Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset"

Transkript

1 KALLELSE/Underrättelse 1(2) Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset Kl Inga-Lill S Kl Lisette L Info Kl Ulrika Holm- - ca gren 1. Val av protokollsjusterare (Förslag: Kent L ) 2. Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö 3. Beläggningsplan 4. Va-utredning för de norra öarna i kommunen 5. Lokalbehov för daglig verksamhet 6. Besvarande av motion om validering inom vård och omsorg 7. Besvarande av motion om stärkt olycksfallsförsäkring 8. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en hundgård 9. Motion om byggande av fler hyresrätter 10. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 11. Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 12. Information: Medfinansiering Leader södra Bohuslän 13. Medfinansiering till Leader Bohuskust och gränsbygd för (Havs- och fiskerifondens verksamhet) 14. Planbesked för Öckerö 2:800 Ankaret 15. Planbesked för Hönö 2.45 m.fl. Mossen 16. Planbesked för Hönö 1:13 Gamla Handelsträdgården 17. Planbesked för Hönö 3:4 m.fl. Hemvärnsvägen 18. Separering av detaljplan för Öckerö kretsloppspark och området mellan Tärnvägen/Göteborgsvägen

2 19. Antagande av detaljplan för Öckerö 1: Planbesked Öckerö Centrum 21. Detaljplan för Björkö 1:110 (Seaside) 22.Förslag till Trafikstrategi 23.Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 24.Förslag till Lokalförsörjningsprogram 25. Samhällsbyggnadschefen informerar 26.Antagande av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 27. Fastställande av avgiftsnivåer för maxtaxa 28.Bildande av samordningsförbund 29.Löpande insikt 30.Familjecentral 31. Ang strategigruppen 2(2) 32. Försäljning av fastigheten Sandlyckan samt bildande av bostadsrättförening. (Hans Andreasson) 33. Ekonomisk rapport per mars 34. Årliga ärenden i budgetprocessen 35. Övriga ärenden överlämnade till budgetberedningen 36.Förslag till investeringsbudget 2016 och investeringsplan Förslag till driftsramar 2016, förslag till taxor, ekonomisk treårsplan jämte förslag till skattesats och upplåning Rapporter från nämnderna 39.Rapporter 40.Redovisning av delegationsbeslut 41. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

3 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Ingalill Siljat Ärende: Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hälsö Diarienummer: 0128/15 Bro- och vägräcken mellan Hönö och Öckerö samt mellan Öckerö och Hönö Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamhetens investeringsbudget för 2015 för skattefinansierad verksamhet utökas med tkr för byte av vägräcke, kantbalk, broräcke för bro (O269) över Röds sund mellan Hönö och Öckerö samt (O594) över sund mellan Öckerö och Hälsö. Sammanfattning 2010 gjordes en särskild inspektion och dykinspektion av broarna. Där påpekades det bl. a skador på räckena vilka inte åtgärdades utfördes en ny inspektion av COWI Broteknik som visade på omfattande korrosionsskador samt att broräckena uppfyller inte de krav som ställs på en konstruktionsdel med en trafiksäkerhetsfunktion. Bakgrund Bro över Röds sund mellan Hönö och Öckerö: Det finns betydande brister på broräcket och anslutande vägräcken. Broräckesavslutningarna uppfyller inte dagens krav och det finns risk för skador vid en påkörning. Kostnadsspecifikation: Vägräcke: ca 255 m á ca 4 500:-/m= :- Kantbalk: 18 m à :-/m= :- Tätskikt: ca 90 m² á 2 200:-/m²= :- Broräcke: 18 m á 4 000:-/m= :- Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

4 Bro över sund mellan Öckerö och Hälsö: Det finns betydande brister på broräcket och anslutande vägräcken. Broräckets ståndarfötter har kraftiga korrosionsskador mot kantbalken. Broräcket uppfyller inte de krav som ställs på en konstruktionsdel med en trafiksäkerhetsfunktion. Kostnadsspecifikation: Vägräcke: ca 500 m á ca 4 500:-/m= :- Kantbalk: 36 m à :-/m= :- Tätskikt: ca 210 m² á 2 200:-/m²= :- Broräcke: 36 m á 4 000:-/m= :- Kostnad för projektering uppgår till ca 10% samt byggledning till ca 5% av den totala kostnaden. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Ingalill Siljat Gatuchef

5 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Dick Andersson Ärende: Lokalbehov daglig verksamhet Diarienummer: 17/15 LOKALBEHOV DAGLIG VERKSAMHET Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov Bakgrund För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut september Därför har en behovsbeskrivning arbetats fram från daglig verksamhet. Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov. Kommande behov påvisar en utökning av verksamheten och därmed ökade lokalbehov. Beskrivningen av behoven påvisar utformning av lokal utan att ta ställning till i vilken lokal verksamheten skall vara belägen. Alternativ för användning av behovsbeskrivningen är därmed öppen för flera alternativ. Alternativ slutfördes en behovsbeskrivning för daglig verksamhet Öckerö kommun. Avtal från befintliga lokaler löper ut i september Alternativ till lösning har framarbetats. Förvaltningen ser följande alternativ som kan tillgodose behovsbeskrivningen. 1. Ombyggnation och av befintlig lokal på 800 m 2 2. Nybyggnation på tomt Sudda Sandlyckeskolan Hult 1:524. Synpunkter Förvaltningen har i sin bedömning vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen. Behovsbeskrivningen baseras på befintlig verksamhet samt förväntad ökning av målgruppen. Byggrätt för alternativ 2 begränsar möjligheterna att tillgodose verksamhetens behov och bedöms vara till ytan för liten. Byggrätt på tomt är 330 m 2 i med möjlighet att bygga på 2 plan med eventuell möjlighet till utökning ca 10 procent. Båda alternativ förutsätter att tidplan för projektering och färdigställande av byggnation sammanfaller tidsmässigt med verksamhetens behov. Tidsplan för nybyggnation förutsägs bli längre än tidsplan för ombyggnation. Förvaltningen anser att fördelarna med alternativ 1 överväger där fastighetsägaren får fortsatt förtroende till avtalstecknande och påbörjar ombyggnation. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

6 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 14 Dnr 17/15 Lokalbehov daglig verksamhet För daglig verksamhet råder ökade lokalbehov. Avtalstiden på befintliga lokaler löper ut i september En behovsbeskrivning har arbetats fram och baseras på befintlig verksamhet med fokus på framtida förändringar och kommande behov. I tjänsteskrivelse daterad redogörs för de alternativ som finns för att tillgodose daglig verksamhets behov av lokaler. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Med anledning av att hyresavtal för lokaler för daglig verksamhet löper ut och ett utökat lokalbehov finns föreslås Kommunstyrelsen teckna nytt avtal med nuvarande fastighetsägare som innefattar anpassning och renovering utifrån verksamhetens behov Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden SN 15 Dnr 3/13 Remiss: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Socialdemokraterna har i motion daterad föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan. I tjänsteskrivelse daterad finns handlings- och tidsplan för validering av personal inom vård och omsorgs i Öckerö kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens beslut Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN 23/14) med bifogad handlingsplan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Barbro Carlhamre / Arto Niskala Ärende: Validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun Diarienummer: 3/13 KOMPLETTERING HANDLINGSPLAN Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden kompletterar tidigare svar på motionen (SN 23/14) med nedanstående handlingsplan. Bakgrund Socialdemokraterna har i motion daterad föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Socialnämnden översände yttrande på motionen till Kommunstyrelsen som valde att återremittera ärendet till Socialnämnden för att komplettera med en handlingsplan. Allmänt om validering Idag krävs utbildning för tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Öckerö kommun. Flertal vikarier som saknar utbildning blir årligen konverterade till en tillsvidareanställning (LAS 5 ). För att konverteras ska du under en femårsperiod ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Enligt kommunens centrala kollektivavtal, Allmänna bestämmelser, blir du även konverterad när du har arbetat sammanlagt tre år under den senaste femårsperioden, oavsett anställningsform. Handlingsplan för verksamhetsområde Äldreomsorg För den som arbetat inom vården eller på annat sätt tillägnat sig kunskap inom området finns det redan nu möjlighet att validera delar av innehållet på Vård- och omsorgsprogrammet och därmed förkorta studietiden. Målet med valideringen är att få personalens kompetens kartlagd, bedömd och dokumenterad. Valideringen planeras individuellt för varje deltagare och innebär att den faktiska kompetensen kartläggs och bedöms. Kompetensen kan resultera i ett intyg eller prövas mot betyg. I de fall en deltagare inte genomgår alla delar i valideringsprocessen sammanfattas deltagarens nuvarande kompetenser i en fördjupad yrkeskartläggning. Personen som validerar har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, eller motsvarande kunskaper och kompetens som denne har skaffat sig på annat sätt. Om personen arbetar inom vård och omsorg, genomförs den praktiska delen av valideringen på en annan arbetsplats än den egna. Ett annat alternativ är att en valideringshandledare från en annan arbetsplats deltar i bedömningen tillsammans med vård- och omsorgsläraren och bidrar till att vård- och omsorgsläraren gör en opartisk och rättssäker bedömning. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

9 En verksamhet som validerar praktiska kunskaper har tillgång till valideringshandledare. Valideringshandledaren har en utbildning som är godkänd av aktuellt VO-College. Validering leder till intyg eller prövas mot betyg. Första planeringsmöte med Vård och Omsorgs College sker vecka 13. Start vecka beror på vilken modell Öckerö kommun väljer. Validering kan ske i gruppform eller på individ nivå. Finns det tillgång till valideringsledare kan den egna verksamheten användas istället för annan kommun. Identifiering av behov, inventering av kompetens Vecka Planering med Vård och Omsorgs College Vecka 13 Bestämma modell för validering Vecka Utbildning av valideringsledare (beroende av modell) Vecka 37 Start av validering Vecka 37 Handlingsplan för verksamhetsområde IFO/FH Enligt den inventering som utförts inom IFO/FH utförarverksamheter, dvs. fyra olika gruppbostäder, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans, fanns det ca 15 personer som saknar adekvat utbildning inom vård- och omsorg. Dessa personer finns tämligen jämnt fördelade i alla verksamheterna. Inom daglig verksamhet finns flera medarbetare med stödpedagogsutbildning och inom boendestödet finns flera medarbetare som är boendepedagoger. Enhetscheferna för gruppbostäderna har angett som mål att ha minst två stödpedagoger i varje verksamhet. I dagsläget finns en stödpedagog på Heinövägens gruppboende och det finns medarbetare från de andra tre gruppbostäderna som har pågående studier till stödpedagog. Det är önskvärt med validering inom vård- och omsorg, inriktning funktionshinder för att möta våra brukares behov av vård och omsorg och för att bedriva verksamhet med god kvalitet. Det kommer därför att under första halvåret 2015 att planeras för och ta fram erbjudanden till dem som har behov av att höja sin utbildningsnivå så att den motsvarar dagens krav.

10

11 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, Marita Olsson Handläggare: Leitet, enhetschef Funktionshinder Ärende: Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg Diarienummer: 0003/ Yttrande till Kommunstyrelsen avseende motion om validering inom vård och omsorg Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende motion om validering inom vård och omsorg. Bakgrund Socialdemokraterna har i sin motion den 22/ föreslagit att en inventering om utbildningsnivån bland omvårdnadspersonalen görs inom socialförvaltningen. Vidare föreslås att samtliga tillsvidare anställda som är outbildade får genomgå en validering för att få en formell kompetens. Ärende Verksamhet Äldreomsorg Socialförvaltningen har genomfört en inventering. Under senare år har äldreomsorgen i Öckerö kommun arbetat medvetet för att erbjuda kvarboende i ordinärt boende så långt det är möjligt. Antalet personer som vårdas i hemmet har ökat då vården har flyttas alltmer ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges där. Inventeringen visar att 30 % av personalen inom hemtjänsten saknar formell utbildning. Inom äldreboendena är situationen bättre då 11 % är utan formell utbildning. För att höja personalens kompetens är validering ett bra alternativ. Mellan validerades 25 personal inom äldreomsorgen i KOMVUX regi. Verksamhet Funktionshinder Inom Funktionshinder pågår ett arbete med att byta titlar för vård- och omsorgspersonalen. Det gäller dem som idag benämns habiliteringspersonal. Vi följer därmed övriga GR-kommuner som redan bytt till titlarna stödassistent respektive stödpedagog. Öckerö kommun kommer att ha den nya titulaturen fr o m I samband med översynen av arbetstagarnas betyg så har vi sett behovet av validering för ca 15 personer, av totalt 57 st, det vill säga ca 30 %. Kraven på vår verksamhet blir allt högre då många brukare har stora och omfattande funktionsnedsättningar. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

12 Detta i kombination med åldrande ställer höga krav på kompetens. Det är mycket angeläget att vi genom validering kan höja utbildningsnivån för de medarbetare på gruppboenden och inom daglig verksamhet som idag saknar full kompetens. Förvaltningen avser påbörja validering av tillsvidareanställd personal inom verksamhet äldreomsorg och funktionshinder under år Malin Tisell Tf socialchef

13

14 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Stärkt olycksfallsförsäkring Diarienummer: 0048/15 Motion om att stärka kommunens olycksfallsförsäkring Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar med bifall till motionen att förbättra försäkringsskyddet i kommunens olycksförsäkring enligt följande: -komplettering skall ske med sveda och värk samt lyte och men -ersättning vid medicinsk invaliditet skall beräknas på högst 15/30 prisbasbelopp -ersättningen vid ekonomisk invaliditet skall beräknas på högst 30 prisbasbelopp De nya villkoren skall börja gälla vid nästa premieperiod Ärende Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar stärka kommunens olycksfallsförsäkring: - komplettera med sveda och värk samt lyte och men - höja ersättningsnivån vid medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bakgrund Öckerö kommun har tecknat olycksfallsförsäkring med Folksam för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller dygnet runt för barn och ungdom. För vissa andra kategorier, t.ex. personer i komvux och ungdomar år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder gäller skoltid alternativt verksamhetstid. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk. Synpunkter Samtliga Sveriges kommuner tecknar någon form av olycksfallsförsäkring där kärngruppen utgörs av barn/elever/ungdomar. Enligt uppgift från Folksam har ca 240 kommuner av landets 290 omfattningen dygnet runt för denna grupp. Öckerö kommuns olyckfallsförsäkring förbättrades i sitt försäkringsskydd 2014 på ett flertal punkter, bl.a. gäller inga begränsningar för resa till/från skola om olycksfall skett på fritiden (tidigare max 0,2 pbb* ca 9 tkr). Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

15 Den standard på olycksfallsförsäkringar som kommuner upphandlar idag innehåller försäkringsskydd enligt de punkter som motionärerna föreslår. Undertecknad föreslår att kommunens olycksfallsförsäkring förstärks enligt förslaget och där ersättningen vid medicinsk invaliditet beräknas på högst 15 pbb (idag 10) vid invaliditetsgrander lägre än 50 procent och 30 pbb (idag 20) vid invaliditetsgrader 50 procent eller högre samt att ekonomisk invaliditet beräknas på högst 30 pbb (idag 10). Nya villkor bör börja gälla under nästa premieperiod: Ekonomi: För gällande premieperiod betalar kommunen 203 tkr till Folksam. Premie enligt ändrade villkor enligt förslaget ovan kostar 334 tkr, alltså ökad kostnad med 131 tkr. Allt räknat på oförändrat antal försäkrade personer. Vilka kategorier och antal personer som skall täckas av försäkringen i nästa premieperiod ses årligen över inför ny period. Detta görs i samarbete med berörda förvaltningar. Budget för kommunens försäkringar finns under Centrala poster. Beslutar fullmäktige enligt förslaget behöver budgeterat belopp för försäkringar justeras vid nästa budgettillfälle. Jarl Gustavsson ekonomichef *pbb =prisbasbelopp

16

17 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson, Edvin Bahtanovic Ärende: Yttrande - Medborgarförslag om en hundgård i Öckerö kommun Diarienummer: 0181/14 Yttrande på medborgarförslag om hundrastgård Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsverksamheten ges i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av att anlägga en hundrastgård på eller i anslutning till grusplanen på Brevik. Medborgarförslaget ska därmed anses vara besvarat. Sammanfattning Ett medborgarförslag daterat har inkommit till kommunstyrelsen 1. Undertecknade medborgare framför önskemål om att kommunen ska anlägga en hundrastgård på lämplig plats inom kommunen. Flera argument förs för en sådan hundgård och lämpliga platser, enligt undertecknade, pekas ut inom kommunen. Förutom mark, inhägnad och papperskorgar önskas även löpande underhåll från kommunens sida. En del av kostnaderna anses kunnas täckas av reklamintäkter. Bakgrund Sammanlagt 7 hundägare, tillika kommuninvånare, framför argument för en hundrastgård i Öckerö kommun. De sammanfattas under 3 punkter i medborgarförslaget; 1. Enligt djurskyddslagen ska hund hållas och skötas i en god miljö och på ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt. Eftersom Öckerö kommun har koppeltvång, som det uttrycks, större delen utav året är det svårt för hundägarna att uppfylla kravet enligt lagen ovan. 2. En hundrastgård hade underlättat för äldre, sjuka och handikappade som är begränsade i sin rörlighet under hela eller delar utav året att rasta sina hundar. 3. En hundrastgård skulle innebära större möjligheter för hundägare att träna sina hundar under kontrollerade former. Det innebär också att rastning av 1 Bilaga 1, medborgarförslag daterat Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

18 hundar skulle ske på anvisad plats i större utsträckning och på så vis minska på andra allmänna och offentliga platser. Behoven som en sådan hundgård skulle innebära är en markyta på ca kvadratmeter, ett cirka 2 meter högt staket som inhägnar området, en grind som avdelar hundrastgården, papperskorgar samt löpande underhåll. Ärende Undertecknad uppskattar att medborgarna har tagit sig tid att formulera ett medborgarförslag i syfte att utveckla kommunen och utöka möjligheten till friluftsliv i densamma. Medborgarförslaget lyfter på ett tydligt sätt ett behov inom kommunen. Att skapa en hundrastgård innebär, precis som framgår av medborgarförslaget, ett behov av lämplig mark för syftet. Öckerö kommun har en begränsad tillgång till mark och behöver kontinuerligt göra avvägningar mellan olika allmänna intressen innan man beslutar om användning för olika markområden. Detta innebär att kommunen behöver beslutsunderlag som påvisar möjligheter, begränsningar men även risker vid användning av mark. Ett lämpligt område för en hundrastgård skulle kunna vara den oanvända grusplanen på Brevik. Detta område har även framförts i medborgarförslaget. Att anlägga en hundrastgård i kommunen innebär även en större investering, på kort och lång sikt. En sådan utgift behöver också utredas för att kommunen ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Utredningen som föreslagits får påvisa om det är ekonomiskt möjligt samt praktiskt genomförbart att anlägga en hundrastgård på eller i direkt anslutning till grusplanen på Brevik. Robert Svensson Edvin Bahtanovic

19

20

21

22

23

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Diarienummer: 0010/14 Obesvarade motioner, medborgarförslag Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige föreslås notera redovisningen till protokollet. Bakgrund Enligt 5 kap. 33 kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen på fullmäktiges första ordinarie sammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som ännu inte beretts färdigt. Kommunfullmäktige har därutöver beslutat att en aktuell lista över obesvarade motioner och medborgarförslag också skall redovisas på junisammanträdet. Ärende I bilagda förteckning finns redovisat de motioner och medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. Lars G Andersson Kommunsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27 Kommunstyrelsen Lars G Andersson Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Motion Motionär-/er Väckt år Status Motion om validering inom vård och omsorg. Dnr 213/12 Medborgarförslag om Uppsättande av papperskorgar. Dnr 24/14 Rolf Edvardsson, Gun Simonsson, Ronnie Bryngelsson, Maria Brauer (S) Liz Strömberg, Emil Karlsson, Peter Linder 2012 Ett motionssvar har återremitterats till socialnämnden. Ks 111/14. Nytt svar inkommet. Motionen besvaras i KF 11/ Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Medborgarförslag om anläggande av en hundrastgård. Dnr 33/14 Motion med förslag om en kommunapplikation för marknadsföring av kommunen. Dnr 40/14 Motion med förslag om inrättande av ett Rör inte min kompis - pris. Dnr 46/14 Medborgarförslag om gratis busskort till elever på högstadiet och gymnasiet. Dnr 72/14 Medborgarförslag om satsning på solenergi. Dnr 98/14 Motion om att förbättra flyktingmottagningen. Dnr 116/14 Motion om hundar i vården. Dnr 136/14 Josefin Magnusson m.fl 2014 Motionen varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden, varefter ärendet vidareremitteras till verksamhet samhällsbyggnad Maria Brauer (S) 2014 Remitterad till kommunchefen (kommunikationschefen) Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson (S) Erik Benjaminsson m.fl Motionen har varit remitterad till kultur- och fritid. Härefter gick en remiss till partierna, varefter ksau önskade en bedömning ur ett omvärldsperspektiv. (verksamhetschef kultur- och fritid Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Raimo Muistama 2014 Remitterat till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Annika Andersson, Annkie Fridström (V) 2014 Remitterad till socialnämnden. Göran Billvall (V) 2014 Remitterad till socialnämnden h:\desktop\ks\10 a.doc

28 Motion om betald specialistsjuksköterskeutbildning. Dnr 134/14 Motion om anläggande av en kommunal lekplats. Dnr 135/14 Motion om att avskaffa hemläxor i kommunens skolor. Dnr 147/14 Motion om att öka kunskapen om och respekten för Kulturmiljöprogrammet. Dnr 32/15 Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. Dnr 36/15 Medborgarförslag om seniorkort för gratis resor med kollektivtrafiken. Dnr 38/15 Motion om feministiskt självförsvar. Dnr 49/15 Motion om stärkt olycksfallsförsäkring. Dnr 48/15 Motion om introduktion för nya förtroendevalda. Dnr 47/15 Motion om genomförande av en genusanalys av kommunens ekonomiska stöd till flickors och pojkars idrottsutövande. Dnr 46/15 Motion om byggande av ett parkeringshus på södra Björkö. Dnr 45/15 Motion om behovet av fler hyresrätter Dnr 66/15 Medborgarförslag om utökad tömningsfrekvens av hushållsavfall. Dnr 70/15 Lena Hermansson, Gun Simonsson (S) Anders Olofsson, Maria Brauer (S) Annika Andersson, Göran Billvall (V) Boel Lanne, Nicklas Attefjord, Birgitta Abrahamsson (MP) 2014 Remitterad till socialnämnden 2014 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) 2014 Remitterad till barn- och utbildningsnämnden 2015 Remitterad till bygg- och miljönämnden Lisbeth Svensson 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) Anthony Curry 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) för framtagande av underlag. Därefter remiss till partigrupperna. Göran Billvall, Annika Andersson (V) Anders Olofsson, Ronnie Bryngelsson (S) 2015 Barn- och utbildningsnämnden 2015 Remitterad till kommunchefen (ekonomichefen) Anders Olofsson (S) 2015 Remitterad till kommunchefen (personalchefen) Boel Lanne, Nicklas Attefjord, Birgitta Abrahamsson (MP) Boel Lanne, Nicklas Attefjord (MP) Annika Andersson, Göran Billvall (V) 2015 Remitterad till kommunchefen (kultur- och fritidschefen, folkhälsoplaneraren) 2015 Remitterad till kommunchefen (verksamhet samhällsbyggnad) 2015 Sven Hofving 2015 h:\desktop\ks\10 a.doc

29 Medborgarförslag om anläggande av utegym på Björkö. Dnr 6715 Jerker Knutsson 2015 h:\desktop\ks\10 a.doc

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Stenungsund Ny period för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling utifrån en lokal strategi. Privat, ideell och offentlig sektor i Uddevalla, Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv, Öckerö och skärgården i SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad har gemensamt prioriterat insatser som ska bidra till utveckling i området. Den lokala strategin för området gäller fram till år Jordbruksverket fördelar totalt 2 miljarder kronor till 48 Leaderområden i Sverige för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Leader södra Bohuslän är ett av de områden som blivit prioriterade. Jordbruksverket har prioriterat Leader södra Bohusläns strategi eftersom de ser att det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och företagandet. Lokala aktörer kommer att kunna söka stöd för utvecklingsprojekt inom följande insatsområden: besöksnäring, lokal mat, lokal service, tillgänglighet och delaktighet samt miljöeffektivisering. Leader södra Bohusläns har fått en total budget på kr som kommer från dels tre olika fonder; Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond, dels från övrig offentlig medfinansiering. Av områdets totala budget ska 33%, dvs kr bestå av övrig offentlig medfinansiering. Enligt förslag från styrgruppen ny programperioden ska detta finansieras med kr från kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv, Öckerö och SDN Västra Göteborg, Göteborgs stad (för södra Skärgården) kr finansieras av kvarstående Terra et Mare-finansiering från programperioden Nu tar arbetet vid med att komplettera strategin för att området ska kunna få startbesked från Jordbruksverket. Den 28 maj bildas föreningen Leader södra Bohuslän på det konstituerande årsmötet där den nya lokala beslutsgruppen LAG södra Bohuslän ska utses. Målsättningen är att LAG södra Bohuslän ska kunna börja fatta beslut om projekt i november 2015.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-05-08 83 Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260 Beslut Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-01 1(12)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-01 1(12) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-04-01 1(12) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bränninge 3:20, del 1

Bränninge 3:20, del 1 Diarienummer BN15/243 Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 Västra Solhöjden Habo kommun GRANSKNINGSHANDLING Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 april 2016 Standardförfarande Så här görs en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 juni 2014 kl i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl Förslag: Margareta Nykvist-Asker

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 juni 2014 kl i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl Förslag: Margareta Nykvist-Asker KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 juni 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN 8 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Teresia Erixon 2015-09-07 PBN 2015-001672 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Kåbo 49:1 Förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar M V±Viv ty ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-02-08 Blad 20 Ks 29 Au 8 Dnr 204/2009-101 Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar Medborgarförslag

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

1 Del av Lerbodatorp 2:1 - Ansökan om planbesked för planläggning. 2 Del av Säbytorp 1:2 - Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan

1 Del av Lerbodatorp 2:1 - Ansökan om planbesked för planläggning. 2 Del av Säbytorp 1:2 - Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-10 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Val av justerare/tid för justering ÄRENDE 1 Del av Lerbodatorp

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer