PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan kl. 14:40-15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) x x x x x x x x x x Ledamöter Christel Friskopp, (S), ordförande Gun Hedlund, (FP), l v ordf, Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf Aunika Westerlund, (S) Christel Englesson, (MP) Anders Karlsson, (S) Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) Tommy Alm, (S), Jessica Persson, (C) x x x x x Ersättare Patrik Engström (S), Annika Roth, (S) Kerstin Filipsen, (M) Billy Månsson, (S) Ellen Kragh, (MP) Sirkka Kahilainen (S) Edward Thömqvist, (M) Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) xx Inger Åkesson, (C) Dan Munther, (KD) x x Tjänstemän Aunelie Myrbeck, tfförvaltningschef Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Berith Gustavsson Justeringsledarnot Katarina Bondesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ärende 95 Godkännande av dagordning. 96 Ordforandens infonnation. 97 Förvaltningens information. 98 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, dnr 2012/ Sammanställning av Öppna jämforelse av stöd till personer med funktions nedsättning, dnr 2012/548. l 00 Rapportering av icke verkställda beslut inom omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal2 2012, dnr 2012/071. l 01 Bårhusforvaring av avlidna, dnr 2012/ Värdegnmdsarbetet inom äldreomsorgen, dnr 2012/ Förslag avseende samordnad fastighetsforvaltning, dnr 2012/456. l 04 Förslag till bostadsf<irsörjningsprogram for Karlshamns kommun samt Handlingsplan , dnr 2011/457. l 05 Kungörelse om utställning. Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l, Karlshamns kommun, dnr 2011/426. l 06 Kungörelse om samråd. Detaljplan for del av fastigheten Matvik l :54 mfl Hällaryd, Karlshamns kommun, dnr 2011/567. l 07 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av inkommet klagomål från enskild, dnr 2012/511. l 08 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av klagomål från enskild rörande kommunens handläggning av personlig assistans, dnr 2012/508. l 09 Amnälan av ordfårandebeslut 11 O Delegationsbeslut 111 Domar och beslut i enskilda ärenden. 112 Inlcomna skrivelser och meddelanden mm. 113 Övrigt

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med tillägg av meddelad punkt. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde tillkommer en punkt, Övrigt.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordfårande Christel Friskopp (S) informerar om: Till årets chefsdag inbjuds även ansvariga politiker till att närvara på fårmiddagen den 25 september. Susanne Wallin har bjudits in får att inspirera och föreläsa om hur ett ledningssystem byggs. Dagen kommer att starta med en inledande föreläsning om ansvar och uppdrag får samtliga chefer i omsorgsförvaltningen samt politisk ledning. Presidiet samt någon från varje parti inbjuds att delta. Aktuellt läge vad gäller kommunernas övertagande av hemsjukvården föredras av ordföranden. Omsorgsnämnden har via vice ordfårande Gun Hedlund (FP) gratulerat en dam som i veckan fyllde 100 år.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta infonnationen till protokollet Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar om: En genomförandeplan är framtagen gällande utveckling av arbetstider/modeller inom verksamheterna LSS personlig assistans och hemtjänst. Detta ska göras med hjälp av tvättslugescheman och önskad sysselsättnings grad. Till omsorgsnämndens sammanträde i september kommer ett förslag att presenteras om att avveclda ett gruppboende i Mörrnm och istället bygga ut Höralyckans gruppboende med två platser. Med anledning av medias reportage angående omsorgsförvaltningens registrerade arbetsskadeanmälningar från arbetstagarna redogör Annelie Myrbeck om förvaltningens syn på saken. Det films för närvarande lediga lägenheter inom särskilt boende. Förvaltningschefen har tillsammans med presidiet kommit fram till att inte söka utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Detsamma gäller för statsbidrag för att utforma lokala värdighets garantier. Just nu pågär flera andra projekt som gör att dessa möjligheter får skjutas upp till ett senare tillfåll e. Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck går igenom samtliga avslutade utredningar vad gäller Lex Sarah-anmälningar för perioden. Nämndens ledamöter har även möjlighet att ta del av utredningarna via tillgängliga pännar på sammanträdet. Dnr 2012/349, 2012/450, 2012/506, 2012/509 och 2012/510.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /547 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkännande. Årendet I 3 kap. 3 SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En del av detta systematiska kvalitetsarbete är Lex Sarah rapportering och utredning. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållande sker igen och att den enskilde får insatser av god kvalitet. Den l juli 2011 trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, i kraft. Enligt de lokala riktlinjerna för Lex Sarah i Karlshamns kommun ska en årlig sammanställning av rapporterna samt vidtagna åtgärder göras samt information ges till berörd nämnd. Åtta rapporter enligt Lex Sarah gjordes i verksamhetsområdena LSS, stöd och service, hemtjänst och särskilt boende under Rapportema inkom enligt följande; en i mars, två i maj, en i juni, en i augusti, två i oktober och en i december månad. Sammanställning är gjord i tabellform, som bilagor. Tabell l visar verksamhetsområde LSS stöd och service, Tabell 2 visar verksamhetsområde hemtjänst och tabell 3 visar verksamhetsområde särskilt boende. Tabellerna visar i vilken verksamhetsenhet de förekom, när de inkom, när de avslutats, vilken företeelse det avsåg samt vilka åtgärder som vidtogs. Gemensamt for alla Lex Sarah utredningar var att åtgärderna var att återrapportera utredningen till berörd brukare l klient, eventuella närstående samt berörd personal. Å ven återrapportering till förvaltningsledningsgruppen om vidtagna åtgärder var de samma för alla utredningarna. Dessa åtgärder återfinns inte i tabellerna. Beslutsunderlag Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, Tabell l, 2 och 3.

7 MISSIV/TJÄNSTESKRIVELSE l (l) Omsorgsnämnden Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011 Dnr 2012/547 I 3 kap. 3 SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En del av detta systematiska kvalitetsarbete är Lex Sarah rapportering och utredning. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållande sker igen och att den enskilde får insatser av god kvalitet. Den l juli 2011 trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, i kraft. Enligt de lokala riktlinjerna för Lex Sarah i Karlshamns kommun ska en årlig sammanställning av rapporterna samt vidtagna åtgärder göras samt information ges till berörd nämnd. Åtta rapporter enligt Lex Sarah gjordes i verksamhetsområdena LSS, stöd och service, hemtjänst och särskilt boende under Rapporterna inkom enligt följande; en i mars, två i maj, en i juni, en i augusti, två i oktober och en i december månad. Sammanställning är gjord i tabellform, som bilagor. Tabell l visar verksamhetsområde LSS stöd och service, Tabell 2 visar verksamhetsområde hemtjänst och tabell 3 visar verksamhetsområde särskilt boende. Tabellerna visar i vilken verksamhetsenhet de förekom, när de inkom, när de avslutats, vilken företeelse det avsåg samt vilka åtgärder som vidtogs. Gemensamt för alla Lex Sarah utredningar var att åtgärderna var att återrapportera utredningen till berörd brukare l klient, eventuella närstående samt berörd personal. Ä ven återrapportering till förvaltningsledningsgruppen om vidtagna åtgärder var de samma för alla utredningarna. Dessa åtgärder återfinns inte i tabellerna. Beslutsunderlag Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, Tabell l, 2 och 3. Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen med godkännande till protokollet. Carina Fransson Tf K valitetsutvecklare, Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

8 Tabell l Verksamhet Avsåg Åtgärder LSS, Barnkorttidshemmet Fysiskt övergrepp Diskussion mellan brukarens föräldrar och LSS handläggare Pärlan om fortsatta insatser Se över personalens behov av fortbildning och handledning Aktuell personal bör inte fortsätta arbeta med brukaren Inkom: Mars 2011 Avslut: September 2011 Policyn om avlösning av annan personal vid tex oroligt barn ska går igenom för att säkra att policyn följs. i LSS, Personligassistans Brister i bemötande Information och dialog i samtliga personalgrupper inom LSS, stöd och service gällande rapporteringsskyldighet Psykiskt övergrepp enligt Lex-Sarah. Inkom: Oktober 2011 Avslut: Januari 2012 Information och dialog i samtliga personalgrupper inom LSS, stöd och service gällande de etiska riktlinjerna och förhållningssätt i arbetet.

9 Tabell2 Verksamhet Avsåg Åtgärder Hemtjänsten Östra Ekonomiskt Polisanmälan övergrepp Inkom: November 2011 Avslut: November 2011! Hemtjänsten Östra Brister i samband Genomgång av rutin " Kontaktpärm inom med matdistrubtion verksamhetsområde" Diskussion i ledningsgrupp gällande hur information av vikt säkras, i de fall kontaktpärm inte finns. Inkom: Juni 2011 Avslut: Mars 2012 Upprätta rutin för vad som gäller när brukare inte öppnar sin dörr eller svarar i telefonen vid överenskonnnen hem1jänstinsats. Hem1jänsten Östra Brister i omsorg, Arbetsrättslig åtgärd annat (brand /rökutveckling) Etiska riktlinjer gås igenom i personalgrupp Inkom: Maj 2011 Avslut: November 2011 Dokumentet kontaktpärm ska gås igenom i samtliga hem1jänstområden för att säkerställa att aktuella riktlinjer följs.

10 Tabell3 Verksamhet Avsåg Åtgärder Särskilt boende Östralycke, Brister i tillsyn Arbetsrättsliga åtgärder Gläntan Riktlinjer och rutiner angående forsta och sista rundan och närvaroknapp ska sammanforas uppdateras och tydliggöras Inkom: Maj 2011 Avslut: November 2011 Diskussion i personalgruppen om personalens egen skyldighet att hålla sig uppdaterad och informerad om enskilda vårdtagare Särskilt boende Östralycke, Annat övergrepp Dörrlarm dygnet runt Gläntan Riktlinjer angående raster uppdateras och rutiner for Inkom: Juni 2011 rastuttag ska upprättas Avslut: december 2011 Särskilt boende Ekegården Psykiskt övergrepp Arbetsrättlig åtgärd Fysiskt övergrepp Vidare utredning av problematik i personalgruppen skriftlig information till samtlig personal gällande rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah Inkom: Augusti 2011 Avslut: December 2011 I personalgruppen diskutera genomforande och dess användning ur ett brukarperspektiv samt som styrmedel vid ett praktiskt arbete Diskussioner i personalgruppen om etiskt svåra dilemman -

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /548 Sammanställning av Öppna jämforelse av stöd till personer med funktions nedsättning Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkäm1ande. Sammanfattning Omsorgsfårvallningens kvalitetsutvecklare har gjort en s=anställning av 2012 år Öppna jämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter jämfdrt med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfdrt med övriga Blekinge och Sverige. S=anställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Beslutsunderlag Missiv: Omsorgsforvallningens sammanställning av Öppna jämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, Tjänsteskrivelse: Öppnajämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgsfårvallning en,

12 MISSIV l (l) Omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningens sammanställning av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Dnr 2012/548 Sammanfattning Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecldare har gjort en sammanställning av 2012 år Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Beslutsunderlag Missiv: Omsorgsförvaltningens sammanställning av Öppnajämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, Tjänsteskrivelse: Öppnajämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgs förvaltningen, Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet med godkännande. Carina Fransson K valitetsutvecklare Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

13 Öppnajämforelser l (Il) Stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgsförvaltningen Det är tredje gången öppnajämförelser publiceras inom området stöd till personer med funktionsnedsättning års publicering fokuserar på det stöd som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funlctionshindrade, LSS. Jämförelserna belyser framförallt forhållanden som var aktuella under slutet av År 2012 är första gången öppnajämförelser inom LSS-ornrådet gör på detta sätt, varfor ingajämförelser kan göras över tid. W ebbgranskningens resultat 2012 går dock attjärnfora med webbgranskningen 2011 för de granskningsfrågor som ställts bägge år. Årets öppna jämförelser innehåller uppgifter som speglar både ett kommunalt myndighetsperspektiv samt ett utförarperspektiv. Uppgifter har samlats in från kommuner och stadsdelar centralt samt från enheter inom insatserna bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Både verksamheter som drivs i kommunal- och enskild regi har länmat uppgifter. Sammanlagt presenteras 44 indikatorer och 4 kostnadsmått Uppgifterna till öppna jämförelser baseras 2012 på: en enlcät till samtliga komrotmer en enkät till smntliga stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Mahnö en enkät till bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 9, LSS en enkät till enheter inom daglig verksamhet 9 l O, LSS Socialstyrelsens officiella statistik for personer med funktionsnedsättning, registret över insatser enligt LSS en webbgranslming av informationen på kommuners webbplatser Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter järnfort med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

14 2 (11) Resultat utifrån enkäter jämfört med övriga Blekinge och Sverige Nedan f6ljer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat, jämfcirt med Blekinge och övriga riket. Tabellerna är uppdelade utifrån områdena: Helhetssyn och samordning Tillgänglighet Trygghet och säkerhet Självbestämmande och integritet Kunskapsbaserad verksamhet Helhetssyn och samor d' nmg Intern samverkan: Rutiner fcir LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med socialpsykiatri K -h amn Ja Bl e k' me:e % o s ven ge o Intern samverkan: Rutiner för LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med äldreomsorg Ja Intern samverkan: Rutiner fcir LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med barn & unga (IFO) Ja Helhetssyn och samor d' nmf( K -h amn Bil' e unge %S o venge o;. o Extern samverkan: Ja 40 8 Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med arbetsfcirmedlingen. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

15 3 (11) Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med försäkringskassan. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets barnhabilitering. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets vuxenhabilitering. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets barnpsykiatri. Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets vuxenpsykiatri. Ja Ja Nej o 24 Ja Ja Helhetssyn och samordning Rutin för att erbjuda individuell plan Rutin för hur erbjudande om individuell plan dokumenteras K-hamn Blekinge 'Y., Sverige % Ja Ja Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

16 4 (11) T:tl 1 gäng l' 1g l tet K -h arnn Bl e k' mge "o Svenge o;; o Information om LSS i Ja fåljande alternativa format: Lättläst svenska Information om LSS i Nej 20 4 följande alternativa format: Inläst version (t. ex. DC, mp3) Information om LSS i Nej o 2 följande alternativa format: Daisyformat Information om LSS i Nej o l följande alternativa format: Inspelat på teckenspråk Information om LSS i Ja följande alternativa format: Som textfil (t.ex. PDF) rygg J 1etoc h sä k er h et K -h amn Blki o S ve ng e o Synpunkter och klagomål Ja används för att utveckla LSS-verksamheten e n ge o;; Alla beslut om bostad Nej o 11 med särskild service följs upp Alla beslut om daglig Nej o 13 verksamhet fåljs upp Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 5 (11) Självbestämmande och integritet Brukarundersökningar används för att utveckla verksamheten Inrättat råd för funktionshinder-frågor Rådet hade möjlighet att lämna synpunkter på kommunens verksamhetsplan 20 Il Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till lönearbete K-hamn Blekinge % Sverige % Ja Ja Ja, före bes! ut Ja Nej Kunskapsbaserad ve r ks am Il et Andel LSShandläggartimmar utförda av handläggare med socionomexamen, i procent Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare med aktuell utvecklingsplan, i procent K -h amn Bl e l unge. % o s venge ;. o Sammanfattning Inom området Ilethetssyn och samordning har Karlshamns kommun generellt mycket bra resultatjämfört med både övriga b lekinge och Sverige. Förbättringspotential finns i att åstadkomma en överenskommelse på ledningsnivå om samverkan mellan LSShandläggare och landstingets vuxenhabilitering i enskilda ärenden. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 6 (11) Denna form av samverkan saknas i många kommuner i Sverige och i Blekinge finns det ingen kommun som har det. Inom området tillgänglighet har Karlshamns kommun bra tillgänglighet genom att erbjuda information om LSS i lättläst svenska och som textfil Inom området självbestämmande och integritet har Karlshamns kommun bra resultat. Det enda resultatet som är sämre än övriga Blekinge och Sverige är att inga personer gått från verksamhet till lönearbete. Inom området kunskapsbaserad verksamhet är det lägre procentuell LSS handlägganing utförd av personer med socionomexamen än i övriga Blekinge och Sverige. Däremot hade samtliga handläggare en aktuell kompetensutvecklingsplan Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 7 (Il) Resultat utifrån gransirning av w ebbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige Nedan följer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat av webbgranslmingen av informationen på kommuners webbplatser, jämfört med Blekinge och övriga riket. Tabellerna är uppdelade utifrån områdena: Grundläggande information, LSS Information om stöd och serviceinsatser, LSS Alternativa format, LSS Grundläggande Information, LSS K-hamn Blekinge % Sverige % Kontaktinfo Ja Telefo1111ummer Ja Mejladress Ja Ansökan om stöd och Ja insats Overklagan 20 Il Ja Överklagan 2012 Ja Klagomålshantering Ja Samtl1g mformatwn har granskats under 2011 forutom Overklagan som granskats både 2011 och Information om stöd och serv1cemsatser, LSS Kh - amn Bl e l. unge o ve ng e Särskilt boende Ja o Sysselsättning eller Ja daglig verksamhet Personlig assistans Ja Samtl1g mformatwn har granskats under Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 8 (11) Alternativa format, LSS K-hamn Blekinge% Sverige% Lättläst 2011 Nej Lättläst 2012 Nej Teckenspråk 2011 Nej Teckenspråk 2012 Nej Talad information 20 Il Nej Talad information 2012 Ja Sammanfattning Karlshamns kommun har en webbplats där all information (som socialstyrelsen granskat) inom området LSS går att finna. Däremot kan det bli bättre med alternativa format får att finna informationen, såsom lättläst och teckenspråk. Talad information har förbättrats sedan2011. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

21 9 (11) Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Nedan följer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat gällande dagliga verksamheter samt bostäder särskild service. Resultatet har redovisats per enhet vilket här sammanfattas i en enkel tabell. Ingen jämförelse finns med övriga Blekinge eller Sverige. " D aguga l' ver >sam h e t er K - h aruns e l va ver k sam h e t er Samtliga deltagare i den Ja dagliga verksamheten har en aktuell genomfårandeplan Samtliga deltagare med aktuell genomfårandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomfårandeplan Regelbundna möten ordnas där deltagarna är med och bestämmer i gemensamma frågor Ja Ja Det är möjligt att delta i Endast hos en verksamhet den dagliga av 11 verksamheten 40 timmar per vecka - får den som vill All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan Den dagliga verksamheten är öppen hela sommaren Nej Nej Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

22 l o (11) Den dagliga verksamhetens lokaler är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv Den dagliga verksamheten har toalett anpassad får personer som använder rullstol Delvis- sju verksamheter. Information salenas - en verksamhet. Inte aktuellt- en verksamhet. J a- en verksamhet. N ej - en verksamhet. J a eller inte alctuellt Bostäder särskild service Det bor högst 6 personer med LSS-beslut i gruppbostaden Samtliga boende på gruppbostaden/servicebo staden har en aktuell genomfårandeplan Samtliga boende med aktuell genomfårandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomfårandeplan Regelbundna möten ordnas där de boende är med och bestämmer i gemensamma frågor All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan K-hamn Inte alctuellt - fem boenden. J a- Tolv boenden. sexton boenden har aktuella genomfårandeplaner. Ett boende saknar aktuella genomfårandeplaner. Femton delaktiga Två inte delaletiga I tio utav bo endena ordnas regelbundna möten men inte i resterande sju. N ej på samtliga utom på ett boende där det inte är aktuellt. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

23 11 (11) De boende har tillgång till gemensamt kök dygnet runt De boende har tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt Lokalerna är tillgänglighetsinventerade Fjorton boenden har tillgång men tre saknar. Tolv boenden har gemensamt vardagsrum, fem har det inte. Delvis- tretton boenden. Vet ej - tre boenden. Nej- ett boende Sammanfattning storleken på gruppbostäderna håller socialstyrelsens rekommendationer och överlag finns det genomfårandeplaner som de boende varit delaktiga i utformningen av. Det som kan fårbättras är att personalen idag, på samtliga boenden, sa1cnar skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan. Carina Fransson Tf. Kvalitetsutvecklare Omsorgsfårvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /071 Rapportering av icke verkställda beslut inom omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal2 år 2012 Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkännande. Sammanfattning Kommunens omsorgsnämnd är skyldig att till Socialstyrelsen rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal2 år 2012 finns inom omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut enligt 5 kap SoL som ej verkställts inom tre månader., dock har samtliga beslut bli vit verkställda efter rapporteringsti!willet. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal har tillställts Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2012,

25 TJÄNsTEUTLÅTANDE Omsorgsnämnden Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Socialstyrelsen rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal II år 2012 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut enligt 5 kap. SoL som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2012 har tillställts Socialstyrelsen. Antal l Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l datum Annan kommentar Permanent bostad j mi 5 kap x Den enskilde har120402, eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varfår beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Permanent bostad iml 5 kap 5 & x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Kartshamn Tfn Fax E-post: Internet:

26 4. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes O men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt levartal II Dagverksamhet/sysselsättning x Beslutet har inte kunna verkställas p g a platsbrist. Beslutsunderlag Omsorgsfcirvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal II 2012 Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta rapporten till protokollet ~J~.,,C~'/cY-- Inger UlJa "-~ Nämndssekreterare

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /448 Bårhusförvaring av avlidna Omsorgsnämndens beslut att utrusta kylrummet på Östralyck e med tre höj- och sänkbara bårar. att i övrigt återremittera ärendet till förvaltningen för klargörande vad gäller bårhusförvaring av avlidna. Sammanfattning Landstinget i Blekinge har upplåtit bårhusplatser, utan kostnad, till Karlshamns kommun. Komnmnen är enligt lag ansvarig för förvaringen av avlidna och nu har Landstinget låtit meddela att antalet bårhusförvaringsplatser börjar bli begränsade och att Landstinget ev. behöver bygga ut förvaringsutrymmet. Landstinget Blekinge vill därför teckna ett avtal om bårhusplatser till en kostnad av 1600 kr per förvaring. Avtalstiden är Utvärdering senast den Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar upphör när detta skett. Omsorgsförvaltningen har ett kylrum för förvaring av avlidna på Östralycke. Där finns i dagsläget plats för 2 avlidna i kylutrymmet För att detta utrymme ska bli lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt och för att vi ska kunna förvara 3 avlidna i kylrummet måste tre höj och sänkbara bårar upphandlas. Beräknad kostnad för utmstningen skulle innebära ca kr. vilket skajämföras med att köpa 40 platser för förvaring av Landstinget till en kostnad av ca kr. per år. Antalet dödsfall på samtliga särskilda boende under 2011 var l 05 avlidna varav 3 9 avled på Östralycke. Omsorgsförvaltningen saknar kylförvaring till de övriga ca.65 avlidna på särskilda boenden. Landstinget har erbjudit Kommunen att köpa förvaring/kylutrymme för avlidna till en kostnad av 1600 kr. per avliden och förvaring. Kostnaden för Omsorgsförvaltningen skulle innebära ca. l kronor per år. Då det råder viss osäkerhet vad gäller bårhusförvaring av avlidna, väljer omsorgsnämnden att återremittera ärendet och därmed hänskjuta beslutet om att anta framskrivet avtalmellan Karlshamns kommun och Landstinget. Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse: Bårhusförvaring av avlidna, Underlag för bårhusförvaring av avlidna, Avtal om bårhusplatser.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 147 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Vetlanda kommun Vård- och omsorg 2012-06-29 Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 03 14 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 16.35 ajournering 13.55-15.45 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 24 349 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.40 16.25, ajournering 15.30-15.40 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15. 75 (99) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 11.00 12.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Lennart Jonasson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Ordfårande Justerin ledamot sekreterare

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Ordfårande Justerin ledamot sekreterare i~~ KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 183 Omsorgsnämnden 2014-11-24 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-14:10 Deltagande (markerade med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 22 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-15:30, ajournering för rast 14:45 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015

Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Socialnämnden KALLELSE 2015-01-16 1(5) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdagen den 22 januari 2015 Dävensö, Kommunhuset, kl. 16.00 Upprop Val av justerare: förslag: Kerstin Ahlin (s) Dag för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita Björkvall (KD), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid IFO Sammanträdeslokal, onsdagen den 15 maj 2013 kl 08.30-13.00 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer