Transportstyrelsens författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1

2 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, orrköping 2009 ISS IMDG-koden (v )

3 Innehåll Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tillämpningsområde 11 Definitioner m.m. 12 Allmänt 12 Behörigt organ 12 Deklaration av farligt gods 12 Bilaga 1 DEL 1 DEL 2 Undantag 13 ALLMÄA BESTÄMMELSER, DEFIITIOER OCH UTBILDIG Kapitel 1.1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.2 Kapitel 1.3 Kapitel Inledning Tillämpningsområde och införande av dessa föreskrifter Konventioner Farligt gods som inte är tillåtet för transport Definitioner, måttenheter och förkortningar Defi nitioner Måttenheter Lista på förkortningar Utbildning Inledning Utbildning av landbaserad personal Skyddsbestämmelser Allmänna bestämmelser för rederier, fartyg och hamnanläggningar Allmänna bestämmelser för landbaserad personal Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential Kapitel 1.5 Allmänna bestämmelser för klass Tillämpningsområde Strålskyddsprogram Kvalitetssäkring Särskild överenskommelse Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper Överskridna gränsvärden KLASSIFICERIG Kapitel 2.0 Inledning Kapitel Ansvar Klasser, delklasser, förpackningsgrupper U-nummer och offi ciell transportbenämning Klassifi cering av ämnen, blandningar och lösningar med fl erfaldiga faror (karakteristika för rangordning av faror) Transport av prover Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Inledande anmärkningar Defi nitioner och allmänna bestämmelser Samhanteringsgrupper och klassifi ceringskoder Tillvägagångssätt för klassifi cering IMDG-koden (v ) 3

4 Kapitel 2.2 Kapitel 2.3 Kapitel 2.4 Kapitel 2.5 Kapitel 2.6 Kapitel 2.7 Kapitel 2.8 Klass 2 Gaser Inledande anmärkningar Defi nitioner och allmänna bestämmelser Klassunderindelning Gasblandningar Klass 3 Brandfarliga vätskor Inledande anmärkning Defi nitioner och allmänna bestämmelser Inplacering i förpackningsgrupp Bestämning av fl ampunkt Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen, självantändliga ämnen, ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Defi nition och allmänna bestämmelser Klass Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva varor Klass Självantändande ämnen Klass Ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Klassifi cering av metallorganiska ämnen Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider Inledande anmärkning Defi nitioner och allmänna bestämmelser Klass Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen Inledande anmärkningar Defi nitioner Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Defi nitioner Klassifi cering Klass 8 Frätande ämnen Defi nition och egenskaper Inplacering i förpackningsgrupper Kapitel 2.9 Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9) och miljöfarliga ämnen Defi nitioner Tillordning till klass Miljöfarliga ämnen (vattenmiljö) Kapitel 2.10 Vattenförorenande ämnen Defi nition Allmänna bestämmelser Klassifi cering DEL 3 FÖRTECKIG ÖVER FARLIGT GODS, SÄRBESTÄMMELSER OCH UDATAG Se band 2 4 IMDG-koden (v )

5 DEL 4 DEL 5 BESTÄMMELSER OM FÖRPACKIG OCH OM TAKAR Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Kapitel 4.2 Kapitel Defi nitioner Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner Förteckning över förpackningsinstruktioner Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider (klass 5.2) och självreaktiva ämnen i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen i kategori A (klass 6.2, U 2814 och U 2900) Särskilda förpackningsbestämmelser för klass Användning av transporttankar och MEG-containrar Övergångsbestämmelser Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av ämnen i klass 1 samt 3 till och med Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av ej kylda kondenserade gaser Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av kylda kondenserade gaser i klass Allmänna bestämmelser för användning av MEG-containrar Instruktioner och särbestämmelser för transporttankar Tilläggsbestämmelser för användning av tankfordon Användning av bulkcontainrar Allmänna bestämmelser Tilläggsbestämmelser för bulkgods i klass 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 och Tilläggsbestämmelser för bulkgods i klass 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 och BESTÄMMELSER FÖR AVSÄDIG Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser Kapitel 5.2 Kapitel 5.3 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Användning av overpack och enhetslaster Tömda, ej rengjorda förpackningar eller enheter Samemballering Allmänna bestämmelser för klass Kollin lastade i en lastbärare Märkning och etikettering av kollin, inklusive IBC-behållare Märkning av kollin, inklusive IBC-behållare Etikettering av kollin, inklusive IBC-behållare Storetiketter och märkning av lastbärare Storetiketter Märkning av lastbärare Dokumentation Godsdeklaration för farligt gods Stuvningsintyg för containrar/fordon Dokumentation som krävs ombord på fartyg Annan obligatorisk information och dokumentation Blankett för multimodal transport av farligt gods IMDG-koden (v ) 5

6 DEL 6 BESTÄMMELSER FÖR TILLVERKIG OCH PROVIG AV FÖRPACKIGAR, IBC-BEHÅLLARE, STORFÖRPACKIGAR, TRASPORTTAKAR OCH TAKFORDO Kapitel 6.1 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar (ej för ämnen i klass 6.2) Kapitel 6.2 Kapitel 6.3 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Kod för att beteckna förpackningstyp Märkning Bestämmelser för förpackningar Bestämmelser för provning av förpackningar Bestämmelser för tillverkning och provning av tryckkärl, aerosolbehållare och engångsbehållare med gas Allmänna bestämmelser Bestämmelser för U-tryckkärl Bestämmelser för andra tryckkärl än U-tryckkärl Bestämmelser för aerosolbehållare, engångsbehållare med gas (gaspatroner) och bränslecellsbehållare med kondenserad brandfarlig gas Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar för ämnen i klass Allmänt Bestämmelser för provning av förpackningar Kod för att beteckna förpackningstyp Märkning Bestämmelser för provning av förpackningar Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin och material i klass Allmänna bestämmelser Tilläggsbestämmelser för kollin som transporteras med fl yg Bestämmelser för undantagna kollin Bestämmelser för industrikollin Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafl uorid Bestämmelser för kollin av typ A Bestämmelser för kollin av typ B(U) Bestämmelser för kollin av typ B(M) Bestämmelser för kollin av typ C Bestämmelser för kollin som innehåller fi ssila ämnen Provningsmetoder och verifi ering av överensstämmelse Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av kriticitetssäkerhet Träffyta för fallprovning Provning för att verifi era förmågan att motstå normala transportförhållanden Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser Provning för att verifi era förmågan att motstå olyckssituationer under transport Utvidgad vattennedsänkningsprovning för kollin av typ B(U) och typ B(M) innehållande mer än 10 5 A 2 samt för kollin av typ C Vattenläckageprovning för kollin som innehåller fi ssila ämnen Provning av kollin av typ C Kontroll av förpackningar avsedda att innehålla uranhexafl uorid Typgodkännande av kollin och material Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen Övergångsåtgärder för klass IMDG-koden (v )

7 DEL 7 Kapitel 6.5 Kapitel 6.6 Kapitel 6.7 Kapitel 6.8 Kapitel 6.9 Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare Allmänna bestämmelser Märkning Konstruktionsbestämmelser Provning, typgodkännande och kontroll Särskilda bestämmelser för IBC-behållare Provningsbestämmelser för IBC Bestämmelser för tillverkning och provning av storförpackningar All mänt Kod för att beteckna slag av storförpackning Märkning Särskilda bestämmelser för storförpackningar Bestämmelser för provning av storförpackningar Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar och gascontainrar med flera element (MEG-containrar) Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av ämnen i klass 1 och 3 till och med Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser i klass Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av kylda kondenserade gaser i klass Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av gascontainrar med fl era element (MEG-containrar) avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser Bestämmelser för tankfordon Allmänt Tankfordon för långa internationella sjötransporter för ämnen i klass 3 till och med Tankfordon för korta internationella sjötransporter Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och kontroll av bulkcontainrar Defi nitioner Användningsområde och allmänna bestämmelser Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och kontroll av containrar som används som bulkcontainrar Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av bulkcontainrar som inte är fraktcontainrar BESTÄMMELSER OM TRASPORTÅTGÄRDER Kapitel 7.1 Stuvning Allmänna bestämmelser Stuvning i förhållande till bostadsutrymmen Stuvning i förhållande till oframkallad fi lm och fotografi ska plåtar samt postsäckar Stuvning av vattenförorenande ämnen Stuvning i förhållande till livsmedel Stuvning av lösningar och blandningar Stuvning och hantering av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass 4.1, 4.2 och Stuvning av gods i klass IMDG-koden (v ) 7

8 Kapitel 7.2 Kapitel 7.3 Kapitel 7.4 Kapitel 7.5 Kapitel 7.6 Kapitel Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Separation Allmänt Separation av kollin Separation av lastbärare ombord i containerfartyg Separation av lastbärare ombord i rorofartyg Separation i fartygsförda pråmar och ombord i pråmförande fartyg Separation mellan bulkmaterial som innebär kemiska faror och farligt gods i förpackad form Separation av gods i klass Separationsbestämmelser för gods i klass 4.1 och klass Separation av gods i klass Särskilda bestämmelser i händelse av tillbud samt branskyddsåtgärder i samband med farligt gods Allmänt Allmänna bestämmelser i händelse av tillbud Särskilda bestämmelser för tillbud som innefattar smittförande ämnen Särskilda bestämmelser för tillbud som innefattar radioaktiva ämnen Allmänna brandskyddsåtgärder Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder och brandbekämpning för klass Transport av lastbärare ombord på fartyg Omfattning Allmänna bestämmelser för lastbärare Gasbehandlade enheter Stuvning av lastbärare i lastutrymmen med undantag av roro lastutrymmen Stuvning av lastbärare i rorolastutrymmen Transport av farligt gods i klass 1 i lastbärare Lastning av lastbärare Allmänna bestämmelser för lastbärare Lastning av lastbärare Tömda lastbärare Transport av farligt gods i fartygsförda pråmar på pråmförande fartyg Omfattning Defi nitioner Tillåtna sändningar Lastning av pråmar Stuvning av fartygsförda pråmar Ventilation och kondensation Brandskydd Transport av gods i klass 1 i fartygsförda pråmar Bestämmelser om temperaturkontroll Inledning Allmänna bestämmelser Metoder för temperaturkontroll IMDG-koden (v )

9 Kapitel 7.8 Kapitel Särskilda bestämmelser för självreaktiva ämnen (klass 4.1) och organiska peroxider (klass 5.2) Särskilda bestämmelser som gäller transport av ämnen, stabiliserade genom temperaturkontroll (dock inte självreaktiva ämnen och organiska peroxider) Särskilda bestämmelser för brandfarliga gaser eller vätskor med fl ampunkt under 23 C c.c., som transporteras under temperatur kontroll Särskilda bestämmelser för fordon som transporteras i fartyg Godkännande Transport av avfall Inledning Omfattning Gränsöverskridande transporter under Baselkonventionen Klassifi cering av avfall Undantag, godkännanden och certifikat Undantag Godkännanden (inklusive tillstånd, medgivanden eller överens kommelser) och certifi kat Adresser till viktiga utsedda behöriga myndigheter TILLÄGG A Se band 2 TILLÄGG B Se band 2 IDEX Se band 2 IMDG-koden (v ) 9

10 10 IMDG-koden (v )

11 Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden); beslutade den 8 oktober TSFS 2009:91 Utkom från trycket den 30 november 2009 SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 1 och 3 kap. 2 och 4 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 15 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter är tillämpliga vid transport till sjöss av förpackat farligt gods på alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjö territorium och på svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjö territoriet. Dessa föreskrifter gäller inte för transport av förpackat farligt gods som utförs med fritidsfartyg och av privatpersoner, under förutsättning att godset i fråga är emballerat i den detaljhandelsförpackning som är avsedd för den aktuella produkten samt är avsett för privat bruk, eller farliga ämnen som är avsedda för fartygets drift eller arbetet ombord. 2 Svenska rorofartyg i Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppen till Östersjön, begränsade i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil, samt utländska rorofartyg på Sveriges sjöterritorium i Östersjön, begränsat i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil får, om de uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön, i stället tillämpa den författningen. 3 Tekniska krav i dessa föreskrifter gäller inte för ett fartyg eller dess utrustning om fartyget eller utrustningen lagligen har tillverkats eller har satts på marknaden i en annan medlemsstat inom EU eller i Turkiet, eller lagligen har tillverkats i ett EFTA-land som har undertecknat EESavtalet. Om fartyg eller utrustning enligt första stycket inte uppnår en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som garanteras genom dessa föreskrifter, ska de tekniska kraven i dessa föreskrifter gälla. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, , s.18, Celex 398L0048). Anmälan har även gjorts enligt tillämpliga regler i fördraget om europeisk atomenergigemenskap (Euratom) om medlems staters skyldighet att underrätta kommissionen om regler avseende hälsoskydd till följd av joniserande strålning, artikel IMDG-koden (v ) 11

12 TSFS 2009:91 Definitioner m.m. 4 Följande definitioner används i dessa föreskrifter: behörig myndighet behörigt organ farligt gods IMDG-koden fritidsfartyg myndighet som genom författningsstöd har rätt att besluta om föreskrifter och i ärenden, vidta åtgärder, ålägga krav och liknande inom ett visst sakområde. I dessa föreskrifter gäller allmänt att Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten, om inte annat anges. organ som för provning, kontroll och certifiering har ackrediterats för ifrågavarande uppgift enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Intill dess att ackreditering av organ enligt dessa föreskrifter har skett ska den tekniska kontrollen utföras av organ som Transportstyrelsen utser, om inte annan ordning föreskrivits. som definierat i lagen (2006:263) om transport av farligt gods International Maritime Dangerous Goods Code fartyg (skepp eller båt) som används endast för sport- och fritidsändamål och som medför högst tolv passagerare Allmänt 5 Vid transport av farligt gods ombord på fartyg som omfattas av dessa föreskrifter ska reglerna i bilaga 1 följas. Bilagan innehåller en svensk översättning av version 34 av IMDG-koden, 6 Ett exemplar av dessa föreskrifter med tillhörande supplement på engelska eller en komplett uppsättning av IMDG-koden på engelska ska alltid finnas tillgänglig ombord på svenska fartyg som omfattas av dessa föreskrifter. Behörigt organ 7 Regler om provning, kontroll, certifiering eller annan bedömning som ska utföras av behörigt organ finns i följande avsnitt i bilaga 1: , TP 10, TP 16, TP 24, , 6.1.3, 6.1.4, , , , , , , , , , , , , , , , , 6.5.2, , , 6.6.3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6.8 och Deklaration av farligt gods 8 Deklarationen ska vara skriven på engelska. Vid transport enbart inom Sveriges sjöterritorium samt mellan ort på Gotland och annan svensk ort får godsdeklarationen vara skriven på svenska. 12 IMDG-koden (v )

13 TSFS 2009:91 Undantag 9 Transportstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från dessa föreskrifter vid sjötransport av farligt gods inom Sveriges sjöterritorium, om det inte strider mot internationella överenskommelser eller gemenskapsrättslig lagstiftning. Inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E 10 Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter vid inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E i enlighet med förutsättningarna i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:21) om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E. 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari Sjöfartsverkets beslut som gäller då denna författning träder i kraft gäller även efter ikraftträdandet av denna författning. Sådana beslut ska anses ha meddelats av Transportstyrelsen och gäller tills dess att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller giltighetstiden för beslutet går ut. 3. Om det i en föreskrift som har beslutats av Sjöfartsverket hänvisas till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:20) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) ska denna hänvisning istället avse dessa föreskrifter. På Transportstyrelsens vägnar STAFFA WIDLERT Caroline Petrini (sjöfartsavdelningen) Utgivare: Kristina ilsson, Transportstyrelsen, orrköping ISS IMDG-koden (v ) 13

14 14 IMDG-koden (v )

15 Bilaga 1 IMDG-koden (v ) 15

16 16 IMDG-koden (v )

17 Kapitel Allmänna bestämmelser 1 DEL 1 ALLMÄA BESTÄMMELSER, DEFIITIOER OCH UTBILDIG IMDG-koden (v ) 17

18 18 IMDG-koden (v )

19 1 Kapitel 1.1 Allmänna bestämmelser Inledning Lägg märke till att det fi nns andra internationella och nationella regelsystem för olika transportslag, och att sådana regelsystem kan stödja sig på alla eller vissa bestämmelser i dessa föreskrifter. Därutöver ska hamnmyndigheter och andra organ och organisationer tillämpa dessa föreskrifter och de kan använda dem som underlag för sina anvisningar för lagring och hantering inom områden för lastning och lossning. Tillämpningsområde och införande av dessa föreskrifter Bestämmelserna i dessa föreskrifter är tillämpliga på alla fartyg för vilka 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) med ändringar gäller, och vilka transporterar farligt gods enligt defi nition i regel 1 i del A, kapitel VII i konventionen. Bestämmelserna i regel II-2/19 i konventionen gäller för passagerarfartyg och för lastfartyg byggda 1 juli 2002 eller senare. För:.1 passagerarfartyg, byggda 1 september 1984 eller senare, dock senast 1 juli 2002, eller.2 lastfartyg på minst 500 ton bruttovikt, byggda 1 september 1984 eller senare, dock senast 1 juli 2002, eller.3 lastfartyg under 500 ton bruttovikt, byggda 1 februari 1992 eller senare, dock senast 1 juli 2002 gäller kraven i regel II-2/54 i SOLAS 1974 med ändringar enligt resolutionerna MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) och MSC.57(67) (se II-2/1.2). För lastfartyg under 500 ton bruttovikt, byggda tidigast 1 september 1984 men före 1 februari 1992, rekommenderas det att fördragsslutande regeringar i möjligaste mån utsträck er sådan giltighet till dessa lastfartyg. Alla fartyg, oavsett typ och storlek, som transporterar ämnen, material och föremål, identifi erade i dessa föreskrifter som vattenförorenande, omfattas av bestämmelserna i dessa föreskrifter. I vissa delar av dessa föreskrifter föreskrivs en viss åtgärd, men ansvaret för att vidta åtgärden i fråga är inte särskilt tilldelat någon bestämd person. Sådant ansvar kan variera enligt lagar och sedvänjor i olika länder och de internationella konventioner länderna har antagit. Vad beträffar dessa föreskrifter är det inte nödvändigt att göra denna tilldelning utan bara att identifi era själva åtgärden. Det är sedan varje regerings rättighet att tilldela detta ansvar. Fastän dessa föreskrifter juridiskt betraktas som obligatoriska under kapitel VII i SOLAS 74 med ändringar, förblir följande bestämmelser i föreskrifterna rekommenda tioner. För svenska fartyg är dock alla bestämmelser i dessa föreskrifter obligatoriska med undantag av.2 och (utbildning),.2 kapitel 1.4 (skyddsbestämmelser), med undantag av , som är obligatorisk,.3 avsnitt i kapitel 2.1 (klass 1 explosivämnen, inledande anmärkningar),.4 avsnitt i kapitel 2.3 (bestämning av fl ampunkt),.5 kolumn (15) och (17) i förteckningen över farligt gods i kapitel 3.2,.6 avsnitt i kapitel 5.4 (blankett för multimodal transport av farligt gods), vad beträffar blankettens utformning,.7 kapitel 7.3 (särskilda bestämmelser i händelse av tillbud samt brandskyddsåtgärder i samband med farligt gods),.8 avsnitt (adresser till utsedda nationella behöriga myndigheter av betydelse) och.9 bihang B Konventioner 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) Del A i kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974), i gällande version, ägnas åt transport av farligt gods i förpackad form, och återges här i sin helhet: IMDG-koden (v ) 19

20 1 Del 1 Allmänna bestämmelser, defi nitioner och utbildning KAPITEL VII Transport av farligt gods Del A Transport av farligt gods i förpackad form Regel 1 Defi nitioner För syftet med detta kapitel avser om inget annat uttryckligen anges: 1 IMDG-koden: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, antagen av organisationens sjösäkerhetskommitté (Maritime Safety Committee) genom resolutionen MSC.122(75), och som kan ändras av organisationen, förutsatt att sådana ändringar antas, sätts i kraft och implementeras i enlighet med bestämmelserna i artikel VIII i föreliggande konvention beträffande ändringsrutiner som är tillämpliga på bilagan med undantag av kapitel I. 2 Farligt gods: ämnen, material och föremål som täcks av IMDG-koden. 3 Förpackad form: det slag av emballering som anges i IMDG-koden. Regel 2 Tillämpning 1 Om inget annat uttryckligen anges gäller denna del farligt gods som transporteras i förpackad form i alla fartyg som föreliggande regler gäller för och i lastfartyg med en bruttodräktighet under Bestämmelserna i denna del gäller inte fartygens förråd och utrustning. 3 Transport av farligt gods i förpackad form är förbjuden, utom i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. 4 För att komplettera bestämmelserna i denna del ska fördragsslutande regeringar utfärda eller låta utfärda detaljerade instruktioner om nödlägesberedskap och medicinska första hjälpen-åtgärder, som är relevanta för tillbud i samband med farligt gods i förpackad form, och med hänsyn tagen till riktlinjerna som utarbetats av organisationen. 1 Regel 3 Krav vid transport av farligt gods Transport av farligt gods i förpackad form ska följa tillämpliga bestämmelser i dessa föreskrifter. Regel 4 Handlingar 1 I alla handlingar som har samband med transport av farligt gods i förpackad form till sjöss, ska den officiella transportbenämningen på godset användas (handelsnamn får inte användas ensamma) och rätt 1 Hänvisning till:.1 Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS-guiden) (MSC/Circ. 1025) och.2 Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) (MSC/Circ. 857), utgivna av organisationen. 20 IMDG-koden (v )

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:XX SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm:

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm: 537/2013 5 Bilaga Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet 1.1.1 Struktur 1.1.2 Giltighetsområde 1.1.3 Undantag 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet 1.1.5 Tillämpning av standarder - - - - - -

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015)

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) Då det från och med den 1 januari 2015 även kommer en ny utgåva av ICAO-TI så kommer den 56:e upplagan av IATA-DGR att innehålla alla de ändringar som beslutats inom

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods

Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods B9.1 Allmänt En mängd olika sorters typgodkända förpackningar används vid emballering och befraktning av kemikalier och farligt gods (Ref.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

Seveso-direktivets anpassning till CLP

Seveso-direktivets anpassning till CLP Seveso-direktivets anpassning till CLP Sevesokonferensen, Stockholm 19 maj 2010 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Tel: 010-240 43 44

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (49) Datum Diarienr 2014-05-28 2014-231 (ADR-S) 2014-232 (RID-S) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan) samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö josefine.gullo@msb.se Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Olof Hallström Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar; 1 beslutade den 1 december

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer; SNFS

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer