0 Borgensavgifter 1,5 Finansiell kostnad pensioner -1,5 Räntekostnader kommunens lån -0,7 Summa prognos 61,5 3

4 Det positiva utfallet beror på realisationsresultat från kapitalförvaltningen. I januari månad gjordes en försäljning av 35 mnkr i Svenska aktier och 40 mnkr i Globala aktier. Reavinsten för Svenska aktier uppgår till 10,2 mnkr, för Globala aktier uppgår reavinsten till 8,8 mnkr. En reaförlust gjordes vid försäljning av Tillväxtmarknader. Försäljningsvärdet uppgick till 143,2 mnkr och realisationsförlusten uppgick till 0,9 mnkr. Balanskravet Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Om det finns synnerliga skäl kan en kommun budgetera för tillfälliga underskott. Synnerliga skäl kan vara en stark finansiell ställning eller åtgärder som tillfälligt medför kostnader men som kommer att leda till lägre kostnader och god ekonomisk hushållning på sikt. Bedömningen av vad som är synnerliga skäl måste göras från fall till fall. ommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2014 innebar tillsammans med tilläggsanslag under året en underbalanserad budget om -22,0 mnkr, med motiveringen synnerliga skäl och argumentet att kommunen har en stark finansiell ställning. Prognosen för årets resultat uppgår till -5,8 mnkr. Vid årets slut ska en så kallad balanskravsutredning upprättas, och intäkter och kostnader ställs emot varandra. Realisationsvinster och förluster ska inte räknas med. Nedanstående uppställning visar hur kommunens ekonomiska prognos förhåller sig till balanskravet. Avstämning mot balanskravet, mnkr Prognos resultat ,8 Reavinster/förluster netto kapitalförvaltningen -62,7 Balanskravsresultat -68,5 Redovisad prognos ovan medför således att ett överskott om minst 68,5 mnkr måste redovisas de kommande tre år. Alternativt kan synnerliga skäl åberopas för att inte återställda det prognostiserade underskottet. Med hänvisning till fullmäktiges beslut om synnerliga skäl (stark finansiell ställning) i samband med beslut om budget 2014 kommer det prognostiserade resultatet för år 2014 inte att återställas. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att ha en stabil ekonomi, med en väl utförd verksamhet och att kostnader inte övervältras på kommande generationer. Det handlar dels om det finansiella perspektivet med kommunens finansiella ställning och dess utveckling som utgör ramen för verksamheten. Dels verksamhetsperspektivet, verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De sammanvägda indikatorerna i kommunfullmäktiges styrkort syftar till att mäta denna kombination av kostnader, kvalitet och resultat. Ingen sammanvägning av dessa indikatorer har gjorts i samband med delårsrapporten, det kommer att ske i årsredovisningen. För att uppnå kommunens målområden om invånare, fördubblat besökarantal och tillgång till arbete och goda kommunikationer finns utmaningar att möta. ommunens ekonomi har en negativ resultatutveckling, trots att budgeten baseras på kapitalavkastning motsvarande 4 % av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. I grunden en mycket stabil ekonomi men med årliga underskott som på sikt försämrar den ekonomiska ställningen. Antalet invånare ökar inte i den takt som krävs för att nå målet. Antalet lediga lägenheter och lediga tomter måste öka för att detta ska bli verklighet. Viktigt är också att utöka tillgängligheten vad gäller kommunikationer för arbetspendling. Sammantaget finns 61 indikatorer i kommunfullmäktiges styrkort, varav 51 har kunnat bedömas i samband med delårsrapporten. 12 indikatorer bedöms inte uppnå målvärdet indikatorer bedöms delvis uppnå målvärdet medan 20 bedöms nå målvärdet till fullo. Övervägande delen av indikatorernas mätetal är på väg att uppnås eller bedöms uppnås till fullo. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunens finansiella mål och verksamhetsmål är att den är relativt god men att utmaningar kvarstår för att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 4

5 Borgen ommunens borgensåtagande omfattar till största delen borgensåtaganden för kommunala bolag (varav utnyttjat 746,7 mnkr per ). Vidare finns borgensåtagande för bostadskrediter (2,0 mnkr ) och borgensåtagande för föreningar uppgående till (110,3 mnkr ). ommunen har ett högt borgensåtagande jämfört med andra kommuner, men i statistiken från och med 2013 blir bilden en annan eftersom då övergår delar av bolagens upplåning till internbanken och kommunen är då inte borgensman utan gäldenär för lånen. Men detta innebär i praktiken ingen förändring vad gäller risktagandet. Under 2014 har ett beslut fattats som utvidgar det kommunala borgensåtagandet. Det avser en vatten- och avloppsförening som har erhållit och utnyttjat en borgensram om 1,0 mnkr. Pensioner ommunen har beslutat att så stor del som möjligt av den avgiftsbaserade avtalspensionen skall disponeras av de anställda som individuella delar. Detta medför att avsättningarna i balansräkningen blir måttliga och uppgår (inklusive den så kallade pensionsskatten) till 142,8 mnkr (136,4 mnkr 2013). Pensionsförpliktelserna för tiden före 1998 skall enligt den kommunala redovisningslagen inte redovisas som skuld utan enbart som ansvarsförbindelse. ostnaderna belastar resultatet det år som utbetalningarna sker och kommer successivt att öka i takt med att allt fler av kommunens anställda uppnår pensionsåldern. ommunen har inga särskilda tillgångar redovisade för pensionsavsättningarna utan pensionsmedlen har återlånats och används i kommunens samlade verksamhet. Sedan år 2006 finns 100 mnkr öronmärkta inom eget kapital för kommande pensionsutbetalningar. Om dessa medel skall nyttjas förutsätts att motsvarande belopp i överskott budgeteras. Ingen del av pensionsförpliktelsen har försäkrats bort. ommunens totala pensionsåtagande framgår av nedanstående sammanställning. Pensioner, mnkr 2013 Prognos 2014 Pensionsåtagande från och med ,8 114,9 Löneskatt från och med ,6 27,9 Pensionsåtagande t o m ,7 795,0 Löneskatt till och med ,0 192,9 Summa pensionsförpliktelser 1 171, ,7 Varav återlånat till verksamheten 1 171,1 1,130,7 apitalförvaltning ommunfullmäktiges beslutade om en ny riktlinje för finansiell placering Riktlinjen innebär att kommunen i normalfallet ska ha 60 % av kapitalet placerat i aktiefonder och 40 % i lågrisktillgångar. Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Riktlinjen tillåter dock ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 %, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 % i räntebärande tillgångar. Tillsammans med aktiv allokering, dvs att agera utifrån marknadens svängningar (efter extern rådgivning och beslut i SAU) skapas förutsättning för att utnyttja marknadernas svängningar bättre. ommunens rådgivare är Agenta AB. Placeringar tillåts i alternativa tillgångar inom segmentet lågrisktillgångar, dvs placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder. Riktlinjen innehåller även etiska riktlinjer. I januari månad såldes 40 mnkr av Globala aktier, 35 mnkr av Svenska aktier samt 149 mnkr av Tillväxtmarknader. Medlen placerades till en tredjedel i Multistrategi och till två tredjedelar i Alternativa räntor. Därefter har inga justeringar av portföljens sammansättning skett. 5

6 Marknadsvärdets förändring Lidköpings kommuns kapitalförvaltning fortsatte att utvecklas starkt under första halvåret Den snabba värdeutvecklingen för kommunens finansiella placeringar samt en orolig omvärld har gjort att kommunen valt att reducera risktagandet på placeringarna till en väsentligt lägre risknivå än kommunens långsiktiga strategi. Såväl aktie- som räntemarknader har under året nått nya rekordnivåer där framförallt de mycket låga räntenivåerna pressar många kapitalägare att öka risktagandet. ommunens starka ekonomiska ställning innebär att kommunen inte har någon sådan press. Framtiden för kapitalmarknaden bedöms osäker med tilltagande handelshinder i spåren av konflikten i Ukraina men den väsentliga utmaningen ligger i hur kapitalmarknaderna ska hantera minskade penningpolitiska stimulanser. Oavsett marknadsutveckling står kommunen väl rustad med en mycket väldiversifierad portfölj. Vid årets början var det samlade marknadsvärdet på kommunens fonder 1 886,2 mnkr. Fondernas marknadsvärde per den 31 augusti uppgick till 2 017,6 mnkr. Marknadsvärdet har under 2014 stigit med 131,5 mnkr, vilket motsvarar 7,0 %. ämförande fonder (och justerat till kommunens normala risknivå) har en utveckling på 9,0 % medan index har en utveckling under samma period på 10,0 %. Orsaken till att kommunens portfölj inte når upp till jämförbara index är den riskreducering som gjordes i januari, där tillväxtmarknader såldes av i sin helhet. Dessa marknader har haft en mycket god utveckling under året. Förvaltarresultatet är relativt gott. Svenska aktiers utveckling uppgick till 10,8 %, vilket ska jämföras med index om 9,6 % och peer group 9,6 %. Globala aktier uppvisade en ökning om 14,5 % (index 16,5 % och peer group 13,5 %). Svenska Räntor har genererat 5,1 % i positiv avkastning, vilket kan jämföras med indexets ökning om 5,7 % och peer group 4,8 %. Alternativa räntor har gett en avkastning om 2,3 % som kan jämföras med index) om 0,4 %. Multistrategi har avkastat 1,5 %, vilket är mindre än index (1,8 %) och peer group (2,2 %). Mnkr Anskaffningvärde Marknadsvärde Orealiserat resultat Svenska Aktier 312,9 491,2 178,3 Globala aktier 351,1 526,5 175,4 Tillväxtmarknader Summa högrisktillgångar 664, ,7 353,7 Svenska räntor 105,6 116,1 10,5 Alternativa räntor 573,2 613,9 40,7 Multistrategi 254,8 269,9 15,0 Summa lågrisktillgångar 933, ,0 66,2 Summa kapitalförvaltningen 1 597, ,6 419,9 Utdelning Någon utdelning kommer inte att erhållas under 2014, då kommunens fonder inte är av utdelande klass. Utdelningen är i stället en del i den värdeökning som uppvisas ovan och vid behov kan realiseras. Värdesäkring av gullspångskapitalet Värdesäkring av gullspångskapitalet innebär att resultatet ska uppgå till en sådan nivå att en värdesäkring av kapitalförvaltningen ska täckas inom resultatet. Värdet på kommunens kapitalförvaltning uppgick per den 31 augusti till 2 017,6 mnkr, vilket kan jämföras med det värdesäkrade (inflationsberäknade) värdet på 1 767,6 mnkr vid årets slut. apitalet anses därmed vara värdesäkrat. I detta sammanhang är det värt att nämna att de samlade uttagen ur kapitalförvaltningen för att täcka likvida behov som uppstått i kommunen uppgår till 777 mnkr. Skuldförvaltning ommunens internbank startade 2013 och har till uppgift att samordna upplåning och skuldhanteringen inom koncernen. Förutom kommunen så ingår de helägda bolagen AB Bostäder i Lidköping, Lidköpings Värmeverk AB, Lidköpings Näringslivsfastigheter AB och Lidköping/Hovby Flygplats AB. ommunen har genom gäldenärsbyte övertagit några av de lån som bolagen tidigare hade (till samma lånevillkor). All omsättning och nyupplåning har från och med 2013 skett i internbankens regi. Totalt omfattar internbankens lånevolym 700,9 mnkr per den 31/ varvarande krediter finns idag kvar hos de kommunala bolagen, men där gäldenärsbyten i de allra flesta krediter kommer att genomföras under Totala skulder i koncernen uppgick per den 31/8 till 1 370,9 mnkr, varav kommunens lån uppgick till 84,5 mnkr. 6

7 Framtiden Omvärlden PWC har på internationelll nivå genomfört och sammanställt en omvärldsanalys som omfattar fem så kallade megatrender. Dessa fem räknas upp nedan och får stora konsekvenser för världsekonomin, stater och kommuner. Ett globalt ekonomiskt maktskifte Demografiska förändringar Urbaniseringen accelererar limatförändringar och resursbrist Teknologiska genombrott Under 2012 gjordes en omvärldsanalys i kommunen. Resultatet blev tolv identifierade och prioriterade temaområden som till stor del stämmer överens med de utmaningar som PWC har visat på. Samhällsutvecklingen går mot en allt mer globaliserad och digitaliserad värld, den ekonomiska maktbalansen förskjuts mot de så kallade G7-länderna. Befolkningsförändringar innebär att försörjningsbördan växer i samhällen med en åldrande befolkningar, medan andra regioner med en ung och växande befolkning har både arbetskraft, konsumentefterfrågan och behov av utbyggnad av service och infrastruktur. Urbaniseringen är en ytterligare trend inom befolkningsområdet. limatförändringar skapar nya utmaningar för regioner, länder och kommuner. Några av dessa utmaningar kommer att underlättas av tekniska innovationer. De tekniska framstegen är också förutsättningen för att dessa samhällstrender växer i omfattning och hastighet. ommunens tolv utmaningar har hanterats i det styrkort som kommunfullmäktige beslutat om. De utmaningar som identifierades var demografiska förändringar, globalisering, individualisering, miljö- och klimat, det digitala samhället, folkhälsa, arbetsmarknad i förändring, bostadsmarknaden, kommunikationer och infrastruktur, hållbar resursanvändning, samverkan och ökad statlig styrning. Dessa utmaningar är viktiga att arbeta vidare med för att möta utvecklingen på ett bra sätt. Ekonomi Skatteunderlagsprognoserna för kommunen är beroende av en allt mer internationell ekonomisk och politisk påverkan. Ett havererat kärnkraftverk på apans östkust sätter direkt spår i förväntningar om ekonomisk tillväxt även i den svenska ekonomin. Även om detta är en liten isolerad händelse så visar det ändå på hur kommunens ekonomi hänger samman med omvärldens utveckling. risen i Ukraina och de oroligheter som finns i andra regioner är också exempel på hur geopolitiska risker påverkar förväntningarna på världsekonomins tillväxt. Lidköpings kommun är beroende av avkastningen från kapitalförvaltningen för de löpande utgifterna. Detta är bekymmersamt de år när avkastningen inte uppnår budgeterat. På så vis är kommunen i dubbel bemärkelse beroende av den ekonomiska utvecklingen på internationell nivå. Nuvarande skatteprognos innebär en i perioden hög tillväxttakt, med närmare 5 % årligen under åren Detta är högt i ett historiskt perspektiv och beror till största delen av att timlönerna förväntas öka kraftigt. Detta innebär normalt att även löneökningstakten ökar för kommunerna och skatteunderlagstillväxten därmed till viss del äts upp av löneökningar. Inflationen är i perioden mycket låg, vilket innebär att kommunens kostnader hålls tillbaka. De finansiella kostnaderna (räntekostnader) har den senaste perioden tryckts tillbaka och förefaller under perioden att fortsätta ligga på relativt låga nivåer. Detta är positivt för kommunsektorn som helhet som kommer att genomföra stora investeringar och reinvesteringar i de lokaler som byggdes under och 1980-talen, då mycket av den kommunala verksamheten byggdes ut. Lidköpings kommun i likhet med många kommuner står dessutom inför större finanseringar av bostadsplanering och delfinansering av statlig infrastruktur. Ofta hörs i den offentliga debatten att kostnaderna för de kommunala pensionerna kommer att öka, vilket det också kommer att göra. Men denna problematik är inte så stor som tidigare aviserats. De årliga pensionskostnaderna ökar i ett par år ytterligare, men dessa ökningar är marginella i den ekonomiska helhetsbilden. Det finns utmaningar som är större än så och som är mer viktigt att fokusera på, exempelvis demografiska förändringar. Demografi ommunens befolkning växer, men inte i den takt som krävs för att uppnå målet om invånare år ommunens befolkning är äldre än genomsnittet i Sverige. Sveriges kommuner och landsting har gjort en beräk- 7

8 ning över vad kommunernas skatteuttag skulle öka med (allt annat oförändrat) om befolkningsutvecklingen sker enligt de prognoser som SCB gjort, och med en ambitionsnivåökning i verksamheterna om 1 % årligen. Detta sammantaget motsvarar en skatteökning med 13 kronor i genomsnitt för kommunsektorn, fram till Detta scenario har även Lidköpings kommun att hantera. Ett sätt att möta denna utveckling är att arbeta mer med förebyggande och tidiga insatser i vård- och omsorg, och att stimulera till frivilligverksamhet. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en plan för den framtida äldreomsorgen i Lidköpings kommun, vars intention är att minska den kostnadsökning som ändå kommer att ske med start inom en tioårsperiod. Planen innebär bland annat ombyggnationer av många av de kommunala fastigheter som är både 30 och 40 år gamla. I likhet med andra kommuner är investeringarna i befintliga lokaler ett stort behov de närmaste åren. ommunen kommer också att ha stora åtaganden i samband med att renovering/nybyggnad av avloppsreningsverket, att finansiera framtagandet av nya bostadsområden samt att kommunen redan har ett åtagande när det gäller upprustningen av väg 44 om cirka 70 mnkr, samt eventuellt nya liknande åtaganden för E20. I detta perspektiv är det bekymmersamt med de nuvarande resultatnivåerna. Utmaningarna framöver förutsätter medvetna prioriteringar och fortsatta krav på ökad effektivitet i verksamheterna. Men med en i grunden stabil ekonomi har Lidköpings kommun goda förutsättningar att leverera service till hög kvalitet för kommuninvånarna. Ekonomisk utblick (älla: Sveriges kommuner och landsting) Starkt skatteunderlag trots måttlig BNP-tillväxt Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att SL skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att SL tvingas skruva ner den tidigare bedömning för i år. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets onjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. onsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (PIF) har varit mycket låg. ronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. SL räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. 8

9 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 2,9 1,3 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 Arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 onsumentpris, PIF 1,1 1,0 0,9 0,6 1,7 1,5 2,0 onsumentpris, PI 3,0 0,9 0,0 0,0 1,3 2,3 3,3 Realt skatteunderlag** 2,6 1,9 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7 *alenderkorrigerad utveckling. **orrigerat för regeländringar. Åren fortsätter skatteunderlaget växa med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin växer med drygt en procent per år mellan 2014 och Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader, som till exempel euroområdet, bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige. Skatteunderlagstillväxten accelererar I år räknar SL med att det underliggande skatteunderlaget 1 växer i samma takt som genomsnittet för underliggande skatteunderlagstillväxt förra konjunkturcykeln ( ). Det är en effekt av att stark utveckling av att arbetade timmar och lite större löneökningar än 2013 motverkas av den så kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet. Ökningen hålls också tillbaka av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, varför förändringstalet för faktiskt skatteunderlag stannar på samma siffra som Med underliggande skatteunderlagstillväxt menar vi skatteunderlagets förändring rensat för effekter av ändrade skatteregler. Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter älla: SL. Under 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget accelerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder till mycket stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. Därefter avtar skatteunderlagstillväxten, främst till följd av att arbetade timmar inte ökar lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans. 9

10 Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring SL, aug 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,5 ESV, jun 3,7 2,8 4,3 4,8 4,7 21,9 SL, apr 3,5 3,4 4,7 5,3 4,9 23,9 Regeringen, apr 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 älla: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SL. Viktiga händelser under året Hamnstaden Arbetet med att ta fram en första detaljplan för området runt småbåtshamnen pågår och är nu inne i slutskedet för kommande politisk behandling. För att skapa mer tid för fördjupade provtagningar och analyser föreslås att kvarteret niven undantas i första detaljplanen. Det innebär att det blir cirka 350 lägenheter kvar i det nya detaljplaneområdet. Det som utgår i detta skede är cirka 80 stadsradhus. Vad som kommer att hända med avloppshanteringen och reningsverket har också en avgörande betydelse för det fortsatta arbetet. Tre olika alternativ diskuteras; reningsverket byggs in på nuvarande plats, flyttas eller det blir en regional lösning där flera kommuner samverkan. De olika alternativen kommer att utredas vidare under hösten. Bostadsbyggande och planering Arbetet med en ny, kommuntäckande översiktsplan har påbörjats och planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i slutet av Ett arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram har påbörjats, vilket beräknas vara klart under hösten Samhällbyggnad arbetar med att ta fram en handlingsplan för stadskärnans utveckling. Planen beräknas vara klar för politisk behandling i början av Antalet påbörjade lägenheter/bostäder beräknas under året uppgå till 65 stycken varav 34 villor. Totalt beräknas 4 detaljplaner antas under året; Detaljplan för Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, bostäder Detaljplan för Östra hamnen Roddaregatan Detaljplan för kv Tingshuset, ändrad användning Detaljplan för artåsen 2:3, Änghagen Därtill kommer ett antal övriga pågående detaljplaner. E20, medfinansiering Ett avtalsförslag har arbetats fram som ska reglera kommunens medfinansering av utbyggnaden av E20. Utbyggnaden sker på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Avtalsparter är Trafikverket, Västra-Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs ommunalförbund, Boråsregionen, Sjuhärads ommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. Lidköping kommuns medfinansieringsbidrag uppgår till 81 mnkr i prisnivå Ärendet kommer att tas upp till kommunfullmäktige för beslut under hösten. Om kommunfullmäktige bifaller förslaget innebär det att kommunens resultat 2014 blir 81 mnkr lägre. Befolkningsutveckling Befolkningstillväxten fortsätter att vara positiv och kommunen har ökat sin befolkning med 176 personer första halvåret 2014 och uppgår nu till Lidköpingsbor. Ökningen beror på positivt inflyttningsnetto. Under samma period år 2013 ökade Lidköping med 146 personer. Sysselsättning Arbetslösheten i Lidköping är i stort sett oförändrad jämfört med Ungdomsarbetslösheten har minskat från 17,9 % 2013 till 17 %, ett medelvärde för perioden augusti 2013 till juli Under förra året startades Unga obb med stöd från Sparbanksstiftelsen och omobb för de personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppbyggnaden av omobb har fortsatt under 2014 och antalet deltagare har ökat till 50 personer. Inför som- 10

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014

lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. 2 lidköpings kommun Innehåll Inledning Så styrs Lidköpings kommun 4 Organisation 2014

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer