PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussal en, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:00, ajournering för rast mellan kl. 14:40-15:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) x x x x x x x x x x Ledamöter Christel Friskopp, (S), ordförande Gun Hedlund, (FP), l v ordf, Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf Aunika Westerlund, (S) Christel Englesson, (MP) Anders Karlsson, (S) Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) Tommy Alm, (S), Jessica Persson, (C) x x x x x Ersättare Patrik Engström (S), Annika Roth, (S) Kerstin Filipsen, (M) Billy Månsson, (S) Ellen Kragh, (MP) Sirkka Kahilainen (S) Edward Thömqvist, (M) Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) xx Inger Åkesson, (C) Dan Munther, (KD) x x Tjänstemän Aunelie Myrbeck, tfförvaltningschef Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordförande Berith Gustavsson Justeringsledarnot Katarina Bondesson sekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset Katarina Bondesson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Innehållsförteckning Ärende 95 Godkännande av dagordning. 96 Ordforandens infonnation. 97 Förvaltningens information. 98 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, dnr 2012/ Sammanställning av Öppna jämforelse av stöd till personer med funktions nedsättning, dnr 2012/548. l 00 Rapportering av icke verkställda beslut inom omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal2 2012, dnr 2012/071. l 01 Bårhusforvaring av avlidna, dnr 2012/ Värdegnmdsarbetet inom äldreomsorgen, dnr 2012/ Förslag avseende samordnad fastighetsforvaltning, dnr 2012/456. l 04 Förslag till bostadsf<irsörjningsprogram for Karlshamns kommun samt Handlingsplan , dnr 2011/457. l 05 Kungörelse om utställning. Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l, Karlshamns kommun, dnr 2011/426. l 06 Kungörelse om samråd. Detaljplan for del av fastigheten Matvik l :54 mfl Hällaryd, Karlshamns kommun, dnr 2011/567. l 07 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av inkommet klagomål från enskild, dnr 2012/511. l 08 Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av klagomål från enskild rörande kommunens handläggning av personlig assistans, dnr 2012/508. l 09 Amnälan av ordfårandebeslut 11 O Delegationsbeslut 111 Domar och beslut i enskilda ärenden. 112 Inlcomna skrivelser och meddelanden mm. 113 Övrigt

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med tillägg av meddelad punkt. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde tillkommer en punkt, Övrigt.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Ordfårande Christel Friskopp (S) informerar om: Till årets chefsdag inbjuds även ansvariga politiker till att närvara på fårmiddagen den 25 september. Susanne Wallin har bjudits in får att inspirera och föreläsa om hur ett ledningssystem byggs. Dagen kommer att starta med en inledande föreläsning om ansvar och uppdrag får samtliga chefer i omsorgsförvaltningen samt politisk ledning. Presidiet samt någon från varje parti inbjuds att delta. Aktuellt läge vad gäller kommunernas övertagande av hemsjukvården föredras av ordföranden. Omsorgsnämnden har via vice ordfårande Gun Hedlund (FP) gratulerat en dam som i veckan fyllde 100 år.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta infonnationen till protokollet Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar om: En genomförandeplan är framtagen gällande utveckling av arbetstider/modeller inom verksamheterna LSS personlig assistans och hemtjänst. Detta ska göras med hjälp av tvättslugescheman och önskad sysselsättnings grad. Till omsorgsnämndens sammanträde i september kommer ett förslag att presenteras om att avveclda ett gruppboende i Mörrnm och istället bygga ut Höralyckans gruppboende med två platser. Med anledning av medias reportage angående omsorgsförvaltningens registrerade arbetsskadeanmälningar från arbetstagarna redogör Annelie Myrbeck om förvaltningens syn på saken. Det films för närvarande lediga lägenheter inom särskilt boende. Förvaltningschefen har tillsammans med presidiet kommit fram till att inte söka utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa. Detsamma gäller för statsbidrag för att utforma lokala värdighets garantier. Just nu pågär flera andra projekt som gör att dessa möjligheter får skjutas upp till ett senare tillfåll e. Tf förvaltningschef Annelie Myrbeck går igenom samtliga avslutade utredningar vad gäller Lex Sarah-anmälningar för perioden. Nämndens ledamöter har även möjlighet att ta del av utredningarna via tillgängliga pännar på sammanträdet. Dnr 2012/349, 2012/450, 2012/506, 2012/509 och 2012/510.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /547 Sammanställning av Lex Sarah anmälningar Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkännande. Årendet I 3 kap. 3 SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En del av detta systematiska kvalitetsarbete är Lex Sarah rapportering och utredning. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållande sker igen och att den enskilde får insatser av god kvalitet. Den l juli 2011 trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, i kraft. Enligt de lokala riktlinjerna för Lex Sarah i Karlshamns kommun ska en årlig sammanställning av rapporterna samt vidtagna åtgärder göras samt information ges till berörd nämnd. Åtta rapporter enligt Lex Sarah gjordes i verksamhetsområdena LSS, stöd och service, hemtjänst och särskilt boende under Rapportema inkom enligt följande; en i mars, två i maj, en i juni, en i augusti, två i oktober och en i december månad. Sammanställning är gjord i tabellform, som bilagor. Tabell l visar verksamhetsområde LSS stöd och service, Tabell 2 visar verksamhetsområde hemtjänst och tabell 3 visar verksamhetsområde särskilt boende. Tabellerna visar i vilken verksamhetsenhet de förekom, när de inkom, när de avslutats, vilken företeelse det avsåg samt vilka åtgärder som vidtogs. Gemensamt for alla Lex Sarah utredningar var att åtgärderna var att återrapportera utredningen till berörd brukare l klient, eventuella närstående samt berörd personal. Å ven återrapportering till förvaltningsledningsgruppen om vidtagna åtgärder var de samma för alla utredningarna. Dessa åtgärder återfinns inte i tabellerna. Beslutsunderlag Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, Tabell l, 2 och 3.

7 MISSIV/TJÄNSTESKRIVELSE l (l) Omsorgsnämnden Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011 Dnr 2012/547 I 3 kap. 3 SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En del av detta systematiska kvalitetsarbete är Lex Sarah rapportering och utredning. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Detta för att förhindra att liknande missförhållande sker igen och att den enskilde får insatser av god kvalitet. Den l juli 2011 trädde socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, i kraft. Enligt de lokala riktlinjerna för Lex Sarah i Karlshamns kommun ska en årlig sammanställning av rapporterna samt vidtagna åtgärder göras samt information ges till berörd nämnd. Åtta rapporter enligt Lex Sarah gjordes i verksamhetsområdena LSS, stöd och service, hemtjänst och särskilt boende under Rapporterna inkom enligt följande; en i mars, två i maj, en i juni, en i augusti, två i oktober och en i december månad. Sammanställning är gjord i tabellform, som bilagor. Tabell l visar verksamhetsområde LSS stöd och service, Tabell 2 visar verksamhetsområde hemtjänst och tabell 3 visar verksamhetsområde särskilt boende. Tabellerna visar i vilken verksamhetsenhet de förekom, när de inkom, när de avslutats, vilken företeelse det avsåg samt vilka åtgärder som vidtogs. Gemensamt för alla Lex Sarah utredningar var att åtgärderna var att återrapportera utredningen till berörd brukare l klient, eventuella närstående samt berörd personal. Ä ven återrapportering till förvaltningsledningsgruppen om vidtagna åtgärder var de samma för alla utredningarna. Dessa åtgärder återfinns inte i tabellerna. Beslutsunderlag Sammanställning av Lex Sarah anmälningar 2011, Tabell l, 2 och 3. Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen med godkännande till protokollet. Carina Fransson Tf K valitetsutvecklare, Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

8 Tabell l Verksamhet Avsåg Åtgärder LSS, Barnkorttidshemmet Fysiskt övergrepp Diskussion mellan brukarens föräldrar och LSS handläggare Pärlan om fortsatta insatser Se över personalens behov av fortbildning och handledning Aktuell personal bör inte fortsätta arbeta med brukaren Inkom: Mars 2011 Avslut: September 2011 Policyn om avlösning av annan personal vid tex oroligt barn ska går igenom för att säkra att policyn följs. i LSS, Personligassistans Brister i bemötande Information och dialog i samtliga personalgrupper inom LSS, stöd och service gällande rapporteringsskyldighet Psykiskt övergrepp enligt Lex-Sarah. Inkom: Oktober 2011 Avslut: Januari 2012 Information och dialog i samtliga personalgrupper inom LSS, stöd och service gällande de etiska riktlinjerna och förhållningssätt i arbetet.

9 Tabell2 Verksamhet Avsåg Åtgärder Hemtjänsten Östra Ekonomiskt Polisanmälan övergrepp Inkom: November 2011 Avslut: November 2011! Hemtjänsten Östra Brister i samband Genomgång av rutin " Kontaktpärm inom med matdistrubtion verksamhetsområde" Diskussion i ledningsgrupp gällande hur information av vikt säkras, i de fall kontaktpärm inte finns. Inkom: Juni 2011 Avslut: Mars 2012 Upprätta rutin för vad som gäller när brukare inte öppnar sin dörr eller svarar i telefonen vid överenskonnnen hem1jänstinsats. Hem1jänsten Östra Brister i omsorg, Arbetsrättslig åtgärd annat (brand /rökutveckling) Etiska riktlinjer gås igenom i personalgrupp Inkom: Maj 2011 Avslut: November 2011 Dokumentet kontaktpärm ska gås igenom i samtliga hem1jänstområden för att säkerställa att aktuella riktlinjer följs.

10 Tabell3 Verksamhet Avsåg Åtgärder Särskilt boende Östralycke, Brister i tillsyn Arbetsrättsliga åtgärder Gläntan Riktlinjer och rutiner angående forsta och sista rundan och närvaroknapp ska sammanforas uppdateras och tydliggöras Inkom: Maj 2011 Avslut: November 2011 Diskussion i personalgruppen om personalens egen skyldighet att hålla sig uppdaterad och informerad om enskilda vårdtagare Särskilt boende Östralycke, Annat övergrepp Dörrlarm dygnet runt Gläntan Riktlinjer angående raster uppdateras och rutiner for Inkom: Juni 2011 rastuttag ska upprättas Avslut: december 2011 Särskilt boende Ekegården Psykiskt övergrepp Arbetsrättlig åtgärd Fysiskt övergrepp Vidare utredning av problematik i personalgruppen skriftlig information till samtlig personal gällande rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah Inkom: Augusti 2011 Avslut: December 2011 I personalgruppen diskutera genomforande och dess användning ur ett brukarperspektiv samt som styrmedel vid ett praktiskt arbete Diskussioner i personalgruppen om etiskt svåra dilemman -

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /548 Sammanställning av Öppna jämforelse av stöd till personer med funktions nedsättning Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkäm1ande. Sammanfattning Omsorgsfårvallningens kvalitetsutvecklare har gjort en s=anställning av 2012 år Öppna jämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter jämfdrt med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfdrt med övriga Blekinge och Sverige. S=anställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Beslutsunderlag Missiv: Omsorgsforvallningens sammanställning av Öppna jämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, Tjänsteskrivelse: Öppnajämfdrelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgsfårvallning en,

12 MISSIV l (l) Omsorgsnämnden Omsorgsförvaltningens sammanställning av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Dnr 2012/548 Sammanfattning Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecldare har gjort en sammanställning av 2012 år Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Beslutsunderlag Missiv: Omsorgsförvaltningens sammanställning av Öppnajämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, Tjänsteskrivelse: Öppnajämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgs förvaltningen, Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till protokollet med godkännande. Carina Fransson K valitetsutvecklare Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

13 Öppnajämforelser l (Il) Stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning, sammanställning Omsorgsförvaltningen Det är tredje gången öppnajämförelser publiceras inom området stöd till personer med funktionsnedsättning års publicering fokuserar på det stöd som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funlctionshindrade, LSS. Jämförelserna belyser framförallt forhållanden som var aktuella under slutet av År 2012 är första gången öppnajämförelser inom LSS-ornrådet gör på detta sätt, varfor ingajämförelser kan göras över tid. W ebbgranskningens resultat 2012 går dock attjärnfora med webbgranskningen 2011 för de granskningsfrågor som ställts bägge år. Årets öppna jämförelser innehåller uppgifter som speglar både ett kommunalt myndighetsperspektiv samt ett utförarperspektiv. Uppgifter har samlats in från kommuner och stadsdelar centralt samt från enheter inom insatserna bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Både verksamheter som drivs i kommunal- och enskild regi har länmat uppgifter. Sammanlagt presenteras 44 indikatorer och 4 kostnadsmått Uppgifterna till öppna jämförelser baseras 2012 på: en enlcät till samtliga komrotmer en enkät till smntliga stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Mahnö en enkät till bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 9, LSS en enkät till enheter inom daglig verksamhet 9 l O, LSS Socialstyrelsens officiella statistik for personer med funktionsnedsättning, registret över insatser enligt LSS en webbgranslming av informationen på kommuners webbplatser Sammanställningen är uppdelad i tre olika huvudområden: Resultat utifrån enkäter järnfort med övriga Blekinge och Sverige. Resultat utifrån granskning av webbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige. Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

14 2 (11) Resultat utifrån enkäter jämfört med övriga Blekinge och Sverige Nedan f6ljer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat, jämfcirt med Blekinge och övriga riket. Tabellerna är uppdelade utifrån områdena: Helhetssyn och samordning Tillgänglighet Trygghet och säkerhet Självbestämmande och integritet Kunskapsbaserad verksamhet Helhetssyn och samor d' nmg Intern samverkan: Rutiner fcir LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med socialpsykiatri K -h amn Ja Bl e k' me:e % o s ven ge o Intern samverkan: Rutiner för LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med äldreomsorg Ja Intern samverkan: Rutiner fcir LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med barn & unga (IFO) Ja Helhetssyn och samor d' nmf( K -h amn Bil' e unge %S o venge o;. o Extern samverkan: Ja 40 8 Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med arbetsfcirmedlingen. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

15 3 (11) Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med försäkringskassan. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets barnhabilitering. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets vuxenhabilitering. Extern samverkan: Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets barnpsykiatri. Överenskommelser på ledningsnivå om LSShandläggares samverkan i enskilda ärenden, med landstingets vuxenpsykiatri. Ja Ja Nej o 24 Ja Ja Helhetssyn och samordning Rutin för att erbjuda individuell plan Rutin för hur erbjudande om individuell plan dokumenteras K-hamn Blekinge 'Y., Sverige % Ja Ja Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

16 4 (11) T:tl 1 gäng l' 1g l tet K -h arnn Bl e k' mge "o Svenge o;; o Information om LSS i Ja fåljande alternativa format: Lättläst svenska Information om LSS i Nej 20 4 följande alternativa format: Inläst version (t. ex. DC, mp3) Information om LSS i Nej o 2 följande alternativa format: Daisyformat Information om LSS i Nej o l följande alternativa format: Inspelat på teckenspråk Information om LSS i Ja följande alternativa format: Som textfil (t.ex. PDF) rygg J 1etoc h sä k er h et K -h amn Blki o S ve ng e o Synpunkter och klagomål Ja används för att utveckla LSS-verksamheten e n ge o;; Alla beslut om bostad Nej o 11 med särskild service följs upp Alla beslut om daglig Nej o 13 verksamhet fåljs upp Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 5 (11) Självbestämmande och integritet Brukarundersökningar används för att utveckla verksamheten Inrättat råd för funktionshinder-frågor Rådet hade möjlighet att lämna synpunkter på kommunens verksamhetsplan 20 Il Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till lönearbete K-hamn Blekinge % Sverige % Ja Ja Ja, före bes! ut Ja Nej Kunskapsbaserad ve r ks am Il et Andel LSShandläggartimmar utförda av handläggare med socionomexamen, i procent Andel timmar LSShandläggning utförda av handläggare med aktuell utvecklingsplan, i procent K -h amn Bl e l unge. % o s venge ;. o Sammanfattning Inom området Ilethetssyn och samordning har Karlshamns kommun generellt mycket bra resultatjämfört med både övriga b lekinge och Sverige. Förbättringspotential finns i att åstadkomma en överenskommelse på ledningsnivå om samverkan mellan LSShandläggare och landstingets vuxenhabilitering i enskilda ärenden. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 6 (11) Denna form av samverkan saknas i många kommuner i Sverige och i Blekinge finns det ingen kommun som har det. Inom området tillgänglighet har Karlshamns kommun bra tillgänglighet genom att erbjuda information om LSS i lättläst svenska och som textfil Inom området självbestämmande och integritet har Karlshamns kommun bra resultat. Det enda resultatet som är sämre än övriga Blekinge och Sverige är att inga personer gått från verksamhet till lönearbete. Inom området kunskapsbaserad verksamhet är det lägre procentuell LSS handlägganing utförd av personer med socionomexamen än i övriga Blekinge och Sverige. Däremot hade samtliga handläggare en aktuell kompetensutvecklingsplan Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 7 (Il) Resultat utifrån gransirning av w ebbplats jämfört med övriga Blekinge och Sverige Nedan följer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat av webbgranslmingen av informationen på kommuners webbplatser, jämfört med Blekinge och övriga riket. Tabellerna är uppdelade utifrån områdena: Grundläggande information, LSS Information om stöd och serviceinsatser, LSS Alternativa format, LSS Grundläggande Information, LSS K-hamn Blekinge % Sverige % Kontaktinfo Ja Telefo1111ummer Ja Mejladress Ja Ansökan om stöd och Ja insats Overklagan 20 Il Ja Överklagan 2012 Ja Klagomålshantering Ja Samtl1g mformatwn har granskats under 2011 forutom Overklagan som granskats både 2011 och Information om stöd och serv1cemsatser, LSS Kh - amn Bl e l. unge o ve ng e Särskilt boende Ja o Sysselsättning eller Ja daglig verksamhet Personlig assistans Ja Samtl1g mformatwn har granskats under Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

20 8 (11) Alternativa format, LSS K-hamn Blekinge% Sverige% Lättläst 2011 Nej Lättläst 2012 Nej Teckenspråk 2011 Nej Teckenspråk 2012 Nej Talad information 20 Il Nej Talad information 2012 Ja Sammanfattning Karlshamns kommun har en webbplats där all information (som socialstyrelsen granskat) inom området LSS går att finna. Däremot kan det bli bättre med alternativa format får att finna informationen, såsom lättläst och teckenspråk. Talad information har förbättrats sedan2011. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

21 9 (11) Sammanställning av enhetspresenterat resultat av daglig verksamhet och bostäder särskild service. Nedan följer en sammanställning av Karlshamns kommuns resultat gällande dagliga verksamheter samt bostäder särskild service. Resultatet har redovisats per enhet vilket här sammanfattas i en enkel tabell. Ingen jämförelse finns med övriga Blekinge eller Sverige. " D aguga l' ver >sam h e t er K - h aruns e l va ver k sam h e t er Samtliga deltagare i den Ja dagliga verksamheten har en aktuell genomfårandeplan Samtliga deltagare med aktuell genomfårandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomfårandeplan Regelbundna möten ordnas där deltagarna är med och bestämmer i gemensamma frågor Ja Ja Det är möjligt att delta i Endast hos en verksamhet den dagliga av 11 verksamheten 40 timmar per vecka - får den som vill All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan Den dagliga verksamheten är öppen hela sommaren Nej Nej Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

22 l o (11) Den dagliga verksamhetens lokaler är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv Den dagliga verksamheten har toalett anpassad får personer som använder rullstol Delvis- sju verksamheter. Information salenas - en verksamhet. Inte aktuellt- en verksamhet. J a- en verksamhet. N ej - en verksamhet. J a eller inte alctuellt Bostäder särskild service Det bor högst 6 personer med LSS-beslut i gruppbostaden Samtliga boende på gruppbostaden/servicebo staden har en aktuell genomfårandeplan Samtliga boende med aktuell genomfårandeplan har varit delaktiga i utformningen av sin genomfårandeplan Regelbundna möten ordnas där de boende är med och bestämmer i gemensamma frågor All månadsavlönad personal som varit anställd minst ett år har en skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan K-hamn Inte alctuellt - fem boenden. J a- Tolv boenden. sexton boenden har aktuella genomfårandeplaner. Ett boende saknar aktuella genomfårandeplaner. Femton delaktiga Två inte delaletiga I tio utav bo endena ordnas regelbundna möten men inte i resterande sju. N ej på samtliga utom på ett boende där det inte är aktuellt. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

23 11 (11) De boende har tillgång till gemensamt kök dygnet runt De boende har tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt Lokalerna är tillgänglighetsinventerade Fjorton boenden har tillgång men tre saknar. Tolv boenden har gemensamt vardagsrum, fem har det inte. Delvis- tretton boenden. Vet ej - tre boenden. Nej- ett boende Sammanfattning storleken på gruppbostäderna håller socialstyrelsens rekommendationer och överlag finns det genomfårandeplaner som de boende varit delaktiga i utformningen av. Det som kan fårbättras är att personalen idag, på samtliga boenden, sa1cnar skriftlig, individuell och aktuell kompetensutvecklingsplan. Carina Fransson Tf. Kvalitetsutvecklare Omsorgsfårvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /071 Rapportering av icke verkställda beslut inom omsorgsnämndens ansvarsområde kvartal2 år 2012 Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet med godkännande. Sammanfattning Kommunens omsorgsnämnd är skyldig att till Socialstyrelsen rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal2 år 2012 finns inom omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut enligt 5 kap SoL som ej verkställts inom tre månader., dock har samtliga beslut bli vit verkställda efter rapporteringsti!willet. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal har tillställts Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6 f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år 2012,

25 TJÄNsTEUTLÅTANDE Omsorgsnämnden Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoLsamt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS avseende kvartal II år Kommunens Omsorgsnämnd är skyldig att till Socialstyrelsen rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Per kvartal II år 2012 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, fem gynnande beslut enligt 5 kap. SoL som ej verkställts inom 3 månader. Kvartalsrapport och individrapporter avseende kvartal II 2012 har tillställts Socialstyrelsen. Antal l Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l datum Annan kommentar Permanent bostad j mi 5 kap x Den enskilde har120402, eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varfår beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Permanent bostad iml 5 kap 5 & x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt kvartal II Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Kartshamn Tfn Fax E-post: Internet:

26 4. Permanent bostad jml 5 kap x Den enskilde har eller 5 kap 7 SoL tackat nej till erbjudande om särskilt boende men valt att stå kvar i kön. Beslutet verkställdes O men var då mer än tre månader gammalt varför beslutet rapporteras som icke verkställt levartal II Dagverksamhet/sysselsättning x Beslutet har inte kunna verkställas p g a platsbrist. Beslutsunderlag Omsorgsfcirvaltningens tjänsteutlåtande Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal II 2012 Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta rapporten till protokollet ~J~.,,C~'/cY-- Inger UlJa "-~ Nämndssekreterare

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON Omsorgsnämnden /448 Bårhusförvaring av avlidna Omsorgsnämndens beslut att utrusta kylrummet på Östralyck e med tre höj- och sänkbara bårar. att i övrigt återremittera ärendet till förvaltningen för klargörande vad gäller bårhusförvaring av avlidna. Sammanfattning Landstinget i Blekinge har upplåtit bårhusplatser, utan kostnad, till Karlshamns kommun. Komnmnen är enligt lag ansvarig för förvaringen av avlidna och nu har Landstinget låtit meddela att antalet bårhusförvaringsplatser börjar bli begränsade och att Landstinget ev. behöver bygga ut förvaringsutrymmet. Landstinget Blekinge vill därför teckna ett avtal om bårhusplatser till en kostnad av 1600 kr per förvaring. Avtalstiden är Utvärdering senast den Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar upphör när detta skett. Omsorgsförvaltningen har ett kylrum för förvaring av avlidna på Östralycke. Där finns i dagsläget plats för 2 avlidna i kylutrymmet För att detta utrymme ska bli lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt och för att vi ska kunna förvara 3 avlidna i kylrummet måste tre höj och sänkbara bårar upphandlas. Beräknad kostnad för utmstningen skulle innebära ca kr. vilket skajämföras med att köpa 40 platser för förvaring av Landstinget till en kostnad av ca kr. per år. Antalet dödsfall på samtliga särskilda boende under 2011 var l 05 avlidna varav 3 9 avled på Östralycke. Omsorgsförvaltningen saknar kylförvaring till de övriga ca.65 avlidna på särskilda boenden. Landstinget har erbjudit Kommunen att köpa förvaring/kylutrymme för avlidna till en kostnad av 1600 kr. per avliden och förvaring. Kostnaden för Omsorgsförvaltningen skulle innebära ca. l kronor per år. Då det råder viss osäkerhet vad gäller bårhusförvaring av avlidna, väljer omsorgsnämnden att återremittera ärendet och därmed hänskjuta beslutet om att anta framskrivet avtalmellan Karlshamns kommun och Landstinget. Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse: Bårhusförvaring av avlidna, Underlag för bårhusförvaring av avlidna, Avtal om bårhusplatser.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-04-04 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 14.00-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 22 februari 2012 kl. 18.05 21.00, Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Socialnamnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer