Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det"

Transkript

1 Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det JL Produltion & Distribution I ,- onsdsgor kl 12,00. TMfCKERIET Stationsg. 5 Tel Fax

2 WIJ- TRAD GARD AR Jdgaren vid spisen onsdag 28 oktober Matlagningskurs, Tradgerdens hus kl. 18.OO Handledninq & gurdnrng: Mikael Rikand, koksmdstare Wr.lriidg:rdskdk Fdljande matretter ing3r ikursen: Alg och coca cola gryta. Rostad mandelootatis, Syltade kantareller. Appel och plommonchutney. Porterkokta Slgrullader med l6k, gurka & senap. Kryddiga kdttbultar p: r8djur, flask och chili. Pris:450 kr per deltagare. Anmalan senastr 26 okt. Anmiilan 5r bjndande. betalning giirs p3 plals. aokning & info b9k!i!g.j0rsli.ee Lingbo ldrottsfdrening inb.juder alla medlemmar till H6STM6TE med kaffe och kaka oi Lingbo ligergird Lordagen 7/ll kl l5oo Gommal erforenhet + nytdnkande + ungdomar = Bra verksomhet! Vdlkomna! Lif I Grisvart-randig katt, iironmerkt. I I F6rsvann frin Striimsborg 8/10 I Ring 4a062 Viilkomna att titta pa skolplanscher (religion) i Ostby skola liir. 24 okt td Kyrkoherde Stefan Nilsson beriittar. Ett "husf<irhcir" av ilr Kaffeservering Far. Finnbackens skola OCKELBO KOMMUN Socialftirvaltningen F'OTVARD Socialndmnden i Ockelbo kommun infordrar anbud pa att bedriva fotvird vid kommunensarskilda boende Bysjosfiand. Behandlingama sker i lokal vid Bysjdstrand. Pris ange som kundpris per behandling. Utbildningskav: Adekvat utbildning i fotuerd. Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina iligganden avseende skatter och sociala avgifter. Anbudets innehill:. Pris per behandling. Dokumentation tiver utbildningar. Referenser. Beskivning av upplagget fdr tjiinsten Anbud skall liimnas senast den l5 november till: Ockelbo kommun, Socialfiirvaltningen, ockelbo Kontaktperson: Monica Stark tft I och Sven fiir all hielp vi fdtt.

3 Sitr.lj:i:: )tr\i^i*s! ' ). {j':!}t " I 2:t ",.liirl}$: ti2r{r7{}{} 4t}. tklttrt:!. ls!:rjt,ia bu, 0::)-,+rt,1,} Vdra i;ppettider iir mdndag-fred.ag klockan ).3O-12.3O Ounga ttde,r enligt duerenskonxmeke. Telefonjour djgnet runt. Kantoret kqn u&ra obemanna, ndr ui representert4r pa begrauningar Uam aalkomna dnskat Sqra O Aino Jrirbo - )ckelbo- Ouansjd Begraun'i,ngsbyrd, (!! ningo tisdag 20i I0 Glzintan, Vibacka kl l[rrq Bingo ons 2ll10 kl tv-..^,1 I r orsamtngsnemmet, sergdy. I I Valkomna! Funderor du pd ott kopo eller soljo hus? Fonus i Ockelbo Vill du ho en fri vordering? Fostighetsmoklore Owe Hellberg Volkommen till kontoret i Centrumhuseil Telefon mobil Jag hjiilper dig med allt som riir en stilfull och viirdig begravnin8. Viilkommen att ringa f6r bokning av tid eller hembesdk. Hi6rdk Forsling Hijrdv. 7 ockelbo rel: o

4 Sandvikens Diabetesfiirening och RSMH Inbiuder till en triiff i ABF:s lokaler i Ockelbo. Tisdagen den 3 november kl Vi har bjudit in Karin Norldn frin Bayer AB. Hon iir Diabetesskiiterska i grunden. Nu lir hon representant fdr Bayer AB som tillhandahiller b1.a. Blodsockermitare. Hon kommer att beriitta om sjukdomen diabetes och visa deras blodsockermlitare Vi kommer att bjuda pi fika. Dlirfdr behiiver vi din anmiilan senast den 26 oktober. Du kan ringa Maj Ostlund ABF 029? eller Acke Persson Alla lir hjirtligt SOCIALDEMOKRATERNA KaIIar tiii GRUPPMOTE tisdagen den 20 oktober ki pi biblioteket i Ockelbo. Ordinarie ledamdter och ersiittare i fullmektige har niirvaroplikt. Vi biuder oa fika. Vill alu veta mer om ossiwww.so'cialdemokatema.se/ockelbo Nu lanserar v: den nya generationens Skogsbruksplaner! www. sto rae nso. com /exce e nt Anders lsaksson, O iliilli"j,';,'j"li1jli.)1,,, sroraenss

5 PRO Ockelbo menadsmiite Onsdag 2l oktober kl pa GlAntan, traffas nya som gamla medlemmar. TEMA: Musikfrigesport ar tillbaka igen. Som vanligt kommer vi att ha tottener. servera kaffe och en lrevlis samraro. Viilkommen rinskar Styrelsenl Viilkomna till SPF UGGLANS Minadsmdte 22 oktkl13.30 i Missionskvrkan Ockelbo. Piggilinarna besciker oss. Lotteri - Kaffe. Kom i hag Sandviken 21 okt du som anmelt dis. E EV Studiettirbund t VsEnskolan V:ilkommen till PRO:s auktion i Perslundaskolan 28 okt. kl Lotterier, aror, kaffe & smrireis...till alla pd Grans(iter, sonl visat omtanke om moster '1* Stina. Br)rje & Karin BAKLUCKELOPPIS pe Kulturstation (garaget)?fssbe5rlongen Du som behdver hlippning men hor svart ott to dig titl Bysidrtrqnd eller Gdveronge. fqg gor qven hembesoh Du btir bo n&gorlundo centrqlt ' Ochelbo (i m6n ov tid hon jog &ho ur till norliggonde byor) Arbetor i Gcivercinge: mdndog, onsdog, fredog Bysj6strond: tisdog och tondog Du ndr mig pd tel ao1g7, c,7c.624c,197 Pensionorspril: dom 28O:- herr 25O:- Hembesoh: dom ggo:- herr 35O:- Liirdag Siindag Fikafcirsdljning Anmdlan till Mari Vdlkomnal RSMH ABF

6 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAMLING OCKELBO Ti 20 okt kl Kvinnocaf6 i Missionskyrkan. On 21 ok kl Gemenskap pe Bysjdstrand, Hamrenge dragspelsklubb. I samverkan med sensus. kl MAssA, Susan Tronsson, Lars-olof Johanson. s6 25 ok kl EKUMENISX euosr:arsr, Alskade psatmer med ainskepsalmer och strangmusik, Vill du vara med i strangmusiken? Tag med ditt instrument Kyrkans Hus, vardagar kl eller tel Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson. Ida Fahl. Kyrkokoren. Kyrkkaffe. JADRAAS To 22 okt sd 25 ok kl Torsdagsgemenskap Jadra8s lqrkal, Sif och Per. I samverkan med Sensus. kl ALSKADE PSALMER" Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson. Ida Fahl. rdk Tisdog 20,/ O Kvinnocof Scout "Om Jesus" samtolskvdll pa Bibliotekel (se annons) Onsdag 27/tO Gemenskop pi Bysjcistrand Torsdag OO Barnk6r Si5ndag 25/lO 11.0O "ilskode psolmer" Ekurnenisk gudstjdnst i Ockelbo kyrko WIJ. TRAD GARD AR Eldfest liirdag 31 oktober Kl. 17 Glddvandring med Ockelbo Adventure i rostriidggrden. Eldfest pris: 300 krlp. F6ranmiilan senast 26 okt. Kl. 19 VSlkomnar Wij Tr:jdggrdskdk dig med varmande brasa och serverar "het tallrik" med blandade reitter. Till middagen underh8ller Gdran Brundin, Lasse Sjddin, Hasse Erikssoo. Priser inkl. moms: Glddvandring, midd-ag och underhelining: 500 kr.!liddag och underhsllning: 250 kr. Endast entrd till underh: njngr 60 kr. Anmiilan senast 26 oktober. Bokning & info

7 s<f = 9r.+: *-:=: *,i R rn'r r. -l S i'.--l:1 ai-*\ oj \h -\s i' ;.. *-1 sui tt - (! -i g w F. I \ l Sri.r z 3E \r< 3* \o+ F

8 OCKELBO KOMMUN Yrkesvux Kursutbud Vdren 2010 Vi samarbetar med andra kommuner inom Yrkesvux och under forutsiittning att vi far statliga medel startar vi omvardnadsutbildning till varen. Utbildningens langd ar tre terminer. Foljande kurser ingar i forsta terminen: o Etik och livsfr6gor. Medicinsk grundkurs. VArd- och omsorgsarbete o Psykologi A. Data grundkurs Ovriga kurser som kan sokas inom Yrkesvux dr:. SAljutbildning med inriktning mot butik. ltutbildning. Lager och logistik. Yrkesfdrare fdr persontransporter - Bussforare o Truckforare. Turism. Chark och delikatess o Boende-/Personligassistent Personligt brev skall bifogas ansokan. Kursstart i januari. Sista ansokningsdag infor varterminen ar 30 oktober. Ring eller besok oss, s5 berdttar vi mer. VUXENUTBILDNINGEN Scidra Asgatan 10, ltr, i Kutturstation Tel www, m oto rce ntru m a b. co m

9 POTATIS-APPIEN-SYLT King E, Asterix, Sovo. Gul mondel, Hertho, Snoboll S och 20 kg forp. Morotter, lok, sv. opplen, fodermorotter, solrosfro. NykoK hjortron- lingon -bldbor - hollon -drotining och tronborssytt, co 60% borholt, Soljes frdn losibil, SONDAG 25110: Ockelbo stn Lingbo Preem 9-9.1S Nosto tur om 4 veckor Bondendra - noturlig mcit till din disrr Var med och stod vira lokala Drooucenrer. Handla lokalt och ekologiskt producerad mat, levererad till din dorr av en chauffcir frin din ort. Besiik vir hemsida W besoker er i kompen ftr en levonde Iondsbygd och orbetstillftillen i vdrot lijn. Viilkomna OMG VVO go-ars JUBILEUM!! Ostby, Murgirden, Giiveriinge viltvirdsomride firar 90 6r med mat och dans pi Perslunda. Vi inbjuder erjagare, markzigare och bybor med familj till 90 Arsfest den 31 oktober kl Egen dryck medtages, samt aven en glatt hum6r. Kostnad 150 kr/pers. Anmiilan senast 25 oktober till Anders , Gtiran , Hans , Lennart Hj?irtligt vlilkomna iinskar OMG VVO K JULHALSNING A. er I ockelbobygdens JULSTJARNA 2009.flD Valkommen att ta del av den fina traditionen att genom tidningen ge en julhalsning till alla liisare. Berala 2O kr och skriv pa. nigon av de namnlistor som fram till den 6 november finns utlagda pa nedanstiende Dlatser_ ICA Ugglebo Berggrens Blomster Kjellas Mack, Jridrads Konsum Konvaljen Missionskyrkan Konsum, Amot //JulsUarneredaktionen Tobakshornan Kyrkans Hus TvA systrars livs, Stiker vinterfiirvaring i Ockelbo et bet pi. trailer inomhus kallt eller varmt, november till mars, mitten 7y2,6x3,2 meter (LxBxH) 0Z9l4O9lO,OTO_

10 trr..r rr.r.rrr.a I! i Vecka 43 harvi : iexrnn :!oacxoppet :!I II i Tisdag - Torsdag : : riil kt tg.oo : l! i Latrdas 24t1O : I ro.oo -i4.oo :!t!t. Prisex. -.!a. Dubbdiick trhn732:- r i Dubbfria frin 616:- : I : (inkl. montering, batansering, mitjdavgifl) : i Skiftning av hjul 25O:- : It l-,.t. VALKOMMEN! II r-r I r IM ft-r-d'r' r r r I t[t I _l:::-'-:1-'-': I r r I a'-:--'-:-::l.:r_t"r-:f-e I r rllr AnnonsDriser Pris I spalt (63 mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm mm 5: mm 5: mm 4: mm 4:60 Pris 2 spalt (130 mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm 10-24rnm 10: mm l0: mm 9:80 7l-91 mm 9: mm 9: mm 8:70 l/4 sida, 130x49 mm 470 kr 1/2 sida, 130x98 mm 895 kr 3/4 sida, l30xl46 mm kr 1/l sida, 130x195 mm kr Prisema iir exkl. moms a.ri.r...till Mari och Frida Gtmnarsson, tack far resan ner till Ullared, det tir hr att yi har er. AIIa som var med...till arrangorerna jbr den trevl iga bj brnfe s ten, dven till grabbarna som underhdll oss med sdng & musik. Tacksam publikfrdn Mobygdrden

11 Ockelbo Orienteringsklubb se Liiptriining, onsdag 21 oktober kl Plats: Ulvsta Friluftsgard. OK Enen Medeldistans, lordag 24 oktober kl Viigvisning fran korsning Rv70 och E18 avfart I42 Enkdping C. Siisongsavslutning, scindag 25 oktober kl Plats: Simhallen, Ockelbo. Hilltider: bad och bastl fiirtiiring och prisutdelning i Soluret. &xww Alla medlenimar iir varmt viilkomna! xrkffi ffiffiffi NATURPASSET 2OO9 KSffi ffiffiim Stwcg Vi gratulerar vinnarna i Ockelbo OK:s dragning den 5 oktober! N6gra slumpmdssigt utvalda startkort deltar even i Gastriklands Orienteringsfdrbunds distriktsdragning den 20 oktober, samt i Svenska Orienteringsforbundets dragning i december. Huvudpris: En cykel vard kr. Sponsrad av Ockelbo Bil & Fritid. Vinnare av cykeln: Sigvard Lofstrand, Ockelbo Naturpasset "Kul pa hjul" Presentkort till samtliga vinnare. 1:a pris: 1000:- Eva Jaderberg 2:a pris: 500:- Emelie Wikldf 3:e pris: 500:- Inga Olsson 4:e pris: 500:- Monica Englund 5:e prisr 250:- Siri Johansson 6:e pris: 250:- Mertha Rosen Naturpasset "Gammelfabodarna" 7:e pris: 250:- Anne-Charlotte Persson presentkort till samfliga vinnare. 8:e pris: 250:- Harry Uppman.l :a pris: l OOO:- Bengt Aspnas 9:e pris: 250:- Annika Eriksson 2:a pris: 5OO:- Eeva Sorri 10:e pris: 250:- Mats-Ove Hubinette 3:e pris: 250:- Barbro Autio Vi tackar alla som bidragitill att gora Naturpasset till en sadan succ6. I ar har det salts 200 kartor pa de olika forsaljningsstallena vilket ar 60 st fler an forra aret. 81 startkort lamnades in p6 "Kul pa hjul" vitket ar nestan tre ganger si manga som forra aret. Vi hoppas pi samma succ6 aven nasta ar! Ockelbo Orienteringsklubbs motionskommitte

12 Matsedel v. 43 M5ndaq: Falukorv med morotstuvning / Pasta med bacon och adelost Tisdaq: Paltbrdd med fliisk och vitsas / Spagetti med kdttferssas Onsdaq: Skink och purjol6da / Stekt fisk med dill och kaviarcream Torsdag: Artsoppa/pannkaka / Kalops med rddbetor Fredaq: Fylld kdttf erslimpa m giiidd.e. / Srekt strdmming m potatismos Lijrdaq: Kyckling fil6 med potatistarta och paprikasis (endast ockelbo) CENTERKRETS Kallar medlemmar och sympatisiirer kommande kommunstyrelse. Samhdllsengagerade, Vem vill du kunna Du sjdlv? Ndgon annan engagerad {eockelb(] i 0ckelbo har nu en iippen till miite infor riista pi 2010? person? Centerpartiet fiirnominering av kandidater till kommunvalet infiir ndsta irs val. Det innebdr att du har centerpartiet miillighet att fiiresli dig s.iiilv och andra ldmpliga personer som kandidater fiir Centern. Intresseanmdlan och namnliirslag skickas till adress, Centern Ersbackav.l Ockelbo. Sammantrfidet har vi pi Vinortsrummet tisdag 20 oktober klls:30. Vdlkommen! Styrelsen. ALLT BORJAR HOS DIG

13 PUBAFTON I BERGGARDEN Liirdag 31 OKTOBER kt. 19.oo - o1.oo N1AT OCH DANS TILL LEVANDE MUSIK BAREN OPPEN HELA KVALLEN Entr6; 140:- Sista anm5lan 25 okt. Suzanne , Asa valkomna Kassa029i Gi pi Blo Ga ti Rto Boka biljetter pa PRINSESSA Fredag 23/10 Kl 19 :lt-d;,..:"tt3o"'i" sdndas 2sl10 Kl le ;;;Jr;-;;;;Lrraren TOPPIsAUKTION Torsdog 22 okt kl i f6rsomlingshuset iwii Bergby qnordnor Homrdnge RitdoKors krels en loppisouktion pd en mtingd sktinkto soker. Beh6llningen gdr oovkortqt till yar verksqmhet pa hemmqplon till dldre- och hondikoppomsorgen. Inger & Rolf Wiik visor sino vykort fr6n orfen. Koffe & lotterier. Viilkomnq till en onnorlundq ouktionskvdll Homrdnge RiidoKors ffi"-.*, Filmfestival pi htistlovet Torsdag 29/10, mer i nasta ockelbo.nytt Filmer som visas iir: Discodaggarna, Bolt, Kenny Begins och Gliidvandring Pa Wij Tradgtudars eldfest den 3ll10, kl , erbjuder vi dig mdjligheten att vandra pa glddande kol. Glddvandring dr en mental resa fdr att hitta sin inre kaft med syftet att kunna ta viktiga beslut. Eldfestpris: 300i/person (ordinaie pris 500t) Anmalan senast till eller , 0' lb Varmt valkomna tinskaf Mia och Emil

14 TORSDAG 22J10 KL PROVKORNINGSDAG o PA MOTORCENTRUM med bilar tran Giista Samuelsson Kom och prova bland annat: #ft*.ge N{*k w{s, &*xd*r*, ffi * rea xs ft K a ng*a, tlllega ne,!**,6t;*x xgsr.rtko.mbi V*{w** *va srt,&la di*s{ar F* w ffi 'i"^i^il.\# RUSTA BILEN FOR VINTERN! 4 liter Spolarvdtska - fdrdigblandad 49r X-priser pa X-traljus P rovkorni n gspri ser pa vi nterddck VINTERDACKI Vi har ddck som passar fisr alla pldnb6cker,,'s,{',4'.d - G'SLAVEA - MTHSLIN. GOOA YEAR. MAASHAI - N X i' t/ifrlftomrnsn fili 02*7'dW T& VI BJIIDER PA FIKA qi ock6r80 www. MgtorGentru mab. com

KoPEs. Il'.@,' fr- l GALD 8} SILVE.F- TILL Hcl TA DAGSPFIIS! vr rc6een. srrwenr6nervrau Cei nysilvenl 2,zlO kn till 3,60 krlg. kr o9.oo. 17.oO.

KoPEs. Il'.@,' fr- l GALD 8} SILVE.F- TILL Hcl TA DAGSPFIIS! vr rc6een. srrwenr6nervrau Cei nysilvenl 2,zlO kn till 3,60 krlg. kr o9.oo. 17.oO. Annonsblod for O ckelbo I Homrdnge omr&det Gr!ppfbrsindelse rill hush:llen Il'.@,' fr- l TRYCKERIET I OCKETBO StationsS. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40570 tryckeriet@ducera.s.,., Monusstopp onsddgor H 12.00.

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Solkullen. Meny & aktiviteter April

Solkullen. Meny & aktiviteter April Solkullen Meny & aktiviteter April Välkommen till Solkullens aktiviteter Vad skulle just du vilja göra för att din dag skulle kännas meningsfull? Vi lyssnar gärna! Förslag på aktiviteter, utfärdsmål och

Läs mer

Alla$AfierLs dag t4 tebruari

Alla$AfierLs dag t4 tebruari Annonsblad for O ckelbo I Homrdnge ornrddet Disrribueras av SDR Svensk Dlrektreklam 026.102400 on dogor kl 12.00 TRYCKERIET I OCKELBO Hamringe* 8A Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera,se Alla$AfierLs

Läs mer

Du&jag. Jg) rirf..::.

Du&jag. Jg) rirf..::. Annonsblod ftir Ockelbo I Homrdnge omr&det.{rro> l,! Plodultion rrodut(don & Disrribution llstnbutlon f 026.to2400 5wn5k oirekteklam - - Grupg6ria4Cebejft ss.!{en Monutnopp onsdagor H 12.00. Stationsg.

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2015

Fritidsnytt. Nr 2/2015 Fritidsnytt Nr 2/2015 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

Hösten Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet!

Hösten Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet! Hösten 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet! 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 17 september Tång& C:o 19

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Sista Ockelbo-Nytt i lådan!

Sista Ockelbo-Nytt i lådan! Annonsblad för Ockelbo/Hamrånge området Gruppförsändelse till hushållen Svensk Direktreklam Distribution 026-10 24 00 sdr252@sdr.se Ockelbo-Nytt Måndag 6 feb 2017 v 6 nr 2896 62:a årg. annons@ockelbonytt.se

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2012-2013 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN VECKA 3 måndag 14.1 Kyckling, ris, salladsbord tisdag 15.1 Havregrynsgröt, sylt, smörgås, ägg, frukt Fisk, potatis onsdag 16.1 Lasagne, salladsbord torsdag 17.1

Läs mer

Solkullen. Meny & aktiviteter Januari

Solkullen. Meny & aktiviteter Januari Solkullen Meny & aktiviteter Januari Välkommen till Solkullens aktiviteter Vad skulle just du vilja göra för att din dag skulle kännas meningsfull? Vi lyssnar gärna! Förslag på aktiviteter, utfärdsmål

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Välkommen till Seniorträffar

Välkommen till Seniorträffar Välkommen till Seniorträffar Hösten 2015 Seniorträffar i Partille Vill du prata med någon över en kopp kaffe? Eller kanske prova på sitt-gympa, gå en datakurs eller delta i en läsecirkel? Hjärtligt välkommen

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten första kvartalet 2008 1 Ordförande har ordet Inför 2008 har vi lyckats få mer bassängtid på 21:an, ortopedens rehab bassäng på UMAS. Varje måndag 17.00-19.00 och

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

Detta händer i Tomaskyrkan våren och sommaren 2016

Detta händer i Tomaskyrkan våren och sommaren 2016 Detta händer i Tomaskyrkan våren och sommaren 2016 TOMASKYRKAN ligger inrymt i ett bostadshus på T1 och är en del av Linköpings Domkyrkoförsamling. Tomaskyrkan samlar människor i olika åldrar i gudstjänster,

Läs mer

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD

PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD PINGSTKYRKAN I SANDVIKEN PROGRAMBLAD JUNI - SEPTEMBER 2014 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår

Läs mer

Program Oktober 2017 Mötesplatsen Solhaga

Program Oktober 2017 Mötesplatsen Solhaga Program Oktober 2017 Mötesplatsen Solhaga Välkommen till Mötesplatsen Solhaga Solhagsvägen 15 Telefon: 0510-77 09 42 Öppettider: Måndag-Torsdag 10:00-16:00 Fredag 11:00-16:00 Söndag 14:30-16:30 Måndagar:

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

MARS. Vid pressarna: Frida Björk, Beatrice Thorstenson VASALOPPET!

MARS. Vid pressarna: Frida Björk, Beatrice Thorstenson VASALOPPET! MARS 2008 Vid pressarna: Frida Björk, Beatrice Thorstenson VASALOPPET! Äntligen är det dags. I dessa breddgrader kan det verka helt otroligt att det kommer att kunna genomföras, men enligt Vasaloppets

Läs mer

Meny för Avesta kommuns för förskolor Vårterminen 2015

Meny för Avesta kommuns för förskolor Vårterminen 2015 BILDNINGFÖRVALTNING/KOSTENHETEN Meny för Avesta kommuns för förskolor Vårterminen 2015 Vecka 2 8 januari -9 januari 2015 Torsdag Ugnstekt fisk med örtagårdssås, potatis Fredag Pasta och köttfärssås Vecka

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 29 februari - 15 april 2016

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 29 februari - 15 april 2016 Vecka.9 Måndag 29/2 Alt. 1 Ugnstekt kyckling med mangoschutneytäcke, serveras med bulgur Chili con quorn serveras med bulgur Tisdag 1/3 Alt. 1 Lasagne Ugnsomelett med champinjonstuvning Onsdag 2/3 Alt.

Läs mer

Matsedel 2016-01-04 tom 2016-06-19. Kostenheten. Matsedel Omsorgen. 2016-01-11 tom 2016-06-19

Matsedel 2016-01-04 tom 2016-06-19. Kostenheten. Matsedel Omsorgen. 2016-01-11 tom 2016-06-19 Kostenheten Matsedel Omsorgen 2016-01-11 tom 2016-06-19 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

Lingbo Julmatsedel Kyld mat

Lingbo Julmatsedel Kyld mat Lingbo Julmatsedel Kyld mat V 50-1 2014/2015 God Jul och Gott Nytt År! Efter önskemål från våra gäster bifogar vi en enkel beskrivning av några rätter som förekommer i matsedeln. Vi hoppas att detta kan

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2013

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2013 Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2013 FRITIDEN Hej! Här kommer Höst - programmet 2013. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel: 0346-88

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

Kärnan. Meny- och aktivitetshäfte November

Kärnan. Meny- och aktivitetshäfte November Kärnan Meny- och aktivitetshäfte November Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och Schema grundkursen 2009 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 35 24/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer

SLUT- REA PÅ BAD! PÅ BAD! PÅ BAD! Vi tömmer bu PÅ BAD HALVA PRISET PÅ REDAN LÅGA FABRIKSPRISER! Mullsjö Factory Outlet. Gäller alla sommarplagg

SLUT- REA PÅ BAD! PÅ BAD! PÅ BAD! Vi tömmer bu PÅ BAD HALVA PRISET PÅ REDAN LÅGA FABRIKSPRISER! Mullsjö Factory Outlet. Gäller alla sommarplagg NR 28 ÅRGÅNG 18 VECKA 36 Vi tömmer b SEPTEMBER 2015 NU ÄVEN REA NU ÄVEN REA PÅ BAD! PÅ BAD! Gäller alla sommarplagg Gäller alla sommarplagg Gäller ej Damellatrosor/bh NU ÄVEN REA Gäller ej Damellatrosor/bh

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 8 januari - 19 februari 2016

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 8 januari - 19 februari 2016 Vecka.1 Måndag 4/1 Tisdag 5/1 Trettondedagsafton Onsdag 6/1 Trettondedag jul Torsdag 7/1 Fredag 8/1 Alt. 1 Varmkorv med potatismos, rostad lök, bostongurka, ketchup & senap Vegetarisk pytt, sås Vecka.2

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 28 september 13 november 2015

Välkommen till Ljungby skolmåltider. 28 september 13 november 2015 Vecka.40 Måndag 28/9 Alt.1 Korvgryta Åmål, serveras med ris och grönsaker Grönsakslåda Tisdag 29/9 Alt. 1 Köttbullar, potatismos och lingon Barbecuegryta med potatis Onsdag 30/9 Alt. 1 Ugnstekt fisk, kokt

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

PROGRAM. 1 mars - 24 april 2016. www.wesleykyrkan.se

PROGRAM. 1 mars - 24 april 2016. www.wesleykyrkan.se PROGRAM 1 mars - 24 april 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Tisdag 1 mars 18:30 Temakväll. Vardagstro i ord och ton Kvällens gäster: Anna och Stefan Blom. Torsdag 3 mars 12:00 Wesleybröderna,

Läs mer

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Tre dagars Upp till 60% rabatt 20% PÅ ALL 50% PÅ ALLA MATTOR FILTAR/PLÄDAR

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Tre dagars Upp till 60% rabatt 20% PÅ ALL 50% PÅ ALLA MATTOR FILTAR/PLÄDAR Postens Gruppförsändelse 2014 10 29 Årg. 41 v. 44 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Tre dagars Upp till 60% rabatt på utvalda utställningsmöbler!

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!!!

GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!!! Årgång 53. 2012-03-08 Nr 10 GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!!! Vi har lång erfarenhet av trycksaksproduktion i alla former. Hos oss kan du få hjälp med allt från layout till färdig produkt, i olika format

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 39 (22 26 september 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 39 (22 26 september 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 39 (22 26 september 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal SYV informerar Skolvalet

Läs mer

DAX ATT BESTÄLLA STUDENTSKYLTAR!!

DAX ATT BESTÄLLA STUDENTSKYLTAR!! Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 57 2016-05-04 Nr 18 Välkommen! DAX ATT BESTÄLLA STUDENTSKYLTAR!! Vi hjälper dig förstora foton och vi tillhandahåller skyltmaterial, laminerar

Läs mer

Seniorträffar i Partille. Program våren 2016

Seniorträffar i Partille. Program våren 2016 Seniorträffar i Partille Program våren 2016 Du behövs! Är du som enskild eller som medlem i en förening intresserad av att engagera dig i seniorträffarnas verksamhet? Vill du bli volontär eller veta mer

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör

Matsedel v.15. Dagligt Tillbehör. Sallad, Måltids dryck eller mjölk,hårt bröd,smör Matsedel v.15 Måndag Husman 1 Köttbullar m. Gräddsås, Lingon & Potatis Husman 2 Ugnsfalu m. Potatismos Vegetarisk Qournstroganoff serveras m. Ris Soppa Krämig Parikasoppa Tisdag Husman 1 Sprödbakad La

Läs mer

Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2010 04 08 Årg. 37 v. 14

Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2010 04 08 Årg. 37 v. 14 Postens Gruppförsändelse Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2010 04 08 Årg. 37 v. 14 2:a Söndagen i påsktiden PÅSKENS VITTNEN Dorotea Kyrka: Söndag kl 11.00. Högmässogudstjänst med Jan-Olof

Läs mer

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka,

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka, KY:NKOITENDTNS SrI'A Alskade kyrka, Jag sitter vid koksbordet, ser ut over Bunge skola och nynnar pi en barnvisa med text av Barbro Lindgren och musik av George Riedel: "Bland malijrt och cikoria gdr igetkottorna

Läs mer

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 8-14 februari Måndag Lunch Kyckling-gryta med paprika och curry, ris, potatis Veg Persiko-doftande gryta, ris, potatis Middag Sill, ägg, grädd-fil, potatis Tisdag Lunch Falukorv, stuvade makaroner

Läs mer

FOTBOLLSDAG PÅ KULTURHUSET

FOTBOLLSDAG PÅ KULTURHUSET Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 57 2016-03-09 Nr 10 FOTBOLLSDAG PÅ KULTURHUSET Söndagen den 13 mars kl 16.00. TÄVLINGAR LEKAR VETERANTRÄFF UTSTÄLLNING GÅ TIPSRUNDAN: se

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare:

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare: Bya Nytt Vintern 2012/2013 Ansvarig utgivare: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: styrelse för 2012 består av: Robert Edskär Lars Högstomm Iris Berg Roland Berg Markus Brander Simon

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Fiskepremiär i tjärnarna Årsmöten & Klubbfest Bilder från rally festen Grönt miljöcert till SSK Dans till Blender

Fiskepremiär i tjärnarna Årsmöten & Klubbfest Bilder från rally festen Grönt miljöcert till SSK Dans till Blender Årgång 12 Nr 1 Februari 2009 Fiskepremiär i tjärnarna Årsmöten & Klubbfest Bilder från rally festen Grönt miljöcert till SSK Dans till Blender Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar!

GEMLABLADET. Årgång 8 Juni 2015 Ges ut av Gemla Samhällsråd Äntligen sommar! Mån 1 14.30 Tradition och liv på Solgården, Eva Carlsson Tors 4 14.00 16.00 Små och stora, Sommaraktivitet, Gemla församlingshem. 18.00 20.00 Stickcafé, Gemla församlingshem Tors 4 Träffpunkten 14.00-16.00

Läs mer

DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017

DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017 K IVIKS turism företag i samverkan DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017 KIVIKS MUSEUM Lördag 21/1. kl 14.00 på Äppelgården Rädda Hanöbukten! Vi lyssnar på forskare som har ägnat 30 år åt att undersöka hur Östersjön

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2015 Tema Rörelse

Kul för dej å mej Kulturfestival 2015 Tema Rörelse Kul för dej å mej Kulturfestival 2015 Tema Rörelse 7 14 mars 2015 Lördag 7 mars Invigning: Luna Kulturhus 13.00 börjar programmet. Uppträdande av en musikgrupp från Haganäs. Fart & fläkt med Kom i formgruppen,

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet Inbjudan till Föreningsmöte Presentation av Fyrklöverns Arbetsgrupp JUL HOS PATRIK Freja Musikteater Adventssamkväm

Läs mer

Årgång 15 nr 5 2013-12-16

Årgång 15 nr 5 2013-12-16 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 15 nr 5 2013-12-16 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Vårens möten: 11/1. 8/2, 8/3, 12/4 och 10/5 11 januari

Läs mer

SSK TÄVLING PÅGÅNG 10 ÅR INVIGNING UR & SKUR VARGENS LIVS ERBJUDER KALLELSER TILL ÅRSMÖTEN TRADITION I SKOMANSTJÄLEN

SSK TÄVLING PÅGÅNG 10 ÅR INVIGNING UR & SKUR VARGENS LIVS ERBJUDER KALLELSER TILL ÅRSMÖTEN TRADITION I SKOMANSTJÄLEN Jubileumsår Årgång 10 Nr 1 FEBRUARI 2007 SSK TÄVLING PÅGÅNG 10 ÅR INVIGNING UR & SKUR VARGENS LIVS ERBJUDER KALLELSER TILL ÅRSMÖTEN TRADITION I SKOMANSTJÄLEN Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Program för Folkhälsodagar på Gotland 2010 -

Program för Folkhälsodagar på Gotland 2010 - Program för Folkhälsodagar på Gotland 2010 - Fysisk rörelse och Goda matvanor Aktiviteterna är kostnadsfria och öppna för alla, om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster.

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster. Ordföranden har ordet Ett stort TACK till Er alla för våra fina möten vi har tillsammans. Ett extra tack till styrelsen som villigt hjälper till vid våra evenemang, och vi ska inte glömma våra cirkelledare

Läs mer

Matsedel tom Kostenheten. Matsedel Omsorgen tom

Matsedel tom Kostenheten. Matsedel Omsorgen tom Kostenheten Matsedel Omsorgen 2017-04-24 tom 2017-06-18 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01

Matsedel 2015-10-26 tom 2016-01-10. Kostenheten. Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 Kostenheten Matsedel Omsorgen 2015 V.44-01 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck och knäckebröd.

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Matsedel, förskola, F-9 skola.

Matsedel, förskola, F-9 skola. Vecka 9: 27/2 2/3 2012. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Nötfärs, lök, tomat, morot, maizena. Veg/Alt: Mincesås. Quorn, morot, lök, tomat. Tisdag: Falufrestelse / nöt korv /. Fläskkött, potatis, tomat, lök,

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Smaklig måltid. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Allergier? Fråga oss om innehållet i maten! Telefonnummer till köket Aptiten 0451-37 83 89

Smaklig måltid. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Allergier? Fråga oss om innehållet i maten! Telefonnummer till köket Aptiten 0451-37 83 89 inom äldreomsorgen Gulmarkerat= avdelningarna beställer själva Måndag 1/2 Middag: Stekt fläsk med löksås potatis grönsak lingon Kvällsmål: Risgrynsgröt med saftsås smörgås med pålägg Tisdag 2/2 Middag:

Läs mer

Här kommer. Fritidsprogram 2015

Här kommer. Fritidsprogram 2015 Här kommer SOMMARENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Sommar - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel:

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kärnan. Meny och aktiviteter December

Kärnan. Meny och aktiviteter December Kärnan Meny och aktiviteter December Välkomna! Alla seniorer boende i Sjöbo kommun är välkomna till oss på mötesplats Kärnan. Du är välkommen till våra lokaler där du kan träffa andra människor och känna

Läs mer