Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset Kl Inga-Lill S Kl Lisette L Info Kl Ulrika Holm- - ca gren 1. Val av protokollsjusterare (Förslag: Kent L ) 2. Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö 3. Beläggningsplan 4. Va-utredning för de norra öarna i kommunen 5. Lokalbehov för daglig verksamhet 6. Besvarande av motion om validering inom vård och omsorg 7. Besvarande av motion om stärkt olycksfallsförsäkring 8. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en hundgård 9. Motion om byggande av fler hyresrätter 10. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 11. Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 12. Information: Medfinansiering Leader södra Bohuslän 13. Medfinansiering till Leader Bohuskust och gränsbygd för (Havs- och fiskerifondens verksamhet) 14. Planbesked för Öckerö 2:800 Ankaret 15. Planbesked för Hönö 2.45 m.fl. Mossen 16. Planbesked för Hönö 1:13 Gamla Handelsträdgården 17. Planbesked för Hönö 3:4 m.fl. Hemvärnsvägen 18. Separering av detaljplan för Öckerö kretsloppspark och området mellan Tärnvägen/Göteborgsvägen

2 19. Antagande av detaljplan för Öckerö 1: Planbesked Öckerö Centrum 21. Detaljplan för Björkö 1:110 (Seaside) 22.Förslag till Trafikstrategi 23.Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 24.Förslag till Lokalförsörjningsprogram 25. Samhällsbyggnadschefen informerar 26.Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 27. Fastställande av avgiftsnivåer för maxtaxa 28.Bildande av samordningsförbund 29.Löpande insikt 30.Familjecentral 31. Ang strategigruppen 2(2) 32. Försäljning av fastigheten Sandlyckan samt bildande av bostadsrättförening. (Hans Andreasson) 33. Ekonomisk rapport per mars 34. Årliga ärenden i budgetprocessen 35. Övriga ärenden överlämnade till budgetberedningen 36.Förslag till investeringsbudget 2016 och investeringsplan Förslag till driftsramar 2016, förslag till taxor, ekonomisk treårsplan jämte förslag till skattesats och upplåning Rapporter från nämnderna 39.Rapporter 40.Redovisning av delegationsbeslut 41. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö Diarienummer: 0128/15 Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hönö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamhetens investeringsbudget för 2015 för skattefinansierad verksamhet utökas med tkr för byte av vägräcke, kantbalk, broräcke för bro (O269) över Röds sund mellan Hönö och Öckerö samt (O594) över sund mellan Öckerö och Hälsö. Sammanfattning 2010 gjordes en särskild inspektion och dykinspektion av broarna. Där påpekades det bl. a skador på räckena vilka inte åtgärdades utfördes en ny inspektion av COWI Broteknik som visade på omfattande korrosionsskador samt att broräckena uppfyller inte de krav som ställs på en konstruktionsdel med en trafiksäkerhetsfunktion. Bakgrund Bro över Röds sund mellan Hönö och Öckerö: Det finns betydande brister på broräcket och anslutande vägräcken. Broräckesavslutningarna uppfyller inte dagens krav och det finns risk för skador vid en påkörning. Kostnadsspecifikation: Vägräcke: ca 255 m á ca 4 500:-/m= :- Kantbalk: 18 m à :-/m= :- Tätskikt: ca 90 m² á 2 200:-/m²= :- Broräcke: 18 m á 4 000:-/m= :- Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 Bro över sund mellan Öckerö och Hälsö: Det finns betydande brister på broräcket och anslutande vägräcken. Broräckets ståndarfötter har kraftiga korrosionsskador mot kantbalken. Broräcket uppfyller inte de krav som ställs på en konstruktionsdel med en trafiksäkerhetsfunktion. Kostnadsspecifikation: Vägräcke: ca 500 m á ca 4 500:-/m= :- Kantbalk: 36 m à :-/m= :- Tätskikt: ca 210 m² á 2 200:-/m²= :- Broräcke: 36 m á 4 000:-/m= :- Kostnad för projektering uppgår till ca 10% samt byggledning till ca 5% av den totala kostnaden. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Ingalill Siljat Gatuchef

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Dick Andersson Ärende: Lokalbehov daglig verksamhet Diarienummer: 17/15 LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov Bakgrund För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut september Därför har en behovsbeskrivning arbetats fram från daglig verksamhet. Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov. Kommande behov påvisar en utökning av verksamheten och därmed ökade lokalbehov. Beskrivningen av behoven påvisar utformning av lokal utan att ta ställning till i vilken lokal verksamheten skall vara belägen. Alternativ för användning av behovsbeskrivningen är därmed öppen för flera alternativ. Alternativ slutfördes en behovsbeskrivning för daglig verksamhet Öckerö kommun. Avtal från befintliga lokaler löper ut i september Alternativ till lösning har framarbetats. Förvaltningen ser följande alternativ som kan tillgodose behovsbeskrivningen. 1. Ombyggnation och av befintlig lokal på 800 m 2 2. Nybyggnation på tomt Sudda Sandlyckeskolan Hult 1:524. Synpunkter Förvaltningen har i sin bedömning vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen. Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet samt förväntad ökning av målgruppen. Byggrätt för alternativ 2 begränsar möjligheterna att tillgodose verksamhetens behov och bedöms vara till ytan för liten. Byggrätt på tomt är 330 m 2 i med möjlighet att bygga på 2 plan med eventuell möjlighet till utökning ca 10 procent. Båda alternativ förutsätter att tidplan för projektering och färdigställande av byggnation sammanfaller tidsmässigt med verksamhetens behov. Tidsplan för nybyggnation förutsägs bli längre än tidsplan för ombyggnation. Förvaltningen anser att fördelarna med alternativ 1 överväger där fastighetsägaren får fortsatt förtroende till avtalstecknande och påbörjar ombyggnation. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

6 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 14 Dnr 17/15 Lokalbehov daglig verksamhet För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut i september En behovsbeskrivning har arbetats fram och baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov. I tjänsteskrivelse daterad redogörs för de alternativ som finns för att tillgodose daglig verksamhets behov av lokaler. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 15 Dnr 3/13 Remiss: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Socialdemokraterna har i motion daterad föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan. I tjänsteskrivelse daterad finns handlings- och tidsplan för validering av personal inom vård och omsorgs i Öckerö kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN 23/14) med bifogad handlingsplan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Barbro Carlhamre / Arto Niskala Ärende: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Diarienummer: 3/13 KOMPLETTERING HANDLINGSPLAN Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN 23/14) med nedanstående handlingsplan. Bakgrund Socialdemokraterna har i motion daterad föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan. Allmänt om validering Idag krävs utbildning för tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Öckerö kommun. Flertal vikarier som saknar utbildning blir årligen konverterade till en tillsvidareanställning (LAS 5 ). För att konverteras ska du under en femårsperiod ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Enligt kommunens centrala kollektivavtal, Allmänna bestämmelser, blir du även konverterad när du har arbetat sammanlagt tre år under den senaste femårsperioden, oavsett anställningsform. Handlingsplan för verksamhetsområde Äldreomsorg För den som arbetat inom vården eller på annat sätt tillägnat sig kunskap inom området finns det redan nu möjlighet att validera delar av innehållet på Vård- och omsorgsprogrammet och därmed förkorta studietiden. Målet med valideringen är att få personalens kompetens kartlagd, bedömd och dokumenterad. Valideringen planeras individuellt för varje deltagare och innebär att den faktiska kompetensen kartläggs och bedöms. Kompetensen kan resultera i ett intyg eller prövas mot betyg. I de fall en deltagare inte genomgår alla delar i valideringsprocessen sammanfattas deltagarens nuvarande kompetenser i en fördjupad yrkeskartläggning. Personen som validerar har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, eller motsvarande kunskaper och kompetens som denne har skaffat sig på annat sätt. Om personen arbetar inom vård och omsorg, genomförs den praktiska delen av valideringen på en annan arbetsplats än den egna. Ett annat alternativ är att en valideringshandledare från en annan arbetsplats deltar i bedömningen tillsammans med vård- och omsorgsläraren och bidrar till att vård- och omsorgsläraren gör en opartisk och rättssäker bedömning. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9 En verksamhet som validerar praktiska kunskaper har tillgång till valideringshandledare. Valideringshandledaren har en utbildning som är godkänd av aktuellt VO-College. Validering leder till intyg eller prövas mot betyg. Första planeringsmöte med Vård och Omsorgs College sker vecka 13. Start vecka beror på vilken modell Öckerö kommun väljer. Validering kan ske i gruppform eller på individ nivå. Finns det tillgång till valideringsledare kan den egna verksamheten användas istället för annan kommun. Identifiering av behov, inventering av kompetens Vecka Planering med Vård och Omsorgs College Vecka 13 Bestämma modell för validering Vecka Utbildning av valideringsledare (beroende av modell) Vecka 37 Start av validering Vecka 37 Handlingsplan för verksamhetsområde IFO/FH Enligt den inventering som utförts inom IFO/FH utförarverksamheter, dvs. fyra olika gruppbostäder, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans, fanns det ca 15 personer som saknar adekvat utbildning inom vård- och omsorg. Dessa personer finns tämligen jämnt fördelade i alla verksamheterna. Inom daglig verksamhet finns flera medarbetare med stödpedagogsutbildning och inom boendestödet finns flera medarbetare som är boendepedagoger. Enhetscheferna för gruppbostäderna har angett som mål att ha minst två stödpedagoger i varje verksamhet. I dagsläget finns en stödpedagog på Heinövägens gruppboende och det finns medarbetare från de andra tre gruppbostäderna som har pågående studier till stödpedagog. Det är önskvärt med validering inom vård- och omsorg, inriktning funktionshinder för att möta våra brukares behov av vård och omsorg och för att bedriva verksamhet med god kvalitet. Det kommer därför att under första halvåret 2015 att planeras för och ta fram erbjudanden till dem som har behov av att höja sin utbildningsnivå så att den motsvarar dagens krav.

10

11 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Marita Olsson Handläggare: Leitet, enhetschef Funktionshinder Ärende: Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg Diarienummer: 0003/ Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende motion om validering inom vård och omsorg. Bakgrund Socialdemokraterna har i sin motion den 22/ föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Ärende Verksamhet Äldreomsorg Socialförvaltningen har genomfört en inventering. Under senare år har äldreomsorgen i Öckerö kommun arbetat medvetet för att erbjuda kvarboende i ordinärt boende så långt det är möjligt. Antalet personer som vårdas i hemmet har ökat då vården har flyttas alltmer ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges där. Inventeringen visar att 30 % av personalen inom hemtjänsten saknar formell utbildning. Inom äldreboendena är situationen bättre då 11 % är utan formell utbildning. För att höja personalens kompetens är validering ett bra alternativ. Mellan validerades 25 personal inom äldreomsorgen i KOMVUX regi. Verksamhet Funktionshinder Inom Funktionshinder pågår ett arbete med att byta titlar för vård- och omsorgspersonalen. Det gäller dem som idag benämns habiliteringspersonal. Vi följer därmed övriga GR-kommuner som redan bytt till titlarna stödassistent respektive stödpedagog. Öckerö kommun kommer att ha den nya titulaturen fr o m I samband med översynen av arbetstagarnas betyg så har vi sett behovet av validering för ca 15 personer, av totalt 57 st, det vill säga ca 30 %. Kraven på vår verksamhet blir allt högre då många brukare har stora och omfattande funktionsnedsättningar. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

12 Detta i kombination med åldrande ställer höga krav på kompetens. Det är mycket angeläget att vi genom validering kan höja utbildningsnivån för de medarbetare på gruppboenden och inom daglig verksamhet som idag saknar full kompetens. Förvaltningen avser påbörja validering av tillsvidareanställd personal inom verksamhet äldreomsorg och funktionshinder under år Malin Tisell Tf socialchef

13

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Stärkt olycksfallsförsäkring Diarienummer: 0048/15 Motion om att stärka kommunens olycksfallsförsäkring Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar med bifall till motionen att förbättra försäkringsskyddet i kommunens olycksförsäkring enligt följande: -komplettering skall ske med sveda och värk samt lyte och men -ersättning vid medicinsk invaliditet skall beräknas på högst 15/30 prisbasbelopp -ersättningen vid ekonomisk invaliditet skall beräknas på högst 30 prisbasbelopp De nya villkoren skall börja gälla vid nästa premieperiod Ärende Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar stärka kommunens olycksfallsförsäkring: - komplettera med sveda och värk samt lyte och men - höja ersättningsnivån vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bakgrund Öckerö kommun har tecknat olycksfallsförsäkring med Folksam för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller dygnet runt för barn och ungdom. För vissa andra kategorier, t.ex. personer i komvux och ungdomar år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller skoltid alternativt verksamhetstid. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk. Synpunkter Samtliga Sveriges kommuner tecknar någon form av olycksfallsförsäkring där kärngruppen utgörs av barn/elever/ungdomar. Enligt uppgift från Folksam har ca 240 kommuner av landets 290 omfattningen dygnet runt för denna grupp. Öckerö kommuns olyckfallsförsäkring förbättrades i sitt försäkringsskydd 2014 på ett flertal punkter, bl.a. gäller inga begränsningar för resa till/från skola om olycksfall skett på fritiden (tidigare max 0,2 pbb* ca 9 tkr). Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

15 Den standard på olycksfallsförsäkringar som kommuner upphandlar idag innehåller försäkringsskydd enligt de punkter som motionärerna föreslår. Undertecknad föreslår att kommunens olycksfallsförsäkring förstärks enligt förslaget och där ersättningen vid medicinsk invaliditet beräknas på högst 15 pbb (idag 10) vid invaliditetsgrander lägre än 50 procent och 30 pbb (idag 20) vid invaliditetsgrader 50 procent eller högre samt att ekonomisk invaliditet beräknas på högst 30 pbb (idag 10). Nya villkor bör börja gälla under nästa premieperiod: Ekonomi: För gällande premieperiod betalar kommunen 203 tkr till Folksam. Premie enligt ändrade villkor enligt förslaget ovan kostar 334 tkr, alltså ökad kostnad med 131 tkr. Allt räknat på oförändrat antal försäkrade personer. Vilka kategorier och antal personer som skall täckas av försäkringen i nästa premieperiod ses årligen över inför ny period. Detta görs i samarbete med berörda förvaltningar. Budget för kommunens försäkringar finns under Centrala poster. Beslutar fullmäktige enligt förslaget behöver budgeterat belopp för försäkringar justeras vid nästa budgettillfälle. Jarl Gustavsson ekonomichef *pbb =prisbasbelopp

16

17 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Edvin Bahtanovic Ärende: Yttrande - Medborgarförslag om en hundgård i Öckerö kommun Diarienummer: 0181/14 Yttrande på medborgarförslag om hundrastgård Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att anlägga en hundrastgård på eller i anslutning till grusplanen på Brevik. Medborgarförslaget ska därmed anses vara besvarat. Sammanfattning Ett medborgarförslag daterat har inkommit till kommunstyrelsen 1. Undertecknade medborgare framför önskemål om att kommunen ska anlägga en hundrastgård på lämplig plats inom kommunen. Flera argument förs för en sådan hundgård och lämpliga platser, enligt undertecknade, pekas ut inom kommunen. Förutom mark, inhägnad och papperskorgar önskas även löpande underhåll från kommunens sida. En del av kostnaderna anses kunnas täckas av reklamintäkter. Bakgrund Sammanlagt 7 hundägare, tillika kommuninvånare, framför argument för en hundrastgård i Öckerö kommun. De sammanfattas under 3 punkter i medborgarförslaget; 1. Enligt djurskyddslagen ska hund hållas och skötas i en god miljö och på ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt. Eftersom Öckerö kommun har koppeltvång, som det uttrycks, större delen utav året är det svårt för hundägarna att uppfylla kravet enligt lagen ovan. 2. En hundrastgård hade underlättat för äldre, sjuka och handikappade som är begränsade i sin rörlighet under hela eller delar utav året att rasta sina hundar. 3. En hundrastgård skulle innebära större möjligheter för hundägare att träna sina hundar under kontrollerade former. Det innebär också att rastning av 1 Bilaga 1, medborgarförslag daterat Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

18 hundar skulle ske på anvisad plats i större utsträckning och på så vis minska på andra allmänna och offentliga platser. Behoven som en sådan hundgård skulle innebära är en markyta på ca kvadratmeter, ett cirka 2 meter högt staket som inhägnar området, en grind som avdelar hundrastgården, papperskorgar samt löpande underhåll. Ärende Undertecknad uppskattar att medborgarna har tagit sig tid att formulera ett medborgarförslag i syfte att utveckla kommunen och utöka möjligheten till friluftsliv i densamma. Medborgarförslaget lyfter på ett tydligt sätt ett behov inom kommunen. Att skapa en hundrastgård innebär, precis som framgår av medborgarförslaget, ett behov av lämplig mark för syftet. Öckerö kommun har en begränsad tillgång till mark och behöver kontinuerligt göra avvägningar mellan olika allmänna intressen innan man beslutar om användning för olika markområden. Detta innebär att kommunen behöver beslutsunderlag som påvisar möjligheter, begränsningar men även risker vid användning av mark. Ett lämpligt område för en hundrastgård skulle kunna vara den oanvända grusplanen på Brevik. Detta område har även framförts i medborgarförslaget. Att anlägga en hundrastgård i kommunen innebär även en större investering, på kort och lång sikt. En sådan utgift behöver också utredas för att kommunen ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Utredningen som föreslagits får påvisa om det är ekonomiskt möjligt samt praktiskt genomförbart att anlägga en hundrastgård på eller i direkt anslutning till grusplanen på Brevik. Robert Svensson Edvin Bahtanovic

19

20

21

22

23

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Diarienummer: 0010/14 Obesvarade motioner, medborgarförslag Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås notera redovisningen till protokollet. Bakgrund Enligt 5 kap. 33 kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen på fullmäktiges första ordinarie sammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att en aktuell lista över obesvarade motioner och medborgarförslag också skall redovisas på junisammanträdet. Ärende I bilagda förteckning finns redovisat de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. Lars G Andersson Kommunsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27 Kommunstyrelsen Lars G Andersson Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Motion Motionär-/er Väckt år Status Motion om validering inom vård och omsorg. Dnr 213/12 Medborgarförslag om Uppsättande av papperskorgar. Dnr 24/14 Rolf Edvardsson, Gun Simonsson, Ronnie Bryngelsson, Maria Brauer (S) Liz Strömberg, Emil Karlsson, Peter Linder 2012 Ett motionssvar har återremitterats till socialnämnden. Ks 111/14. Nytt svar inkommet. Motionen besvaras i KF 11/ Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Medborgarförslag om anläggande av en hundrastgård. Dnr 33/14 Motion med förslag om en kommunapplikation för marknadsföring av kommunen. Dnr 40/14 Motion med förslag om inrättande av ett Rör inte min kompis - pris. Dnr 46/14 Medborgarförslag om gratis busskort till elever på högstadiet och gymnasiet. Dnr 72/14 Medborgarförslag om satsning på solenergi. Dnr 98/14 Motion om att förbättra flyktingmottagningen. Dnr 116/14 Motion om hundar i vården. Dnr 136/14 Josefin Magnusson m.fl 2014 Motionen varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden, varefter ärendet vidareremitteras till verksamhet samhällsbyggnad Maria Brauer (S) 2014 Remitterad till kommunchefen (kommunikationschefen) Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson (S) Erik Benjaminsson m.fl Motionen har varit remitterad till kultur- och fritid. Härefter gick en remiss till partierna, varefter ksau önskade en bedömning ur ett omvärldsperspektiv. (verksamhetschef kultur- och fritid Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Raimo Muistama 2014 Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Annika Andersson, Annkie Fridström (V) 2014 Remitterad till socialnämnden. Göran Billvall (V) 2014 Remitterad till socialnämnden h:\desktop\ks\10 a.doc

28 Motion om betald specialistsjuksköterskeutbildning. Dnr 134/14 Motion om anläggande av en kommunal lekplats. Dnr 135/14 Motion om att avskaffa hemläxor i kommunens skolor. Dnr 147/14 Motion om att öka kunskapen om och respekten för Kulturmiljöprogrammet. Dnr 32/15 Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. Dnr 36/15 Medborgarförslag om seniorkort för gratis resor med kollektivtrafiken. Dnr 38/15 Motion om feministiskt självförsvar. Dnr 49/15 Motion om stärkt olycksfallsförsäkring. Dnr 48/15 Motion om introduktion för nya förtroendevalda. Dnr 47/15 Motion om genomförande av en genusanalys av kommunens ekonomiska stöd till flickors och pojkars idrottsutövande. Dnr 46/15 Motion om byggande av ett parkeringshus på södra Björkö. Dnr 45/15 Motion om behovet av fler hyresrätter Dnr 66/15 Medborgarförslag om utökad tömningsfrekvens av hushållsavfall. Dnr 70/15 Lena Hermansson, Gun Simonsson (S) Anders Olofsson, Maria Brauer (S) Annika Andersson, Göran Billvall (V) Boel Lanne, Nicklas Attefjord, Birgitta Abrahamsson (MP) 2014 Remitterad till socialnämnden 2014 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) 2014 Remitterad till barn- och utbildningsnämnden 2015 Remitterad till bygg- och miljönämnden Lisbeth Svensson 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Anthony Curry 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) för framtagande av underlag. Därefter remiss till partigrupperna. Göran Billvall, Annika Andersson (V) Anders Olofsson, Ronnie Bryngelsson (S) 2015 Barn- och utbildningsnämnden 2015 Remitterad till kommunchefen (ekonomichefen) Anders Olofsson (S) 2015 Remitterad till kommunchefen (personalchefen) Boel Lanne, Nicklas Attefjord, Birgitta Abrahamsson (MP) Boel Lanne, Nicklas Attefjord (MP) Annika Andersson, Göran Billvall (V) 2015 Remitterad till kommunchefen (kultur- och fritidschefen, folkhälsoplaneraren) 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) 2015 Sven Hofving 2015 h:\desktop\ks\10 a.doc

29 Medborgarförslag om anläggande av utegym på Björkö. Dnr 6715 Jerker Knutsson 2015 h:\desktop\ks\10 a.doc

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Stenungsund Ny period för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling utifrån en lokal strategi. Privat, ideell och offentlig sektor i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och skärgården i SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad har gemensamt prioriterat insatser som ska bidra till utveckling i området. Den lokala strategin för området gäller fram till år Jordbruksverket fördelar totalt 2 miljarder kronor till 48 Leaderområden i Sverige för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Leader södra Bohuslän är ett av de områden som blivit prioriterade. Jordbruksverket har prioriterat Leader södra Bohusläns strategi eftersom de ser att det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och företagandet. Lokala aktörer kommer att kunna söka stöd för utvecklingsprojekt inom följande insatsområden: besöksnäring, lokal mat, lokal service, tillgänglighet och delaktighet samt miljöeffektivisering. Leader södra Bohusläns har fått en total budget på kr som kommer från dels tre olika fonder; Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond, dels från övrig offentlig medfinansiering. Av områdets totala budget ska 33%, dvs kr bestå av övrig offentlig medfinansiering. Enligt förslag från styrgruppen ny programperioden ska detta finansieras med kr från kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö och SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad (för södra Skärgården) kr finansieras av kvarstående Terra et Mare-finansiering från programperioden Nu tar arbetet vid med att komplettera strategin för att området ska kunna få startbesked från Jordbruksverket. Den 28 maj bildas föreningen Leader södra Bohuslän på det konstituerande årsmötet där den nya lokala beslutsgruppen LAG södra Bohuslän ska utses. Målsättningen är att LAG södra Bohuslän ska kunna börja fatta beslut om projekt i november 2015.

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-01 1(12)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-01 1(12) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-04-01 1(12) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer