Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset Kl Inga-Lill S Kl Lisette L Info Kl Ulrika Holm- - ca gren 1. Val av protokollsjusterare (Förslag: Kent L ) 2. Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö 3. Beläggningsplan 4. Va-utredning för de norra öarna i kommunen 5. Lokalbehov för daglig verksamhet 6. Besvarande av motion om validering inom vård och omsorg 7. Besvarande av motion om stärkt olycksfallsförsäkring 8. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en hundgård 9. Motion om byggande av fler hyresrätter 10. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 11. Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 12. Information: Medfinansiering Leader södra Bohuslän 13. Medfinansiering till Leader Bohuskust och gränsbygd för (Havs- och fiskerifondens verksamhet) 14. Planbesked för Öckerö 2:800 Ankaret 15. Planbesked för Hönö 2.45 m.fl. Mossen 16. Planbesked för Hönö 1:13 Gamla Handelsträdgården 17. Planbesked för Hönö 3:4 m.fl. Hemvärnsvägen 18. Separering av detaljplan för Öckerö kretsloppspark och området mellan Tärnvägen/Göteborgsvägen

2 19. Antagande av detaljplan för Öckerö 1: Planbesked Öckerö Centrum 21. Detaljplan för Björkö 1:110 (Seaside) 22.Förslag till Trafikstrategi 23.Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 24.Förslag till Lokalförsörjningsprogram 25. Samhällsbyggnadschefen informerar 26.Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 27. Fastställande av avgiftsnivåer för maxtaxa 28.Bildande av samordningsförbund 29.Löpande insikt 30.Familjecentral 31. Ang strategigruppen 2(2) 32. Försäljning av fastigheten Sandlyckan samt bildande av bostadsrättförening. (Hans Andreasson) 33. Ekonomisk rapport per mars 34. Årliga ärenden i budgetprocessen 35. Övriga ärenden överlämnade till budgetberedningen 36.Förslag till investeringsbudget 2016 och investeringsplan Förslag till driftsramar 2016, förslag till taxor, ekonomisk treårsplan jämte förslag till skattesats och upplåning Rapporter från nämnderna 39.Rapporter 40.Redovisning av delegationsbeslut 41. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö Diarienummer: 0128/15 Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hönö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamhetens investeringsbudget för 2015 för skattefinansierad verksamhet utökas med tkr för byte av vägräcke, kantbalk, broräcke för bro (O269) över Röds sund mellan Hönö och Öckerö samt (O594) över sund mellan Öckerö och Hälsö. Sammanfattning 2010 gjordes en särskild inspektion och dykinspektion av broarna. Där påpekades det bl. a skador på räckena vilka inte åtgärdades utfördes en ny inspektion av COWI Broteknik som visade på omfattande korrosionsskador samt att broräckena uppfyller inte de krav som ställs på en konstruktionsdel med en trafiksäkerhetsfunktion. Bakgrund Bro över Röds sund mellan Hönö och Öckerö: Det finns betydande brister på broräcket och anslutande vägräcken. Broräckesavslutningarna uppfyller inte dagens krav och det finns risk för skador vid en påkörning. Kostnadsspecifikation: Vägräcke: ca 255 m á ca 4 500:-/m= :- Kantbalk: 18 m à :-/m= :- Tätskikt: ca 90 m² á 2 200:-/m²= :- Broräcke: 18 m á 4 000:-/m= :- Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 Bro över sund mellan Öckerö och Hälsö: Det finns betydande brister på broräcket och anslutande vägräcken. Broräckets ståndarfötter har kraftiga korrosionsskador mot kantbalken. Broräcket uppfyller inte de krav som ställs på en konstruktionsdel med en trafiksäkerhetsfunktion. Kostnadsspecifikation: Vägräcke: ca 500 m á ca 4 500:-/m= :- Kantbalk: 36 m à :-/m= :- Tätskikt: ca 210 m² á 2 200:-/m²= :- Broräcke: 36 m á 4 000:-/m= :- Kostnad för projektering uppgår till ca 10% samt byggledning till ca 5% av den totala kostnaden. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Ingalill Siljat Gatuchef

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Dick Andersson Ärende: Lokalbehov daglig verksamhet Diarienummer: 17/15 LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov Bakgrund För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut september Därför har en behovsbeskrivning arbetats fram från daglig verksamhet. Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov. Kommande behov påvisar en utökning av verksamheten och därmed ökade lokalbehov. Beskrivningen av behoven påvisar utformning av lokal utan att ta ställning till i vilken lokal verksamheten skall vara belägen. Alternativ för användning av behovsbeskrivningen är därmed öppen för flera alternativ. Alternativ slutfördes en behovsbeskrivning för daglig verksamhet Öckerö kommun. Avtal från befintliga lokaler löper ut i september Alternativ till lösning har framarbetats. Förvaltningen ser följande alternativ som kan tillgodose behovsbeskrivningen. 1. Ombyggnation och av befintlig lokal på 800 m 2 2. Nybyggnation på tomt Sudda Sandlyckeskolan Hult 1:524. Synpunkter Förvaltningen har i sin bedömning vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen. Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet samt förväntad ökning av målgruppen. Byggrätt för alternativ 2 begränsar möjligheterna att tillgodose verksamhetens behov och bedöms vara till ytan för liten. Byggrätt på tomt är 330 m 2 i med möjlighet att bygga på 2 plan med eventuell möjlighet till utökning ca 10 procent. Båda alternativ förutsätter att tidplan för projektering och färdigställande av byggnation sammanfaller tidsmässigt med verksamhetens behov. Tidsplan för nybyggnation förutsägs bli längre än tidsplan för ombyggnation. Förvaltningen anser att fördelarna med alternativ 1 överväger där fastighetsägaren får fortsatt förtroende till avtalstecknande och påbörjar ombyggnation. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

6 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 14 Dnr 17/15 Lokalbehov daglig verksamhet För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut i september En behovsbeskrivning har arbetats fram och baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov. I tjänsteskrivelse daterad redogörs för de alternativ som finns för att tillgodose daglig verksamhets behov av lokaler. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 15 Dnr 3/13 Remiss: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Socialdemokraterna har i motion daterad föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan. I tjänsteskrivelse daterad finns handlings- och tidsplan för validering av personal inom vård och omsorgs i Öckerö kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN 23/14) med bifogad handlingsplan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Barbro Carlhamre / Arto Niskala Ärende: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Diarienummer: 3/13 KOMPLETTERING HANDLINGSPLAN Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN 23/14) med nedanstående handlingsplan. Bakgrund Socialdemokraterna har i motion daterad föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan. Allmänt om validering Idag krävs utbildning för tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Öckerö kommun. Flertal vikarier som saknar utbildning blir årligen konverterade till en tillsvidareanställning (LAS 5 ). För att konverteras ska du under en femårsperiod ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Enligt kommunens centrala kollektivavtal, Allmänna bestämmelser, blir du även konverterad när du har arbetat sammanlagt tre år under den senaste femårsperioden, oavsett anställningsform. Handlingsplan för verksamhetsområde Äldreomsorg För den som arbetat inom vården eller på annat sätt tillägnat sig kunskap inom området finns det redan nu möjlighet att validera delar av innehållet på Vård- och omsorgsprogrammet och därmed förkorta studietiden. Målet med valideringen är att få personalens kompetens kartlagd, bedömd och dokumenterad. Valideringen planeras individuellt för varje deltagare och innebär att den faktiska kompetensen kartläggs och bedöms. Kompetensen kan resultera i ett intyg eller prövas mot betyg. I de fall en deltagare inte genomgår alla delar i valideringsprocessen sammanfattas deltagarens nuvarande kompetenser i en fördjupad yrkeskartläggning. Personen som validerar har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, eller motsvarande kunskaper och kompetens som denne har skaffat sig på annat sätt. Om personen arbetar inom vård och omsorg, genomförs den praktiska delen av valideringen på en annan arbetsplats än den egna. Ett annat alternativ är att en valideringshandledare från en annan arbetsplats deltar i bedömningen tillsammans med vård- och omsorgsläraren och bidrar till att vård- och omsorgsläraren gör en opartisk och rättssäker bedömning. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9 En verksamhet som validerar praktiska kunskaper har tillgång till valideringshandledare. Valideringshandledaren har en utbildning som är godkänd av aktuellt VO-College. Validering leder till intyg eller prövas mot betyg. Första planeringsmöte med Vård och Omsorgs College sker vecka 13. Start vecka beror på vilken modell Öckerö kommun väljer. Validering kan ske i gruppform eller på individ nivå. Finns det tillgång till valideringsledare kan den egna verksamheten användas istället för annan kommun. Identifiering av behov, inventering av kompetens Vecka Planering med Vård och Omsorgs College Vecka 13 Bestämma modell för validering Vecka Utbildning av valideringsledare (beroende av modell) Vecka 37 Start av validering Vecka 37 Handlingsplan för verksamhetsområde IFO/FH Enligt den inventering som utförts inom IFO/FH utförarverksamheter, dvs. fyra olika gruppbostäder, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans, fanns det ca 15 personer som saknar adekvat utbildning inom vård- och omsorg. Dessa personer finns tämligen jämnt fördelade i alla verksamheterna. Inom daglig verksamhet finns flera medarbetare med stödpedagogsutbildning och inom boendestödet finns flera medarbetare som är boendepedagoger. Enhetscheferna för gruppbostäderna har angett som mål att ha minst två stödpedagoger i varje verksamhet. I dagsläget finns en stödpedagog på Heinövägens gruppboende och det finns medarbetare från de andra tre gruppbostäderna som har pågående studier till stödpedagog. Det är önskvärt med validering inom vård- och omsorg, inriktning funktionshinder för att möta våra brukares behov av vård och omsorg och för att bedriva verksamhet med god kvalitet. Det kommer därför att under första halvåret 2015 att planeras för och ta fram erbjudanden till dem som har behov av att höja sin utbildningsnivå så att den motsvarar dagens krav.

10

11 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Marita Olsson Handläggare: Leitet, enhetschef Funktionshinder Ärende: Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg Diarienummer: 0003/ Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende motion om validering inom vård och omsorg. Bakgrund Socialdemokraterna har i sin motion den 22/ föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Ärende Verksamhet Äldreomsorg Socialförvaltningen har genomfört en inventering. Under senare år har äldreomsorgen i Öckerö kommun arbetat medvetet för att erbjuda kvarboende i ordinärt boende så långt det är möjligt. Antalet personer som vårdas i hemmet har ökat då vården har flyttas alltmer ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges där. Inventeringen visar att 30 % av personalen inom hemtjänsten saknar formell utbildning. Inom äldreboendena är situationen bättre då 11 % är utan formell utbildning. För att höja personalens kompetens är validering ett bra alternativ. Mellan validerades 25 personal inom äldreomsorgen i KOMVUX regi. Verksamhet Funktionshinder Inom Funktionshinder pågår ett arbete med att byta titlar för vård- och omsorgspersonalen. Det gäller dem som idag benämns habiliteringspersonal. Vi följer därmed övriga GR-kommuner som redan bytt till titlarna stödassistent respektive stödpedagog. Öckerö kommun kommer att ha den nya titulaturen fr o m I samband med översynen av arbetstagarnas betyg så har vi sett behovet av validering för ca 15 personer, av totalt 57 st, det vill säga ca 30 %. Kraven på vår verksamhet blir allt högre då många brukare har stora och omfattande funktionsnedsättningar. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

12 Detta i kombination med åldrande ställer höga krav på kompetens. Det är mycket angeläget att vi genom validering kan höja utbildningsnivån för de medarbetare på gruppboenden och inom daglig verksamhet som idag saknar full kompetens. Förvaltningen avser påbörja validering av tillsvidareanställd personal inom verksamhet äldreomsorg och funktionshinder under år Malin Tisell Tf socialchef

13

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Stärkt olycksfallsförsäkring Diarienummer: 0048/15 Motion om att stärka kommunens olycksfallsförsäkring Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar med bifall till motionen att förbättra försäkringsskyddet i kommunens olycksförsäkring enligt följande: -komplettering skall ske med sveda och värk samt lyte och men -ersättning vid medicinsk invaliditet skall beräknas på högst 15/30 prisbasbelopp -ersättningen vid ekonomisk invaliditet skall beräknas på högst 30 prisbasbelopp De nya villkoren skall börja gälla vid nästa premieperiod Ärende Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar stärka kommunens olycksfallsförsäkring: - komplettera med sveda och värk samt lyte och men - höja ersättningsnivån vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bakgrund Öckerö kommun har tecknat olycksfallsförsäkring med Folksam för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller dygnet runt för barn och ungdom. För vissa andra kategorier, t.ex. personer i komvux och ungdomar år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller skoltid alternativt verksamhetstid. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk. Synpunkter Samtliga Sveriges kommuner tecknar någon form av olycksfallsförsäkring där kärngruppen utgörs av barn/elever/ungdomar. Enligt uppgift från Folksam har ca 240 kommuner av landets 290 omfattningen dygnet runt för denna grupp. Öckerö kommuns olyckfallsförsäkring förbättrades i sitt försäkringsskydd 2014 på ett flertal punkter, bl.a. gäller inga begränsningar för resa till/från skola om olycksfall skett på fritiden (tidigare max 0,2 pbb* ca 9 tkr). Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

15 Den standard på olycksfallsförsäkringar som kommuner upphandlar idag innehåller försäkringsskydd enligt de punkter som motionärerna föreslår. Undertecknad föreslår att kommunens olycksfallsförsäkring förstärks enligt förslaget och där ersättningen vid medicinsk invaliditet beräknas på högst 15 pbb (idag 10) vid invaliditetsgrander lägre än 50 procent och 30 pbb (idag 20) vid invaliditetsgrader 50 procent eller högre samt att ekonomisk invaliditet beräknas på högst 30 pbb (idag 10). Nya villkor bör börja gälla under nästa premieperiod: Ekonomi: För gällande premieperiod betalar kommunen 203 tkr till Folksam. Premie enligt ändrade villkor enligt förslaget ovan kostar 334 tkr, alltså ökad kostnad med 131 tkr. Allt räknat på oförändrat antal försäkrade personer. Vilka kategorier och antal personer som skall täckas av försäkringen i nästa premieperiod ses årligen över inför ny period. Detta görs i samarbete med berörda förvaltningar. Budget för kommunens försäkringar finns under Centrala poster. Beslutar fullmäktige enligt förslaget behöver budgeterat belopp för försäkringar justeras vid nästa budgettillfälle. Jarl Gustavsson ekonomichef *pbb =prisbasbelopp

16

17 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Edvin Bahtanovic Ärende: Yttrande - Medborgarförslag om en hundgård i Öckerö kommun Diarienummer: 0181/14 Yttrande på medborgarförslag om hundrastgård Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att anlägga en hundrastgård på eller i anslutning till grusplanen på Brevik. Medborgarförslaget ska därmed anses vara besvarat. Sammanfattning Ett medborgarförslag daterat har inkommit till kommunstyrelsen 1. Undertecknade medborgare framför önskemål om att kommunen ska anlägga en hundrastgård på lämplig plats inom kommunen. Flera argument förs för en sådan hundgård och lämpliga platser, enligt undertecknade, pekas ut inom kommunen. Förutom mark, inhägnad och papperskorgar önskas även löpande underhåll från kommunens sida. En del av kostnaderna anses kunnas täckas av reklamintäkter. Bakgrund Sammanlagt 7 hundägare, tillika kommuninvånare, framför argument för en hundrastgård i Öckerö kommun. De sammanfattas under 3 punkter i medborgarförslaget; 1. Enligt djurskyddslagen ska hund hållas och skötas i en god miljö och på ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt. Eftersom Öckerö kommun har koppeltvång, som det uttrycks, större delen utav året är det svårt för hundägarna att uppfylla kravet enligt lagen ovan. 2. En hundrastgård hade underlättat för äldre, sjuka och handikappade som är begränsade i sin rörlighet under hela eller delar utav året att rasta sina hundar. 3. En hundrastgård skulle innebära större möjligheter för hundägare att träna sina hundar under kontrollerade former. Det innebär också att rastning av 1 Bilaga 1, medborgarförslag daterat Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

18 hundar skulle ske på anvisad plats i större utsträckning och på så vis minska på andra allmänna och offentliga platser. Behoven som en sådan hundgård skulle innebära är en markyta på ca kvadratmeter, ett cirka 2 meter högt staket som inhägnar området, en grind som avdelar hundrastgården, papperskorgar samt löpande underhåll. Ärende Undertecknad uppskattar att medborgarna har tagit sig tid att formulera ett medborgarförslag i syfte att utveckla kommunen och utöka möjligheten till friluftsliv i densamma. Medborgarförslaget lyfter på ett tydligt sätt ett behov inom kommunen. Att skapa en hundrastgård innebär, precis som framgår av medborgarförslaget, ett behov av lämplig mark för syftet. Öckerö kommun har en begränsad tillgång till mark och behöver kontinuerligt göra avvägningar mellan olika allmänna intressen innan man beslutar om användning för olika markområden. Detta innebär att kommunen behöver beslutsunderlag som påvisar möjligheter, begränsningar men även risker vid användning av mark. Ett lämpligt område för en hundrastgård skulle kunna vara den oanvända grusplanen på Brevik. Detta område har även framförts i medborgarförslaget. Att anlägga en hundrastgård i kommunen innebär även en större investering, på kort och lång sikt. En sådan utgift behöver också utredas för att kommunen ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Utredningen som föreslagits får påvisa om det är ekonomiskt möjligt samt praktiskt genomförbart att anlägga en hundrastgård på eller i direkt anslutning till grusplanen på Brevik. Robert Svensson Edvin Bahtanovic

19

20

21

22

23

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Diarienummer: 0010/14 Obesvarade motioner, medborgarförslag Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås notera redovisningen till protokollet. Bakgrund Enligt 5 kap. 33 kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen på fullmäktiges första ordinarie sammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att en aktuell lista över obesvarade motioner och medborgarförslag också skall redovisas på junisammanträdet. Ärende I bilagda förteckning finns redovisat de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. Lars G Andersson Kommunsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27 Kommunstyrelsen Lars G Andersson Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Motion Motionär-/er Väckt år Status Motion om validering inom vård och omsorg. Dnr 213/12 Medborgarförslag om Uppsättande av papperskorgar. Dnr 24/14 Rolf Edvardsson, Gun Simonsson, Ronnie Bryngelsson, Maria Brauer (S) Liz Strömberg, Emil Karlsson, Peter Linder 2012 Ett motionssvar har återremitterats till socialnämnden. Ks 111/14. Nytt svar inkommet. Motionen besvaras i KF 11/ Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Medborgarförslag om anläggande av en hundrastgård. Dnr 33/14 Motion med förslag om en kommunapplikation för marknadsföring av kommunen. Dnr 40/14 Motion med förslag om inrättande av ett Rör inte min kompis - pris. Dnr 46/14 Medborgarförslag om gratis busskort till elever på högstadiet och gymnasiet. Dnr 72/14 Medborgarförslag om satsning på solenergi. Dnr 98/14 Motion om att förbättra flyktingmottagningen. Dnr 116/14 Motion om hundar i vården. Dnr 136/14 Josefin Magnusson m.fl 2014 Motionen varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden, varefter ärendet vidareremitteras till verksamhet samhällsbyggnad Maria Brauer (S) 2014 Remitterad till kommunchefen (kommunikationschefen) Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson (S) Erik Benjaminsson m.fl Motionen har varit remitterad till kultur- och fritid. Härefter gick en remiss till partierna, varefter ksau önskade en bedömning ur ett omvärldsperspektiv. (verksamhetschef kultur- och fritid Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Raimo Muistama 2014 Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Annika Andersson, Annkie Fridström (V) 2014 Remitterad till socialnämnden. Göran Billvall (V) 2014 Remitterad till socialnämnden h:\desktop\ks\10 a.doc

28 Motion om betald specialistsjuksköterskeutbildning. Dnr 134/14 Motion om anläggande av en kommunal lekplats. Dnr 135/14 Motion om att avskaffa hemläxor i kommunens skolor. Dnr 147/14 Motion om att öka kunskapen om och respekten för Kulturmiljöprogrammet. Dnr 32/15 Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. Dnr 36/15 Medborgarförslag om seniorkort för gratis resor med kollektivtrafiken. Dnr 38/15 Motion om feministiskt självförsvar. Dnr 49/15 Motion om stärkt olycksfallsförsäkring. Dnr 48/15 Motion om introduktion för nya förtroendevalda. Dnr 47/15 Motion om genomförande av en genusanalys av kommunens ekonomiska stöd till flickors och pojkars idrottsutövande. Dnr 46/15 Motion om byggande av ett parkeringshus på södra Björkö. Dnr 45/15 Motion om behovet av fler hyresrätter Dnr 66/15 Medborgarförslag om utökad tömningsfrekvens av hushållsavfall. Dnr 70/15 Lena Hermansson, Gun Simonsson (S) Anders Olofsson, Maria Brauer (S) Annika Andersson, Göran Billvall (V) Boel Lanne, Nicklas Attefjord, Birgitta Abrahamsson (MP) 2014 Remitterad till socialnämnden 2014 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) 2014 Remitterad till barn- och utbildningsnämnden 2015 Remitterad till bygg- och miljönämnden Lisbeth Svensson 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Anthony Curry 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) för framtagande av underlag. Därefter remiss till partigrupperna. Göran Billvall, Annika Andersson (V) Anders Olofsson, Ronnie Bryngelsson (S) 2015 Barn- och utbildningsnämnden 2015 Remitterad till kommunchefen (ekonomichefen) Anders Olofsson (S) 2015 Remitterad till kommunchefen (personalchefen) Boel Lanne, Nicklas Attefjord, Birgitta Abrahamsson (MP) Boel Lanne, Nicklas Attefjord (MP) Annika Andersson, Göran Billvall (V) 2015 Remitterad till kommunchefen (kultur- och fritidschefen, folkhälsoplaneraren) 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) 2015 Sven Hofving 2015 h:\desktop\ks\10 a.doc

29 Medborgarförslag om anläggande av utegym på Björkö. Dnr 6715 Jerker Knutsson 2015 h:\desktop\ks\10 a.doc

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Stenungsund Ny period för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling utifrån en lokal strategi. Privat, ideell och offentlig sektor i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och skärgården i SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad har gemensamt prioriterat insatser som ska bidra till utveckling i området. Den lokala strategin för området gäller fram till år Jordbruksverket fördelar totalt 2 miljarder kronor till 48 Leaderområden i Sverige för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Leader södra Bohuslän är ett av de områden som blivit prioriterade. Jordbruksverket har prioriterat Leader södra Bohusläns strategi eftersom de ser att det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och företagandet. Lokala aktörer kommer att kunna söka stöd för utvecklingsprojekt inom följande insatsområden: besöksnäring, lokal mat, lokal service, tillgänglighet och delaktighet samt miljöeffektivisering. Leader södra Bohusläns har fått en total budget på kr som kommer från dels tre olika fonder; Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond, dels från övrig offentlig medfinansiering. Av områdets totala budget ska 33%, dvs kr bestå av övrig offentlig medfinansiering. Enligt förslag från styrgruppen ny programperioden ska detta finansieras med kr från kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö och SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad (för södra Skärgården) kr finansieras av kvarstående Terra et Mare-finansiering från programperioden Nu tar arbetet vid med att komplettera strategin för att området ska kunna få startbesked från Jordbruksverket. Den 28 maj bildas föreningen Leader södra Bohuslän på det konstituerande årsmötet där den nya lokala beslutsgruppen LAG södra Bohuslän ska utses. Målsättningen är att LAG södra Bohuslän ska kunna börja fatta beslut om projekt i november 2015.

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer