Konfidentiellt. Företagsobligation Health II. Memorandum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konfidentiellt. Företagsobligation Health II. Memorandum"

Transkript

1 Konfidentiellt Företagsobligation Health II Memorandum

2 Företagsobligation Health II Konfidentiellt 2(6) INFORMATIONEN I DETTA MEMORANDUM ÄR KONFIDENTIELL OCH ENBART ÄGNAD FÖR DEN PERSON TILL VILKET DEN TILLSÄNTS. DETTA MEMORANDUM FÅR INTE DISTRIBUERAS TILL ALLMÄNHETEN. Detta memorandum är inte ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och har därför inte varit föremål för granskning av Finansinspektionen. Memorandumet är inte reviderat av Bolagets revisor. I Memorandumet inkluderas uttalanden om framtidsutsikter vilka är upprättade av Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information angående framåtriktade antaganden utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden och är därmed förenade med osäkerhet. Uttryck som orden förväntas, antas, bör, bedöms och liknande uttryck används för att indikera att informationen är att beakta som uppskattningar och prognoser. Uppskattningarna och prognoserna är gjorda på grundval av uppgifter som innehåller såväl kända som okända risker och osäkerheter. Någon försäkran av att lämnade uppskattningar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Med anledning av detta rekommenderas investerare att självständigt göra en utvärdering av Bolagets utveckling inför sin investering med detta Memorandum som grund. Bolaget åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det skulle föranledas av ny information, framtida händelser eller av annan anledning. Se vidare i avsnittet Riskfaktorer. Erbjudandet riktar sig inte till investerare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospektregistrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga obligationer utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga obligationer utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Varken Memorandumet eller någon annan erbjudandedokumentation får distribueras i eller till något land där sådan distribution, eller erbjudandet, skulle kräva ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist i anledning av innehållet i detta informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Definitioner Dessa definitioner avser all text i detta memorandum, inklusive avsnittet Villkor och anvisningar. Bankdag Dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag. Emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB (org.nr ). Euroclear Euroclear Sweden AB (org.nr ). Fordringshavare Den som är antecknad på VP-konto som innehavare av Företagsobligation Health II eller som i annat fall är berättigad att ta emot betalning för Företagsobligation Health II. Företagsobligation Health II eller Obligation Den obligation som erbjuds i detta memorandum. Med obligation avses ensidig skuldförbindelse som utgivits av Bolaget i enlighet med detta memorandum och som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Hälsorutan Norden AB eller Bolaget Hälsorutan Norden AB, org.nr ISIN-kod SE Kontoförande Institut Bank eller annan som medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto. Lånedatum Den 30 december 2011 eller den senare dag som styrelsen bestämmer den dag från vilken Ränta skall börja löpa. Lösendag Den dag som Hälsorutan Norden AB s styrelse har meddelat Fordrings havare att Obligation skall lösas in i förtid enligt punkt 12 i Villkor och anvisningar. Nominellt Belopp Det belopp med vilken Företagsobligation Health II skall återbetalas på förfallodagen. Ränta eller Räntesats 11 % per år beräknat på 360/360-dagars basis. Ränteförfallodagar Ränteförfallodagarna är som följer: dock att om någon sådan dag inte är Bankdag, skall Ränteförfallodag anses vara närmast påföljande Bankdag. SEK Svenska kronor. Säkerhet Säkerhet för återbetalningen av Obligationen ställs i form av borgensåtaganden så som för egen skuld från Anders Uddén och dennes bolag Handinter Kappa AG upp till 40 miljoner SEK. Teckningssedel Den anmälan om teckning som återfinns i detta memorandum. VP-konto Värdepapperskonto (avstämningskonto enligt lag (1998:1479) om konto föring av finansiella instrument) där respektive Fordringshavares innehav av Företagsobligation Health II är registrerat. Återbetalningsdag

3 Företagsobligation Health II Konfidentiellt 3(6) Företagsobligation Health II Namn: Profil: Emittent: Hemvist: Emissionsvolym: Nominellt belopp: Valuta: Minsta teckning: Central värdepappersförvaltare: ISIN-kod: Emissionsinstitut: Löptid: Kupongränta: Förtida stängningar: Emittentens rätt till förtida lösen: Säkerhet: Marknadsplats: Företagsobligation Health II. Företagsobligation Health II ger institutioner, företag och privatpersoner ett investeringsalternativ som söker en riskkontrollerad absolut avkastning, främst genom högavkastande lån till utvalda företag inom hälsosektorn. Hälsorutan Norden AB. Sverige SEK SEK. SEK SEK. Euroclear Sweden AB (VPC). SE Mangold Fondkommission AB. 36 månader. 11 % årlig ränta. Halvårsvis utbetalning med start juni Emittenten förbehåller sig rätten att besluta om förtida stängningar. Efter 24 månader till nominellt belopp plus 5 %, jämte upplupen ränta. Säkerhet för Obligationen ställs i form av borgensåtaganden så som för egen skuld från Anders Uddén med bolag Handinter Kappa. (Storägare i bl a Permobil med ca 850 miljoner i eget kapital.) Mangoldlistan.

4 Företagsobligation Health II Konfidentiellt 4(6) Om Företagsobligationer Nya förutsättningar ger nya möjligheter Enligt Svenskt Näringsliv har närmare 40 % av svenska bolag svårt att få banklån. Denna nya tuffare hållning från bankerna skapar en stor efterfrågan på lånefinansiering. Detta skapar i sin tur möjligheter till utlåning av kapital till mycket förmånliga villkor. I detta glapp mellan bankutlåning och riskkapital skapas ett utrymme för företagsobligationer. Positiv avkastning oavsett marknadernas utveckling En företagsobligation kan generera positiv avkastning oavsett om kapitalmarknaderna går upp eller ned. Detta är möjligt genom att man lånar ut kapitalet direkt mot en fast ränta. Vid investeringar i traditionella produkter såsom aktiefonder, beror en fondandels värdeutveckling normalt på hur marknaden utvecklas. Detta innebär att man då bara kan tjäna pengar när marknaden går upp, till skillnad från investeringar i företagsobligationer. Öppnar en stängd dörr för enskilda investerare Att låna ut pengar direkt till ett bolag är ofta ett mycket intressant investeringsalternativ. Dock är denna möjlighet stängd för de flesta investerare; dels förhandlar företagen enbart direkt med kända aktörer, dels är kraven på minsta investering ofta 10 miljoner eller mer. Genom Företagsobligation Health II öppnas nu denna dörr för fler investerare. Låg korrelation sänker portföljrisken Företagsobligationer har normalt låg korrelation till traditionella tillgångsklasser. Det innebär att företagsobligationer sänker risken betydligt i en traditionell portfölj. Bättre avkastning än traditionella investeringsalternativ Obligationen löper med en räntesats om 11 % per år. Detta ger en avkastning som med god marginal hade slagit aktier, fastigheter såväl som räntebärande investeringar under den kontrollerade 5-årsperioden (Källor bl a: SVCA. Perioden juli 1999-juni 2008; exkl utdelningar). Investeringsstruktur Investeringsstrukturen är upplagd så att Hälsorutan Norden AB emitterar en kupongobligation Företags obligation Health II. Merparten av medlen från obligationslånet lånas sedan vidare till andra bolag inom främst hälsosektorn. Om Emittenten Hälsorutan Norden AB är ett nystartat bolag som, vid sidan om kapitalanskaffning och utlåning, förvärvat verksamheten från bolaget Hälsorutan AB och där bedriver handel med naturläkemedel, kosttillskott mm. Säkerhet för Obligationen Utöver emittentens samt eventuella underliggande låntagares respektive tillångar, finns en ställd säkerhet för Obligationen i form av borgensåtaganden. Borgensåtagandena utgörs av personlig proprieborgen såsom för egen skuld avseende fullgörandet av betalningen av Obligationen, upp till 40 MSEK (maximalt 60 MSEK), ställda av Anders Uddén (521226) med bolag Handinter Kappa AG (CH ). Anders Uddén med bolag är bland annat storägare i Permobil Holding AB ( ) världens ledande tillverkare av elektriska rullstolar. Detta bolag har ett eget kapital på ca 850 MSEK, och ett marknadsvärde på ca 3 miljarder SEK. Därtill äger Uddén betydande tillgångar i fastigheter, diverse noterade och onoterade bolag mm, vilket också inkluderas i det personliga borgensåtagandet. Risker Nedan redogörs för ett antal faktorer som kan påverka investeringen i Företagsobligation Health II. Dessa riskfaktorer är inte upptagna i prioriteringsordning och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma att påverka Hälsorutan Nordens verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning. Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom övrig information i detta Memorandum. Vid osäkerhet bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. Bolagsspecifika risker Förmåga att uppfylla åtaganden Investerare tar en kreditrisk avseende emittentens förmåga att uppfylla sina åtaganden på räntebetalningsdag och återbetalningsdag. Risken begränsas dock kraftigt av de borgensåtaganden som fungerar som säkerhet för Obligationen. Vid proprieborgen kan fordringsägaren omedelbart kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren, så snart någon betalning uteblivit. Begränsad historik Hälsorutan Norden AB är ett relativt nystartat bolag utan tidigare historik och upparbetade tillgångar i sig. Detta kan utgöra en risk genom att det inte finns någon operativ historik eller bolagsreferenser att grunda sin bedömning på. Däremot finns närmare 20 års historik i den förvärvade operativa verksamheten, samt även hos underliggande låntagare. Risker kopplade till den underliggande säkerheten personlig borgen. Förmåga att uppfylla åtaganden Borgensmännens förmåga att uppfylla åtagandet kan utgöra en risk. Denna risk begränsas av att värdet av borgensmännens tillgångar överstiger lånebeloppet flera gånger om. I händelse av proprieborgensmans död övergår borgensansvaret till dödsboet. Borgensansvaret kvarstår tills lånet är betalt eller annan säkerhet ställs för lånet, t ex med en ny borgensman. Vilja att uppfylla åtaganden Säkerheten i Obligationen utgörs av personliga borgensåtaganden. Dessa säkerheter kan utgöra en risk om borgensmännen skulle försöka undvika sina åtaganden. Borgensåtagandena har undertecknats i vittnes närvaro vilket minskar risken för att borgensmännen med framgång skall kunna undvika sina åtaganden. Risker kopplade till Obligationen Likviditet Företagsobligation Health II är under registrering hos Euroclear (VPC). Företagsobligation Health II avses att handlas i organiserad form via Mangold Fondkommission Mangoldlistan. Mangold kan garantera en viss likviditet. Observera dock att likviditeten kan vara begränsad, vilket kan påverka det pris man får för sin obligation om man vill sälja den i förtid. Baserat på ett lånebelopp om 40 MSEK, motsvarar Uddén med bolags ägande i enbart Permobil en säkerhet på ca 375 % av lånebeloppet.

5 Företagsobligation Health II Konfidentiellt 5(6) Villkor och anvisningar 1. Allmänt Styrelsen i Hälsorutan Norden AB beslutade att emittera ett obligationslån motsvarande upp till ett nominellt belopp om 40 miljoner SEK, eller det belopp som styrelsen senare bestämmer. Obligationslånet löper under 36 månader med halvårsvis ränteutbetalning i efterskott. 2. Lånebelopp och Betalningsförbindelse Lånebeloppet uppgår till SEK, eller det belopp som styrelsen senare bestämmer, och representeras av Obligationer om nominellt SEK eller i hela multiplar därav. Hälsorutan Norden AB förbinder sig härmed att i enlighet med dessa villkor återbetala Obligationerna och erlägga Ränta. 3. Teckningsperiod Teckningsperioden infaller mellan 1 november och 30 december Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. I det fall emissionen blir fulltecknad under teckningsperioden äger styrelsen rätt att stänga emissionen. Styrelsen äger även rätt att löpande göra delstängningar av emissionen. 4. Anmälan om teckning Anmälan om teckning skall ske under teckningsperioden genom att korrekt ifylld Teckningssedel skickas eller lämnas enligt nedan: Mangold Fondkommission AB Ärende: Hälsorutan Norden AB Box SE Stockholm Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Tel: Fax: En och samma investerare kan lämna in flera anmälningar om teckning. Observera dock att det samlade beloppet måste motsvara ett belopp om minst SEK och därefter multiplar om minst SEK, samt att varje enskild anmälan är bindande i sig. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i förtryckt text. Anmälan är bindande. Om styrelsen skulle förlänga tiden för erbjudandet förlängs även teckningsperioden i motsvarande grad. 5. Teckningsavgift/Courtage Teckningsavgift/courtage på 3 % (eller enligt överenskommelse) tillkommer och skall erläggas tillsammans med betalning för Obligation. 6. Besked om tilldelning och betalning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Vid överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre belopp än vad Teckningssedeln avsåg. Full betalning skall erläggas enligt instruktion på Teckningssedel senast tre (3) Bankdagar efter inlämnande av Teckningssedel. Om accept eller tilldelning inte sker återbetalas inbetalt belopp i sin helhet, dock utgår ej räntekompensation. Om full betalning för tilldelad Företagsobligation Health II inte erläggs i tid kan Obligationen komma att överlåtas till annan. 7. Registrering av Företagsobligation Health II Företagsobligation Health II skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska skuldebrev kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Företagsobligation Health II skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en obligation skall låta registrera sin rätt till betalning. Bolaget äger rätt till insyn i skuldboken för obligationslånet. 8. Leverans av Företagsobligation Health II Företagsobligation Health II är under anslutning till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. När betalning för Obligation har inkommit och registrerats, sänder Euroclear ut en VPavi som visar det nominella värdet på tecknad och tilldelad Obligation som registrerats på det VP-konto som angivits på Teckningssedeln. Inga fysiska skuldebrev kommer att utfärdas. Till de investerare som på Teckningssedeln angivit en depå hos bank eller annan förvaltare sker leverans av Obligation till respektive förvaltare och bokning av Obligation i depån sker enligt förvaltarens egna rutiner. 9. Ränta Lånet löper med fast ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntan erläggs halvårsvis i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360-dagars basis. 10. Återbetalning av lånet samt betalning av ränta Företagsobligation Health II förfaller till betalning på Återbetalningsdagen. Ränta erläggs på relevant Ränteförfallodag. Återbetalning och räntebetalning skall ske på femte Bankdagen före respektive förfallodag, eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden ( Avstämningsdagen ), till den som är Fordringshavare. Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att kapital- respektive räntebelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclears försorg på relevant förfallodag. I annat fall översänder Euroclear beloppet på sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos Euroclear på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först närmast följande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag. Infaller förfallodag för Företagsobligation Health II på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först följande Bankdag. Ränta utgår dock endast t o m förfallodagen. Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Hälsorutan Norden AB s sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av Euroclear så snart hindret må ha upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. Om Hälsorutan Norden AB ej kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear enligt ovan på grund av hinder för Euroclear som avses i första stycket, skall Bolaget ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen tills dess hindret har upphört. Visar det sig att den som tillsänts belopp enligt ovan saknade rätt att motta detta, skall Hälsorutan Norden AB och Euroclear likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Hälsorutan Norden AB respektive Euroclear hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatte den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas. 11. Preskription Rätten till betalning av Obligationens kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillfaller Hälsorutan Norden AB. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott.

6 Företagsobligation Health II Konfidentiellt 6(6) 12. Rätt till förtida inlösen Hälsorutan Norden AB äger rätt till förtida inlösen av Företagsobligation Health II från och med 24 månader efter Lånedatum. Villkor och anvisningar per Vid förtida inlösen skall Hälsorutan Norden AB till Fordringshavare på Lösendagen återbetala Obligationen till Nominellt Belopp plus 5 %, jämte upplupen Ränta till och med Lösendagen. Meddelande från Hälsorutan Norden AB avseende påkallande av förtida inlösen av Företagsobligation Health II skall tillställas Fordringshavare senast 30 dagar före Lösendagen. Oaktat det ovanstående äger Hälsorutan Norden AB rätt att när som helst påkalla förtida inlösen i händelse av väsentligt förändrade förutsättningar för obligationslånet. I så fall utgår ej ovan nämnda extra återbetalning om 5 % av Nominellt Belopp. Vid förtida inlösen enligt denna punkt skall vad som stadgas i punkt 10, om återbetalning av lånet samt betalning av Ränta, äga motsvarande tillämpning. 13. Meddelanden Meddelanden rörande Företagsobligation Health II skall i den mån annat inte föreskrivits i detta memorandum tillställas Fordringshavare under dennes hos Euroclear registrerade adress. Meddelanden rörande Obligation som skall lämnas av Hälsorutan Norden AB till Fordringshavare eller av Fordringshavare till Hälsorutan Norden AB enligt dessa villkor skall ske skriftligen via brev eller e-post. Brev skall anses ha kommit mottagaren tillhanda den femte Bankdagen efter att de avlämnats för postbefordran och e-post skall anses ha kommit mottagaren tillhanda när ett kvitto som bekräftar mottagning har erhållits av avsändaren. E-post som avsänts efter klockan skall anses ha skickats nästföljande Bankdag. För det fall Obligationen är föremål för handel på en reglerad marknad eller alternativ handelsplats skall meddelanden lämnas i enlighet med bestämmelserna som är tillämpliga med anledning därav. 14. Förvaltarregistrering För Företagsobligation Health II som är förvaltarregistrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 15. Begränsning av Hälsorutan Norden AB s, Emissionsinstitutets och Euroclears ansvar I fråga om de på Hälsorutan Norden AB, Emissionsinstitutet respektive Euroclear ankommande åtgärderna gäller - beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Hälsorutan Norden AB, Emissionsinstitutet eller Euroclear är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Emissionsinstitutet om Emissionsinstitutet varit normalt aktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada. Föreligger hinder för Hälsorutan Norden AB, Emissionsinstitutet eller Euroclear på grund av sådan omständighet som anges i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. 16. Ändring av villkor Hälsorutan Norden AB äger rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver, med anledning av eventuella rekommendationer från Euroclear eller om det i övrigt, enligt Hälsorutan Norden AB s bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Fordringshavares rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 17. Lag och jurisdiktion Svensk lag skall gälla vid tolkning och tillämpning av dessa villkor. Tvist skall avgöras vid svensk domstol, i första instans Stockholms tingsrätt. v1.0

7 Företagsobligation Health II Teckningssedel Erbjudandet (såsom definierat nedan) förutsätter en investering av varje investerare om minst SEK och riktas enbart till en begränsad krets av i förväg identifierade investerare och är således inte föremål för prospektskyldighet enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till personer med hemvist i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vilkas deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder. Memorandumet (såsom definierat nedan) och denna teckningssedel får inte distribueras i land där sådan distribution eller lämnande av Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Teckningssedel avsänd från sådant land kan komma att lämnas utan avseende. Härmed anmäler sig undertecknad för att teckna Företagsobligation Health II utställd av Hälsorutan Norden AB, org.nr i enlighet med informationsmemorandum daterat november 2011 ( Memorandumet ). Erbjudandet i korthet: Belopp (högst): SEK. Lägsta möjliga investering: SEK (därefter i multiplar om SEK). Nominellt belopp: SEK. Anmälningstid: 1 november till 30 december 2011, den senare tidpunkt som styrelsen beslutar eller tidpunkten för full acceptans av Erbjudandet. Central värdepappersförvaltare: Euroclear Sweden AB (VPC). ISIN-kod: SE Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB. Löptid: 36 månader. Kupongränta: 11 % årlig ränta. Halvårsvis utbetalning med start juni Emittentens rätt till förtida lösen: Efter 24 månader till nominellt belopp plus 5 %, jämte upplupen ränta. Säkerhet: Emissionen är garanterad av Anders Uddén med bolag via personlig borgen (storägare i bl a Permobil med ca 850 miljoner i eget kapital). Undertecknad är medveten om och medger att: anmälan är bindande inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på Teckningssedeln ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningssedel kan komma att lämnas utan avseende flera Teckningssedlar kan lämnas in av samma investerare, observera dock att det samlade beloppet måste motsvara ett belopp om minst SEK och därefter multiplar om minst SEK teckningsavgift/ courtage på 3 % (eller enligt överenskommelse) tillkommer giltig anmälan inte är en garanti för tilldelning i händelse av överteckning, dock återbetalas inbetalt belopp i sin helhet så snart som möjligt efter att detta konstaterats. Undertecknad önskar investera följande belopp (min SEK, därefter jämna ): Courtage: Totalt att inbetala: 3 % VP-konto / Depå nr Innehavare VP-konto / Depå Bank/Fondkommissionär (om Depå) Efternamn, Förnamn / Firma Personnummer/Organisationsnummer Postadress Kontaktperson Postnummer Ort Land Telefon Fax E-post Korrespondensadress (om annan än ovan) Marknadsföringsrepresentant Genom undertecknandet av denna teckningssedel bekräftas att jag/vi har tagit del av och har förstått den information som finns med i Memorandumet och denna Teckningssedel inklusive den information som anges på omstående sida samt att Mangold fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av obligationer enligt Memorandum utgivet av styrelsen i Hälsorutan Norden AB i november Ort och Datum Underskrift 1 Sänd Teckningssedel till: Mangold Fondkommission AB Besöksadress: Ärende: Hälsorutan Norden AB Engelbrektsplan 2 Box Tel: SE Stockholm Fax: OBS! Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att teckningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. 2 Överför likvid senast 3 bankdagar efter inlämnad Teckningssedel till: Inbetalningar från Sverige: Bankkonto: Inbetalningar från utlandet: IBAN: SE BIC: DABASESX Mottagare: Mangold Fondkommission AB, Stockholm, Sweden Bank: Danske Bank, Stockholm, Sweden OBS! Ange avsändare vid betalning Bolagets accept (lämnas tom av investerare) v1.0 Ort och Datum Underskrift

8 Viktig information 1. Mangold Fondkommission AB org. nr , (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande 4. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 8. All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålles på svenska. 9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende er teckning av aktier i denna emission. 14. Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av anmälningssedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel. 16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 28 november 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Ledarbank:

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Investerar- memorandum För obligationslån till Smart Energy Sweden AB Publ 2014 1

Investerar- memorandum För obligationslån till Smart Energy Sweden AB Publ 2014 1 Investerarmemorandum För obligationslån till Smart Energy Sweden AB Publ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Syfte: Expansion av bolaget Belopp (högst): 20 MSEK Poster: 5 000 SEK/post Löptid: upp t ill fem

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 17 december 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 5 miljarder svenska kronor

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

Definitioner och förkortningar

Definitioner och förkortningar PROSPEKT Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Teckning av vinstandelsbevis 2012:1 Juni 2012 Definitioner och förkortningar HFF2, Hyresfastighetsfonden nr 2, Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag 2003-07-25 Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson,

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 12 juni 2015 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 10 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

SVEASKOG AB (publ) MTN-program

SVEASKOG AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 24 juli 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. SVEASKOG AB (publ) MTN-program LEGAL#12135721v6 Ledarbank & Emissionsinstitut Svenska

Läs mer

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Informationsbroschyr 19 november 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Företagscertifikatprogram om SEK 2.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut

Läs mer

Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 maj 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Vacse AB (publ) MTN-program

Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 maj 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Vacse AB (publ) MTN-program Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 maj 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Vacse AB (publ) MTN-program Ledarbank Nordea Bank AB (publ) Emissionsinstitut Nordea

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 16 DECEMBER 2014 WILLHEM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank SEB Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer