Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst"

Transkript

1 Ledningsutskottet Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem samt för Inbrottslarm 21 Förslag till ny krisledningsplan 22 Årsredovisning Uppföljning av kapitalförvaltningen 24 Stiftelsernas årsredovisning. 25 Ansökan om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen 26 Justering av ägardirektiv för Bostads AB Klockaren 27 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 28 Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag 29 Gallring av handlingar i upphörda nämnders arkiv 30 Skrivelse angående ej verkställda KF-beslut 31 Fördelning av ramanslag för va-investeringar Avtal om va-ledningar till exploateringsområde Gyvik 33 Anläggning av va-ledningar till Tydinge 34 Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 35 Immelns hamnområde 36 Ändring av detaljplan för Skedstorken 8 37 Detaljplanändring Gyvik 1:53 och 1:2, Immeln 38 Försäljning av del av Hjärsåslillla 4: Upphävande av del av detaljplan för Bellevueområdet 40 Ändring av detaljplan för Feleberga 9:1 (Slottet) 41 Yttrande över samråd för tematisk revidering av översiktsplanen avseende vindbruk för Osby kommun 42 Yttrande över vindbruksplan för Kristianstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen 43 Motion - Utvecklingprojekt Knislinge centrum 44 Yttrande över samrådsförslag Kristianstads kommuns Översiktsplan Upphörande av underhåll av järnvägen Hanaskog - Karpalund 46 Samråd enligt avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, Dönaberga, Läkarvillan i Broby, Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Karl-Erik Innala (S), vice ordförande Ann Ahlbin (S) Ersättare Percy Eriksson (FP), tjg ersättare för Esbjörn Svensson (C) Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi Bjarne Segerstéen, enhetschef VA Tomas Carvonen, planeringsansvarig 41-42, 44 Kerstin Wanstadius, sekreterare Justerare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering Underskrift Kerstin Wanstadius 3

4 19 Styrel - Planeringssystem för styrning av el Dnr KS 2011/ Prioritetsklasserna ligger till grund för det fortsatta arbetet att identifiera, klassificera och prioritera elanvändare ur ett samhällsviktigt perspektiv. Styrel ger möjlighet att styra el till prioriterade elanvändare vid förväntad kortfristig elbrist. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till Östra Göinge kommuns prioritetsklasser enligt Styrel - Kommunfullmäktige antar förslag till Östra Göinge kommuns prioritetsklasser enligt Styrel. Bertil Håkansson, Beredskapssamordnare Anna Hägelmark, Informationsansvarig 4

5 20 Förslag till styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem samt för Inbrottslarm Dnr KS 2011/ Dokumentet ska vara som en målbild vid revidering av befintliga larm- och passersystem, men vid ny- och ombyggnad ska de vara styrande för projekteringen av byggnadens skydd avseende inbrottslarm och mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. Utrymnings- och brandlarm berörs inte i dessa dokument då kraven på dessa styrs genom Boverkets byggregler (BFS 1993:57), Svenska Brandskyddsföreningens Regler för automatiskt brandlarm (SBF 110), Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer för utrymningslarm 2003 samt försäkringsbolagets krav på brandlarm för att skydda fastighet. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till Styrande dokument för mekaniskt skydd/passerkontroll system - Förslag till Styrande dokument för inbrottslarm - Kommunstyrelsen antar förslag till Styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. - Kommunstyrelsen antar förslag till Styrande dokument för Inbrottslarm Kommunens Bolag Anna Hägelmark, Informationsansvarig Bertil Håkansson, Beredskapssamordnare 5

6 21 Förslag till ny krisledningsplan för Östra Göinge kommun samt nytt Reglemente för Krisledningsnämnd Dnr KS 2010/ Krisledningsplanen är ett hjälpmedel för Krisledningsnämnden och dess Stab vid en Extraordinär händelse eller annan allvarlig händelse i kommunen, benämnd Samhällsstörning. Krisledningsplanen skall revideras under varje mandatperiod. Gällande krisledningsplan antogs av Kommunfullmäktige under 2004 och reviderades Reglemente för Krisledningsnämnden antogs och reviderades vid samma tillfällen. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till ny Krisledningsplan - Förslag till nytt Reglemente för Krisledningsnämnd - Kommunfullmäktige antar förslag till ny Krisledningsplan. - Kommunfullmäktige antar förslag till nytt Reglemente. Kommunens Bolag Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare Anna Hägelmark, informationsansvarig 6

7 22 Årsredovisning 2010 Dnr KS 2011/ Gemensam service har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncernen (sammanställda redovisningen) för år Årets resultat för kommunen blev 19,4 miljoner kronor, dvs 10,9 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheterna uppvisar sammantaget ett överskott om 5,1 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna uppgick till 27,0 miljoner kronor. Låneskulden minskade med 4,0 miljoner kronor till 78,3 miljoner kronor. De likvida medlen ökade under året med 0,1 miljoner kronor och var vid årsskiftet 81,0 miljoner kronor. Av den personalekonomiska redovisningen framgår att antalet anställda har minskat med 115 personer till 950 personer. Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kommunen, Bostads AB Klockaren, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB och kommunens andel i Östra Göinge Renhållnings AB. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Muntlig redovisning - Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att öronmärka kronor av det egna kapitalet för framtida pensionskostnader. Revisorerna Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 7

8 23 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2011/ Kapitalförvaltarna Carlson, Danske Capital, Swedbank Robur och Agenta har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning mm per den 31 januari Gemensam Service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 januari. - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 8

9 24 Stiftelsernas räkenskapssammanställning 2010 Dnr KS 2011/ Stiftelsernas räkenskapssammanställning för 2010 är upprättade. I kommunen finns tio stiftelser, i vilka det den 31 december 2010 fanns ett eget kapital på sammanlagt ,85 kronor. Under 2010 har sammanlagt kronor, av tillgängliga kronor, delats ut från dessa stiftelser till sökande som uppfyllt de olika kriterier som gäller för att få bidrag. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Sammanställning över stiftelserna - Räkenskapssammanställning 2010 för respektive stiftelse finns i akten - Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas räkenskapssammanställning för år 2010 och överlämnar dem till revisorn. Revisor Lennart Svenle Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 9

10 25 Ansökan om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen Dnr KS 2011/ Knislinge Folkets Hus Park Förening anhåller i skrivelse pga. likviditetsproblem om att Östra Göinge kommunen såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Swedbank. Villkorsförändringen innebär att lånet är amorteringsfritt resten av år Resterande belopp som föreningen skulle ha amorterat i år är totalt kronor. Lånets återstående kapitalbelopp är idag kronor. Östra Göinge kommun gick år 1994 i borgen för ett 20-årigt lån på kronor för föreningen. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Knislinge Folkets Hus Park Förenings skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Östra Göinge kommun såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Swedbank som innebär att lånet är amorteringsfritt resten av året Knislinge Folkets Hus Förening, Bo Petersen Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 10

11 26 Justering av ägardirektiv för Bostads AB Klockaren Dnr KS 2010/ Det särskilda ägaredirektivet för Bostads AB Klockaren har reviderats bl a med anledning av den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som har införts från och med 1 januari i år. Därtill har bolagets ekonomiska mål avseende soliditeten ändrats till att den ska vara minst 12 % exklusive nybyggnation i enlighet med Bostads AB Klockarens anhållan i skrivelse Gemensam Service tjänsteskrivelse Förslag till reviderat särskilt ägaredirektiv för Bostads AB Klockaren. - Bostads AB Klockarens skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga det reviderade ägaredirektivet för Bostads AB Klockaren. Bostads AB Klockaren Kommesbjörn Svensson, Kommunens Ombud vid Bolagsstämman Karl-Erik Innala, Kommunens Ersättare vid Bolagsstämman Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 11

12 27 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening Dnr KS 2011/ Kommunstyrelsen har att utse ombud till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomiska förening. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karl-Erik Innala (S) som ersättare. Kommuninvest ekonomisk förening 12

13 28 Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun hel- eller deläger 5 aktiebolag - Bostads AB Klockaren, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Kristianstads Airport AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Ordinarie bolagsstämmor hålls årligen och kommunen representeras vid dessa av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Till stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för respektive bolag. Gällande CEISS AB har stämma redan avhållits då kommunfullmäktige har beslutat att bolaget ska vara vilande. - Tjänsteskrivelse Underlag och fakta inför årsstämmor med kommunala bolag Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag godkänns. Ombuden i kommunala bolagen Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 13

14 29 Gallring av handlingar i upphörda nämnders arkiv Dnr KS 2011/ Med anledning av en omfattande leverans till kommunarkivet från Fritidsnämnden och Kulturnämnden ( ), Kultur- och fritidsnämnden ( ), Nämnden för kultur, fritid och turism ( ), Kultur och fritidsnämnden ( ), Nämnden för kultur, fritid och turism ( ) blev det uppenbart att en rad olika typer av handlingar saknas i då gällande dokumenthanteringsplaner. För vissa av nämnderna saknas dessutom planer helt. En stor mängd av handlingarna är av den art att de skulle kunna gallras omgående. För att gallring ska kunna ske behövs ett beslut i kommunstyrelsen som är kommunens arkivmyndighet. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Förslag till gallring Kommunstyrelsen beslutar att gallring får ske för de handlingar och enligt de gallringsfrister som har föreslagits i bifogade skrivelse. Thomas Lagerström, Göinge Direkt Chef Maria Södergård, Arkivarie Maria Ehrenberg, Enhetschef Stig Nordin, Fritidsintendent Britt Gunnarsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Monica Rask- Carlsson, MAS 14

15 30 Svar på skrivelse angående ej verkställda kommunfullmäktigebeslut Dnr KS 2011/4.007 Revisorerna har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsen angående granskning av sammanställning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut. Revisoerna önskar svar på - varför beredningen i vissa ärenden tagit så lång tid och vilka rutiner kommunstyrelsen har för uppföljning och avrapportering när det gäller verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. - Hur ansvarsfördelningen är reglerad mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige när det gäller uppföljningen av beslut fattade av kommunfullmäktige. Förslag till svar Att beredningen i vissa ärenden tagit lång tid kan till viss del förklaras med att uppdragen gavs under en period då stort fokus las på den nya organisationen samt dess vision och fokusområden. Dessutom har rutin för uppföljning och avrapportering har inte funnits och uppdragen har inte registrerats i ärendehanteringssystemet så att de kunnat följas där. Någon fastställd ansvarsfördelning när det gäller uppföljning finns inte. De av revisorerna påtalade bristerna har uppmärksammats av kommunstyrelsen som har uppdragit åt kommunchefen att ta fram ett styrsystem för kommunen. Kommunchefen har tillsatt en projektgrupp som nu har överlämnat plan för projektet innebärande att ett övergripande styrsystem ska vara framtaget i december Systemet omfattar bl,a. ansvar och roller såväl politiskt som inom förvaltningen, god uppföljningsstuktur och interkontroll. Under tiden proejktarbetet pågår kommer förbättringsarbeten att ske, det har redan införts vad gäller uppdrag från kommunstyrelse och kommunchef, dessa registreras nu och är sökbara i ärendehanteringssystemet. På samma sätt kommer uppdrag från kommunfullmäktige att registreras, med bevakning för när uppföljning ska ske. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Skrivelse från revisorerna

16 Forts Kommunstyrelsen översänder ovanstående svar till revisorerna. Bertil Ängqvist, Utvecklare 16

17 31 Fördelning av ramanslag för va-investeringar 2011 Dnr KS 2011/ I investeringsplan för 2011 har 14,5 milj kr anvisats i ett ramanslag till va-investeringar. Verksamhet teknisk lämnar förslag till fördelning av ramanslaget på olika åtgärdsområden. - Tjänsteskrivelse Verksamhet teknik Kommunstyrelsen beslutar att fördela ramanslag för va-investeringar 2011 enligt förslag från Verksamhet teknik. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bjarne Segerstéen, Enhetschef 17

18 32 Matarledningar för vatten och avlopp samt gc-väg till Gyviksområdet Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun har tidigare tecknat ett exploateringsavtal med Immeln Bo & Fritid för fastigheterna Gyvik 1:2 och 2:2. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva exploateringsavtalet på grund av förändrade förutsättningar för exploateringens genomförande. Verksamhet teknik har upprättat ett nytt förslag till avtal med Immeln Bo & Fritid. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Förslag till Avtal avseende anläggande och brukande av vatten- och avloppssystem - Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avtal avseende anläggning och brukande av vatten- och avloppssystem mellan Östra Göinge kommun och Immeln Bo & Fritid AB - Kommunstyrelsen anvisar tkr till anläggande av matarledningar samt gång- och cykelväg mellan Gyviksområdet och Immeln med 2.950tkr från Investeringsbudget 2011, post Immeln och Tydinge, med tkr från investeringsprojekt Immelns hamnområde samt genom uppbudgetering av avgift från Immelns Bo & Fritid med 500 tkr. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ansöka hos Trafikverket om bidrag med 50 procent av kostnaden för anläggning av gång- och cykelväg mellan Gyviksområdet och Immeln. Jonas Rydberg, Kommunchef Kenneth Liedman, Verksamhetschef 18

19 33 Anläggning av va-ledningar till Tydinge Dnr KS 2011/ Det finns behov av utbyggnad av allmänna ledningar för vatten och avlopp till Tydinge och Tydingesjö-området väster om Broby. Verksamhet Teknik har projekterat en utbyggnad av ledningsnäten och föreslår att ledningarna anläggs snarast under våren Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Kartskiss Tydinge - Ortofoto Tydinge - Kartskiss planförutsättningar Tydinge 2:2 - Kartskiss ledningssträckning - - Kommunstyrelsen anvisar tkr till va-ledningar till Tydinge, varav tkr från investeringsanslag för Immeln och Tydinge och tkr från ramanslag för VAinvesteringar i 2011-års investeringsbudget. - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att verkställa utbyggnad av valedningar till Tydinge. Jonas Rydberg, kommunchef Kenneth Liedman, verksamhetschef Teknik 19

20 34 Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Dnr KS 2011/ Kommunstyrelsen behandlade 2007 ett förslag till en plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun. Frågan om en ny vattentäkt för Sibbhults samhälle bröts ut ur planen och beslutas i ett separat ärende. Beslut om planen i dess helhet sköts fram i väntan på fastställelse av lokalisering för ett nytt avloppsreningsverk i Broby eller Knislinge. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Rev förslag till Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun, Kommunstyrelsen godkänner förslag till plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun. Jonas Rydberg, Kommunchef Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bjarne Segerstéen, Enhetschef 20

21 35 Immelns hamnområde Dnr KS 2010/ En detaljplan för Immelns hamnområde antogs av kommunfullmäktige i juni Olika överväganden och utredningar angående planens förverkligande har gjorts sedan dess. Strategisk planering och utveckling har genomfört översiktliga markundersökningar av planområdet. Dessa visar att markförhållandena i delar av planområdet är av sådan art att bebyggelse av tekniska och kostnadsmässiga skäl är olämplig. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik WSP Geoteknisk utredning WSP Geoteknisk utredning Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att marknadsföra hamnområdet i Immeln med syfte att hitta intresserade exploatörer för utbyggnad av området enligt plan. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att projektera och kostnadsberäkna anläggning av parkeringsplatser i hamnområdet enligt plan. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att i samverkan med Immelns Bygdeförening genomföra mindre utvecklingsåtgärder i och kring hamnområdet. Immelns Bygdeförening Jonas Rydberg, kommunchef Kenneth Liedman, verksamhetschef 21

22 36 Ändring av detaljplan för Skedstorken 8 Dnr KS 2011/ Verksamhet Teknikhar fått i uppdrag att utöka parkeringsmöjligheterna i anslutning till förskolan Lille Mats i Broby. För att möjliggöra parkering och angöringsplats till förskolan Lille Mats måste fastigheten Skedstroken 8 utökas och detaljplanen ändras. Enligt bifogad planskiss visas förslag till utökning av fastigheten på mark som är avsett för parkmark. Förskolan Lille Mats har byggts ut ett flertal gånger under åren vilket har medfört att den mark som är tillgänglig för utevistelse har minskats allt eftersom. Den föreslagna utökningen ger även mer plats för utevistelse för förskolan. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Gällande detaljplan - Plankarta över berörd mark - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplanen för Skedstorken 8. Jonas Rydberg, Kommunchef Monika Ericsson SPU 22

23 37 Detaljplanändring Gyvik 1:53 och 1:2, Immeln Dnr KS 2011/ Immeln Bo & Fritid har i samband med avstyckning av tomter för försäljning upptäckt att fastigheten Gyvik 1:53 korsas av ett naturligt vattendrag, vilket gör fastigheten olämplig för byggnation. Företaget anhåller därför om planmedgivande för att ändra gällande detaljplan. Ändringen innebär ett byte av användning från B till Natur och vice versa, se bilaga 1 och 2. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1, utdrag ur gällande detaljplan - Bilaga 2, skiss från Immeln Bo & Fritid - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av aktuell detaljplan. Jonas Rydberg, kommunchef Monika Ericsson, SPU 23

24 38 Förslag att antaga Hjärsårslilla, Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , med anledning av ingiven förfrågan att förvärva del av Hjärsåslilla 4:112 som ligger i direkt anslutning till fastigheten Hjärsåslilla 26:1 uppdrag åt kommunchefen att pröva möjligheten i en ny detaljplan samt att när planen vunnit laga kraft genomföra markförsäljning. Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Plan och genomförande beskrivning - Särskild utlåtande - Plankarta - Planförslaget kompletteras redaktionellt i enlighet med föreliggande handlingar. - Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att bemöta ingiven erinran eller andra synpunkter i enlighet med kommunförvaltningens kommentarer samt att anta planförslaget. Linnea Widing, Sakägare med Erinran 24

25 39 Upphävande av del av detaljplan för Bellevueområdet Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun har sedan 2004 fört överläggningar med Vägverket om byggande av en gång- och cykelväg mellan Broby och Glimåkra. Gc-vägen ingår i Vägverkets plan för gcvägar i Skåne och förväntat byggstart är under hösten Vid infarterna till respektive ort ska en trafiksäker övergång, tätortsport, utföras. På det tilltänkta läget för tätortsporten vid Broby finns idag en gälland detaljplan för bostäder. Planen är ifrån 1984 och enbart delvis utbyggt. Den del av detaljplanen som berörs av förslaget (se kartbilaga) behöver upphävas för att möjliggöra tätortsporten. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Kartbilaga - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av detaljplan. Jonas Rydberg, Kommunchef Linnea Widing 25

26 40 Beslut om samråd för detaljplan för Feleberga 9:1, Sibbhult, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Med anledning av försäljning av "Slottet" i Sibbhult krävs en planändring. Kommunstyrelsen beslutade , att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring för den del av Feleberga 9:1 som försäljningen avser. Detaljplanen ändras för del av gällande fastighet från Allmänt ändamål (A) till Bostads och Centrum ändamål (BC). Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Plan och genomförande beskrivning - Plankarta - Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan för Feleberga 9:1 går ut på samråd. Linnea Widing 26

27 41 Yttrande över samråd för tematisk revidering av översiktsplanen avseende vindbruk för Osby kommun Dnr KS 2010/ Östra Göinge kommun har tagit del av samrådsförslaget och inte något att erinra. Vid granskning av planen kan konstateras att Östra Göinge kommun inte kan anses berörd av planen då tänkbara områden för vindkraftsetablering i Osby kommun främst är föreslagna i kommunens norra del och inte gränsar till Östra Göinge kommun. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad - som tagit fram Östra Göinge kommuns samrådsförslag till vindbruksplan - har vid sammanträde den 11 februari 2011 behandlat och ställt sig bakom detta förslag till yttrande. - Tjänsteskrivelse Vindbruk. Tematisk revidering av Översiktsplan för Osby kommun, Samrådsversion Vindbruksplan, Osby kommun, utkast till samrådshandling, Miljökonsekvensbeskrivning till vindbruksplan, Ledningsutskottets beslut: - Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av samrådsförlaget och har inget att erinra. - Ledningsutskottet förutsätter dock att om en vindkraftsetablering trots allt skulle bli aktuell nära kommungränsen och om det finns motstående markanvändningsintressen bör etableringen först prövas i detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks. Osby Kommun, Kommunkansliet Länsstyrelsen i Skåne Län 27

28 42 Yttrande över vindbruksplan för Kristianstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen Dnr KS 2010/ Kristianstads kommun har ställt ut förslag till tematiskt tillägg till sin översiktsplan avseende vindkraft (Vindbruksplan). Tidigare förslag har kompletterats med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ställts ut under hösten Därefter har inkomna synpunkter föranlett ändringar av förslaget som därför nu har ställts ut en tredje gång för offentlig granskning. Östra Göinge kommun har nyligen avslutat samråd kring sitt förslag till vindbruksplan. Det kan konstateras att det enligt de båda förslagen föreligger intressekonflikter mellan kommunerna som måste hanteras i samband med eventuell etablering av vindkraft i områden i anslutning till kommungränsen. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad - som tagit fram Östra Göinge kommuns samrådsförslag till vindbruksplan - har vid sammanträde den 11 februari 2011 behandlat och ställt sig bakom detta förslag till yttrande. - Tjänsteskrivelse Kristianstads kommuns förslag till vindbruksplan, utställningshandling godkänd av kommunstyrelsen Samrådshandling, förslag till vindbruksplan för Östra Göinge kommun, Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Yttrande I Kristianstads kommuns förslag till vindbruksplan finns sex områden som gränsar till Östra Göinge kommun och som går under följande beteckning: C26, B9, C17, B7, C19. Två av dessa är sådana som Kristianstads kommun menar kan vara lämpliga för åtminstone mindre etableringar (B-områden). I C-områdena avser kommunen att vara ytterst restriktiv när det gäller att tillstyrka/bevilja ansökningar. Inga områden med goda förutsättningar (A-områden) för vindkraftsetableringar gränsar till Östra Göinge kommun. En intressekonflikt mellan kommunerna föreligger främst beträffande område B9 och B7. I Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan har de områden som gränsar till dessa inte bedömts som lämpliga för vindkraft. I anslutning till område B7 visar den sammanvägning som gjorts - av olika till vindraft motstående intressen - att det föreligger en ej obetydlig intressekonflikt och vid kommungränsen sydost om Hanaskog finns en stark 28

29 konflikt(ballingstorp). Vidare kan framhållas att ganska stora områden på Östra Göinges sida kommungränsen - i anslutning till de båda de aktuella B-områdena - bedöms som känsliga, i den landskapsanalys som ligger till grund för Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan. Det kan också framhållas att ett av de områden (zon 1) i Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan som bedöms som lämpliga för vindkraft, ligger förhållandevis nära ett område som Kristianstads kommun bedömt som olämpligt för vindkraft (C21). Mot bakgrund av ovanstående genomgång menar således kommunstyrelsen att det kan konstateras att det i vissa delar föreligger intressekonflikt mellan kommunerna som måste hanteras i samband med eventuell etablering av vindkraft. Vid samråd med anledning av vindkraftsprojekt i anslutning till kommungräns måste det därför finnas en stor respekt och lyhördhet för berörda kommuners synpunkter för att undvika placering av vindkraftverk som innebär olägenheter över kommungränsen. Vidare menar kommunstyrelsen att etableringar nära kommungränsen i normalfallet bör prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 1 innan bygglov beviljas eller kommunen yttrar sig i tillståndsärenden. Anledningen är risken för konkurrerande markanvändningsintressen på olika sida av kommungränsen. Kommunstyrelsen menar dessutom att kommunerna vid behov bör pröva att samverka kring detaljplanering över kommungränsen. - Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med ovanstående. Kristianstads Kommun Länsstyrelsen i Skåne Län 29

30 43 Motion - Utvecklingprojekt Knislinge centrum Dnr KS 2011/ Socialdemokraterna i Östra Göinge kommun har inlämnat motion om utvecklingsprojekt i Knislinge centrum. Man vill att kommunen tillsätter en projektgrupp för att ta ett helhetsgrepp om hela området och att deltagare i gruppen ska vara från de olika delområdena där den kommunala kompetensen samverkar med föreningsliv och andra berörda samhällsgrupper för bästa möjliga resultat. Socialdemokraterna föreslår att - kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att skyndsamt under 2011 starta upp projektarbetet enligt ovannämnda intentioner. - Att Östra Göinge kommun i arbetet skapar incitament för externt kapital att bidra till utvecklingen av det berörda området. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Motion - utvecklingsprojekt i Knislinge centrum Yrkanden Karl-Erik Innala (S) och Ann Ahlbin (S) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar avslag till motionen med motivering att omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att starta en utredning om lokaler i Knislinge och majoriteten har sedan i höstats arbetet med frågan om alternativa finansiärer. Propositionsordning Två förslag föreligger nämligen Karl-Erik Innalas (S) och Ann Ahlbin (S) yrkande samt ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att ledningsutskottet beslutat lämna förslag till kommunstyrelsen i enlighet med sitt yrkande. - Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att starta en utredning om lokaler i Knislinge och majoriteten har sedan i höstats arbetet med frågan om alternativa finansiärer. Motionen anses därmed besvarad. 30

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Knislinge flygplats, Östra Göinge kommun. goinge -mailadress m.m. organisationen. kommun. av Östra Göinge kommun Ledningsutskottet 2011-05-25 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/21 Ärendeförteckning 73-88 73 Månadsuppföljning 2011-04-30 74 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2011-04-30 75 Budget 2012-2014 76 Förlängning

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. Östra Göinge kommun. fr.o.m. 2013-01-01. mellan Kristianstad och Älmhult Ledningsutskottet 2012-10-17 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 103-114 103 Förändringar inom fastställd investeringsplan. 104 Borgensavgifter 2013 för de kommunala bolagen 105 Östra

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 87 Internbudget för politiken 2016 88 Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik 89 Ändring av taxa for torg-

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-10-20 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/12 Ärendeförteckning 102-108 102 Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem inom hemtjänst och delegerad

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen"

Kommunfullmäktige. Ärendeförteckning. regress, garantiavtal. bolagsordning. borgen. heltidstjänster för alla i kommunen Kommunfullmäktige 2011-08-25 Protokoll - Kommunfullmäktige Sid 1/23 Ärendeförteckning 105-116 105 Meddelanden från Länsstyrelsen 106 Tydligt medlemsansvar för Kommuninvest ekonomiska förening, avtal om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap

40 Avtal med Kristianstads kommun om social jour och beredskap Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 36 Uppföljning av Fixartjejen i Broby 2014 37 Lokala värdighetsgarantier för äldreboende och hemtjänst 38 Uppföljning av biståndsbeslut

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter Protokoll Kommunfullmäktige 2015-03-26 Sida 1 av 23 Ärendeförteckning 19 Anmälan av inkomna revisionsrapporter 20 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot i kommunfullmäktige, Roberto Fierro (SD) 21

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Birgith Linde Mats-Erik Nilsson Inger Nilsson Jan-Åke Lennartsson Antonia Andersson

Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Birgith Linde Mats-Erik Nilsson Inger Nilsson Jan-Åke Lennartsson Antonia Andersson Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 26 november 2013 kl. 15.30 17.45, Skogsbrynet Sibbhult Närvarande Ledamöter Ersättare Patrik Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ärendeförteckning 14-28

Ärendeförteckning 14-28 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 14-28 14 Mötet öppnas 15 Justeringsperson 16 Fastställa dagordningen 17 Inkomna/avsända handlingar 18 Revisionens egen budgetuppföljning 19 Minnesanteckningar

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer