Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det"

Transkript

1 Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det JL Produltion & Distribution I ,- onsdsgor kl 12,00. TMfCKERIET Stationsg. 5 Tel Fax

2 WIJ- TRAD GARD AR Jdgaren vid spisen onsdag 28 oktober Matlagningskurs, Tradgerdens hus kl. 18.OO Handledninq & gurdnrng: Mikael Rikand, koksmdstare Wr.lriidg:rdskdk Fdljande matretter ing3r ikursen: Alg och coca cola gryta. Rostad mandelootatis, Syltade kantareller. Appel och plommonchutney. Porterkokta Slgrullader med l6k, gurka & senap. Kryddiga kdttbultar p: r8djur, flask och chili. Pris:450 kr per deltagare. Anmalan senastr 26 okt. Anmiilan 5r bjndande. betalning giirs p3 plals. aokning & info b9k!i!g.j0rsli.ee Lingbo ldrottsfdrening inb.juder alla medlemmar till H6STM6TE med kaffe och kaka oi Lingbo ligergird Lordagen 7/ll kl l5oo Gommal erforenhet + nytdnkande + ungdomar = Bra verksomhet! Vdlkomna! Lif I Grisvart-randig katt, iironmerkt. I I F6rsvann frin Striimsborg 8/10 I Ring 4a062 Viilkomna att titta pa skolplanscher (religion) i Ostby skola liir. 24 okt td Kyrkoherde Stefan Nilsson beriittar. Ett "husf<irhcir" av ilr Kaffeservering Far. Finnbackens skola OCKELBO KOMMUN Socialftirvaltningen F'OTVARD Socialndmnden i Ockelbo kommun infordrar anbud pa att bedriva fotvird vid kommunensarskilda boende Bysjosfiand. Behandlingama sker i lokal vid Bysjdstrand. Pris ange som kundpris per behandling. Utbildningskav: Adekvat utbildning i fotuerd. Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina iligganden avseende skatter och sociala avgifter. Anbudets innehill:. Pris per behandling. Dokumentation tiver utbildningar. Referenser. Beskivning av upplagget fdr tjiinsten Anbud skall liimnas senast den l5 november till: Ockelbo kommun, Socialfiirvaltningen, ockelbo Kontaktperson: Monica Stark tft I och Sven fiir all hielp vi fdtt.

3 Sitr.lj:i:: )tr\i^i*s! ' ). {j':!}t " I 2:t ",.liirl}$: ti2r{r7{}{} 4t}. tklttrt:!. ls!:rjt,ia bu, 0::)-,+rt,1,} Vdra i;ppettider iir mdndag-fred.ag klockan ).3O-12.3O Ounga ttde,r enligt duerenskonxmeke. Telefonjour djgnet runt. Kantoret kqn u&ra obemanna, ndr ui representert4r pa begrauningar Uam aalkomna dnskat Sqra O Aino Jrirbo - )ckelbo- Ouansjd Begraun'i,ngsbyrd, (!! ningo tisdag 20i I0 Glzintan, Vibacka kl l[rrq Bingo ons 2ll10 kl tv-..^,1 I r orsamtngsnemmet, sergdy. I I Valkomna! Funderor du pd ott kopo eller soljo hus? Fonus i Ockelbo Vill du ho en fri vordering? Fostighetsmoklore Owe Hellberg Volkommen till kontoret i Centrumhuseil Telefon mobil Jag hjiilper dig med allt som riir en stilfull och viirdig begravnin8. Viilkommen att ringa f6r bokning av tid eller hembesdk. Hi6rdk Forsling Hijrdv. 7 ockelbo rel: o

4 Sandvikens Diabetesfiirening och RSMH Inbiuder till en triiff i ABF:s lokaler i Ockelbo. Tisdagen den 3 november kl Vi har bjudit in Karin Norldn frin Bayer AB. Hon iir Diabetesskiiterska i grunden. Nu lir hon representant fdr Bayer AB som tillhandahiller b1.a. Blodsockermitare. Hon kommer att beriitta om sjukdomen diabetes och visa deras blodsockermlitare Vi kommer att bjuda pi fika. Dlirfdr behiiver vi din anmiilan senast den 26 oktober. Du kan ringa Maj Ostlund ABF 029? eller Acke Persson Alla lir hjirtligt SOCIALDEMOKRATERNA KaIIar tiii GRUPPMOTE tisdagen den 20 oktober ki pi biblioteket i Ockelbo. Ordinarie ledamdter och ersiittare i fullmektige har niirvaroplikt. Vi biuder oa fika. Vill alu veta mer om ossiwww.so'cialdemokatema.se/ockelbo Nu lanserar v: den nya generationens Skogsbruksplaner! www. sto rae nso. com /exce e nt Anders lsaksson, O iliilli"j,';,'j"li1jli.)1,,, sroraenss

5 PRO Ockelbo menadsmiite Onsdag 2l oktober kl pa GlAntan, traffas nya som gamla medlemmar. TEMA: Musikfrigesport ar tillbaka igen. Som vanligt kommer vi att ha tottener. servera kaffe och en lrevlis samraro. Viilkommen rinskar Styrelsenl Viilkomna till SPF UGGLANS Minadsmdte 22 oktkl13.30 i Missionskvrkan Ockelbo. Piggilinarna besciker oss. Lotteri - Kaffe. Kom i hag Sandviken 21 okt du som anmelt dis. E EV Studiettirbund t VsEnskolan V:ilkommen till PRO:s auktion i Perslundaskolan 28 okt. kl Lotterier, aror, kaffe & smrireis...till alla pd Grans(iter, sonl visat omtanke om moster '1* Stina. Br)rje & Karin BAKLUCKELOPPIS pe Kulturstation (garaget)?fssbe5rlongen Du som behdver hlippning men hor svart ott to dig titl Bysidrtrqnd eller Gdveronge. fqg gor qven hembesoh Du btir bo n&gorlundo centrqlt ' Ochelbo (i m6n ov tid hon jog &ho ur till norliggonde byor) Arbetor i Gcivercinge: mdndog, onsdog, fredog Bysj6strond: tisdog och tondog Du ndr mig pd tel ao1g7, c,7c.624c,197 Pensionorspril: dom 28O:- herr 25O:- Hembesoh: dom ggo:- herr 35O:- Liirdag Siindag Fikafcirsdljning Anmdlan till Mari Vdlkomnal RSMH ABF

6 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAMLING OCKELBO Ti 20 okt kl Kvinnocaf6 i Missionskyrkan. On 21 ok kl Gemenskap pe Bysjdstrand, Hamrenge dragspelsklubb. I samverkan med sensus. kl MAssA, Susan Tronsson, Lars-olof Johanson. s6 25 ok kl EKUMENISX euosr:arsr, Alskade psatmer med ainskepsalmer och strangmusik, Vill du vara med i strangmusiken? Tag med ditt instrument Kyrkans Hus, vardagar kl eller tel Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson. Ida Fahl. Kyrkokoren. Kyrkkaffe. JADRAAS To 22 okt sd 25 ok kl Torsdagsgemenskap Jadra8s lqrkal, Sif och Per. I samverkan med Sensus. kl ALSKADE PSALMER" Stefan Nilsson, Lars-Olof Johanson. Ida Fahl. rdk Tisdog 20,/ O Kvinnocof Scout "Om Jesus" samtolskvdll pa Bibliotekel (se annons) Onsdag 27/tO Gemenskop pi Bysjcistrand Torsdag OO Barnk6r Si5ndag 25/lO 11.0O "ilskode psolmer" Ekurnenisk gudstjdnst i Ockelbo kyrko WIJ. TRAD GARD AR Eldfest liirdag 31 oktober Kl. 17 Glddvandring med Ockelbo Adventure i rostriidggrden. Eldfest pris: 300 krlp. F6ranmiilan senast 26 okt. Kl. 19 VSlkomnar Wij Tr:jdggrdskdk dig med varmande brasa och serverar "het tallrik" med blandade reitter. Till middagen underh8ller Gdran Brundin, Lasse Sjddin, Hasse Erikssoo. Priser inkl. moms: Glddvandring, midd-ag och underhelining: 500 kr.!liddag och underhsllning: 250 kr. Endast entrd till underh: njngr 60 kr. Anmiilan senast 26 oktober. Bokning & info

7 s<f = 9r.+: *-:=: *,i R rn'r r. -l S i'.--l:1 ai-*\ oj \h -\s i' ;.. *-1 sui tt - (! -i g w F. I \ l Sri.r z 3E \r< 3* \o+ F

8 OCKELBO KOMMUN Yrkesvux Kursutbud Vdren 2010 Vi samarbetar med andra kommuner inom Yrkesvux och under forutsiittning att vi far statliga medel startar vi omvardnadsutbildning till varen. Utbildningens langd ar tre terminer. Foljande kurser ingar i forsta terminen: o Etik och livsfr6gor. Medicinsk grundkurs. VArd- och omsorgsarbete o Psykologi A. Data grundkurs Ovriga kurser som kan sokas inom Yrkesvux dr:. SAljutbildning med inriktning mot butik. ltutbildning. Lager och logistik. Yrkesfdrare fdr persontransporter - Bussforare o Truckforare. Turism. Chark och delikatess o Boende-/Personligassistent Personligt brev skall bifogas ansokan. Kursstart i januari. Sista ansokningsdag infor varterminen ar 30 oktober. Ring eller besok oss, s5 berdttar vi mer. VUXENUTBILDNINGEN Scidra Asgatan 10, ltr, i Kutturstation Tel www, m oto rce ntru m a b. co m

9 POTATIS-APPIEN-SYLT King E, Asterix, Sovo. Gul mondel, Hertho, Snoboll S och 20 kg forp. Morotter, lok, sv. opplen, fodermorotter, solrosfro. NykoK hjortron- lingon -bldbor - hollon -drotining och tronborssytt, co 60% borholt, Soljes frdn losibil, SONDAG 25110: Ockelbo stn Lingbo Preem 9-9.1S Nosto tur om 4 veckor Bondendra - noturlig mcit till din disrr Var med och stod vira lokala Drooucenrer. Handla lokalt och ekologiskt producerad mat, levererad till din dorr av en chauffcir frin din ort. Besiik vir hemsida W besoker er i kompen ftr en levonde Iondsbygd och orbetstillftillen i vdrot lijn. Viilkomna OMG VVO go-ars JUBILEUM!! Ostby, Murgirden, Giiveriinge viltvirdsomride firar 90 6r med mat och dans pi Perslunda. Vi inbjuder erjagare, markzigare och bybor med familj till 90 Arsfest den 31 oktober kl Egen dryck medtages, samt aven en glatt hum6r. Kostnad 150 kr/pers. Anmiilan senast 25 oktober till Anders , Gtiran , Hans , Lennart Hj?irtligt vlilkomna iinskar OMG VVO K JULHALSNING A. er I ockelbobygdens JULSTJARNA 2009.flD Valkommen att ta del av den fina traditionen att genom tidningen ge en julhalsning till alla liisare. Berala 2O kr och skriv pa. nigon av de namnlistor som fram till den 6 november finns utlagda pa nedanstiende Dlatser_ ICA Ugglebo Berggrens Blomster Kjellas Mack, Jridrads Konsum Konvaljen Missionskyrkan Konsum, Amot //JulsUarneredaktionen Tobakshornan Kyrkans Hus TvA systrars livs, Stiker vinterfiirvaring i Ockelbo et bet pi. trailer inomhus kallt eller varmt, november till mars, mitten 7y2,6x3,2 meter (LxBxH) 0Z9l4O9lO,OTO_

10 trr..r rr.r.rrr.a I! i Vecka 43 harvi : iexrnn :!oacxoppet :!I II i Tisdag - Torsdag : : riil kt tg.oo : l! i Latrdas 24t1O : I ro.oo -i4.oo :!t!t. Prisex. -.!a. Dubbdiick trhn732:- r i Dubbfria frin 616:- : I : (inkl. montering, batansering, mitjdavgifl) : i Skiftning av hjul 25O:- : It l-,.t. VALKOMMEN! II r-r I r IM ft-r-d'r' r r r I t[t I _l:::-'-:1-'-': I r r I a'-:--'-:-::l.:r_t"r-:f-e I r rllr AnnonsDriser Pris I spalt (63 mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm mm 5: mm 5: mm 4: mm 4:60 Pris 2 spalt (130 mm fast bredd) Hdjd i mm Pris per mm 10-24rnm 10: mm l0: mm 9:80 7l-91 mm 9: mm 9: mm 8:70 l/4 sida, 130x49 mm 470 kr 1/2 sida, 130x98 mm 895 kr 3/4 sida, l30xl46 mm kr 1/l sida, 130x195 mm kr Prisema iir exkl. moms a.ri.r...till Mari och Frida Gtmnarsson, tack far resan ner till Ullared, det tir hr att yi har er. AIIa som var med...till arrangorerna jbr den trevl iga bj brnfe s ten, dven till grabbarna som underhdll oss med sdng & musik. Tacksam publikfrdn Mobygdrden

11 Ockelbo Orienteringsklubb se Liiptriining, onsdag 21 oktober kl Plats: Ulvsta Friluftsgard. OK Enen Medeldistans, lordag 24 oktober kl Viigvisning fran korsning Rv70 och E18 avfart I42 Enkdping C. Siisongsavslutning, scindag 25 oktober kl Plats: Simhallen, Ockelbo. Hilltider: bad och bastl fiirtiiring och prisutdelning i Soluret. &xww Alla medlenimar iir varmt viilkomna! xrkffi ffiffiffi NATURPASSET 2OO9 KSffi ffiffiim Stwcg Vi gratulerar vinnarna i Ockelbo OK:s dragning den 5 oktober! N6gra slumpmdssigt utvalda startkort deltar even i Gastriklands Orienteringsfdrbunds distriktsdragning den 20 oktober, samt i Svenska Orienteringsforbundets dragning i december. Huvudpris: En cykel vard kr. Sponsrad av Ockelbo Bil & Fritid. Vinnare av cykeln: Sigvard Lofstrand, Ockelbo Naturpasset "Kul pa hjul" Presentkort till samtliga vinnare. 1:a pris: 1000:- Eva Jaderberg 2:a pris: 500:- Emelie Wikldf 3:e pris: 500:- Inga Olsson 4:e pris: 500:- Monica Englund 5:e prisr 250:- Siri Johansson 6:e pris: 250:- Mertha Rosen Naturpasset "Gammelfabodarna" 7:e pris: 250:- Anne-Charlotte Persson presentkort till samfliga vinnare. 8:e pris: 250:- Harry Uppman.l :a pris: l OOO:- Bengt Aspnas 9:e pris: 250:- Annika Eriksson 2:a pris: 5OO:- Eeva Sorri 10:e pris: 250:- Mats-Ove Hubinette 3:e pris: 250:- Barbro Autio Vi tackar alla som bidragitill att gora Naturpasset till en sadan succ6. I ar har det salts 200 kartor pa de olika forsaljningsstallena vilket ar 60 st fler an forra aret. 81 startkort lamnades in p6 "Kul pa hjul" vitket ar nestan tre ganger si manga som forra aret. Vi hoppas pi samma succ6 aven nasta ar! Ockelbo Orienteringsklubbs motionskommitte

12 Matsedel v. 43 M5ndaq: Falukorv med morotstuvning / Pasta med bacon och adelost Tisdaq: Paltbrdd med fliisk och vitsas / Spagetti med kdttferssas Onsdaq: Skink och purjol6da / Stekt fisk med dill och kaviarcream Torsdag: Artsoppa/pannkaka / Kalops med rddbetor Fredaq: Fylld kdttf erslimpa m giiidd.e. / Srekt strdmming m potatismos Lijrdaq: Kyckling fil6 med potatistarta och paprikasis (endast ockelbo) CENTERKRETS Kallar medlemmar och sympatisiirer kommande kommunstyrelse. Samhdllsengagerade, Vem vill du kunna Du sjdlv? Ndgon annan engagerad {eockelb(] i 0ckelbo har nu en iippen till miite infor riista pi 2010? person? Centerpartiet fiirnominering av kandidater till kommunvalet infiir ndsta irs val. Det innebdr att du har centerpartiet miillighet att fiiresli dig s.iiilv och andra ldmpliga personer som kandidater fiir Centern. Intresseanmdlan och namnliirslag skickas till adress, Centern Ersbackav.l Ockelbo. Sammantrfidet har vi pi Vinortsrummet tisdag 20 oktober klls:30. Vdlkommen! Styrelsen. ALLT BORJAR HOS DIG

13 PUBAFTON I BERGGARDEN Liirdag 31 OKTOBER kt. 19.oo - o1.oo N1AT OCH DANS TILL LEVANDE MUSIK BAREN OPPEN HELA KVALLEN Entr6; 140:- Sista anm5lan 25 okt. Suzanne , Asa valkomna Kassa029i Gi pi Blo Ga ti Rto Boka biljetter pa PRINSESSA Fredag 23/10 Kl 19 :lt-d;,..:"tt3o"'i" sdndas 2sl10 Kl le ;;;Jr;-;;;;Lrraren TOPPIsAUKTION Torsdog 22 okt kl i f6rsomlingshuset iwii Bergby qnordnor Homrdnge RitdoKors krels en loppisouktion pd en mtingd sktinkto soker. Beh6llningen gdr oovkortqt till yar verksqmhet pa hemmqplon till dldre- och hondikoppomsorgen. Inger & Rolf Wiik visor sino vykort fr6n orfen. Koffe & lotterier. Viilkomnq till en onnorlundq ouktionskvdll Homrdnge RiidoKors ffi"-.*, Filmfestival pi htistlovet Torsdag 29/10, mer i nasta ockelbo.nytt Filmer som visas iir: Discodaggarna, Bolt, Kenny Begins och Gliidvandring Pa Wij Tradgtudars eldfest den 3ll10, kl , erbjuder vi dig mdjligheten att vandra pa glddande kol. Glddvandring dr en mental resa fdr att hitta sin inre kaft med syftet att kunna ta viktiga beslut. Eldfestpris: 300i/person (ordinaie pris 500t) Anmalan senast till eller , 0' lb Varmt valkomna tinskaf Mia och Emil

14 TORSDAG 22J10 KL PROVKORNINGSDAG o PA MOTORCENTRUM med bilar tran Giista Samuelsson Kom och prova bland annat: #ft*.ge N{*k w{s, &*xd*r*, ffi * rea xs ft K a ng*a, tlllega ne,!**,6t;*x xgsr.rtko.mbi V*{w** *va srt,&la di*s{ar F* w ffi 'i"^i^il.\# RUSTA BILEN FOR VINTERN! 4 liter Spolarvdtska - fdrdigblandad 49r X-priser pa X-traljus P rovkorni n gspri ser pa vi nterddck VINTERDACKI Vi har ddck som passar fisr alla pldnb6cker,,'s,{',4'.d - G'SLAVEA - MTHSLIN. GOOA YEAR. MAASHAI - N X i' t/ifrlftomrnsn fili 02*7'dW T& VI BJIIDER PA FIKA qi ock6r80 www. MgtorGentru mab. com

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>(

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xllot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>( Ann o n sbl od f6 r O ckelbo I H a mr 6 n ge o mrddet JL V P,ud,,ktior & Distdbution o:.jd-to zl ou _/. TRYCKERIET IOCKELBO StationsS. 5 Tel. 0297-40070 Fax 4067O tryckeriet@ducera.se '...-' -. /Monusrropp

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 53 2012-11-15 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 46 K Y R MISSIONS K A N 15 november pingst VILHELMINADISTRIKTET i Stensele- Vilhelmina pastorat Vilhelmina

Läs mer

kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift

kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift Nr 37 Årg 55 Nr från start 2758 Vecka 37 Onsdag 11 september 2013 Nu på söndag 15 september är det kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift K Kyrkomötet Vallokaler:

Läs mer

Tema: Välkommen åter UNDER STJÄRNORNA. Uteätarkväll i brasors sken Långkalsonger rekommenderas varmt! lör 21/2 kl. 18.00

Tema: Välkommen åter UNDER STJÄRNORNA. Uteätarkväll i brasors sken Långkalsonger rekommenderas varmt! lör 21/2 kl. 18.00 GRUPPFÖRSÄNDELSE Ditt lokala annonsblad FOLKKÄR, LÄTTLÄST och LUSLÄST SEDAN 2003 Gratis annonsblad för Filipstad och Hällefors med omnejd Tema: Välkommen åter Nr 1 Årg. 13 Onsdag 28 januari 2015 Ditt lokala

Läs mer

I samarbete med Pressbyrån kör vi V75-kväll nu den 26/10 med matbuffé! Vi visar V75 på storbild! Föranmälan Pressbyrån 0511-507 73 eller Arena Bowl.

I samarbete med Pressbyrån kör vi V75-kväll nu den 26/10 med matbuffé! Vi visar V75 på storbild! Föranmälan Pressbyrån 0511-507 73 eller Arena Bowl. Läs tidningen i mobilen Din lokala tidning sedan 1986 årgång 27 v 43 23 oktober 2013 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com I samarbete med Pressbyrån kör vi V75-kväll nu den 26/10 med matbuffé! Lördag 26/10

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 41. www.varitryck.se. Årgång 52 2011-10-13

VILHELMINA-aktuellt. Nr 41. www.varitryck.se. Årgång 52 2011-10-13 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 52 2011-10-13 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 41 VILHELMINADISTRIKTET i Stensele- Vilhelmina pastorat Vilhelmina kyrka: Lördag kl 18.00 Ekumenisk

Läs mer

Markna n. Annons- Nummer 14 Årgång 39 Tisdagen den 27 augusti 2013 DIN LOKALA TIDNING!

Markna n. Annons- Nummer 14 Årgång 39 Tisdagen den 27 augusti 2013 DIN LOKALA TIDNING! Markna n Annons- Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 14 Årgång

Läs mer

50 är ett magiskt tal!!

50 är ett magiskt tal!! GRANGÄRDEBYGDEN Grangärdebygdens Intresseförening en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun FÖRETAG - FRITID - FRAMTID Byrundan -den lokala tidningen med annonser och information för Grangärdebygden Nr 4/2013

Läs mer

Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt beställer vi hem oftast med leverans nästa dag!!

Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt beställer vi hem oftast med leverans nästa dag!! Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 55 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt 2014-01-15 Nr 1-3 Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt

Läs mer

Grillkorv. Köttfärs 100% nöt. Semlor. Neutral tvättmedel HELLSTRÖMS VIKARBYN. Grytbitar av fläsk. Sjömansbiff av ytterlår. Skinkrea Kokt skinka, hel

Grillkorv. Köttfärs 100% nöt. Semlor. Neutral tvättmedel HELLSTRÖMS VIKARBYN. Grytbitar av fläsk. Sjömansbiff av ytterlår. Skinkrea Kokt skinka, hel Nr 3 Årg 50 Nr från start 3289 Vecka 3 Onsdag 16 januari 2008 Grillkorv Fläsk/köttkorv 300g Högrev benfri i bit 12 90 st 49 90 kg Neutral tvättmedel Kulör/vit, 900g Köp tre valfria för 49 54 90 kg Sjömansbiff

Läs mer

Kvällsöppet 29/1 kl 18-21 Då startar vi rean!

Kvällsöppet 29/1 kl 18-21 Då startar vi rean! Postens Gruppförsändelse 2014 01 22 Årg. 41 v. 4 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Kvällsöppet 29/1 kl 18-21 Då startar vi rean! Välkomna in! Carina

Läs mer

VÄRMEDAG HOS NVS! Kom och träffa våra leverantörer och prata värme och vatten.

VÄRMEDAG HOS NVS! Kom och träffa våra leverantörer och prata värme och vatten. Nr 38 Årg 54 Nr från start 2709 Vecka 38 Onsdag 19 september 2012 VÄRMEDAG HOS NVS! Kom och träffa våra leverantörer och prata värme och vatten. Örjasvägen Mora 26 september Sjugare Leksand 27 september

Läs mer

Leksands Sparbank bjuder in till tjejkväll på temat Planera för det värsta och Hoppas på det bästa

Leksands Sparbank bjuder in till tjejkväll på temat Planera för det värsta och Hoppas på det bästa Nr 42 Årg 49 Nr från start 3278 Vecka 42 Onsdag 17 oktober 2007 Tjejkväll Leksands Sparbank bjuder in till tjejkväll på temat Planera för det värsta och Hoppas på det bästa Välkommen att lyssna till intressanta,

Läs mer

julkonsert i läs mer på sidan 9 Eva Gyllenbrider från O-O Design visar sin kollektion! När det lackar mot tänkte vi ha lite ku

julkonsert i läs mer på sidan 9 Eva Gyllenbrider från O-O Design visar sin kollektion! När det lackar mot tänkte vi ha lite ku Läs tidningen i mobilen Läs in qr-koden på din mobil! Din lokala tidning sedan 1986 årgång 27 v 47 20 november 2013 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Göta Lejon Soulpop på firar 10 år julkonsert i med

Läs mer

Ateljé Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 7 11 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. läs mer på sidan 7

Ateljé Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 7 11 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. läs mer på sidan 7 UTFÖRSÄLJNING PÅ RAMAR! p.g.a renovering Upp till 50% rabatt Öppet ons-lör 11-14/2 kl 13-18 el ring! Ateljé Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 7 11 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014 Välkommen till Missionskyrkan september - november 2014 Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

4990 Rostbiff. 90 Fläskkotlett

4990 Rostbiff. 90 Fläskkotlett Annonsorgan i Rättviks och Leksands kommuner Tel. 0248-136 00 Fax. 0248-121 60 E-post: annonser@bokstaven.se Nr 4 Årg 49 Nr från start 3190 Vecka 4 Onsdag 25 januari 2006 Falukorv Grillkorv 400 g Gröna

Läs mer

Tavla i present! Oljemålning av Rune Johansson, välkommen till vår utställning tisd-fred 09.30-18.00 lunch 13-14. Frukostmöte med coaching Sid...

Tavla i present! Oljemålning av Rune Johansson, välkommen till vår utställning tisd-fred 09.30-18.00 lunch 13-14. Frukostmöte med coaching Sid... GTGötene Tidning Går hem överallt LOKALTIDNINGEN Götene Tidning LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Ge ett barn en framtid Sid...4 Kval för Lundsbrunn IF Sid...11 Tavla i

Läs mer

Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com

Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com Grangärdebygdens Intresseförening BYRUNDAN Nr 8 AUGUSTI - 2009 utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening www.grangardebygden.com Sunnansjö Byalag HÖSTMARKNAD vid Sunnansjö Herrgård 12 september kl.

Läs mer

Vilken fest det blir!

Vilken fest det blir! E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 22 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. 2015-05-27 Nya Tryckeriet

Läs mer

S:t Olofs-bladet. Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! 50 % PÅ TÅGRESOR! Har synen förändrats? Nya i styrelsen. Var med i årets fototävling

S:t Olofs-bladet. Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! 50 % PÅ TÅGRESOR! Har synen förändrats? Nya i styrelsen. Var med i årets fototävling S:t Olofs-bladet Nr 2 / 2011 Trevlig sommar önskar vi alla våra läsare! Nya i styrelsen Margaretha Bergström Eva-Britt Österlund Var med i årets fototävling Läs allt om tävlingen på sid. 2, gå ut och fota

Läs mer

SÖSDALABLADET ÅRGÅNG: 9 NR: 27-28 MAJ-SEPTEMBER 2015

SÖSDALABLADET ÅRGÅNG: 9 NR: 27-28 MAJ-SEPTEMBER 2015 SÖSDALABLADET ÅRGÅNG: 9 NR: 27-28 MAJ-SEPTEMBER 2015 GÖR SOM MER ÄN 540 REDAN GJORT! BLI MEDLEM I SÖSDALA ALLIANSEN och stöd oss i vårt arbete med att främja utveckling, trivsel och samhörighet i Sösdala

Läs mer

läs mer på sidan 8 Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 få slipade ZEISS solglas av samma

läs mer på sidan 8 Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 få slipade ZEISS solglas av samma Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 14 1 april 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Fina påskgrupper! För ute och inne. Primula Elatior Victoriana 1 st 25:5 st 100:- Påskägg Lakritsfabriken 159:b

Läs mer

JEANSTILL KILLE-TJEJ-

JEANSTILL KILLE-TJEJ- Nr 40 Årg 55 Nr från start 2761 Vecka 40 Onsdag 2 oktober 2013 Storgatan gågata under marknaden med 100-talet säljstånd Bomullsbyxor med eller utan benfickor även fodrade Storl. XS XXXXXXXL PRIMOPRIS 398:-

Läs mer

Arbetsföra elever på Yrkeslivsmässan

Arbetsföra elever på Yrkeslivsmässan Läs tidningen i mobilen Läs in qr-koden på din mobil! Din lokala tidning sedan 1986 årgång 27 v 46 13 november 2013 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Nu är det dags! r e v e l E rar För kransar och ljusstakar

Läs mer

tel 0690-614 44 e-post joel.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com stor arbetarfrukost på Folkets Hus Ånge Kl. 09.00-10.00

tel 0690-614 44 e-post joel.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com stor arbetarfrukost på Folkets Hus Ånge Kl. 09.00-10.00 Gynna bladets annonsörer! Gratistidning till hushåll & företag tel 0690-614 44 e-post joel.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com 1:a maj i Ånge Kommun Vi bjuder på stor arbetarfrukost på Folkets

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan HoforsBladet Centralgatan 13, 813 30 HOFORS. Tel. 0290-281 00. www.hoforsbladet.se annons@hoforsbladet.se Ansvarig utgivare:

Läs mer

Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE. Sida 1

Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE. Sida 1 Årgång 9 Nr 7 Oktober 2006 BASAR I UR & SKUR TÄVLING VARGENS MÅNADSERBJUDANDE ÅRETSPARTAJ HÖSTMÖTE Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn:

Läs mer

Bil och Miljö. gemenskap. Bilkompaniets arena i Leksand Torsdag 13 november kl 16.30-20.00. bilkompaniet.se. mer än en vanlig bilhandlare

Bil och Miljö. gemenskap. Bilkompaniets arena i Leksand Torsdag 13 november kl 16.30-20.00. bilkompaniet.se. mer än en vanlig bilhandlare Nr 45 Årg 50 Nr från start 2513 Vecka 45 Onsdag 5 november 2008 bilkompaniet.se gemenskap. Bil och Miljö Bilkompaniets arena i Leksand Torsdag 13 november kl 16.30-20.00 r, av olika slag att titta på och

Läs mer