Vallentuna den 10 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallentuna den 10 februari 2012"

Transkript

1 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare David Matscheck, utredare Anna Löwing, nämndsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 10 februari 2012 Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Anna Löwing Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (17) Socialnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Information om dom från Förvaltningsrätten (SN ) Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN ).6 5. Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal (SN ) Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvar (SN ) Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN ) Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011 (SN ) Uppföljning av internkontroll 2011 (SN ) Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN ) Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN ) Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (17) Socialnämnden Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (17) Socialnämnden Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (17) Socialnämnden Information om dom från Förvaltningsrätten (SN ) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om Förvaltningsrättens avgörande i överklagat beslut från nämnden, 147, Förvaltningsrätten kommer inte att pröva överklagandet. Ärendets tidigare behandling SNAU 19, Handlingar 1. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147,

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (17) Socialnämnden Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN ) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen har fått kännedom om brister på Augustendals vårdboende och har utfört tillsyn samt begärt ett möte med ansvariga på Carema Care. Ärendets tidigare behandling SNAU 31,

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (17) Socialnämnden Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om den ekonomiska slutredovisningen av användandet av stimulansmedel för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Projektet har fått 2 miljoner kronor och kommer inte att behöva återbetala något av detta. Ärendets tidigare behandling SNAU 20,

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (17) Socialnämnden Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Beslut gällande kvartal (SN ) Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 23, Handlingar 1. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (17) Socialnämnden Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Beslut gällande kvar (SN ) Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 22, Handlingar 1. Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (17) Socialnämnden Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Ärendets tidigare behandling SNAU 24, Handlingar 1. Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse SN VaSaRu Bokslut Verksamhetsberättelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (17) Socialnämnden Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Beslut Vallentuna 2011 (SN ) Socialnämnden godkänner rapporten såsom återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna. Ärendet i korthet Socialnämnden beviljades i samverkan med Stockholms läns landsting genom Prima Vuxenpsykiatri kr för ett andra projektår för att utveckla kompetens inom området psykiatri/socialpsykiatri. En gemensam utbildning med 40 deltagare från olika arbetsgrupper och verksamheter har genomförts under 2011 i syfte att fördjupa arbetet med en samverkan/samarbete och en gemensam kunskapsbas som påbörjades under Ärendets tidigare behandling SNAU 25, Handlingar 1. Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna Återrapportering avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (17) Socialnämnden Uppföljning av internkontroll 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom slutrapport om uppföljning av interkontrollen 2011 Ärendet i korthet Enligt internkontrollplanen 2011 som beslutades av socialnämnden i december 2010 skulle internkontroll ske av - Beslut att inleda och avsluta utredning inom missbruk och psykiatri. Genom att följa upp att arbetet sker enligt gällande rutin och att dokumentationen uppfyller lagens krav. (Uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen togs fram 2009 och förtydligades 2010 efter att brister upptäckts genom 2010 års internkontroll.(uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Förvaring av sekretessbelagda handlingar. - Kännedom om Lex Sara rutin Ärendets tidigare behandling SNAU 26, Handlingar Internkontroll slutrapport 2. Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2011

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (17) Socialnämnden Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN Beslut ) Socialnämnden godkänner uppdraget vård och omsorg i särskilt boende äldre- och funktionsnedsatta enligt SoL. Ärendet i korthet Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta uppdrag för verksamhet som drivs i egen regi. Socialnämnden tecknar avtal med externa leverantörer som upphandlats. Socialnämnden kan inte teckna avtal med verksamhet inom den kommunala utföraravdelningen och i stället skrivs ett uppdrag som speglar de krav som ställs på verksamheten både kvalitativt och lagmässigt. Ärendets tidigare behandling SNAU 28, Handlingar 1. Uppdrag Särskilt boende Äldre och funktionsnedsatta 2. Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (17) Socialnämnden Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar anta verksamhetsberättelsen daterad såsom sin redovisning till länsstyrelsen om verksamhet med personligt ombud. Ärendet i korthet Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Kommunen erhöll år kr i statsbidrag för verksamheten. Inför utbetalning av statsbidrag för 2012 har länsstyrelsen begärt en redovisning av hur verksamheten har bedrivits det gångna året. Ärendets tidigare behandling SNAU 27, Handlingar 1. Verksamhetsberättelse personligt ombud Verksamhetsberättelse för personligt ombud 2011

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (17) Socialnämnden Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Sekretess - Handlingar delas ut till ordinarie ledamöter på socialnämndens sammanträde.

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (17) Socialnämnden Anmälningslista Beslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård, mellan Vallentuna kommun och Serenity AB Avtal mellan Vallentuna kommun och Andisa Care AB om bedrivande av hemtjänst Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård mellan Vallentuna kommun och Nämndemansgården Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Socialstyrelsen Beslut om beviljat statsbidrag för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorger om personer med demenssjukdom SN Almaz Gesai (Almis hemtjänst) Besvär över socialnämndens beslut, SN 147, , Revidering av förfrågningsunderlag LOV SN Kalle Sönnergren (Vallentuna kommun) SN Karin Strömvall (Vallentuna kommun) Återtagande av remiss om motion (S) om kommunernas ansvar för unga vuxna Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet SN Socialstyrelsen Information om att socialnämnden ska skicka in förteckning över barn som vistas i familjehem SN Länsstyrelsen i Stockholms län Godkännande av slutrapport och avslut av ärende våld i nära relation stöd och förändring KSL, Kommunförbundet Stockholms Län Verksamhetsplan och budget 2012 för Kommunförbundet

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (17) Socialnämnden SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) SN Ragnar Nilsson (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SN Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholms län, brev och rapport Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Protokollsutdrag, MSN 2, , Sammanträdesplan för Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhet med personligt ombud i Vallentuna 2011 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011 Samråd kring kvartersgård vid Blåbärsvägen, följebrev Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting Kommunernas betalningsansvar för viss hälso. och sjukvård Länsstyrelsen i Stockholms län Information från Länsstyrelsen om skärpt och utvecklad alkohol- och tobakstillsyn SKL, Sveriges kommuner och landsting SN Helena Åhman (Vallentuna kommun) Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Tjänsteanteckning: Byte av verksamhetssystem inom socialförvaltningen SN Förvaltningsrätten i Stockholm Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147, SN PwC Revisorsintyg för redovisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldreoch handikappomsorg SN Sekretessbelagt Förteckning över barn som vistas i familjehem eller enskilt hem 2011

18

19

20

21 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober-december TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 Enligt 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartalet oktoberdecember 2011 Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 </li><li style="margin-top: 0px;marginbottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 </li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen

23

24

25 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 9 LSS punkterna 2-10 som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen SOCIALFÖRVALTNING TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

26 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober december Ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt

27 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">SN VaSaRu Bokslut 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse 2011</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

28 DNR SN SOCIALNÄMNDENS Verksamhetsberättelse - fördjupad analys

29 SID 2/15 DNR SN Innehållsförteckning Socialnämndens totala budget och utfall...3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys...4 Vård och boende...4 HVB-placeringar, vuxna...4 HVB-placeringar, barn och unga...4 Familjehemsplaceringar, barn och unga...5 Ensamkommande flyktingbarn...5 Öppenvård och behandling...5 Rådgivning...6 Ekonomiskt bistånd...6 Äldreomsorg fördjupad analys...7 Hemtjänst...7 Permanent- och växelboende för äldre...8 Dagvård...8 Anhörigvård och frivilligverksamhet...9 Funktionsnedsättning fördjupad analys...10 Personlig assistans...10 Korttidsvistelse i korttidshem...10 Skolbarnomsorg...11 Elevhem, externa platser...11 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS...12 Externa utförare...12 Kommunala utförare...12 Träningsboende...13 Daglig verksamhet...13 Sysselsättning inom socialpsykiatri...13 Boendestöd inom socialpsykiatri...14 Särskilt boende inom socialpsykiatri, externt...14 TFN:

30 SID 3/15 Socialnämndens totala budget och utfall Verksamhetsblock Budget Bokfört % Budget Bokfört % Budgetavvikelse Budgetavvikelse K ,6% ,0% Totalt (tkr) I ,9% ,3% Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning N ,2% ,5% K ,0% ,8% 26 I ,2% N ,9% ,8% 26 K ,6% ,5% I ,8% ,2% N ,2% ,8% -748 K ,1% ,6% -296 I ,3% ,3% -188 N ,2% ,1% -484 K ,1% ,3% I ,9% ,9% N ,8% ,7% K ,4% ,5% -830 I ,6% ,2% N ,9% ,6% K=Kostnad I=Intäkt Tkr Utfall 2010 (358,9 mkr) Budget 2011 (379,1 mkr) Utfall 2011 (372,3 mkr) Socialnämnden Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning Socialnämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. TFN:

31 SID 4/15 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Tkr Utfall 2010 (tkr) Individ- och familjeomsorg Vård och boende Öppen vård och behandling Budget 2011 (tkr) Utfall 2010 (46 mkr) Budget 2011 (48,3 mkr) Utfall 2011 (49,4 mkr) Rådgivning Utfall 2011 (tkr) Ekonomiskt bistånd Utfall över- / underskott (tkr) budgeterad. Detta i sin tur beror framför allt på en placering där vårddygnskostnaden höjdes rejält under en period. Den totala kostnaden för denna enstaka placering hamnade på ca 1,8 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Antalet HVB-placeringar för vuxna har varierat från 1 till som mest 7 stycken samtidigt placerade. Under året har 9 individer erhållit denna insats. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet årsplaceringar och den totala årskostnaden Antal HVB-placeringar, vuxna Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Budgeten baserades på 6 årsplaceringar, medan det faktiska antalet uppgick till 3,5 årsplaceringar. Trots detta uppvisas ett underskott på 300 tkr. Orsaken är en genomsnittligt högre vårddygnskostnad än HVB-placeringar, barn och unga Till skillnad mot HVB-placeringar av vuxna är flertalet placeringar av barn och unga mer långvariga placeringar, dvs. placeringar som löper under mer än ett år. Antal HVB-placeringar, barn och unga Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Antal placeringar har varierat mellan 7-9 varje månad och totalt har 11 invidiver placerats under året. Budgeten 2011 ligger närmare 20% över 2010 års utfall, vilket är mer än vad som förbrukats. Nettokostnaden hamnade istället under 2010 års nivå och resultatet blev ett överskott på 2,5 mkr. 0 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TFN:

32 SID 5/15 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 6,7 mkr och avser kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem och jourhem. Budgeten ligger i stort sett på samma nivå som 2010 års utfall, vilket inte räckt för att täcka årets kostnader. Antal placeringar Familjehem, barn och unga Budget Årsplaceringar Netto, Tkr 2011 Utfall Såväl volym som genomsnittlig kostnad har ökat och underskottet uppgår till 1,3 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , Tkr, netto upp som en egen verksamhet. Antalet placeringar har ökat. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst 3 asylplatser, för ensamkommande barn eller ungdomar. Detta innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. Kommunen erhåller, utifrån vissa bestämda krav, ersättning från Migrationsverket för dessa placeringar. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar i genomsnitt under åren 2008 och framåt, och budget Kostnaderna redovisas här brutto, dvs. exklusive ersättningen från Migrationsverket. Antal Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr Budget 2011 Utfall 2011 Öppenvård och behandling Tkr, brutto Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar att utvecklingen av total nettokostnad minskat trots volymökningen. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Ensamkommande flyktingbarn Uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn har i samband med bokslutet lyfts från familjehemsplaceringarna, där de tidigare redovisats. Framöver kommer dessa att följas TFN:

33 SID 6/15 Tkr, netto Öppenvård, barn och unga Budget 2011 Utfall 2011 Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Under 2011 har i genomsnitt knappt 5 individer erhållit öppenvårdsinsatser av externa vårdgivare. Tabellen nedan visar utvecklingen från 2008 och framåt. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr , , , Budget , Utfall , Rådgivning Den totala nettobudgeten för rådgivningsverksamhet uppgår till 4,8 mkr. Med nettokostnader på 6,3 mkr innebär det ett underskott 1,5 mkr. Orsaken är att familjerådgivning och familjerätt ligger budgeterat under Förvaltningsgemensamma kostnader, medan verksamheten bokförts under detta block. Den totala kostnaden för dessa båda verksamheter uppgår till drygt 1,9 mkr. Inom ramen för rådgivningsverksamhet ingår även Addictus där vuxna och framförallt unga vuxna med missbruksproblem kan få rådgivning, behandling och stöd. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Redovisade kostnader för denna verksamhet uppgår till 2,4 mkr, vilket är 400 tkr mindre än budgeterat. Övrig rådgivning består av den lokala ungdomsmottagningen i Vallentuna, vilken är ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Ekonomiskt bistånd Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 12,5 mkr, vilket ligger under 2010 års utfall på 12,9 mkr. De totala nettokostnaderna uppgår till 15 mkr, dvs ett underskott på 2,5 mkr redovisas. Antal hushåll Ekonomiskt bistånd Budget 2011 Utfall 2011 Antal hushåll totalt under året Årskostnad netto, tkr Tkr, netto Diagrammet nedan visar hur antalet hushåll och kostnader utvecklats över tiden. En uppgående trend från 2008 kan utläsas. Antal hushåll Antal hushåll per månad Kostnad per månad (Tkr) Ekonomiskt bistånd 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep Tkr TFN:

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08-581 69 508 2013-01-28 Dnr 2013-7028 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Förslag till

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer