Vallentuna den 10 februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallentuna den 10 februari 2012"

Transkript

1 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare David Matscheck, utredare Anna Löwing, nämndsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 10 februari 2012 Gunnel Orselius-Dahl Ordförande Anna Löwing Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (17) Socialnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Information om dom från Förvaltningsrätten (SN ) Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN ).6 5. Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal (SN ) Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvar (SN ) Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN ) Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011 (SN ) Uppföljning av internkontroll 2011 (SN ) Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN ) Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN ) Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (17) Socialnämnden Val av justerare

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (17) Socialnämnden Fastställande av dagordning

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (17) Socialnämnden Information om dom från Förvaltningsrätten (SN ) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om Förvaltningsrättens avgörande i överklagat beslut från nämnden, 147, Förvaltningsrätten kommer inte att pröva överklagandet. Ärendets tidigare behandling SNAU 19, Handlingar 1. Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147,

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (17) Socialnämnden Information om uppföljning av tillsyn på Augustendals vårdboende (SN ) Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen har fått kännedom om brister på Augustendals vårdboende och har utfört tillsyn samt begärt ett möte med ansvariga på Carema Care. Ärendets tidigare behandling SNAU 31,

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (17) Socialnämnden Information om ekonomisk slutredovisning av stimulansmedel LOV Socialnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Socialnämnden får information om den ekonomiska slutredovisningen av användandet av stimulansmedel för valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Projektet har fått 2 miljoner kronor och kommer inte att behöva återbetala något av detta. Ärendets tidigare behandling SNAU 20,

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (17) Socialnämnden Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Beslut gällande kvartal (SN ) Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 23, Handlingar 1. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (17) Socialnämnden Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Beslut gällande kvar (SN ) Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling SNAU 22, Handlingar 1. Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (17) Socialnämnden Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Ärendets tidigare behandling SNAU 24, Handlingar 1. Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse SN VaSaRu Bokslut Verksamhetsberättelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (17) Socialnämnden Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Beslut Vallentuna 2011 (SN ) Socialnämnden godkänner rapporten såsom återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna. Ärendet i korthet Socialnämnden beviljades i samverkan med Stockholms läns landsting genom Prima Vuxenpsykiatri kr för ett andra projektår för att utveckla kompetens inom området psykiatri/socialpsykiatri. En gemensam utbildning med 40 deltagare från olika arbetsgrupper och verksamheter har genomförts under 2011 i syfte att fördjupa arbetet med en samverkan/samarbete och en gemensam kunskapsbas som påbörjades under Ärendets tidigare behandling SNAU 25, Handlingar 1. Återrapportering till Socialstyrelsen avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna Återrapportering avseende projektet Psykopedagogisk kompetens Vallentuna 2011

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (17) Socialnämnden Uppföljning av internkontroll 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen såsom slutrapport om uppföljning av interkontrollen 2011 Ärendet i korthet Enligt internkontrollplanen 2011 som beslutades av socialnämnden i december 2010 skulle internkontroll ske av - Beslut att inleda och avsluta utredning inom missbruk och psykiatri. Genom att följa upp att arbetet sker enligt gällande rutin och att dokumentationen uppfyller lagens krav. (Uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Rutin för klagomål och synpunkter. Rutinen togs fram 2009 och förtydligades 2010 efter att brister upptäckts genom 2010 års internkontroll.(uppföljning från internkontroll 2010 pga. brister) - Förvaring av sekretessbelagda handlingar. - Kännedom om Lex Sara rutin Ärendets tidigare behandling SNAU 26, Handlingar Internkontroll slutrapport 2. Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2011

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (17) Socialnämnden Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL (SN Beslut ) Socialnämnden godkänner uppdraget vård och omsorg i särskilt boende äldre- och funktionsnedsatta enligt SoL. Ärendet i korthet Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta uppdrag för verksamhet som drivs i egen regi. Socialnämnden tecknar avtal med externa leverantörer som upphandlats. Socialnämnden kan inte teckna avtal med verksamhet inom den kommunala utföraravdelningen och i stället skrivs ett uppdrag som speglar de krav som ställs på verksamheten både kvalitativt och lagmässigt. Ärendets tidigare behandling SNAU 28, Handlingar 1. Uppdrag Särskilt boende Äldre och funktionsnedsatta 2. Uppdrag Vård och omsorg i särskilt boende för äldre- och funktionsnedsatta SoL

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (17) Socialnämnden Verksamhetsberättelse personligt ombud 2011 (SN ) Beslut Socialnämnden beslutar anta verksamhetsberättelsen daterad såsom sin redovisning till länsstyrelsen om verksamhet med personligt ombud. Ärendet i korthet Vallentuna kommun bedriver verksamhet med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Kommunen erhöll år kr i statsbidrag för verksamheten. Inför utbetalning av statsbidrag för 2012 har länsstyrelsen begärt en redovisning av hur verksamheten har bedrivits det gångna året. Ärendets tidigare behandling SNAU 27, Handlingar 1. Verksamhetsberättelse personligt ombud Verksamhetsberättelse för personligt ombud 2011

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (17) Socialnämnden Enskilt ärende - Nedläggande av faderskapsutredning Sekretess - Handlingar delas ut till ordinarie ledamöter på socialnämndens sammanträde.

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (17) Socialnämnden Anmälningslista Beslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård, mellan Vallentuna kommun och Serenity AB Avtal mellan Vallentuna kommun och Andisa Care AB om bedrivande av hemtjänst Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Förlängning av ramavtal avseende hem för heldygnsvård och öppenvård mellan Vallentuna kommun och Nämndemansgården Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik SN Socialstyrelsen Beslut om beviljat statsbidrag för att införa nationella riktlinjer för vård och omsorger om personer med demenssjukdom SN Almaz Gesai (Almis hemtjänst) Besvär över socialnämndens beslut, SN 147, , Revidering av förfrågningsunderlag LOV SN Kalle Sönnergren (Vallentuna kommun) SN Karin Strömvall (Vallentuna kommun) Återtagande av remiss om motion (S) om kommunernas ansvar för unga vuxna Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet SN Socialstyrelsen Information om att socialnämnden ska skicka in förteckning över barn som vistas i familjehem SN Länsstyrelsen i Stockholms län Godkännande av slutrapport och avslut av ärende våld i nära relation stöd och förändring KSL, Kommunförbundet Stockholms Län Verksamhetsplan och budget 2012 för Kommunförbundet

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (17) Socialnämnden SN Inga-Lill Björklund (Vallentuna kommun) SN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) SN Ragnar Nilsson (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SN Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stockholms län, brev och rapport Förlängning av ramavtal avseende läkemedelsprojekt i särskilt boende mellan Vallentuna kommun och Apoteket Farmaci AB Protokollsutdrag, MSN 2, , Sammanträdesplan för Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för verksamhet med personligt ombud i Vallentuna 2011 Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011 Samråd kring kvartersgård vid Blåbärsvägen, följebrev Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting Kommunernas betalningsansvar för viss hälso. och sjukvård Länsstyrelsen i Stockholms län Information från Länsstyrelsen om skärpt och utvecklad alkohol- och tobakstillsyn SKL, Sveriges kommuner och landsting SN Helena Åhman (Vallentuna kommun) Cirkulär 12:02 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Tjänsteanteckning: Byte av verksamhetssystem inom socialförvaltningen SN Förvaltningsrätten i Stockholm Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm angående besvär över socialnämndens beslut 147, SN PwC Revisorsintyg för redovisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldreoch handikappomsorg SN Sekretessbelagt Förteckning över barn som vistas i familjehem eller enskilt hem 2011

18

19

20

21 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lämnar förvaltningens rapportering av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2011 till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen för kvartal Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober-december TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

22 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 Enligt 16 kap 6 h SoL ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartalet oktoberdecember 2011 Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL gällande kvartal 4 </li><li style="margin-top: 0px;marginbottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde kvartalet 2011 </li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen

23

24

25 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN KARIN STRÖMVALL SID 1/2 ENHETSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4 Förslag till beslut Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnade beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 9 LSS punkterna 2-10 som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområde övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg samt Lagen SOCIALFÖRVALTNING TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

26 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN SID 2/2 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober december Ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Socialstyrelsen. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Rapportering enligt 28 f LSS av ej verkställda beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS gällande kvartal 4</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Monika Fernlund Avdelningschef Ska expedieras till: Akt

27 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna verksamhetsberättelse för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar årligen en verksamhetsberättelse till socialnämnden. Nämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. Handlingar 1. <ol><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Socialnämndens verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse - Fördjupad analys 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Måluppfyllelse Verksamhetsberättelse 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;paddingtop: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">SN VaSaRu Bokslut 2011</li><li style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 20px;padding-top: 0px;font-family: Georgia;font-size: 10pt;">Verksamhetsberättelse 2011</li></ol> Inga-Lill Björklund Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN VALLENTUNA TFN FAX

28 DNR SN SOCIALNÄMNDENS Verksamhetsberättelse - fördjupad analys

29 SID 2/15 DNR SN Innehållsförteckning Socialnämndens totala budget och utfall...3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys...4 Vård och boende...4 HVB-placeringar, vuxna...4 HVB-placeringar, barn och unga...4 Familjehemsplaceringar, barn och unga...5 Ensamkommande flyktingbarn...5 Öppenvård och behandling...5 Rådgivning...6 Ekonomiskt bistånd...6 Äldreomsorg fördjupad analys...7 Hemtjänst...7 Permanent- och växelboende för äldre...8 Dagvård...8 Anhörigvård och frivilligverksamhet...9 Funktionsnedsättning fördjupad analys...10 Personlig assistans...10 Korttidsvistelse i korttidshem...10 Skolbarnomsorg...11 Elevhem, externa platser...11 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS...12 Externa utförare...12 Kommunala utförare...12 Träningsboende...13 Daglig verksamhet...13 Sysselsättning inom socialpsykiatri...13 Boendestöd inom socialpsykiatri...14 Särskilt boende inom socialpsykiatri, externt...14 TFN:

30 SID 3/15 Socialnämndens totala budget och utfall Verksamhetsblock Budget Bokfört % Budget Bokfört % Budgetavvikelse Budgetavvikelse K ,6% ,0% Totalt (tkr) I ,9% ,3% Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning N ,2% ,5% K ,0% ,8% 26 I ,2% N ,9% ,8% 26 K ,6% ,5% I ,8% ,2% N ,2% ,8% -748 K ,1% ,6% -296 I ,3% ,3% -188 N ,2% ,1% -484 K ,1% ,3% I ,9% ,9% N ,8% ,7% K ,4% ,5% -830 I ,6% ,2% N ,9% ,6% K=Kostnad I=Intäkt Tkr Utfall 2010 (358,9 mkr) Budget 2011 (379,1 mkr) Utfall 2011 (372,3 mkr) Socialnämnden Förvaltningsövergripande verksamhet Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Funktionsnedsättning Socialnämndens budgetram för 2011 uppgår till 379,1 mkr. Med nettokostnader på 372,3 mkr innebär det ett redovisat överskott på 6,8 mkr. TFN:

31 SID 4/15 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Tkr Utfall 2010 (tkr) Individ- och familjeomsorg Vård och boende Öppen vård och behandling Budget 2011 (tkr) Utfall 2010 (46 mkr) Budget 2011 (48,3 mkr) Utfall 2011 (49,4 mkr) Rådgivning Utfall 2011 (tkr) Ekonomiskt bistånd Utfall över- / underskott (tkr) budgeterad. Detta i sin tur beror framför allt på en placering där vårddygnskostnaden höjdes rejält under en period. Den totala kostnaden för denna enstaka placering hamnade på ca 1,8 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Antalet HVB-placeringar för vuxna har varierat från 1 till som mest 7 stycken samtidigt placerade. Under året har 9 individer erhållit denna insats. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antalet årsplaceringar och den totala årskostnaden Antal HVB-placeringar, vuxna Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Budgeten baserades på 6 årsplaceringar, medan det faktiska antalet uppgick till 3,5 årsplaceringar. Trots detta uppvisas ett underskott på 300 tkr. Orsaken är en genomsnittligt högre vårddygnskostnad än HVB-placeringar, barn och unga Till skillnad mot HVB-placeringar av vuxna är flertalet placeringar av barn och unga mer långvariga placeringar, dvs. placeringar som löper under mer än ett år. Antal HVB-placeringar, barn och unga Budget 2011 Antal årsplaceringar Nettokostnad, Tkr Utfall 2011 Tkr, netto Antal placeringar har varierat mellan 7-9 varje månad och totalt har 11 invidiver placerats under året. Budgeten 2011 ligger närmare 20% över 2010 års utfall, vilket är mer än vad som förbrukats. Nettokostnaden hamnade istället under 2010 års nivå och resultatet blev ett överskott på 2,5 mkr. 0 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TFN:

32 SID 5/15 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 6,7 mkr och avser kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem och jourhem. Budgeten ligger i stort sett på samma nivå som 2010 års utfall, vilket inte räckt för att täcka årets kostnader. Antal placeringar Familjehem, barn och unga Budget Årsplaceringar Netto, Tkr 2011 Utfall Såväl volym som genomsnittlig kostnad har ökat och underskottet uppgår till 1,3 mkr. År Årsplaceringar Tkr Netto, Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , År Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn , , , , Budget , Utfall , Tkr, netto upp som en egen verksamhet. Antalet placeringar har ökat. I det avtal kommunen tecknat med Migrationsverket förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst 3 asylplatser, för ensamkommande barn eller ungdomar. Detta innebär att det inte finns något tak för hur många placeringar som kan bli aktuella. Kommunen erhåller, utifrån vissa bestämda krav, ersättning från Migrationsverket för dessa placeringar. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar i genomsnitt under åren 2008 och framåt, och budget Kostnaderna redovisas här brutto, dvs. exklusive ersättningen från Migrationsverket. Antal Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Bruttokostnader, tkr Budget 2011 Utfall 2011 Öppenvård och behandling Tkr, brutto Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott. Diagrammet nedan visar att utvecklingen av total nettokostnad minskat trots volymökningen. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Ensamkommande flyktingbarn Uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn har i samband med bokslutet lyfts från familjehemsplaceringarna, där de tidigare redovisats. Framöver kommer dessa att följas TFN:

33 SID 6/15 Tkr, netto Öppenvård, barn och unga Budget 2011 Utfall 2011 Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto Under 2011 har i genomsnitt knappt 5 individer erhållit öppenvårdsinsatser av externa vårdgivare. Tabellen nedan visar utvecklingen från 2008 och framåt. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr , , , Budget , Utfall , Rådgivning Den totala nettobudgeten för rådgivningsverksamhet uppgår till 4,8 mkr. Med nettokostnader på 6,3 mkr innebär det ett underskott 1,5 mkr. Orsaken är att familjerådgivning och familjerätt ligger budgeterat under Förvaltningsgemensamma kostnader, medan verksamheten bokförts under detta block. Den totala kostnaden för dessa båda verksamheter uppgår till drygt 1,9 mkr. Inom ramen för rådgivningsverksamhet ingår även Addictus där vuxna och framförallt unga vuxna med missbruksproblem kan få rådgivning, behandling och stöd. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Redovisade kostnader för denna verksamhet uppgår till 2,4 mkr, vilket är 400 tkr mindre än budgeterat. Övrig rådgivning består av den lokala ungdomsmottagningen i Vallentuna, vilken är ett samarbete mellan barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Ekonomiskt bistånd Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 12,5 mkr, vilket ligger under 2010 års utfall på 12,9 mkr. De totala nettokostnaderna uppgår till 15 mkr, dvs ett underskott på 2,5 mkr redovisas. Antal hushåll Ekonomiskt bistånd Budget 2011 Utfall 2011 Antal hushåll totalt under året Årskostnad netto, tkr Tkr, netto Diagrammet nedan visar hur antalet hushåll och kostnader utvecklats över tiden. En uppgående trend från 2008 kan utläsas. Antal hushåll Antal hushåll per månad Kostnad per månad (Tkr) Ekonomiskt bistånd 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep Tkr TFN:

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2012-01-24

Socialnämnden 2012-01-24 1 (18) Plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna. Kl 18.30-21.00 ande Ersättare Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Malin Edberg (M), Leif Öhman (M),

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 25 JANUARI 2011

SOCIALNÄMNDEN 25 JANUARI 2011 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 25 JANUARI 2011 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-lill Björklund, Socialchef Carina Altius, t.f. administrativ chef Terhi

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 2010-01-26 Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 januari 2010, kl. 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-09-25 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Torbjörn Nyqvist (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Torbjörn Nyqvist (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SOCIALNÄMNDENS DIARIUM 12-06 SID 1/4 Datum Diarienr Initierare Rubrik 11-21 Information, Anmälningsskyldighet när barn far illa 11-19 PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Revisorsintyg om projekt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Socialnämnden 2010-08-17 1(13) Peter Johansson. Katarina Hammargren, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs.

Socialnämnden 2010-08-17 1(13) Peter Johansson. Katarina Hammargren, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs. Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-08-17 1(13) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-08-17, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-12-16 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 13.30 15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade i protokollet p g a personuppgiftslagen eller sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer