Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst"

Transkript

1 Ledningsutskottet Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem samt för Inbrottslarm 21 Förslag till ny krisledningsplan 22 Årsredovisning Uppföljning av kapitalförvaltningen 24 Stiftelsernas årsredovisning. 25 Ansökan om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen 26 Justering av ägardirektiv för Bostads AB Klockaren 27 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 28 Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag 29 Gallring av handlingar i upphörda nämnders arkiv 30 Skrivelse angående ej verkställda KF-beslut 31 Fördelning av ramanslag för va-investeringar Avtal om va-ledningar till exploateringsområde Gyvik 33 Anläggning av va-ledningar till Tydinge 34 Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 35 Immelns hamnområde 36 Ändring av detaljplan för Skedstorken 8 37 Detaljplanändring Gyvik 1:53 och 1:2, Immeln 38 Försäljning av del av Hjärsåslillla 4: Upphävande av del av detaljplan för Bellevueområdet 40 Ändring av detaljplan för Feleberga 9:1 (Slottet) 41 Yttrande över samråd för tematisk revidering av översiktsplanen avseende vindbruk för Osby kommun 42 Yttrande över vindbruksplan för Kristianstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen 43 Motion - Utvecklingprojekt Knislinge centrum 44 Yttrande över samrådsförslag Kristianstads kommuns Översiktsplan Upphörande av underhåll av järnvägen Hanaskog - Karpalund 46 Samråd enligt avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, Dönaberga, Läkarvillan i Broby, Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Karl-Erik Innala (S), vice ordförande Ann Ahlbin (S) Ersättare Percy Eriksson (FP), tjg ersättare för Esbjörn Svensson (C) Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi Bjarne Segerstéen, enhetschef VA Tomas Carvonen, planeringsansvarig 41-42, 44 Kerstin Wanstadius, sekreterare Justerare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Wanstadius Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering Underskrift Kerstin Wanstadius 3

4 19 Styrel - Planeringssystem för styrning av el Dnr KS 2011/ Prioritetsklasserna ligger till grund för det fortsatta arbetet att identifiera, klassificera och prioritera elanvändare ur ett samhällsviktigt perspektiv. Styrel ger möjlighet att styra el till prioriterade elanvändare vid förväntad kortfristig elbrist. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till Östra Göinge kommuns prioritetsklasser enligt Styrel - Kommunfullmäktige antar förslag till Östra Göinge kommuns prioritetsklasser enligt Styrel. Bertil Håkansson, Beredskapssamordnare Anna Hägelmark, Informationsansvarig 4

5 20 Förslag till styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem samt för Inbrottslarm Dnr KS 2011/ Dokumentet ska vara som en målbild vid revidering av befintliga larm- och passersystem, men vid ny- och ombyggnad ska de vara styrande för projekteringen av byggnadens skydd avseende inbrottslarm och mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. Utrymnings- och brandlarm berörs inte i dessa dokument då kraven på dessa styrs genom Boverkets byggregler (BFS 1993:57), Svenska Brandskyddsföreningens Regler för automatiskt brandlarm (SBF 110), Svenska Brandskyddsföreningens rekommendationer för utrymningslarm 2003 samt försäkringsbolagets krav på brandlarm för att skydda fastighet. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till Styrande dokument för mekaniskt skydd/passerkontroll system - Förslag till Styrande dokument för inbrottslarm - Kommunstyrelsen antar förslag till Styrande dokument för Mekaniskt skydd/passerkontrollsystem. - Kommunstyrelsen antar förslag till Styrande dokument för Inbrottslarm Kommunens Bolag Anna Hägelmark, Informationsansvarig Bertil Håkansson, Beredskapssamordnare 5

6 21 Förslag till ny krisledningsplan för Östra Göinge kommun samt nytt Reglemente för Krisledningsnämnd Dnr KS 2010/ Krisledningsplanen är ett hjälpmedel för Krisledningsnämnden och dess Stab vid en Extraordinär händelse eller annan allvarlig händelse i kommunen, benämnd Samhällsstörning. Krisledningsplanen skall revideras under varje mandatperiod. Gällande krisledningsplan antogs av Kommunfullmäktige under 2004 och reviderades Reglemente för Krisledningsnämnden antogs och reviderades vid samma tillfällen. - Beredskapssamordnarens tjänsteskrivelse Förslag till ny Krisledningsplan - Förslag till nytt Reglemente för Krisledningsnämnd - Kommunfullmäktige antar förslag till ny Krisledningsplan. - Kommunfullmäktige antar förslag till nytt Reglemente. Kommunens Bolag Bertil Håkansson, säkerhetssamordnare Anna Hägelmark, informationsansvarig 6

7 22 Årsredovisning 2010 Dnr KS 2011/ Gemensam service har sammanställt årsredovisning för Östra Göinge kommun inklusive koncernen (sammanställda redovisningen) för år Årets resultat för kommunen blev 19,4 miljoner kronor, dvs 10,9 miljoner kronor bättre än budget. Verksamheterna uppvisar sammantaget ett överskott om 5,1 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna uppgick till 27,0 miljoner kronor. Låneskulden minskade med 4,0 miljoner kronor till 78,3 miljoner kronor. De likvida medlen ökade under året med 0,1 miljoner kronor och var vid årsskiftet 81,0 miljoner kronor. Av den personalekonomiska redovisningen framgår att antalet anställda har minskat med 115 personer till 950 personer. Koncernredovisningen visar kommunens totala ekonomiska åtaganden och består av kommunen, Bostads AB Klockaren, CEISS AB, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB och kommunens andel i Östra Göinge Renhållnings AB. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Muntlig redovisning - Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att öronmärka kronor av det egna kapitalet för framtida pensionskostnader. Revisorerna Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 7

8 23 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2011/ Kapitalförvaltarna Carlson, Danske Capital, Swedbank Robur och Agenta har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning mm per den 31 januari Gemensam Service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 januari. - Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 8

9 24 Stiftelsernas räkenskapssammanställning 2010 Dnr KS 2011/ Stiftelsernas räkenskapssammanställning för 2010 är upprättade. I kommunen finns tio stiftelser, i vilka det den 31 december 2010 fanns ett eget kapital på sammanlagt ,85 kronor. Under 2010 har sammanlagt kronor, av tillgängliga kronor, delats ut från dessa stiftelser till sökande som uppfyllt de olika kriterier som gäller för att få bidrag. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Sammanställning över stiftelserna - Räkenskapssammanställning 2010 för respektive stiftelse finns i akten - Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas räkenskapssammanställning för år 2010 och överlämnar dem till revisorn. Revisor Lennart Svenle Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 9

10 25 Ansökan om amorteringsbefrielse på lån med kommunal borgen Dnr KS 2011/ Knislinge Folkets Hus Park Förening anhåller i skrivelse pga. likviditetsproblem om att Östra Göinge kommunen såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Swedbank. Villkorsförändringen innebär att lånet är amorteringsfritt resten av år Resterande belopp som föreningen skulle ha amorterat i år är totalt kronor. Lånets återstående kapitalbelopp är idag kronor. Östra Göinge kommun gick år 1994 i borgen för ett 20-årigt lån på kronor för föreningen. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Knislinge Folkets Hus Park Förenings skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Östra Göinge kommun såsom borgensman godkänner en villkorsförändring för lånet i Swedbank som innebär att lånet är amorteringsfritt resten av året Knislinge Folkets Hus Förening, Bo Petersen Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 10

11 26 Justering av ägardirektiv för Bostads AB Klockaren Dnr KS 2010/ Det särskilda ägaredirektivet för Bostads AB Klockaren har reviderats bl a med anledning av den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som har införts från och med 1 januari i år. Därtill har bolagets ekonomiska mål avseende soliditeten ändrats till att den ska vara minst 12 % exklusive nybyggnation i enlighet med Bostads AB Klockarens anhållan i skrivelse Gemensam Service tjänsteskrivelse Förslag till reviderat särskilt ägaredirektiv för Bostads AB Klockaren. - Bostads AB Klockarens skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga det reviderade ägaredirektivet för Bostads AB Klockaren. Bostads AB Klockaren Kommesbjörn Svensson, Kommunens Ombud vid Bolagsstämman Karl-Erik Innala, Kommunens Ersättare vid Bolagsstämman Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi 11

12 27 Val av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening Dnr KS 2011/ Kommunstyrelsen har att utse ombud till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomiska förening. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karl-Erik Innala (S) som ersättare. Kommuninvest ekonomisk förening 12

13 28 Underlag inför årsstämmor med kommunala bolag Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun hel- eller deläger 5 aktiebolag - Bostads AB Klockaren, Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB, Östra Göinge Renhållnings AB, CEISS AB, Kristianstads Airport AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Ordinarie bolagsstämmor hålls årligen och kommunen representeras vid dessa av ett av kommunstyrelsen utsett ombud. Till stämmorna ska ombudet medföra underlag och fakta för respektive bolag. Gällande CEISS AB har stämma redan avhållits då kommunfullmäktige har beslutat att bolaget ska vara vilande. - Tjänsteskrivelse Underlag och fakta inför årsstämmor med kommunala bolag Underlaget till årsstämmor i kommunala bolag godkänns. Ombuden i kommunala bolagen Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun 13

14 29 Gallring av handlingar i upphörda nämnders arkiv Dnr KS 2011/ Med anledning av en omfattande leverans till kommunarkivet från Fritidsnämnden och Kulturnämnden ( ), Kultur- och fritidsnämnden ( ), Nämnden för kultur, fritid och turism ( ), Kultur och fritidsnämnden ( ), Nämnden för kultur, fritid och turism ( ) blev det uppenbart att en rad olika typer av handlingar saknas i då gällande dokumenthanteringsplaner. För vissa av nämnderna saknas dessutom planer helt. En stor mängd av handlingarna är av den art att de skulle kunna gallras omgående. För att gallring ska kunna ske behövs ett beslut i kommunstyrelsen som är kommunens arkivmyndighet. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Förslag till gallring Kommunstyrelsen beslutar att gallring får ske för de handlingar och enligt de gallringsfrister som har föreslagits i bifogade skrivelse. Thomas Lagerström, Göinge Direkt Chef Maria Södergård, Arkivarie Maria Ehrenberg, Enhetschef Stig Nordin, Fritidsintendent Britt Gunnarsson, Verksamhetschef Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gisela Beckman, Verksamhetschef Monica Rask- Carlsson, MAS 14

15 30 Svar på skrivelse angående ej verkställda kommunfullmäktigebeslut Dnr KS 2011/4.007 Revisorerna har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsen angående granskning av sammanställning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut. Revisoerna önskar svar på - varför beredningen i vissa ärenden tagit så lång tid och vilka rutiner kommunstyrelsen har för uppföljning och avrapportering när det gäller verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. - Hur ansvarsfördelningen är reglerad mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige när det gäller uppföljningen av beslut fattade av kommunfullmäktige. Förslag till svar Att beredningen i vissa ärenden tagit lång tid kan till viss del förklaras med att uppdragen gavs under en period då stort fokus las på den nya organisationen samt dess vision och fokusområden. Dessutom har rutin för uppföljning och avrapportering har inte funnits och uppdragen har inte registrerats i ärendehanteringssystemet så att de kunnat följas där. Någon fastställd ansvarsfördelning när det gäller uppföljning finns inte. De av revisorerna påtalade bristerna har uppmärksammats av kommunstyrelsen som har uppdragit åt kommunchefen att ta fram ett styrsystem för kommunen. Kommunchefen har tillsatt en projektgrupp som nu har överlämnat plan för projektet innebärande att ett övergripande styrsystem ska vara framtaget i december Systemet omfattar bl,a. ansvar och roller såväl politiskt som inom förvaltningen, god uppföljningsstuktur och interkontroll. Under tiden proejktarbetet pågår kommer förbättringsarbeten att ske, det har redan införts vad gäller uppdrag från kommunstyrelse och kommunchef, dessa registreras nu och är sökbara i ärendehanteringssystemet. På samma sätt kommer uppdrag från kommunfullmäktige att registreras, med bevakning för när uppföljning ska ske. - Gemensam Service tjänsteskrivelse Skrivelse från revisorerna

16 Forts Kommunstyrelsen översänder ovanstående svar till revisorerna. Bertil Ängqvist, Utvecklare 16

17 31 Fördelning av ramanslag för va-investeringar 2011 Dnr KS 2011/ I investeringsplan för 2011 har 14,5 milj kr anvisats i ett ramanslag till va-investeringar. Verksamhet teknisk lämnar förslag till fördelning av ramanslaget på olika åtgärdsområden. - Tjänsteskrivelse Verksamhet teknik Kommunstyrelsen beslutar att fördela ramanslag för va-investeringar 2011 enligt förslag från Verksamhet teknik. Anne-Krestin Palmgren, Enhetschef Ekonomi Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bjarne Segerstéen, Enhetschef 17

18 32 Matarledningar för vatten och avlopp samt gc-väg till Gyviksområdet Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun har tidigare tecknat ett exploateringsavtal med Immeln Bo & Fritid för fastigheterna Gyvik 1:2 och 2:2. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva exploateringsavtalet på grund av förändrade förutsättningar för exploateringens genomförande. Verksamhet teknik har upprättat ett nytt förslag till avtal med Immeln Bo & Fritid. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Förslag till Avtal avseende anläggande och brukande av vatten- och avloppssystem - Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avtal avseende anläggning och brukande av vatten- och avloppssystem mellan Östra Göinge kommun och Immeln Bo & Fritid AB - Kommunstyrelsen anvisar tkr till anläggande av matarledningar samt gång- och cykelväg mellan Gyviksområdet och Immeln med 2.950tkr från Investeringsbudget 2011, post Immeln och Tydinge, med tkr från investeringsprojekt Immelns hamnområde samt genom uppbudgetering av avgift från Immelns Bo & Fritid med 500 tkr. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att ansöka hos Trafikverket om bidrag med 50 procent av kostnaden för anläggning av gång- och cykelväg mellan Gyviksområdet och Immeln. Jonas Rydberg, Kommunchef Kenneth Liedman, Verksamhetschef 18

19 33 Anläggning av va-ledningar till Tydinge Dnr KS 2011/ Det finns behov av utbyggnad av allmänna ledningar för vatten och avlopp till Tydinge och Tydingesjö-området väster om Broby. Verksamhet Teknik har projekterat en utbyggnad av ledningsnäten och föreslår att ledningarna anläggs snarast under våren Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Kartskiss Tydinge - Ortofoto Tydinge - Kartskiss planförutsättningar Tydinge 2:2 - Kartskiss ledningssträckning - - Kommunstyrelsen anvisar tkr till va-ledningar till Tydinge, varav tkr från investeringsanslag för Immeln och Tydinge och tkr från ramanslag för VAinvesteringar i 2011-års investeringsbudget. - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att verkställa utbyggnad av valedningar till Tydinge. Jonas Rydberg, kommunchef Kenneth Liedman, verksamhetschef Teknik 19

20 34 Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Dnr KS 2011/ Kommunstyrelsen behandlade 2007 ett förslag till en plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun. Frågan om en ny vattentäkt för Sibbhults samhälle bröts ut ur planen och beslutas i ett separat ärende. Beslut om planen i dess helhet sköts fram i väntan på fastställelse av lokalisering för ett nytt avloppsreningsverk i Broby eller Knislinge. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik Rev förslag till Plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun, Kommunstyrelsen godkänner förslag till plan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Östra Göinge kommun. Jonas Rydberg, Kommunchef Kenneth Liedman, Verksamhetschef Bjarne Segerstéen, Enhetschef 20

21 35 Immelns hamnområde Dnr KS 2010/ En detaljplan för Immelns hamnområde antogs av kommunfullmäktige i juni Olika överväganden och utredningar angående planens förverkligande har gjorts sedan dess. Strategisk planering och utveckling har genomfört översiktliga markundersökningar av planområdet. Dessa visar att markförhållandena i delar av planområdet är av sådan art att bebyggelse av tekniska och kostnadsmässiga skäl är olämplig. - Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik WSP Geoteknisk utredning WSP Geoteknisk utredning Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att marknadsföra hamnområdet i Immeln med syfte att hitta intresserade exploatörer för utbyggnad av området enligt plan. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att projektera och kostnadsberäkna anläggning av parkeringsplatser i hamnområdet enligt plan. - Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att i samverkan med Immelns Bygdeförening genomföra mindre utvecklingsåtgärder i och kring hamnområdet. Immelns Bygdeförening Jonas Rydberg, kommunchef Kenneth Liedman, verksamhetschef 21

22 36 Ändring av detaljplan för Skedstorken 8 Dnr KS 2011/ Verksamhet Teknikhar fått i uppdrag att utöka parkeringsmöjligheterna i anslutning till förskolan Lille Mats i Broby. För att möjliggöra parkering och angöringsplats till förskolan Lille Mats måste fastigheten Skedstroken 8 utökas och detaljplanen ändras. Enligt bifogad planskiss visas förslag till utökning av fastigheten på mark som är avsett för parkmark. Förskolan Lille Mats har byggts ut ett flertal gånger under åren vilket har medfört att den mark som är tillgänglig för utevistelse har minskats allt eftersom. Den föreslagna utökningen ger även mer plats för utevistelse för förskolan. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Gällande detaljplan - Plankarta över berörd mark - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplanen för Skedstorken 8. Jonas Rydberg, Kommunchef Monika Ericsson SPU 22

23 37 Detaljplanändring Gyvik 1:53 och 1:2, Immeln Dnr KS 2011/ Immeln Bo & Fritid har i samband med avstyckning av tomter för försäljning upptäckt att fastigheten Gyvik 1:53 korsas av ett naturligt vattendrag, vilket gör fastigheten olämplig för byggnation. Företaget anhåller därför om planmedgivande för att ändra gällande detaljplan. Ändringen innebär ett byte av användning från B till Natur och vice versa, se bilaga 1 och 2. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Bilaga 1, utdrag ur gällande detaljplan - Bilaga 2, skiss från Immeln Bo & Fritid - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av aktuell detaljplan. Jonas Rydberg, kommunchef Monika Ericsson, SPU 23

24 38 Förslag att antaga Hjärsårslilla, Knislinge, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , med anledning av ingiven förfrågan att förvärva del av Hjärsåslilla 4:112 som ligger i direkt anslutning till fastigheten Hjärsåslilla 26:1 uppdrag åt kommunchefen att pröva möjligheten i en ny detaljplan samt att när planen vunnit laga kraft genomföra markförsäljning. Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Plan och genomförande beskrivning - Särskild utlåtande - Plankarta - Planförslaget kompletteras redaktionellt i enlighet med föreliggande handlingar. - Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att bemöta ingiven erinran eller andra synpunkter i enlighet med kommunförvaltningens kommentarer samt att anta planförslaget. Linnea Widing, Sakägare med Erinran 24

25 39 Upphävande av del av detaljplan för Bellevueområdet Dnr KS 2011/ Östra Göinge kommun har sedan 2004 fört överläggningar med Vägverket om byggande av en gång- och cykelväg mellan Broby och Glimåkra. Gc-vägen ingår i Vägverkets plan för gcvägar i Skåne och förväntat byggstart är under hösten Vid infarterna till respektive ort ska en trafiksäker övergång, tätortsport, utföras. På det tilltänkta läget för tätortsporten vid Broby finns idag en gälland detaljplan för bostäder. Planen är ifrån 1984 och enbart delvis utbyggt. Den del av detaljplanen som berörs av förslaget (se kartbilaga) behöver upphävas för att möjliggöra tätortsporten. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Kartbilaga - Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av detaljplan. Jonas Rydberg, Kommunchef Linnea Widing 25

26 40 Beslut om samråd för detaljplan för Feleberga 9:1, Sibbhult, Östra Göinge kommun Dnr KS 2010/ Med anledning av försäljning av "Slottet" i Sibbhult krävs en planändring. Kommunstyrelsen beslutade , att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring för den del av Feleberga 9:1 som försäljningen avser. Detaljplanen ändras för del av gällande fastighet från Allmänt ändamål (A) till Bostads och Centrum ändamål (BC). Planförslaget handläggs som enkelt planförfarande med antagande av Kommunstyrelsen efter samrådsskedet. Handläggningen som enkelt planförfarande motiveras av att den ändrade markanvändningen är av begränsad betydelse. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Plan och genomförande beskrivning - Plankarta - Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till detaljplan för Feleberga 9:1 går ut på samråd. Linnea Widing 26

27 41 Yttrande över samråd för tematisk revidering av översiktsplanen avseende vindbruk för Osby kommun Dnr KS 2010/ Östra Göinge kommun har tagit del av samrådsförslaget och inte något att erinra. Vid granskning av planen kan konstateras att Östra Göinge kommun inte kan anses berörd av planen då tänkbara områden för vindkraftsetablering i Osby kommun främst är föreslagna i kommunens norra del och inte gränsar till Östra Göinge kommun. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad - som tagit fram Östra Göinge kommuns samrådsförslag till vindbruksplan - har vid sammanträde den 11 februari 2011 behandlat och ställt sig bakom detta förslag till yttrande. - Tjänsteskrivelse Vindbruk. Tematisk revidering av Översiktsplan för Osby kommun, Samrådsversion Vindbruksplan, Osby kommun, utkast till samrådshandling, Miljökonsekvensbeskrivning till vindbruksplan, Ledningsutskottets beslut: - Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av samrådsförlaget och har inget att erinra. - Ledningsutskottet förutsätter dock att om en vindkraftsetablering trots allt skulle bli aktuell nära kommungränsen och om det finns motstående markanvändningsintressen bör etableringen först prövas i detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks. Osby Kommun, Kommunkansliet Länsstyrelsen i Skåne Län 27

28 42 Yttrande över vindbruksplan för Kristianstads kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen Dnr KS 2010/ Kristianstads kommun har ställt ut förslag till tematiskt tillägg till sin översiktsplan avseende vindkraft (Vindbruksplan). Tidigare förslag har kompletterats med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ställts ut under hösten Därefter har inkomna synpunkter föranlett ändringar av förslaget som därför nu har ställts ut en tredje gång för offentlig granskning. Östra Göinge kommun har nyligen avslutat samråd kring sitt förslag till vindbruksplan. Det kan konstateras att det enligt de båda förslagen föreligger intressekonflikter mellan kommunerna som måste hanteras i samband med eventuell etablering av vindkraft i områden i anslutning till kommungränsen. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad - som tagit fram Östra Göinge kommuns samrådsförslag till vindbruksplan - har vid sammanträde den 11 februari 2011 behandlat och ställt sig bakom detta förslag till yttrande. - Tjänsteskrivelse Kristianstads kommuns förslag till vindbruksplan, utställningshandling godkänd av kommunstyrelsen Samrådshandling, förslag till vindbruksplan för Östra Göinge kommun, Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Yttrande I Kristianstads kommuns förslag till vindbruksplan finns sex områden som gränsar till Östra Göinge kommun och som går under följande beteckning: C26, B9, C17, B7, C19. Två av dessa är sådana som Kristianstads kommun menar kan vara lämpliga för åtminstone mindre etableringar (B-områden). I C-områdena avser kommunen att vara ytterst restriktiv när det gäller att tillstyrka/bevilja ansökningar. Inga områden med goda förutsättningar (A-områden) för vindkraftsetableringar gränsar till Östra Göinge kommun. En intressekonflikt mellan kommunerna föreligger främst beträffande område B9 och B7. I Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan har de områden som gränsar till dessa inte bedömts som lämpliga för vindkraft. I anslutning till område B7 visar den sammanvägning som gjorts - av olika till vindraft motstående intressen - att det föreligger en ej obetydlig intressekonflikt och vid kommungränsen sydost om Hanaskog finns en stark 28

29 konflikt(ballingstorp). Vidare kan framhållas att ganska stora områden på Östra Göinges sida kommungränsen - i anslutning till de båda de aktuella B-områdena - bedöms som känsliga, i den landskapsanalys som ligger till grund för Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan. Det kan också framhållas att ett av de områden (zon 1) i Östra Göinge kommuns förslag till vindbruksplan som bedöms som lämpliga för vindkraft, ligger förhållandevis nära ett område som Kristianstads kommun bedömt som olämpligt för vindkraft (C21). Mot bakgrund av ovanstående genomgång menar således kommunstyrelsen att det kan konstateras att det i vissa delar föreligger intressekonflikt mellan kommunerna som måste hanteras i samband med eventuell etablering av vindkraft. Vid samråd med anledning av vindkraftsprojekt i anslutning till kommungräns måste det därför finnas en stor respekt och lyhördhet för berörda kommuners synpunkter för att undvika placering av vindkraftverk som innebär olägenheter över kommungränsen. Vidare menar kommunstyrelsen att etableringar nära kommungränsen i normalfallet bör prövas i detaljplan enligt plan- och bygglagen 5 kap 1 innan bygglov beviljas eller kommunen yttrar sig i tillståndsärenden. Anledningen är risken för konkurrerande markanvändningsintressen på olika sida av kommungränsen. Kommunstyrelsen menar dessutom att kommunerna vid behov bör pröva att samverka kring detaljplanering över kommungränsen. - Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med ovanstående. Kristianstads Kommun Länsstyrelsen i Skåne Län 29

30 43 Motion - Utvecklingprojekt Knislinge centrum Dnr KS 2011/ Socialdemokraterna i Östra Göinge kommun har inlämnat motion om utvecklingsprojekt i Knislinge centrum. Man vill att kommunen tillsätter en projektgrupp för att ta ett helhetsgrepp om hela området och att deltagare i gruppen ska vara från de olika delområdena där den kommunala kompetensen samverkar med föreningsliv och andra berörda samhällsgrupper för bästa möjliga resultat. Socialdemokraterna föreslår att - kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att skyndsamt under 2011 starta upp projektarbetet enligt ovannämnda intentioner. - Att Östra Göinge kommun i arbetet skapar incitament för externt kapital att bidra till utvecklingen av det berörda området. - Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse Motion - utvecklingsprojekt i Knislinge centrum Yrkanden Karl-Erik Innala (S) och Ann Ahlbin (S) yrkar bifall till motionen. Ordföranden yrkar avslag till motionen med motivering att omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att starta en utredning om lokaler i Knislinge och majoriteten har sedan i höstats arbetet med frågan om alternativa finansiärer. Propositionsordning Två förslag föreligger nämligen Karl-Erik Innalas (S) och Ann Ahlbin (S) yrkande samt ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition om förslagen, var för sig, och finner att ledningsutskottet beslutat lämna förslag till kommunstyrelsen i enlighet med sitt yrkande. - Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att starta en utredning om lokaler i Knislinge och majoriteten har sedan i höstats arbetet med frågan om alternativa finansiärer. Motionen anses därmed besvarad. 30

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare

3 Återköp av aktier i Kommunassurans Syd i samband med nya delägare Protokoll Kommunstyrelsen 2014-01-08 Sida 1 av 30 Ärendeförteckning 1-19, 21-26 1 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2013-11-30 2 Lån till Östra Göinge Golfklubb 3 Återköp av aktier i Kommunassurans

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer