Transportstyrelsens författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1

2 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, orrköping 2009 ISS IMDG-koden (v )

3 Innehåll Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tillämpningsområde 11 Definitioner m.m. 12 Allmänt 12 Behörigt organ 12 Deklaration av farligt gods 12 Bilaga 1 DEL 1 DEL 2 Undantag 13 ALLMÄA BESTÄMMELSER, DEFIITIOER OCH UTBILDIG Kapitel 1.1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.2 Kapitel 1.3 Kapitel Inledning Tillämpningsområde och införande av dessa föreskrifter Konventioner Farligt gods som inte är tillåtet för transport Definitioner, måttenheter och förkortningar Defi nitioner Måttenheter Lista på förkortningar Utbildning Inledning Utbildning av landbaserad personal Skyddsbestämmelser Allmänna bestämmelser för rederier, fartyg och hamnanläggningar Allmänna bestämmelser för landbaserad personal Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential Kapitel 1.5 Allmänna bestämmelser för klass Tillämpningsområde Strålskyddsprogram Kvalitetssäkring Särskild överenskommelse Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper Överskridna gränsvärden KLASSIFICERIG Kapitel 2.0 Inledning Kapitel Ansvar Klasser, delklasser, förpackningsgrupper U-nummer och offi ciell transportbenämning Klassifi cering av ämnen, blandningar och lösningar med fl erfaldiga faror (karakteristika för rangordning av faror) Transport av prover Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Inledande anmärkningar Defi nitioner och allmänna bestämmelser Samhanteringsgrupper och klassifi ceringskoder Tillvägagångssätt för klassifi cering IMDG-koden (v ) 3

4 Kapitel 2.2 Kapitel 2.3 Kapitel 2.4 Kapitel 2.5 Kapitel 2.6 Kapitel 2.7 Kapitel 2.8 Klass 2 Gaser Inledande anmärkningar Defi nitioner och allmänna bestämmelser Klassunderindelning Gasblandningar Klass 3 Brandfarliga vätskor Inledande anmärkning Defi nitioner och allmänna bestämmelser Inplacering i förpackningsgrupp Bestämning av fl ampunkt Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen, självantändliga ämnen, ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Defi nition och allmänna bestämmelser Klass Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva varor Klass Självantändande ämnen Klass Ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Klassifi cering av metallorganiska ämnen Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider Inledande anmärkning Defi nitioner och allmänna bestämmelser Klass Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen Inledande anmärkningar Defi nitioner Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Defi nitioner Klassifi cering Klass 8 Frätande ämnen Defi nition och egenskaper Inplacering i förpackningsgrupper Kapitel 2.9 Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9) och miljöfarliga ämnen Defi nitioner Tillordning till klass Miljöfarliga ämnen (vattenmiljö) Kapitel 2.10 Vattenförorenande ämnen Defi nition Allmänna bestämmelser Klassifi cering DEL 3 FÖRTECKIG ÖVER FARLIGT GODS, SÄRBESTÄMMELSER OCH UDATAG Se band 2 4 IMDG-koden (v )

5 DEL 4 DEL 5 BESTÄMMELSER OM FÖRPACKIG OCH OM TAKAR Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Kapitel 4.2 Kapitel Defi nitioner Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner Förteckning över förpackningsinstruktioner Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider (klass 5.2) och självreaktiva ämnen i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen i kategori A (klass 6.2, U 2814 och U 2900) Särskilda förpackningsbestämmelser för klass Användning av transporttankar och MEG-containrar Övergångsbestämmelser Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av ämnen i klass 1 samt 3 till och med Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av ej kylda kondenserade gaser Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av kylda kondenserade gaser i klass Allmänna bestämmelser för användning av MEG-containrar Instruktioner och särbestämmelser för transporttankar Tilläggsbestämmelser för användning av tankfordon Användning av bulkcontainrar Allmänna bestämmelser Tilläggsbestämmelser för bulkgods i klass 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 och Tilläggsbestämmelser för bulkgods i klass 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 och BESTÄMMELSER FÖR AVSÄDIG Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser Kapitel 5.2 Kapitel 5.3 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Användning av overpack och enhetslaster Tömda, ej rengjorda förpackningar eller enheter Samemballering Allmänna bestämmelser för klass Kollin lastade i en lastbärare Märkning och etikettering av kollin, inklusive IBC-behållare Märkning av kollin, inklusive IBC-behållare Etikettering av kollin, inklusive IBC-behållare Storetiketter och märkning av lastbärare Storetiketter Märkning av lastbärare Dokumentation Godsdeklaration för farligt gods Stuvningsintyg för containrar/fordon Dokumentation som krävs ombord på fartyg Annan obligatorisk information och dokumentation Blankett för multimodal transport av farligt gods IMDG-koden (v ) 5

6 DEL 6 BESTÄMMELSER FÖR TILLVERKIG OCH PROVIG AV FÖRPACKIGAR, IBC-BEHÅLLARE, STORFÖRPACKIGAR, TRASPORTTAKAR OCH TAKFORDO Kapitel 6.1 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar (ej för ämnen i klass 6.2) Kapitel 6.2 Kapitel 6.3 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Kod för att beteckna förpackningstyp Märkning Bestämmelser för förpackningar Bestämmelser för provning av förpackningar Bestämmelser för tillverkning och provning av tryckkärl, aerosolbehållare och engångsbehållare med gas Allmänna bestämmelser Bestämmelser för U-tryckkärl Bestämmelser för andra tryckkärl än U-tryckkärl Bestämmelser för aerosolbehållare, engångsbehållare med gas (gaspatroner) och bränslecellsbehållare med kondenserad brandfarlig gas Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar för ämnen i klass Allmänt Bestämmelser för provning av förpackningar Kod för att beteckna förpackningstyp Märkning Bestämmelser för provning av förpackningar Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin och material i klass Allmänna bestämmelser Tilläggsbestämmelser för kollin som transporteras med fl yg Bestämmelser för undantagna kollin Bestämmelser för industrikollin Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafl uorid Bestämmelser för kollin av typ A Bestämmelser för kollin av typ B(U) Bestämmelser för kollin av typ B(M) Bestämmelser för kollin av typ C Bestämmelser för kollin som innehåller fi ssila ämnen Provningsmetoder och verifi ering av överensstämmelse Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av kriticitetssäkerhet Träffyta för fallprovning Provning för att verifi era förmågan att motstå normala transportförhållanden Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser Provning för att verifi era förmågan att motstå olyckssituationer under transport Utvidgad vattennedsänkningsprovning för kollin av typ B(U) och typ B(M) innehållande mer än 10 5 A 2 samt för kollin av typ C Vattenläckageprovning för kollin som innehåller fi ssila ämnen Provning av kollin av typ C Kontroll av förpackningar avsedda att innehålla uranhexafl uorid Typgodkännande av kollin och material Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen Övergångsåtgärder för klass IMDG-koden (v )

7 DEL 7 Kapitel 6.5 Kapitel 6.6 Kapitel 6.7 Kapitel 6.8 Kapitel 6.9 Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare Allmänna bestämmelser Märkning Konstruktionsbestämmelser Provning, typgodkännande och kontroll Särskilda bestämmelser för IBC-behållare Provningsbestämmelser för IBC Bestämmelser för tillverkning och provning av storförpackningar All mänt Kod för att beteckna slag av storförpackning Märkning Särskilda bestämmelser för storförpackningar Bestämmelser för provning av storförpackningar Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar och gascontainrar med flera element (MEG-containrar) Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av ämnen i klass 1 och 3 till och med Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser i klass Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av kylda kondenserade gaser i klass Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av gascontainrar med fl era element (MEG-containrar) avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser Bestämmelser för tankfordon Allmänt Tankfordon för långa internationella sjötransporter för ämnen i klass 3 till och med Tankfordon för korta internationella sjötransporter Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och kontroll av bulkcontainrar Defi nitioner Användningsområde och allmänna bestämmelser Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och kontroll av containrar som används som bulkcontainrar Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av bulkcontainrar som inte är fraktcontainrar BESTÄMMELSER OM TRASPORTÅTGÄRDER Kapitel 7.1 Stuvning Allmänna bestämmelser Stuvning i förhållande till bostadsutrymmen Stuvning i förhållande till oframkallad fi lm och fotografi ska plåtar samt postsäckar Stuvning av vattenförorenande ämnen Stuvning i förhållande till livsmedel Stuvning av lösningar och blandningar Stuvning och hantering av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass 4.1, 4.2 och Stuvning av gods i klass IMDG-koden (v ) 7

8 Kapitel 7.2 Kapitel 7.3 Kapitel 7.4 Kapitel 7.5 Kapitel 7.6 Kapitel Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Separation Allmänt Separation av kollin Separation av lastbärare ombord i containerfartyg Separation av lastbärare ombord i rorofartyg Separation i fartygsförda pråmar och ombord i pråmförande fartyg Separation mellan bulkmaterial som innebär kemiska faror och farligt gods i förpackad form Separation av gods i klass Separationsbestämmelser för gods i klass 4.1 och klass Separation av gods i klass Särskilda bestämmelser i händelse av tillbud samt branskyddsåtgärder i samband med farligt gods Allmänt Allmänna bestämmelser i händelse av tillbud Särskilda bestämmelser för tillbud som innefattar smittförande ämnen Särskilda bestämmelser för tillbud som innefattar radioaktiva ämnen Allmänna brandskyddsåtgärder Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder och brandbekämpning för klass Transport av lastbärare ombord på fartyg Omfattning Allmänna bestämmelser för lastbärare Gasbehandlade enheter Stuvning av lastbärare i lastutrymmen med undantag av roro lastutrymmen Stuvning av lastbärare i rorolastutrymmen Transport av farligt gods i klass 1 i lastbärare Lastning av lastbärare Allmänna bestämmelser för lastbärare Lastning av lastbärare Tömda lastbärare Transport av farligt gods i fartygsförda pråmar på pråmförande fartyg Omfattning Defi nitioner Tillåtna sändningar Lastning av pråmar Stuvning av fartygsförda pråmar Ventilation och kondensation Brandskydd Transport av gods i klass 1 i fartygsförda pråmar Bestämmelser om temperaturkontroll Inledning Allmänna bestämmelser Metoder för temperaturkontroll IMDG-koden (v )

9 Kapitel 7.8 Kapitel Särskilda bestämmelser för självreaktiva ämnen (klass 4.1) och organiska peroxider (klass 5.2) Särskilda bestämmelser som gäller transport av ämnen, stabiliserade genom temperaturkontroll (dock inte självreaktiva ämnen och organiska peroxider) Särskilda bestämmelser för brandfarliga gaser eller vätskor med fl ampunkt under 23 C c.c., som transporteras under temperatur kontroll Särskilda bestämmelser för fordon som transporteras i fartyg Godkännande Transport av avfall Inledning Omfattning Gränsöverskridande transporter under Baselkonventionen Klassifi cering av avfall Undantag, godkännanden och certifikat Undantag Godkännanden (inklusive tillstånd, medgivanden eller överens kommelser) och certifi kat Adresser till viktiga utsedda behöriga myndigheter TILLÄGG A Se band 2 TILLÄGG B Se band 2 IDEX Se band 2 IMDG-koden (v ) 9

10 10 IMDG-koden (v )

11 Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden); beslutade den 8 oktober TSFS 2009:91 Utkom från trycket den 30 november 2009 SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 1 och 3 kap. 2 och 4 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 15 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter är tillämpliga vid transport till sjöss av förpackat farligt gods på alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjö territorium och på svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjö territoriet. Dessa föreskrifter gäller inte för transport av förpackat farligt gods som utförs med fritidsfartyg och av privatpersoner, under förutsättning att godset i fråga är emballerat i den detaljhandelsförpackning som är avsedd för den aktuella produkten samt är avsett för privat bruk, eller farliga ämnen som är avsedda för fartygets drift eller arbetet ombord. 2 Svenska rorofartyg i Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppen till Östersjön, begränsade i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil, samt utländska rorofartyg på Sveriges sjöterritorium i Östersjön, begränsat i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil får, om de uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön, i stället tillämpa den författningen. 3 Tekniska krav i dessa föreskrifter gäller inte för ett fartyg eller dess utrustning om fartyget eller utrustningen lagligen har tillverkats eller har satts på marknaden i en annan medlemsstat inom EU eller i Turkiet, eller lagligen har tillverkats i ett EFTA-land som har undertecknat EESavtalet. Om fartyg eller utrustning enligt första stycket inte uppnår en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som garanteras genom dessa föreskrifter, ska de tekniska kraven i dessa föreskrifter gälla. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, , s.18, Celex 398L0048). Anmälan har även gjorts enligt tillämpliga regler i fördraget om europeisk atomenergigemenskap (Euratom) om medlems staters skyldighet att underrätta kommissionen om regler avseende hälsoskydd till följd av joniserande strålning, artikel IMDG-koden (v ) 11

12 TSFS 2009:91 Definitioner m.m. 4 Följande definitioner används i dessa föreskrifter: behörig myndighet behörigt organ farligt gods IMDG-koden fritidsfartyg myndighet som genom författningsstöd har rätt att besluta om föreskrifter och i ärenden, vidta åtgärder, ålägga krav och liknande inom ett visst sakområde. I dessa föreskrifter gäller allmänt att Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten, om inte annat anges. organ som för provning, kontroll och certifiering har ackrediterats för ifrågavarande uppgift enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Intill dess att ackreditering av organ enligt dessa föreskrifter har skett ska den tekniska kontrollen utföras av organ som Transportstyrelsen utser, om inte annan ordning föreskrivits. som definierat i lagen (2006:263) om transport av farligt gods International Maritime Dangerous Goods Code fartyg (skepp eller båt) som används endast för sport- och fritidsändamål och som medför högst tolv passagerare Allmänt 5 Vid transport av farligt gods ombord på fartyg som omfattas av dessa föreskrifter ska reglerna i bilaga 1 följas. Bilagan innehåller en svensk översättning av version 34 av IMDG-koden, 6 Ett exemplar av dessa föreskrifter med tillhörande supplement på engelska eller en komplett uppsättning av IMDG-koden på engelska ska alltid finnas tillgänglig ombord på svenska fartyg som omfattas av dessa föreskrifter. Behörigt organ 7 Regler om provning, kontroll, certifiering eller annan bedömning som ska utföras av behörigt organ finns i följande avsnitt i bilaga 1: , TP 10, TP 16, TP 24, , 6.1.3, 6.1.4, , , , , , , , , , , , , , , , , 6.5.2, , , 6.6.3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6.8 och Deklaration av farligt gods 8 Deklarationen ska vara skriven på engelska. Vid transport enbart inom Sveriges sjöterritorium samt mellan ort på Gotland och annan svensk ort får godsdeklarationen vara skriven på svenska. 12 IMDG-koden (v )

13 TSFS 2009:91 Undantag 9 Transportstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från dessa föreskrifter vid sjötransport av farligt gods inom Sveriges sjöterritorium, om det inte strider mot internationella överenskommelser eller gemenskapsrättslig lagstiftning. Inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E 10 Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter vid inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E i enlighet med förutsättningarna i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:21) om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E. 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari Sjöfartsverkets beslut som gäller då denna författning träder i kraft gäller även efter ikraftträdandet av denna författning. Sådana beslut ska anses ha meddelats av Transportstyrelsen och gäller tills dess att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller giltighetstiden för beslutet går ut. 3. Om det i en föreskrift som har beslutats av Sjöfartsverket hänvisas till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:20) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) ska denna hänvisning istället avse dessa föreskrifter. På Transportstyrelsens vägnar STAFFA WIDLERT Caroline Petrini (sjöfartsavdelningen) Utgivare: Kristina ilsson, Transportstyrelsen, orrköping ISS IMDG-koden (v ) 13

14 14 IMDG-koden (v )

15 Bilaga 1 IMDG-koden (v ) 15

16 16 IMDG-koden (v )

17 Kapitel Allmänna bestämmelser 1 DEL 1 ALLMÄA BESTÄMMELSER, DEFIITIOER OCH UTBILDIG IMDG-koden (v ) 17

18 18 IMDG-koden (v )

19 1 Kapitel 1.1 Allmänna bestämmelser Inledning Lägg märke till att det fi nns andra internationella och nationella regelsystem för olika transportslag, och att sådana regelsystem kan stödja sig på alla eller vissa bestämmelser i dessa föreskrifter. Därutöver ska hamnmyndigheter och andra organ och organisationer tillämpa dessa föreskrifter och de kan använda dem som underlag för sina anvisningar för lagring och hantering inom områden för lastning och lossning. Tillämpningsområde och införande av dessa föreskrifter Bestämmelserna i dessa föreskrifter är tillämpliga på alla fartyg för vilka 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) med ändringar gäller, och vilka transporterar farligt gods enligt defi nition i regel 1 i del A, kapitel VII i konventionen. Bestämmelserna i regel II-2/19 i konventionen gäller för passagerarfartyg och för lastfartyg byggda 1 juli 2002 eller senare. För:.1 passagerarfartyg, byggda 1 september 1984 eller senare, dock senast 1 juli 2002, eller.2 lastfartyg på minst 500 ton bruttovikt, byggda 1 september 1984 eller senare, dock senast 1 juli 2002, eller.3 lastfartyg under 500 ton bruttovikt, byggda 1 februari 1992 eller senare, dock senast 1 juli 2002 gäller kraven i regel II-2/54 i SOLAS 1974 med ändringar enligt resolutionerna MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) och MSC.57(67) (se II-2/1.2). För lastfartyg under 500 ton bruttovikt, byggda tidigast 1 september 1984 men före 1 februari 1992, rekommenderas det att fördragsslutande regeringar i möjligaste mån utsträck er sådan giltighet till dessa lastfartyg. Alla fartyg, oavsett typ och storlek, som transporterar ämnen, material och föremål, identifi erade i dessa föreskrifter som vattenförorenande, omfattas av bestämmelserna i dessa föreskrifter. I vissa delar av dessa föreskrifter föreskrivs en viss åtgärd, men ansvaret för att vidta åtgärden i fråga är inte särskilt tilldelat någon bestämd person. Sådant ansvar kan variera enligt lagar och sedvänjor i olika länder och de internationella konventioner länderna har antagit. Vad beträffar dessa föreskrifter är det inte nödvändigt att göra denna tilldelning utan bara att identifi era själva åtgärden. Det är sedan varje regerings rättighet att tilldela detta ansvar. Fastän dessa föreskrifter juridiskt betraktas som obligatoriska under kapitel VII i SOLAS 74 med ändringar, förblir följande bestämmelser i föreskrifterna rekommenda tioner. För svenska fartyg är dock alla bestämmelser i dessa föreskrifter obligatoriska med undantag av.2 och (utbildning),.2 kapitel 1.4 (skyddsbestämmelser), med undantag av , som är obligatorisk,.3 avsnitt i kapitel 2.1 (klass 1 explosivämnen, inledande anmärkningar),.4 avsnitt i kapitel 2.3 (bestämning av fl ampunkt),.5 kolumn (15) och (17) i förteckningen över farligt gods i kapitel 3.2,.6 avsnitt i kapitel 5.4 (blankett för multimodal transport av farligt gods), vad beträffar blankettens utformning,.7 kapitel 7.3 (särskilda bestämmelser i händelse av tillbud samt brandskyddsåtgärder i samband med farligt gods),.8 avsnitt (adresser till utsedda nationella behöriga myndigheter av betydelse) och.9 bihang B Konventioner 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) Del A i kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974), i gällande version, ägnas åt transport av farligt gods i förpackad form, och återges här i sin helhet: IMDG-koden (v ) 19

20 1 Del 1 Allmänna bestämmelser, defi nitioner och utbildning KAPITEL VII Transport av farligt gods Del A Transport av farligt gods i förpackad form Regel 1 Defi nitioner För syftet med detta kapitel avser om inget annat uttryckligen anges: 1 IMDG-koden: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, antagen av organisationens sjösäkerhetskommitté (Maritime Safety Committee) genom resolutionen MSC.122(75), och som kan ändras av organisationen, förutsatt att sådana ändringar antas, sätts i kraft och implementeras i enlighet med bestämmelserna i artikel VIII i föreliggande konvention beträffande ändringsrutiner som är tillämpliga på bilagan med undantag av kapitel I. 2 Farligt gods: ämnen, material och föremål som täcks av IMDG-koden. 3 Förpackad form: det slag av emballering som anges i IMDG-koden. Regel 2 Tillämpning 1 Om inget annat uttryckligen anges gäller denna del farligt gods som transporteras i förpackad form i alla fartyg som föreliggande regler gäller för och i lastfartyg med en bruttodräktighet under Bestämmelserna i denna del gäller inte fartygens förråd och utrustning. 3 Transport av farligt gods i förpackad form är förbjuden, utom i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. 4 För att komplettera bestämmelserna i denna del ska fördragsslutande regeringar utfärda eller låta utfärda detaljerade instruktioner om nödlägesberedskap och medicinska första hjälpen-åtgärder, som är relevanta för tillbud i samband med farligt gods i förpackad form, och med hänsyn tagen till riktlinjerna som utarbetats av organisationen. 1 Regel 3 Krav vid transport av farligt gods Transport av farligt gods i förpackad form ska följa tillämpliga bestämmelser i dessa föreskrifter. Regel 4 Handlingar 1 I alla handlingar som har samband med transport av farligt gods i förpackad form till sjöss, ska den officiella transportbenämningen på godset användas (handelsnamn får inte användas ensamma) och rätt 1 Hänvisning till:.1 Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS-guiden) (MSC/Circ. 1025) och.2 Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) (MSC/Circ. 857), utgivna av organisationen. 20 IMDG-koden (v )

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.11.2007 KOM(2007) 737 slutlig 2007/0257 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

TSFS 2009:98 SJÖFART

TSFS 2009:98 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare Innehåll Syfte...1 Tillämpning...1 Tillämplighet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 213/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 22/2002 rd) om godkännande av upphävandet av överenskommelsen angående finansiellt stöd åt ispatrulleringstjänsten

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon 1107 1108 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 9 Kapitel 9.1 Giltighetsområde, definitioner och bestämmelser för godkännande av fordon 9.1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL 1 TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer