Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabet Stålarm (M) Gunilla Druve Jansson (C) Karl-Gustav Bynke (FP) Leif Brohede (KD) Fredrik Nordström (S) Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus Gunnarsson (MP) Ersättare: Lars Berg (C), Anita Afzelius Alm (FP) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S), från och med 268 Martin Johansson (V)

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Linda Mattila, kommunsekreterare Christer Johansson, vd för Näringsrådhuset AB, 267 Marie Wennerholm, turistchef, 267 Malin Tell, kommunutvecklare, 267 Richard Sånnek, mark- och exploateringsingenjör, 268 Bo Hermansson, trafikingenjör, 269 Karin Skagelin, folkhälsoplanerare, 270 Lars Berg, demokratiberedningens ordförande, 271 Kjell-Ove Karlsson, personalchef, 271 Mikael Hätting, kommunjurist/kanslichef, 271 Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn- och utbildning, Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgen, 274 Eva Sandahl, controller, 274 Erik Kvarndal, omsorgsnämndens ordförande, 274 Agnetha Johansson-Ståhlman, kvalitetscontroller, 275 Sven-Olof Östberg, trafiksamordnare, 276 Anders Kyrkander, förvaltningschef samhällsbyggnad, 282

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) Justering : Fredrik Nordström (S) Plats och tid: Kommunledningskontoret den 20 december 2013 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Linda Mattila Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsen : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linda Mattila

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Innehållsförteckning KS 263 Val av protokolljusterare... 6 KS 264 Godkännande av dagordning... 7 KS 265 Kommundirektören informerar... 8 KS 266 Information från Skaraborgs kommunalförbund... 9 KS 267 Dnr KS Information om Varnhemsprojektet KS 268 Dnr KS Inköp av mark Skara Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2: KS 269 Dnr KS Trafikföreskrift bärighetsklass KS 270 Dnr KS Folkhälsostrategi KS 271 Dnr KS Redovisning av demokratiberedningens arbete KS 272 Dnr KS Information från barn- och utbildningsnämnden KS 273 Dnr KS Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg KS 274 Dnr KS Information från omsorgsnämnden KS 275 KS 276 KS 277 Dnr KS Ansökan om kommunal borgen för lån från Föreningen Folkets Park UPA i Skara för upprustning av parkens anläggningar inför kommande hundraårsjubileum Dnr KS Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning Dnr KS Remittering av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare KS 278 Redovisning av delegationsbeslut KS 279 Redovisning av meddelanden KS 280 Dnr KS Presidieförändringar i Skara kommuns utskott mm från den 1 januari

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) KS 281 Dnr KS Firmatecknare för Skara kommun KS 282 Dnr KS Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelse för Sol i Väst Installation av solceller... 30

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) KS 263 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Nordström som justerare av protokollet för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) KS 264 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagens föredragningslista med följande ändringar: Två nya ärenden har kommit till kommunstyrelsen för att beslutas på dagens sammanträde: - Firmatecknare för Skara kommun - Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelsen för Sol i Väst- installation av solceller Ärende 11 Information från barn- och utbildningsnämnden och ärende 12 Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, byter plats med ärende 10 Information från omsorgsnämnden. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) KS 265 Kommundirektören informerar Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets verksamhetsområde. Ulrika informerar bland annat om: - rekrytering av kultur- och fritidschef - överklagande av kommunfullmäktiges beslut om budget och skolinvestering - Strukturbild Skaraborg - möte med Samverkan Väst

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) KS 266 Information från Skaraborgs kommunalförbund Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Nordström informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella ärenden från Skaraborgs kommunalförbund. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid kompletterar med information.

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) KS 267 Dnr KS Information om Varnhemsprojektet Vd för Näringsrådhuset AB Christer Johansson och turistchef Marie Wennerholm informerar om Varnhemsprojektet. De berättar bland annat om den skyddande överbyggnad som är planerad över kyrkoruinen i Varnhem.

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) KS 268 Dnr KS Inköp av mark Skara Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2:1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2:11. Mark och exploateringsingenjör Richard Sånnek bemyndigas slutföra affären och därvid underteckna erforderliga handlingar, samt ansöka om lantmäteriförrättning. Sammanfattning av ärendet I samband med planeringen av det nya bostadsområdet Sörskogen har kommunen sett över förvärv av marken mellan det nya området och E20. Markområdet omfattar ca m 2 och är i den framtida planeringen tänkt att användas som ytterligare mark för bostadsbyggnation. Vid sammanträde i SBN gavs dåvarande Stadsarkitekt i uppdrag att slutföra förvärv av fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu slutfört förhandlingarna med de nuvarande ägarna till en föreslagen köpeskilling om 2,1 mkr respektive 30 tkr. Värdet på marken är avstämt med auktoriserad värderingsfirma. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse den 2 december 2013 Paragrafen ska skickas till Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånnek Leif Nordh Samhällsbyggnadskontoret

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) KS 269 Dnr KS Trafikföreskrift bärighetsklass Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skara kommun föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 trafikförordningen (1998:1276). Följande vägar i Skara ska tillhöra bärighetsklass l - Skaraborgsgatan mellan väg 184 och Smedstorpsgatan, - Smedstorpsgatan, - Munkatorpsgatan, - Hospitalsgatan, - Afsengatan, - Katrinebergsgatan, - Ängatorpsgatan, - Björkelundsgatan, - Axvallagatan, -Erik Järnåkers gata, - Vallgatan mellan Afzeliigatan och Vallgatan, - Simmatorpsgatan och - Kampetorpsgatan. Denna författning träder i kraft Sammanfattning av ärendet I sammanställning av allmänna vägar har gator inom detaljplan där kommunen är väghållare felaktigt redovisats som allmänna vägar trots att de upplåtits till allmänt begagnande som gata enligt plan- och bygglagen. Jämför väglagen (1971 :948) l. På allmänna vägar tillåts utan särskilt beslut fordon enigt bärighetsklass (BK) l och på kommunala gator fordon enligt BK 2. BK l innebär att tyngre fordonståg tillåts än BK 2. Det är rimligt att tung trafik får köra till industriområden.

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) KS 269, forts. Beslutsunderlag Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 25 november 2013 Paragrafen ska skickas till Trafikingenjör Bo Hermansson Länsstyrelsen Utförarstyrelsen

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) KS 270 Dnr KS Folkhälsostrategi Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Folkhälsostrategi för Skara kommun , med ett tillägg av en ny indikator under rubriken Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor Andelen 6-åringar med karies. Förslag till beslut på sammanträdet Gunilla Druve Jansson (C) yrkar på ett tillägg av en ny indikator under rubriken Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor - Andelen 6-åringar med karies. Sammanfattning av ärendet Folkhälsorådet har tagit fram en Folkhälsostrategi för Skara kommun. Folkhälsostrategins syfte är att ange inriktningen på folkhälsoarbetet i Skara kommun och samla arbetet kring prioriterade områden. Målen i strategin ska brytas ned i styrdokument på nämnds nivå i målformuleringar och indikatorer. Folkhälsostrategin har sin utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen och hälso- och sjukvårdsnämndernas mål för folkhälsoarbetet Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Mål för folkhälsoarbetet i Skara kommun - Öka förutsättningarna för en minskad konsumtion av tobak, alkohol, droger samt minskat spelberoende - Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor - Öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar - Öka förutsättningarna för hälsofrämjande miljöer och produkter Folkhälsoarbetet följs upp i det årliga välfärdsbokslutet och i kommunens årsredovisning.

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) KS 270, forts. Beslutsunderlag Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse den 10 december 2013 Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige

16 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) KS 271 Dnr KS Redovisning av demokratiberedningens arbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera demokratiberedningens redovisning till partigrupperna och till kommundirektören. Remissvar ska inlämnas till kommunstyrelsen senast den 28 februari Sammanfattning av ärendet Demokratiberedningens ordförande Lars Berg redovisar demokratiberedningens arbete. Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2013, KS 10, att Demokratiberedningen skulle återuppta sitt arbete med uppdrag att se över den politiska organisationen i Skara kommun och lämna ett förslag till ny förtroendemannaorganisation samt arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Skara kommun för nästkommande mandatperiod Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Demokratiberedningen att lämna delrapport på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013 och den 9 oktober Slutligt förslag ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 december Beslutsunderlag Förslag på politisk organisation för Skara kommun, mandatperioden Arvodesreglemente 2014 med bilaga Paragrafen ska skickas till Partigrupperna Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) KS 272 Dnr KS Information från barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Ulla-Stina Millton ger en ekonomisk lägesrapport från barnoch utbildningsnämnden.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) KS 273 Dnr KS Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar på remissförslaget Utbildning Skaraborg och Avtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 27 september 2013 att förslaget till avtal och måldokument skulle ut på remiss till kommunerna. Bakgrunden till avtalet, är den gymnasieutredning som togs fram under 2012 och som, efter beslut i Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse, ligger till grund för måldokumentet. Kommunerna ska enligt avtalet samverka genom en målstyrningsmodell, där det finns framtagna mål att arbeta emot. Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska målen även vara styrande för respektive kommuns arbete. Samverkan mellan kommunerna regleras genom samverkansavtal som är bilagor till detta måldokument. För att beskriva vad samverkan avser att uppnå, beskriver avtalet en målstyrningsmodell. Denna målstyrningsmodell synliggör tre stycken mätbara mål som Utbildning Skaraborg har enats kring: 1. Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning 2. Höjd utbildningsnivå 3. Ökad kvalitet Varje mål inleds med två punkter som avser ett tillstånd när målet är nått. Därefter beskrivs målet utförligt. Till sist definieras hur målet ska mätas. Till samverkansavtalet knyts ett avtal som bilaga mellan gymnasieutbildningarna i Skaraborg; Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Avtalet ska börja gälla från 1 jan 2015.

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) KS 273, forts. Beslutsunderlag Måldokument Utbildning Skaraborg Bilaga 1. Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 2. Samverkansavtalet för vuxenutbildningen i Skaraborg Bilaga 3. Mellansjöavtalet Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 1. Antagningsorganisationen Bilaga 2. Samverkansavtalets årshjul Bilaga 3. Introduktionsprogrammen Bilaga 4. Information Paragrafen ska skickas till Skaraborgs kommunalförbund Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Ulla-Stina Millton

20 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) KS 274 Dnr KS Information från omsorgsnämnden Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt och controller Eva Sandahl ger en ekonomisk lägesrapport från omsorgsnämnden.

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) KS 275 Dnr KS Ansökan om kommunal borgen för lån från Föreningen Folkets Park UPA i Skara för upprustning av parkens anläggningar inför kommande hundraårsjubileum Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå borgensansökan på SEK för upprustning av Folkets Park UPA. Sammanfattning av ärendet Föreningen folkets hus UPA i Skara har inkommit med en ansökan om att erhålla en kommunal borgen på ett lån om kronor för att iordningställa parken i ett bättre skick inför 2014 års hundraårsjubileum. Föreningen avser med upprustningen bland annat att upprusta/snygga till utomhusscen, lekpark samt diverse måleriarbeten. Föreningen anser att upprustningen och jubileumsfirande kan stärka föreningen och ge positiva effekter på medlemsantal framöver. Skara kommun har under 2013 beslutat om ett bidrag på kronor för omläggning av ny golvmatta inomhus. Därav har kommunen erhållit lokalmöjligheter för dansverksamhet. Föreningens intäktssida kommer framförallt från den dansverksamhet som bedrivs i lokalerna. Skara kommun är sedan tidigare borgensman till ett av föreningens lån som uppgår till tkr. För en mycket kortfattad beskrivning av föreningens verksamhetsområde se sid 3 i årsredovisningen. Beslutsunderlag Borgensansökan från Föreningen folkets hus UPA i Skara Föreningens årsredovisning 2012

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (30) KS 275, forts. Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30) KS 276 Dnr KS Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelen beslutar att ställa sig bakom uppföljningen samt övergripande prioriteringar för , i avsikt att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet och med förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen uppmanar trafiksamordnare Sven-Olof Östberg att i dialog med Västtrafik bevaka Mjuka linjens framtid och dess sträckning i Skara samt busstrafik till Skara Sommarland under säsong ur perspektivet arbetspendling och besöksnäringsutveckling. Sammanfattning av ärendet Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Yttrandena från kommunerna kommer att sammanställas och lyftas i kollektivtrafiknämnden den 31 januari och därefter kommuniceras till kollektivtrafikråden parallellt med att Västtrafiks trafikplan för 2015 konkretiseras. Detta är omvänd ordning mot ordinarie process i råden, men görs för att passa rådens mötestider. Remissvar ska vara kollektivtrafiksekretariatet tillhanda senast 17 januari Beslutsunderlag Trafiksamordnare Sven-Olof Östbergs tjänsteskrivelse den 28 november 2013 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland årlig avstämning 2013 Paragrafen ska skickas till Kollektivtrafiksekretariatet Västra Götalandsregionen Kommundirektör Ulrika Strandroth-Frid Kommunutvecklare Malin Tell Trafiksamordnare Sven-Olof Östberg

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) KS 277 Dnr KS Remittering av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remitterar motionen till trafikingenjör Bo Hermansson och till kommunledningskontoret. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2013 om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare. Sverigedemokraterna yrkar att: - Skara kommun som i ett led för att öka trafiksäkerheten delar ut gratis reflexer till alla invånarna i Skara kommun. - Skara kommun på strategiskt olycksutsatta övergångsställen investerar i trafiksäkerheten genom att sätta upp blinkande "Herr Gårman" -skyltar eller motsvarande säkerhetssystem. Beslutsunderlag Motion från Sverigedemokraterna, inkommen till kansliet den 18 november Paragrafen ska skickas till Trafikingenjör Bo Hermansson Kommunledningskontoret

25 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30) KS 278 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut perioden Beslutsunderlag Redovisning av delegationsbeslut

26

27 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30) KS 279 Redovisning av meddelanden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden perioden Beslutsunderlag Redovisning av meddelanden

28

29

30 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30) KS 280 Dnr KS Presidieförändringar i Skara kommuns utskott mm från den 1 januari 2014 Kommunstyrelsens beslut Beredningsutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Vice ordförande Fredrik Nordström (S) Charlotte Nordström (M) Personalutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Leif Brohede (KD) Håkan Ehn (S) Vice ordförande Håkan Ehn (S) Leif Brohede (KD) Serviceutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Sven-Olof Ask (M) Jessica Bredenberg (S) Vice ordförande Jessica Bredenberg (S) Sven-Olof Ask (M) MEGA Nuvarande /avgående Nyval Ledamot Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Ersättare Fredrik Nordström (S) Charlotte Nordström (M) Dessa väljs vid nästa årsmöte. Vänortssamarbete Nuvarande/avgående Nyval Ledamot Jan-Olof Bohlin (M) Barbro Hassel (S) Ledamot Lars Johansson (S) Dan Åberg (M) Kollektivtrafikrådet Nuvarande/avgående Nyval Ombud (ordinarie) Gunilla Druve Jansson (C) Fredrik Nordström (S) Ombud (ersättare) Fredrik Nordström (S) Gunilla Druve Jansson (C) Kommuninvest Nuvarande/avgående Nyval Ombud Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Ombud Håkan Ehn (S) Charlotte Nordström (M) Styrgrupp 7-9skola Utökning av ledamot Karl-Gustav Bynke (FP) Utförarstyrelsens ordförande Skaraborgs föreningsarkiv Nuvarande Nyval Ombud Uno Bohman (M) Laila Skantz (S) Ombud ersättare Laila Skantz (S) Uno Bohman (M)

31 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) KS 280, forts. Sammanfattning av ärendet Med anledning av att alliansen lämnar ordförandeposterna i nämnder, styrelser och bolag mm behöver dessa poster väljas om. Poster som tillhör en funktion och inte behöver väljas är Miljö- och Planrådet samt Folkhälsorådet. Beslutsunderlag Avsägelse från Charlotte Nordström (M) den 16 december 2013 Avsägelse från Fredrik Nordström (S) den 16 december 2013 Avsägelse från Jessica Bredenberg (S) den 12 december 2013 Avsägelse från Håkan Ehn (S) den 10 december 2013 Avsägelse från Leif Brohede (KD) den 4 december 2013 Avsägelse från Sven-Olof Ask (M) den 2 december 2013 Paragrafen ska skickas till Beredningsutskottet Personalutskottet Serviceutskottet MEGA Kollektivtrafikrådet Kommuninvest ekonomisk förening Skaraborgs föreningsarkiv Charlotte Nordström Gunilla Druve Jansson Jan-Olof Bohlin Dan Åberg Fredrik Nordström Jessica Bredenberg Håkan Ehn Barbro Hassel Lars Johansson Leif Brohede Sven-Olof Ask Löneenheten i Götene

32 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30) KS 281 Dnr KS Firmatecknare för Skara kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare för Skara kommun fr.o.m. den l januari 2014 utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström, eller vid hans förfall kommunstyrelsens förste vice ordförande Håkan Ehn, tillsammans med kommundirektör Ulrika Strandroth Frid eller vid hennes förfall ekonomichef Sören Andersson eller kommunjurist Mikael Hätting. Fr.o.m. den l januari 2014 upphör Charlotte Nordströms uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och rätten att vara firmatecknare för Skara kommun. Tillika upphör Gunilla Druve Janssons uppdrag som l:e vice ordförande och därmed rätten att teckna kommunens firma. Sammanfattning av ärendet Den 16 december 2013 har kommunfullmäktige i Skara kommun valt ett nytt presidie i kommunstyrelsen för Skara kommun. Charlotte Nordström och Gunilla Druve Jansson avgår från sin poster som ordförande resp. l:e vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den l januari Tillträdande ordförande och l:e vice ordförande blir från och med den l januari 2014 Fredrik Nordström och Håkan Ehn. Beslutsunderlag Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse den 17 december 2013 Paragrafen ska skickas till Ekonomiavdelningen Fredrik Nordström Håkan Ehn Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Ekonomichef Sören Andersson Kommunjurist/kanslichef Mikael Hätting

33 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (30) KS 282 Dnr KS Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelse för Sol i Väst Installation av solceller Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avstå från deltagande i överenskommelsen för Sol i Väst Installation av solceller inom Västra Götalandsregionens klimatstrategi Smart Energi. Sammanfattning av ärendet Vd för Skara Energi AB, Magnus Jacobsson, har kommit in med en skrivelse till kommunstyrelsen den 16 december 2013 om att Skara Energi AB för närvarande inte har möjlighet att medverka i projektet Sol i Väst, men att de är positiva till att Skara kommun satsar på solceller. Beslutsunderlag Skrivelse från vd för Skara Energi AB, Magnus Jacobsson, den 16 december 2013 Paragrafen ska skickas till Skara Energi AB Samhällsbyggnadskontoret Förvaltningschef Anders Kyrkander Kommunekolog Karin Bovin

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M)

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, klockan 08:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus

Läs mer

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S) ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Helleberg (S) Laila Skantz

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolan, kl. 08:30-21:45 Ajournering: Innan p.9 20:10-20:20 och under p. 10 21:30-21:35 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Justerare Ulrika Strandroth

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:40 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 Beslutande: Övriga närvarande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Fika kl. 09:50-10:05 Ajournering inför beslut kl. 13:45-14:10

Fika kl. 09:50-10:05 Ajournering inför beslut kl. 13:45-14:10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid: Onsdag den 8 oktober 2014 Kl. 08:30-14:30 Fika kl. 09:50-10:05 Ajournering inför beslut kl. 13:45-14:10 Beslutande: Ersättare: Fredrik Nordström (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:50 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Sida 1(33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-10-28. Kommunstyrelsen. Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl.

Sida 1(33) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-10-28. Kommunstyrelsen. Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 1(33) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-14:20 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) vice ordförande Elisabet Stålarm (M) andre vice ordförande Ulla Hellberg

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Fika kl. 9:40 10:00 Ajournering inför beslut 11:45-11:55

Fika kl. 9:40 10:00 Ajournering inför beslut 11:45-11:55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid: Onsdagen den 26 november 2014 Kl. 08:30-12:10 Fika kl. 9:40 10:00 Ajournering inför beslut 11:45-11:55 Beslutande: Fredrik Nordström (S) ordförande Håkan Ehn

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Fika kl. 09:30-09:50 Ajournering inför beslut kl. 11:40-11:50

Fika kl. 09:30-09:50 Ajournering inför beslut kl. 11:40-11:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Onsdagen den 3 september 2014 Kl. 08:30-12:00 Fika kl. 09:30-09:50 Ajournering inför beslut kl. 11:40-11:50 Beslutande: Ersättare: Fredrik Nordström (S), ordförande

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolans aula, kl. 18:30-18:50 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen. kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering inför beslut) Lunch 12:00-13:00

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen. kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering inför beslut) Lunch 12:00-13:00 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunstyrelsen Plats: Onsdagen den 6 april 2016 Rådhussalen, Rådhuset Tid: kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Bildhuggaren kl 14.00-15.20, Tibro kommun Rolf Eriksson, ordförande, Socialdemokraterna Peter Lindroth, Socialdemokraterna Alda Danial, Liberalerna Kjell Sjölund, Centerpartiet Marie

Läs mer

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), kl 13.30 14.35 19 del av 22, kl 15.05 16.30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius Alm (FP) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius Alm (FP) Thomas Karlsson (M) Lars Berg (C) Suzanne Johansson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-15:00 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) vice ordförande Elisabet Stålarm (M) andra vice ordförande Sebastian Clausson

Läs mer

Separat protokoll kl

Separat protokoll kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Separat protokoll kl 14.45 14.50 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Sven-Olof Ask (M), ordförande Ove Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Djäkneskolans aula, 18:30-20:00 Beslutande: Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun 1(8) Plats och tid Presidierummet, Centrumhuset Götene 12 oktober 2015 klockan 10.00-11.30 Beslutande Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande , 324 Fredrik Hansson (C), vice ordförande , 324, ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande , 324 Fredrik Hansson (C), vice ordförande , 324, ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 14.55 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande 305 321, 324 Fredrik Hansson (C), vice

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00-11.15 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2009-09-08 1-15 Plats och Tid Stadshuset 13:30-15:25 Beslutande Kurt Svensson (C) Kjell Kaså (C) Anne Sörqvist (C) Thomas Fridlund (C) Ulla-Britt Johansson (C) Christer Törnell (KD) Gustav Wennberg (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.05 16.00 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10-12 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer