Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det"

Transkript

1 Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det JL Produltion & Distribution I ,- onsdsgor kl 12,00. TMfCKERIET Stationsg. 5 Tel Fax

2 WIJ- TRAD GARD AR Jdgaren vid spisen onsdag 28 oktober Matlagningskurs, Tradgerdens hus kl. 18.OO Handledninq & gurdnrng: Mikael Rikand, koksmdstare Wr.lriidg:rdskdk Fdljande matretter ing3r ikursen: Alg och coca cola gryta. Rostad mandelootatis, Syltade kantareller. Appel och plommonchutney. Porterkokta Slgrullader med l6k, gurka & senap. Kryddiga kdttbultar p: r8djur, flask och chili. Pris:450 kr per deltagare. Anmalan senastr 26 okt. Anmiilan 5r bjndande. betalning giirs p3 plals. aokning & info b9k!i!g.j0rsli.ee Lingbo ldrottsfdrening inb.juder alla medlemmar till H6STM6TE med kaffe och kaka oi Lingbo ligergird Lordagen 7/ll kl l5oo Gommal erforenhet + nytdnkande + ungdomar = Bra verksomhet! Vdlkomna! Lif I Grisvart-randig katt, iironmerkt. I I F6rsvann frin Striimsborg 8/10 I Ring 4a062 Viilkomna att titta pa skolplanscher (religion) i Ostby skola liir. 24 okt td Kyrkoherde Stefan Nilsson beriittar. Ett "husf<irhcir" av ilr Kaffeservering Far. Finnbackens skola OCKELBO KOMMUN Socialftirvaltningen F'OTVARD Socialndmnden i Ockelbo kommun infordrar anbud pa att bedriva fotvird vid kommunensarskilda boende Bysjosfiand. Behandlingama sker i lokal vid Bysjdstrand. Pris ange som kundpris per behandling. Utbildningskav: Adekvat utbildning i fotuerd. Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina iligganden avseende skatter och sociala avgifter. Anbudets innehill:. Pris per behandling. Dokumentation tiver utbildningar. Referenser. Beskivning av upplagget fdr tjiinsten Anbud skall liimnas senast den l5 november till: Ockelbo kommun, Socialfiirvaltningen, ockelbo Kontaktperson: Monica Stark tft I och Sven fiir all hielp vi fdtt.

3 Sitr.lj:i:: )tr\i^i*s! ' ). {j':!}t " I 2:t ",.liirl}$: ti2r{r7{}{} 4t}. tklttrt:!. ls!:rjt,ia bu, 0::)-,+rt,1,} Vdra i;ppettider iir mdndag-fred.ag klockan ).3O-12.3O Ounga ttde,r enligt duerenskonxmeke. Telefonjour djgnet runt. Kantoret kqn u&ra obemanna, ndr ui representert4r pa begrauningar Uam aalkomna dnskat Sqra O Aino Jrirbo - )ckelbo- Ouansjd Begraun'i,ngsbyrd, (!! ningo tisdag 20i I0 Glzintan, Vibacka kl l[rrq Bingo ons 2ll10 kl tv-..^,1 I r orsamtngsnemmet, sergdy. I I Valkomna! Funderor du pd ott kopo eller soljo hus? Fonus i Ockelbo Vill du ho en fri vordering? Fostighetsmoklore Owe Hellberg Volkommen till kontoret i Centrumhuseil Telefon mobil Jag hjiilper dig med allt som riir en stilfull och viirdig begravnin8. Viilkommen att ringa f6r bokning av tid eller hembesdk. Hi6rdk Forsling Hijrdv. 7 ockelbo rel: o

4 Sandvikens Diabetesfiirening och RSMH Inbiuder till en triiff i ABF:s lokaler i Ockelbo. Tisdagen den 3 november kl Vi har bjudit in Karin Norldn frin Bayer AB. Hon iir Diabetesskiiterska i grunden. Nu lir hon representant fdr Bayer AB som tillhandahiller b1.a. Blodsockermitare. Hon kommer att beriitta om sjukdomen diabetes och visa deras blodsockermlitare Vi kommer att bjuda pi fika. Dlirfdr behiiver vi din anmiilan senast den 26 oktober. Du kan ringa Maj Ostlund ABF 029? eller Acke Persson Alla lir hjirtligt SOCIALDEMOKRATERNA KaIIar tiii GRUPPMOTE tisdagen den 20 oktober ki pi biblioteket i Ockelbo. Ordinarie ledamdter och ersiittare i fullmektige har niirvaroplikt. Vi biuder oa fika. Vill alu veta mer om ossiwww.so'cialdemokatema.se/ockelbo Nu lanserar v: den nya generationens Skogsbruksplaner! www. sto rae nso. com /exce e nt Anders lsaksson, O iliilli"j,';,'j"li1jli.)1,,, sroraenss

5 PRO Ockelbo menadsmiite Onsdag 2l oktober kl pa GlAntan, traffas nya som gamla medlemmar. TEMA: Musikfrigesport ar tillbaka igen. Som vanligt kommer vi att ha tottener. servera kaffe och en lrevlis samraro. Viilkommen rinskar Styrelsenl Viilkomna till SPF UGGLANS Minadsmdte 22 oktkl13.30 i Missionskvrkan Ockelbo. Piggilinarna besciker oss. Lotteri - Kaffe. Kom i hag Sandviken 21 okt du som anmelt dis. E EV Studiettirbund t VsEnskolan V:ilkommen till PRO:s auktion i Perslundaskolan 28 okt. kl Lotterier, aror, kaffe & smrireis...till alla pd Grans(iter, sonl visat omtanke om moster '1* Stina. Br)rje & Karin BAKLUCKELOPPIS pe Kulturstation (garaget)?fssbe5rlongen Du som behdver hlippning men hor svart ott to dig titl Bysidrtrqnd eller Gdveronge. fqg gor qven hembesoh Du btir bo n&gorlundo centrqlt ' Ochelbo (i m6n ov tid hon jog &ho ur till norliggonde byor) Arbetor i Gcivercinge: mdndog, onsdog, fredog Bysj6strond: tisdog och tondog Du ndr mig pd tel ao1g7, c,7c.624c,197 Pensionorspril: dom 28O:- herr 25O:- Hembesoh: dom ggo:- herr 35O:- Liirdag Siindag Fikafcirsdljning Anmdlan till Mari Vdlkomnal RSMH ABF

6 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAMLING OCKELBO Ti 20 okt kl Kvinnocaf6 i Missionskyrkan. On 21 ok kl Gemenskap pe Bysjdstrand, Hamrenge dragspelsklubb. I samverkan med sensus. kl MAssA, Susan Tronsson, Lars-olof Johanson. s6 25 ok kl EKUMENISX euosr:arsr, Alskade psatmer med ainskepsalmer och strangmusik, Vill du vara med i strangmusiken? Tag med ditt instrument Kyrkans Hus, vardagar kl eller tel Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson. Ida Fahl. Kyrkokoren. Kyrkkaffe. JADRAAS To 22 okt sd 25 ok kl Torsdagsgemenskap Jadra8s lqrkal, Sif och Per. I samverkan med Sensus. kl ALSKADE PSALMER" Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson. Ida Fahl. rdk Tisdog 20,/ O Kvinnocof Scout "Om Jesus" samtolskvdll pa Bibliotekel (se annons) Onsdag 27/tO Gemenskop pi Bysjcistrand Torsdag OO Barnk6r Si5ndag 25/lO 11.0O "ilskode psolmer" Ekurnenisk gudstjdnst i Ockelbo kyrko WIJ. TRAD GARD AR Eldfest liirdag 31 oktober Kl. 17 Glddvandring med Ockelbo Adventure i rostriidggrden. Eldfest pris: 300 krlp. F6ranmiilan senast 26 okt. Kl. 19 VSlkomnar Wij Tr:jdggrdskdk dig med varmande brasa och serverar "het tallrik" med blandade reitter. Till middagen underh8ller Gdran Brundin, Lasse Sjddin, Hasse Erikssoo. Priser inkl. moms: Glddvandring, midd-ag och underhelining: 500 kr.!liddag och underhsllning: 250 kr. Endast entrd till underh: njngr 60 kr. Anmiilan senast 26 oktober. Bokning & info

7 s<f = 9r.+: *-:=: *,i R rn'r r. -l S i'.--l:1 ai-*\ oj \h -\s i' ;.. *-1 sui tt - (! -i g w F. I \ l Sri.r z 3E \r< 3* \o+ F

8 OCKELBO KOMMUN Yrkesvux Kursutbud Vdren 2010 Vi samarbetar med andra kommuner inom Yrkesvux och under forutsiittning att vi far statliga medel startar vi omvardnadsutbildning till varen. Utbildningens langd ar tre terminer. Foljande kurser ingar i forsta terminen: o Etik och livsfr6gor. Medicinsk grundkurs. VArd- och omsorgsarbete o Psykologi A. Data grundkurs Ovriga kurser som kan sokas inom Yrkesvux dr:. SAljutbildning med inriktning mot butik. ltutbildning. Lager och logistik. Yrkesfdrare fdr persontransporter - Bussforare o Truckforare. Turism. Chark och delikatess o Boende-/Personligassistent Personligt brev skall bifogas ansokan. Kursstart i januari. Sista ansokningsdag infor varterminen ar 30 oktober. Ring eller besok oss, s5 berdttar vi mer. VUXENUTBILDNINGEN Scidra Asgatan 10, ltr, i Kutturstation Tel www, m oto rce ntru m a b. co m

9 POTATIS-APPIEN-SYLT King E, Asterix, Sovo. Gul mondel, Hertho, Snoboll S och 20 kg forp. Morotter, lok, sv. opplen, fodermorotter, solrosfro. NykoK hjortron- lingon -bldbor - hollon -drotining och tronborssytt, co 60% borholt, Soljes frdn losibil, SONDAG 25110: Ockelbo stn Lingbo Preem 9-9.1S Nosto tur om 4 veckor Bondendra - noturlig mcit till din disrr Var med och stod vira lokala Drooucenrer. Handla lokalt och ekologiskt producerad mat, levererad till din dorr av en chauffcir frin din ort. Besiik vir hemsida W besoker er i kompen ftr en levonde Iondsbygd och orbetstillftillen i vdrot lijn. Viilkomna OMG VVO go-ars JUBILEUM!! Ostby, Murgirden, Giiveriinge viltvirdsomride firar 90 6r med mat och dans pi Perslunda. Vi inbjuder erjagare, markzigare och bybor med familj till 90 Arsfest den 31 oktober kl Egen dryck medtages, samt aven en glatt hum6r. Kostnad 150 kr/pers. Anmiilan senast 25 oktober till Anders , Gtiran , Hans , Lennart Hj?irtligt vlilkomna iinskar OMG VVO K JULHALSNING A. er I ockelbobygdens JULSTJARNA 2009.flD Valkommen att ta del av den fina traditionen att genom tidningen ge en julhalsning till alla liisare. Berala 2O kr och skriv pa. nigon av de namnlistor som fram till den 6 november finns utlagda pa nedanstiende Dlatser_ ICA Ugglebo Berggrens Blomster Kjellas Mack, Jridrads Konsum Konvaljen Missionskyrkan Konsum, Amot //JulsUarneredaktionen Tobakshornan Kyrkans Hus TvA systrars livs, Stiker vinterfiirvaring i Ockelbo et bet pi. trailer inomhus kallt eller varmt, november till mars, mitten 7y2,6x3,2 meter (LxBxH) 0Z9l4O9lO,OTO_

10 trr..r rr.r.rrr.a I! i Vecka 43 harvi : iexrnn :!oacxoppet :!I II i Tisdag - Torsdag : : riil kt tg.oo : l! i Latrdas 24t1O : I ro.oo -i4.oo :!t!t. Prisex. -.!a. Dubbdiick trhn732:- r i Dubbfria frin 616:- : I : (inkl. montering, batansering, mitjdavgifl) : i Skiftning av hjul 25O:- : It l-,.t. VALKOMMEN! II r-r I r IM ft-r-d'r' r r r I t[t I _l:::-'-:1-'-': I r r I a'-:--'-:-::l.:r_t"r-:f-e I r rllr AnnonsDriser Pris I spalt (63 mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm mm 5: mm 5: mm 4: mm 4:60 Pris 2 spalt (130 mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm 10-24rnm 10: mm l0: mm 9:80 7l-91 mm 9: mm 9: mm 8:70 l/4 sida, 130x49 mm 470 kr 1/2 sida, 130x98 mm 895 kr 3/4 sida, l30xl46 mm kr 1/l sida, 130x195 mm kr Prisema iir exkl. moms a.ri.r...till Mari och Frida Gtmnarsson, tack far resan ner till Ullared, det tir hr att yi har er. AIIa som var med...till arrangorerna jbr den trevl iga bj brnfe s ten, dven till grabbarna som underhdll oss med sdng & musik. Tacksam publikfrdn Mobygdrden

11 Ockelbo Orienteringsklubb se Liiptriining, onsdag 21 oktober kl Plats: Ulvsta Friluftsgard. OK Enen Medeldistans, lordag 24 oktober kl Viigvisning fran korsning Rv70 och E18 avfart I42 Enkdping C. Siisongsavslutning, scindag 25 oktober kl Plats: Simhallen, Ockelbo. Hilltider: bad och bastl fiirtiiring och prisutdelning i Soluret. &xww Alla medlenimar iir varmt viilkomna! xrkffi ffiffiffi NATURPASSET 2OO9 KSffi ffiffiim Stwcg Vi gratulerar vinnarna i Ockelbo OK:s dragning den 5 oktober! N6gra slumpmdssigt utvalda startkort deltar even i Gastriklands Orienteringsfdrbunds distriktsdragning den 20 oktober, samt i Svenska Orienteringsforbundets dragning i december. Huvudpris: En cykel vard kr. Sponsrad av Ockelbo Bil & Fritid. Vinnare av cykeln: Sigvard Lofstrand, Ockelbo Naturpasset "Kul pa hjul" Presentkort till samtliga vinnare. 1:a pris: 1000:- Eva Jaderberg 2:a pris: 500:- Emelie Wikldf 3:e pris: 500:- Inga Olsson 4:e pris: 500:- Monica Englund 5:e prisr 250:- Siri Johansson 6:e pris: 250:- Mertha Rosen Naturpasset "Gammelfabodarna" 7:e pris: 250:- Anne-Charlotte Persson presentkort till samfliga vinnare. 8:e pris: 250:- Harry Uppman.l :a pris: l OOO:- Bengt Aspnas 9:e pris: 250:- Annika Eriksson 2:a pris: 5OO:- Eeva Sorri 10:e pris: 250:- Mats-Ove Hubinette 3:e pris: 250:- Barbro Autio Vi tackar alla som bidragitill att gora Naturpasset till en sadan succ6. I ar har det salts 200 kartor pa de olika forsaljningsstallena vilket ar 60 st fler an forra aret. 81 startkort lamnades in p6 "Kul pa hjul" vitket ar nestan tre ganger si manga som forra aret. Vi hoppas pi samma succ6 aven nasta ar! Ockelbo Orienteringsklubbs motionskommitte

12 Matsedel v. 43 M5ndaq: Falukorv med morotstuvning / Pasta med bacon och adelost Tisdaq: Paltbrdd med fliisk och vitsas / Spagetti med kdttferssas Onsdaq: Skink och purjol6da / Stekt fisk med dill och kaviarcream Torsdag: Artsoppa/pannkaka / Kalops med rddbetor Fredaq: Fylld kdttf erslimpa m giiidd.e. / Srekt strdmming m potatismos Lijrdaq: Kyckling fil6 med potatistarta och paprikasis (endast ockelbo) CENTERKRETS Kallar medlemmar och sympatisiirer kommande kommunstyrelse. Samhdllsengagerade, Vem vill du kunna Du sjdlv? Ndgon annan engagerad {eockelb(] i 0ckelbo har nu en iippen till miite infor riista pi 2010? person? Centerpartiet fiirnominering av kandidater till kommunvalet infiir ndsta irs val. Det innebdr att du har centerpartiet miillighet att fiiresli dig s.iiilv och andra ldmpliga personer som kandidater fiir Centern. Intresseanmdlan och namnliirslag skickas till adress, Centern Ersbackav.l Ockelbo. Sammantrfidet har vi pi Vinortsrummet tisdag 20 oktober klls:30. Vdlkommen! Styrelsen. ALLT BORJAR HOS DIG

13 PUBAFTON I BERGGARDEN Liirdag 31 OKTOBER kt. 19.oo - o1.oo N1AT OCH DANS TILL LEVANDE MUSIK BAREN OPPEN HELA KVALLEN Entr6; 140:- Sista anm5lan 25 okt. Suzanne , Asa valkomna Kassa029i Gi pi Blo Ga ti Rto Boka biljetter pa PRINSESSA Fredag 23/10 Kl 19 :lt-d;,..:"tt3o"'i" sdndas 2sl10 Kl le ;;;Jr;-;;;;Lrraren TOPPIsAUKTION Torsdog 22 okt kl i f6rsomlingshuset iwii Bergby qnordnor Homrdnge RitdoKors krels en loppisouktion pd en mtingd sktinkto soker. Beh6llningen gdr oovkortqt till yar verksqmhet pa hemmqplon till dldre- och hondikoppomsorgen. Inger & Rolf Wiik visor sino vykort fr6n orfen. Koffe & lotterier. Viilkomnq till en onnorlundq ouktionskvdll Homrdnge RiidoKors ffi"-.*, Filmfestival pi htistlovet Torsdag 29/10, mer i nasta ockelbo.nytt Filmer som visas iir: Discodaggarna, Bolt, Kenny Begins och Gliidvandring Pa Wij Tradgtudars eldfest den 3ll10, kl , erbjuder vi dig mdjligheten att vandra pa glddande kol. Glddvandring dr en mental resa fdr att hitta sin inre kaft med syftet att kunna ta viktiga beslut. Eldfestpris: 300i/person (ordinaie pris 500t) Anmalan senast till eller , 0' lb Varmt valkomna tinskaf Mia och Emil

14 TORSDAG 22J10 KL PROVKORNINGSDAG o PA MOTORCENTRUM med bilar tran Giista Samuelsson Kom och prova bland annat: #ft*.ge N{*k w{s, &*xd*r*, ffi * rea xs ft K a ng*a, tlllega ne,!**,6t;*x xgsr.rtko.mbi V*{w** *va srt,&la di*s{ar F* w ffi 'i"^i^il.\# RUSTA BILEN FOR VINTERN! 4 liter Spolarvdtska - fdrdigblandad 49r X-priser pa X-traljus P rovkorni n gspri ser pa vi nterddck VINTERDACKI Vi har ddck som passar fisr alla pldnb6cker,,'s,{',4'.d - G'SLAVEA - MTHSLIN. GOOA YEAR. MAASHAI - N X i' t/ifrlftomrnsn fili 02*7'dW T& VI BJIIDER PA FIKA qi ock6r80 www. MgtorGentru mab. com

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 Kostenheten Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck och knäckebröd.

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG Måndag: 25/8 Persiljestuvad blomkål med prinskorvar, potatis Pasta med ost och skinksås Bärkräm med kaffegrädde Tisdag:26/8 Onsdag:27/8 Torsdag:28/8 Fredag:29/8 Lördag:30/8 Söndag:31/8 Fiskbiffar med citronhollandaise,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj

Kärnan. Meny- & Aktivitetshäfte Maj Kärnan Meny- & Aktivitetshäfte Maj Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

WIJlgs"'=x'"T *-- 1,, {@"lbdr'&jggrgr..uggrsr{g&. tijigfr"rl@ Vilkommen in i r6ran!

WIJlgs'=x'T *-- 1,, {@lbdr'&jggrgr..uggrsr{g&. tijigfrrl@ Vilkommen in i r6ran! Annonsblod f6r Ockelbol Hamrdnge omrddet -f; "-'u'.' u o^,.0*.. I ur6 ro! oo *-- 1,, cdpproendd*! hurhi len randag 5 md -12 v l0 nr 2670 57re irs. Manui.opp ont!.ea. H l2.oo ' m...&.,6o.yt t. Vilkommen

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 6-7 2009. Kalendariet. Måndag 2/2. Matsedel v 6

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 6-7 2009. Kalendariet. Måndag 2/2. Matsedel v 6 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 6-7 2009 Matsedel v 6 Må: Köttbullar, makaroner Ti: Örtkryddad fislgratäng och potatismos On: Helstekt kotlettrad, potatis, brun sås och gurka To: Monikas korvpanna och

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 14 (31 MARS 4 APRIL 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Operatrion Divine Handelsprogrammets

Läs mer

Välkomna! Inför datacirkeln, ni som har egen dator får gärna ta med, för de som inte har dator, finns att låna.

Välkomna! Inför datacirkeln, ni som har egen dator får gärna ta med, för de som inte har dator, finns att låna. OKTOBER Den 8 oktober kl. 14.00 är det en säkerhetsdag för seniorer, tema Bättre Balans. Tipsfrågorna handlar denna vecka om säkerhet för seniorer, pris delas ut 8 oktober. 1 De vänder sig till alla. Ta

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 16 februari - 17 april 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 16 februari - 17 april 2015 Vecka.8 Måndag 16/2 SPORTLOV Tisdag 17/2 SPORTLOV Onsdag 18/2 SPORTLOV Torsdag 19/2 SPORTLOV Fredag 20/2 SPORTLOV Vecka.9 Måndag 23/2 Alt.1 Köttfärssås med spagetti Quornstroganoff med pasta Tisdag 24/2

Läs mer

Matsedel Skolan Vecka 2. Kaneldoftande quorngryta serveras med bulgur (Quorn grytbitar, matlagningsyoughurt, vitlök, garam marsala, kryddor)

Matsedel Skolan Vecka 2. Kaneldoftande quorngryta serveras med bulgur (Quorn grytbitar, matlagningsyoughurt, vitlök, garam marsala, kryddor) 1 Tekniska förvaltningen Vecka 2 Måndag 10/1 * Pytt i panna serveras med rödbetor Kaneldoftande quorngryta serveras med bulgur (Quorn grytbitar, matlagningsyoughurt, vitlök, garam marsala, kryddor) Tisdag

Läs mer

D-XEI, t*lnl6"'";ff@y &iag. uosrllyfrt rua @/#gmu. gc1(tlas. uf lu lu. rnotorcen t ru mo b. cofn THENEXT GEMRAT. 'nit'::i'^i*r - ;!efo veckdn...

D-XEI, t*lnl6';ff@y &iag. uosrllyfrt rua @/#gmu. gc1(tlas. uf lu lu. rnotorcen t ru mo b. cofn THENEXT GEMRAT. 'nit'::i'^i*r - ;!efo veckdn... Diirribueror oy f On S-,* O'.fa.fa.m @&t 02400 Annonsblad jbr Ockelbo/Hanr,finge omrddet trycatritt I OCKELBO Homr&nsev. 8 A LL O297-1OO 70 Far. 40670 E-poii: tryck.ri t@ducoro.se Kom in och kollo v&rt

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Matsedel, förskola, F-9 skola.

Matsedel, förskola, F-9 skola. Vecka 34. 22/8 24/8 2012 Onsdag: Köttbullar, pasta. Nötfärs. Veg/Alt: Falafel. Kikärtsbullar. Torsdag: Kyckling i currysås, ris. Kyckling, mejeriprodukter, maizena, curry. Veg/Alt: Currygryta med bönor.

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Äldreomsorgen v 28-35 2015 Vecka 28

Äldreomsorgen v 28-35 2015 Vecka 28 Vecka 28 Måndag 6 jul Tisdag 7 jul Onsdag 8 jul Torsdag 9 jul Fredag 10 jul Lördag 11 jul Söndag 12 jul Färsbiff med gräddsås Isterband med dillstuvad potatis Fiskbullar i hummersås Stekt fläsk med löksås

Läs mer

Nytt från MidSweden SkiPark!

Nytt från MidSweden SkiPark! Nytt från MidSweden SkiPark! Här kommer en hälsning från Gun Fahlander som är projektledare för MidSweden SkiPark, som ska bli världens längsta skidtunnel i ett naturberg. I början av september gjordes

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG Missa inte vår varierade och goda salladsbuffé! Måndag:29/9 Tisdag:30/9 Onsdag: 01/10 Stekt fläsk med löksås potatis lingonsylt Köttgryta med ris Blåbärssoppa med skorpor Laxlåda med rödlökssmör ärtor

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 28/4 MIDDAG:

MÅNDAGEN DEN 28/4 MIDDAG: Maj 2014 Väsbyhemmet MÅNDAGEN DEN 28/4 MIDDAG: Alt 1 Lunchkorv serverat med stuvade grönsaker potatis Alt 2 Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor Aprikossoppa med skorpa KVÄLLSMAT: Skinkfrestelse TISDAGEN

Läs mer

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal.

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Julbord 2009 i Jul på Corallen! Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Marsöfiskarens Delikatessbutik Julen 2009 Eller varför inte ett presentkort? Julbord Boka

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr.

Film från Örnsköldsviks museum: Sidensjö 1946, (41 min) Samarr. ABF. Bingo (återkommer varje tisdag!) Hanna Mattebo, sång & musik Samarr. VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans Juli-Aug-Sept 2014 Juli V.27 Måndag 30 juni Tisdag 1 juli Onsdag 2 juli Torsdag 3 juli V.28 Måndag 7 juli Film från Örnsköldsviks

Läs mer

+ProAuktio-n-& D3tribution

+ProAuktio-n-& D3tribution Annonsblod fiir Ockelbol Homrdnge omrddet +ProAuktio-n-& D3tribution " ---'- 026-102400 ontdotor td 12.00. TRYCKERIET Stationsg. 5 Tel.0297-40070 Fax,O670 tryckeriet@ducera.se VARJACKOR Dam & Herr lora

Läs mer

PS Matsedel förskola, skola.

PS Matsedel förskola, skola. Vecka 34 22/8 26/8 2011 Måndag: Köttbullar, pasta Nötfärs, vetemjöl. Veg/Alt: Falafel. Tisdag: Korvgryta / nötkorv, ris., Strimlad korv, chilisås, tomat, mejeriprodukter, maizena. Veg/Alt: Quorngryta med

Läs mer

... Måndag 8/12 Lunch-1 Lasagnett med kyckling Lunch-2 Lasagnett med ost/broccoli

... Måndag 8/12 Lunch-1 Lasagnett med kyckling Lunch-2 Lasagnett med ost/broccoli VECKA 50 Måndag 8/12 Lunch-1 Lasagnett med kyckling Lunch-2 Lasagnett med ost/broccoli Tisdag 9/12 Lunch-1 Chilifisk med kokt potatis Lunch-2 Quornfilé med chilisås och kokt potatis Onsdag 10/12 Lunch-1

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

ROSENLUNDS RESTAURANG

ROSENLUNDS RESTAURANG ! ROSENLUNDS RESTAURANG Måndag: 24/2 Stekt fläsk med löksås, lingon Stekt Blodkorv Äpple/päronsoppa, skorpa Tisdag:25/2 Medelhavsfisk på hokifilé, ärter och potatismos Krögarbiff med jägersås Chokladpudding,

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

Matsedel för skolorna

Matsedel för skolorna VECKA 34 Måndag Tisdag 19/8 Kycklinggryta med tillbehör Onsdag 20/8 Köttfärssås, pasta & grönsaker Torsdag 21/8 Fiskpanetter, kall sås, potatis & grönsaker Fredag 22/8 Regnbågssoppa VECKA 35 Måndag 25/8

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 2-3 2006 Matsedel Ti: Fiskgratäng, potatis On: Spagetti, köttfärssås To: Kebabpanna, dressing Fr: Potatissoppa m korv i. Må: Kycklinggyta, pasta Ti: Stekt fisk, tzatzikisås,

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

BOVISTA BJUDER PÅ TILL VÅRA HYRESGÄSTER: KÄGELSPEL OCH MACKA!

BOVISTA BJUDER PÅ TILL VÅRA HYRESGÄSTER: KÄGELSPEL OCH MACKA! TILL VÅRA HYRESGÄSTER: BOVISTA BJUDER PÅ KÄGELSPEL OCH MACKA! Bovista bjuder på kägel och matig macka! Lördagen 23/11 kl 16.00 och kl 18.00 bjuder vi våra hyresgäster på kägelspel och matig macka. Kom

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

+Produktion & Distribution

+Produktion & Distribution Annonsblod for O ckelbo H amrdnge omt&det Gruq4rril+keil-ilsqen Jir@ +Produktion & Distribution 026-102400 MAndag 4 sep -09 v 38 nr 2554 54:e Ar8. TRYCKERET StationsS. 5 Tel. 0297-,10070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 4 (20 24 JANUARI 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel SYV Informerar Skolledningen informerar

Läs mer

tw/ ""H,T: PREMIAR! Vi iippnar i nya lokaler Stationsgatan 1 (Godsmagasinet) ONSDAG 20 Februari kl 10.00 Socialdemokrater fr6n Socialnimnden

tw/ H,T: PREMIAR! Vi iippnar i nya lokaler Stationsgatan 1 (Godsmagasinet) ONSDAG 20 Februari kl 10.00 Socialdemokrater fr6n Socialnimnden l.llndar l8 feb- l3 \8ntr2713 58:e Arg. ;."b " 06 70.. TRO INTE PAALLT DU LASER: Efter manga kunders fttrfregningaj, da de last den felaktiga informationen.i Kuxabtadets ledare, vill vi nu meddel att 272

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt.

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt. Välkomna till läger U12:1 Lindvallen 22-25 november Nu börjar det dra ihop sig till årets första efterlängtade läger i Lindvallen. I år kommer vi inte ha några skidmöten utan istället lämnas det mer tid

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

Påsklov. varje enhet har egen meny. Linköpings kommun Leanlink leanlink.se

Påsklov. varje enhet har egen meny. Linköpings kommun Leanlink leanlink.se Påsklov varje enhet har egen meny Mån 21: Annandag påsk Tis 22: Kycklinggryta à la Gottfrid, ris/bulgur Quorngryta med wokgrönsaker, ris/bulgur Broccoli, rivna morötter, hummus Ons 23: Laxlasagnette Vegetarisk

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>(

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xllot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>( Ann o n sbl od f6 r O ckelbo I H a mr 6 n ge o mrddet JL V P,ud,,ktior & Distdbution o:.jd-to zl ou _/. TRYCKERIET IOCKELBO StationsS. 5 Tel. 0297-40070 Fax 4067O tryckeriet@ducera.se '...-' -. /Monusrropp

Läs mer