Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst"

Transkript

1 Ledningsutskottet Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem samt för Inbrottslarm 21 Förslag till ny krisledningsplan 22 Årsredovisning Uppföljning av kapitalförvaltningen 24 Stiftelsernas årsredovisning. 25 Ansökan om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen 26 Justering av ägardirektiv för Bostads AB Klockaren 27 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 28 Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag 29 Gallring av handlingar i upphörda nämnders arkiv 30 Skrivelse angående ej verkställda KF-beslut 31 Fördelning av ramanslag för va-investeringar Avtal om va-ledningar till exploateringsområde Gyvik 33 Anläggning av va-ledningar till Tydinge 34 Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 35 Immelns hamnområde 36 Ändring av detaljplan för Skedstorken 8 37 Detaljplanändring Gyvik 1:53 och 1:2, Immeln 38 Försäljning av del av Hjärsåslillla 4: Upphävande av del av detaljplan för Bellevueområdet 40 Ändring av detaljplan för Feleberga 9:1 (Slottet) 41 Yttrande över samråd för tematisk revidering av översiktsplanen avseende vindbruk för Osby kommun 42 Yttrande över vindbruksplan för Kristianstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen 43 Motion - Utvecklingprojekt Knislinge centrum 44 Yttrande över samrådsförslag Kristianstads kommuns Översiktsplan Upphörande av underhåll av järnvägen Hanaskog - Karpalund 46 Samråd enligt avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, Dönaberga, Läkarvillan i Broby, Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Karl-Erik Innala (S), vice ordförande Ann Ahlbin (S) Ersättare Percy Eriksson (FP), tjg ersättare för Esbjörn Svensson (C) Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi Bjarne Segerstéen, enhetschef VA Tomas Carvonen, planeringsansvarig 41-42, 44 Kerstin Wanstadius, sekreterare Justerare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering Underskrift Kerstin Wanstadius 3

4 19 Styrel - Planeringssystem för styrning av el Dnr KS 2011/ Prioritetsklasserna ligger till grund för det fortsatta arbetet att identifiera, klassificera och prioritera elanvändare ur ett samhällsviktigt perspektiv. Styrel ger möjlighet att styra el till prioriterade elanvändare vid förväntad kortfristig elbrist. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till Östra Göinge kommuns prioritetsklasser enligt Styrel - Kommunfullmäktige antar förslag till Östra Göinge kommuns prioritetsklasser enligt Styrel. Bertil Håkansson, Beredskapssamordnare Anna Hägelmark, Informationsansvarig 4

5 20 Förslag till styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem samt för Inbrottslarm Dnr KS 2011/ Dokumentet ska vara som en målbild vid revidering av befintliga larm- och passersystem, men vid ny- och ombyggnad ska de vara styrande för projekteringen av byggnadens skydd avseende inbrottslarm och mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. Utrymnings- och brandlarm berörs inte i dessa dokument då kraven på dessa styrs genom Boverkets byggregler (BFS 1993:57), Svenska Brandskyddsföreningens Regler för automatiskt brandlarm (SBF 110), Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer för utrymningslarm 2003 samt försäkringsbolagets krav på brandlarm för att skydda fastighet. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till Styrande dokument för mekaniskt skydd/passerkontroll system - Förslag till Styrande dokument för inbrottslarm - Kommunstyrelsen antar förslag till Styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. - Kommunstyrelsen antar förslag till Styrande dokument för Inbrottslarm Kommunens Bolag Anna Hägelmark, Informationsansvarig Bertil Håkansson, Beredskapssamordnare 5

6 21 Förslag till ny krisledningsplan för Östra Göinge kommun samt nytt Reglemente för Krisledningsnämnd Dnr KS 2010/ Krisledningsplanen är ett hjälpmedel för Krisledningsnämnden och dess Stab vid en Extraordinär händelse eller annan allvarlig händelse i kommunen, benämnd Samhällsstörning. Krisledningsplanen skall revideras under varje mandatperiod. Gällande krisledningsplan antogs av Kommunfullmäktige under 2004 och reviderades Reglemente för Krisledningsnämnden antogs och reviderades vid samma tillfällen. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till ny Krisledningsplan - Förslag till nytt Reglemente för Krisledningsnämnd - Kommunfullmäktige antar förslag till ny Krisledningsplan. - Kommunfullmäktige antar förslag till nytt Reglemente. Kommunens Bolag Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare Anna Hägelmark, informationsansvarig 6

7 22 Årsredovisning 2010 Dnr KS 2011/ Gemensam service har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncernen (sammanställda redovisningen) för år Årets resultat för kommunen blev 19,4 miljoner kronor, dvs 10,9 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheterna uppvisar sammantaget ett överskott om 5,1 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna uppgick till 27,0 miljoner kronor. Låneskulden minskade med 4,0 miljoner kronor till 78,3 miljoner kronor. De likvida medlen ökade under året med 0,1 miljoner kronor och var vid årsskiftet 81,0 miljoner kronor. Av den personalekonomiska redovisningen framgår att antalet anställda har minskat med 115 personer till 950 personer. Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kommunen, Bostads AB Klockaren, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB och kommunens andel i Östra Göinge Renhållnings AB. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Muntlig redovisning - Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att öronmärka kronor av det egna kapitalet för framtida pensionskostnader. Revisorerna Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 7

8 23 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2011/ Kapitalförvaltarna Carlson, Danske Capital, Swedbank Robur och Agenta har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning mm per den 31 januari Gemensam Service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 januari. - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 8

9 24 Stiftelsernas räkenskapssammanställning 2010 Dnr KS 2011/ Stiftelsernas räkenskapssammanställning för 2010 är upprättade. I kommunen finns tio stiftelser, i vilka det den 31 december 2010 fanns ett eget kapital på sammanlagt ,85 kronor. Under 2010 har sammanlagt kronor, av tillgängliga kronor, delats ut från dessa stiftelser till sökande som uppfyllt de olika kriterier som gäller för att få bidrag. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Sammanställning över stiftelserna - Räkenskapssammanställning 2010 för respektive stiftelse finns i akten - Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas räkenskapssammanställning för år 2010 och överlämnar dem till revisorn. Revisor Lennart Svenle Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 9

10 25 Ansökan om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen Dnr KS 2011/ Knislinge Folkets Hus Park Förening anhåller i skrivelse pga. likviditetsproblem om att Östra Göinge kommunen såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Swedbank. Villkorsförändringen innebär att lånet är amorteringsfritt resten av år Resterande belopp som föreningen skulle ha amorterat i år är totalt kronor. Lånets återstående kapitalbelopp är idag kronor. Östra Göinge kommun gick år 1994 i borgen för ett 20-årigt lån på kronor för föreningen. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Knislinge Folkets Hus Park Förenings skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Östra Göinge kommun såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Swedbank som innebär att lånet är amorteringsfritt resten av året Knislinge Folkets Hus Förening, Bo Petersen Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 10

11 26 Justering av ägardirektiv för Bostads AB Klockaren Dnr KS 2010/ Det särskilda ägaredirektivet för Bostads AB Klockaren har reviderats bl a med anledning av den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som har införts från och med 1 januari i år. Därtill har bolagets ekonomiska mål avseende soliditeten ändrats till att den ska vara minst 12 % exklusive nybyggnation i enlighet med Bostads AB Klockarens anhållan i skrivelse Gemensam Service tjänsteskrivelse Förslag till reviderat särskilt ägaredirektiv för Bostads AB Klockaren. - Bostads AB Klockarens skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga det reviderade ägaredirektivet för Bostads AB Klockaren. Bostads AB Klockaren Kommesbjörn Svensson, Kommunens Ombud vid Bolagsstämman Karl-Erik Innala, Kommunens Ersättare vid Bolagsstämman Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 11

12 27 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening Dnr KS 2011/ Kommunstyrelsen har att utse ombud till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomiska förening. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karl-Erik Innala (S) som ersättare. Kommuninvest ekonomisk förening 12

13 28 Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun hel- eller deläger 5 aktiebolag - Bostads AB Klockaren, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Kristianstads Airport AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Ordinarie bolagsstämmor hålls årligen och kommunen representeras vid dessa av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Till stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för respektive bolag. Gällande CEISS AB har stämma redan avhållits då kommunfullmäktige har beslutat att bolaget ska vara vilande. - Tjänsteskrivelse Underlag och fakta inför årsstämmor med kommunala bolag Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag godkänns. Ombuden i kommunala bolagen Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 13

14 29 Gallring av handlingar i upphörda nämnders arkiv Dnr KS 2011/ Med anledning av en omfattande leverans till kommunarkivet från Fritidsnämnden och Kulturnämnden ( ), Kultur- och fritidsnämnden ( ), Nämnden för kultur, fritid och turism ( ), Kultur och fritidsnämnden ( ), Nämnden för kultur, fritid och turism ( ) blev det uppenbart att en rad olika typer av handlingar saknas i då gällande dokumenthanteringsplaner. För vissa av nämnderna saknas dessutom planer helt. En stor mängd av handlingarna är av den art att de skulle kunna gallras omgående. För att gallring ska kunna ske behövs ett beslut i kommunstyrelsen som är kommunens arkivmyndighet. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Förslag till gallring Kommunstyrelsen beslutar att gallring får ske för de handlingar och enligt de gallringsfrister som har föreslagits i bifogade skrivelse. Thomas Lagerström, Göinge Direkt Chef Maria Södergård, Arkivarie Maria Ehrenberg, Enhetschef Stig Nordin, Fritidsintendent Britt Gunnarsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Monica Rask- Carlsson, MAS 14

15 30 Svar på skrivelse angående ej verkställda kommunfullmäktigebeslut Dnr KS 2011/4.007 Revisorerna har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsen angående granskning av sammanställning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut. Revisoerna önskar svar på - varför beredningen i vissa ärenden tagit så lång tid och vilka rutiner kommunstyrelsen har för uppföljning och avrapportering när det gäller verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. - Hur ansvarsfördelningen är reglerad mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige när det gäller uppföljningen av beslut fattade av kommunfullmäktige. Förslag till svar Att beredningen i vissa ärenden tagit lång tid kan till viss del förklaras med att uppdragen gavs under en period då stort fokus las på den nya organisationen samt dess vision och fokusområden. Dessutom har rutin för uppföljning och avrapportering har inte funnits och uppdragen har inte registrerats i ärendehanteringssystemet så att de kunnat följas där. Någon fastställd ansvarsfördelning när det gäller uppföljning finns inte. De av revisorerna påtalade bristerna har uppmärksammats av kommunstyrelsen som har uppdragit åt kommunchefen att ta fram ett styrsystem för kommunen. Kommunchefen har tillsatt en projektgrupp som nu har överlämnat plan för projektet innebärande att ett övergripande styrsystem ska vara framtaget i december Systemet omfattar bl,a. ansvar och roller såväl politiskt som inom förvaltningen, god uppföljningsstuktur och interkontroll. Under tiden proejktarbetet pågår kommer förbättringsarbeten att ske, det har redan införts vad gäller uppdrag från kommunstyrelse och kommunchef, dessa registreras nu och är sökbara i ärendehanteringssystemet. På samma sätt kommer uppdrag från kommunfullmäktige att registreras, med bevakning för när uppföljning ska ske. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Skrivelse från revisorerna

16 Forts Kommunstyrelsen översänder ovanstående svar till revisorerna. Bertil Ängqvist, Utvecklare 16

17 31 Fördelning av ramanslag för va-investeringar 2011 Dnr KS 2011/ I investeringsplan för 2011 har 14,5 milj kr anvisats i ett ramanslag till va-investeringar. Verksamhet teknisk lämnar förslag till fördelning av ramanslaget på olika åtgärdsområden. - Tjänsteskrivelse Verksamhet teknik Kommunstyrelsen beslutar att fördela ramanslag för va-investeringar 2011 enligt förslag från Verksamhet teknik. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bjarne Segerstéen, Enhetschef 17

18 32 Matarledningar för vatten och avlopp samt gc-väg till Gyviksområdet Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun har tidigare tecknat ett exploateringsavtal med Immeln Bo & Fritid för fastigheterna Gyvik 1:2 och 2:2. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva exploateringsavtalet på grund av förändrade förutsättningar för exploateringens genomförande. Verksamhet teknik har upprättat ett nytt förslag till avtal med Immeln Bo & Fritid. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Förslag till Avtal avseende anläggande och brukande av vatten- och avloppssystem - Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avtal avseende anläggning och brukande av vatten- och avloppssystem mellan Östra Göinge kommun och Immeln Bo & Fritid AB - Kommunstyrelsen anvisar tkr till anläggande av matarledningar samt gång- och cykelväg mellan Gyviksområdet och Immeln med 2.950tkr från Investeringsbudget 2011, post Immeln och Tydinge, med tkr från investeringsprojekt Immelns hamnområde samt genom uppbudgetering av avgift från Immelns Bo & Fritid med 500 tkr. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ansöka hos Trafikverket om bidrag med 50 procent av kostnaden för anläggning av gång- och cykelväg mellan Gyviksområdet och Immeln. Jonas Rydberg, Kommunchef Kenneth Liedman, Verksamhetschef 18

19 33 Anläggning av va-ledningar till Tydinge Dnr KS 2011/ Det finns behov av utbyggnad av allmänna ledningar för vatten och avlopp till Tydinge och Tydingesjö-området väster om Broby. Verksamhet Teknik har projekterat en utbyggnad av ledningsnäten och föreslår att ledningarna anläggs snarast under våren Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Kartskiss Tydinge - Ortofoto Tydinge - Kartskiss planförutsättningar Tydinge 2:2 - Kartskiss ledningssträckning - - Kommunstyrelsen anvisar tkr till va-ledningar till Tydinge, varav tkr från investeringsanslag för Immeln och Tydinge och tkr från ramanslag för VAinvesteringar i 2011-års investeringsbudget. - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att verkställa utbyggnad av valedningar till Tydinge. Jonas Rydberg, kommunchef Kenneth Liedman, verksamhetschef Teknik 19

20 34 Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Dnr KS 2011/ Kommunstyrelsen behandlade 2007 ett förslag till en plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun. Frågan om en ny vattentäkt för Sibbhults samhälle bröts ut ur planen och beslutas i ett separat ärende. Beslut om planen i dess helhet sköts fram i väntan på fastställelse av lokalisering för ett nytt avloppsreningsverk i Broby eller Knislinge. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Rev förslag till Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun, Kommunstyrelsen godkänner förslag till plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun. Jonas Rydberg, Kommunchef Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bjarne Segerstéen, Enhetschef 20

21 35 Immelns hamnområde Dnr KS 2010/ En detaljplan för Immelns hamnområde antogs av kommunfullmäktige i juni Olika överväganden och utredningar angående planens förverkligande har gjorts sedan dess. Strategisk planering och utveckling har genomfört översiktliga markundersökningar av planområdet. Dessa visar att markförhållandena i delar av planområdet är av sådan art att bebyggelse av tekniska och kostnadsmässiga skäl är olämplig. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik WSP Geoteknisk utredning WSP Geoteknisk utredning Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att marknadsföra hamnområdet i Immeln med syfte att hitta intresserade exploatörer för utbyggnad av området enligt plan. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att projektera och kostnadsberäkna anläggning av parkeringsplatser i hamnområdet enligt plan. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att i samverkan med Immelns Bygdeförening genomföra mindre utvecklingsåtgärder i och kring hamnområdet. Immelns Bygdeförening Jonas Rydberg, kommunchef Kenneth Liedman, verksamhetschef 21

22 36 Ändring av detaljplan för Skedstorken 8 Dnr KS 2011/ Verksamhet Teknikhar fått i uppdrag att utöka parkeringsmöjligheterna i anslutning till förskolan Lille Mats i Broby. För att möjliggöra parkering och angöringsplats till förskolan Lille Mats måste fastigheten Skedstroken 8 utökas och detaljplanen ändras. Enligt bifogad planskiss visas förslag till utökning av fastigheten på mark som är avsett för parkmark. Förskolan Lille Mats har byggts ut ett flertal gånger under åren vilket har medfört att den mark som är tillgänglig för utevistelse har minskats allt eftersom. Den föreslagna utökningen ger även mer plats för utevistelse för förskolan. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Gällande detaljplan - Plankarta över berörd mark - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplanen för Skedstorken 8. Jonas Rydberg, Kommunchef Monika Ericsson SPU 22

23 37 Detaljplanändring Gyvik 1:53 och 1:2, Immeln Dnr KS 2011/ Immeln Bo & Fritid har i samband med avstyckning av tomter för försäljning upptäckt att fastigheten Gyvik 1:53 korsas av ett naturligt vattendrag, vilket gör fastigheten olämplig för byggnation. Företaget anhåller därför om planmedgivande för att ändra gällande detaljplan. Ändringen innebär ett byte av användning från B till Natur och vice versa, se bilaga 1 och 2. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1, utdrag ur gällande detaljplan - Bilaga 2, skiss från Immeln Bo & Fritid - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av aktuell detaljplan. Jonas Rydberg, kommunchef Monika Ericsson, SPU 23

24 38 Förslag att antaga Hjärsårslilla, Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , med anledning av ingiven förfrågan att förvärva del av Hjärsåslilla 4:112 som ligger i direkt anslutning till fastigheten Hjärsåslilla 26:1 uppdrag åt kommunchefen att pröva möjligheten i en ny detaljplan samt att när planen vunnit laga kraft genomföra markförsäljning. Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Plan och genomförande beskrivning - Särskild utlåtande - Plankarta - Planförslaget kompletteras redaktionellt i enlighet med föreliggande handlingar. - Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att bemöta ingiven erinran eller andra synpunkter i enlighet med kommunförvaltningens kommentarer samt att anta planförslaget. Linnea Widing, Sakägare med Erinran 24

25 39 Upphävande av del av detaljplan för Bellevueområdet Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun har sedan 2004 fört överläggningar med Vägverket om byggande av en gång- och cykelväg mellan Broby och Glimåkra. Gc-vägen ingår i Vägverkets plan för gcvägar i Skåne och förväntat byggstart är under hösten Vid infarterna till respektive ort ska en trafiksäker övergång, tätortsport, utföras. På det tilltänkta läget för tätortsporten vid Broby finns idag en gälland detaljplan för bostäder. Planen är ifrån 1984 och enbart delvis utbyggt. Den del av detaljplanen som berörs av förslaget (se kartbilaga) behöver upphävas för att möjliggöra tätortsporten. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Kartbilaga - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av detaljplan. Jonas Rydberg, Kommunchef Linnea Widing 25

26 40 Beslut om samråd för detaljplan för Feleberga 9:1, Sibbhult, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Med anledning av försäljning av "Slottet" i Sibbhult krävs en planändring. Kommunstyrelsen beslutade , att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring för den del av Feleberga 9:1 som försäljningen avser. Detaljplanen ändras för del av gällande fastighet från Allmänt ändamål (A) till Bostads och Centrum ändamål (BC). Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Plan och genomförande beskrivning - Plankarta - Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan för Feleberga 9:1 går ut på samråd. Linnea Widing 26

27 41 Yttrande över samråd för tematisk revidering av översiktsplanen avseende vindbruk för Osby kommun Dnr KS 2010/ Östra Göinge kommun har tagit del av samrådsförslaget och inte något att erinra. Vid granskning av planen kan konstateras att Östra Göinge kommun inte kan anses berörd av planen då tänkbara områden för vindkraftsetablering i Osby kommun främst är föreslagna i kommunens norra del och inte gränsar till Östra Göinge kommun. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad - som tagit fram Östra Göinge kommuns samrådsförslag till vindbruksplan - har vid sammanträde den 11 februari 2011 behandlat och ställt sig bakom detta förslag till yttrande. - Tjänsteskrivelse Vindbruk. Tematisk revidering av Översiktsplan för Osby kommun, Samrådsversion Vindbruksplan, Osby kommun, utkast till samrådshandling, Miljökonsekvensbeskrivning till vindbruksplan, Ledningsutskottets beslut: - Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av samrådsförlaget och har inget att erinra. - Ledningsutskottet förutsätter dock att om en vindkraftsetablering trots allt skulle bli aktuell nära kommungränsen och om det finns motstående markanvändningsintressen bör etableringen först prövas i detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks. Osby Kommun, Kommunkansliet Länsstyrelsen i Skåne Län 27

28 42 Yttrande över vindbruksplan för Kristianstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen Dnr KS 2010/ Kristianstads kommun har ställt ut förslag till tematiskt tillägg till sin översiktsplan avseende vindkraft (Vindbruksplan). Tidigare förslag har kompletterats med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ställts ut under hösten Därefter har inkomna synpunkter föranlett ändringar av förslaget som därför nu har ställts ut en tredje gång för offentlig granskning. Östra Göinge kommun har nyligen avslutat samråd kring sitt förslag till vindbruksplan. Det kan konstateras att det enligt de båda förslagen föreligger intressekonflikter mellan kommunerna som måste hanteras i samband med eventuell etablering av vindkraft i områden i anslutning till kommungränsen. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad - som tagit fram Östra Göinge kommuns samrådsförslag till vindbruksplan - har vid sammanträde den 11 februari 2011 behandlat och ställt sig bakom detta förslag till yttrande. - Tjänsteskrivelse Kristianstads kommuns förslag till vindbruksplan, utställningshandling godkänd av kommunstyrelsen Samrådshandling, förslag till vindbruksplan för Östra Göinge kommun, Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Yttrande I Kristianstads kommuns förslag till vindbruksplan finns sex områden som gränsar till Östra Göinge kommun och som går under följande beteckning: C26, B9, C17, B7, C19. Två av dessa är sådana som Kristianstads kommun menar kan vara lämpliga för åtminstone mindre etableringar (B-områden). I C-områdena avser kommunen att vara ytterst restriktiv när det gäller att tillstyrka/bevilja ansökningar. Inga områden med goda förutsättningar (A-områden) för vindkraftsetableringar gränsar till Östra Göinge kommun. En intressekonflikt mellan kommunerna föreligger främst beträffande område B9 och B7. I Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan har de områden som gränsar till dessa inte bedömts som lämpliga för vindkraft. I anslutning till område B7 visar den sammanvägning som gjorts - av olika till vindraft motstående intressen - att det föreligger en ej obetydlig intressekonflikt och vid kommungränsen sydost om Hanaskog finns en stark 28

29 konflikt(ballingstorp). Vidare kan framhållas att ganska stora områden på Östra Göinges sida kommungränsen - i anslutning till de båda de aktuella B-områdena - bedöms som känsliga, i den landskapsanalys som ligger till grund för Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan. Det kan också framhållas att ett av de områden (zon 1) i Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan som bedöms som lämpliga för vindkraft, ligger förhållandevis nära ett område som Kristianstads kommun bedömt som olämpligt för vindkraft (C21). Mot bakgrund av ovanstående genomgång menar således kommunstyrelsen att det kan konstateras att det i vissa delar föreligger intressekonflikt mellan kommunerna som måste hanteras i samband med eventuell etablering av vindkraft. Vid samråd med anledning av vindkraftsprojekt i anslutning till kommungräns måste det därför finnas en stor respekt och lyhördhet för berörda kommuners synpunkter för att undvika placering av vindkraftverk som innebär olägenheter över kommungränsen. Vidare menar kommunstyrelsen att etableringar nära kommungränsen i normalfallet bör prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 1 innan bygglov beviljas eller kommunen yttrar sig i tillståndsärenden. Anledningen är risken för konkurrerande markanvändningsintressen på olika sida av kommungränsen. Kommunstyrelsen menar dessutom att kommunerna vid behov bör pröva att samverka kring detaljplanering över kommungränsen. - Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med ovanstående. Kristianstads Kommun Länsstyrelsen i Skåne Län 29

30 43 Motion - Utvecklingprojekt Knislinge centrum Dnr KS 2011/ Socialdemokraterna i Östra Göinge kommun har inlämnat motion om utvecklingsprojekt i Knislinge centrum. Man vill att kommunen tillsätter en projektgrupp för att ta ett helhetsgrepp om hela området och att deltagare i gruppen ska vara från de olika delområdena där den kommunala kompetensen samverkar med föreningsliv och andra berörda samhällsgrupper för bästa möjliga resultat. Socialdemokraterna föreslår att - kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att skyndsamt under 2011 starta upp projektarbetet enligt ovannämnda intentioner. - Att Östra Göinge kommun i arbetet skapar incitament för externt kapital att bidra till utvecklingen av det berörda området. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Motion - utvecklingsprojekt i Knislinge centrum Yrkanden Karl-Erik Innala (S) och Ann Ahlbin (S) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar avslag till motionen med motivering att omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att starta en utredning om lokaler i Knislinge och majoriteten har sedan i höstats arbetet med frågan om alternativa finansiärer. Propositionsordning Två förslag föreligger nämligen Karl-Erik Innalas (S) och Ann Ahlbin (S) yrkande samt ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att ledningsutskottet beslutat lämna förslag till kommunstyrelsen i enlighet med sitt yrkande. - Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att starta en utredning om lokaler i Knislinge och majoriteten har sedan i höstats arbetet med frågan om alternativa finansiärer. Motionen anses därmed besvarad. 30

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. av årsredovisning 2010. för Krisledningsnämnd. målsättning om införande av utmaningsrätt i Östra Göinge kommun Kommunfullmäktige 2011-03-24 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/27 Ärendeförteckning 47-66 47 Revisionsberättelse för år 2010 samt fråga om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning 2010 48 Ansökan

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/14 129-138 Ledningsutskottet 2012-12-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/14 Ärendeförteckning 129-138 129 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-11-30 130 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

11 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

11 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet Protokoll Ledningsutskottet 2014-02-19 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 6-22 6 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31 7 Årsredovisning 2013 8 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

53 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31

53 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 Protokoll Ledningsutskottet 2013-08-21 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 53-61 53 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 54 Ny simhall i Broby 55 Ändring av bolagsordning

Läs mer

Ärendeförteckning 68-71

Ärendeförteckning 68-71 Protokoll Ledningsutskottet 2013-10-16 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 68-71 68 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun Ledningsutskottet 2011-05-25 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/21 Ärendeförteckning 73-88 73 Månadsuppföljning 2011-04-30 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2011-04-30 75 Budget 2012-2014 76 Förlängning

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

13 Ändring av detaljplan för Bastholmen genom tillägg

13 Ändring av detaljplan för Bastholmen genom tillägg Sida 1 av 18 Ärendeförteckning 5 Uppföljning av kapitalförvaltningen januari 2015 6 Ny investeringsbudget 2015 7 Revidering av 2015 års investeringsram 8 Firmatecknare för Östra Göinge kommun 9 Firmatecknare

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017

5 Meddelanden till Kommunstyrelsen för redovisning j januari 2017 Sida 1 av 42 Ärendeförteckning 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen för november 2016 2 Antagande av ändring av detaljplan för kvarteret Balder och Frigg, Broby 3 Uppdragshandling för strategin Det goda

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen

32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 31 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-03-31 32 Svar på revisionens skrivelse angående granskning av investeringsprocessen 33 Svar på revisionsrapport- Granskning

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 87 Internbudget för politiken 2016 88 Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik 89 Ändring av taxa for torg-

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare

96 Revidering av Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun gällande överförmyndare Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 93 Uppföljning av kapitalförvaltningen oktober 2015 94 Månadsuppföljning per 2015-10-31 95 Investeringsplan 2016-19, målnivåer och indikatorer 96 Revidering av Bestämmelser

Läs mer

73 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun. 77 Beslut att anta Detaljplan för Nya Väster, Östra Göinge kommun

73 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun. 77 Beslut att anta Detaljplan för Nya Väster, Östra Göinge kommun Sida 1 av 19 Ärendeförteckning 72 Uppföljning av kapitalförvaltningen augusti 2015 73 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun 74 Delårsrapport per 2015-08-31 75 Kommunövergripande

Läs mer

28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 27 Uppföljning av kapitalförvaltningen mars 2015 28 AV Medias Skånes hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 29 Arbetssätt och arbetsformer i kommunstyrelsen

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

90 Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober Detaljplan för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1

90 Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober Detaljplan för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1 Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 90 Uppföljning av kapitalförvaltningen för oktober 2016 91 IT-kommuner i Skåne AB:s begäran om kommunal borgen 92 Köp av fastigheten Broby 5:209 93 Utbetalning av tillfällig

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

33 Reviderad dokumenthanteringsplan för Östra Göinge kommun

33 Reviderad dokumenthanteringsplan för Östra Göinge kommun Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 27 Uppföljning av kapitalförvaltningen för januari till april 2017 28 Delårsrapport 2016-04-30 29 Namnsättning av ny gata i norra Hanaskog 30 Köp av fastigheten Mickel Göing

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 8 Pris- och stipendiesummor till kultur-, idrott- och fritidspriserna och stipendierna 9 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun

Läs mer

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 102 Riktlinjer för löneöversyn 2016 103 Revidering av trafikförsörjningsstrategi 104 Svar på Medborgarförslag - Avvakta med gå vidare med styrgruppen för ett nytt kommunhus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31

106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 Protokoll Kommunstyrelsen 2013-09-04 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 106-123 106 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-05-31, 2013-06-30 och 2013-07-31 107 Simhallen i Broby 108 Ändring av bolagsordning

Läs mer

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog

22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 22 Antagande av detaljplan för Kunskapen 6, Hanaskog 23 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning gällande samverkan och MBL-förhandlingar inom upphandling 24 Namnsättning

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-10-20 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/12 Ärendeförteckning 102-108 102 Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-01-21 Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 1-5 1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 2 Rapport om resultat från nationell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

58 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015. 71 Förslag till svar på medborgarförslag angående Ebola

58 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015. 71 Förslag till svar på medborgarförslag angående Ebola Sida 1 av 19 Ärendeförteckning 58 Uppföljning av kapitalförvaltningen maj, juni och juli 2015 59 Avveckling av stiftelser 60 Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 61 Svar på revisionsrapport

Läs mer

Ärendeförteckning 69-76

Ärendeförteckning 69-76 Protokoll Kommunfullmäktige 2013-10-17 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 69-76 69 Delårsrapporten per 2013-08-31 70 Anhållan om bifall avseende investering av strategisk betydelse avseende fastigheten Hovslagaren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost

7 Val av ledamot och ersättare i Samarbetskommittén för Skåne Nordost Protokoll Kommunfullmäktige 2015-01-28 Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 2 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

50 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet

50 Ombyggnad av Göinge Utbildningscentrum för grundskoleverksamhet Protokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 Sida 1 av 26 Ärendeförteckning 45-64 45 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2014-01-31 46 Årsredovisning 2013 47 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen Kommunfullmäktige 2011-08-25 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning 105-116 105 Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 45 Tertialuppföljning Reviderad mål- och resultatplan

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 45 Tertialuppföljning Reviderad mål- och resultatplan Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 45 Tertialuppföljning 2016-04-30 46 Reviderad mål- och resultatplan 2017-2019 47 Firmatecknare för bank-, check- och bankgirokonton Östra Göinge kommun 48 Namnsättning av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(14) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Ärendeförteckning 93-105

Ärendeförteckning 93-105 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 93-105 93 Mötet öppnas 94 Justeringsperson 95 Fastställa dagordningen 96 Inkomna/avsända handlingar 97 Minnesanteckningar 2014-05-21 98 Revisionens

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M)

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) Protokoll Kommunfullmäktige 2014-12-18 Sida 1 av 22 Ärendeförteckning 86 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Uno Johansson (M) 87 Meddelande från Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss

5 Förslag att avskriva motion om total redovisning av projektet med Superbuss Protokoll 2016-01-28 Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 1 Nya kultur-, idrotts- och fritidspriser och stipendier från och med 2016 2 Måltidsstrategi för Östra Göinge kommun 3 Revidering av bolagsordning för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer