År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000"

Transkript

1 År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000 INNEHÅLL 1 Inledning Kommunstyrelsens ordförande.. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Om kommunen Kommunfakta Politisk organisation.. 3 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning.. Balansräkning.... Finansieringsanalys... Notförteckning... Redovisningsmodell.. Redovisningsprinciper... Kommunens verksamhet i sammandrag... Driftredovisning.... Investeringsredovisning..... Personalredovisning... 4 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse... Omsorgsnämnd.. Barn- och utbildningsnämnd.. Miljönämnd... AB Strömstadsbyggen... AB Strömstadslokaler.... Strömstads Badanstalt AB. Revisionsberättelse 5 Ord- och begreppsförklaring STRÖMSTADS KOMMUN

2

3 Kommunstyrelsens ordförande Bokslut 2000 (för 10 år) Om man tar del av bokslutskommentarerna för de senaste 10 åren så får man en intressant syn på den utveckling som Strömstad genomgått. I början av 90- talet var boksluten mycket nedslående. Electrolux och Perstorp lade ner, budget i obalans och framtidstron låg. Vi hade just levt 80-talets glada dagar på lånade pengar och såg inga lösningar på de allt mera komplexa problemen för staten, kommunen, näringslivet och den raskt stigande arbetslösheten. För Strömstads del kom vändpunkten i mitten på 90-talet. Vi tog ett mycket tufft krafttag för att vända utvecklingen. Denna vändning kan sammanfattas i tre delar. Vi tillsatte en parlamentarisk grupp som genomförde det mycket omfattande förändringsarbete. Detta krävdes för att ha en politisk och tjänstemannaorganisation som hade förmåga att möta den nya tidens krav. Vi tog samtidigt det impopulära beslutet att temporärt höja kommunalskatten till landets högsta för att inte rasera vår ekonomi och klara behovet inom skola, vård och omsorg. Den tredje viktiga faktorn var att vi bestämde oss för att vi inte var ett offer för omvärldens olyckliga utveckling utan möjligheterna låg i våra egna händer. Denna mentala inställning genomsyrade både det politiska arbetet över partigränserna och verksamheterna. Man börjar åter att skönja en spirande framtidstro. Med bakgrund av detta förstår ni att jag är nöjd med bokslut Både vad det gäller måluppfyllelse i verksamheten samt den ekonomiska delen. MEN Vi har nu sju goda år bakom oss och låt oss minnas 80-talets glada dagar, som gav oss viktiga erfarenheter för 10 år sedan. Det kommer sannolikt en ny lågkonjuktur inom de närmaste åren, men med en strategisk långsiktig planering och en ekonomi i balans kan vi behålla kontinuitet i de viktigaste verksamheterna, skola, vård och omsorg, även när konjukturen viker och kommunen växer. Strömstad och norra Bohuslän är i ett verkligt gynnsamt läge men det kräver ett fortsatt mycket hårt arbete inom den kommunala organisationen och tillsammans med våra företag och föreningar. Den mentala inställningen, samarbete/nätverksarbete samt förmåga att se/analysera och ta vara på möjligheterna i framtiden är nycklar till vår gemensamma framgång och livskvalité. Med stora förhoppningar på vår framtid. Vi kan nu konstatera att dessa åtgärder var mycket kloka. Dessa åtgärder samt vårt geografiska läge som gränskommun mot Norge har gjort att vi numera är en kommun i den absoluta vinnarklassen. God verksamhet, ekonomi i balans, kraftigt sänkt kommunalskatt i jämförelse med 1995, klart bättre arbetsmarknad samt ett ökat antalet medborgare har gjort oss till vinnare. Vi har också ett erkänt bra samarbetsklimat med närings- och föreningslivet, vilka är mycket nöjda och ger ett gott betyg åt bl.a vårt partnerskapsarbete, som vi förnärvarande utvärderar. Detta vågar jag säga bland annat utifrån att Folkrörelserådet utsåg Strömstad till Årets Kommun i Sverige år Det mesta går vägen för Norra Bohuslän och vår framtidstro är stor. Erland Lundqvist Kommunstyrelsens ordförande 1:1

4 Kommunstyrelsens 1: e vice ordförande Kommentarer till bokslut för år 2000 En gynnsam utveckling i omvärlden bidrar starkt till att Strömstad blivit en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Befolkningen ökar i antal till följd av inflyttning. Skatteunderlaget ökar mer än genomsnittet i riket. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden gör att efterfrågan på arbetskraft ökar. Arbetslösheten har minskat under året dock ej i samma omfattning som ökningen på antalet arbetstillfällen. Detta ställer krav på fortsatt intensivt arbete med arbetsmarknadsåtgärder med omskolning och vidarutbildning för de arbetslösa. Det kostar för en kommun att växa. Tillväxt ställer krav på snabbare planering och mer investeringar. Skola och barnomsorg har ett uttalat starkt behov av mer lokaler. Bristen på bostäder och tomtmark hindrar människor att bosätta sig i kommunen. Byggnation av bostäder har skett på Koster och i tätorten. Nya områden planeras för igångsättning. Viljan att snabbt lösa dessa problem förenar partierna över blockgränserna. En skärpt uppmärksamhet på ökning av de löpande kostnaderna i förhållande till ökning av inkomsterna är nödvändig. En god hushållning inför framtiden förutsätter en sund balans i den kommunala ekonomin. Årets resultat visar ändå att förvaltningarna i stort har ett fast grepp om verksamheten och kostnadsutvecklingen. Kommunen uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet. Kommunens ekonomiska ställning bör ge utrymme för fortsatt goda möjligheter att tillgodose verksamheternas önskan att behålla en god kvalité. Oppositionen är som tidigare år angelägna om att medverka till en politik som på kort och lång sikt skall ge en bra kommunal service och samtidigt säkra en sund hushållning. Det ekonomiska balanskravet blir tillgodosett. Samtidigt som skatteintäkter och statsbidrag ökat så har verksamhetens nettokostnader ökat. Det finns anledning att höja ett varnande finger eftersom den löpande verksamhetens kostnader har ökat mer än ökningen av de samlade inkomsterna. Balanskravet skall bibehållas genom att de löpande intäkterna skall överstiga de löpande kostnaderna. Kommunen och de kommunala bolagen har gjort planenliga avskrivningar. Bolagen gör sitt till för att koncernen Strömstad skall uppnå ett gott resultat. Lars Palmdahl (S) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 1:2

5 Kommunfakta Kommunfullmäktige, mandatfördelning Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Kds Ordförande Allan Josefsson (m) 1:e vice ordförande Rolf Alm (s) 2:e vice ordförande Peter Heie (c) Kommunstyrelsen Centerpartiet Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Miljöpartiet Kds Kommunägda bolag AB Strömstadsbyggen AB Strömstadslokaler AB Strömstads Nya Badanstalt AB Strömstads Badanstalt 100 % 100 % upplöst 100 % Skattesats Kommun Landsting Kyrkoskatt Begravningsavgift 21:34 9:50 Kyrkoavgift * Strömstad Skee Tjärnö Näsinge Lommeland Hogdal 0:41 0:60 0:60 0:72 0:72 0:72 1:12 0:93 0:93 1:01 1:01 1:01 *Exkl begravningsavgift Totalt: 31:25-32:57 Vänorter Randaberg, Norge Trehøje, Danmark Konnevesi, Finland Nissi, Estland Ledbury England 2:1

6 Kommunens organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE 39 ledamöter Kommunrevision Överförmyndare Valnämnd ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSE 11 ledamöter MILJÖNÄMND 11 ledamöter OMSORGSNÄMND 11 ledamöter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 11 ledamöter ARBETSUTSKOTT ARBETSUTSKOTT ARBETSUTSKOTT KOMMUNALA BOLAG AB Strömstads NYA Badanstalt AB Strömstadsbyggen AB Strömstadslokaler 2:2

7 Förvaltningsberättelse Samhällsekonomin Den svenska ekonomin har de senaste åren haft en gynnsam utveckling. Antalet sysselsatta har ökat kraftigt till följd av högkonjunktur. Dessutom har fler platser skapats inom utbildningsväsendet. Sammantaget har detta bidragit till att arbetslösheten sedan 1997 sjunkit från åtta procent till knappt fyra procent i slutet av Om antalet sysselsatta fortsätter att öka kommer man till en punkt där löne- och prisökningar hotar att ta fart, dvs inflationen ökar. Med nuvarande inflationsmål leder det till att räntorna måste höjas. Räntorna har varit relativt stabila under 2000 och inflationen uppgår till 1,2 procent. Sysselsättningen beräknas öka även de närmaste åren. Den öppna arbetslösheten förväntas fortsätta ligga på en låg nivå, dvs under fyra procent av arbetskraften. Den stora efterfrågan på arbetskraft har lett till att timlönerna ökat något mer under 2000 än de närmaste föregående åren. Kommunernas situation Trots en god utveckling av intäkterna är kommunernas ekonomi pressad de närmaste åren. Den ökade sysselsättningen i Sverige ger kommunerna höga skatteintäkter år 2000 och Ökningen beräknas fortsätta även de kommande åren, dock i något lägre takt. Även statsbidragen har ökat, framförallt bidrag som staten vill rikta till framför allt skola, vård och omsorg. De höga skatteintäkterna under 2000 gör att kommunsektorn som helhet har möjlighet att uppnå balans i år. Kommunernas ekonomiska situation är dock mycket olika. En enkät genomförd av svenska kommunförbundet visar att var tredje kommun bedömer att de inte klarar balanskravet år Både kommuner med stora befolkningsökningar och stora minskningar har svårighet att få balans mellan verksamhet och ekonomi. Både befolkningen och skattekraften ökar! Strömstad är en av de mest expansiva regionerna i Sverige. Skatteunderlaget i kommunen ökar enligt senaste taxeringen med 6,63 %. Detta skall jämföras med ökningen i riket på 5,65 %. Även befolkningsutvecklingen är positiv. Befolkningen uppgick den 31 december till invånare. Arbetsmarknaden utvecklas positivt och arbetslösheten har minskat under året. Koncernens resultat och ställning Förutom kommunen omfattar den sammanställda redovisningen följande kommunala aktiebolag: AB Strömstadsbyggen: Kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget skall uppföra och förvalta flerbostadshus, servicehus etc. AB Strömstadslokaler: Ägare och förvaltare av fastigheter huvudsakligen innehållande kommunala verksamheter såsom skola-, barnomsorg och fritidsverksamhet. AB Strömstads badanstalt: Bolaget, som är ett dotterbolag till Strömstadslokaler AB, har till uppgift att inom Strömstads kommun bedriva bad, motion och friskvård. 3:1: 1

8 Förvaltningsberättelse Den sammanställda redovisningen bygger på preliminära bokslut för de kommunala företagen. Koncernens resultat för 2000 uppgår till + 12,3 Mkr. De i koncernen ingående företagen bidrar till resultatet enligt följande: Resultatanalys kommunen Årets resultat Strömstad kommun + 2,3 Mkr 10 Mkr Strömstadbyggen AB + 6,4 Mkr 5 Strömstadslokaler AB Strömstads badanstalt AB + 3,2 Mkr + 0,3 Mkr Årets resultat är en försämring jämfört med föregående år med 3,4 Mkr. Kommunen svarar för resultatförsämringen. Verksamhetens nettokostnader ökar med 22 Mkr till 296 Mkr. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 15,7 Mkr och finansnettot har förbättrats med 3,2 Mkr. Koncernens tillgångar ökar med 7,4 % till Mkr. Strömstadbyggen svarar med sina tillgångar på 592 Mkr för nästan hälften av koncernens totala tillgångar. Koncernens skulder uppgår på balansdagen till 901 Mkr, varav Strömstadsbyggen svarar för 501 Mkr. Skulderna ökar med 10,5 %. Det egna kapitalet uppgår till 321 Mkr, vilket är en ökning med 4,2 %. Externa skulder ökar mer än det egna kapitalet. Detta betyder att skuldsättningsgraden ökat under året. Koncernens långsiktiga betalningsberedskap, soliditeten, uppgår på balansdagen till 26 %. Soliditeten har försämrats med en procentenhet jämfört med föregående år. För en bibehållen soliditet skulle krävts ett resultat på +25 Mkr. Soliditetsförsämringen innebär att andelen av koncernens tillgångar som finansierats med eget kapital minskat. Årets resultat uppgår till +2,3 Mkr. Större enskilda posten som påverkat årets resultat är Ökade skatteintäkter och statsbidrag + 2,4 Mkr Högre finansnetto än budgeterat + 1,8 Mkr Minskade kostnader för försörjningsstöd + 1,5 Mkr Ökat antal elever från andra kommuner + 1,1 Mkr Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter + 1,8 Mkr Oförutsedda underhållsåtgärder i hamnen. - 4,4 Mkr Nedskrivning av kortfristiga placeringar - 0,9 Mkr Ökade kostnader för handikappomsorg - 1,0 Mkr Ökade kostnader för institutionsboende - 2,7 Mkr Ökade undervisningskostnader på grundskolan - 1,0 Mkr Nämnderna uppvisar följande avvikelser i förhållande till budget: Kommunstyrelsen + 0,7 Mkr Miljönämnden - 1,4 Mkr Barn- och utbildningsnämnden - 0,7 Mkr Omsorgsnämnden - 2,0 Mkr I kommunstyrelsens budgetram finns anslag för mjukinvesteringar och löneökningar. Av det totala anslaget på 12,6 Mkr har 3,5 Mkr ej tagits i anspråk under året. 3:1: 2

9 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Från och med 2000 krävs enligt Kommunallagen att kommunens ekonomi skall vara i balans. Med detta menas att de löpande intäkterna skall överstiga de löpande kostnaderna. För avstämning mot balanskravet skall årets resultat reduceras med reavinster. Kommunens resultat justerat med reavinster uppgår till +0,5 Mkr. Kommunen uppfyller därmed balanskravet. Verksamhetens kostnader Mkr Kommunens finansiella målsättning i budget för 2000 är att årets resultat skall uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag, vilka uppgår till 345 Mkr. Den finansiella målsättningen skulle därmed kräva ett resultat på +3,5 Mkr. Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader uppgår till 440 Mkr. Kostnaderna har ökat med 28 Mkr eller 6,7% sedan föregående år. Personalkostnaderna inklusive pensioner utgör ca 62 % av verksamhetens kostnader. Bland personalkostnaderna återfinns kostnader för nyintjänade pensioner samt utbetalning av pensioner. Pensionskostnaden uppgår till 13 Mkr Mkr Pensionskostnaden består av nyintjänade pensionsförmåner 6,4 Mkr pensionsutbetalningar 4,0 Mkr särskild löneskatt 2,5 Mkr förvaltningsavgifter 0,1 Mkr Verksamhetens intäkter uppgår till 110 Mkr, vilket är nästan 5 Mkr eller 4,5 % högre än föregående år. Avskrivningar 20,0 15,0 10,0 Mkr 5,0 0, Årets avskrivningar uppgår till 14, 7 Mkr, vilket motsvarar planenliga avskrivningar. 3:1: 3

10 Förvaltningsberättelse Verksamhetens nettokostnader Mkr Skatteintäkterna uppgår till 245,2 Mkr. Av beloppet utgör 236,5 Mkr årets preliminärt utbetalda skatteintäkter. I skatteintäkterna ingår prognostiserad slutavräkning avseende 2000 samt rättning av slutavräkning 1999 med 4,7 Mkr samt mellankommunal kostnadsutjämning 4,0 Mkr. Jämfört med föregående år har skatteintäkterna ökat med 8,5 Mkr eller 3,6 %. Statsbidragen uppgår till 100,2 Mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 7,2 Mkr eller 7,7 %. Sammantaget uppgår verksamhetens nettokostnader, dvs verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader och avskrivningar, till 344 Mkr. Detta är en ökning jämfört med föregående år med drygt 19 Mkr eller 6,1 %. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter Statsbidrag Mkr Mkr Sammantaget har skatteintäkterna och statsbidragen ökat med 15,7 Mkr eller 4,8 % jämfört med föregående år. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna uppgår till 2,6 Mkr, varav räntor på rörliga medel utgör drygt 2,3 Mkr. Finansiella kostnader uppgår till 1,3 Mkr, varav nedskrivning av värdet av kortfristiga placeringar utgör 0,9 Mkr. Finansnettot, dvs finansiella intäkter minus finansiella kostnader, är positivt, +1,3 Mkr, vilket innebär att finansieringsverksamheten bidrar till att finansiera den löpande verksamheten. Skattekvot Exkl avskrivning Inkl avskrivning Skattekvoten, dvs verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och statsbidrag och finansnetto, uppgår till 99,7 %. Under 1999 uppgick skattekvoten till 98,5%. Detta betyder att nettokostnaderna tagit i anspråk en större andel av skatter och bidrag under 2000 än under Skattekvoten exklusive avskrivningar uppgår till 95,5%. 3:1: 4

11 Förvaltningsberättelse Finansiell ställning Balansomslutning Kommunens tillgångar har ökat med 20,7 Mkr och uppgår på balansdagen till 362 Mkr. Av tillgångarna utgör anläggningstillgångar 239 Mkr och omsättningstillgångar 122 Mkr. Tillgångsökningen har till största delen finansierats med främmande kapital, dvs avsättningar och skulder, som har ökat med drygt 17 Mkr och uppgår till 93 Mkr. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar ökar med årets nettoinvesteringar, minus avdrag för värdeminskning. Nettoinvesteringarna uppgår till 32,3 Mkr. Under året har tillgångar till ett värde av 4,6 Mkr avyttrats. Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i koncernföretag samt andelar. Inga anskaffningar eller avyttringar har skett under året. Omsättningstillgångar Eget kapital Eget kapital är ett mått på kommunens förmögenhet. Det egna kapitalet uppgår till 268 Mkr, vilket är en ökning med 3 Mkr. Förändringen av eget kapital motsvaras av årets resultat enligt resultaträkningen. Avsättning för pensioner I balansräkningen har avsättning skett för pensionsförmåner som intjänats sedan Medel avsatta för pensioner och upplupen löneskatt uppgår till 2,5 Mkr. Pensionsskulden har minskat pga att kommunen valt att betala ut den individuella delen. Skulder Den långfristiga låneskulden har under året minskat till 0 sedan reverslånet på 0,9 Mkr överförts till kortfristig skuld för att slutamorteras under De kortfristiga skulderna uppgår till 92 Mkr, vilket är en ökning med 33 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av att den s k individuella delen avseende intjänade pensionsförmåner skall betalas ut i början av 2001 uppgår till 17,9 Mkr. Därutöver har skuld avseende löneskatt ökat med ca 9 Mkr och projektbidrag med 3,8 Mkr Likviditet Rörelsekapital Soliditet % Kortfristiga fordringar har ökat med drygt 7 Mkr jämfört med föregående år, varav kundfordringarna har ökat med 2 Mkr. Exploateringsverksamheten har minskat med nästan 0,6 Mkr. Förrådet har ökat med 51 tkr Soliditeten, som är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan, anger hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. 3:1: 5

12 Förvaltningsberättelse Soliditeten uppgår på balansdagen till 74 %. Soliditeten har därmed ytterligare försämrats, vilket förklaras av att tillgångsökningen till största delen finansierats med främmande kapital. Kommunens soliditet är i jämförelse med riksgenomsnittet för Sveriges kommuner hög. Detta beror bland annat på att kommunens förvaltningsfastigheter finns i de kommunala bolagen. Nedanstående känslighetsanalys visar vilka effekter förändringar av intäkter och kostnader kan få för resultatet: 1% löneökning - 2,5 Mkr 1% kostnadsökning Mkr 1% intäktsminskning - 1,1 Mkr 1% förändring av skattekvot +/- 3,5 Mkr Sammanfattning Kommunens invånarantal ökar och skattekraften ökar mer än riksgenomsnittet. Detta är positivt eftersom det ger kommunen ökade skatteintäkter samtidigt som beroendet av statsbidrag minskar. Kommunen har 2000 uppnått kravet på balans mellan verksamhet och ekonomi. Marginalerna är dock små med ett resultat på + 2,3 Mkr. Skatte- och bidragsintäkterna är 4,8% högre under 2000 än under Samtidigt har verksamhetens nettokostnader ökat med 6,1 %. Årets resultat är 5,3 Mkr lägre än föregående år. Soliditetens försämras med fyra procentenheter. För att uppnå en gynnsam utveckling av kommunens ekonomi krävs att nettokostnaderna över tid inte ökar mer än skatte- och bidragsintäkterna. En bestående obalans gör att kommunens ekonomi på sikt riskerar att urholkas och den ekonomiska ställningen därmed försämras. Även när det gäller soliditeten så utgör en sänkning ett enstaka år inte något hot mot ekonomin. Om soliditeten fortsätter att minska kommer kommunens ekonomi att försämras. 3:1: 6

13 Resultaträkning Belopp i tkr Koncern Kommun * * Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Not * Jämförelsetal för föregående år avseende verksamhetens kostnader (+1 502), skatteintäkter (+4 185), finansiella intäkter (+9) och årets resultat (+2 692) har omräknats på grund av byte av redovisningsprincip. 3:2: 1

14 Balansräkning Belopp i tkr Koncern Kommun * * Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Not Exploateringsverksamhet Not Fordringar Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Not därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förplikte Not Andra avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Not Borgensförbindelser Not * Jämförelsetal för föregående år avseende kortfristiga fordringar (+7 017), eget kapital (+3 818) och avsättningar (+3 202) har omräknats på grund av byte av redovisningsprincip. 3:3: 1

15 Finansieringsanalys Koncern Kommun * * Tillförda medel: Resultat före extraordinära poster Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster (not 22) Försäljning anläggningstillgångar (not 23) Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel Använda medel: Nettoinvesteringar Minskning långfristiga skulder (not 24) Minskning av pensionsavsättning Rörelsekapitalpåverkande extraordinära poster Summa använda medel Förändring rörelsekapital (not 25) Specifikation av förändring rörelsekapital Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder Kortfristiga placeringar Likvida medel Exploateringsverksamhet Summa förändring * Jämförelsetal för föregående år avseende årets resultat (+2 692), justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster (-2 709) och kortfristiga fordringar (+17) har omräknats på grund av byte av redovisningsprincip. 3:4: 1

16 Notförteckning I årets årsredovisning har ett första steg tagits mot att integrera koncernens och kommunens redovisning. noterna kommer att utvecklas ytterligare i kommande årsredovisningar. Notapparaten är utformad så att samma noter redovisas för såväl kommunen som koncernen. Nedanstående noter för koncernen är i allt väsentligt korrekta, men Jämförelsetal med föregående år har omräknats pga byte av redovisningsprincip avseende skatteavräkning och löneskatt på pensionsförpliktelser. Koncernen Kommun Not 1 Verksamhetens intäkter Statsbidrag Ersättning från andra kommuner Konsumtionsavgifter Äldreomsorgsavgifter Daghemsavgifter Tillståndsavgifter Hamnavgifter Parkeringsavgifter Försäljning Hyresintäkter Realisationsvinster Övrigt Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Hyror m m köp av verksamhet Material Köpta tjänster Nyintjänade pensionsförmåner Pensionsutbetalningar Löneskatt på pensionsutbetalningar Förändrad löneskattsavsättning Förvaltningsavgifter pensioner Övrigt Summa Not 3 Avskrivningar Enligt plan Extra avskrivning Summa avskrivning :5: 1

17 Notförteckning Koncernen Kommun Not 4 Skatteintäkter Egna skatteintäkter Slutavräkning Mellankommunal kostnadsersättning Mellankommunal omfördelning Summa Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Invånarrelaterat Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Införandeavdrag Ludvika moms Moms på gruppbostäder Nivåjustering Summa Not 6 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar Räntebidrag Räntor på likvida medel Summa Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Bankkostnader Ränta på intjänade pensionsförmåner Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga finansiella kostnader Summa Not 8 Årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Realisationsvinster Justerat resultat :5: 2

18 Notförteckning Koncernen Kommun Not 9 Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar, anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Pågående investeringar Mark, anskaffningsvärde Markanläggning, anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Inventarier, anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Pågående investeringar Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Not 10 Förråd Förrådslagt material Bränslelager Summa Not 11 Exploateringsverksamhet Tångudden Skogar 1: Summa Not 12 Kortfristiga fordringar Konsumtionsavgifter Barnomsorgsavgifter Äldreomsorgsavgifter Bohustrafik Moms statsbidrag EU-bidrag Hyror för januari Inkomstrester Upplupna intäkter Utgiftsförskott Avräkning kommunalskatt Övrigt Summa :5: 3

19 Notförteckning Koncernen Kommun Not 13 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Nedskrivning av kortfristiga placeringar Summa Not 14 Likvida medel Kassa Bank Postgiro Summa Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning direktbokning slutavräkning skatteintäkt direktbokning fordran finansiella intäkter direktbokning avsättn. för särsk.lönesk.pensionssk Justerat ingående eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital varav resultatutjämning VA varav resultatutjämning renhållning varav pensionsfond Summa Not 16 Avsättningar för pensioner Pensionsskuld Ränteuppräkning Årets förändring Utbetalningar Pensionsskuld Not 17 Andra avsättningar Avsatt till löneskatt Förändring Summa Not 18 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa :5: 4

20 Notförteckning Koncernen Kommun Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld Arbetsgivaravgift Skatt och moms Upplupna pens.kostnader individuell del Projektbidrag Flyktingverksamhet periodisering Kunskapslyftet Kortfristig del av långfristig skuld Löneskatt på pensionsutbetalningar Övrigt Summa Not 20 Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelse Ränte- och basbeloppsuppräkning Förändring Utbetalningar Löneskatt på pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelse Not 21 Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Borgen Strömstadsbyggen AB Borgen Strömstadslokaler AB Kommunalt förlustansvar för egna hem Övriga borgensförbindelser Övriga förpliktelser Summa Not 22 Justering av ej rörelsekapital påverkande poster Pensionsskuldökning Avskrivning Övrigt Summa :5: 5

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer