Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabet Stålarm (M) Gunilla Druve Jansson (C) Karl-Gustav Bynke (FP) Leif Brohede (KD) Fredrik Nordström (S) Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus Gunnarsson (MP) Ersättare: Lars Berg (C), Anita Afzelius Alm (FP) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S), från och med 268 Martin Johansson (V)

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (30) Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Linda Mattila, kommunsekreterare Christer Johansson, vd för Näringsrådhuset AB, 267 Marie Wennerholm, turistchef, 267 Malin Tell, kommunutvecklare, 267 Richard Sånnek, mark- och exploateringsingenjör, 268 Bo Hermansson, trafikingenjör, 269 Karin Skagelin, folkhälsoplanerare, 270 Lars Berg, demokratiberedningens ordförande, 271 Kjell-Ove Karlsson, personalchef, 271 Mikael Hätting, kommunjurist/kanslichef, 271 Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn- och utbildning, Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgen, 274 Eva Sandahl, controller, 274 Erik Kvarndal, omsorgsnämndens ordförande, 274 Agnetha Johansson-Ståhlman, kvalitetscontroller, 275 Sven-Olof Östberg, trafiksamordnare, 276 Anders Kyrkander, förvaltningschef samhällsbyggnad, 282

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) Justering : Fredrik Nordström (S) Plats och tid: Kommunledningskontoret den 20 december 2013 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Linda Mattila Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsen : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linda Mattila

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (30) Innehållsförteckning KS 263 Val av protokolljusterare... 6 KS 264 Godkännande av dagordning... 7 KS 265 Kommundirektören informerar... 8 KS 266 Information från Skaraborgs kommunalförbund... 9 KS 267 Dnr KS Information om Varnhemsprojektet KS 268 Dnr KS Inköp av mark Skara Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2: KS 269 Dnr KS Trafikföreskrift bärighetsklass KS 270 Dnr KS Folkhälsostrategi KS 271 Dnr KS Redovisning av demokratiberedningens arbete KS 272 Dnr KS Information från barn- och utbildningsnämnden KS 273 Dnr KS Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg KS 274 Dnr KS Information från omsorgsnämnden KS 275 KS 276 KS 277 Dnr KS Ansökan om kommunal borgen för lån från Föreningen Folkets Park UPA i Skara för upprustning av parkens anläggningar inför kommande hundraårsjubileum Dnr KS Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning Dnr KS Remittering av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare KS 278 Redovisning av delegationsbeslut KS 279 Redovisning av meddelanden KS 280 Dnr KS Presidieförändringar i Skara kommuns utskott mm från den 1 januari

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) KS 281 Dnr KS Firmatecknare för Skara kommun KS 282 Dnr KS Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelse för Sol i Väst Installation av solceller... 30

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) KS 263 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Fredrik Nordström som justerare av protokollet för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (30) KS 264 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagens föredragningslista med följande ändringar: Två nya ärenden har kommit till kommunstyrelsen för att beslutas på dagens sammanträde: - Firmatecknare för Skara kommun - Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelsen för Sol i Väst- installation av solceller Ärende 11 Information från barn- och utbildningsnämnden och ärende 12 Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg, byter plats med ärende 10 Information från omsorgsnämnden. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ska godkänna dagordning för dagens sammanträde.

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) KS 265 Kommundirektören informerar Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets verksamhetsområde. Ulrika informerar bland annat om: - rekrytering av kultur- och fritidschef - överklagande av kommunfullmäktiges beslut om budget och skolinvestering - Strukturbild Skaraborg - möte med Samverkan Väst

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (30) KS 266 Information från Skaraborgs kommunalförbund Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Nordström informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella ärenden från Skaraborgs kommunalförbund. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid kompletterar med information.

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (30) KS 267 Dnr KS Information om Varnhemsprojektet Vd för Näringsrådhuset AB Christer Johansson och turistchef Marie Wennerholm informerar om Varnhemsprojektet. De berättar bland annat om den skyddande överbyggnad som är planerad över kyrkoruinen i Varnhem.

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) KS 268 Dnr KS Inköp av mark Skara Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2:1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fastigheten Sörskogen 2:1 och Sörskogen 2:11. Mark och exploateringsingenjör Richard Sånnek bemyndigas slutföra affären och därvid underteckna erforderliga handlingar, samt ansöka om lantmäteriförrättning. Sammanfattning av ärendet I samband med planeringen av det nya bostadsområdet Sörskogen har kommunen sett över förvärv av marken mellan det nya området och E20. Markområdet omfattar ca m 2 och är i den framtida planeringen tänkt att användas som ytterligare mark för bostadsbyggnation. Vid sammanträde i SBN gavs dåvarande Stadsarkitekt i uppdrag att slutföra förvärv av fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu slutfört förhandlingarna med de nuvarande ägarna till en föreslagen köpeskilling om 2,1 mkr respektive 30 tkr. Värdet på marken är avstämt med auktoriserad värderingsfirma. Beslutsunderlag Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånneks tjänsteskrivelse den 2 december 2013 Paragrafen ska skickas till Mark- och exploateringsingenjör Richard Sånnek Leif Nordh Samhällsbyggnadskontoret

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (30) KS 269 Dnr KS Trafikföreskrift bärighetsklass Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skara kommun föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 trafikförordningen (1998:1276). Följande vägar i Skara ska tillhöra bärighetsklass l - Skaraborgsgatan mellan väg 184 och Smedstorpsgatan, - Smedstorpsgatan, - Munkatorpsgatan, - Hospitalsgatan, - Afsengatan, - Katrinebergsgatan, - Ängatorpsgatan, - Björkelundsgatan, - Axvallagatan, -Erik Järnåkers gata, - Vallgatan mellan Afzeliigatan och Vallgatan, - Simmatorpsgatan och - Kampetorpsgatan. Denna författning träder i kraft Sammanfattning av ärendet I sammanställning av allmänna vägar har gator inom detaljplan där kommunen är väghållare felaktigt redovisats som allmänna vägar trots att de upplåtits till allmänt begagnande som gata enligt plan- och bygglagen. Jämför väglagen (1971 :948) l. På allmänna vägar tillåts utan särskilt beslut fordon enigt bärighetsklass (BK) l och på kommunala gator fordon enligt BK 2. BK l innebär att tyngre fordonståg tillåts än BK 2. Det är rimligt att tung trafik får köra till industriområden.

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (30) KS 269, forts. Beslutsunderlag Trafikingenjör Bo Hermanssons tjänsteskrivelse den 25 november 2013 Paragrafen ska skickas till Trafikingenjör Bo Hermansson Länsstyrelsen Utförarstyrelsen

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (30) KS 270 Dnr KS Folkhälsostrategi Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Folkhälsostrategi för Skara kommun , med ett tillägg av en ny indikator under rubriken Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor Andelen 6-åringar med karies. Förslag till beslut på sammanträdet Gunilla Druve Jansson (C) yrkar på ett tillägg av en ny indikator under rubriken Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor - Andelen 6-åringar med karies. Sammanfattning av ärendet Folkhälsorådet har tagit fram en Folkhälsostrategi för Skara kommun. Folkhälsostrategins syfte är att ange inriktningen på folkhälsoarbetet i Skara kommun och samla arbetet kring prioriterade områden. Målen i strategin ska brytas ned i styrdokument på nämnds nivå i målformuleringar och indikatorer. Folkhälsostrategin har sin utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen och hälso- och sjukvårdsnämndernas mål för folkhälsoarbetet Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år Mål för folkhälsoarbetet i Skara kommun - Öka förutsättningarna för en minskad konsumtion av tobak, alkohol, droger samt minskat spelberoende - Öka förutsättningarna för fysisk aktivitet och goda matvanor - Öka förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar - Öka förutsättningarna för hälsofrämjande miljöer och produkter Folkhälsoarbetet följs upp i det årliga välfärdsbokslutet och i kommunens årsredovisning.

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) KS 270, forts. Beslutsunderlag Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse den 10 december 2013 Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige

16 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (30) KS 271 Dnr KS Redovisning av demokratiberedningens arbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera demokratiberedningens redovisning till partigrupperna och till kommundirektören. Remissvar ska inlämnas till kommunstyrelsen senast den 28 februari Sammanfattning av ärendet Demokratiberedningens ordförande Lars Berg redovisar demokratiberedningens arbete. Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2013, KS 10, att Demokratiberedningen skulle återuppta sitt arbete med uppdrag att se över den politiska organisationen i Skara kommun och lämna ett förslag till ny förtroendemannaorganisation samt arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i Skara kommun för nästkommande mandatperiod Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Demokratiberedningen att lämna delrapport på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013 och den 9 oktober Slutligt förslag ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 december Beslutsunderlag Förslag på politisk organisation för Skara kommun, mandatperioden Arvodesreglemente 2014 med bilaga Paragrafen ska skickas till Partigrupperna Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) KS 272 Dnr KS Information från barn- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Ulla-Stina Millton ger en ekonomisk lägesrapport från barnoch utbildningsnämnden.

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (30) KS 273 Dnr KS Remissvar måldokument utbildning Skaraborg och samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar på remissförslaget Utbildning Skaraborg och Avtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 27 september 2013 att förslaget till avtal och måldokument skulle ut på remiss till kommunerna. Bakgrunden till avtalet, är den gymnasieutredning som togs fram under 2012 och som, efter beslut i Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse, ligger till grund för måldokumentet. Kommunerna ska enligt avtalet samverka genom en målstyrningsmodell, där det finns framtagna mål att arbeta emot. Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska målen även vara styrande för respektive kommuns arbete. Samverkan mellan kommunerna regleras genom samverkansavtal som är bilagor till detta måldokument. För att beskriva vad samverkan avser att uppnå, beskriver avtalet en målstyrningsmodell. Denna målstyrningsmodell synliggör tre stycken mätbara mål som Utbildning Skaraborg har enats kring: 1. Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning 2. Höjd utbildningsnivå 3. Ökad kvalitet Varje mål inleds med två punkter som avser ett tillstånd när målet är nått. Därefter beskrivs målet utförligt. Till sist definieras hur målet ska mätas. Till samverkansavtalet knyts ett avtal som bilaga mellan gymnasieutbildningarna i Skaraborg; Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Avtalet ska börja gälla från 1 jan 2015.

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (30) KS 273, forts. Beslutsunderlag Måldokument Utbildning Skaraborg Bilaga 1. Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 2. Samverkansavtalet för vuxenutbildningen i Skaraborg Bilaga 3. Mellansjöavtalet Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg Bilaga 1. Antagningsorganisationen Bilaga 2. Samverkansavtalets årshjul Bilaga 3. Introduktionsprogrammen Bilaga 4. Information Paragrafen ska skickas till Skaraborgs kommunalförbund Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Ulla-Stina Millton

20 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (30) KS 274 Dnr KS Information från omsorgsnämnden Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt och controller Eva Sandahl ger en ekonomisk lägesrapport från omsorgsnämnden.

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) KS 275 Dnr KS Ansökan om kommunal borgen för lån från Föreningen Folkets Park UPA i Skara för upprustning av parkens anläggningar inför kommande hundraårsjubileum Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå borgensansökan på SEK för upprustning av Folkets Park UPA. Sammanfattning av ärendet Föreningen folkets hus UPA i Skara har inkommit med en ansökan om att erhålla en kommunal borgen på ett lån om kronor för att iordningställa parken i ett bättre skick inför 2014 års hundraårsjubileum. Föreningen avser med upprustningen bland annat att upprusta/snygga till utomhusscen, lekpark samt diverse måleriarbeten. Föreningen anser att upprustningen och jubileumsfirande kan stärka föreningen och ge positiva effekter på medlemsantal framöver. Skara kommun har under 2013 beslutat om ett bidrag på kronor för omläggning av ny golvmatta inomhus. Därav har kommunen erhållit lokalmöjligheter för dansverksamhet. Föreningens intäktssida kommer framförallt från den dansverksamhet som bedrivs i lokalerna. Skara kommun är sedan tidigare borgensman till ett av föreningens lån som uppgår till tkr. För en mycket kortfattad beskrivning av föreningens verksamhetsområde se sid 3 i årsredovisningen. Beslutsunderlag Borgensansökan från Föreningen folkets hus UPA i Skara Föreningens årsredovisning 2012

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (30) KS 275, forts. Paragrafen ska skickas till Kommunfullmäktige

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (30) KS 276 Dnr KS Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 årlig avstämning 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelen beslutar att ställa sig bakom uppföljningen samt övergripande prioriteringar för , i avsikt att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet och med förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelsen. Kommunstyrelsen uppmanar trafiksamordnare Sven-Olof Östberg att i dialog med Västtrafik bevaka Mjuka linjens framtid och dess sträckning i Skara samt busstrafik till Skara Sommarland under säsong ur perspektivet arbetspendling och besöksnäringsutveckling. Sammanfattning av ärendet Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Yttrandena från kommunerna kommer att sammanställas och lyftas i kollektivtrafiknämnden den 31 januari och därefter kommuniceras till kollektivtrafikråden parallellt med att Västtrafiks trafikplan för 2015 konkretiseras. Detta är omvänd ordning mot ordinarie process i råden, men görs för att passa rådens mötestider. Remissvar ska vara kollektivtrafiksekretariatet tillhanda senast 17 januari Beslutsunderlag Trafiksamordnare Sven-Olof Östbergs tjänsteskrivelse den 28 november 2013 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland årlig avstämning 2013 Paragrafen ska skickas till Kollektivtrafiksekretariatet Västra Götalandsregionen Kommundirektör Ulrika Strandroth-Frid Kommunutvecklare Malin Tell Trafiksamordnare Sven-Olof Östberg

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) KS 277 Dnr KS Remittering av motion om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remitterar motionen till trafikingenjör Bo Hermansson och till kommunledningskontoret. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 18 november 2013 om översyn av trafiksäkerheten i Skara kommun och utdelning av reflexer till alla Skaras medborgare. Sverigedemokraterna yrkar att: - Skara kommun som i ett led för att öka trafiksäkerheten delar ut gratis reflexer till alla invånarna i Skara kommun. - Skara kommun på strategiskt olycksutsatta övergångsställen investerar i trafiksäkerheten genom att sätta upp blinkande "Herr Gårman" -skyltar eller motsvarande säkerhetssystem. Beslutsunderlag Motion från Sverigedemokraterna, inkommen till kansliet den 18 november Paragrafen ska skickas till Trafikingenjör Bo Hermansson Kommunledningskontoret

25 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30) KS 278 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut perioden Beslutsunderlag Redovisning av delegationsbeslut

26

27 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (30) KS 279 Redovisning av meddelanden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden perioden Beslutsunderlag Redovisning av meddelanden

28

29

30 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (30) KS 280 Dnr KS Presidieförändringar i Skara kommuns utskott mm från den 1 januari 2014 Kommunstyrelsens beslut Beredningsutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Vice ordförande Fredrik Nordström (S) Charlotte Nordström (M) Personalutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Leif Brohede (KD) Håkan Ehn (S) Vice ordförande Håkan Ehn (S) Leif Brohede (KD) Serviceutskottet Nuvarande/avgående Nyval Ordförande Sven-Olof Ask (M) Jessica Bredenberg (S) Vice ordförande Jessica Bredenberg (S) Sven-Olof Ask (M) MEGA Nuvarande /avgående Nyval Ledamot Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Ersättare Fredrik Nordström (S) Charlotte Nordström (M) Dessa väljs vid nästa årsmöte. Vänortssamarbete Nuvarande/avgående Nyval Ledamot Jan-Olof Bohlin (M) Barbro Hassel (S) Ledamot Lars Johansson (S) Dan Åberg (M) Kollektivtrafikrådet Nuvarande/avgående Nyval Ombud (ordinarie) Gunilla Druve Jansson (C) Fredrik Nordström (S) Ombud (ersättare) Fredrik Nordström (S) Gunilla Druve Jansson (C) Kommuninvest Nuvarande/avgående Nyval Ombud Charlotte Nordström (M) Fredrik Nordström (S) Ombud Håkan Ehn (S) Charlotte Nordström (M) Styrgrupp 7-9skola Utökning av ledamot Karl-Gustav Bynke (FP) Utförarstyrelsens ordförande Skaraborgs föreningsarkiv Nuvarande Nyval Ombud Uno Bohman (M) Laila Skantz (S) Ombud ersättare Laila Skantz (S) Uno Bohman (M)

31 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) KS 280, forts. Sammanfattning av ärendet Med anledning av att alliansen lämnar ordförandeposterna i nämnder, styrelser och bolag mm behöver dessa poster väljas om. Poster som tillhör en funktion och inte behöver väljas är Miljö- och Planrådet samt Folkhälsorådet. Beslutsunderlag Avsägelse från Charlotte Nordström (M) den 16 december 2013 Avsägelse från Fredrik Nordström (S) den 16 december 2013 Avsägelse från Jessica Bredenberg (S) den 12 december 2013 Avsägelse från Håkan Ehn (S) den 10 december 2013 Avsägelse från Leif Brohede (KD) den 4 december 2013 Avsägelse från Sven-Olof Ask (M) den 2 december 2013 Paragrafen ska skickas till Beredningsutskottet Personalutskottet Serviceutskottet MEGA Kollektivtrafikrådet Kommuninvest ekonomisk förening Skaraborgs föreningsarkiv Charlotte Nordström Gunilla Druve Jansson Jan-Olof Bohlin Dan Åberg Fredrik Nordström Jessica Bredenberg Håkan Ehn Barbro Hassel Lars Johansson Leif Brohede Sven-Olof Ask Löneenheten i Götene

32 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (30) KS 281 Dnr KS Firmatecknare för Skara kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att till firmatecknare för Skara kommun fr.o.m. den l januari 2014 utse kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström, eller vid hans förfall kommunstyrelsens förste vice ordförande Håkan Ehn, tillsammans med kommundirektör Ulrika Strandroth Frid eller vid hennes förfall ekonomichef Sören Andersson eller kommunjurist Mikael Hätting. Fr.o.m. den l januari 2014 upphör Charlotte Nordströms uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och rätten att vara firmatecknare för Skara kommun. Tillika upphör Gunilla Druve Janssons uppdrag som l:e vice ordförande och därmed rätten att teckna kommunens firma. Sammanfattning av ärendet Den 16 december 2013 har kommunfullmäktige i Skara kommun valt ett nytt presidie i kommunstyrelsen för Skara kommun. Charlotte Nordström och Gunilla Druve Jansson avgår från sin poster som ordförande resp. l:e vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den l januari Tillträdande ordförande och l:e vice ordförande blir från och med den l januari 2014 Fredrik Nordström och Håkan Ehn. Beslutsunderlag Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse den 17 december 2013 Paragrafen ska skickas till Ekonomiavdelningen Fredrik Nordström Håkan Ehn Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Ekonomichef Sören Andersson Kommunjurist/kanslichef Mikael Hätting

33 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (30) KS 282 Dnr KS Skrivelse från Skara Energi AB om deltagande i överenskommelse för Sol i Väst Installation av solceller Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avstå från deltagande i överenskommelsen för Sol i Väst Installation av solceller inom Västra Götalandsregionens klimatstrategi Smart Energi. Sammanfattning av ärendet Vd för Skara Energi AB, Magnus Jacobsson, har kommit in med en skrivelse till kommunstyrelsen den 16 december 2013 om att Skara Energi AB för närvarande inte har möjlighet att medverka i projektet Sol i Väst, men att de är positiva till att Skara kommun satsar på solceller. Beslutsunderlag Skrivelse från vd för Skara Energi AB, Magnus Jacobsson, den 16 december 2013 Paragrafen ska skickas till Skara Energi AB Samhällsbyggnadskontoret Förvaltningschef Anders Kyrkander Kommunekolog Karin Bovin

Fika kl. 09:50-10:05 Ajournering inför beslut kl. 13:45-14:10

Fika kl. 09:50-10:05 Ajournering inför beslut kl. 13:45-14:10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid: Onsdag den 8 oktober 2014 Kl. 08:30-14:30 Fika kl. 09:50-10:05 Ajournering inför beslut kl. 13:45-14:10 Beslutande: Ersättare: Fredrik Nordström (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare

Räddningsnämnden. Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tommy Hovbjer, brandman, 31 Ritha Selmosson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl 13.30 16.30 Beslutande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), kl 13.30 14.35 19 del av 22, kl 15.05 16.30

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Sekreterare: Paragrafer: 279-294 Mikael Petersson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-10-23 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14:00-15:20 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, klockan 10.00 11.45 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes Brandén (MP) Rickard Lindh

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer