År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000"

Transkript

1 År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000 INNEHÅLL 1 Inledning Kommunstyrelsens ordförande.. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Om kommunen Kommunfakta Politisk organisation.. 3 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning.. Balansräkning.... Finansieringsanalys... Notförteckning... Redovisningsmodell.. Redovisningsprinciper... Kommunens verksamhet i sammandrag... Driftredovisning.... Investeringsredovisning..... Personalredovisning... 4 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse... Omsorgsnämnd.. Barn- och utbildningsnämnd.. Miljönämnd... AB Strömstadsbyggen... AB Strömstadslokaler.... Strömstads Badanstalt AB. Revisionsberättelse 5 Ord- och begreppsförklaring STRÖMSTADS KOMMUN

2

3 Kommunstyrelsens ordförande Bokslut 2000 (för 10 år) Om man tar del av bokslutskommentarerna för de senaste 10 åren så får man en intressant syn på den utveckling som Strömstad genomgått. I början av 90- talet var boksluten mycket nedslående. Electrolux och Perstorp lade ner, budget i obalans och framtidstron låg. Vi hade just levt 80-talets glada dagar på lånade pengar och såg inga lösningar på de allt mera komplexa problemen för staten, kommunen, näringslivet och den raskt stigande arbetslösheten. För Strömstads del kom vändpunkten i mitten på 90-talet. Vi tog ett mycket tufft krafttag för att vända utvecklingen. Denna vändning kan sammanfattas i tre delar. Vi tillsatte en parlamentarisk grupp som genomförde det mycket omfattande förändringsarbete. Detta krävdes för att ha en politisk och tjänstemannaorganisation som hade förmåga att möta den nya tidens krav. Vi tog samtidigt det impopulära beslutet att temporärt höja kommunalskatten till landets högsta för att inte rasera vår ekonomi och klara behovet inom skola, vård och omsorg. Den tredje viktiga faktorn var att vi bestämde oss för att vi inte var ett offer för omvärldens olyckliga utveckling utan möjligheterna låg i våra egna händer. Denna mentala inställning genomsyrade både det politiska arbetet över partigränserna och verksamheterna. Man börjar åter att skönja en spirande framtidstro. Med bakgrund av detta förstår ni att jag är nöjd med bokslut Både vad det gäller måluppfyllelse i verksamheten samt den ekonomiska delen. MEN Vi har nu sju goda år bakom oss och låt oss minnas 80-talets glada dagar, som gav oss viktiga erfarenheter för 10 år sedan. Det kommer sannolikt en ny lågkonjuktur inom de närmaste åren, men med en strategisk långsiktig planering och en ekonomi i balans kan vi behålla kontinuitet i de viktigaste verksamheterna, skola, vård och omsorg, även när konjukturen viker och kommunen växer. Strömstad och norra Bohuslän är i ett verkligt gynnsamt läge men det kräver ett fortsatt mycket hårt arbete inom den kommunala organisationen och tillsammans med våra företag och föreningar. Den mentala inställningen, samarbete/nätverksarbete samt förmåga att se/analysera och ta vara på möjligheterna i framtiden är nycklar till vår gemensamma framgång och livskvalité. Med stora förhoppningar på vår framtid. Vi kan nu konstatera att dessa åtgärder var mycket kloka. Dessa åtgärder samt vårt geografiska läge som gränskommun mot Norge har gjort att vi numera är en kommun i den absoluta vinnarklassen. God verksamhet, ekonomi i balans, kraftigt sänkt kommunalskatt i jämförelse med 1995, klart bättre arbetsmarknad samt ett ökat antalet medborgare har gjort oss till vinnare. Vi har också ett erkänt bra samarbetsklimat med närings- och föreningslivet, vilka är mycket nöjda och ger ett gott betyg åt bl.a vårt partnerskapsarbete, som vi förnärvarande utvärderar. Detta vågar jag säga bland annat utifrån att Folkrörelserådet utsåg Strömstad till Årets Kommun i Sverige år Det mesta går vägen för Norra Bohuslän och vår framtidstro är stor. Erland Lundqvist Kommunstyrelsens ordförande 1:1

4 Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande Kommentarer till bokslut för år 2000 En gynnsam utveckling i omvärlden bidrar starkt till att Strömstad blivit en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Befolkningen ökar i antal till följd av inflyttning. Skatteunderlaget ökar mer än genomsnittet i riket. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden gör att efterfrågan på arbetskraft ökar. Arbetslösheten har minskat under året dock ej i samma omfattning som ökningen på antalet arbetstillfällen. Detta ställer krav på fortsatt intensivt arbete med arbetsmarknadsåtgärder med omskolning och vidarutbildning för de arbetslösa. Det kostar för en kommun att växa. Tillväxt ställer krav på snabbare planering och mer investeringar. Skola och barnomsorg har ett uttalat starkt behov av mer lokaler. Bristen på bostäder och tomtmark hindrar människor att bosätta sig i kommunen. Byggnation av bostäder har skett på Koster och i tätorten. Nya områden planeras för igångsättning. Viljan att snabbt lösa dessa problem förenar partierna över blockgränserna. En skärpt uppmärksamhet på ökning av de löpande kostnaderna i förhållande till ökning av inkomsterna är nödvändig. En god hushållning inför framtiden förutsätter en sund balans i den kommunala ekonomin. Årets resultat visar ändå att förvaltningarna i stort har ett fast grepp om verksamheten och kostnadsutvecklingen. Kommunen uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet. Kommunens ekonomiska ställning bör ge utrymme för fortsatt goda möjligheter att tillgodose verksamheternas önskan att behålla en god kvalité. Oppositionen är som tidigare år angelägna om att medverka till en politik som på kort och lång sikt skall ge en bra kommunal service och samtidigt säkra en sund hushållning. Det ekonomiska balanskravet blir tillgodosett. Samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag ökat så har verksamhetens nettokostnader ökat. Det finns anledning att höja ett varnande finger eftersom den löpande verksamhetens kostnader har ökat mer än ökningen av de samlade inkomsterna. Balanskravet skall bibehållas genom att de löpande intäkterna skall överstiga de löpande kostnaderna. Kommunen och de kommunala bolagen har gjort planenliga avskrivningar. Bolagen gör sitt till för att koncernen Strömstad skall uppnå ett gott resultat. Lars Palmdahl (S) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 1:2

5 Kommunfakta Kommunfullmäktige, mandatfördelning Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Kds Ordförande Allan Josefsson (m) 1:e vice ordförande Rolf Alm (s) 2:e vice ordförande Peter Heie (c) Kommunstyrelsen Centerpartiet Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Miljöpartiet Kds Kommunägda bolag AB Strömstadsbyggen AB Strömstadslokaler AB Strömstads Nya Badanstalt AB Strömstads Badanstalt 100 % 100 % upplöst 100 % Skattesats Kommun Landsting Kyrkoskatt Begravningsavgift 21:34 9:50 Kyrkoavgift * Strömstad Skee Tjärnö Näsinge Lommeland Hogdal 0:41 0:60 0:60 0:72 0:72 0:72 1:12 0:93 0:93 1:01 1:01 1:01 *Exkl begravningsavgift Totalt: 31:25-32:57 Vänorter Randaberg, Norge Trehøje, Danmark Konnevesi, Finland Nissi, Estland Ledbury England 2:1

6 Kommunens organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE 39 ledamöter Kommunrevision Överförmyndare Valnämnd ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSE 11 ledamöter MILJÖNÄMND 11 ledamöter OMSORGSNÄMND 11 ledamöter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 11 ledamöter ARBETSUTSKOTT ARBETSUTSKOTT ARBETSUTSKOTT KOMMUNALA BOLAG AB Strömstads NYA Badanstalt AB Strömstadsbyggen AB Strömstadslokaler 2:2

7 Förvaltningsberättelse Samhällsekonomin Den svenska ekonomin har de senaste åren haft en gynnsam utveckling. Antalet sysselsatta har ökat kraftigt till följd av högkonjunktur. Dessutom har fler platser skapats inom utbildningsväsendet. Sammantaget har detta bidragit till att arbetslösheten sedan 1997 sjunkit från åtta procent till knappt fyra procent i slutet av Om antalet sysselsatta fortsätter att öka kommer man till en punkt där löne- och prisökningar hotar att ta fart, dvs inflationen ökar. Med nuvarande inflationsmål leder det till att räntorna måste höjas. Räntorna har varit relativt stabila under 2000 och inflationen uppgår till 1,2 procent. Sysselsättningen beräknas öka även de närmaste åren. Den öppna arbetslösheten förväntas fortsätta ligga på en låg nivå, dvs under fyra procent av arbetskraften. Den stora efterfrågan på arbetskraft har lett till att timlönerna ökat något mer under 2000 än de närmaste föregående åren. Kommunernas situation Trots en god utveckling av intäkterna är kommunernas ekonomi pressad de närmaste åren. Den ökade sysselsättningen i Sverige ger kommunerna höga skatteintäkter år 2000 och Ökningen beräknas fortsätta även de kommande åren, dock i något lägre takt. Även statsbidragen har ökat, framförallt bidrag som staten vill rikta till framför allt skola, vård och omsorg. De höga skatteintäkterna under 2000 gör att kommunsektorn som helhet har möjlighet att uppnå balans i år. Kommunernas ekonomiska situation är dock mycket olika. En enkät genomförd av svenska kommunförbundet visar att var tredje kommun bedömer att de inte klarar balanskravet år Både kommuner med stora befolkningsökningar och stora minskningar har svårighet att få balans mellan verksamhet och ekonomi. Både befolkningen och skattekraften ökar! Strömstad är en av de mest expansiva regionerna i Sverige. Skatteunderlaget i kommunen ökar enligt senaste taxeringen med 6,63 %. Detta skall jämföras med ökningen i riket på 5,65 %. Även befolkningsutvecklingen är positiv. Befolkningen uppgick den 31 december till invånare. Arbetsmarknaden utvecklas positivt och arbetslösheten har minskat under året. Koncernens resultat och ställning Förutom kommunen omfattar den sammanställda redovisningen följande kommunala aktiebolag: AB Strömstadsbyggen: Kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget skall uppföra och förvalta flerbostadshus, servicehus etc. AB Strömstadslokaler: Ägare och förvaltare av fastigheter huvudsakligen innehållande kommunala verksamheter såsom skola-, barnomsorg och fritidsverksamhet. AB Strömstads badanstalt: Bolaget, som är ett dotterbolag till Strömstadslokaler AB, har till uppgift att inom Strömstads kommun bedriva bad, motion och friskvård. 3:1: 1

8 Förvaltningsberättelse Den sammanställda redovisningen bygger på preliminära bokslut för de kommunala företagen. Koncernens resultat för 2000 uppgår till + 12,3 Mkr. De i koncernen ingående företagen bidrar till resultatet enligt följande: Resultatanalys kommunen Årets resultat Strömstad kommun + 2,3 Mkr 10 Mkr Strömstadbyggen AB + 6,4 Mkr 5 Strömstadslokaler AB Strömstads badanstalt AB + 3,2 Mkr + 0,3 Mkr Årets resultat är en försämring jämfört med föregående år med 3,4 Mkr. Kommunen svarar för resultatförsämringen. Verksamhetens nettokostnader ökar med 22 Mkr till 296 Mkr. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 15,7 Mkr och finansnettot har förbättrats med 3,2 Mkr. Koncernens tillgångar ökar med 7,4 % till Mkr. Strömstadbyggen svarar med sina tillgångar på 592 Mkr för nästan hälften av koncernens totala tillgångar. Koncernens skulder uppgår på balansdagen till 901 Mkr, varav Strömstadsbyggen svarar för 501 Mkr. Skulderna ökar med 10,5 %. Det egna kapitalet uppgår till 321 Mkr, vilket är en ökning med 4,2 %. Externa skulder ökar mer än det egna kapitalet. Detta betyder att skuldsättningsgraden ökat under året. Koncernens långsiktiga betalningsberedskap, soliditeten, uppgår på balansdagen till 26 %. Soliditeten har försämrats med en procentenhet jämfört med föregående år. För en bibehållen soliditet skulle krävts ett resultat på +25 Mkr. Soliditetsförsämringen innebär att andelen av koncernens tillgångar som finansierats med eget kapital minskat. Årets resultat uppgår till +2,3 Mkr. Större enskilda posten som påverkat årets resultat är Ökade skatteintäkter och statsbidrag + 2,4 Mkr Högre finansnetto än budgeterat + 1,8 Mkr Minskade kostnader för försörjningsstöd + 1,5 Mkr Ökat antal elever från andra kommuner + 1,1 Mkr Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter + 1,8 Mkr Oförutsedda underhållsåtgärder i hamnen. - 4,4 Mkr Nedskrivning av kortfristiga placeringar - 0,9 Mkr Ökade kostnader för handikappomsorg - 1,0 Mkr Ökade kostnader för institutionsboende - 2,7 Mkr Ökade undervisningskostnader på grundskolan - 1,0 Mkr Nämnderna uppvisar följande avvikelser i förhållande till budget: Kommunstyrelsen + 0,7 Mkr Miljönämnden - 1,4 Mkr Barn- och utbildningsnämnden - 0,7 Mkr Omsorgsnämnden - 2,0 Mkr I kommunstyrelsens budgetram finns anslag för mjukinvesteringar och löneökningar. Av det totala anslaget på 12,6 Mkr har 3,5 Mkr ej tagits i anspråk under året. 3:1: 2

9 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Från och med 2000 krävs enligt Kommunallagen att kommunens ekonomi skall vara i balans. Med detta menas att de löpande intäkterna skall överstiga de löpande kostnaderna. För avstämning mot balanskravet skall årets resultat reduceras med reavinster. Kommunens resultat justerat med reavinster uppgår till +0,5 Mkr. Kommunen uppfyller därmed balanskravet. Verksamhetens kostnader Mkr Kommunens finansiella målsättning i budget för 2000 är att årets resultat skall uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag, vilka uppgår till 345 Mkr. Den finansiella målsättningen skulle därmed kräva ett resultat på +3,5 Mkr. Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader uppgår till 440 Mkr. Kostnaderna har ökat med 28 Mkr eller 6,7% sedan föregående år. Personalkostnaderna inklusive pensioner utgör ca 62 % av verksamhetens kostnader. Bland personalkostnaderna återfinns kostnader för nyintjänade pensioner samt utbetalning av pensioner. Pensionskostnaden uppgår till 13 Mkr Mkr Pensionskostnaden består av nyintjänade pensionsförmåner 6,4 Mkr pensionsutbetalningar 4,0 Mkr särskild löneskatt 2,5 Mkr förvaltningsavgifter 0,1 Mkr Verksamhetens intäkter uppgår till 110 Mkr, vilket är nästan 5 Mkr eller 4,5 % högre än föregående år. Avskrivningar 20,0 15,0 10,0 Mkr 5,0 0, Årets avskrivningar uppgår till 14, 7 Mkr, vilket motsvarar planenliga avskrivningar. 3:1: 3

10 Förvaltningsberättelse Verksamhetens nettokostnader Mkr Skatteintäkterna uppgår till 245,2 Mkr. Av beloppet utgör 236,5 Mkr årets preliminärt utbetalda skatteintäkter. I skatteintäkterna ingår prognostiserad slutavräkning avseende 2000 samt rättning av slutavräkning 1999 med 4,7 Mkr samt mellankommunal kostnadsutjämning 4,0 Mkr. Jämfört med föregående år har skatteintäkterna ökat med 8,5 Mkr eller 3,6 %. Statsbidragen uppgår till 100,2 Mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 7,2 Mkr eller 7,7 %. Sammantaget uppgår verksamhetens nettokostnader, dvs verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader och avskrivningar, till 344 Mkr. Detta är en ökning jämfört med föregående år med drygt 19 Mkr eller 6,1 %. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter Statsbidrag Mkr Mkr Sammantaget har skatteintäkterna och statsbidragen ökat med 15,7 Mkr eller 4,8 % jämfört med föregående år. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna uppgår till 2,6 Mkr, varav räntor på rörliga medel utgör drygt 2,3 Mkr. Finansiella kostnader uppgår till 1,3 Mkr, varav nedskrivning av värdet av kortfristiga placeringar utgör 0,9 Mkr. Finansnettot, dvs finansiella intäkter minus finansiella kostnader, är positivt, +1,3 Mkr, vilket innebär att finansieringsverksamheten bidrar till att finansiera den löpande verksamheten. Skattekvot Exkl avskrivning Inkl avskrivning Skattekvoten, dvs verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och statsbidrag och finansnetto, uppgår till 99,7 %. Under 1999 uppgick skattekvoten till 98,5%. Detta betyder att nettokostnaderna tagit i anspråk en större andel av skatter och bidrag under 2000 än under Skattekvoten exklusive avskrivningar uppgår till 95,5%. 3:1: 4

11 Förvaltningsberättelse Finansiell ställning Balansomslutning Kommunens tillgångar har ökat med 20,7 Mkr och uppgår på balansdagen till 362 Mkr. Av tillgångarna utgör anläggningstillgångar 239 Mkr och omsättningstillgångar 122 Mkr. Tillgångsökningen har till största delen finansierats med främmande kapital, dvs avsättningar och skulder, som har ökat med drygt 17 Mkr och uppgår till 93 Mkr. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar ökar med årets nettoinvesteringar, minus avdrag för värdeminskning. Nettoinvesteringarna uppgår till 32,3 Mkr. Under året har tillgångar till ett värde av 4,6 Mkr avyttrats. Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i koncernföretag samt andelar. Inga anskaffningar eller avyttringar har skett under året. Omsättningstillgångar Eget kapital Eget kapital är ett mått på kommunens förmögenhet. Det egna kapitalet uppgår till 268 Mkr, vilket är en ökning med 3 Mkr. Förändringen av eget kapital motsvaras av årets resultat enligt resultaträkningen. Avsättning för pensioner I balansräkningen har avsättning skett för pensionsförmåner som intjänats sedan Medel avsatta för pensioner och upplupen löneskatt uppgår till 2,5 Mkr. Pensionsskulden har minskat pga att kommunen valt att betala ut den individuella delen. Skulder Den långfristiga låneskulden har under året minskat till 0 sedan reverslånet på 0,9 Mkr överförts till kortfristig skuld för att slutamorteras under De kortfristiga skulderna uppgår till 92 Mkr, vilket är en ökning med 33 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att den s k individuella delen avseende intjänade pensionsförmåner skall betalas ut i början av 2001 uppgår till 17,9 Mkr. Därutöver har skuld avseende löneskatt ökat med ca 9 Mkr och projektbidrag med 3,8 Mkr Likviditet Rörelsekapital Soliditet % Kortfristiga fordringar har ökat med drygt 7 Mkr jämfört med föregående år, varav kundfordringarna har ökat med 2 Mkr. Exploateringsverksamheten har minskat med nästan 0,6 Mkr. Förrådet har ökat med 51 tkr Soliditeten, som är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan, anger hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. 3:1: 5

12 Förvaltningsberättelse Soliditeten uppgår på balansdagen till 74 %. Soliditeten har därmed ytterligare försämrats, vilket förklaras av att tillgångsökningen till största delen finansierats med främmande kapital. Kommunens soliditet är i jämförelse med riksgenomsnittet för Sveriges kommuner hög. Detta beror bland annat på att kommunens förvaltningsfastigheter finns i de kommunala bolagen. Nedanstående känslighetsanalys visar vilka effekter förändringar av intäkter och kostnader kan få för resultatet: 1% löneökning - 2,5 Mkr 1% kostnadsökning Mkr 1% intäktsminskning - 1,1 Mkr 1% förändring av skattekvot +/- 3,5 Mkr Sammanfattning Kommunens invånarantal ökar och skattekraften ökar mer än riksgenomsnittet. Detta är positivt eftersom det ger kommunen ökade skatteintäkter samtidigt som beroendet av statsbidrag minskar. Kommunen har 2000 uppnått kravet på balans mellan verksamhet och ekonomi. Marginalerna är dock små med ett resultat på + 2,3 Mkr. Skatte- och bidragsintäkterna är 4,8% högre under 2000 än under Samtidigt har verksamhetens nettokostnader ökat med 6,1 %. Årets resultat är 5,3 Mkr lägre än föregående år. Soliditetens försämras med fyra procentenheter. För att uppnå en gynnsam utveckling av kommunens ekonomi krävs att nettokostnaderna över tid inte ökar mer än skatte- och bidragsintäkterna. En bestående obalans gör att kommunens ekonomi på sikt riskerar att urholkas och den ekonomiska ställningen därmed försämras. Även när det gäller soliditeten så utgör en sänkning ett enstaka år inte något hot mot ekonomin. Om soliditeten fortsätter att minska kommer kommunens ekonomi att försämras. 3:1: 6

13 Resultaträkning Belopp i tkr Koncern Kommun * * Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Not * Jämförelsetal för föregående år avseende verksamhetens kostnader (+1 502), skatteintäkter (+4 185), finansiella intäkter (+9) och årets resultat (+2 692) har omräknats på grund av byte av redovisningsprincip. 3:2: 1

14 Balansräkning Belopp i tkr Koncern Kommun * * Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Not Exploateringsverksamhet Not Fordringar Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Not därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förplikte Not Andra avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not Borgensförbindelser Not * Jämförelsetal för föregående år avseende kortfristiga fordringar (+7 017), eget kapital (+3 818) och avsättningar (+3 202) har omräknats på grund av byte av redovisningsprincip. 3:3: 1

15 Finansieringsanalys Koncern Kommun * * Tillförda medel: Resultat före extraordinära poster Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster (not 22) Försäljning anläggningstillgångar (not 23) Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel Använda medel: Nettoinvesteringar Minskning långfristiga skulder (not 24) Minskning av pensionsavsättning Rörelsekapitalpåverkande extraordinära poster Summa använda medel Förändring rörelsekapital (not 25) Specifikation av förändring rörelsekapital Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kortfristiga placeringar Likvida medel Exploateringsverksamhet Summa förändring * Jämförelsetal för föregående år avseende årets resultat (+2 692), justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster (-2 709) och kortfristiga fordringar (+17) har omräknats på grund av byte av redovisningsprincip. 3:4: 1

16 Notförteckning I årets årsredovisning har ett första steg tagits mot att integrera koncernens och kommunens redovisning. noterna kommer att utvecklas ytterligare i kommande årsredovisningar. Notapparaten är utformad så att samma noter redovisas för såväl kommunen som koncernen. Nedanstående noter för koncernen är i allt väsentligt korrekta, men Jämförelsetal med föregående år har omräknats pga byte av redovisningsprincip avseende skatteavräkning och löneskatt på pensionsförpliktelser. Koncernen Kommun Not 1 Verksamhetens intäkter Statsbidrag Ersättning från andra kommuner Konsumtionsavgifter Äldreomsorgsavgifter Daghemsavgifter Tillståndsavgifter Hamnavgifter Parkeringsavgifter Försäljning Hyresintäkter Realisationsvinster Övrigt Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Hyror m m köp av verksamhet Material Köpta tjänster Nyintjänade pensionsförmåner Pensionsutbetalningar Löneskatt på pensionsutbetalningar Förändrad löneskattsavsättning Förvaltningsavgifter pensioner Övrigt Summa Not 3 Avskrivningar Enligt plan Extra avskrivning Summa avskrivning :5: 1

17 Notförteckning Koncernen Kommun Not 4 Skatteintäkter Egna skatteintäkter Slutavräkning Mellankommunal kostnadsersättning Mellankommunal omfördelning Summa Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Invånarrelaterat Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Införandeavdrag Ludvika moms Moms på gruppbostäder Nivåjustering Summa Not 6 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar Räntebidrag Räntor på likvida medel Summa Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Bankkostnader Ränta på intjänade pensionsförmåner Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga finansiella kostnader Summa Not 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Realisationsvinster Justerat resultat :5: 2

18 Notförteckning Koncernen Kommun Not 9 Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar, anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Pågående investeringar Mark, anskaffningsvärde Markanläggning, anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Inventarier, anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Pågående investeringar Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Not 10 Förråd Förrådslagt material Bränslelager Summa Not 11 Exploateringsverksamhet Tångudden Skogar 1: Summa Not 12 Kortfristiga fordringar Konsumtionsavgifter Barnomsorgsavgifter Äldreomsorgsavgifter Bohustrafik Moms statsbidrag EU-bidrag Hyror för januari Inkomstrester Upplupna intäkter Utgiftsförskott Avräkning kommunalskatt Övrigt Summa :5: 3

19 Notförteckning Koncernen Kommun Not 13 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa Not 14 Likvida medel Kassa Bank Postgiro Summa Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning direktbokning slutavräkning skatteintäkt direktbokning fordran finansiella intäkter direktbokning avsättn. för särsk.lönesk.pensionssk Justerat ingående eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital varav resultatutjämning VA varav resultatutjämning renhållning varav pensionsfond Summa Not 16 Avsättningar för pensioner Pensionsskuld Ränteuppräkning Årets förändring Utbetalningar Pensionsskuld Not 17 Andra avsättningar Avsatt till löneskatt Förändring Summa Not 18 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa :5: 4

20 Notförteckning Koncernen Kommun Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgift Skatt och moms Upplupna pens.kostnader individuell del Projektbidrag Flyktingverksamhet periodisering Kunskapslyftet Kortfristig del av långfristig skuld Löneskatt på pensionsutbetalningar Övrigt Summa Not 20 Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelse Ränte- och basbeloppsuppräkning Förändring Utbetalningar Löneskatt på pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelse Not 21 Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Borgen Strömstadsbyggen AB Borgen Strömstadslokaler AB Kommunalt förlustansvar för egna hem Övriga borgensförbindelser Övriga förpliktelser Summa Not 22 Justering av ej rörelsekapital påverkande poster Pensionsskuldökning Avskrivning Övrigt Summa :5: 5

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer