Transportstyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1

2 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, orrköping 2009 ISS IMDG-koden (v )

3 Innehåll Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tillämpningsområde 11 Definitioner m.m. 12 Allmänt 12 Behörigt organ 12 Deklaration av farligt gods 12 Bilaga 1 DEL 1 DEL 2 Undantag 13 ALLMÄA BESTÄMMELSER, DEFIITIOER OCH UTBILDIG Kapitel 1.1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.2 Kapitel 1.3 Kapitel Inledning Tillämpningsområde och införande av dessa föreskrifter Konventioner Farligt gods som inte är tillåtet för transport Definitioner, måttenheter och förkortningar Defi nitioner Måttenheter Lista på förkortningar Utbildning Inledning Utbildning av landbaserad personal Skyddsbestämmelser Allmänna bestämmelser för rederier, fartyg och hamnanläggningar Allmänna bestämmelser för landbaserad personal Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential Kapitel 1.5 Allmänna bestämmelser för klass Tillämpningsområde Strålskyddsprogram Kvalitetssäkring Särskild överenskommelse Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper Överskridna gränsvärden KLASSIFICERIG Kapitel 2.0 Inledning Kapitel Ansvar Klasser, delklasser, förpackningsgrupper U-nummer och offi ciell transportbenämning Klassifi cering av ämnen, blandningar och lösningar med fl erfaldiga faror (karakteristika för rangordning av faror) Transport av prover Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Inledande anmärkningar Defi nitioner och allmänna bestämmelser Samhanteringsgrupper och klassifi ceringskoder Tillvägagångssätt för klassifi cering IMDG-koden (v ) 3

4 Kapitel 2.2 Kapitel 2.3 Kapitel 2.4 Kapitel 2.5 Kapitel 2.6 Kapitel 2.7 Kapitel 2.8 Klass 2 Gaser Inledande anmärkningar Defi nitioner och allmänna bestämmelser Klassunderindelning Gasblandningar Klass 3 Brandfarliga vätskor Inledande anmärkning Defi nitioner och allmänna bestämmelser Inplacering i förpackningsgrupp Bestämning av fl ampunkt Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen, självantändliga ämnen, ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Defi nition och allmänna bestämmelser Klass Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva varor Klass Självantändande ämnen Klass Ämnen som i kontakt med vatten avger brandfarliga gaser Klassifi cering av metallorganiska ämnen Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider Inledande anmärkning Defi nitioner och allmänna bestämmelser Klass Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Giftiga och smittförande ämnen Inledande anmärkningar Defi nitioner Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass Smittförande ämnen Klass 7 Radioaktiva ämnen Defi nitioner Klassifi cering Klass 8 Frätande ämnen Defi nition och egenskaper Inplacering i förpackningsgrupper Kapitel 2.9 Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9) och miljöfarliga ämnen Defi nitioner Tillordning till klass Miljöfarliga ämnen (vattenmiljö) Kapitel 2.10 Vattenförorenande ämnen Defi nition Allmänna bestämmelser Klassifi cering DEL 3 FÖRTECKIG ÖVER FARLIGT GODS, SÄRBESTÄMMELSER OCH UDATAG Se band 2 4 IMDG-koden (v )

5 DEL 4 DEL 5 BESTÄMMELSER OM FÖRPACKIG OCH OM TAKAR Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Kapitel 4.2 Kapitel Defi nitioner Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner Förteckning över förpackningsinstruktioner Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider (klass 5.2) och självreaktiva ämnen i klass Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen i kategori A (klass 6.2, U 2814 och U 2900) Särskilda förpackningsbestämmelser för klass Användning av transporttankar och MEG-containrar Övergångsbestämmelser Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av ämnen i klass 1 samt 3 till och med Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av ej kylda kondenserade gaser Allmänna bestämmelser för användning av transporttankar för transport av kylda kondenserade gaser i klass Allmänna bestämmelser för användning av MEG-containrar Instruktioner och särbestämmelser för transporttankar Tilläggsbestämmelser för användning av tankfordon Användning av bulkcontainrar Allmänna bestämmelser Tilläggsbestämmelser för bulkgods i klass 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 och Tilläggsbestämmelser för bulkgods i klass 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 och BESTÄMMELSER FÖR AVSÄDIG Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser Kapitel 5.2 Kapitel 5.3 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Användning av overpack och enhetslaster Tömda, ej rengjorda förpackningar eller enheter Samemballering Allmänna bestämmelser för klass Kollin lastade i en lastbärare Märkning och etikettering av kollin, inklusive IBC-behållare Märkning av kollin, inklusive IBC-behållare Etikettering av kollin, inklusive IBC-behållare Storetiketter och märkning av lastbärare Storetiketter Märkning av lastbärare Dokumentation Godsdeklaration för farligt gods Stuvningsintyg för containrar/fordon Dokumentation som krävs ombord på fartyg Annan obligatorisk information och dokumentation Blankett för multimodal transport av farligt gods IMDG-koden (v ) 5

6 DEL 6 BESTÄMMELSER FÖR TILLVERKIG OCH PROVIG AV FÖRPACKIGAR, IBC-BEHÅLLARE, STORFÖRPACKIGAR, TRASPORTTAKAR OCH TAKFORDO Kapitel 6.1 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar (ej för ämnen i klass 6.2) Kapitel 6.2 Kapitel 6.3 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Kod för att beteckna förpackningstyp Märkning Bestämmelser för förpackningar Bestämmelser för provning av förpackningar Bestämmelser för tillverkning och provning av tryckkärl, aerosolbehållare och engångsbehållare med gas Allmänna bestämmelser Bestämmelser för U-tryckkärl Bestämmelser för andra tryckkärl än U-tryckkärl Bestämmelser för aerosolbehållare, engångsbehållare med gas (gaspatroner) och bränslecellsbehållare med kondenserad brandfarlig gas Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar för ämnen i klass Allmänt Bestämmelser för provning av förpackningar Kod för att beteckna förpackningstyp Märkning Bestämmelser för provning av förpackningar Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin och material i klass Allmänna bestämmelser Tilläggsbestämmelser för kollin som transporteras med fl yg Bestämmelser för undantagna kollin Bestämmelser för industrikollin Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafl uorid Bestämmelser för kollin av typ A Bestämmelser för kollin av typ B(U) Bestämmelser för kollin av typ B(M) Bestämmelser för kollin av typ C Bestämmelser för kollin som innehåller fi ssila ämnen Provningsmetoder och verifi ering av överensstämmelse Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av kriticitetssäkerhet Träffyta för fallprovning Provning för att verifi era förmågan att motstå normala transportförhållanden Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser Provning för att verifi era förmågan att motstå olyckssituationer under transport Utvidgad vattennedsänkningsprovning för kollin av typ B(U) och typ B(M) innehållande mer än 10 5 A 2 samt för kollin av typ C Vattenläckageprovning för kollin som innehåller fi ssila ämnen Provning av kollin av typ C Kontroll av förpackningar avsedda att innehålla uranhexafl uorid Typgodkännande av kollin och material Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen Övergångsåtgärder för klass IMDG-koden (v )

7 DEL 7 Kapitel 6.5 Kapitel 6.6 Kapitel 6.7 Kapitel 6.8 Kapitel 6.9 Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare Allmänna bestämmelser Märkning Konstruktionsbestämmelser Provning, typgodkännande och kontroll Särskilda bestämmelser för IBC-behållare Provningsbestämmelser för IBC Bestämmelser för tillverkning och provning av storförpackningar All mänt Kod för att beteckna slag av storförpackning Märkning Särskilda bestämmelser för storförpackningar Bestämmelser för provning av storförpackningar Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar och gascontainrar med flera element (MEG-containrar) Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av ämnen i klass 1 och 3 till och med Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser i klass Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av transporttankar avsedda för transport av kylda kondenserade gaser i klass Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av gascontainrar med fl era element (MEG-containrar) avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser Bestämmelser för tankfordon Allmänt Tankfordon för långa internationella sjötransporter för ämnen i klass 3 till och med Tankfordon för korta internationella sjötransporter Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och kontroll av bulkcontainrar Defi nitioner Användningsområde och allmänna bestämmelser Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och kontroll av containrar som används som bulkcontainrar Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av bulkcontainrar som inte är fraktcontainrar BESTÄMMELSER OM TRASPORTÅTGÄRDER Kapitel 7.1 Stuvning Allmänna bestämmelser Stuvning i förhållande till bostadsutrymmen Stuvning i förhållande till oframkallad fi lm och fotografi ska plåtar samt postsäckar Stuvning av vattenförorenande ämnen Stuvning i förhållande till livsmedel Stuvning av lösningar och blandningar Stuvning och hantering av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass 4.1, 4.2 och Stuvning av gods i klass IMDG-koden (v ) 7

8 Kapitel 7.2 Kapitel 7.3 Kapitel 7.4 Kapitel 7.5 Kapitel 7.6 Kapitel Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Stuvning av gods i klass Separation Allmänt Separation av kollin Separation av lastbärare ombord i containerfartyg Separation av lastbärare ombord i rorofartyg Separation i fartygsförda pråmar och ombord i pråmförande fartyg Separation mellan bulkmaterial som innebär kemiska faror och farligt gods i förpackad form Separation av gods i klass Separationsbestämmelser för gods i klass 4.1 och klass Separation av gods i klass Särskilda bestämmelser i händelse av tillbud samt branskyddsåtgärder i samband med farligt gods Allmänt Allmänna bestämmelser i händelse av tillbud Särskilda bestämmelser för tillbud som innefattar smittförande ämnen Särskilda bestämmelser för tillbud som innefattar radioaktiva ämnen Allmänna brandskyddsåtgärder Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder för klass Särskilda brandskyddsåtgärder och brandbekämpning för klass Transport av lastbärare ombord på fartyg Omfattning Allmänna bestämmelser för lastbärare Gasbehandlade enheter Stuvning av lastbärare i lastutrymmen med undantag av roro lastutrymmen Stuvning av lastbärare i rorolastutrymmen Transport av farligt gods i klass 1 i lastbärare Lastning av lastbärare Allmänna bestämmelser för lastbärare Lastning av lastbärare Tömda lastbärare Transport av farligt gods i fartygsförda pråmar på pråmförande fartyg Omfattning Defi nitioner Tillåtna sändningar Lastning av pråmar Stuvning av fartygsförda pråmar Ventilation och kondensation Brandskydd Transport av gods i klass 1 i fartygsförda pråmar Bestämmelser om temperaturkontroll Inledning Allmänna bestämmelser Metoder för temperaturkontroll IMDG-koden (v )

9 Kapitel 7.8 Kapitel Särskilda bestämmelser för självreaktiva ämnen (klass 4.1) och organiska peroxider (klass 5.2) Särskilda bestämmelser som gäller transport av ämnen, stabiliserade genom temperaturkontroll (dock inte självreaktiva ämnen och organiska peroxider) Särskilda bestämmelser för brandfarliga gaser eller vätskor med fl ampunkt under 23 C c.c., som transporteras under temperatur kontroll Särskilda bestämmelser för fordon som transporteras i fartyg Godkännande Transport av avfall Inledning Omfattning Gränsöverskridande transporter under Baselkonventionen Klassifi cering av avfall Undantag, godkännanden och certifikat Undantag Godkännanden (inklusive tillstånd, medgivanden eller överens kommelser) och certifi kat Adresser till viktiga utsedda behöriga myndigheter TILLÄGG A Se band 2 TILLÄGG B Se band 2 IDEX Se band 2 IMDG-koden (v ) 9

10 10 IMDG-koden (v )

11 Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden); beslutade den 8 oktober TSFS 2009:91 Utkom från trycket den 30 november 2009 SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 1 och 3 kap. 2 och 4 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 15 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter är tillämpliga vid transport till sjöss av förpackat farligt gods på alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjö territorium och på svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjö territoriet. Dessa föreskrifter gäller inte för transport av förpackat farligt gods som utförs med fritidsfartyg och av privatpersoner, under förutsättning att godset i fråga är emballerat i den detaljhandelsförpackning som är avsedd för den aktuella produkten samt är avsett för privat bruk, eller farliga ämnen som är avsedda för fartygets drift eller arbetet ombord. 2 Svenska rorofartyg i Östersjön, Bottniska viken, Finska viken och inloppen till Östersjön, begränsade i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil, samt utländska rorofartyg på Sveriges sjöterritorium i Östersjön, begränsat i norr av en linje mellan Skagen och Lysekil får, om de uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön, i stället tillämpa den författningen. 3 Tekniska krav i dessa föreskrifter gäller inte för ett fartyg eller dess utrustning om fartyget eller utrustningen lagligen har tillverkats eller har satts på marknaden i en annan medlemsstat inom EU eller i Turkiet, eller lagligen har tillverkats i ett EFTA-land som har undertecknat EESavtalet. Om fartyg eller utrustning enligt första stycket inte uppnår en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som garanteras genom dessa föreskrifter, ska de tekniska kraven i dessa föreskrifter gälla. 1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, , s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, , s.18, Celex 398L0048). Anmälan har även gjorts enligt tillämpliga regler i fördraget om europeisk atomenergigemenskap (Euratom) om medlems staters skyldighet att underrätta kommissionen om regler avseende hälsoskydd till följd av joniserande strålning, artikel IMDG-koden (v ) 11

12 TSFS 2009:91 Definitioner m.m. 4 Följande definitioner används i dessa föreskrifter: behörig myndighet behörigt organ farligt gods IMDG-koden fritidsfartyg myndighet som genom författningsstöd har rätt att besluta om föreskrifter och i ärenden, vidta åtgärder, ålägga krav och liknande inom ett visst sakområde. I dessa föreskrifter gäller allmänt att Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten, om inte annat anges. organ som för provning, kontroll och certifiering har ackrediterats för ifrågavarande uppgift enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Intill dess att ackreditering av organ enligt dessa föreskrifter har skett ska den tekniska kontrollen utföras av organ som Transportstyrelsen utser, om inte annan ordning föreskrivits. som definierat i lagen (2006:263) om transport av farligt gods International Maritime Dangerous Goods Code fartyg (skepp eller båt) som används endast för sport- och fritidsändamål och som medför högst tolv passagerare Allmänt 5 Vid transport av farligt gods ombord på fartyg som omfattas av dessa föreskrifter ska reglerna i bilaga 1 följas. Bilagan innehåller en svensk översättning av version 34 av IMDG-koden, 6 Ett exemplar av dessa föreskrifter med tillhörande supplement på engelska eller en komplett uppsättning av IMDG-koden på engelska ska alltid finnas tillgänglig ombord på svenska fartyg som omfattas av dessa föreskrifter. Behörigt organ 7 Regler om provning, kontroll, certifiering eller annan bedömning som ska utföras av behörigt organ finns i följande avsnitt i bilaga 1: , TP 10, TP 16, TP 24, , 6.1.3, 6.1.4, , , , , , , , , , , , , , , , , 6.5.2, , , 6.6.3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 6.8 och Deklaration av farligt gods 8 Deklarationen ska vara skriven på engelska. Vid transport enbart inom Sveriges sjöterritorium samt mellan ort på Gotland och annan svensk ort får godsdeklarationen vara skriven på svenska. 12 IMDG-koden (v )

13 TSFS 2009:91 Undantag 9 Transportstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från dessa föreskrifter vid sjötransport av farligt gods inom Sveriges sjöterritorium, om det inte strider mot internationella överenskommelser eller gemenskapsrättslig lagstiftning. Inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E 10 Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter vid inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E i enlighet med förutsättningarna i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:21) om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E. 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari Sjöfartsverkets beslut som gäller då denna författning träder i kraft gäller även efter ikraftträdandet av denna författning. Sådana beslut ska anses ha meddelats av Transportstyrelsen och gäller tills dess att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller giltighetstiden för beslutet går ut. 3. Om det i en föreskrift som har beslutats av Sjöfartsverket hänvisas till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:20) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) ska denna hänvisning istället avse dessa föreskrifter. På Transportstyrelsens vägnar STAFFA WIDLERT Caroline Petrini (sjöfartsavdelningen) Utgivare: Kristina ilsson, Transportstyrelsen, orrköping ISS IMDG-koden (v ) 13

14 14 IMDG-koden (v )

15 Bilaga 1 IMDG-koden (v ) 15

16 16 IMDG-koden (v )

17 Kapitel Allmänna bestämmelser 1 DEL 1 ALLMÄA BESTÄMMELSER, DEFIITIOER OCH UTBILDIG IMDG-koden (v ) 17

18 18 IMDG-koden (v )

19 1 Kapitel 1.1 Allmänna bestämmelser Inledning Lägg märke till att det fi nns andra internationella och nationella regelsystem för olika transportslag, och att sådana regelsystem kan stödja sig på alla eller vissa bestämmelser i dessa föreskrifter. Därutöver ska hamnmyndigheter och andra organ och organisationer tillämpa dessa föreskrifter och de kan använda dem som underlag för sina anvisningar för lagring och hantering inom områden för lastning och lossning. Tillämpningsområde och införande av dessa föreskrifter Bestämmelserna i dessa föreskrifter är tillämpliga på alla fartyg för vilka 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) med ändringar gäller, och vilka transporterar farligt gods enligt defi nition i regel 1 i del A, kapitel VII i konventionen. Bestämmelserna i regel II-2/19 i konventionen gäller för passagerarfartyg och för lastfartyg byggda 1 juli 2002 eller senare. För:.1 passagerarfartyg, byggda 1 september 1984 eller senare, dock senast 1 juli 2002, eller.2 lastfartyg på minst 500 ton bruttovikt, byggda 1 september 1984 eller senare, dock senast 1 juli 2002, eller.3 lastfartyg under 500 ton bruttovikt, byggda 1 februari 1992 eller senare, dock senast 1 juli 2002 gäller kraven i regel II-2/54 i SOLAS 1974 med ändringar enligt resolutionerna MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) och MSC.57(67) (se II-2/1.2). För lastfartyg under 500 ton bruttovikt, byggda tidigast 1 september 1984 men före 1 februari 1992, rekommenderas det att fördragsslutande regeringar i möjligaste mån utsträck er sådan giltighet till dessa lastfartyg. Alla fartyg, oavsett typ och storlek, som transporterar ämnen, material och föremål, identifi erade i dessa föreskrifter som vattenförorenande, omfattas av bestämmelserna i dessa föreskrifter. I vissa delar av dessa föreskrifter föreskrivs en viss åtgärd, men ansvaret för att vidta åtgärden i fråga är inte särskilt tilldelat någon bestämd person. Sådant ansvar kan variera enligt lagar och sedvänjor i olika länder och de internationella konventioner länderna har antagit. Vad beträffar dessa föreskrifter är det inte nödvändigt att göra denna tilldelning utan bara att identifi era själva åtgärden. Det är sedan varje regerings rättighet att tilldela detta ansvar. Fastän dessa föreskrifter juridiskt betraktas som obligatoriska under kapitel VII i SOLAS 74 med ändringar, förblir följande bestämmelser i föreskrifterna rekommenda tioner. För svenska fartyg är dock alla bestämmelser i dessa föreskrifter obligatoriska med undantag av.2 och (utbildning),.2 kapitel 1.4 (skyddsbestämmelser), med undantag av , som är obligatorisk,.3 avsnitt i kapitel 2.1 (klass 1 explosivämnen, inledande anmärkningar),.4 avsnitt i kapitel 2.3 (bestämning av fl ampunkt),.5 kolumn (15) och (17) i förteckningen över farligt gods i kapitel 3.2,.6 avsnitt i kapitel 5.4 (blankett för multimodal transport av farligt gods), vad beträffar blankettens utformning,.7 kapitel 7.3 (särskilda bestämmelser i händelse av tillbud samt brandskyddsåtgärder i samband med farligt gods),.8 avsnitt (adresser till utsedda nationella behöriga myndigheter av betydelse) och.9 bihang B Konventioner 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) Del A i kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974), i gällande version, ägnas åt transport av farligt gods i förpackad form, och återges här i sin helhet: IMDG-koden (v ) 19

20 1 Del 1 Allmänna bestämmelser, defi nitioner och utbildning KAPITEL VII Transport av farligt gods Del A Transport av farligt gods i förpackad form Regel 1 Defi nitioner För syftet med detta kapitel avser om inget annat uttryckligen anges: 1 IMDG-koden: International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, antagen av organisationens sjösäkerhetskommitté (Maritime Safety Committee) genom resolutionen MSC.122(75), och som kan ändras av organisationen, förutsatt att sådana ändringar antas, sätts i kraft och implementeras i enlighet med bestämmelserna i artikel VIII i föreliggande konvention beträffande ändringsrutiner som är tillämpliga på bilagan med undantag av kapitel I. 2 Farligt gods: ämnen, material och föremål som täcks av IMDG-koden. 3 Förpackad form: det slag av emballering som anges i IMDG-koden. Regel 2 Tillämpning 1 Om inget annat uttryckligen anges gäller denna del farligt gods som transporteras i förpackad form i alla fartyg som föreliggande regler gäller för och i lastfartyg med en bruttodräktighet under Bestämmelserna i denna del gäller inte fartygens förråd och utrustning. 3 Transport av farligt gods i förpackad form är förbjuden, utom i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel. 4 För att komplettera bestämmelserna i denna del ska fördragsslutande regeringar utfärda eller låta utfärda detaljerade instruktioner om nödlägesberedskap och medicinska första hjälpen-åtgärder, som är relevanta för tillbud i samband med farligt gods i förpackad form, och med hänsyn tagen till riktlinjerna som utarbetats av organisationen. 1 Regel 3 Krav vid transport av farligt gods Transport av farligt gods i förpackad form ska följa tillämpliga bestämmelser i dessa föreskrifter. Regel 4 Handlingar 1 I alla handlingar som har samband med transport av farligt gods i förpackad form till sjöss, ska den officiella transportbenämningen på godset användas (handelsnamn får inte användas ensamma) och rätt 1 Hänvisning till:.1 Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS-guiden) (MSC/Circ. 1025) och.2 Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) (MSC/Circ. 857), utgivna av organisationen. 20 IMDG-koden (v )

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2011:95 SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:91) om transport till sjöss av förpackat farligt gods

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:XX SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:20 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss

Läs mer

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012.

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2012:5 Utkom från trycket

Läs mer

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015.

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2015:73 Utkom från trycket

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier Litiumbatterier (Li Ion) måste hanteras som farligt gods (ADR)när man transporterar dem. Det innebär merarbete med Godsdeklaration. Vid service eller reparationer

Läs mer

Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1

Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1 Innehållsförteckning Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1 Bilaga A 1 Allmänna bestämmelser...5 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2010:114 Utkom från trycket den 16 mars 2010 beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med -S avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009.

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009.

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Bilaga A Allmänna bestämmelser samt bestämmelser om farliga ämnen och föremål Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Lagstiftningsområde:

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik; beslutade den 9 december 2002. Utkom från trycket den 30 december 2002 SFH 1.1 Sjöfartsverket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 17 april 2003 Nr 313 INNEHÅLL Nr Sidan 313 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport

Läs mer

TSS Konsekvensutredning 1(14) Caroline Petrini UTKAST

TSS Konsekvensutredning 1(14) Caroline Petrini UTKAST TSS 2011-1229 Konsekvensutredning 1(14) Konsekvensutredning - ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:91) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) 1. Vad är problemet

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Transport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006;

Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006; beslutade den 21 januari 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av

Läs mer

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44.

beslutade den 21 januari Ändringar införda t.o.m TSFS 2017:44. Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr 336/2006 (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 21 januari 2009. Ändringar

Läs mer

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som

Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och som 1 (6) Utfärdad: 26.6.2014 Träder i kraft: 1.8.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 15 3 mom. och 18 1 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 537/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen påväg

Läs mer

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ]

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ] MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor Statens industriverks författningssamling Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Bilaga A. Del 1. Allmänna bestämmelser

Bilaga A. Del 1. Allmänna bestämmelser Bilaga A Del 1 Allmänna bestämmelser 5 6 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 1 Kapitel 1.1 1.1.1 Struktur Giltighetsområde och tillämplighet Bilaga A och B av ADR/ADR-S utgörs av nio delar. Bilaga A består av del

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:16 SFH 1.2.3.5

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:16 SFH 1.2.3.5 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:16 SFH 1.2.3.5 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925); SFS 2004:1362 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Regeringen föreskriver 1 att 2 kap.

Läs mer

Krav på vägning av containers

Krav på vägning av containers Krav på vägning av containers Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Johan Troive Skeppsbyggare MSc Handläggare av fartygstekniska frågor vid sektionen för Sjö- och luftvärdighet 1 Krav på vägning

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer

NYHETER IMDG-koden 2017

NYHETER IMDG-koden 2017 Från och med den 1 januari 2017 får IMDG-koden, amendment 38-16 att börja tillämpas. Precis som vid tidigare utgåvor så är det först den 1 januari 2018 som dessa reviderade bestämmelser blir tvingande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Besiktning av trycksatta anordningar

Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2015:9 Besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser Explosiva ämnen och föremål 1 1.5 1.6 Explosiva ämnen och föremål 1.4 Brandfarliga gaser 2.1 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 2.2 Giftiga gaser 2.3 8. Flyktutrustning för varje medlem i. Till exempel

Läs mer

TSFS 2016:88. beslutade den 6 september 2016.

TSFS 2016:88. beslutade den 6 september 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:97) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLASfartyg byggda före den 1 juli 2002; TSFS 2016:88 Utkom

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516068HSLFS Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen Tanktransportdagarna 7 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Multilaterala avtal Nyheter i ADR/RID 2017 Magnus Nygren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar; SFS 2005:221 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 125/2011 (Finlands författningssamlings nr 1537/2011) Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd Från och med den 1 januari 2017 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg; beslutade den 18 april 2013. TSFS 2013:34 Utkom från trycket den 3 maj

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Josefine Gullö Camilla Oscarsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [3201] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:263) om transport av farligt

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 538/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; UTKAST Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2013:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART

Läs mer

SFS 1999:335. Transportmyndigheterna får föreskriva att en klass skall vara indelad i underavdelningar.

SFS 1999:335. Transportmyndigheterna får föreskriva att en klass skall vara indelad i underavdelningar. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods; SFS 1999:335 Utkom från trycket den 8 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rättelser till Finlands författningssamling

Rättelser till Finlands författningssamling Till Finlands författningssamling nr 537/2013 (Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg) På sidan 3, i raderna 15 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS

KAPITEL R - TRANSPORT AV FARLIGT GODS JAR JAR-OPS 1 Del 1 Föreskrifter Grund- LFS 2002:78 Ändring införd t o m LFS 2006:8 Rubrik Kapitel R - Transport av farligt gods Bemyndigande 18, 28, 50, 51, 92, 94, 102 och 104 luftfartsförordningen (1986:171),

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö AFS 2014:XX 2014:42 Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2012:3) om om minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer