Vallentuna den 10 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallentuna den 10 februari 2012"

Transkript

1 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare David Matscheck, utredare Anna Löwing, nämndsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 10 februari 2012 Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Anna Löwing Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (17) Socialnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Information om dom från Förvaltningsrätten (SN ) Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN ).6 5. Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal (SN ) Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvar (SN ) Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN ) Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011 (SN ) Uppföljning av internkontroll 2011 (SN ) Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN ) Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN ) Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (17) Socialnämnden Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (17) Socialnämnden Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (17) Socialnämnden Information om dom från Förvaltningsrätten (SN ) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om Förvaltningsrättens avgörande i överklagat beslut från nämnden, 147, Förvaltningsrätten kommer inte att pröva överklagandet. Ärendets tidigare behandling SNAU 19, Handlingar 1. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147,

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (17) Socialnämnden Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN ) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen har fått kännedom om brister på Augustendals vårdboende och har utfört tillsyn samt begärt ett möte med ansvariga på Carema Care. Ärendets tidigare behandling SNAU 31,

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (17) Socialnämnden Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om den ekonomiska slutredovisningen av användandet av stimulansmedel för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Projektet har fått 2 miljoner kronor och kommer inte att behöva återbetala något av detta. Ärendets tidigare behandling SNAU 20,

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (17) Socialnämnden Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Beslut gällande kvartal (SN ) Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 23, Handlingar 1. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (17) Socialnämnden Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Beslut gällande kvar (SN ) Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 22, Handlingar 1. Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (17) Socialnämnden Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Ärendets tidigare behandling SNAU 24, Handlingar 1. Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse SN VaSaRu Bokslut Verksamhetsberättelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (17) Socialnämnden Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Beslut Vallentuna 2011 (SN ) Socialnämnden godkänner rapporten såsom återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna. Ärendet i korthet Socialnämnden beviljades i samverkan med Stockholms läns landsting genom Prima Vuxenpsykiatri kr för ett andra projektår för att utveckla kompetens inom området psykiatri/socialpsykiatri. En gemensam utbildning med 40 deltagare från olika arbetsgrupper och verksamheter har genomförts under 2011 i syfte att fördjupa arbetet med en samverkan/samarbete och en gemensam kunskapsbas som påbörjades under Ärendets tidigare behandling SNAU 25, Handlingar 1. Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna Återrapportering avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (17) Socialnämnden Uppföljning av internkontroll 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom slutrapport om uppföljning av interkontrollen 2011 Ärendet i korthet Enligt internkontrollplanen 2011 som beslutades av socialnämnden i december 2010 skulle internkontroll ske av - Beslut att inleda och avsluta utredning inom missbruk och psykiatri. Genom att följa upp att arbetet sker enligt gällande rutin och att dokumentationen uppfyller lagens krav. (Uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen togs fram 2009 och förtydligades 2010 efter att brister upptäckts genom 2010 års internkontroll.(uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Förvaring av sekretessbelagda handlingar. - Kännedom om Lex Sara rutin Ärendets tidigare behandling SNAU 26, Handlingar Internkontroll slutrapport 2. Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2011

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (17) Socialnämnden Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN Beslut ) Socialnämnden godkänner uppdraget vård och omsorg i särskilt boende äldre- och funktionsnedsatta enligt SoL. Ärendet i korthet Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta uppdrag för verksamhet som drivs i egen regi. Socialnämnden tecknar avtal med externa leverantörer som upphandlats. Socialnämnden kan inte teckna avtal med verksamhet inom den kommunala utföraravdelningen och i stället skrivs ett uppdrag som speglar de krav som ställs på verksamheten både kvalitativt och lagmässigt. Ärendets tidigare behandling SNAU 28, Handlingar 1. Uppdrag Särskilt boende Äldre och funktionsnedsatta 2. Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (17) Socialnämnden Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar anta verksamhetsberättelsen daterad såsom sin redovisning till länsstyrelsen om verksamhet med personligt ombud. Ärendet i korthet Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Kommunen erhöll år kr i statsbidrag för verksamheten. Inför utbetalning av statsbidrag för 2012 har länsstyrelsen begärt en redovisning av hur verksamheten har bedrivits det gångna året. Ärendets tidigare behandling SNAU 27, Handlingar 1. Verksamhetsberättelse personligt ombud Verksamhetsberättelse för personligt ombud 2011

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (17) Socialnämnden Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Sekretess - Handlingar delas ut till ordinarie ledamöter på socialnämndens sammanträde.

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (17) Socialnämnden Anmälningslista Beslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård, mellan Vallentuna kommun och Serenity AB Avtal mellan Vallentuna kommun och Andisa Care AB om bedrivande av hemtjänst Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård mellan Vallentuna kommun och Nämndemansgården Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Socialstyrelsen Beslut om beviljat statsbidrag för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorger om personer med demenssjukdom SN Almaz Gesai (Almis hemtjänst) Besvär över socialnämndens beslut, SN 147, , Revidering av förfrågningsunderlag LOV SN Kalle Sönnergren (Vallentuna kommun) SN Karin Strömvall (Vallentuna kommun) Återtagande av remiss om motion (S) om kommunernas ansvar för unga vuxna Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet SN Socialstyrelsen Information om att socialnämnden ska skicka in förteckning över barn som vistas i familjehem SN Länsstyrelsen i Stockholms län Godkännande av slutrapport och avslut av ärende våld i nära relation stöd och förändring KSL, Kommunförbundet Stockholms Län Verksamhetsplan och budget 2012 för Kommunförbundet

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (17) Socialnämnden SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) SN Ragnar Nilsson (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SN Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholms län, brev och rapport Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Protokollsutdrag, MSN 2, , Sammanträdesplan för Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhet med personligt ombud i Vallentuna 2011 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011 Samråd kring kvartersgård vid Blåbärsvägen, följebrev Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting Kommunernas betalningsansvar för viss hälso. och sjukvård Länsstyrelsen i Stockholms län Information från Länsstyrelsen om skärpt och utvecklad alkohol- och tobakstillsyn SKL, Sveriges kommuner och landsting SN Helena Åhman (Vallentuna kommun) Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Tjänsteanteckning: Byte av verksamhetssystem inom socialförvaltningen SN Förvaltningsrätten i Stockholm Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147, SN PwC Revisorsintyg för redovisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldreoch handikappomsorg SN Sekretessbelagt Förteckning över barn som vistas i familjehem eller enskilt hem 2011

18

19

20

21 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober-december TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 Enligt 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartalet oktoberdecember 2011 Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 </li><li style="margin-top: 0px;marginbottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 </li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen

23

24

25 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 9 LSS punkterna 2-10 som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen SOCIALFÖRVALTNING TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

26 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober december Ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt

27 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">SN VaSaRu Bokslut 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse 2011</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

28 DNR SN SOCIALNÄMNDENS Verksamhetsberättelse - fördjupad analys

29 SID 2/15 DNR SN Innehållsförteckning Socialnämndens totala budget och utfall...3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys...4 Vård och boende...4 HVB-placeringar, vuxna...4 HVB-placeringar, barn och unga...4 Familjehemsplaceringar, barn och unga...5 Ensamkommande flyktingbarn...5 Öppenvård och behandling...5 Rådgivning...6 Ekonomiskt bistånd...6 Äldreomsorg fördjupad analys...7 Hemtjänst...7 Permanent- och växelboende för äldre...8 Dagvård...8 Anhörigvård och frivilligverksamhet...9 Funktionsnedsättning fördjupad analys...10 Personlig assistans...10 Korttidsvistelse i korttidshem...10 Skolbarnomsorg...11 Elevhem, externa platser...11 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS...12 Externa utförare...12 Kommunala utförare...12 Träningsboende...13 Daglig verksamhet...13 Sysselsättning inom socialpsykiatri...13 Boendestöd inom socialpsykiatri...14 Särskilt boende inom socialpsykiatri, externt...14 TFN:

30 SID 3/15 Socialnämndens totala budget och utfall Verksamhetsblock Budget Bokfört % Budget Bokfört % Budgetavvikelse Budgetavvikelse K ,6% ,0% Totalt (tkr) I ,9% ,3% Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning N ,2% ,5% K ,0% ,8% 26 I ,2% N ,9% ,8% 26 K ,6% ,5% I ,8% ,2% N ,2% ,8% -748 K ,1% ,6% -296 I ,3% ,3% -188 N ,2% ,1% -484 K ,1% ,3% I ,9% ,9% N ,8% ,7% K ,4% ,5% -830 I ,6% ,2% N ,9% ,6% K=Kostnad I=Intäkt Tkr Utfall 2010 (358,9 mkr) Budget 2011 (379,1 mkr) Utfall 2011 (372,3 mkr) Socialnämnden Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning Socialnämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. TFN:

31 SID 4/15 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Tkr Utfall 2010 (tkr) Individ- och familjeomsorg Vård och boende Öppen vård och behandling Budget 2011 (tkr) Utfall 2010 (46 mkr) Budget 2011 (48,3 mkr) Utfall 2011 (49,4 mkr) Rådgivning Utfall 2011 (tkr) Ekonomiskt bistånd Utfall över- / underskott (tkr) budgeterad. Detta i sin tur beror framför allt på en placering där vårddygnskostnaden höjdes rejält under en period. Den totala kostnaden för denna enstaka placering hamnade på ca 1,8 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Antalet HVB-placeringar för vuxna har varierat från 1 till som mest 7 stycken samtidigt placerade. Under året har 9 individer erhållit denna insats. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet årsplaceringar och den totala årskostnaden Antal HVB-placeringar, vuxna Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Budgeten baserades på 6 årsplaceringar, medan det faktiska antalet uppgick till 3,5 årsplaceringar. Trots detta uppvisas ett underskott på 300 tkr. Orsaken är en genomsnittligt högre vårddygnskostnad än HVB-placeringar, barn och unga Till skillnad mot HVB-placeringar av vuxna är flertalet placeringar av barn och unga mer långvariga placeringar, dvs. placeringar som löper under mer än ett år. Antal HVB-placeringar, barn och unga Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Antal placeringar har varierat mellan 7-9 varje månad och totalt har 11 invidiver placerats under året. Budgeten 2011 ligger närmare 20% över 2010 års utfall, vilket är mer än vad som förbrukats. Nettokostnaden hamnade istället under 2010 års nivå och resultatet blev ett överskott på 2,5 mkr. 0 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TFN:

32 SID 5/15 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 6,7 mkr och avser kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem och jourhem. Budgeten ligger i stort sett på samma nivå som 2010 års utfall, vilket inte räckt för att täcka årets kostnader. Antal placeringar Familjehem, barn och unga Budget Årsplaceringar Netto, Tkr 2011 Utfall Såväl volym som genomsnittlig kostnad har ökat och underskottet uppgår till 1,3 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , Tkr, netto upp som en egen verksamhet. Antalet placeringar har ökat. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst 3 asylplatser, för ensamkommande barn eller ungdomar. Detta innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. Kommunen erhåller, utifrån vissa bestämda krav, ersättning från Migrationsverket för dessa placeringar. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar i genomsnitt under åren 2008 och framåt, och budget Kostnaderna redovisas här brutto, dvs. exklusive ersättningen från Migrationsverket. Antal Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr Budget 2011 Utfall 2011 Öppenvård och behandling Tkr, brutto Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar att utvecklingen av total nettokostnad minskat trots volymökningen. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Ensamkommande flyktingbarn Uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn har i samband med bokslutet lyfts från familjehemsplaceringarna, där de tidigare redovisats. Framöver kommer dessa att följas TFN:

33 SID 6/15 Tkr, netto Öppenvård, barn och unga Budget 2011 Utfall 2011 Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Under 2011 har i genomsnitt knappt 5 individer erhållit öppenvårdsinsatser av externa vårdgivare. Tabellen nedan visar utvecklingen från 2008 och framåt. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr , , , Budget , Utfall , Rådgivning Den totala nettobudgeten för rådgivningsverksamhet uppgår till 4,8 mkr. Med nettokostnader på 6,3 mkr innebär det ett underskott 1,5 mkr. Orsaken är att familjerådgivning och familjerätt ligger budgeterat under Förvaltningsgemensamma kostnader, medan verksamheten bokförts under detta block. Den totala kostnaden för dessa båda verksamheter uppgår till drygt 1,9 mkr. Inom ramen för rådgivningsverksamhet ingår även Addictus där vuxna och framförallt unga vuxna med missbruksproblem kan få rådgivning, behandling och stöd. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Redovisade kostnader för denna verksamhet uppgår till 2,4 mkr, vilket är 400 tkr mindre än budgeterat. Övrig rådgivning består av den lokala ungdomsmottagningen i Vallentuna, vilken är ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Ekonomiskt bistånd Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 12,5 mkr, vilket ligger under 2010 års utfall på 12,9 mkr. De totala nettokostnaderna uppgår till 15 mkr, dvs ett underskott på 2,5 mkr redovisas. Antal hushåll Ekonomiskt bistånd Budget 2011 Utfall 2011 Antal hushåll totalt under året Årskostnad netto, tkr Tkr, netto Diagrammet nedan visar hur antalet hushåll och kostnader utvecklats över tiden. En uppgående trend från 2008 kan utläsas. Antal hushåll Antal hushåll per månad Kostnad per månad (Tkr) Ekonomiskt bistånd 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep Tkr TFN:

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-10-18 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalkontoret, Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-04-23 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef Helena Åhman, avdelningschef

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24

SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-01-24 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Agneta Sandström, controller Helena Åhman, avdelningschef

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -9-18 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 OBSERVERA DAG/DATUM! Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialkontoret Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, Socialchef Elin Rundqvist,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-05-17 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Karin Peters och Monika Fernlund, avdelningschefer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2012, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-2-6 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213,

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Frösundarummet, 08.30-12.45 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Maya Mallo (M), Ing-Marie Elfström (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Vildana Zorlak,

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-05-29 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Agneta Sandström, controller David Matscheck, utredare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-24

Socialnämnden 2012-01-24 1 (18) Plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna. Kl 18.30-21.00 ande Ersättare Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Malin Edberg (M), Leif Öhman (M),

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Väsbysalen, Väsbygården, Vallentuna, kl 17.30-18.50 ande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordf., Marie-Louise Löwenbeck (M), Ing- Marie Elfström (S)

Socialnämndens arbetsutskott Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordf., Marie-Louise Löwenbeck (M), Ing- Marie Elfström (S) 1 (14) Plats och tid Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna, klockan 16.00 17.30 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordf., Marie-Louise Löwenbeck (M), Ing- Marie Elfström (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2005-04-05 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 5 april 2005 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar

Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut och domar inom äldre- och handikappomsorgen 31 december 2005 Foto: Carina Remröd www.t.lst.se Publ.nr. 2006:35 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning av enkätsvaren 3 Behov

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-09-27 2 SN 113 Dnr Återkoppling arbetslagsutbildning Lessebo hemtjänstområde, muntig redovisning Enhetschef Anna Hultmark redovisar sammanställning över arbetslagsutbildningen för Lessebo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Myndigheten för vårdanalys. Stångberga Omsorg AB. Inger Jakobsson (Vallentuna kommun)

Myndigheten för vårdanalys. Stångberga Omsorg AB. Inger Jakobsson (Vallentuna kommun) Ärende 14 DIARIUM 04-16 05-17 SID 1/4 Datum Diarienr Initierare Rubrik 04-16 Myndigheten för vårdanalys Information om myndighetens utvärdering av öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre 0-2 Attendo

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 1 (14) Plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna. Kl 18.30-20.00 ande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-24 DNR SN 2014.186 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/2 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer