Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabet Stålarm (M) Gunilla Druve Jansson (C) Karl-Gustav Bynke (FP) Leif Brohede (KD) Fredrik Nordström (S) Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus Gunnarsson (MP) Ersättare: Lars Berg (C), Anita Afzelius Alm (FP) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S), från och med 268 Martin Johansson (V)

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Linda Mattila, kommunsekreterare Christer Johansson, vd för Näringsrådhuset AB, 267 Marie Wennerholm, turistchef, 267 Malin Tell, kommunutvecklare, 267 Richard Sånnek, mark- och exploateringsingenjör, 268 Bo Hermansson, trafikingenjör, 269 Karin Skagelin, folkhälsoplanerare, 270 Lars Berg, demokratiberedningens ordförande, 271 Kjell-Ove Karlsson, personalchef, 271 Mikael Hätting, kommunjurist/kanslichef, 271 Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn- och utbildning, Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgen, 274 Eva Sandahl, controller, 274 Erik Kvarndal, omsorgsnämndens ordförande, 274 Agnetha Johansson-Ståhlman, kvalitetscontroller, 275 Sven-Olof Östberg, trafiksamordnare, 276 Anders Kyrkander, förvaltningschef samhällsbyggnad, 282

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) Justering : Fredrik Nordström (S) Plats och tid: Kommunledningskontoret den 20 december 2013 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Linda Mattila Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsen : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linda Mattila

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Innehållsförteckning KS 263 Val av protokolljusterare... 6 KS 264 Godkännande av dagordning... 7 KS 265 Kommundirektören informerar... 8 KS 266 Information från Skaraborgs kommunalförbund... 9 KS 267 Dnr KS Information om Varnhemsprojektet KS 268 Dnr KS Inköp av mark Skara Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2: KS 269 Dnr KS Trafikföreskrift bärighetsklass KS 270 Dnr KS Folkhälsostrategi KS 271 Dnr KS Redovisning av demokratiberedningens arbete KS 272 Dnr KS Information från barn- och utbildningsnämnden KS 273 Dnr KS Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg KS 274 Dnr KS Information från omsorgsnämnden KS 275 KS 276 KS 277 Dnr KS Ansökan om kommunal borgen för lån från Föreningen Folkets Park UPA i Skara för upprustning av parkens anläggningar inför kommande hundraårsjubileum Dnr KS Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning Dnr KS Remittering av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare KS 278 Redovisning av delegationsbeslut KS 279 Redovisning av meddelanden KS 280 Dnr KS Presidieförändringar i Skara kommuns utskott mm från den 1 januari

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) KS 281 Dnr KS Firmatecknare för Skara kommun KS 282 Dnr KS Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelse för Sol i Väst Installation av solceller... 30

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) KS 263 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Nordström som justerare av protokollet för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) KS 264 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagens föredragningslista med följande ändringar: Två nya ärenden har kommit till kommunstyrelsen för att beslutas på dagens sammanträde: - Firmatecknare för Skara kommun - Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelsen för Sol i Väst- installation av solceller Ärende 11 Information från barn- och utbildningsnämnden och ärende 12 Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, byter plats med ärende 10 Information från omsorgsnämnden. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) KS 265 Kommundirektören informerar Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets verksamhetsområde. Ulrika informerar bland annat om: - rekrytering av kultur- och fritidschef - överklagande av kommunfullmäktiges beslut om budget och skolinvestering - Strukturbild Skaraborg - möte med Samverkan Väst

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) KS 266 Information från Skaraborgs kommunalförbund Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Nordström informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella ärenden från Skaraborgs kommunalförbund. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid kompletterar med information.

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) KS 267 Dnr KS Information om Varnhemsprojektet Vd för Näringsrådhuset AB Christer Johansson och turistchef Marie Wennerholm informerar om Varnhemsprojektet. De berättar bland annat om den skyddande överbyggnad som är planerad över kyrkoruinen i Varnhem.

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) KS 268 Dnr KS Inköp av mark Skara Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2:1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2:11. Mark och exploateringsingenjör Richard Sånnek bemyndigas slutföra affären och därvid underteckna erforderliga handlingar, samt ansöka om lantmäteriförrättning. Sammanfattning av ärendet I samband med planeringen av det nya bostadsområdet Sörskogen har kommunen sett över förvärv av marken mellan det nya området och E20. Markområdet omfattar ca m 2 och är i den framtida planeringen tänkt att användas som ytterligare mark för bostadsbyggnation. Vid sammanträde i SBN gavs dåvarande Stadsarkitekt i uppdrag att slutföra förvärv av fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu slutfört förhandlingarna med de nuvarande ägarna till en föreslagen köpeskilling om 2,1 mkr respektive 30 tkr. Värdet på marken är avstämt med auktoriserad värderingsfirma. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse den 2 december 2013 Paragrafen ska skickas till Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånnek Leif Nordh Samhällsbyggnadskontoret

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) KS 269 Dnr KS Trafikföreskrift bärighetsklass Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skara kommun föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 trafikförordningen (1998:1276). Följande vägar i Skara ska tillhöra bärighetsklass l - Skaraborgsgatan mellan väg 184 och Smedstorpsgatan, - Smedstorpsgatan, - Munkatorpsgatan, - Hospitalsgatan, - Afsengatan, - Katrinebergsgatan, - Ängatorpsgatan, - Björkelundsgatan, - Axvallagatan, -Erik Järnåkers gata, - Vallgatan mellan Afzeliigatan och Vallgatan, - Simmatorpsgatan och - Kampetorpsgatan. Denna författning träder i kraft Sammanfattning av ärendet I sammanställning av allmänna vägar har gator inom detaljplan där kommunen är väghållare felaktigt redovisats som allmänna vägar trots att de upplåtits till allmänt begagnande som gata enligt plan- och bygglagen. Jämför väglagen (1971 :948) l. På allmänna vägar tillåts utan särskilt beslut fordon enigt bärighetsklass (BK) l och på kommunala gator fordon enligt BK 2. BK l innebär att tyngre fordonståg tillåts än BK 2. Det är rimligt att tung trafik får köra till industriområden.

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) KS 269, forts. Beslutsunderlag Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 25 november 2013 Paragrafen ska skickas till Trafikingenjör Bo Hermansson Länsstyrelsen Utförarstyrelsen

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) KS 270 Dnr KS Folkhälsostrategi Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Folkhälsostrategi för Skara kommun , med ett tillägg av en ny indikator under rubriken Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor Andelen 6-åringar med karies. Förslag till beslut på sammanträdet Gunilla Druve Jansson (C) yrkar på ett tillägg av en ny indikator under rubriken Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor - Andelen 6-åringar med karies. Sammanfattning av ärendet Folkhälsorådet har tagit fram en Folkhälsostrategi för Skara kommun. Folkhälsostrategins syfte är att ange inriktningen på folkhälsoarbetet i Skara kommun och samla arbetet kring prioriterade områden. Målen i strategin ska brytas ned i styrdokument på nämnds nivå i målformuleringar och indikatorer. Folkhälsostrategin har sin utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen och hälso- och sjukvårdsnämndernas mål för folkhälsoarbetet Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Mål för folkhälsoarbetet i Skara kommun - Öka förutsättningarna för en minskad konsumtion av tobak, alkohol, droger samt minskat spelberoende - Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor - Öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar - Öka förutsättningarna för hälsofrämjande miljöer och produkter Folkhälsoarbetet följs upp i det årliga välfärdsbokslutet och i kommunens årsredovisning.

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) KS 270, forts. Beslutsunderlag Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse den 10 december 2013 Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige

16 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) KS 271 Dnr KS Redovisning av demokratiberedningens arbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera demokratiberedningens redovisning till partigrupperna och till kommundirektören. Remissvar ska inlämnas till kommunstyrelsen senast den 28 februari Sammanfattning av ärendet Demokratiberedningens ordförande Lars Berg redovisar demokratiberedningens arbete. Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2013, KS 10, att Demokratiberedningen skulle återuppta sitt arbete med uppdrag att se över den politiska organisationen i Skara kommun och lämna ett förslag till ny förtroendemannaorganisation samt arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Skara kommun för nästkommande mandatperiod Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Demokratiberedningen att lämna delrapport på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013 och den 9 oktober Slutligt förslag ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 december Beslutsunderlag Förslag på politisk organisation för Skara kommun, mandatperioden Arvodesreglemente 2014 med bilaga Paragrafen ska skickas till Partigrupperna Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) KS 272 Dnr KS Information från barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Ulla-Stina Millton ger en ekonomisk lägesrapport från barnoch utbildningsnämnden.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) KS 273 Dnr KS Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar på remissförslaget Utbildning Skaraborg och Avtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 27 september 2013 att förslaget till avtal och måldokument skulle ut på remiss till kommunerna. Bakgrunden till avtalet, är den gymnasieutredning som togs fram under 2012 och som, efter beslut i Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse, ligger till grund för måldokumentet. Kommunerna ska enligt avtalet samverka genom en målstyrningsmodell, där det finns framtagna mål att arbeta emot. Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska målen även vara styrande för respektive kommuns arbete. Samverkan mellan kommunerna regleras genom samverkansavtal som är bilagor till detta måldokument. För att beskriva vad samverkan avser att uppnå, beskriver avtalet en målstyrningsmodell. Denna målstyrningsmodell synliggör tre stycken mätbara mål som Utbildning Skaraborg har enats kring: 1. Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning 2. Höjd utbildningsnivå 3. Ökad kvalitet Varje mål inleds med två punkter som avser ett tillstånd när målet är nått. Därefter beskrivs målet utförligt. Till sist definieras hur målet ska mätas. Till samverkansavtalet knyts ett avtal som bilaga mellan gymnasieutbildningarna i Skaraborg; Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Avtalet ska börja gälla från 1 jan 2015.

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) KS 273, forts. Beslutsunderlag Måldokument Utbildning Skaraborg Bilaga 1. Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 2. Samverkansavtalet för vuxenutbildningen i Skaraborg Bilaga 3. Mellansjöavtalet Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 1. Antagningsorganisationen Bilaga 2. Samverkansavtalets årshjul Bilaga 3. Introduktionsprogrammen Bilaga 4. Information Paragrafen ska skickas till Skaraborgs kommunalförbund Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Ulla-Stina Millton

20 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) KS 274 Dnr KS Information från omsorgsnämnden Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt och controller Eva Sandahl ger en ekonomisk lägesrapport från omsorgsnämnden.

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) KS 275 Dnr KS Ansökan om kommunal borgen för lån från Föreningen Folkets Park UPA i Skara för upprustning av parkens anläggningar inför kommande hundraårsjubileum Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå borgensansökan på SEK för upprustning av Folkets Park UPA. Sammanfattning av ärendet Föreningen folkets hus UPA i Skara har inkommit med en ansökan om att erhålla en kommunal borgen på ett lån om kronor för att iordningställa parken i ett bättre skick inför 2014 års hundraårsjubileum. Föreningen avser med upprustningen bland annat att upprusta/snygga till utomhusscen, lekpark samt diverse måleriarbeten. Föreningen anser att upprustningen och jubileumsfirande kan stärka föreningen och ge positiva effekter på medlemsantal framöver. Skara kommun har under 2013 beslutat om ett bidrag på kronor för omläggning av ny golvmatta inomhus. Därav har kommunen erhållit lokalmöjligheter för dansverksamhet. Föreningens intäktssida kommer framförallt från den dansverksamhet som bedrivs i lokalerna. Skara kommun är sedan tidigare borgensman till ett av föreningens lån som uppgår till tkr. För en mycket kortfattad beskrivning av föreningens verksamhetsområde se sid 3 i årsredovisningen. Beslutsunderlag Borgensansökan från Föreningen folkets hus UPA i Skara Föreningens årsredovisning 2012

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (30) KS 275, forts. Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30) KS 276 Dnr KS Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelen beslutar att ställa sig bakom uppföljningen samt övergripande prioriteringar för , i avsikt att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet och med förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen uppmanar trafiksamordnare Sven-Olof Östberg att i dialog med Västtrafik bevaka Mjuka linjens framtid och dess sträckning i Skara samt busstrafik till Skara Sommarland under säsong ur perspektivet arbetspendling och besöksnäringsutveckling. Sammanfattning av ärendet Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Yttrandena från kommunerna kommer att sammanställas och lyftas i kollektivtrafiknämnden den 31 januari och därefter kommuniceras till kollektivtrafikråden parallellt med att Västtrafiks trafikplan för 2015 konkretiseras. Detta är omvänd ordning mot ordinarie process i råden, men görs för att passa rådens mötestider. Remissvar ska vara kollektivtrafiksekretariatet tillhanda senast 17 januari Beslutsunderlag Trafiksamordnare Sven-Olof Östbergs tjänsteskrivelse den 28 november 2013 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland årlig avstämning 2013 Paragrafen ska skickas till Kollektivtrafiksekretariatet Västra Götalandsregionen Kommundirektör Ulrika Strandroth-Frid Kommunutvecklare Malin Tell Trafiksamordnare Sven-Olof Östberg

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) KS 277 Dnr KS Remittering av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remitterar motionen till trafikingenjör Bo Hermansson och till kommunledningskontoret. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2013 om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare. Sverigedemokraterna yrkar att: - Skara kommun som i ett led för att öka trafiksäkerheten delar ut gratis reflexer till alla invånarna i Skara kommun. - Skara kommun på strategiskt olycksutsatta övergångsställen investerar i trafiksäkerheten genom att sätta upp blinkande "Herr Gårman" -skyltar eller motsvarande säkerhetssystem. Beslutsunderlag Motion från Sverigedemokraterna, inkommen till kansliet den 18 november Paragrafen ska skickas till Trafikingenjör Bo Hermansson Kommunledningskontoret

25 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30) KS 278 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut perioden Beslutsunderlag Redovisning av delegationsbeslut

26

27 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30) KS 279 Redovisning av meddelanden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden perioden Beslutsunderlag Redovisning av meddelanden

28

29

30 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30) KS 280 Dnr KS Presidieförändringar i Skara kommuns utskott mm från den 1 januari 2014 Kommunstyrelsens beslut Beredningsutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Vice ordförande Fredrik Nordström (S) Charlotte Nordström (M) Personalutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Leif Brohede (KD) Håkan Ehn (S) Vice ordförande Håkan Ehn (S) Leif Brohede (KD) Serviceutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Sven-Olof Ask (M) Jessica Bredenberg (S) Vice ordförande Jessica Bredenberg (S) Sven-Olof Ask (M) MEGA Nuvarande /avgående Nyval Ledamot Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Ersättare Fredrik Nordström (S) Charlotte Nordström (M) Dessa väljs vid nästa årsmöte. Vänortssamarbete Nuvarande/avgående Nyval Ledamot Jan-Olof Bohlin (M) Barbro Hassel (S) Ledamot Lars Johansson (S) Dan Åberg (M) Kollektivtrafikrådet Nuvarande/avgående Nyval Ombud (ordinarie) Gunilla Druve Jansson (C) Fredrik Nordström (S) Ombud (ersättare) Fredrik Nordström (S) Gunilla Druve Jansson (C) Kommuninvest Nuvarande/avgående Nyval Ombud Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Ombud Håkan Ehn (S) Charlotte Nordström (M) Styrgrupp 7-9skola Utökning av ledamot Karl-Gustav Bynke (FP) Utförarstyrelsens ordförande Skaraborgs föreningsarkiv Nuvarande Nyval Ombud Uno Bohman (M) Laila Skantz (S) Ombud ersättare Laila Skantz (S) Uno Bohman (M)

31 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) KS 280, forts. Sammanfattning av ärendet Med anledning av att alliansen lämnar ordförandeposterna i nämnder, styrelser och bolag mm behöver dessa poster väljas om. Poster som tillhör en funktion och inte behöver väljas är Miljö- och Planrådet samt Folkhälsorådet. Beslutsunderlag Avsägelse från Charlotte Nordström (M) den 16 december 2013 Avsägelse från Fredrik Nordström (S) den 16 december 2013 Avsägelse från Jessica Bredenberg (S) den 12 december 2013 Avsägelse från Håkan Ehn (S) den 10 december 2013 Avsägelse från Leif Brohede (KD) den 4 december 2013 Avsägelse från Sven-Olof Ask (M) den 2 december 2013 Paragrafen ska skickas till Beredningsutskottet Personalutskottet Serviceutskottet MEGA Kollektivtrafikrådet Kommuninvest ekonomisk förening Skaraborgs föreningsarkiv Charlotte Nordström Gunilla Druve Jansson Jan-Olof Bohlin Dan Åberg Fredrik Nordström Jessica Bredenberg Håkan Ehn Barbro Hassel Lars Johansson Leif Brohede Sven-Olof Ask Löneenheten i Götene

32 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30) KS 281 Dnr KS Firmatecknare för Skara kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare för Skara kommun fr.o.m. den l januari 2014 utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström, eller vid hans förfall kommunstyrelsens förste vice ordförande Håkan Ehn, tillsammans med kommundirektör Ulrika Strandroth Frid eller vid hennes förfall ekonomichef Sören Andersson eller kommunjurist Mikael Hätting. Fr.o.m. den l januari 2014 upphör Charlotte Nordströms uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och rätten att vara firmatecknare för Skara kommun. Tillika upphör Gunilla Druve Janssons uppdrag som l:e vice ordförande och därmed rätten att teckna kommunens firma. Sammanfattning av ärendet Den 16 december 2013 har kommunfullmäktige i Skara kommun valt ett nytt presidie i kommunstyrelsen för Skara kommun. Charlotte Nordström och Gunilla Druve Jansson avgår från sin poster som ordförande resp. l:e vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den l januari Tillträdande ordförande och l:e vice ordförande blir från och med den l januari 2014 Fredrik Nordström och Håkan Ehn. Beslutsunderlag Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse den 17 december 2013 Paragrafen ska skickas till Ekonomiavdelningen Fredrik Nordström Håkan Ehn Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Ekonomichef Sören Andersson Kommunjurist/kanslichef Mikael Hätting

33 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (30) KS 282 Dnr KS Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelse för Sol i Väst Installation av solceller Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avstå från deltagande i överenskommelsen för Sol i Väst Installation av solceller inom Västra Götalandsregionens klimatstrategi Smart Energi. Sammanfattning av ärendet Vd för Skara Energi AB, Magnus Jacobsson, har kommit in med en skrivelse till kommunstyrelsen den 16 december 2013 om att Skara Energi AB för närvarande inte har möjlighet att medverka i projektet Sol i Väst, men att de är positiva till att Skara kommun satsar på solceller. Beslutsunderlag Skrivelse från vd för Skara Energi AB, Magnus Jacobsson, den 16 december 2013 Paragrafen ska skickas till Skara Energi AB Samhällsbyggnadskontoret Förvaltningschef Anders Kyrkander Kommunekolog Karin Bovin

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer