PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan kl. 14:40-15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) x x x x x x x x x x Ledamöter Christel Friskopp, (S), ordförande Gun Hedlund, (FP), l v ordf, Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf Aunika Westerlund, (S) Christel Englesson, (MP) Anders Karlsson, (S) Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) Tommy Alm, (S), Jessica Persson, (C) x x x x x Ersättare Patrik Engström (S), Annika Roth, (S) Kerstin Filipsen, (M) Billy Månsson, (S) Ellen Kragh, (MP) Sirkka Kahilainen (S) Edward Thömqvist, (M) Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) xx Inger Åkesson, (C) Dan Munther, (KD) x x Tjänstemän Aunelie Myrbeck, tfförvaltningschef Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Berith Gustavsson Justeringsledarnot Katarina Bondesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ärende 95 Godkännande av dagordning. 96 Ordforandens infonnation. 97 Förvaltningens information. 98 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, dnr 2012/ Sammanställning av Öppna jämforelse av stöd till personer med funktions nedsättning, dnr 2012/548. l 00 Rapportering av icke verkställda beslut inom omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal2 2012, dnr 2012/071. l 01 Bårhusforvaring av avlidna, dnr 2012/ Värdegnmdsarbetet inom äldreomsorgen, dnr 2012/ Förslag avseende samordnad fastighetsforvaltning, dnr 2012/456. l 04 Förslag till bostadsf<irsörjningsprogram for Karlshamns kommun samt Handlingsplan , dnr 2011/457. l 05 Kungörelse om utställning. Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l, Karlshamns kommun, dnr 2011/426. l 06 Kungörelse om samråd. Detaljplan for del av fastigheten Matvik l :54 mfl Hällaryd, Karlshamns kommun, dnr 2011/567. l 07 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av inkommet klagomål från enskild, dnr 2012/511. l 08 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av klagomål från enskild rörande kommunens handläggning av personlig assistans, dnr 2012/508. l 09 Amnälan av ordfårandebeslut 11 O Delegationsbeslut 111 Domar och beslut i enskilda ärenden. 112 Inlcomna skrivelser och meddelanden mm. 113 Övrigt

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med tillägg av meddelad punkt. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde tillkommer en punkt, Övrigt.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordfårande Christel Friskopp (S) informerar om: Till årets chefsdag inbjuds även ansvariga politiker till att närvara på fårmiddagen den 25 september. Susanne Wallin har bjudits in får att inspirera och föreläsa om hur ett ledningssystem byggs. Dagen kommer att starta med en inledande föreläsning om ansvar och uppdrag får samtliga chefer i omsorgsförvaltningen samt politisk ledning. Presidiet samt någon från varje parti inbjuds att delta. Aktuellt läge vad gäller kommunernas övertagande av hemsjukvården föredras av ordföranden. Omsorgsnämnden har via vice ordfårande Gun Hedlund (FP) gratulerat en dam som i veckan fyllde 100 år.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta infonnationen till protokollet Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar om: En genomförandeplan är framtagen gällande utveckling av arbetstider/modeller inom verksamheterna LSS personlig assistans och hemtjänst. Detta ska göras med hjälp av tvättslugescheman och önskad sysselsättnings grad. Till omsorgsnämndens sammanträde i september kommer ett förslag att presenteras om att avveclda ett gruppboende i Mörrnm och istället bygga ut Höralyckans gruppboende med två platser. Med anledning av medias reportage angående omsorgsförvaltningens registrerade arbetsskadeanmälningar från arbetstagarna redogör Annelie Myrbeck om förvaltningens syn på saken. Det films för närvarande lediga lägenheter inom särskilt boende. Förvaltningschefen har tillsammans med presidiet kommit fram till att inte söka utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Detsamma gäller för statsbidrag för att utforma lokala värdighets garantier. Just nu pågär flera andra projekt som gör att dessa möjligheter får skjutas upp till ett senare tillfåll e. Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck går igenom samtliga avslutade utredningar vad gäller Lex Sarah-anmälningar för perioden. Nämndens ledamöter har även möjlighet att ta del av utredningarna via tillgängliga pännar på sammanträdet. Dnr 2012/349, 2012/450, 2012/506, 2012/509 och 2012/510.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /547 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkännande. Årendet I 3 kap. 3 SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En del av detta systematiska kvalitetsarbete är Lex Sarah rapportering och utredning. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållande sker igen och att den enskilde får insatser av god kvalitet. Den l juli 2011 trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, i kraft. Enligt de lokala riktlinjerna för Lex Sarah i Karlshamns kommun ska en årlig sammanställning av rapporterna samt vidtagna åtgärder göras samt information ges till berörd nämnd. Åtta rapporter enligt Lex Sarah gjordes i verksamhetsområdena LSS, stöd och service, hemtjänst och särskilt boende under Rapportema inkom enligt följande; en i mars, två i maj, en i juni, en i augusti, två i oktober och en i december månad. Sammanställning är gjord i tabellform, som bilagor. Tabell l visar verksamhetsområde LSS stöd och service, Tabell 2 visar verksamhetsområde hemtjänst och tabell 3 visar verksamhetsområde särskilt boende. Tabellerna visar i vilken verksamhetsenhet de förekom, när de inkom, när de avslutats, vilken företeelse det avsåg samt vilka åtgärder som vidtogs. Gemensamt for alla Lex Sarah utredningar var att åtgärderna var att återrapportera utredningen till berörd brukare l klient, eventuella närstående samt berörd personal. Å ven återrapportering till förvaltningsledningsgruppen om vidtagna åtgärder var de samma för alla utredningarna. Dessa åtgärder återfinns inte i tabellerna. Beslutsunderlag Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, Tabell l, 2 och 3.

7 MISSIV/TJÄNSTESKRIVELSE l (l) Omsorgsnämnden Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011 Dnr 2012/547 I 3 kap. 3 SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En del av detta systematiska kvalitetsarbete är Lex Sarah rapportering och utredning. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållande sker igen och att den enskilde får insatser av god kvalitet. Den l juli 2011 trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, i kraft. Enligt de lokala riktlinjerna för Lex Sarah i Karlshamns kommun ska en årlig sammanställning av rapporterna samt vidtagna åtgärder göras samt information ges till berörd nämnd. Åtta rapporter enligt Lex Sarah gjordes i verksamhetsområdena LSS, stöd och service, hemtjänst och särskilt boende under Rapporterna inkom enligt följande; en i mars, två i maj, en i juni, en i augusti, två i oktober och en i december månad. Sammanställning är gjord i tabellform, som bilagor. Tabell l visar verksamhetsområde LSS stöd och service, Tabell 2 visar verksamhetsområde hemtjänst och tabell 3 visar verksamhetsområde särskilt boende. Tabellerna visar i vilken verksamhetsenhet de förekom, när de inkom, när de avslutats, vilken företeelse det avsåg samt vilka åtgärder som vidtogs. Gemensamt för alla Lex Sarah utredningar var att åtgärderna var att återrapportera utredningen till berörd brukare l klient, eventuella närstående samt berörd personal. Ä ven återrapportering till förvaltningsledningsgruppen om vidtagna åtgärder var de samma för alla utredningarna. Dessa åtgärder återfinns inte i tabellerna. Beslutsunderlag Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, Tabell l, 2 och 3. Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen med godkännande till protokollet. Carina Fransson Tf K valitetsutvecklare, Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

8 Tabell l Verksamhet Avsåg Åtgärder LSS, Barnkorttidshemmet Fysiskt övergrepp Diskussion mellan brukarens föräldrar och LSS handläggare Pärlan om fortsatta insatser Se över personalens behov av fortbildning och handledning Aktuell personal bör inte fortsätta arbeta med brukaren Inkom: Mars 2011 Avslut: September 2011 Policyn om avlösning av annan personal vid tex oroligt barn ska går igenom för att säkra att policyn följs. i LSS, Personligassistans Brister i bemötande Information och dialog i samtliga personalgrupper inom LSS, stöd och service gällande rapporteringsskyldighet Psykiskt övergrepp enligt Lex-Sarah. Inkom: Oktober 2011 Avslut: Januari 2012 Information och dialog i samtliga personalgrupper inom LSS, stöd och service gällande de etiska riktlinjerna och förhållningssätt i arbetet.

9 Tabell2 Verksamhet Avsåg Åtgärder Hemtjänsten Östra Ekonomiskt Polisanmälan övergrepp Inkom: November 2011 Avslut: November 2011! Hemtjänsten Östra Brister i samband Genomgång av rutin " Kontaktpärm inom med matdistrubtion verksamhetsområde" Diskussion i ledningsgrupp gällande hur information av vikt säkras, i de fall kontaktpärm inte finns. Inkom: Juni 2011 Avslut: Mars 2012 Upprätta rutin för vad som gäller när brukare inte öppnar sin dörr eller svarar i telefonen vid överenskonnnen hem1jänstinsats. Hem1jänsten Östra Brister i omsorg, Arbetsrättslig åtgärd annat (brand /rökutveckling) Etiska riktlinjer gås igenom i personalgrupp Inkom: Maj 2011 Avslut: November 2011 Dokumentet kontaktpärm ska gås igenom i samtliga hem1jänstområden för att säkerställa att aktuella riktlinjer följs.

10 Tabell3 Verksamhet Avsåg Åtgärder Särskilt boende Östralycke, Brister i tillsyn Arbetsrättsliga åtgärder Gläntan Riktlinjer och rutiner angående forsta och sista rundan och närvaroknapp ska sammanforas uppdateras och tydliggöras Inkom: Maj 2011 Avslut: November 2011 Diskussion i personalgruppen om personalens egen skyldighet att hålla sig uppdaterad och informerad om enskilda vårdtagare Särskilt boende Östralycke, Annat övergrepp Dörrlarm dygnet runt Gläntan Riktlinjer angående raster uppdateras och rutiner for Inkom: Juni 2011 rastuttag ska upprättas Avslut: december 2011 Särskilt boende Ekegården Psykiskt övergrepp Arbetsrättlig åtgärd Fysiskt övergrepp Vidare utredning av problematik i personalgruppen skriftlig information till samtlig personal gällande rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah Inkom: Augusti 2011 Avslut: December 2011 I personalgruppen diskutera genomforande och dess användning ur ett brukarperspektiv samt som styrmedel vid ett praktiskt arbete Diskussioner i personalgruppen om etiskt svåra dilemman -

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /548 Sammanställning av Öppna jämforelse av stöd till personer med funktions nedsättning Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkäm1ande. Sammanfattning Omsorgsfårvallningens kvalitetsutvecklare har gjort en s=anställning av 2012 år Öppna jämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter jämfdrt med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfdrt med övriga Blekinge och Sverige. S=anställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Beslutsunderlag Missiv: Omsorgsforvallningens sammanställning av Öppna jämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, Tjänsteskrivelse: Öppnajämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgsfårvallning en,

12 MISSIV l (l) Omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningens sammanställning av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Dnr 2012/548 Sammanfattning Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecldare har gjort en sammanställning av 2012 år Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Beslutsunderlag Missiv: Omsorgsförvaltningens sammanställning av Öppnajämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, Tjänsteskrivelse: Öppnajämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgs förvaltningen, Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet med godkännande. Carina Fransson K valitetsutvecklare Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

13 Öppnajämforelser l (Il) Stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgsförvaltningen Det är tredje gången öppnajämförelser publiceras inom området stöd till personer med funktionsnedsättning års publicering fokuserar på det stöd som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funlctionshindrade, LSS. Jämförelserna belyser framförallt forhållanden som var aktuella under slutet av År 2012 är första gången öppnajämförelser inom LSS-ornrådet gör på detta sätt, varfor ingajämförelser kan göras över tid. W ebbgranskningens resultat 2012 går dock attjärnfora med webbgranskningen 2011 för de granskningsfrågor som ställts bägge år. Årets öppna jämförelser innehåller uppgifter som speglar både ett kommunalt myndighetsperspektiv samt ett utförarperspektiv. Uppgifter har samlats in från kommuner och stadsdelar centralt samt från enheter inom insatserna bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Både verksamheter som drivs i kommunal- och enskild regi har länmat uppgifter. Sammanlagt presenteras 44 indikatorer och 4 kostnadsmått Uppgifterna till öppna jämförelser baseras 2012 på: en enlcät till samtliga komrotmer en enkät till smntliga stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Mahnö en enkät till bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 9, LSS en enkät till enheter inom daglig verksamhet 9 l O, LSS Socialstyrelsens officiella statistik for personer med funktionsnedsättning, registret över insatser enligt LSS en webbgranslming av informationen på kommuners webbplatser Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter järnfort med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

14 2 (11) Resultat utifrån enkäter jämfört med övriga Blekinge och Sverige Nedan f6ljer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat, jämfcirt med Blekinge och övriga riket. Tabellerna är uppdelade utifrån områdena: Helhetssyn och samordning Tillgänglighet Trygghet och säkerhet Självbestämmande och integritet Kunskapsbaserad verksamhet Helhetssyn och samor d' nmg Intern samverkan: Rutiner fcir LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med socialpsykiatri K -h amn Ja Bl e k' me:e % o s ven ge o Intern samverkan: Rutiner för LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med äldreomsorg Ja Intern samverkan: Rutiner fcir LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med barn & unga (IFO) Ja Helhetssyn och samor d' nmf( K -h amn Bil' e unge %S o venge o;. o Extern samverkan: Ja 40 8 Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med arbetsfcirmedlingen. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

15 3 (11) Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med försäkringskassan. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets barnhabilitering. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets vuxenhabilitering. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets barnpsykiatri. Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets vuxenpsykiatri. Ja Ja Nej o 24 Ja Ja Helhetssyn och samordning Rutin för att erbjuda individuell plan Rutin för hur erbjudande om individuell plan dokumenteras K-hamn Blekinge 'Y., Sverige % Ja Ja Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

16 4 (11) T:tl 1 gäng l' 1g l tet K -h arnn Bl e k' mge "o Svenge o;; o Information om LSS i Ja fåljande alternativa format: Lättläst svenska Information om LSS i Nej 20 4 följande alternativa format: Inläst version (t. ex. DC, mp3) Information om LSS i Nej o 2 följande alternativa format: Daisyformat Information om LSS i Nej o l följande alternativa format: Inspelat på teckenspråk Information om LSS i Ja följande alternativa format: Som textfil (t.ex. PDF) rygg J 1etoc h sä k er h et K -h amn Blki o S ve ng e o Synpunkter och klagomål Ja används för att utveckla LSS-verksamheten e n ge o;; Alla beslut om bostad Nej o 11 med särskild service följs upp Alla beslut om daglig Nej o 13 verksamhet fåljs upp Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 5 (11) Självbestämmande och integritet Brukarundersökningar används för att utveckla verksamheten Inrättat råd för funktionshinder-frågor Rådet hade möjlighet att lämna synpunkter på kommunens verksamhetsplan 20 Il Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till lönearbete K-hamn Blekinge % Sverige % Ja Ja Ja, före bes! ut Ja Nej Kunskapsbaserad ve r ks am Il et Andel LSShandläggartimmar utförda av handläggare med socionomexamen, i procent Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare med aktuell utvecklingsplan, i procent K -h amn Bl e l unge. % o s venge ;. o Sammanfattning Inom området Ilethetssyn och samordning har Karlshamns kommun generellt mycket bra resultatjämfört med både övriga b lekinge och Sverige. Förbättringspotential finns i att åstadkomma en överenskommelse på ledningsnivå om samverkan mellan LSShandläggare och landstingets vuxenhabilitering i enskilda ärenden. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 6 (11) Denna form av samverkan saknas i många kommuner i Sverige och i Blekinge finns det ingen kommun som har det. Inom området tillgänglighet har Karlshamns kommun bra tillgänglighet genom att erbjuda information om LSS i lättläst svenska och som textfil Inom området självbestämmande och integritet har Karlshamns kommun bra resultat. Det enda resultatet som är sämre än övriga Blekinge och Sverige är att inga personer gått från verksamhet till lönearbete. Inom området kunskapsbaserad verksamhet är det lägre procentuell LSS handlägganing utförd av personer med socionomexamen än i övriga Blekinge och Sverige. Däremot hade samtliga handläggare en aktuell kompetensutvecklingsplan Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 7 (Il) Resultat utifrån gransirning av w ebbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige Nedan följer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat av webbgranslmingen av informationen på kommuners webbplatser, jämfört med Blekinge och övriga riket. Tabellerna är uppdelade utifrån områdena: Grundläggande information, LSS Information om stöd och serviceinsatser, LSS Alternativa format, LSS Grundläggande Information, LSS K-hamn Blekinge % Sverige % Kontaktinfo Ja Telefo1111ummer Ja Mejladress Ja Ansökan om stöd och Ja insats Overklagan 20 Il Ja Överklagan 2012 Ja Klagomålshantering Ja Samtl1g mformatwn har granskats under 2011 forutom Overklagan som granskats både 2011 och Information om stöd och serv1cemsatser, LSS Kh - amn Bl e l. unge o ve ng e Särskilt boende Ja o Sysselsättning eller Ja daglig verksamhet Personlig assistans Ja Samtl1g mformatwn har granskats under Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 8 (11) Alternativa format, LSS K-hamn Blekinge% Sverige% Lättläst 2011 Nej Lättläst 2012 Nej Teckenspråk 2011 Nej Teckenspråk 2012 Nej Talad information 20 Il Nej Talad information 2012 Ja Sammanfattning Karlshamns kommun har en webbplats där all information (som socialstyrelsen granskat) inom området LSS går att finna. Däremot kan det bli bättre med alternativa format får att finna informationen, såsom lättläst och teckenspråk. Talad information har förbättrats sedan2011. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

21 9 (11) Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Nedan följer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat gällande dagliga verksamheter samt bostäder särskild service. Resultatet har redovisats per enhet vilket här sammanfattas i en enkel tabell. Ingen jämförelse finns med övriga Blekinge eller Sverige. " D aguga l' ver >sam h e t er K - h aruns e l va ver k sam h e t er Samtliga deltagare i den Ja dagliga verksamheten har en aktuell genomfårandeplan Samtliga deltagare med aktuell genomfårandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomfårandeplan Regelbundna möten ordnas där deltagarna är med och bestämmer i gemensamma frågor Ja Ja Det är möjligt att delta i Endast hos en verksamhet den dagliga av 11 verksamheten 40 timmar per vecka - får den som vill All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan Den dagliga verksamheten är öppen hela sommaren Nej Nej Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

22 l o (11) Den dagliga verksamhetens lokaler är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv Den dagliga verksamheten har toalett anpassad får personer som använder rullstol Delvis- sju verksamheter. Information salenas - en verksamhet. Inte aktuellt- en verksamhet. J a- en verksamhet. N ej - en verksamhet. J a eller inte alctuellt Bostäder särskild service Det bor högst 6 personer med LSS-beslut i gruppbostaden Samtliga boende på gruppbostaden/servicebo staden har en aktuell genomfårandeplan Samtliga boende med aktuell genomfårandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomfårandeplan Regelbundna möten ordnas där de boende är med och bestämmer i gemensamma frågor All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan K-hamn Inte alctuellt - fem boenden. J a- Tolv boenden. sexton boenden har aktuella genomfårandeplaner. Ett boende saknar aktuella genomfårandeplaner. Femton delaktiga Två inte delaletiga I tio utav bo endena ordnas regelbundna möten men inte i resterande sju. N ej på samtliga utom på ett boende där det inte är aktuellt. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

23 11 (11) De boende har tillgång till gemensamt kök dygnet runt De boende har tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt Lokalerna är tillgänglighetsinventerade Fjorton boenden har tillgång men tre saknar. Tolv boenden har gemensamt vardagsrum, fem har det inte. Delvis- tretton boenden. Vet ej - tre boenden. Nej- ett boende Sammanfattning storleken på gruppbostäderna håller socialstyrelsens rekommendationer och överlag finns det genomfårandeplaner som de boende varit delaktiga i utformningen av. Det som kan fårbättras är att personalen idag, på samtliga boenden, sa1cnar skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan. Carina Fransson Tf. Kvalitetsutvecklare Omsorgsfårvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /071 Rapportering av icke verkställda beslut inom omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal2 år 2012 Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkännande. Sammanfattning Kommunens omsorgsnämnd är skyldig att till Socialstyrelsen rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal2 år 2012 finns inom omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut enligt 5 kap SoL som ej verkställts inom tre månader., dock har samtliga beslut bli vit verkställda efter rapporteringsti!willet. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal har tillställts Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2012,

25 TJÄNsTEUTLÅTANDE Omsorgsnämnden Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Socialstyrelsen rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal II år 2012 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut enligt 5 kap. SoL som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2012 har tillställts Socialstyrelsen. Antal l Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l datum Annan kommentar Permanent bostad j mi 5 kap x Den enskilde har120402, eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varfår beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Permanent bostad iml 5 kap 5 & x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Kartshamn Tfn Fax E-post: Internet:

26 4. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes O men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt levartal II Dagverksamhet/sysselsättning x Beslutet har inte kunna verkställas p g a platsbrist. Beslutsunderlag Omsorgsfcirvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal II 2012 Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta rapporten till protokollet ~J~.,,C~'/cY-- Inger UlJa "-~ Nämndssekreterare

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /448 Bårhusförvaring av avlidna Omsorgsnämndens beslut att utrusta kylrummet på Östralyck e med tre höj- och sänkbara bårar. att i övrigt återremittera ärendet till förvaltningen för klargörande vad gäller bårhusförvaring av avlidna. Sammanfattning Landstinget i Blekinge har upplåtit bårhusplatser, utan kostnad, till Karlshamns kommun. Komnmnen är enligt lag ansvarig för förvaringen av avlidna och nu har Landstinget låtit meddela att antalet bårhusförvaringsplatser börjar bli begränsade och att Landstinget ev. behöver bygga ut förvaringsutrymmet. Landstinget Blekinge vill därför teckna ett avtal om bårhusplatser till en kostnad av 1600 kr per förvaring. Avtalstiden är Utvärdering senast den Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar upphör när detta skett. Omsorgsförvaltningen har ett kylrum för förvaring av avlidna på Östralycke. Där finns i dagsläget plats för 2 avlidna i kylutrymmet För att detta utrymme ska bli lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt och för att vi ska kunna förvara 3 avlidna i kylrummet måste tre höj och sänkbara bårar upphandlas. Beräknad kostnad för utmstningen skulle innebära ca kr. vilket skajämföras med att köpa 40 platser för förvaring av Landstinget till en kostnad av ca kr. per år. Antalet dödsfall på samtliga särskilda boende under 2011 var l 05 avlidna varav 3 9 avled på Östralycke. Omsorgsförvaltningen saknar kylförvaring till de övriga ca.65 avlidna på särskilda boenden. Landstinget har erbjudit Kommunen att köpa förvaring/kylutrymme för avlidna till en kostnad av 1600 kr. per avliden och förvaring. Kostnaden för Omsorgsförvaltningen skulle innebära ca. l kronor per år. Då det råder viss osäkerhet vad gäller bårhusförvaring av avlidna, väljer omsorgsnämnden att återremittera ärendet och därmed hänskjuta beslutet om att anta framskrivet avtalmellan Karlshamns kommun och Landstinget. Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse: Bårhusförvaring av avlidna, Underlag för bårhusförvaring av avlidna, Avtal om bårhusplatser.

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer