Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen den 25 februari 2014, kl Plats Kallas Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson (S) Eva Aspman (S) Gabriel Sandberg (S) Mona Hallberg (M) Katrine Andersson (M) Karl-Eric Nilsson (C) Cristina Nichta (S) Johan Dahlberg (S) Cecilia Kochan (S) Sofia Andersson (V) Magnus Almström (MP) Per Månsson (M) Inga-Britt Olsson (M) Marcus Nilsen (FP) Jan Hallquist (KD) Miljöchef Leif Schöndell Johan Linderstad-Sara Norberg (Naturvetarna) Roger Johansson (Vision) Heiti Ernits (MP) Ordförande Siw Parhagen Sekreterare 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 2. Fastställande av föredragningslista Information 3. Första Revisorsgruppen besöker nämnden (diskussion och information) 4. Avdelningen för Miljötillsyn informerar om ett ärende Handläggare: Jonas Edin

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (3) Administration 5. Årsredovisning 2013 Redovisning till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Niclas Björkström 6. Redovisning av Intern kontroll 2013 Redovisning till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Leif Schöndell-Niclas Björkström Livsmedelskontroll Miljötillsyn 7. Behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken för åren Handläggare: Jonas Edin 8. Vida Borgstena AB, begäran om uppskov gällande ikraftträdandet av villkor 11 i bolagets tillstånd Handläggare: Josefin Wilén Miljökommunikation 9. Giftfri vardag kräver handling motion av Kerstin Hermansson (C) Yttrande till Kommunstyrelsen Justeras omedelbart Handläggare: Pia Aspegren 10. Miljörapport 2013 för Miljö- och konsumentnämnden Handläggare: Johanna Johansson 11. Förslag till utredning av kommunalt biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15 Handläggare: Anna Ljunggren och Emma Nevander 12. Ansökan om sociala investeringar till projekt LANTIS Handlingar utlämnas vid gruppmötet Handläggare: Emma Nevander Konsument Borås 13. Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78) remiss från Justitiedepartementet Yttrande till Kommunstyrelsen Handlingar utlämnas vid gruppmötet Handläggare: Sonja Carlsson

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA (3) Kurser och konferenser 14. FAH årsmöte den 2 3 april 2014 i Nacka 15. Konsumentverket och Konsumentvägledarnas förening, inbjudan till Konsumentdagarna i Örebro den maj 2014 Skrivelser och meddelanden 16. Länsstyrelsen, beslut att förbjuda anläggande av flytbrygga på fastigheten Torpa-Sjöbo 2: Kommunfullmäktige, beslut om revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 18. Kommunfullmäktige, beslut om Kommunikationspolicy för Borås Stad 19. Kommunfullmäktige, beslut om reviderad policy för representation 20. Tekniska nämnden, information angående Bilpool till allmänheten 21. Delegationsbeslut under tiden 1 31 januari Information från förvaltningen - Personalärenden - Övrig information från förvaltningen 23. Övrigt

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida Leif Schöndell, Niclas Björkström, Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning 2013 Förslag till beslut Miljö- och konsumentnämnden godkänner den av förvaltningen upprättade årsredovisningen för 2013 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. Ärendet Miljöförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2013 för Miljö- och konsumentnämnden enligt bilaga. Leif Schöndell Miljöchef Niclas Björkström Planeringsledare Bilaga Årsredovisning 2013 Miljö- och konsumentnämnden Beslut skickas till Kommunstyrelsen Stadsrevisionen Miljöförvaltningen POSTADRESS Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42 WEBBPLATS boras.se E-POST TELEFON FAX

5 Årsredovisning facknämnder 2013 Miljö- och konsumentnämnden

6 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

7 Innehållsförteckning 1 Inledning Nämndens uppgift Tillsyn och prövning Miljöövervakning Kommunikation och samverkan Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljökommunikation Konsument Borås Verksamhetsmått Miljöförvaltningen gemensamt Livsmedelskontroll Miljötillsyn Konsument Borås Personal...35 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

8 Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

9 1 Inledning 1.1 Nämndens uppgift Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en ledande miljökommun att vi når stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt kommunikation och samverkan stödjer nämnden det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. De övergripande målen är: Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material och råvaror ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas. Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror. Konsumentintressena ska stödjas genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning. Borås Stad ska leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtradediplomering. Nämndens verksamhet bedrivs i tre huvudprocesser: Tillsyn och prövning, Miljöövervakning samt Kommunikation och samverkan. 1.2 Tillsyn och prövning Nämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Att bedriva tillsyn innebär att säkerställa lagstiftningens syfte. Utgångspunkten för tillsynen är att stärka verksamhetsutövarens egen förmåga att följa lagstiftningen. Tillsynen omfattar såväl direkt kontroll av att lagar och regler efterlevs som förebyggande åtgärder för att undvika lagöverträdelser. 1.3 Miljöövervakning Kunskap om miljösituationen i staden är en förutsättning för hållbara beslut och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Olika typer av gröna nyckeltal och indikatorer är nödvändiga verktyg för att vi ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll när det gäller miljökvalitet samt stadens miljömål. Nämnden har genom sitt tillsynsarbete en god överblick över miljön i staden, men svarar också för kunskapsuppbyggnad genom provtagningar, inventeringar samt mätningar och beräkningar. Den kontinuerliga övervakningen av luftkvaliteten, kartläggning av trafikbuller, miljörapporten för Borås samt naturdatabasen är några exempel på nämndens uppgifter inom miljöövervakningen. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

10 1.4 Kommunikation och samverkan Miljö- och konsumentnämnden arbetar med att utifrån sitt ansvarsområde bidra till en levande dialog om en hållbar samhällsutveckling. Kunskap och medvetenhet om miljö- och energifrågor är en förutsättning för att såväl företag och organisationer som enskilda boråsare ska kunna fatta miljöriktiga beslut i sin vardag. Kommunikation, nätverksbyggande och samverkan är därför viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Oavsett om det handlar om att se till att lagarna följs eller att inspirera till och stödja frivilliga insatser är nyckeln till framgång att skapa förståelse och insikt hos dem vi möter. Ansvaret för att informera framgår i lagstiftningen, men finns också formulerat i uppdrag från centrala myndigheter och från kommunledningen. Samordningen av stadens miljöstrategiska arbete och miljömålsarbetet, Fairtrade City, deltagandet i stadens samhällsplanering, olika former av remissarbete samt konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning är andra exempel på kommunikations- och samverkansinsatser för att nå en hållbar samhällsutveckling. I den ekonomiska rådgivningen ingår även en skyldighet för kommunen att enligt 2 skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

11 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2011 Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall 2013 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,7% 5% 2% 5% Antalet sjukfall över 60 dagar Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 0 0,4 0 0 För hela 2013 låg sjukfrånvaron på 5,0% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är samma nivå som Genomsnittet för Borås Stad totalt var ,1%. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken - pendeln kan svänga ganska kraftigt. Utfallet per månad under 2013 varierar mellan 2,7% och 8,3% med en tydligt nedåtgående trend under andra halvåret och antalet långa sjukfall har minskat. Målet på 2% är satt utifrån ambitionen att vi bara ska ha "normal" korttidsfrånvaro utan några längre sjukskrivningar. Det bör understrykas att förvaltningen inte har full rådighet över sjukfrånvaron, den är till stora delar inte arbetsrelaterad. I de fall det är aktuellt bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete. Antalet sjukfall över 60 dagar. Utfallet 2013, två långa sjukfall för den senaste tolvmånadersperioden, är en minskning jämfört med 2012 då antalet var fyra. Ambitionen och målet måste dock vara att vi inte ska ha några långa sjukfall. Förvaltningen har dock oftast inte rådighet över frågan. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. I den ordinarie verksamheten använder sig Miljöförvaltningen inte av timanställningar, utan det sker endast i undantagsfall. Under 2013 har detta inte varit aktuellt. Ett exempel på när timanställningar använts är den nationella Fairtrade Forum-konferensen som anordnades i Borås hösten 2012 då extra personal anlitades. Detta har synts i tertialrapporterna under året, eftersom statistiken avser den senaste tolvmånadersperioden. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

12 3 Nämndens verksamhet Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys För 2013 redovisar Miljö- och konsumentnämnden ett underskott på 352 tkr, vilket överensstämmer väl med nämndbudgeten som innehöll ett underskott på 400 tkr. Den samlade avvikelsen mot budget är således 48 tkr, men inom förvaltningen finns större avvikelser på de olika avdelningarna, vilka kommenteras närmare nedan i avsnittet 4.3 Verksamhetsanalys. I korthet handlar avvikelserna bl.a. om lägre avgifter än budgeterat avseende livsmedelskontroll och miljötillsyn. På dessa punkter har insatser gjorts för att förbättra utfallet Även på kostnadssidan finns av olika skäl negativa budgetavvikelser inom dessa enheter. Vidare blev intäkterna högre än budget inom Miljökommunikation till följd av externa bidrag och inom Konsument Borås genom tillkommande externa uppdrag. Förvaltningsgemensamt har satsningar gjorts på inventarier och utrustning för att möjliggöra fler arbetsplatser inom befintliga lokalytor, vilket påverkar årets resultat negativt. I resultatet ligger även ca 90 tkr som avser kostnader för konsultstöd för framtagande av underlag för en bidragsansökan avseende en sanering av Viskan, vilket egentligen är en kommunledningsfråga. Vidare finns ett särskilt kommunstyrelsebeslut om användning av ytterligare 100 tkr av tidigare överskott när det gäller projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Med de korrigeringarna är utfallet mot budget 238 tkr bättre än budget. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

13 Verksamhetsmått Intäktsfinansiering, % (intäkter i % av bruttokostnaden) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut ,0 33,3 33,6 36,4 Nettokostnader, tkr Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Miljö- och konsumentnämnden Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Intäkter Kostnader Resultat Miljöförvaltningen gemensamt Intäkter Kostnader Resultat Livsmedelskontroll Intäkter Kostnader Resultat Miljötillsyn Intäkter Kostnader Resultat Miljökommunikation Intäkter Kostnader Resultat Konsument Borås Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

14 3.3 Verksamhetsanalys Miljö- och konsumentnämnden Ekonomiskt sammandrag (tkr) Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat 0-49 Här redovisas kostnaderna för den politiska ledningen av verksamheten inklusive nämndsekretariat. Resultatet blev ett underskott på 49 tkr, främst beroende på kostnader för leasing av datautrustning (läsplattor) som inte var budgeterade för Fr.o.m. august 2013 använder sig nämnden av digitala nämndhandlingar Miljöförvaltningen gemensamt Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Gemensamma funktioner Under denna rubrik redovisas intäkter och kostnader som avser hela förvaltningens verksamhet och som det inte bedömts meningsfullt att fördela per verksamhetsområde. Det handlar om kostnader för förvaltningschef och verksamhetsstöd, inventarier, kontorsmaterial, telefon, porto, IT-kostnader samt lokalhyra m.m. Här finns också 180 tkr avseende den "buffert" för oförutsedda kostnader som nämnderna uppmanas budgetera. Underskottet gentemot budget beror i huvudsak på kostnader i samband med rekrytering (platsannonsering) samt kostnader för möbler och övrig utrustning i samband med "förtätning" av lokalerna för att inrymma flera nya medarbetare på befintlig yta på avdelningarna för miljökommunikation respektive miljötillsyn. Dessutom har möblerna i förvaltningens sammanträdesrum kompletterats. Vidare uppkom en oplanerad kostnad när Lokalförsörjningsförvaltningen under året beslutade att installera inbrottslarm på plan 1 i Fullmäktigehuset. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

15 Miljö- och kvalitetsledning Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla ledningssystemet för miljö och kvalitet. Sedan tidigare finns en miljöcertifiering enligt ISO och målet är att även klara en kvalitetscertifiering. I slutet av 2013 har ledningssystemet lagts över i en ny webbmiljö som är tydligare och mer lättillgänglig än den tidigare versionen i Lotus Notes. Arbetet bygger på Borås Stads kvalitetspolicy och modellen för ständiga förbättringar enligt LEAN-metodiken, dvs. att kartlägga och förbättra verksamhetens processer. Tillsynsutveckling i Väst (TUV) Tillsynsutveckling i Väst (TUV) har varit ett gemensamt projekt för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland som har pågått under tiden september februari Projektdeltagarna arbetar, direkt eller indirekt, med tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagarna samt angränsande frågor. Cirka personer i 58 organisationer har medverkat i projektet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har som projektägare drivit TUV i samverkan med Länsstyrelsen i Halland, alla 55 kommuner i Halland och Västra Götaland, Region Halland och fyra kommunalförbund i Västra Götaland. Europeiska Socialfonden har finansierat projektet. TUV har fokuserat på de mjuka frågorna, som kommunikation, retorik, ledarskap och processledning. För att nå framgång i sakfrågorna behöver vi känna oss trygga i vår roll, vara duktiga på att kommunicera, göra rätt saker, samverka och tycka att det känns bra att gå till jobbet. Inom projektet har utbildningar genomförts avseende Kommunikation och bemötande Retorik och presentationsteknik Processledning Ledarskap Förhandlingsteknik Personlig effektivitet Dessa utbildningar har varit individinriktade och har syftat till att höja varje medarbetares kompetens, men också att stärka nätverken mellan olika arbetsplatser. Utbildningarna har därför förlagts på olika orter och vid många olika tidpunkter för att få en blandning av deltagarna. Projektet har också haft arbetsplatsinriktade utbildningar i Processkartläggning Jämställdhet Klarspråk Mötesteknik Den genomförda utvärderingen av projektet visar bl.a. att deltagarna anser att den egna kompetensen ökat, att man börjat tillämpa nya arbetssätt och att projektaktiviteterna påverkat utvecklingen på arbetsplatsen på ett positivt sätt. En annan effekt av projektet är att samverkan mellan de olika deltagande arbetsplatserna har ökat. Flera olika nätverksgrupper har skapats och samarbetet kring att utveckla nya arbetssätt har ökat. Konkret har projektet också inneburit att miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland från och med 2014 kommer att förstärka och permanenta sitt samarbete framöver. Detta kommer att ske via de befintliga samverkansorganen Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Miljöförvaltningens medarbetare har deltagit i ett stort antal av utbildningarna. Totalt under projekttiden har 32 personer deltagit i 21 olika aktiviteter. Flera av dessa har varit utbildningar som omfattat flera utbildningsdagar, som t.ex. Ledarskap och Kommunikation och bemötande. Förvaltningen har också tagit del av de arbetsplatsförlagda utbildningarna i processkartläggning och klarspråk. Vidare har förvaltningschefen medverkat i projektets styrgrupp och arbetet med att vidareutveckla det regionala samarbetet. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

16 3.3.3 Livsmedelskontroll Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall Det ekonomiska resultatet blev ett underskott på ca 300 tkr beroende på lägre avgifter än budgeterat, främst avseende de årliga kontrollavgifterna. Det är en kvarstående konsekvens av den nya taxa som beslutades inför 2012 till följd av en ny vägledning från Livsmedelsverket avseende kontrolltider. I budgetarbetet gjordes bedömningen att kontrolltiderna skulle bli högre 2013, men så blev inte fallet. För 2014 har en ny beräkning gjorts och flera verksamheter har tillkommit. Såväl lönekostnader som intäkter (statsbidrag) överstiger budget till följd av anställning med arbetsmarknadsstöd. Verksamhet Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 820 livsmedelsverksamheter i kommunen. Majoriteten ryms i gruppen storhushåll, t.ex. restauranger, kaféer, förskolor och skolor. Den näst största gruppen utgörs av butiker, stora och små med mer eller mindre avancerad hantering av livsmedel. I Borås finns vidare ett mindre antal grossister och producenter inom livsmedelsbranschen. Livsmedelskontrollen styrs av en gemensam EU-lagstiftning. I Sverige har denna kompletterats med regler om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information. Vidare har Livsmedelsverket som central myndighet ansvar för att vägleda kommunerna i kontrollarbetet. Bl.a. har man tagit fram en vägledning för hur livsmedelsföretagen ska riskklassas och vilka kontrolltider som krävs för olika typer av verksamheter. Sammantaget kan konstateras att utrymmet för lokala prioriteringar inom livsmedelskontrollen är begränsat. Syftet med kontrollen är att försäkra konsumenterna om säkra livsmedel och ärlighet i handeln. De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom livsmedelskedjan, som finns i den nationella kontrollplanen, är att: Konsumenterna har trygga och säkra livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Som konsument ska man kunna lita på att maten i butiken, på restaurangen och i skolan är av god kvalitet och att informationen som ges vid köpet är tillförlitlig. Intressenterna har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverksamheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Den kommunala kontrollmyndighetens ansvar i kedjan är livsmedelsföretagen. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

17 Löpande kontroll Alla livsmedelsanläggningar ska registreras hos den behöriga kontrollmyndigheten. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att anmäla registrering av sin anläggning hos Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut på marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut om godkännande fattats. I anslutning till registreringen görs normalt en revision (en fullständig genomgång) av verksamheten. Den sista december 2013 fanns det 824 livsmedelsanläggningar i kommunen. Under 2013 har kontrollen bedrivits i veckobegränsade projekt och med fokus på samtliga verksamheter inom områdena Norr, Centrum, Väster och Öster i Borås. Intervallet och frekvensen av inspektioner styrs av verksamhetens art. Vissa anläggningar har besökts en, två eller tre gånger under året. Andra verksamheter, med lägre risk och därmed lägre kontrolltid, besöks vartannat eller vart tredje år. Efter varje avslutat projekt har resultaten sammanfattats. Utifrån vilka avvikelser som har konstaterats och hur ofta de förekommer kan den framtida kontrollen planeras och fokuseras på de risker som uppmärksammats. Under året har livsmedelskontrollen lagt fokus på förpackningsmaterial i kontakt med livsmedel, rengöring, temperaturkontroller samt märkning/redlighet. Genomgående kan det konstateras att rengöring av ytor och redskap, bristfällig/felaktig märkning samt brister i temperaturhållningen är de främsta orsakerna till avvikelser och förelägganden bland storhushåll och butiker. Privata verksamheter får fler avvikelser på rengöringen av ytor och lokaler. Brister i temperaturhållningen är någorlunda jämnt fördelat mellan grupperna. Redlighetsproblematik och bristande/felaktig märkning av livsmedel är de kontrollområden som efter rengöring orsakat flest avvikelser i både butiker samt storhushåll under Kommunala verksamheter har fått något fler avvikelser på felaktig material som kommer i kontakt med livsmedel. Oftast har avvikelsen handlat om engångshandskar som används vid hantering av oförpackade livsmedel. Under 2013 har mer än 100 mikrobiologiska prover tagits på olika livsmedel. Vidare har stickprover tagits på kött för att kontrollera att typningen (redligheten och märkningen) stämmer. Sammanlagt har ca. 300 rengöringsprover gjorts med ATP- metoden. Mikrobiologiska prover och rengöringsprover var en del av planeringen för 2013, där utvalda verksamheter och processer hos dessa kontrollerades. Vidare har gruppen deltagit i PiK- projekt (Projektinriktad kontroll i länet) som handlade om provtagning på is. Fram till sista december 2013 har livsmedelsavdelningen gjort totalt 871 kontrollbesök, varav 49 var klagomålsärenden och 82 revisioner. Deta innebär 223 kontrollbesök fler än föregående år, då antalet var 648. Effektivare planering och något större personalresurser är förklaringen Projekt under året Inom ramen för ordinarie kontroll har avdelningen arbetat med olika projekt såsom: Allergikost på förskolor och skolor, där provtagning på allergenerna kasein och ägg skedde. Provtagning på charkvaror som omfattade kontroll av bäst före-datum samt förvaringstemperatur. Dricksvatten. Inspektioner och provtagning samt granskning av vattenanalyser. AZO-ämnen i produkter riktade till barn. Kontroll om AZO-ämnen förekommer i produkter som säljs i detaljhandeln samt om varningstexten Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration fanns på produkterna. Redlighetskontroll och märkning av kött. Provtagning- typning från vilket djur köttet kommer ifrån. Provtagning (mikrobiologisk) av egentillverkad is som var ett PiK-projekt (Projektinriktad kontroll) i Västra Götaland. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

18 Samverkan med andra Livsmedelsavdelningen träffar regelbundet inspektörerna i övriga kommuner i Sjuhärad för att diskutera gemensamma frågor och skapa samsyn kring hur livsmedelskontrollen ska bedrivas. Avdelningen deltar vidare i länsträffar för livsmedelsinspektörer i Västra Götalands län och ingår även i arbetsgruppen för livsmedelskontroll inom ramen för MVG - Miljösamverkan Västra Götaland). Avdelningen deltar också i nätverket Livs levande, som består av nio kommuner av Borås storlek, samt "Livssamverkan Sverige" som är en samverkan på chefsnivå mellan Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt ett antal kommuner. Inom ramen för Tillsynsutveckling i Väst har avdelningen deltagit i ett stort antal kompetenshöjande utbildningar såsom: Kommunikation/Bemötande, Personlig effektivitet, Retorik och presentationsteknik, Processledning och Klarspråk Miljötillsyn Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2013 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Ekonomiskt utfall Intäkterna under året når inte upp till den budgeterade nivån för Vakanserna på avdelningen under det andra halvåret påverkade både tillsyn och intäkter negativt. Intäkterna är likväl större jämfört med föregående år på grund av ökade tillsynsinsatser, höjningen av taxorna vid årsskiftet och det för 2013 nya avtalet med Samhällsbyggnadsförvaltningen, som innebär att vi får ersättning för vårt deltagande i handläggningen av bygglov. Målsättningen är att höja intäkterna ytterligare under 2014 genom att en stor del av tillsynen kommer att bedrivas i projektform. Projekten ger goda möjligheter att öka både tillsynsfrekvens och intäkter i väsentlig utsträckning. På kostnadssidan består budgeten huvudsakligen av lönekostnader och avdelningen har i stort sett haft full bemanning under det första och andra tertialet. Under senare delen av året uppstod vakanser. Nyrekryteringen gick relativt fort, så personalkostnaderna hamnade bara marginellt under budgeterad nivå. Övriga kostnader, som avviker från förväntad nivå, är köp av tjänster. Kostnaderna är högre än förväntat, bland annat på grund av utredningar om Viskan. Verksamhet Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall samt hälsoskydd. Nämnden har tillsynsansvar för i princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden (Länsstyrelsen ansvarar för Ryaverket samt ett fåtal objekt inom textilindustrin). Det finns för närvarande drygt 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt omkring övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. Tillsyn och prövning av enskilda Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

19 avloppsanläggningar samt handläggning av anmälningar avseende bl.a. värmepumpar, cisterner, köldmedia samt verksamhet inom vattenskyddsområden är andra uppgifter. Inom hälsoskyddsområdet omfattar nämndens tillsynsansvar inomhusmiljön i både bostäder och offentliga lokaler. Det handlar om att t.ex. skolor, förskolor, lokaler för vård och omsorg samt samlingslokaler ska vara fria från hälsorisker i form av fukt, mögel, dålig ventilation, bullerstörningar m.m. En annan viktig uppgift är att förebygga hälsorisker till följd av förhöjda radonhalter i byggnader. Till hälsoskyddet hör vidare tillsyn av lokaler för hygienisk behandling samt bassäng- och strandbad. Verksamhetsutveckling Avdelningen har tagit fram nya och uppdaterade rutiner för jourverksamheten med avgränsningar, komplettering av utrustning, checklistor m.m. De nya nedskräpningsrutinerna har börjat tillämpas med en snabbare hantering som sparar tid för oss och medverkar till att skräpet försvinner fortare efter klagomål. Vi medverkar också i förvaltningens arbete med miljö- och kvalitetsledningssystem. Inom ramen för Tillsynsutveckling i Väst har avdelningen deltagit i ett stort antal kompetenshöjande utbildningar. Avdelningen arbetar även med utveckling av tillsyn i projektform. Ett exempel på kompetenshöjande tillsynsinsatser i projektform har varit kemikalietillsyn enligt REACH, tillsyn av förskolor, tillsyn av avlopp och tillsyn av bilvårdsanläggningar (projekten beskrivs nedan) Bostadsärenden Bostadsklagomål Under det gångna året har de bostadsklagomål som handlagts främst handlat om bullerstörningar och låg temperatur. Vi har genomfört ett flertal bullermätningar i bostäder där de boende störts av musik, grannar och miljöfarlig verksamhet. Vidare har vi arbetat med våra handläggningsrutiner för att kunna ge snabba besked om störningen kan anses vara en olägenhet enligt miljöbalken, minska handläggningstiden samt se till att befogade klagomål debiteras. För att minska antalet inkommande ärenden har vi satsat mycket på information till de klagande om vad vi kan göra samt ge information vad de själva kan göra vid störningar i inomhusmiljön. Målsättningen för 2014 är att höja intäkterna ytterligare, minska handläggningstiden ytterligare och skapa rutiner för att avgränsa bland de klagomål som inkommer. Vi kommer under år 2014 fortsätta fokusera på buller som är ett stort problem för många. Radon Under året har ett stort antal radonmätningar registrerats för flerbostadshus. Avdelningen har även planerat för en mer aktiv tillsynsroll gentemot fastighetsägare, eftersom det ännu saknas radonundersökningar av många flerbostadshus i Borås Förorenade områden Exploatering Ett antal större markföroreningsärenden i staden har initierats via planärenden och exploatering. Utredningsarbetet är generellt både tidskrävande och under tidspress, eftersom vi ofta kommer in sent i processen. Vi har haft möten med berörda från Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att förbättra samarbetet och effektivisera arbetet - i sista änden till gagn för medborgarna och de som vill bygga i staden. Föroreningar från miljöfarlig verksamhet Parallellt med mer omfattande utredningar hanterar avdelningen även mindre, löpande ärenden med markföroreningar, t.ex. bensinstationer, nedläggningen av Eka Chemicals och rivning eller ombyggnad av hetvattencentraler. Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

20 Klorerade lösningsmedel Vi har deltagit i ett projekt om klorerade lösningsmedel som Länsstyrelsen initierat. Projektet pågår och syftet är att hjälpa kommunerna med utbildningsinsatser m.m. Kvicksilver från tandläkarmottagningar Kvicksilver från tidigare och pågående tandläkarmottagningar finns inlagrat i avloppsledningar i ett antal fastigheter i kommunen. Avlagringarna läcker kvicksilver till avloppsledningsnätet och skapar problem för slamhanteringen vid Gässlösa avloppsreningsverk. Avdelningen arbetar med kartläggning av förekomst, förebyggande åtgärder och sanering i förekommande fall. PCB i fogmassor Tillsynsarbetet med PCB i fogmassor i flerbostadshus och andra byggnader intensifierades under slutet av året. Arbetet fortsätter även under Syftet med tillsynen är att se till att berörda fastighetsägare inventerar och undersöker förekomsten av fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB. Schaktmassor Avdelningen fortsätter att bedriva tillsyn över hur schaktmassor (som ofta är förorenade) hanteras. Vi har bl.a. bedrivit tillsyn på kommunens egna hantering av massor. Vi har även medverkat i samarbete med de nio större kommunerna avseende förorenade områden och bedömningsunderlag för schaktmassor. Viskan Avdelningen har arbetat med att ta fram underlag till en bidragsansökan för en sanering av Viskan enligt Kommunfullmäktiges beslut Arbetet har omfattat upphandling av konsult, kontakter med konsulten samt kontakter med Länsstyrelsen under året. Vi inväntar Länsstyrelsens ansvarsutredning, som kommer att visa fördelningen av kostnader vid en eventuell sanering. Ansvarsutredningen ska kommuniceras med Borås Stad och andra berörda. Ansvarsutredningen måste vara klar för att bidragsansökan ska kunna behandlas politiskt i Borås Stad och för att Länsstyrelsen ska kunna ta emot den Enskilda avlopp Inkommande avloppsärenden har hanterats fortlöpande under året. Parallellt har uppföljning av tidigare års inventeringar skett. Fler ärenden måste hanteras som en följd av att vi tidigare har ställt krav på bristfälliga befintliga avlopp. Vi har dessutom börjat besluta om förbud att använda WC som är anslutet till bristfälliga avlopp. Förbud aktualiseras när fastighetsägaren har underlåtit att åtgärda sitt bristfälliga avlopp trots påpekande från vår sida och en relativt lång respittid. Under året har avdelningen genomfört tre möten med berörda fastighetsägare inför vårens och sommarens inventeringsarbete. Inventeringsarbetet fortsatte även en bit in i det tredje tertialet. Dessutom har fastighetsägare fått utskick med information. Inventeringsarbetet har omfattat ca 60 fastigheter under våren-sommaren och ca 150 fastigheter under sensommar och höst. Vid inventeringen inspekterades inte fastigheter som är obebodda eller där avloppen är yngre än 10 år. Antalet inspektioner var därför väsentligt lägre än totalantalet fastigheter inom de berörda områdena. Sedan några år tillbaka följs nyanlagda avlopp upp genom kontroll av nivårör som visar grundvattennivån. Avdelningens erfarenhet visar att detta höjt anläggningarnas kvalitet, eftersom entreprenörerna är mer noggranna med att ha marginal för grundvattnets variation under året. Entreprenörernas kompetens har dessutom höjts generellt, som en effekt av den aktiva tillsynen och rikatde utbildningsinsatser. Entreprenörerna som anlägger avloppen och som är verksamma i Borås är generellt kunniga och Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning facknämnder (35)

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27)

PROTOKOLL 2014-01-21 1 (27) 2014-01-21 1 (27) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, kl. 17.00-19.50 i Fullmäktigehuset, rum 4317 Omfattning 1-25 Beslutande Heiti Ernits (MP) Lars-Gunnar Comén (M) Anita Persson (V) Jan-Åke Carlsson

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dnr: 2013-17463 Upplaga: 100 ex. Utgåva nr. 1 Tryck: Tekniska nämndhuset, februari 2015 med personalberättelse och bokslutskommentarer På intranät http://intranat.stockholm.se/styrdokument

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer