Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen den 25 februari 2014, kl Plats Kallas Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Eva Aspman (S) Gabriel Sandberg (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Cristina Nichta (S) Johan Dahlberg (S) Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Miljöchef Leif Schöndell Johan Linderstad-Sara Norberg (Naturvetarna) Roger Johansson (Vision) Heiti Ernits (MP) Ordförande Siw Parhagen Sekreterare 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 2. Fastställande av föredragningslista Information 3. Första Revisorsgruppen besöker nämnden (diskussion och information) 4. Avdelningen för Miljötillsyn informerar om ett ärende Handläggare: Jonas Edin

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (3) Administration 5. Årsredovisning 2013 Redovisning till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Niclas Björkström 6. Redovisning av Intern kontroll 2013 Redovisning till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Niclas Björkström Livsmedelskontroll Miljötillsyn 7. Behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken för åren Handläggare: Jonas Edin 8. Vida Borgstena AB, begäran om uppskov gällande ikraftträdandet av villkor 11 i bolagets tillstånd Handläggare: Josefin Wilén Miljökommunikation 9. Giftfri vardag kräver handling motion av Kerstin Hermansson (C) Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Pia Aspegren 10. Miljörapport 2013 för Miljö- och konsumentnämnden Handläggare: Johanna Johansson 11. Förslag till utredning av kommunalt biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15 Handläggare: Anna Ljunggren och Emma Nevander 12. Ansökan om sociala investeringar till projekt LANTIS Handlingar utlämnas vid gruppmötet Handläggare: Emma Nevander Konsument Borås 13. Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) remiss från Justitiedepartementet Yttrande till Kommunstyrelsen Handlingar utlämnas vid gruppmötet Handläggare: Sonja Carlsson

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (3) Kurser och konferenser 14. FAH årsmöte den 2 3 april 2014 i Nacka 15. Konsumentverket och Konsumentvägledarnas förening, inbjudan till Konsumentdagarna i Örebro den maj 2014 Skrivelser och meddelanden 16. Länsstyrelsen, beslut att förbjuda anläggande av flytbrygga på fastigheten Torpa-Sjöbo 2: Kommunfullmäktige, beslut om revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 18. Kommunfullmäktige, beslut om Kommunikationspolicy för Borås Stad 19. Kommunfullmäktige, beslut om reviderad policy för representation 20. Tekniska nämnden, information angående Bilpool till allmänheten 21. Delegationsbeslut under tiden 1 31 januari Information från förvaltningen - Personalärenden - Övrig information från förvaltningen 23. Övrigt

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida Leif Schöndell, Niclas Björkström, Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning 2013 Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för 2013 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. Ärendet Miljöförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2013 för Miljö- och konsumentnämnden enligt bilaga. Leif Schöndell Miljöchef Niclas Björkström Planeringsledare Bilaga Årsredovisning 2013 Miljö- och konsumentnämnden Beslut skickas till Kommunstyrelsen Stadsrevisionen Miljöförvaltningen POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST TELEFON FAX

5 Årsredovisning facknämnder 2013 Miljö- och konsumentnämnden

6 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens uppgift Tillsyn och prövning Miljöövervakning Kommunikation och samverkan Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljökommunikation Konsument Borås Verksamhetsmått Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljötillsyn Konsument Borås Personal...35 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

8 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

9 1 Inledning 1.1 Nämndens uppgift Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande miljökommun att vi når stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kommunikation och samverkan stödjer nämnden det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. De övergripande målen är: Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror. Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtradediplomering. Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, Miljöövervakning samt Kommunikation och samverkan. 1.2 Tillsyn och prövning Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för att undvika lagöverträdelser. 1.3 Miljöövervakning Kunskap om miljösituationen i staden är en förutsättning för hållbara beslut och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller miljökvalitet samt stadens miljömål. Nämnden har genom sitt tillsynsarbete en god överblick över miljön i staden, men svarar också för kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. Den kontinuerliga övervakningen av luftkvaliteten, kartläggning av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakningen. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

10 1.4 Kommunikation och samverkan Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sitt ansvarsområde bidra till en levande dialog om en hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö- och energifrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. Samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och miljömålsarbetet, Fairtrade City, deltagandet i stadens samhällsplanering, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar samhällsutveckling. I den ekonomiska rådgivningen ingår även en skyldighet för kommunen att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

11 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2011 Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall 2013 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,7% 5% 2% 5% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 0 0,4 0 0 För hela 2013 låg sjukfrånvaron på 5,0% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är samma nivå som Genomsnittet för Borås Stad totalt var ,1%. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken - pendeln kan svänga ganska kraftigt. Utfallet per månad under 2013 varierar mellan 2,7% och 8,3% med en tydligt nedåtgående trend under andra halvåret och antalet långa sjukfall har minskat. Målet på 2% är satt utifrån ambitionen att vi bara ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. Det bör understrykas att förvaltningen inte har full rådighet över sjukfrånvaron, den är till stora delar inte arbetsrelaterad. I de fall det är aktuellt bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete. Antalet sjukfall över 60 dagar. Utfallet 2013, två långa sjukfall för den senaste tolvmånadersperioden, är en minskning jämfört med 2012 då antalet var fyra. Ambitionen och målet måste dock vara att vi inte ska ha några långa sjukfall. Förvaltningen har dock oftast inte rådighet över frågan. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. I den ordinarie verksamheten använder sig Miljöförvaltningen inte av timanställningar, utan det sker endast i undantagsfall. Under 2013 har detta inte varit aktuellt. Ett exempel på när timanställningar använts är den nationella Fairtrade Forum-konferensen som anordnades i Borås hösten 2012 då extra personal anlitades. Detta har synts i tertialrapporterna under året, eftersom statistiken avser den senaste tolvmånadersperioden. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

12 3 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys För 2013 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på 352 tkr, vilket överensstämmer väl med nämndbudgeten som innehöll ett underskott på 400 tkr. Den samlade avvikelsen mot budget är således 48 tkr, men inom förvaltningen finns större avvikelser på de olika avdelningarna, vilka kommenteras närmare nedan i avsnittet 4.3 Verksamhetsanalys. I korthet handlar avvikelserna bl.a. om lägre avgifter än budgeterat avseende livsmedelskontroll och miljötillsyn. På dessa punkter har insatser gjorts för att förbättra utfallet Även på kostnadssidan finns av olika skäl negativa budgetavvikelser inom dessa enheter. Vidare blev intäkterna högre än budget inom Miljökommunikation till följd av externa bidrag och inom Konsument Borås genom tillkommande externa uppdrag. Förvaltningsgemensamt har satsningar gjorts på inventarier och utrustning för att möjliggöra fler arbetsplatser inom befintliga lokalytor, vilket påverkar årets resultat negativt. I resultatet ligger även ca 90 tkr som avser kostnader för konsultstöd för framtagande av underlag för en bidragsansökan avseende en sanering av Viskan, vilket egentligen är en kommunledningsfråga. Vidare finns ett särskilt kommunstyrelsebeslut om användning av ytterligare 100 tkr av tidigare överskott när det gäller projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Med de korrigeringarna är utfallet mot budget 238 tkr bättre än budget. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

13 Verksamhetsmått Intäktsfinansiering, % (intäkter i % av bruttokostnaden) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut ,0 33,3 33,6 36,4 Nettokostnader, tkr Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Miljö- och konsumentnämnden Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Miljöförvaltningen gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Livsmedelskontroll Intäkter Kostnader Resultat Miljötillsyn Intäkter Kostnader Resultat Miljökommunikation Intäkter Kostnader Resultat Konsument Borås Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

14 3.3 Verksamhetsanalys Miljö- och konsumentnämnden Ekonomiskt sammandrag (tkr) Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat 0-49 Här redovisas kostnaderna för den politiska ledningen av verksamheten inklusive nämndsekretariat. Resultatet blev ett underskott på 49 tkr, främst beroende på kostnader för leasing av datautrustning (läsplattor) som inte var budgeterade för Fr.o.m. august 2013 använder sig nämnden av digitala nämndhandlingar Miljöförvaltningen gemensamt Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Gemensamma funktioner Under denna rubrik redovisas intäkter och kostnader som avser hela förvaltningens verksamhet och som det inte bedömts meningsfullt att fördela per verksamhetsområde. Det handlar om kostnader för förvaltningschef och verksamhetsstöd, inventarier, kontorsmaterial, telefon, porto, IT-kostnader samt lokalhyra m.m. Här finns också 180 tkr avseende den "buffert" för oförutsedda kostnader som nämnderna uppmanas budgetera. Underskottet gentemot budget beror i huvudsak på kostnader i samband med rekrytering (platsannonsering) samt kostnader för möbler och övrig utrustning i samband med "förtätning" av lokalerna för att inrymma flera nya medarbetare på befintlig yta på avdelningarna för miljökommunikation respektive miljötillsyn. Dessutom har möblerna i förvaltningens sammanträdesrum kompletterats. Vidare uppkom en oplanerad kostnad när Lokalförsörjningsförvaltningen under året beslutade att installera inbrottslarm på plan 1 i Fullmäktigehuset. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

15 Miljö- och kvalitetsledning Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla ledningssystemet för miljö och kvalitet. Sedan tidigare finns en miljöcertifiering enligt ISO och målet är att även klara en kvalitetscertifiering. I slutet av 2013 har ledningssystemet lagts över i en ny webbmiljö som är tydligare och mer lättillgänglig än den tidigare versionen i Lotus Notes. Arbetet bygger på Borås Stads kvalitetspolicy och modellen för ständiga förbättringar enligt LEAN-metodiken, dvs. att kartlägga och förbättra verksamhetens processer. Tillsynsutveckling i Väst (TUV) Tillsynsutveckling i Väst (TUV) har varit ett gemensamt projekt för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland som har pågått under tiden september februari Projektdeltagarna arbetar, direkt eller indirekt, med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagarna samt angränsande frågor. Cirka personer i 58 organisationer har medverkat i projektet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har som projektägare drivit TUV i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, alla 55 kommuner i Halland och Västra Götaland, Region Halland och fyra kommunalförbund i Västra Götaland. Europeiska Socialfonden har finansierat projektet. TUV har fokuserat på de mjuka frågorna, som kommunikation, retorik, ledarskap och processledning. För att nå framgång i sakfrågorna behöver vi känna oss trygga i vår roll, vara duktiga på att kommunicera, göra rätt saker, samverka och tycka att det känns bra att gå till jobbet. Inom projektet har utbildningar genomförts avseende Kommunikation och bemötande Retorik och presentationsteknik Processledning Ledarskap Förhandlingsteknik Personlig effektivitet Dessa utbildningar har varit individinriktade och har syftat till att höja varje medarbetares kompetens, men också att stärka nätverken mellan olika arbetsplatser. Utbildningarna har därför förlagts på olika orter och vid många olika tidpunkter för att få en blandning av deltagarna. Projektet har också haft arbetsplatsinriktade utbildningar i Processkartläggning Jämställdhet Klarspråk Mötesteknik Den genomförda utvärderingen av projektet visar bl.a. att deltagarna anser att den egna kompetensen ökat, att man börjat tillämpa nya arbetssätt och att projektaktiviteterna påverkat utvecklingen på arbetsplatsen på ett positivt sätt. En annan effekt av projektet är att samverkan mellan de olika deltagande arbetsplatserna har ökat. Flera olika nätverksgrupper har skapats och samarbetet kring att utveckla nya arbetssätt har ökat. Konkret har projektet också inneburit att miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland från och med 2014 kommer att förstärka och permanenta sitt samarbete framöver. Detta kommer att ske via de befintliga samverkansorganen Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Miljöförvaltningens medarbetare har deltagit i ett stort antal av utbildningarna. Totalt under projekttiden har 32 personer deltagit i 21 olika aktiviteter. Flera av dessa har varit utbildningar som omfattat flera utbildningsdagar, som t.ex. Ledarskap och Kommunikation och bemötande. Förvaltningen har också tagit del av de arbetsplatsförlagda utbildningarna i processkartläggning och klarspråk. Vidare har förvaltningschefen medverkat i projektets styrgrupp och arbetet med att vidareutveckla det regionala samarbetet. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

16 3.3.3 Livsmedelskontroll Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall Det ekonomiska resultatet blev ett underskott på ca 300 tkr beroende på lägre avgifter än budgeterat, främst avseende de årliga kontrollavgifterna. Det är en kvarstående konsekvens av den nya taxa som beslutades inför 2012 till följd av en ny vägledning från Livsmedelsverket avseende kontrolltider. I budgetarbetet gjordes bedömningen att kontrolltiderna skulle bli högre 2013, men så blev inte fallet. För 2014 har en ny beräkning gjorts och flera verksamheter har tillkommit. Såväl lönekostnader som intäkter (statsbidrag) överstiger budget till följd av anställning med arbetsmarknadsstöd. Verksamhet Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 820 livsmedelsverksamheter i kommunen. Majoriteten ryms i gruppen storhushåll, t.ex. restauranger, kaféer, förskolor och skolor. Den näst största gruppen utgörs av butiker, stora och små med mer eller mindre avancerad hantering av livsmedel. I Borås finns vidare ett mindre antal grossister och producenter inom livsmedelsbranschen. Livsmedelskontrollen styrs av en gemensam EU-lagstiftning. I Sverige har denna kompletterats med regler om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information. Vidare har Livsmedelsverket som central myndighet ansvar för att vägleda kommunerna i kontrollarbetet. Bl.a. har man tagit fram en vägledning för hur livsmedelsföretagen ska riskklassas och vilka kontrolltider som krävs för olika typer av verksamheter. Sammantaget kan konstateras att utrymmet för lokala prioriteringar inom livsmedelskontrollen är begränsat. Syftet med kontrollen är att försäkra konsumenterna om säkra livsmedel och ärlighet i handeln. De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan, som finns i den nationella kontrollplanen, är att: Konsumenterna har trygga och säkra livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Som konsument ska man kunna lita på att maten i butiken, på restaurangen och i skolan är av god kvalitet och att informationen som ges vid köpet är tillförlitlig. Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Den kommunala kontrollmyndighetens ansvar i kedjan är livsmedelsföretagen. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

17 Löpande kontroll Alla livsmedelsanläggningar ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att anmäla registrering av sin anläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut om godkännande fattats. I anslutning till registreringen görs normalt en revision (en fullständig genomgång) av verksamheten. Den sista december 2013 fanns det 824 livsmedelsanläggningar i kommunen. Under 2013 har kontrollen bedrivits i veckobegränsade projekt och med fokus på samtliga verksamheter inom områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i Borås. Intervallet och frekvensen av inspektioner styrs av verksamhetens art. Vissa anläggningar har besökts en, två eller tre gånger under året. Andra verksamheter, med lägre risk och därmed lägre kontrolltid, besöks vartannat eller vart tredje år. Efter varje avslutat projekt har resultaten sammanfattats. Utifrån vilka avvikelser som har konstaterats och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de risker som uppmärksammats. Under året har livsmedelskontrollen lagt fokus på förpackningsmaterial i kontakt med livsmedel, rengöring, temperaturkontroller samt märkning/redlighet. Genomgående kan det konstateras att rengöring av ytor och redskap, bristfällig/felaktig märkning samt brister i temperaturhållningen är de främsta orsakerna till avvikelser och förelägganden bland storhushåll och butiker. Privata verksamheter får fler avvikelser på rengöringen av ytor och lokaler. Brister i temperaturhållningen är någorlunda jämnt fördelat mellan grupperna. Redlighetsproblematik och bristande/felaktig märkning av livsmedel är de kontrollområden som efter rengöring orsakat flest avvikelser i både butiker samt storhushåll under Kommunala verksamheter har fått något fler avvikelser på felaktig material som kommer i kontakt med livsmedel. Oftast har avvikelsen handlat om engångshandskar som används vid hantering av oförpackade livsmedel. Under 2013 har mer än 100 mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Vidare har stickprover tagits på kött för att kontrollera att typningen (redligheten och märkningen) stämmer. Sammanlagt har ca. 300 rengöringsprover gjorts med ATP- metoden. Mikrobiologiska prover och rengöringsprover var en del av planeringen för 2013, där utvalda verksamheter och processer hos dessa kontrollerades. Vidare har gruppen deltagit i PiK- projekt (Projektinriktad kontroll i länet) som handlade om provtagning på is. Fram till sista december 2013 har livsmedelsavdelningen gjort totalt 871 kontrollbesök, varav 49 var klagomålsärenden och 82 revisioner. Deta innebär 223 kontrollbesök fler än föregående år, då antalet var 648. Effektivare planering och något större personalresurser är förklaringen Projekt under året Inom ramen för ordinarie kontroll har avdelningen arbetat med olika projekt såsom: Allergikost på förskolor och skolor, där provtagning på allergenerna kasein och ägg skedde. Provtagning på charkvaror som omfattade kontroll av bäst före-datum samt förvaringstemperatur. Dricksvatten. Inspektioner och provtagning samt granskning av vattenanalyser. AZO-ämnen i produkter riktade till barn. Kontroll om AZO-ämnen förekommer i produkter som säljs i detaljhandeln samt om varningstexten Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration fanns på produkterna. Redlighetskontroll och märkning av kött. Provtagning- typning från vilket djur köttet kommer ifrån. Provtagning (mikrobiologisk) av egentillverkad is som var ett PiK-projekt (Projektinriktad kontroll) i Västra Götaland. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

18 Samverkan med andra Livsmedelsavdelningen träffar regelbundet inspektörerna i övriga kommuner i Sjuhärad för att diskutera gemensamma frågor och skapa samsyn kring hur livsmedelskontrollen ska bedrivas. Avdelningen deltar vidare i länsträffar för livsmedelsinspektörer i Västra Götalands län och ingår även i arbetsgruppen för livsmedelskontroll inom ramen för MVG - Miljösamverkan Västra Götaland). Avdelningen deltar också i nätverket Livs levande, som består av nio kommuner av Borås storlek, samt "Livssamverkan Sverige" som är en samverkan på chefsnivå mellan Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt ett antal kommuner. Inom ramen för Tillsynsutveckling i Väst har avdelningen deltagit i ett stort antal kompetenshöjande utbildningar såsom: Kommunikation/Bemötande, Personlig effektivitet, Retorik och presentationsteknik, Processledning och Klarspråk Miljötillsyn Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall Intäkterna under året når inte upp till den budgeterade nivån för Vakanserna på avdelningen under det andra halvåret påverkade både tillsyn och intäkter negativt. Intäkterna är likväl större jämfört med föregående år på grund av ökade tillsynsinsatser, höjningen av taxorna vid årsskiftet och det för 2013 nya avtalet med Samhällsbyggnadsförvaltningen, som innebär att vi får ersättning för vårt deltagande i handläggningen av bygglov. Målsättningen är att höja intäkterna ytterligare under 2014 genom att en stor del av tillsynen kommer att bedrivas i projektform. Projekten ger goda möjligheter att öka både tillsynsfrekvens och intäkter i väsentlig utsträckning. På kostnadssidan består budgeten huvudsakligen av lönekostnader och avdelningen har i stort sett haft full bemanning under det första och andra tertialet. Under senare delen av året uppstod vakanser. Nyrekryteringen gick relativt fort, så personalkostnaderna hamnade bara marginellt under budgeterad nivå. Övriga kostnader, som avviker från förväntad nivå, är köp av tjänster. Kostnaderna är högre än förväntat, bland annat på grund av utredningar om Viskan. Verksamhet Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall samt hälsoskydd. Nämnden har tillsynsansvar för i princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden (Länsstyrelsen ansvarar för Ryaverket samt ett fåtal objekt inom textilindustrin). Det finns för närvarande drygt 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt omkring övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. Tillsyn och prövning av enskilda Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

19 avloppsanläggningar samt handläggning av anmälningar avseende bl.a. värmepumpar, cisterner, köldmedia samt verksamhet inom vattenskyddsområden är andra uppgifter. Inom hälsoskyddsområdet omfattar nämndens tillsynsansvar inomhusmiljön i både bostäder och offentliga lokaler. Det handlar om att t.ex. skolor, förskolor, lokaler för vård och omsorg samt samlingslokaler ska vara fria från hälsorisker i form av fukt, mögel, dålig ventilation, bullerstörningar m.m. En annan viktig uppgift är att förebygga hälsorisker till följd av förhöjda radonhalter i byggnader. Till hälsoskyddet hör vidare tillsyn av lokaler för hygienisk behandling samt bassäng- och strandbad. Verksamhetsutveckling Avdelningen har tagit fram nya och uppdaterade rutiner för jourverksamheten med avgränsningar, komplettering av utrustning, checklistor m.m. De nya nedskräpningsrutinerna har börjat tillämpas med en snabbare hantering som sparar tid för oss och medverkar till att skräpet försvinner fortare efter klagomål. Vi medverkar också i förvaltningens arbete med miljö- och kvalitetsledningssystem. Inom ramen för Tillsynsutveckling i Väst har avdelningen deltagit i ett stort antal kompetenshöjande utbildningar. Avdelningen arbetar även med utveckling av tillsyn i projektform. Ett exempel på kompetenshöjande tillsynsinsatser i projektform har varit kemikalietillsyn enligt REACH, tillsyn av förskolor, tillsyn av avlopp och tillsyn av bilvårdsanläggningar (projekten beskrivs nedan) Bostadsärenden Bostadsklagomål Under det gångna året har de bostadsklagomål som handlagts främst handlat om bullerstörningar och låg temperatur. Vi har genomfört ett flertal bullermätningar i bostäder där de boende störts av musik, grannar och miljöfarlig verksamhet. Vidare har vi arbetat med våra handläggningsrutiner för att kunna ge snabba besked om störningen kan anses vara en olägenhet enligt miljöbalken, minska handläggningstiden samt se till att befogade klagomål debiteras. För att minska antalet inkommande ärenden har vi satsat mycket på information till de klagande om vad vi kan göra samt ge information vad de själva kan göra vid störningar i inomhusmiljön. Målsättningen för 2014 är att höja intäkterna ytterligare, minska handläggningstiden ytterligare och skapa rutiner för att avgränsa bland de klagomål som inkommer. Vi kommer under år 2014 fortsätta fokusera på buller som är ett stort problem för många. Radon Under året har ett stort antal radonmätningar registrerats för flerbostadshus. Avdelningen har även planerat för en mer aktiv tillsynsroll gentemot fastighetsägare, eftersom det ännu saknas radonundersökningar av många flerbostadshus i Borås Förorenade områden Exploatering Ett antal större markföroreningsärenden i staden har initierats via planärenden och exploatering. Utredningsarbetet är generellt både tidskrävande och under tidspress, eftersom vi ofta kommer in sent i processen. Vi har haft möten med berörda från Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att förbättra samarbetet och effektivisera arbetet - i sista änden till gagn för medborgarna och de som vill bygga i staden. Föroreningar från miljöfarlig verksamhet Parallellt med mer omfattande utredningar hanterar avdelningen även mindre, löpande ärenden med markföroreningar, t.ex. bensinstationer, nedläggningen av Eka Chemicals och rivning eller ombyggnad av hetvattencentraler. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

20 Klorerade lösningsmedel Vi har deltagit i ett projekt om klorerade lösningsmedel som Länsstyrelsen initierat. Projektet pågår och syftet är att hjälpa kommunerna med utbildningsinsatser m.m. Kvicksilver från tandläkarmottagningar Kvicksilver från tidigare och pågående tandläkarmottagningar finns inlagrat i avloppsledningar i ett antal fastigheter i kommunen. Avlagringarna läcker kvicksilver till avloppsledningsnätet och skapar problem för slamhanteringen vid Gässlösa avloppsreningsverk. Avdelningen arbetar med kartläggning av förekomst, förebyggande åtgärder och sanering i förekommande fall. PCB i fogmassor Tillsynsarbetet med PCB i fogmassor i flerbostadshus och andra byggnader intensifierades under slutet av året. Arbetet fortsätter även under Syftet med tillsynen är att se till att berörda fastighetsägare inventerar och undersöker förekomsten av fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB. Schaktmassor Avdelningen fortsätter att bedriva tillsyn över hur schaktmassor (som ofta är förorenade) hanteras. Vi har bl.a. bedrivit tillsyn på kommunens egna hantering av massor. Vi har även medverkat i samarbete med de nio större kommunerna avseende förorenade områden och bedömningsunderlag för schaktmassor. Viskan Avdelningen har arbetat med att ta fram underlag till en bidragsansökan för en sanering av Viskan enligt Kommunfullmäktiges beslut Arbetet har omfattat upphandling av konsult, kontakter med konsulten samt kontakter med Länsstyrelsen under året. Vi inväntar Länsstyrelsens ansvarsutredning, som kommer att visa fördelningen av kostnader vid en eventuell sanering. Ansvarsutredningen ska kommuniceras med Borås Stad och andra berörda. Ansvarsutredningen måste vara klar för att bidragsansökan ska kunna behandlas politiskt i Borås Stad och för att Länsstyrelsen ska kunna ta emot den Enskilda avlopp Inkommande avloppsärenden har hanterats fortlöpande under året. Parallellt har uppföljning av tidigare års inventeringar skett. Fler ärenden måste hanteras som en följd av att vi tidigare har ställt krav på bristfälliga befintliga avlopp. Vi har dessutom börjat besluta om förbud att använda WC som är anslutet till bristfälliga avlopp. Förbud aktualiseras när fastighetsägaren har underlåtit att åtgärda sitt bristfälliga avlopp trots påpekande från vår sida och en relativt lång respittid. Under året har avdelningen genomfört tre möten med berörda fastighetsägare inför vårens och sommarens inventeringsarbete. Inventeringsarbetet fortsatte även en bit in i det tredje tertialet. Dessutom har fastighetsägare fått utskick med information. Inventeringsarbetet har omfattat ca 60 fastigheter under våren-sommaren och ca 150 fastigheter under sensommar och höst. Vid inventeringen inspekterades inte fastigheter som är obebodda eller där avloppen är yngre än 10 år. Antalet inspektioner var därför väsentligt lägre än totalantalet fastigheter inom de berörda områdena. Sedan några år tillbaka följs nyanlagda avlopp upp genom kontroll av nivårör som visar grundvattennivån. Avdelningens erfarenhet visar att detta höjt anläggningarnas kvalitet, eftersom entreprenörerna är mer noggranna med att ha marginal för grundvattnets variation under året. Entreprenörernas kompetens har dessutom höjts generellt, som en effekt av den aktiva tillsynen och rikatde utbildningsinsatser. Entreprenörerna som anlägger avloppen och som är verksamma i Borås är generellt kunniga och Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

PROTOKOLL (14)

PROTOKOLL (14) 2014-02-25 1 (14) Tid och plats Tisdagen den 25 februari 2014, kl. 17.00-19.55 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 26-43 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197

Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 2014-11-25 1 (12) Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014, kl. 17.00 20.00 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 180-197 Beslutande Heiti Ernits (MP) Per Månsson (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13)

PROTOKOLL 2014-09-24 1 (13) 2014-09-24 1 (13) Tid och plats Onsdagen den 24 september 2014, kl. 17.00 19.45 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 138-155 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Johan

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL (15)

PROTOKOLL (15) 2015-02-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, kl. 17.15 19.30 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 21-39 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Lasse Jutemar MP) Katrine

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19)

PROTOKOLL 2015-09-22 1 (19) 2015-09-22 1 (19) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 17.00 20.25 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 116-135 Beslutande Anita Persson (V) Karl-Eric Nilsson (C) Cecilia Kochan (S) Katrine

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2014-09-16. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-09-16 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer 018638 Bilaga 1 DNR:2011- MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2011 till november 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 018638 Bilaga 1 DNR:2011- En rapport

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten

Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten 2015-12-30 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå nöjdkundindex 75 på miljöenheten Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Klas Bergström Kommunstyrelsens ordförande Ordförandens förslag Datum 2014-05-23 Kommunstyrelsen Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställande av timavgift KS-2014/595 Förslag till beslut

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Kontrollplan för offentlig kontroll av

Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan för offentlig kontroll av Kontrollplan livsmedel 2011-2013 1 (14) 2011-06-14 2011 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 B AKGRUND...3 SYFTE...3 OMFATTNING...3 2. DEN OFFENTLIGA KONTROLLENS

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1(17) Sida 1(17) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 19.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande Viktoria Eliasson (V) tjänstgör

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige

Årsredovisning facknämnder Kommunfullmäktige Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås...

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen

Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen 2014-03-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M 2014-0074 Rev. 2014-03-27 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag om införande av årlig avgift utifrån risk- och erfarenhetsbedömning inom miljötillsynen Förslag till

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås

2013-08-13. Plats Studiebesök på Sjöbo vattenverk, Vattenverksgatan, kl. 15.00. Sammanträde i Tekniska nämndens sessionssal, Kungsgatan 57, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2013-08-13 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid OBS!

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

FAH På gång inom livsmedelstillsynen

FAH På gång inom livsmedelstillsynen FAH 2009-04-29 På gång inom livsmedelstillsynen Nils Alesund Sveriges Kommuner och Landsting Kritik som riktats mot kommunernas kontroll EU-kommissionen genom FVO Stora variationer mellan kommunerna Kritik

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 är en myndighetsnämnd som arbetar med Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll inklusive kontroll av animaliska biprodukter Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt kontroll

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-05-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö

Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Egenkontroll och förebyggande arbete Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö Felicia Nipstrand, Miljö- och hälsoskyddsinspektör felicia.nipstrand@stockholm.se 08-508

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Miljönämndens Barnbokslut 2009

Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljönämndens Barnbokslut 2009 Miljöförvaltningens rapport 1/2010 Miljönämndens Barnbokslut år 2009 tillämpningen av kommunalt handlingsprogram för Förenta Nationernas Barnkonvention i miljönämndens verksamhet-

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer