Inledning... 2 Mål Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 Mål 2012-2015... 3 Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17"

Transkript

1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål Ekonomiska förutsättningar...12 Budgetramar...15 Finansiell analys...17 Resultat och kapacitet...18 Risk - Kontroll...20 Finansiella mål...20 God ekonomisk hushållning...20 Sammanfattande kommentarer...21 Finansiella indikatorer...21 Diagram...22 Budget- och redovisningsmodell...24 Finansiella rapporter...25 Driftbudget...25 Resultatbudget/plan...26 Kassaflödesbudget/plan...27 Balansbudget/plan...28 Noter...28 Justering nämndernas intäkter och kostnader...32 Investeringsbudget...33 Investeringsbudget/plan sammandrag...34 Nämndsspecifik budget Vara kommuns revisorer...37 Räddningsnämnden Västra Skaraborg...39 Kommunstyrelsen...40 Miljö- och byggnadsnämnden...51 Bildningsnämnden...55 Socialnämnden...69

2 Inledning God ekonomisk hushållning För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vara kommuns definition - Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. - God ekonomisk hushållning innebär att kommunen har en ekonomisk buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och konjunktursvängningar. - Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte förbruka sina tillgångar för att täcka löpande behov. En god ekonomisk hushållning innebär att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. - Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att medel från försäljning av anläggningstillgångar används för att återbetala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar. - Vara kommun tillämpar fullfonderingsmodellen då kommunen vill ha en rättvisande bild av den finansiella situationen. Verksamhetsperspektiv Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer som ger förutsättningar för att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Övergripande ekonomiska styrprinciper I Vara kommun tillämpas principerna om mål- och visionsstyrning. De ekonomiska målen är överordnade alla verksamhetsmål. Ett ekonomiskt ansvar innebär att inom den ekonomisk ramen utföra verksamhet utifrån de mål som finns. Budgetansvar innebär både ansvar och befogenhet att inom tilldelade budgetanslag bedriva verksamheten på ett effektivt sätt med hög kvalitet samt med hög grad av måluppfyllnad. Ekonomiska ramar Kommunfullmäktige fastställer i november budget för nästkommande år samt plan för de kommande tre åren. Ekonomiska ramar för nämnder och styrelse ska beslutas i juni månad, likaså investeringsbudget. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Nämnderna förfogar över ett nettobelopp. Nämnden beslutar om resursfördelningen inom nämndens verksamhetsområde. Leder beslutet till väsentlig ändrad service- och/eller verksamhetsnivå i förhållande till fastställda mål och riktlinjer, ska detta beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Interna hyror och kapitalkostnader ingår i den ekonomiska ramen vilket innebär att nämnden har fullt kostnadsansvar för dessa kostnader. Årsbudget Kommunfullmäktige fastställer i november månad skattesatsen, drift- och investeringsbudget, resultat-, kassaflödes- och balansbudget samt vad som ska uppnås för pengarna uttryckt i mål, prestation och kvalitet för verksamheten. Kommunfullmäktige, Budget (77)

3 Resursfördelningssystem Ett system för anpassning av verksamheterna när behov och resurser förändras är nödvändigt. Genom ett resursfördelningssystem på central nivå och förvaltningsnivå fördelas resurserna efter de behov som finns i verksamheterna med utgångspunkt från den demografiska utvecklingen. Den centrala resursfördelningen görs årligen i samband med framtagandet av ekonomiska ramar. Inom socialnämndens verksamheter sker central resursfördelning inom särskilda boenden, hemtjänst samt inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning.. Inom bildningsnämndens verksamheter sker central resursfördelningen inom förskola 1-5, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiet. Nämndernas resursfördelning Bildningsnämnden och socialnämnden ska ha resursfördelningssystem inom de verksamheter där det är lämpligt ur resursfördelningssynpunkt. Över- och underskott Hanteringen av över- och underskott ska skapa förutsättningar för positiva styreffekter i organisationen. Nämnderna får balansera över- och underskott över årsskiftet och inom vissa restriktioner ianspråkta sitt balanserade överskott till driftbudgeten. Resultatenheterna får på motsvarande sätt balansera över- och underskott till efterföljande år. Undantag gäller för avdelningar inom förvaltningen för ledning och administration. Resultatöverföringen ska vara kopplad till graden av måluppfyllelse. Grundprincipen avseende över- och underskott är att 100 procent av nämndernas överoch underskott balanseras över årsskiftet och regleras mot nämndernas egna kapital. Resultatenheterna bär underskott till 100 procent och får behålla 75 procent av överskott. Överföring av över- respektive underskott ska ingå i bokslutsberedningen där nämndernas verksamhet och utfall analyseras. Beslut om överföring fattas av kommunfullmäktige efter förslag från kommunstyrelsen vid behandling av årsredovisningen. Nämnderna får ianspråkta ackumulerat överskott efter särskilda beslut i årsbudgeten. Investeringar Investeringar är en övergripande och strategisk fråga för kommunfullmäktige. Investeringar som tas upp i budgeten ska åtföljas av en beskrivning av investeringen, investerings- och driftkostnadskalkyler samt tidplan. Mål Övergripande mål från Strategiska planen Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen Det övergripande målet mäts genom två frågor i invånarenkäten. Jag trivs med att bo och leva i Vara kommun samt Jag kan rekommendera vänner att flytta hit. För att målet Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen ska anses som uppnått ska minst 75% instämma helt eller delvis i båda påståendena år Vara för barn och ungdomar Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Målet mäts genom en fråga i invånarenkäten och samtliga kund/brukarenkäter: Vara kommun är en bra kommun för barn och ungdomar Kommunfullmäktige, Budget (77)

4 För att målet ska anses som uppnått ska minst 75 % instämma helt eller delvis i påståendet år Målet säkras genom att samtliga nämnder/styrelser i varje ärende där barn och ungdomar på något sätt berörs, gör en avstämning av hur de vägt in barn- och ungdomsperspektivet i sina beslut invånare år 2015 Målet mäts genom statistikuppföljning årligen. Effektmål från lednings- och styrdokument Styrning och organisation Såväl politiker som chefer inom organisationen arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper Målet mäts genom en fråga i chefs- och politikerenkät vart annat år som lyder; Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper För att målet ska anses som uppnått ska 100% svarat instämmer helt eller delvis. Jag arbetar utifrån Vara kommuns styrprinciper Uppgift saknas 100% 100% Alla medarbetare arbetar aktivt med att utveckla sitt arbetssätt. Målet mäts genom en fråga i arbetsklimatundersökningen vart annat år som lyder: Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt och min verksamhet. För att målet ska anses som uppnått ska 75% svarat instämmer helt eller delvis. Jag arbetar aktivt med att utveckla mitt arbetssätt. Uppgift saknas 75% 75% Finans Resultatmål Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent +/- 2 procent. Målet mäts i bokslutet. Soliditeten Soliditeten får under mandatperioden inte understiga 20%. Målet mäts i bokslutet. Kommunfullmäktige, Budget (77)

5 Personal Vara kommuns medarbetare upplever att deras närmaste chef uppfyller de krav de har på en bra ledare. Målet följs upp genom påståendet Min närmaste chef uppfyller de krav jag har på en bra ledare i arbetsklimatundersökningen. För att målen ska anses som uppnådda ska 85 % av medarbetarna instämma helt eller delvis i påståendet. Min närmaste chef uppfyller de krav jag har på en bra ledare 76% 80% 85% Medarbetarna känner sig delaktighet i verksamhetens mål. Målet följs upp genom påståendet Jag känner mig delaktig i verksamhetens mål i arbetsklimatundersökningen. För att målen ska anses som uppnådda ska 9 5% av medarbetarna instämma helt eller delvis i påståendet. Delaktighet i verksamhetens mål 87% 90% 95 % På min enhet avsätter vi tid för att arbeta med våra mål Ingen mätning 90% 95 % Varje medarbetare använder minst 5% av sin arbetstid till utveckling Målet följs upp genom påståendet Jag använder 5 % av min arbetstid till utveckling i arbetsklimatundersökningen. För att målen ska anses som uppnådda ska 75% av medarbetarna instämma helt eller delvis i påståendet. 5% av arbetstiden används till utveckling 57% 65% 75% Den totala sjukfrånvaron i Vara kommun har halverats till 3 %, år Målet följs upp genom kommunens sjukstatistik. Sjukfrånvaro 5,5% 5% 4,5% 4% 3,5% 3% Kommunfullmäktige, Budget (77)

6 Andelen långtidsfriska medarbetare har ökat till 45%, år 2015 Målet följs upp genom kommunens sjukstatistik. Långtidsfriska 40,4% 41,5% 42,5% 43,5% 44,5% 45% Kvalitet Vara kommuns kommuninvånare blir allt nöjdare med att bo i Vara kommun. Målet följs upp genom ett nöjd invånar-index i invånarenkäten. Kommuninvånarna litar på att skattemedlen används effektivt. Mål följs upp genom påståendet Jag litar på att skattemedlen används effektivt i kommunen i invånarenkäten. För att målen ska anses som uppnådda ska 75% av kommuninvånarna instämma helt eller delvis i påståendet. Indikator Nöjd invånarindex (genomsnitt) Jag litar på att skattemedlen används effektivt i Vara kommun % 60% 75% Vara kommuns kunder/brukare är nöjda med kommunens service. Målet följs upp genom nöjd-kund/brukarindex i varje kund/brukarenkät. Nöjd kund/brukarindex (lägst) Vara kommun har mer nöjda medarbetare än genomsnittskommunen (mer än 5%) Målet följs upp genom nöjd-medarbetarindex i arbetsklimatundersökningen. Nöjdmedarbetarindex (genomsnitt Vara kommun/ genomsnitt Sveriges kommun & landstingsanställda) 77/73 Mer än 5 % högre än genomsnittet Mer än 5 % högre än genomsnittet Kommunfullmäktige, Budget (77)

7 Internt miljöarbete Koldioxidutsläppen från resor minskar i förhållande till 2010 års nivå Indikator Förbrukning av mängd drivmedel Minskat Minskat Minskat minskat Förnyelsebara drivmedel i förhållande till icke förnyelsebara Ökat Ökat Ökat Ökat Andelen ekologiska livsmedel som köps ska öka under perioden Indikator Andel ekologiska livsmedel (baserat på kostnader) Ökat Ökat Ökat Ökat Alla enheter sorterar sitt avfall i fraktionerna plast, metall, glas, papp, papper och farligt avfall. Indikator Andel enheter som sorterar sitt avfall Ökat Ökat Ökat Samtliga Elenergiförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå Indikator Antalet förbrukade kwh Fossila bränslen används inte för uppvärmning i kommunens lokaler Indikator Antalet pannor som drivs med fossila bränslen i kommunens lokaler Minskat Minskat Minskat Minskat Pappersförbrukningen ska minska i förhållande till 2010 års nivå Indikator Mängden inköpt papper per år Minskat Minskat Minskat Minskat Minskat Minskat Minskat Minskat Andelen vegetariska livsmedel i kommunens kostverksamhet ska öka. Indikator Andel vegetariska 1 livsmedel (baserat på vikt) 1) Allt utom kött, fisk och skaldjur Ökat Ökat Ökat Ökat Vara kommuns medarbetare ska ha öka sina kunskaper om miljöpåverkan. Målet följs upp genom påståendet Mina kunskaper om miljöpåverkan har ökat under de senaste två åren i arbetsklimatundersökningen. För att målen ska anses som uppnådda ska andelen medarbetare som instämmer helt eller delvis i påståendet öka för varje mättillfälle. Mina kunskaper om miljöpåverkan har ökat under de senaste två åren. 73% Ökat Ökat Kommunfullmäktige, Budget (77)

8 Kommunikation Medarbetarna har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. Målet mäts genom ett påstående i arbetsklimatundersökningen Jag har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. För att målet ska anses som uppnått ska minst 75 % av medarbetarna instämma helt eller delvis i påståendet. Jag har kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål 58 % 65 % 75 % Kommuninvånarna uppfattar att de har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter. Målet mäts genom ett påstående i medborgarenkäten. Jag har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter För att målet ska anses som uppnått ska minst 50 % av de svarande kommuninvånarna instämma helt eller delvis i påståendet. Indikator Jag har tillgång till relevant information om kommunens verksamheter - 35 % 50 % Upphandling Avtalstroheten ska vara 100 %. Beställarkompetensen ska vara så hög att inga upphandlingar ska upphävas. E-fakturor ska eftersträvas och e-handel tillämpas där så är möjligt. Andelen e-fakturor 5% 10% 30% 50% 70% 90% Säkerhet Medarbetarnas säkerhetsmedvetande har ökat från år 2012 till Målet mäts genom två frågor i arbetsklimatundersökningen Jag har kunskaper om hur jag ska arbeta för att förebygga risker för mig själv och mina kunder/brukare samt Vi arbetar utifrån dokumenterade rutiner kring hälsa och säkerhet på min arbetsplats. För att målet ska vara uppfyllt ska andelen medarbetare som instämmer helt eller delvis i påståendet öka mellan mätningen 2012 och Kommunfullmäktige, Budget (77)

9 Indikator Jag har kunskap om hur jag arbetar för att förebygga risker Vi arbetar utifrån dokumenterade rutiner kring hälsa och säkerhet på min arbetsplats Ingen mätning Ingen mätning 50% 65% 50% 65% Kommunens säkerhetsorganisation testas årligen genom övning eller utbildning. Målet mäts genom avstämning i kommunstyrelsens arbetsutskott varje årsskifte. För att målet ska anses som uppfyllt ska minst hälften av säkerhetsorganisationens medlemmar ha medverkat i övningen/utbildningen. Indikator Genomförd övning/utbildning för säkerhetsorganisationens medlemmar x x x x x Sektorsprogram Kultur Vara kommuns invånare ska uppleva att kulturen förhöjer livskvaliteten. Målet mäts genom en fråga i invånarenkäten vart annat år som lyder: Kulturutbudet i Vara kommun förhöjer min livskvalitet. För att målet ska anses som uppnått ska 60 % svarat instämmer helt eller delvis Indikator Kulturutbudet förhöjer min livskvalitet 60% 65% 70% Tillväxt I kommunen finns ett gott företagsklimat. Indikator Varas placering i Svenskt Näringslivs årliga ranking (lägst) Företagarnas sammanfattade omdöme om det lokala företagsklimatet (placering av 290 kommuner) Kommunfullmäktige, Budget (77)

10 Arbetet med att stärka entreprenörskap i allmänhet och i unga åldrar i synnerhet, ska intensifieras. Indikator Antalet nystartade företag Andel elever med valmöjligheten på Lagmansgymnasiet som väljer att starta UF-företag. (%) Internationellt arbete Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare. De utmaningar mänskligheten står inför kan enbart mötas om människor överallt sätter sig in i globala samband, identifierar sig med en större värld och bestämmer sig för att leva med ett globalt ansvar. Ett viktigt initiativ kommer att bli att få människor att känna sig som världsmedborgare. 1 Målet mäts genom en fråga i kund/brukarenkäten till grundskolans åk 7 och 9 samt gymnasiets elever som lyder: Jag känner mig som en världsmedborgare. För att målet ska anses uppfyllt ska minst 75 % av de svarande svara instämmer helt eller delvis. Jag känner mig som en världsmedborgare Andel elever som deltagit i ett internationellt projekt/utbyten. Saknas 50% 75% Saknas 50% 50% 50% 50% Minst en verksamhet inom varje nämnd ska ha deltagit i ett EU/internationellt projekt under mandatperioden. Indikator Andel resultatenheter som har deltagit i ett EU/internationellt projekt under mandatperioden. Antal internationella projekt och utbyten inom kommunen Antal medarbetare som deltagit i ett utbyte/studieresa i ett annat land 75% Fler än föregående år Fler än föregående år Fler än föregående år Fler än föregående år 1 Beskrivning av världsmedborgaren gjord av den internationella miljödeklarationen Earth Charter. 2 Hänsyn tagen till om kommunen fortsätter att genomföra kommunövergripande utvecklingsinsatser för samtliga medarbetare vart fjärde år, 2013 är i så fall ett sådant år. Kommunfullmäktige, Budget (77)

11 Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan. Indikator Andel alkoholfria elever i åk 9 och åk 2 gymnasiet Saknas X Högre än föregående mätning Högre än föregående mätning Högre än föregående mätning Andel tobaksfria elever i åk 9 och åk 2 gymnasiet Saknas X Högre än föregående mätning Högre än föregående mätning Högre än föregående mätning Andel narkotikafria elever i åk 9 och åk 2 gymnasiet Saknas X Högre än föregående mätning Högre än föregående mätning Högre än föregående mätning Arbeta för en positiv sjukförsäkringsutveckling. Indikator Antal i sjuk och aktivitetsersättning 79 Färre än föregående mätning Färre än föregående mätning Färre än föregående mätning Färre än föregående mätning 808 Färre än föregående mätning Färre än föregående mätning Färre än föregående mätning Färre än föregående mätning Sjukpenningtal 8.0 Lägre än föregående mätning Lägre än föregående mätning Lägre än föregående mätning Lägre än föregående mätning Stärka äldresäkerhetstänkandet bland befolkningen. Höftledsfrakturer 25 Färre än 23 Färre än 21 Färre än 19 Färre än 17 Färre än 15 Miljö Öka andelen källsorterat avfall av den totala avfallsmängden. Indikator Andel källsorterat avfall 15% 20% 25% 30% 35% Kommunfullmäktige, Budget (77)

12 Användningen av elenergi har minskat. Indikator Elförbrukningen inom kommunens gränser har minskat med 10 % MWh MWh MWh MWh MWh Utsläppen av näringsämnen till våra vattendrag ska minska. Mäts genom analyser på vatten och dess utveckling. Indikator Vattenkvaliteten högre högre högre Högre Ekonomiska förutsättningar Samhällsekonomiska förutsättningar Svensk ekonomi tappar fart En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Prognoser över utvecklingen i Europa och för den amerikanska ekonomin har reviderats ned betydligt av flertalet internationella bedömare. Oron i världsekonomin väntas bestå också under nästa år. Sveriges Kommuner och Landstings ekonomiska bedömning bygger emellertid på att den nuvarande oron inte övergår i en ännu allvarligare kris och recession, även om det senare är en uppenbar risk. Tillväxtutsikterna dämpas också för svensk del. Efter två år med ytterligt snabb rekylartad tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas 2012 öka med mer måttliga 1,8 procent. Uppbromsningen för svensk ekonomi för med sig att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av och arbetslösheten återigen stiger något. Trots en svag sysselsättningsutveckling ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt I reala termer handlar det om en tillväxt med 1,5 procent. Även åren blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det sammanhänger med att tillväxten i svensk ekonomi ånyo förutsätts ta fart. År 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten når då 6 procent. Den svagare efterfrågan i ekonomin innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och senare bryts. Prognosen för återstoden av innevarande år innebär en dämpad men fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. För 2012 är vi något mer pessimistiska, efterfrågeökningen räcker inte till för att höja sysselsättningen. Vi får i stället en marginell minskning av antalet arbetade timmar under första halvåret och därefter oförändrad sysselsättning i ytterligare två kvartal. Förloppet i vår prognos innebär att antalet arbetade timmar helåret i år fortfarande ökar kraftigt jämfört med förra året och 2013 blir däremot markant sämre med i det närmaste oförändrad sysselsättning. Det betyder också att arbetslösheten ökar något jämfört med i år. Eftersom det i utgångsläget förekommer lediga resurser, exempelvis i form av arbetslösa, kommer produktion och sysselsättning att under åren växa snabbare än vad som är normalt. Det låga resursutnyttjande bidrar också till att pris- och löneökningarna blir lägre än normalt. Underliggande inflation och löneökningstakt beräknas först 2015 nå upp till 2 respektive knappt 4 procent när ekonomin når jämvikt. Kommunfullmäktige, Budget (77)

13 Det kommunala skatteunderlaget Tack vare återhämtningen på arbetsmarknaden har arbetade timmar gett bra skjuts åt skatteunderlaget år 2010 och första halvåret Utvecklingen innebär att sysselsättningen bidrar nästan lika mycket till skatteunderlagets ökning 2011 som Lönehöjningarna enligt nationalräkenskapernas definition bedöms bli ett par procentenheter större 2011 än Effekten på skatteunderlaget motverkas till stor del av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, men skatteunderlagstillväxten tilltar trots det år Båda dessa år hålls skatteunderlaget dock tillbaka av den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna ( pensionsbromsen ). Ökningstakten är därför ändå blygsam även år Åren ligger arbetade timmar kvar på i stort sett samma nivå som år 2011 och löneökningstakten väntas avta. Tack vare att pensionsbromsen släpper och inga ytterligare grundavdragshöjningar är föreslagna blir skatteunderlagstillväxten ändå lite högre dessa år än år Därefter leder ekonomins väg mot balans till ökad sysselsättningen och större lönehöjningar. Det resulterar i att skatteunderlagets ökningstakt successivt tilltar och blir högre än den historiska trenden mot slutet av perioden. Vara kommuns ekonomiska utveckling Årets resultat år 2010 var ur ekonomisk synpunkt ett rekordår med ett resultat om 55,5 mkr. I delårsrapporten per den 31 augusti beräknas årets resultatet falla till 16,0 mkr. Det innebär ändå sammantaget ett budgetöverskott 2011 om 26,1 mkr, främst beroende på högre skatteintäkter och lägre kostnadsutveckling jämfört med budget. I delårsrapporten är inte effekterna av den sänkta kalkylräntan om 0,75 procent medräknad. Enligt preliminära bedömningar från Sveriges Kommuner och Landsting kommer pensionsskulden att öka med ca 8-10 procent (29-36 mkr) och förändringen blir resultatpåverkande. För kommande år ser den ekonomiska utvecklingen svag ut för Vara kommun. Kommunens kostnadsnivå är för hög i relation till intäkterna, vilket gör att årets resultat inte når vad som kan betraktas som god ekonomisk hushållning. Nettoinvesteringarna ligger också på en hög nivå vilket belastar resultatbudgeten i form av ökade räntekostnader och avskrivningar. Med anledning av rådande internationella finansoro och nedskrivningar av Sveriges BNPutveckling finns det en osäkerhet om hur kommunens skatteintäkter kommer att utvecklas. Den negativa befolkningsutvecklingen för Vara kommun påverkar också skatteintäkterna negativt. Den långsiktiga betalningsstyrkan (soliditeten) sjunker kraftigt fram till år 2015 p.g.a. svaga resultat i kombination med höga investeringsnivåer. Ekonomiska planeringsförutsättningar Ramberäkning Nämndernas ramar är beräknade i 2012 års prisnivå (löne- och inflationsuppräkning) inklusive förändringar enligt nuvarande budgetplan och vissa riktade statsbidrag. Budgetunderlaget är beräknade enligt alternativet där á-priserna i den centrala resursfördelningsmodellen är justerade med 8 %, undantaget OF (omsorgen kring personer med funktionsnedsättning) inom socialnämnden. Övriga nämnders ramar är justerade med 1 % år 2012 och ytterligare 1 % år 2013 (effektivitetskrav). Ramarna är korrigerade för effekter av övergången till den nominella kapitalkostnadsmetoden år Ramjustering har gjorts för skillnaden mellan den nuvarande kapitalkostnadsmetoden (real annuitetsmetod) och den nya metoden (nominell metod), vilket innebär en nollsummeeffekt för nämnderna. Bildningsnämndens och socialnämndens budgetramar har räknats fram enligt den centrala resursfördelningsmodellen. Á-priserna har justerats med 8 %, undantaget OF som inte är Kommunfullmäktige, Budget (77)

14 påförda något besparingsbeting. Som underlag för volymuppgifterna har befolkningsprognosen och kommunens invånarregister (KIR) använts. Övriga verksamheter inom bildningsnämnden och socialnämnden är beräknade utifrån budget % år 2012 och ytterligare 1 % år Övriga nämnders ramar är justerade med 1% år 2012 och ytterligare 1 % år 2013 (effektivitetskrav). Bildningsnämnden har fått en generell ramförstärkning med 1,5 mkr 2012 som är nivåhöjande. I underlaget är hänsyn tagen till skatteväxlingen för kollektivtrafiken (-0,43 kr/skkr) med tillhörande ramjusteringar. Skatteväxlingen görs med anledning ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken från kommunerna i Västra Götalandsregionen till Västra Götalandsregionen. Sveriges Kommuner och Landstings prognoser för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag har använts. Vara kommuns utdebitering höjs med 0,50 kr/skkr exkl. skatteväxling med Västra Götalandsregionen. Sammantaget höjs kommunens utdebitering med 0,07 kr/skkr. Sveriges Kommuner och Landstings prognos. Procentuell förändring BNP -5,3 5,6 4,4 1,8 2,7 3,8 4,0 Öppen arbetslöshet 8,4 8,4 7,6 7,7 7,6 6,9 6,0 Timlöner, konjunkturlönestatistiken 3,4 2,6 2,3 2,7 2,9 3,4 3,8 KPI -0,5 1,2 2,9 1,4 1,7 2,1 2,5 Förutsättningar ramberäkning Invånarantal Skattesats, % 21,27 21,27 21,27 21,27 Skatteunderlag, % 3,3 3,8 4,5 4,4 Löneutveckling, % 3,0 3,0 3,3 3,3 Inflation, % 2,2 2,6 2,3 2,3 Effektivitetskrav, % Á-priser bildningsnämnden och socialnämnden -8 % -8 % -8 % -8 % Centralt anslag resursfördelning, tkr Centralt anslag hyresförluster, tkr Centralt anslag ianspråktagande ackumulerat överskott, tkr Centralt anslag verksamhetsutveckling, tkr Strategiska utvecklingsmedel, tkr Kommunfullmäktige, Budget (77)

15 Budgetramar Nämndernas driftbudget/plan, netto Tkr i löpande pris Vara kommuns revisorer Räddningsnämnden Västra Skaraborg Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Bildningsnämnden Socialnämnden Summa nettobudget Nämndernas investeringsbudget/plan Tkr i löpande pris Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Summa nettobudget Förändringar i nämndernas nettobudget Belopp i 2012 års nivå fasta priser Vara kommuns revisorer Effektivitetskrav Summa Vara kommuns revisorer Kommunstyrelsen Effektivitetskrav Strategiska utvecklingsanslag Verksamhetsutveckling Ramjustering till bildningsnämnden som avser bidrag till Skaraborgs läns folkrörelsearkiv Ramjustering till bildningsnämnden som avser assistent barnomsorgsadministration Ramjustering till socialnämnden som avser assistent äldreomsorgsadministration Ramjustering kapitalkostnader Ramjustering internhyra Ramjustering skatteväxling kollektivtrafiken Besparingskrav (tekniska utskottet) Kommunfullmäktige, Budget (77)

16 Belopp i 2012 års nivå fasta priser Effektivitetskrav (tekniska uskottet) Ramjustering kapitalkostnader (tekniska utskottet) Ramjustering kapitalkostnader VA (tekniska utskottet) Summa kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Västra Skaraborg Ramjustering Summa gemensam räddningsnämnd Västra Skaraborg Miljö- och byggnadsnämnden Effektivitetskrav Ramjustering kapitalkostnader Summa miljö- och byggnadsnämnd Bildningsnämnden Effektiviseringar nya gymnasieskolan Allmän förskola 3-åringar Införande av betyg åk Ökad undervisningstid i matematik Nya skollagen Fler nationella prov Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionshinder Lärarlegitimation Ramjustering från kommunstyrelsen som avser bidrag från Skaraborgs läns folkrörelsearkiv Ramjustering från kommunstyrelsen som avser assistent barnomsorgsadministration Central resursfördelning Effektivitetskrav för verksamheter som inte omfattas av central resursfördelningsmodell Ramjustering kapitalkostnader Ramjustering internhyra Ramjustering. Generellt tillskott Summa bildningsnämnden Kommunfullmäktige, Budget (77)

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Innehåll Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...14 Finansiell analys...15 Budget- och redovisningsmodell...22 Finansiella

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer