Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden"

Transkript

1 Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/ Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin Finns i diariet Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Föreliggande delegationsordning är antagen av Individ- och familjenämnden den 2 januari 2015 med ikraftträdande den 2 januari 2015.

2 Innehållsförteckning Delegation... 4 Delegation och delegering... 4 Delegat Anmälan... 6 Beslut... 6 Beslut och verkställighet... 6 Beslut... 7 Verkställighet... 7 Överklagande av beslut... 7 Kommunalbesvär... 7 Förvaltningsbesvär... 7 Författningssamlingar med förkortningar... 8 A. Myndighetsutövning mot enskild EKONOMISKT BISTÅND... 9 Försörjningsstöd... 9 Studier Kompetenshöjande verksamhet Återkrav av ekonomiskt bistånd ÖVRIGA SOCIALTJÄNSTÄRENDEN Utredning inom socialtjänsten Beslut i övrigt bistånd Kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson och resursperson Vård i familjehem och hem för vård eller boende Särskild förordnad vårdnadshavare Förlorad arbetsinkomst Avgifter inom socialtjänsten Överflyttning av ärenden inom socialtjänsten Behandling av uppgifter inom socialtjänsten Akutboende, vandrarhem, andrahandskontrakt, särskilt boende Dödsbo VÅRD AV UNGA Beredande av vård av unga Omedelbart omhändertagande av unga Vården av unga Läkarundersökning i samband med vård av unga Polishandräckning VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL FAMILJERÄTT

3 6. STÖD OCH SERVICE SEKRETESSÄRENDEN ÖVERKLAGANDE, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR MM TILL DOMSTOL, ÅKLARMYNDIGHET, TILLSYNSMYNDIGHETER OCH ANDRA MYNDIGHETER Överklagande Yttranden Ombud Smittskyddslagen Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden (CSN) Övrigt FÖRETRÄDA NÄMNDEN INFÖR DOMSTOL BRÅDSKANDE ÄRENDEN ANMÄLAN OM SKADA ELLER MISSFÖRHÅLLANDEN INOM SOCIALTJÄNTEN, LEX SARAH OCH LEX MARIA BESLUT UTÖVER OVAN ANGIVEN DELEGATION B. Myndighetsutövning mot juridisk person ALKOHOLLAGEN TOBAKSLAGEN LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL YTTRANDEN OCH ÖVERKLAGANDEN C. Ekonomiska ärenden, upphandling, försäljning, avtal, hyreskontrakt och informationsteknik (IT) EKONOMISKA ÄRENDEN UPPHANDLING Investeringar UTVECKLINGSMEDEL OCH FONDER FÖRSÄLJNING AV INVENTARIER AVTAL OCH HYRESKONTRAKT FÖRENINGSSTÖD INFORMATIONSTEKNIK (IT) D. Anställnings- och personalärenden, samt arbetsmiljö ANSTÄLLNINGSÄRENDEN SEMESTER OCH TJÄNSTLEDIGHET ARBETSTIDSFRÅGOR LÖNEFRÅGOR KURSER, KONFERENSER OCH RESOR ANNAN ERSÄTTNING TILL PERSONAL ÖVRIGA PERSONALÄRENDEN E. Allmänna ärenden ALLMÄNNA ÄRENDEN BRÅDSKANDE ÄRENDEN ENLIGT KOMMUNALLAGEN

4 Delegationsordning för Individ- och familjenämnden Föreliggande delegationsordning omfattar följande verksamheter: Verksamhetsområde för Utredning Verksamhetsområde för Öppna insatser Verksamhetsområde för Stödinsatser Verksamhetsområde för Främjande insatser Verksamhetsområde för Utveckling och Service Delegation Delegation och delegering Delegationsordning bygger på kompetensfördelning mellan Individ- och familjenämnden och kommunfullmäktige till följd av lagstiftning och av antagna reglementen. Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap i kommunallagen möjlighet att flytta över beslutanderätten till utskott, förtroendevalda och tjänstemän. Individ- och familjenämndens beslut ska koncentreras till frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Övriga beslut, främst i rutinärenden, ska i så stor utsträckning som möjligt delegeras. Detta gäller vid direkt tillämpning av nämnden fastställda riktlinjer eller fattade principbeslut. Ärenden som inte får delegeras enligt 6 kap 34 kommunallagen är: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller fullmäktige har överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vissa ärenden som då anges i särskilda föreskrifter. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla lämnade delegationsuppdrag, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut, i annat fall än när det är fråga om omprövning enligt 27 Förvaltningslagen (1986:223). Delegat är naturligtvis också behörig att ompröva och ändra sitt tidigare beslut enligt samma lag. Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden. Varje anmält delegationsbeslut ska klart kunna identifieras i nämndens protokoll. 4

5 Delegat Delegat är den tjänsteman eller chef som genom delegering erhållit självständig beslutanderätt i enlighet med upprättad delegationsordning för Individ- och familjenämndens ansvarområde. I nedan delegationsordning anges endast lägsta nivå på tjänsteman med av nämnden delegerad rätt att fatta beslut. Av detta följer att överordnad chef innehar samma delegationsrätt som angiven tjänsteman. Delegerad beslutanderätt gäller inom respektive befattnings normala kompetensområde med vilket följer att delegationen är begränsad till den sektion och/eller det verksamhetsområde man verkar i. Som särskilt utsedd tjänsteman, ekonomisekreterare, handläggare, socionom eller särskilt utsedd socionom etcetera har man, efter tilldelat delegationsbeslut, därmed endast delegation att fatta beslut som faller inom ramen för den egna sektionens eller verksamhetsområdes uppdragsområde. Om man har delegation att fatta beslut utanför den egna sektionens uppdragsområde ska man av förvaltningschef fått, utöver sitt tilldelade delegationsbeslut, ett särskilt skriftligt förordnande som avgränsar den utökade delegationsrätten. Avdelningschef likställs i delegationsordningen med. Som sektionschef eller Avdelningschef har man endast delegation att fatta beslut som faller inom ramen för den egna sektionens/avdelningens uppdragsområde. Om man har delegation att fatta beslut utanför den egna sektionens/avdelningens uppdragsområde ska man av förvaltningschef ha fått ett särskilt skriftligt förordnande som avgränsar den utökade delegationsrätten annars inträder närmast överordnad chef vid Avdelningschef eller s frånvaro. Som Biträdande Verksamhetschef har man endast delegation att fatta beslut som faller inom ramen för det egna verksamhetsområdet. Vid ordinarie delegats frånvaro inträder närmast överordnad chef. Om man har delegation att fatta beslut utanför det egna verksamhetsområdet ska man av förvaltningschef fått ett särskild skriftligt förordnande som avgränsar den utökade delegationsrätten. Biträdande Verksamhetschef kan även inträda som till förordnad Verksamhetschef genom ett skriftligt förordnande från och likställs då i delegationsordningen med Verksamhetschef. Projektchef likställs i delegationsordningen med Verksamhetschef. Vid ordinarie delegats frånvaro inträder närmast överordnad chef. Verksamhetschef eller projektchef har rätt att i likställd kollegas frånvaro inträda som verksamhetschef även inom övriga verksamhetsområden. Verksamhetschef eller projektchef kan inom det egna verksamhetsområdet utse en sektionschef att vid egen frånvaro ersätta sig själv genom ett särskilt skriftligt tillfälligt förordnande. Förordnandet måste godkännas och skrivas under av. Ärende som till art och grad är jämförbara med ärenden som anges i delegationsordningen får beslutas av samma delegat. Delegerad beslutanderätt medför inte rätt att fatta beslut i ärende som är av principiell betydelse. Delegat ska samråda med överordnad vid tveksamhet. Ansvaret för ett beslut fattat på delegation åvilar delegaten. Delegerad beslutanderätt medför även rätt att avge 5

6 yttrande till förvaltningsrätt över ett avgjort ärende, dock inte till överprövande instans eller tillsynsmyndighet, där nämndens socialutskott eller arbetsutskott avger yttrande. Delegat får inte avgöra ärende utan att ha förvissat sig om att erforderliga medel för beslutet finns. Delegats beslutanderätt får inte utövas då jäv föreligger. Delegat är enligt 11 Förvaltningslagen jävig bland annat när han själv eller närstående har nytta eller skada av ärendets utgång, om han eller närstående är ställföreträdare för den saken angår, om han varit ombud eller mot ersättning biträtt någon i sak eller om det i övrigt finns skäl för rubbat förtroende. Respektive överordnad chef ansvarar för att nya medarbetare informeras om och introduceras i delegationsbestämmelserna. får genom vidaredelegering uppdra åt annan anställd inom staden att besluta i de ärenden vilka förvaltningschefen erhållit delegation, 6 kap 37 Kommunallagen. Övriga delegater får inte vidaredelegera åt annan. Vid ordinarie delegats frånvaro inträder närmast överordnad chef. Vid förvaltningschefens frånvaro träder dock i första hand ställföreträdande förvaltningschef in och i de fall denne inte är tillgänglig träder stadsdirektören in. Beslut i ekonomiska ärenden sker efter av förvaltningschefen upprättad attestlista. Anmälan Alla beslut som har fattats med stöd av delegation från nämnden och förvaltningschefen ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut är att genom nämndens protokoll kunna identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft. Beslut I princip gäller samma formaliaregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av nämnden. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation. Varje beslut ska bland annat innehålla uppgift om: Vilket beslut som fattats Vad beslutet avser Vem som beslutat När beslutet fattats Besvärshänvisning i förekommande fall Beslut och verkställighet Enligt kommunallagen kan beslut endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegationsreglerna. I tjänstemannens dagliga arbete finns dock en mängd ställningstaganden och avgöranden som inte är beslut i lagens mening, utan ren verkställighet eller förberedande åtgärder. Gränsen mellan beslut och verkställighet är inte alltid helt klar. 6

7 Beslut Vid beslut finns ett tolkningsutrymme och möjlighet för beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslutet går att överklaga om ej annat anges i författningen. Verkställighet Verkställighet sker enligt fastställda regler och principer. Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art får inte överklagas. Överklagande av beslut Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, det vill säga antingen som så kallade kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär. Kommunalbesvär Kommunalbesvär (laglighetsprövning) innebär att beslutet överklagas på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Domstolen prövar endast lagligheten i beslutet, inte lämpligheten. Kommunalbesvär kan endast anföras av kommunens medlemmar. Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten, men inges till nämnden. Nämnden gör en egen prövning av om det tillkommit några nya omständigheter som gör att beslutet bör ändras. Om så inte är fallet, sänds ärendet vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar då både lagligheten och lämpligheten i beslutet och kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som personligen berörs av beslutet. Delegationsordningen ska revideras en gång per år eller fortlöpande när behov föreligger, vid organisations- och avtalsförändringar, ny lagstiftning etc. 7

8 Författningssamlingar med förkortningar AB Allmänna bestämmelser AL Alkohollag (2010:1622) ArkivL Arkivlag (1990:782) ATL Arbetstidslagen (1982:673) BL Begravningslag (1990:1144) BrB Brottsbalk (1962:700) Bidragsbrottslag (2007:612) Förordning om offentligt biträde (1997:405) FB Föräldrabalken (1949:381) FL FPL Förvaltningslagen (1986:223) Förvaltningsprocesslagen (1971:291) JB Jordabalken (1970:994) KL Kommunallagen (1991:900) KörkF Körkortsförordningen (1998:980) LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) LMA Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) Lag om offentligt biträde (1996:1620) LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSSF Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090) LUL Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) Namnlagen (1980:670) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PassF Passförordning (1979:664) Patientsäkerhetslag (2010:659) PUL Personuppgiftslagen (1998:204) Smittskyddslag (2004:168) SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110 och 2010:111) SFS Svensk författningssamling SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter SoL Socialtjänstlagen (2001:453) TF TL UtlF ÄB Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Tobakslag (1993:581) Utlänningsförordning (2006:97) Ärvdabalk (1958:637) ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 8

9 1 Grundbeslut om ekonomiskt bistånd i enlighet med socialtjänstförordningen 2 kap 1 och 2 och riktlinjer för ekonomiskt bistånd, om ej annat anges i delegationsordningen 2 Beslut om ekonomiskt bistånd i enlighet socialtjänstförordningen 2 kap 1 och 2 och riktlinjer för ekonomiskt bistånd, om ej annat anges i delegationsordningen 1. EKONOMISKT BISTÅND Försörjningsstöd 4 kap 1, 2 o 3 SoL 4 kap 1, 1 a, 1 b, 2 o 3 SoL Ekonomisekreterare Ekonomisekreterare 3 Beslut om fritidspeng 4 a kap 1 o 2 Ekonomisekreterare SoL 4 Akut tandvårdsundersökning 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare 5 Beslut om tandvård 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare 6 Beslut om bistånd till glasögon och spädbarnsutrustning i enlighet med nämndens riktlinjer 7 Beslut att bevilja boendekostnad i enlighet med nämndens riktlinjer 8 Beslut att utöver gällande hyresnorm bevilja ytterligare medel till hyreskostnad vid de tillfällen det inte finns lediga lägenheter inom den fastställda hyresnormen eller om särskilda skäl föreligger; kr kr kr och där utöver 9 Beslut att hela den faktiska hyreskostnaden, inklusive elschablon, medräknas som godtagbar utgift för de som hyr lägenhet i andra hand av Individoch familjenämnden eller som själva övertagit hyreskontraktet efter ett andrahandsboende i förvaltningens regi 10 Beslut att bevilja dubbla hyreskostnader som uppkommit i samband med att sökanden flyttat till äldreboende, fått anställning på annan ort eller flytt som uppkommit i samband med ett familjefridsärende 0-3 månader 4 månader och där utöver 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare eller särskilt et 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare eller särskilt 9

10 11 Beslut att bevilja dubbla hyreskostnader som uppkommit genom omständigheter som ligger utanför den sökandes påverkan eller där synnerliga skäl föreligger för att bistånd ska utges; 4 kap 1 o 2 SoL 0-3 månader 4 månader och därutöver 12 Beslut att bevilja den faktiska hyreskostnaden under den period sökanden fått godkänt skäligt rådrum; 0-4 månader 5-8 månader 9 månader och där utöver 13 Beslut att reglera hyresskuld inklusive eventuella kravkostnader och ränta för maximalt fyra månadshyror under de tolv senaste månaderna; upp till ett ½ basbelopp ½ basbelopp 1 basbelopp därutöver 14 Beslut att utöver gällande hemförsäkringsnorm bevilja ytterligare medel till hemförsäkring; kr kr 201 kr och där utöver 15 Beslut att utöver gällande elnorm bevilja ytterligare medel till elkostnader; kr kr 401 kr och där utöver 16 Beslut att reglera el-skuld inklusive eventuella kravkostnader och ränta med; maximalt 20 % av basbeloppet därutöver 17 Beslut om bistånd till uppkomna elskulder i akuta situationer då elavstängning verkställs innan ärendet behandlats i socialutskottet 18 Beslut att bevilja skäligt rådrum avseende avyttrande av kapitalvaror; 0-4 månader 5-8 månader 9 månader och där utöver 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL eller särskilt Ekonomisekreterare eller särskilt Ekonomisekreterare eller särskilt Ekonomisekreterare eller särskilt et Ekonomisekreterare eller särskilt et Ekonomisekreterare et 4 kap 1 o 2 SoL eller särskilt 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare eller särskilt 10

11 19 Beslut att reglera särskilda insatser och 4 kap 1 o 2 SoL uppkomna skulder, dock med maximalt; 10 % av basbeloppet 20 % av basbeloppet därutöver 20 Beslut om hemutrustning eller kompletterande hemutrustning upp till 14 % av basbeloppet för ensamhushåll, därutöver 7 % av basbeloppet för varje hushållsmedlem därutöver 21 Beslut om hemutrustning i familjefridsärenden upp till 43 % av basbeloppet 22 Beslut om flyttkostnader med högst 35 % av basbeloppet 23 Beslut om saneringskostnader (städning) av bostad upp till ett halvt basbelopp 24 Beslut om depositionsavgift upp till 20 % av basbeloppet. 25 Beslut om begravningskostnader och gravsten; upp till ett ½ basbelopp därutöver 26 Beslut att efter bedömning om särskilda skäl föreligger acceptera bilinnehav till ett värde av maximalt ett halvt basbelopp 27 Beslut att efter utredning om särskilda skäl föreligger acceptera fortsatt boende i bostadsrätt eller villa, utan krav på avyttring. 28 Beslut om ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn avseende särskilda kostnader i samband med anvisning från Migrationsverket med maximalt kr. 29 Bistånd till asylsökande m.fl. - dagbidrag, särskilt bidrag, bidrag till boende samt bidrag till resor 30 Beslut att med bibehållet försörjningsstöd studera SFI; enligt utbildningsanordnarens riktlinjer därutöver, om särskilda skäl föreligger, maximalt ytterligare 20 veckor 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare eller särskilt et Ekonomisekreterare et 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL Ekonomisekreterare 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL 4 kap 1 o 2 SoL Särskilt utsedd tjänsteman et 4 kap 1 o 2 SoL eller särskilt 4 kap 1 o 2 SoL et Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas minst var 6: e månad 4 kap 1 o 2 SoL eller särskilt Enligt Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Studier Ekonomisekreterare Ekonomisekreterare och Handläggare/socionom på Komptensforum 11

12 31 Beslut att personer som p.g.a. att de är nyanlända i Sverige ej är berättigade till svenskt studiemedel får studera på grundläggande nivå (grundskolenivå) med ekonomiskt bistånd under; 0-40 veckor veckor 81 veckor och därutöver 32 Beslut att personer som uppbär kompletterande ekonomiskt bistånd och inte kan få studiemedel under en termin p.g.a. otillräckliga studieresultat, i speciella fall kan få läsa en termin på grundläggande eller gymnasienivå med enbart ekonomiskt bistånd för att nästkommande termin återigen kunna vara berättigad till studiemedel 33 Beslut att en person som uppbär ekonomiskt bistånd, och inte kan få studiemedel, kan få fortsätta studera med ekonomiskt bistånd för att nå nästa studienivå. Studierna ska bedrivas på grundläggande eller gymnasienivå; 0-20 veckor veckor 41 veckor och därutöver 34 Beslut att ungdomar (18-24 år) med psykosocial problematik eller som inte kunnat slutföra sina studier inom normalt föreskriven tid bereds möjlighet att med bibehållet ekonomiskt bistånd få studera under maximalt två terminer (cirka 40 veckor och heltidsstudier) på grundläggande- eller gymnasienivå 35 Teckna överenskommelse med arbetsgivare och facklig företrädare angående sysselsättningsåtgärder 36 Teckna överenskommelse med arbetsförmedlingen angående ersättning för personer med lönebidrag och OSA 37 Beslut om att delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Ekonomisekreterare och Handläggare/socionom på Komptensforum Ekonomisekreterare och Handläggare på Kompetensforum Handläggare/socionom på Komptensforum Kompetenshöjande verksamhet eller särskilt Handläggare/ praktikanförskaffare på Kompetensforum eller särskilt utsedd handläggare/ socionom på Kompetensforum 4 kap 4 SoL Handläggare/socionom på Kompetensforum En person räknas som nyanländ under 2 års tid. 12

13 38 Beslut om återkrav kr kr och där utöver, samt beslut om polisanmälan ska göras Återkrav av ekonomiskt bistånd 9 kap 1 SoL Särskilt 39 Beslut om återkrav 9 kap 2 SoL Ekonomisekreterare 40 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 9 kap 4 SoL eller särskilt 41 Beslut om att väcka talan om ersättning hos förvaltningsrätten 9 kap 3 SoL 2. ÖVRIGA SOCIALTJÄNSTÄRENDEN Utredning inom socialtjänsten 42 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 SoL eller särskilt utsedd tjänsteman 43 Beslut att ej inleda utredning 11 kap 1 SoL eller särskilt 44 Beslut att avsluta utredning utan insats 11 kap 1 o 2 SoL eller särskilt 45 Beslut att inleda utredning mot den 11 kap 1 o 2 SoL eller särskilt enskildes samtycke 46 Beslut om förlängning av utredningstid 2 månader därutöver 47 Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 48 Beslut om uppföljning efter avslutad placering 49 Framställan om att ny vistelsekommun ska bistå med utredning 50 Beslut om bistånd, samt upphörande av bistånd, i form av öppenvårdsinsatser; intern regi extern regi 51 Beslut om öppna insatser för ungdomar som har fyllt 15 år där vårdnadshavares samtycke saknas. 52 Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med öppna insatser (t.ex. träningsskor och terminsavgifter) om maximalt 10 % av basbeloppet 53 Beslut att vidtaga åtgärd utan den ena vårdnadshavarens samtycke 11 kap 2 SoL 11 kap 4 a SoL eller särskilt 11 kap 4 b SoL eller särskilt 11 kap 4 SoL eller särskilt Beslut i övrigt bistånd 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL och 3 kap 6 a SoL eller särskilt 4 kap 1 o 2 SoL eller särskilt Utredningstiden som verksamheten får besluta om får inte överstiga 6 månader Gäller under en period om maximalt 2 månader Gäller under en period om maximalt 2 månader 6 kap 13 a FB Är överklagningsbart 13

14 54 Beslut om förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn, samt beslut om upphävning eller ändringar i detsamma 5 kap 2 SoL Nämnd Ska beredas i socialutskottet och är även överklagningsbart Kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson och resursperson 55 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj 56 Beslut om bistånd i form av särskilt kvalificerad kontaktperson och resursperson 57 Beslut om omprövning av bistånd i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson och resursperson 58 Beslut om upphörande av bistånd i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson 59 Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till kontaktperson, kontaktfamilj, särskilt kvalificerad kontaktperson och resursperson; Enligt SKL:s rekommenderade riktlinjer Utöver SKL:s rekommenderade riktlinjer 60 Beslut om bistånd i form av placering i HVB och/eller familjehem avseende barn, ungdom och/eller vuxen 61 Beslut om bistånd i form av placering i internt HVB avseende ensamkommande barn 62 Beslut om placering av barn och ungdom i jourfamiljehem i högst 3 månader 63 Förlängning av jourhemsplacering efter 3 månader i ytterligare maximalt 3 månader 64 Fortsatt placering i jourhem längre tid än 2 månader efter att utredning jml 11 kap 2 avslutats, maximalt 6 månader i taget 65 Medgivande att för stadigvarande vård och fostran ta emot en underårig i ett enskilt hem 4 kap 1 och 3 kap 6 b 1 st SoL 4 kap 1 och 3 kap 6 b 2 st SoL 4 kap 1 och 3 kap 6 b 1 och 2 st SoL eller särskilt eller särskilt Särskilt med ansvar för rekrytering, utbildning mm av Kp/Kf/srsk kval kp/rp Vård i familjehem och hem för vård eller boende 4 kap 1 och 6 kap 1 SoL 4 kap 1 och 6 kap 1 SoL 4 kap 1 och 6 kap 1 SoL 4 kap 1 och 6 kap 1 SoL 4 kap 1 och 6 kap 1 o 6 SoL eller särskilt Biträdande Verksamhetschef et 6 kap 6 SoL SKL:s cirkulär Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttnin gar och Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL OBS! Cirkulären revideras årligen 14

15 66 Övervägande om vård enligt SoL fortfarande behövs 67 Överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden efter tre års placering i familjehem 68 Beslut om kostnader och utrustning inför placering, samt övriga kostnader till familjehem eller barnet (gäller även vårdnadsöverflyttade) kr kr kr kr kr och där utöver 69 Beslut om kostnader i samband med umgänge vid placering kr kr kr kr och därutöver 70 Beslut om egenavgift vid placering jml SoL 71 Beslut om att väcka talan för särskilt förordnad vårdnadshavare (missbruk, försummelse eller övriga brister) 72 Beslut om att väcka talan om överflyttning av vården efter tre års placering i familjehem 73 Beslut om att väcka talan för särskilt förordnad vårdnadshavare (en eller båda föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnad) 74 Beslut om anmälan angående särskilt förordnad vårdnadshavare (vid dödsfall) 75 Beslut om att väcka talan för återtagande av vårdnaden 76 Beslut om att ansöka om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare 77 Beslut om förlorad arbetsinkomst till hemmavarande familjehemsförälder gällande barn upp till ett års ålder 78 Beslut om förlorad arbetsinkomst till hemmavarande familjehemsförälder vid nyplacering gällande barn upp till 6 års ålder, maximalt 6 månader 6 kap 8 1 st SoL Övervägande ska ske minst en gång var 6:e månad 6 kap 8 2 st SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL Särskilt Särskilt i familjehemsgruppen Biträdande Verksamhetschef Särskilt Särskild förordnad vårdnadshavare Enligt SKL cirkulär 2008:81 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga, vuxna, vårdnadsöverflyttnin gar mm. 6 kap 7 FB Nämnden Ska beredas i socialutskottet 6 kap 8 FB Nämnden Ska beredas i socialutskottet 6 kap 8 a FB Nämnden Ska beredas i socialutskottet 6 kap 9 FB Nämnden Ska beredas i socialutskottet 6 kap 10 FB Nämnden Ska beredas i socialutskottet 6 kap 10 c FB Nämnden Ska beredas i socialutskottet Förlorad arbetsinkomst Särskilt Beslutet måste tidsbegränsas och kan vara längst till barnets 1 års dag Beslutet måste tidsbegränsas och ska omprövas var 6:e månad 15

16 79 Beslut om förlorad arbetsinkomst till hemmavarande familjehemsförälder för längre total tid än 6 månader vid placering gällande barn i åldern 1-6 år 80 Beslut om förlorad arbetsinkomst till hemmavarande familjehemsförälder vid nyplacering och/eller vid fortsatt placering gällande barn äldre än 6 år; månader - därutöver 81 Beslut om avgift för föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i annat hem än det egna 82 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun Avgifter inom socialtjänsten 8 kap 1 1st SoL 6 kap 2 SoF Särskilt utsedd assistent Överflyttning av ärenden inom socialtjänsten 2 a kap 10 SoL eller särskilt 83 Beslut i fråga om mottagande av ärende 2 a kap 10 SoL 84 Ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ärende, vid tvist eller om svar inte erhållits från den andra kommunen inom en månad 85 Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut till Förvaltningsrätt gällande överflyttning av ärende 86 Utlämnande av uppgifter som behövs för att den mottagande nämnden ska kunna ta emot ett ärende 87 Beslut att polisanmäla eller beslut om att inte polisanmäla angående brott mot den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter mm) 88 Beslut att polisanmäla eller beslut om att inte polisanmäla angående misstanke om brott i övrigt; - brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år - försökt till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år - försökt till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap 3 smittskyddslagen (2004:168) 2 a kap 11 SoL 2 a kap 12 Behandling av uppgifter inom socialtjänsten 12 kap 10 SoL 10 kap 2 OSL 6 Bidragsbrottslagen 12 kap 10 SoL 10 kap 2 OSL 10 kap 19 o 23 OSL Beslutet bör tidsbegränsas och ska omprövas minst var 6:e månad Beslutet bör tidsbegränsas och ska omprövas minst var 6:e månad Kommunförbundets cirkulär 1997:128 16

17 89 Beslut att polisanmäla eller beslut om att inte polisanmäla angående misstanke om brott mot unga; - 3, 4 eller 6 kap BrB - lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor - överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64) -överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel - icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738) 90 Beslut om utlämnande av uppgift som rör en enskild som inte fyllt tjugoett år till polismyndighet om; 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer utöva brottslig verksamhet, 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut 91 Beslut om utlämnade av uppgift om beslut att inleda utredning eller inte inleda utredning eller att utredning redan pågår enligt 11 kap 1a SoL till anmälaren 12 kap 10 SoL 10 kap 2 OSL 10 kap 19, 20, 21 o 22 OSL 10 kap 18 a OSL Om beslutet är att inte polisanmäla ska beslutet anmälas till socialutskottet vid nästkommande möte. 26 kap 9 a OSL Se även Prop. 2012/13:10, s. 22, 49 och 138 Akutboende, vandrarhem, andrahandskontrakt, särskilt boende 92 Beslut om bistånd i form av nämndens akutboende 93 Beslut om bistånd till tillfälligt akut boende på rumsuthyrning eller vandrarhem 94 Beslut om bistånd i form av placering i kvinnofridsärenden 95 Beslut om bistånd i form av boende/lägenhet, samt teckna hyreskontrakt med klient 96 Beslut om bistånd i form av särskilt boende 97 Beslut om att upprätta samt att inte upprätta dödsboanmälan 98 Beslut om att provisoriskt förvalta dödsbon om det inte finns någon som tar hand om den dödes egendom 99 Beslut om att förvalta och avveckla dödsbo 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL 4 kap 1 SoL Dödsbo 20 kap 8a Ärvdabalken 18 kap 2 andra stycket Ärvdabalken 18 kap 2 Ärvdabalken Särskilt utsedd tjänsteman Särskilt utsedd tjänsteman Särskilt utsedd tjänsteman 17

18 100 Beslut om att överlämna förvaltning och avveckling av dödsbo till dödsbodelägare, Allmänna Arvsfonden eller God man för bortavarande 101 Beslut om att föranstalta om bouppteckning 102 Beslut att ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som kan ordna med det 103 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVU 104 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdomar under 20 år när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 105 Ansökan hos förvaltningsrätten om förlängd utredningstid 106 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU ska upphöra när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 107 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 108 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 109 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för förälder eller vårdnadshavare i avvaktan på utskottets beslut 18 kap 2 Ärvdabalken 18 kap 2 andra stycket Ärvdabalken 5 kap 2 Begravningslagen 3. VÅRD AV UNGA Beredande av vård av unga 4 LVU Omedelbart omhändertagande av unga 6 LVU Särskilt utsedd tjänsteman Särskilt utsedd tjänsteman Särskilt utsedd tjänsteman 6 2 st LVU Ordförande i Individ- och familjenämnden eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat 8 LVU 9 3 st LVU Ordförande i socialutskottet eller vid dennes frånvaro utskottets vice ordförande 11 1 st LVU Vården av unga Ordförande i Individ- och familjenämnden eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat 11 2 st LVU Ordförande i Individ- och familjenämnden eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat 14 2 st p 2 LVU Ordförande i socialutskottet eller vid dennes frånvaro utskottets vice ordförande 18

19 110 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas; när överenskommelse kan nås med förälder eller vårdnadshavaren när överenskommelse inte kan nås med förälder eller vårdnadshavaren när överenskommelse inte kan nås med förälder eller vårdnadshavare och i avvaktan på utskottets beslut 111 Övervägande om vården med stöd av 2 LVU fortfarande behövs 112 Prövning av om vården med stöd av 3 LVU ska upphöra (omprövning av vård) 113 Överväga ansökan om vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar enligt 6 kap 8 FB 114 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 2 st p 1 och 2 fortfarande behövs 115 Överväga om vården enligt 22 LVU fortfarande behövs och pröva om vården enligt 22 LVU ska upphöra 14 1 st LVU 14 2 st p 1 LVU 13 1 och 2 st LVU 13 1 och 3 st LVU Ordförande i socialutskottet eller vid dennes frånvaro utskottets vice ordförande Övervägande ska ske minst en gång var 6:e månad Vården ska prövas om den ska bestå eller inte inom 6 mån från dagen för verkställighet av vårdbeslutet. Därefter ska den prövas fortlöpande inom 6 mån från senaste prövningen 13 3 st LVU Nämnden Ska beredas i socialutskottet 14 3 st LVU Övervägande ska ske var 3: e månad 22 2 st LVU 116 Beslut om att vården ska upphöra 21 1 st LVU 117 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson eller behandling i öppna former 118 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 119 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 22 1 st p 1 och p 2 LVU 24 LVU 26 1 st LVU 120 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 26 2 st LVU 121 Beslut och ansökan om tillfälligt flyttningsförbud när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 122 Beslut om hur den unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare eller föräldrar vid flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud i avvaktan på utskottets beslut 27 LVU Ordförande i Individ- och familjenämnden eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat 31 LVU 19

20 123 Besluta om läkarundersökning, samt att utse läkare för undersökningen Läkarundersökning i samband med vård av unga 32 LVU 124 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 125 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 126 Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård 127 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning ska avslutas alternativt övergå i utredning enligt 11 kap 1 SoL 128 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 129 Beslut om att ansöka om vård hos förvaltningsrätten 130 Beslut om omedelbart omhändertagande när socialutskottets beslut ej kan avvaktas 131 Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att föra missbrukare till läkarundersökning när socialutskottets beslut inte kan avvaktas Polishandräckning 43 1 p LVU Ordförande i Individ- och familjenämnden eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat 43 2 p LVU eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat eller tjänsteman som nämnden särskilt förordnat 4. VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL 7 LVM 7 LVM 9 LVM 11 LVM 13 LVM Ordförande i Individ- och familjenämnden eller ledamot i nämnden som nämnden särskilt förordnat 45 p 1 LVM Ordförande i socialutskottet eller vid dennes frånvaro utskottets vice ordförande 45 p 2 LVM 132 Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till vårdinstitution 133 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 LVM 134 Yttrande till allmän domstol då den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 135 Beslut om egenavgift vid placering i LVM-hem 20

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2011/00007 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2012-08-23

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2015/2379 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02 2015-10-21 2016-10-20

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Dnr: IFO 2016.25 Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Beslutad av Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg 2016-08-09 Innehåll Försörjningsstöd... 3 Bistånd

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10

Delegation. Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun 2015-06-17. Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 Delegation 2015-06-17 Delegationsordning för socialnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer SN 2015/0162 Fastställd av socialnämnden 2015-06-10 SOCIALKONTORET VERKSAMHETSSTÖD 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent 2013:11 DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN Senaste ändring antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2013-05-21 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013)

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) Delegeringsordning Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) 33 Kommunallagen, KL, gör det möjligt för socialnämnden att uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 ionsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37 Reviderad

Läs mer

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg DELEGATION Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2015-05-05 SKURUPS KOMMUN Socialnämnden Flik 1 Kategori Försörjningsstöd Sida 1 1.1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN

Delegationsordning. Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Arbetsmarknadskontoret AVN Delegationsordning Delegationsordning för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadskontoret AVN- 2014.0127 Antagen av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 2014-05-15 1 Allmänna

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING. Antagen av Socialnämnden 2013-10-21

SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING. Antagen av Socialnämnden 2013-10-21 SOCIALNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING 2013 Antagen av Socialnämnden 2013-10-21 Innehållsförteckning Förteckning över använda lagförkortningar... 3 POLITISK NIVÅ Socialnämnd - Beslut som enligt lagstiftning

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20) FÖRFATTNNGSSAMLNG 1 (20) C. 5.1 VAREELEGATONER NOM SOCALFÖRVALTNNGEN A Ärende Lagrum/motsv Vidaredelegation ORGANSATONS- OCH AMNSTRATONSÄRENEN A 1 Utse beslutsattestanter A 2 Utse utanordnare (behörighetskontroll)

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) C 5 DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN INLEDNING Socialnämndens beslutanderätt Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, stöd

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden 1(25) Fastställd av Socialnämnden 05 04 05, 93 Reviderad av Socialnämnden 07-06-27 189, 10-02-23, 67, 10-04-27, 173, 10-12-14, 449, 11-10-26 348, 12-06-26 203, 2013-02-26 69, 2013-08-27 251, 2015-03-26

Läs mer

Delegationsordning Social- och äldrenämnden

Delegationsordning Social- och äldrenämnden Delegationsordning Social- och äldrenämnden Antagen av social- och äldrenämnden den 18 maj 2010 Ärende dnr SÄN 2008/25 1. Bestämmelser kring delegering För delegering av ärenden inom nämnder i Nacka kommun

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 Von 3/2011, 61/2011, 26/2015, 24/2016 Dnr Von 2012/13 VON 88/2016 Von 2011.10001 Delegeringsregler för Vård- och omsorgsnämnden Gäller fr.o.m. den

Läs mer

Allmänt om delegation

Allmänt om delegation 1 Allmänt om delegation Stadsdelsnämnden har enligt 6 kap 33 kommunallagen rätt att uppdra åt anställd att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. Vid delegation överförs beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och omsorgsnämnden...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Dnr SN13/23. Delegationsordning för Socialnämnden. Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11

Dnr SN13/23. Delegationsordning för Socialnämnden. Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11 Dnr SN13/23 Delegationsordning för Socialnämnden Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11 Dnr SN13/23 2/34 Innehållsförteckning Inledning... 4 Allmänt... 4 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt...

Läs mer

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16.

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16. 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen Socialtjänstförordningen Lagen om allmän försäkring, m m 3 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 3 Beslut om bistånd för livsföring i övrigt 4 3 Lagen om vård av unga

Läs mer

LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen

LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING INDIVIDNÄMNDEN 2012 Antagen av individnämnden 2012-05-22 Reviderad: 2012-10-30, 2013-10-01 ( 86,88), 2013-10-29 102, 2014-09-30 46 2 Förteckning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2011-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Delegationsordning. Socialnämnden

Delegationsordning. Socialnämnden Innehåll Allmänt om delegation... 4 Förkortningar... 4 1. Inledning... 6 1.1 s delegering av beslutanderätt... 6 1.2 Innebörden av ett delegeringsbeslut... 7 2. Vad man kan delegera... 7 2.1 Enskilt ärende

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden

Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden Typ Beslutat av Fastställelsedatum Ansvarig Revideras 2013 Styrdokument 2012-05-24 Senast reviderad 2013-06-27 Omsorgschef Delegationsföreskrifter och delegationsförteckning för omsorgsnämnden Delegationsföreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Antagen av socialnämnden 10/15 Delegationsordning för Socialnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014/215-NF-002 DELEGATIONSORDNING. Nämnden för personer med funktionsnedsättning -002 Beslutad 25 november 2014 i Innehåll INLEDNING... iii Vad är delegation?... iii Vad kan nämnden delegera?... iii Alla ärenden får inte delegeras... iii Till vem kan delegationsuppdrag lämnas?... ii

Läs mer

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21,

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Delegerad beslutanderätt Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Innehållsförteckning Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun År 2015 Delegationsförteckning, reviderad 2015-02-25, antagen av socialnämnden 2015-02-25 21. DELEGATIONSFÖRTECKNING 1 Delegationsordning för Principer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning socialförvaltningen

Delegationsordning socialförvaltningen 1(24) Delegationsordning socialförvaltningen Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen, Vetlanda kommun Giltig från och med: 2015-07-01 Dokumentansvarig: Förvaltningschef,

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för socialnämnden

DELEGATIONSORDNING. för socialnämnden DELEGATIONSORDNING för socialnämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela socialnämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom socialnämndens

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring SN 2015-01-12 11 2014.68 Ny delegationsordning SN 2015-03-31 51 2015.21 Ändring (2.19, 2.20, 8.24, 8.25, 10.1) Tillägg (1.52-1.57, 2.21-2.22, 8.27 8.28, 10.2) SN 2015-05-26

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN ENKÖPINGS KOMMUNS SOCIALNÄMND Reviderad SN 2014-10-20, paragraf 124, 125 Reviderad SN 2014-09-08, paragraf 111 Reviderad SN 2016-03-14 DELEGATIONSFÖRTECKNING Fastställd SN 2010-10-25, 89 Reviderad SN 2014-05-05,

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSBESTÄMMELSER

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSBESTÄMMELSER SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Socialnämnden Dnr so 011/10 00 Verksamhetsutvecklare Britt Kronberg 014-0- 1 (4) SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSBESTÄMMELSER Senast

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef

Delegationsordning för Socialnämnden - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef - delegation till Arbetsutskott, ordförande och förvaltningschef Beslutad Sn 2012-08-23 Uppdaterad Sn 2012-11-22 Uppdaterad Sn 2013-08-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN - delegation

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Delegationsordning 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-06-11 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

[Skriv text] Delegationsordning. för socialnämnden

[Skriv text] Delegationsordning. för socialnämnden [Skriv text] Delegationsordning för socialnämnden INNEHÅLL Förkortningar... 2 Lagar... 2 Övriga... 2 Allmänt om att fatta beslut på delegation... 3 Bestämmelser kring delegation... 3 Vidaredelegation...

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(1) Gäller från 2014-02-01 Diarienummer Antagen: omsorgsnämnden 2011-01-25 10 och ändrad senast 2014-01-28 5 Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Se bilaga DELEGATIONSBESTÄMMELSER

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer