Äldreomsorgsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorgsplan 2013-2020"

Transkript

1 Äldreomsorgsplan Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser

2 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning... 5 Förord... 5 Idéer och visioner... 5 Ansvar för varandra... 5 Att få hjälp och stöd vid behov... 5 Framgång genom samverkan... 6 Reagera tidigt och tydligt... 6 Utveckla det sociala arbetet... 6 Värna de ideella insatserna... 7 Trygghet för äldre... 7 Nya möjligheter och utmaningar... 8 Ta ansvar tillsammans... 8 Att få välja själv... 9 Utbildning vid vård av äldre... 9 Mer än bara omsorg... 9 Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsnedsättning Uppdrag och mål i budget Verksamhetsområde Arbetsbefrämjande åtgärder Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg LSS-verksamhet Kommunfullmäktiges programförklaring Kvalitetsgarantier inom Omsorgs- och socialutskottet Aktuella sektorsplaner Intressentsammansatta samrådsorgan OSU & Myndighetsutskott Förvaltningsledning och gemensam verksamhet Arbetslivsenheten Individ och familjeomsorg (Ifo) Socialpsykiatri och boende för ensamkommande flyktingbarn Särskilda boendeformer för äldre för redovisning av bifall enligt SoL 4 kap Hunnebohemmet - boende för personer med demensproblematik Bankeberg Kvarnberget... 21

3 Sidan 3/27 Hemtjänst LSS, dagcenter, gruppboende, ungdomsboende Övrig LSS/LASS Hemsjukvård Rehab, Korttidsenheten Trygghetsboende Bilaga 1: Verksamhetsplan... 26

4 Sidan 4/27 Definitioner & begrepp Omsorgs- och Socialutskott (OSU) samt myndighetsutskott Omsorgsnämnden upphörde och Kommunfullmäktige fastställde nytt reglemente för kommunstyrelsen, vilket innebär att kommunstyrelsen övertar ansvaret för omsorgsfrågor från Kommunfullmäktige fastställde en politisk organisation som innebär att det finns ett omsorgs- och socialutskott samt ett myndighetsutskott. Omsorgs- och socialutskott beslutar på delegation av kommunstyrelsen i de flesta förekommande frågor. När det gäller myndighetsutövning till enskilda, är det myndighetsutskottet som fattar beslut. Sektorsplan Sektorsplanen är ett dokument som beskriver innehåll och förutsättningar för en verksamhet med inriktningsmål och riktlinjer som är antagna av politiskt organ i. SMARTa mål är en modell för att underlätta vid formulering av mål för projekt, försäljning, personlig utveckling osv. Modellen är speciellt användbar när mål skall sättas med fler inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. Bokstäverna står för: Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt SMARTa mål Tidssatt

5 Sidan 5/27 Sammanfattning I september 2012 trädde en ny politisk organisation ikraft för omsorgsfrågorna i Sotenäs kommun. Ett omsorgs- och socialutskott under kommunstyrelsen bär nu den tidigare omsorgsnämndens ansvar under återstoden av mandatperioden. Under hösten 2012 har ett politiskt planeringsdokument processats i utskottet. Dokumentet innehåller politiska intentioner och målformuleringar för kommunens omsorgsverksamheter. Dessutom återfinns i detta dokument konkreta uppdrag till förvaltningens verksamheter. Syftet med dessa är att inom budgetramen under fokusera på uppföljningsbara utvecklingsområden. Ett antal indikatorer har formulerats för att stödja återkopplingen av uppdragen inför utskottet under åren. De uppdrag och indikatorer som beskrivs i dokumentet kan komma att förändras inför Förord Ideprogrammet är vägledande för Kommunstyrelsens arbete, att tillsammans med omsorgs- och socialutskott, myndighetsutskott, förvaltningschef, övriga enhetschefer och medarbetare, styra och leda s verksamhet inom äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetlivsenhet, biståndsenhet och stabsfunktioner. Smarta mål sätts upp och resurser prioriteras så att har fortsatt hög kvalité på omsorg och socialtjänst. Idéer och visioner Ansvar för varandra Frihet ger stora möjligheter men ställer också krav på den enskilde. Alla måste ta ansvar för såväl hur man väljer att leva sitt eget liv som för andra. Tillsammans har alla människor ett grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte alltid räcker till. Kraften i det civila samhället ska inte underskattas. Avgörande för människors känsla av mening och trygghet är att det finns starka sociala band till de i ens omgivning. Därför är det viktigt att främjar aktivt föreningsliv, forum för ideellt arbete, mötesplatser där människor kan samlas och föra samtal, utöva sin tro, förkovra sig tillsammans med andra eller utöva sina fritidsintressen. Det skapar trygghet och ger möjligheter att växa. Att få hjälp och stöd vid behov Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland klarar man sig inte ensam eller orkar inte ta ansvar för sina närmaste. Då behövs skyddsnät som ger trygghet, men också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur utanförskapet. politik ska bidra till att bryta både utanförskap och bidragsberoende. Försörjningsstöd får aldrig bli en permanent inkomstkälla, utan ska vara ett tillfälligt stöd i avvaktan på egen försörjning. Men det räcker inte med passivt omhändertagande i form av ersättning. Minst lika viktigt är att ställa krav och att ge människor verktyg så

6 Sidan 6/27 att de själva kan ta sig ur problemen av egen kraft. Ofta handlar det om hjälp till självhjälp, exempelvis genom att erbjuda utbildning, rehabilitering eller avgiftning. Utanförskap i dess allvarligaste form med människor som saknar tak över huvudet kräver särskilda insatser. För att komma tillrätta med hemlöshet krävs att olika modeller prövas. En modell som rönt stora framgångar internationellt är Bostad Först som går ut på att den hemlöse får en bostad först, samtidigt sätts insatser in för att hjälpa vederbörande. Missbrukare ska erbjudas vård. Det ska också finnas en skyldighet för var och en att delta i åtgärder som underlättar återinträde på arbetsmarknaden. Framgång genom samverkan En gemensam nämnare i de kommuner som framgångsrikt lyckas bekämpa sociala problem och utslagning är att polis, socialförvaltning, skola, familjecentraler och andra inblandade aktörer arbetar tillsammans. Kommunerna i norra Bohuslän arbetar även med samordningsförbund där regionen, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar för att minska risken att människor hamnar mellan stolarna. Reagera tidigt och tydligt När det gäller unga som håller på att hamna snett är utmaningarna de allra största. Alkohol- och narkotikamissbruk i ung ålder, skolk och olika typer av kriminalitet kan snabbt ödelägga ungas liv och möjligheter. Här krävs att samhället reagerar tidigt och tydligt. Erfarenheter visar att det är viktigt att unga som hamnat i utanförskap hålls aktiva på olika sätt. Utbildningsinsatser är grundläggande och här kan den nya gymnasiereformen öppna nya möjligheter genom möjligheten till lärlingsutbildning. Det är viktigt att kommunerna bejakar denna möjlighet. På fritiden är behovet av meningsfulla mötesplatser stort för att undvika att de unga hamnar i fel sammanhang. Det kan handla om alltifrån fritidsgårdar, idrottsplatser, idrottshall och aktivitetshus. Utveckla det sociala arbetet Omvärlden förändras ständigt och utvecklingstakten tenderar att öka. Det är viktigt att även kommunernas sociala arbete hänger med i utvecklingen och ständigt strävar efter att bli bättre. Det förutsätter ett öppet klimat, där nya idéer möts av nyfikenhet och entusiasm. Inom tre områden krävs särskild utveckling: Mer tvärsektoriellt och samarbetsinriktat arbete Människors behov begränsas inte av organisatoriska gränser mellan olika förvaltningar inom en kommun eller region, utan rör sig mellan de olika delarna. Organisationen måste därför alltid utformas efter ändamålen. De barn som omsorgsförvaltningen arbetar med att förbättra livssituationen för återfinns också i kommunens skolor. En fungerande tvärsektoriell samverkan, såväl inom kommunen som mellan kommunen och andra aktörer, är därmed ofta nödvändig för att använda samhällets resurser på bästa sätt och för att kunna skapa tjänster av hög kvalitet.

7 Sidan 7/27 Ökat fokus på förebyggande arbete Genom att arbeta förebyggande och främjande ser man till att problem inte uppstår, istället för att bara rycka ut och lösa dessa när så sker. Bra förebyggande arbete har därmed alla möjligheter att vara ett effektivare sätt att arbeta på inom många områden, inte minst inom det sociala. Framgångsrikt förebyggande arbete förutsätter väl fungerande tvärsektoriell samverkan eftersom målgrupper, där ökat förebyggande arbete är viktigt, i hög utsträckning är gemensamma för flera förvaltningar och myndigheter. Öka utvärderingsbarheten Sträva efter att öka utvärderingsbarheten i insatserna och därmed utveckla fler metoder som vi vet fungerar. Det är centralt att utveckla metoder som bevisligen fungerar och ger avsedd effekt. För att lyckas med det är det viktigt att kunskapsinhämtning sker metodiskt, att erfarenheter dokumenteras och att förebyggande projekt och arbeten designas för att vara utvärderingsbara. I det arbetet är det en fördel att arbeta med forskarstöd. Runt om i landet finns flera spännande förebyggande projekt som utvärderats forskningsmässigt med mycket goda resultat. Värna de ideella insatserna De ideella insatserna inom det sociala området är en stor tillgång för samhället. Det är en kraft som måste stödjas och uppmuntras av samhället. Volontärskapet i Sverige är starkt. Vuxna och unga deltar i trygghetsvandringar på helgnätterna, de hjälper hemlösa och engagerar sig mot hedersförtryck. Allt detta engagemang är en positiv kraft som kan utvecklas. Det finns gott om exempel på väl fungerande samarbetsformer mellan ideella aktörer som exempelvis församlingar eller idrottsföreningar och ungdomsgårdar. Detta engagemang och dessa insatser måste tas tillvara. Oavsett om det handlar om nattvandrare, idrottsföreningar eller ungdomsverksamhet inom religiösa sammanslutningar så är dessa ideella krafter betydelsefulla. Pensionärer som har tid över för några timmars ideellt arbete i anslutning till skolor eller fritidsverksamhet kan av kommunen uppmuntras genom satsningar på projekt som Klassmorfar. Det finns även exempel på hur kommunerna aktivt kan arbeta med att underlätta ideellt engagemang bland de egna medarbetarna. En möjlig modell att prova kan vara att anställda får använda tid annars avsatt för friskvård på arbetstid till ideella insatser eller annat frivilligt socialt engagemang. Trygghet för äldre Sotenäs ska vara en bra kommun att åldras i. En kommun där varje människa räknas och där vi tar tillvara på de rika erfarenheter och den kompetens som finns hos dem som levt lite längre. Det innebär inte bara att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation utan också att man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Möjligheten till självbestämmande även när man behöver äldreomsorgens hjälp är viktig för ett värdigt åldrande.

8 Sidan 8/27 Nya möjligheter och utmaningar På många sätt är Sverige redan ett av världens bästa länder att bli gammal i. Bilden av pensionärer har successivt förändrats. Många njuter av tillvaron med god livskvalitet, spännande resor och fler möjligheter än tidigare. De allra flesta kan se fram emot många friska år efter pensioneringen. Men samtidigt som mycket har förändrats till det bättre återstår ännu många utmaningar. Många pensionärer har små marginaler i vardagen. En del får inte den vård eller omsorg de behöver i tid. Ännu finns det åldersdiskriminering och ibland låter det som att den som fyllt 65 inte längre behövs. För oss i Sotenäs är det viktigt att ändra på detta. En stor del av detta ansvar faller också inom ramen för vårt arbete i kommun. Ta ansvar tillsammans De allra sista åren i livet blir det flesta beroende av hjälp och vård. Hur den omsorgen utformas påverkar livskvaliteten för både omsorgstagare, anhöriga och dem som funderar på vad som händer den dagen de själva behöver hjälp. När vi som äldre behöver hjälp med vård och omsorg så innebär det att ansvaret ofta delas av kommunen och regionen. Detta får aldrig bli ett problem för den enskilde, ingen ska hamna mellan stolarna. Som politiker i kommun eller region har vi ansvar för samma medborgare och att de ska få den hjälp och det stöd som de har rätt till. Samverkan får aldrig bli ett bekymmer, medborgaren ska alltid vara i fokus. Det är politikens uppdrag att hitta lösningar som underlättar för den enskilde. Exempel på detta kan vara mellanvårdsplatser som drivs gemensamt och direktinläggning från den kommunala hemsjukvården till olika avdelningar på sjukhuset. System med trygghetskvitton för att bekräfta ansvaret när en äldre person går från en verksamhet till en annan kan öka trygghet och uppföljningsmöjligheter. Vidare gör många anhörigvårdare fantastiska insatser och behöver stöttas och uppmuntras. Socialtjänstlagen har ändrats så att kommunerna ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. För att lätta på arbetsbelastningen kan kommunen till exempel i samarbete med anhörigvårdaren utforma en individuell stödplan. arbetar även med kvalitetsgarantier som innehåller en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. Att få fortsätta vara med sina nära och kära när man blir äldre är mycket viktigt för mångas välbefinnande. Därför skall sträva efter att erbjuda olika lösningar för att äldre par ska kunna fortsätta bo ihop när bara en av dem behöver särskilt boende.

9 Sidan 9/27 Att få välja själv De senaste åren har fokus i diskussionen om äldrevården i hög grad förändrats. Äldres rätt att välja själva betonas allt mer både vad gäller vård, omsorg och boende. Det är positivt. Verksamheten är till för människorna, inte tvärtom. Men det ställer också större krav på hur bemötande och service organiseras. För att valfriheten ska bli verklig krävs lättöverskådliga jämförelser mellan de olika typer av tjänster som kommunen tillhandahåller. För att äldre själva ska kunna välja vad som är viktigt för dem kan kommunen exempelvis via en guide, hemsida eller annan kanal erbjuda information kring faktorer som kvalitet på maten, social gemenskap, personalens bemötande eller andra delar. Sådana jämförelser skulle även motivera äldreboenden att utvecklas inom områden som visat sig ha förbättringspotential. Genom äldres fria val utvecklas lyhördheten inom äldreomsorgen och bland medarbetarna. Arbetet med att utveckla fler verktyg för valfrihet som ökar kvalitén för den enskilda människan ska därför vara en naturlig prioritering i. Utbildning vid vård av äldre Genom välutbildade och kunniga medarbetare i äldreomsorgen skapas trygghet för såväl den äldre som de anhöriga. Personalen som tar hand om de äldre saknar ibland relevant utbildning för uppgiften, vilket dock inte förtar värdet av det goda arbete som de många gånger utför. Samtidigt är utbildningsmöjligheter för medarbetarna en av de enskilt viktigaste faktorerna för att de ska kunna växa i sin yrkesroll och kvaliteten därmed höjas vid vård av äldre. måste därför aktivt arbeta för att möjligheter till utbildning ges för äldreomsorgens medarbetare, oavsett om utförandet sker i kommunens regi eller av andra. Faktorer som bland annat språkkompetens och ökad geriatrisk kunskap kommer att bli allt viktigare i takt med att valfriheten, kraven och behoven inom äldreomsorgen ökar. Möjlighet till karriärvägar, utbildning och chefskap inom äldreomsorgen måste prioriteras. Mer än bara omsorg Det är viktigt att komma ihåg att äldrefrågor handlar om mer än bara äldreomsorg. Genom till exempel tillgänglighetsmärkning av bostäder, information om tekniska hjälpmedel, fixartjänster, trygghetslarm och anropsstyrd kollektivtrafik kan äldres självbestämmande öka. Funktionsnedsättningar behöver då inte bli ett hinder i vardagslivet. kan även stimulera tillkomsten av seniorbostäder och trygghetsbostäder genom mark- och bostadspolitik liksom genom medverkan av kommunal hemtjänst och hemsjukvård. Kommunen kan också komplettera marknaden genom Sotenäsbostäder. För att lyckas stärka kvaliteten är det viktigt att kvalitetsuppföljningen görs av andra än kommunerna eftersom de själva har egenregiverksamhet.

10 Sidan 10/27 Tillgänglighet och valfrihet för personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning ska precis som alla andra kunna vara delaktiga i livets olika delar. Det behövs nya former för deltagande med flexibla lösningar för att fler med funktionsnedsättning ska få en bättre vardag och för att möjliggöra delaktighet i samhället. Kommunen har stora möjligheter att åtgärda bristande tillgänglighet som kan utgöra hinder för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället på samma villkor som andra. I det pågående arbetet för ökad tillgänglighet är en öppen dialog mellan kommunen, de berörda, deras anhöriga och olika handikapporganisationer värdefull för alla parter. Alla är vi olika och det gäller också människor med funktionsnedsättning. I Sotenäs kommun arbetar vi för att kunna finna en mångfald av lösningar, och i de fall den egna kommunen inte räcker till finns samverkansmöjligheter mellan kommuner. Inom ramen för Lagen om valfrihet, LOV, finns goda förutsättningar att införa valfrihetsmodeller för till exempel boende, hemtjänst och daglig verksamhet. Teknikutvecklingen innebär också stora möjligheter att vara delaktig och minimera många av hinder som en funktionsnedsättning kan innebära. Individer ska själva kunna välja hjälpmedel och inte vara begränsade till hjälpmedelcentralernas utbud. För att förenkla och möjliggöra vardagen för människor med funktionsnedsättning är det viktigt att alla deltar. Ett sätt är att synliggöra de som bidrar till att göra en kommun mer tillgänglig. Det kan ske genom till exempel att dela ut tillgänglighetspris till företag eller organisationer som har gjort insatser för att öka tillgängligheten. Uppdrag och mål i budget 2013 Omsorgs- och socialutskottet beslutar på delegation av kommunstyrelsen i de flesta förekommande frågor. När det gäller myndighetsutövning till enskilda, är det myndighetsutskottet som fattar beslut. Omsorgs- och socialutskottet ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg samt arbetslivsenheten. Lagområden är SOL, LSS och HSL. Utskottet har fem ledamöter och tre ersättare. Myndighetsutskottet har tre ledamöter som är i personunion med Omsorgs- och socialutskottets presidium. Omsorgs- och socialutskottets insatser ska präglas av kontinuitet och kompetens både vad avser innehåll och personal. Samtliga omsorgstagare ska utifrån sina egna livsvillkor bemötas med respekt. Den enskildes behov och integritet ska ligga till grund för insatserna. Den enskilde ska erbjudas god service och tillgänglighet. Det Kommunala tillgänglighetsrådets uppgifter är att arbeta för att skapa bra levnadsvillkor för människor med funktionshinder. Pensionärsrådet uppgift är att samverka och samråda mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

11 Sidan 11/27 Verksamhetsområde Arbetsbefrämjande åtgärder Uppdrag Arbetslivsenheten skall ansvara för kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken. Arbetslivsenheten har dessutom ansvar för kommunens flykting- och integrationsverksamhet. Övergripande mål Den långtidsarbetslöse skall erbjudas aktiva insatser som ökar möjligheten till ett inträde på arbetsmarknaden. Individ- och familjeomsorg Uppdrag Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att förutsättningslöst och aktivt undersöka den enskildes behov och möta detta med stödinsatser för att skapa förutsättningar för den enskilde att leva i gemenskap med andra. I uppdraget ingår att aktivt bedriva uppsökande verksamhet i samverkan med andra myndigheter samt arbeta med förebyggande arbete. Övergripande mål Individ- och familjeomsorgen skall arbeta förebyggande för att minska behovet av försörjningsstöd och institutionsplaceringar. Äldreomsorg Uppdrag Äldreomsorgens uppdrag är att utifrån socialtjänstlagen ge äldre personer vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes vilja, självbestämmande och integritet. Övergripande mål Den enskilde ska i första hand ges möjlighet att bo kvar i den invanda hemmiljön. LSS-verksamhet Uppdrag LSS-verksamhetens uppdrag är ge insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS). Övergripande mål Människor i med funktionsnedsättning ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv.

12 Sidan 12/27 Kommunfullmäktiges programförklaring (Utdrag som berör Omsorgs- och socialutskottets ansvarsområde) Vi erbjuder en värdighetsgaranti för de äldre Utvecklar fler alternativa boendeformer t.ex. trygghetsboende Säkerställer varm, god och näringsriktig mat i äldreboenden Ger möjlighet till samlevnad livet ut Frihet till eget val av omsorgsgivare Insyn och påverkan i äldreomsorgen för individ och anhöriga Vård och omsorg grundad på trygghet och respekt Satsar på trygghetsboende för äldre Skapar utrymme för satsningar på omsorg Kvalitetsgarantier inom Omsorgs- och socialutskottet Kvalitetsgarantierna är vad medborgarna har rätt att förvänta sig och vad medarbetarna förväntas leverera. Genom ständiga förbättringar utvecklas verksamheten med medborgarna i fokus. Kvalitetsgarantierna följs upp vid delårsuppföljning och i årsredovisning. Verksamheter som kan utvecklas genom kvalitetsgarantier: Myndighetsutövning mot enskilda Arbetslivsverksamheten Boende och daglig verksamhet LSS Andra stödinsatser inom LSS-området Boendestöd inom socialpsykiatrin Hemtjänst för äldre Särskilda boendeformer för äldre Hemsjukvård och rehabilitering Aktuella sektorsplaner Äldreomsorgsplan, klar i dec 2012 Handlingsplan för utveckling av anhörigstöd år , klar Tillgänglighetsplan, klar Bostadsförsörjningsplan, strategidel klar i dec 2012 Lokalförsörjningsplan, klar Sektorsplan avseende LSS, Psykiatri, Arbetslivsenhet, IFO, enligt beslut i OSU, klar i okt 2013 Intressentsammansatta samrådsorgan Pensionärsrådet Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Hälsopolitiska rådet

13 Sidan 13/27 OSU & Myndighetsutskott Utifrån fastställd budget 2013 redovisas de mål, uppdrag, och indikatorer som ligger till grund för OSU:s måluppfyllelse. Respektive verksamhet/enhet har 1-3 stycken mätbara och tidsatta uppdrag. Förvaltningsledning och gemensam verksamhet Uppdrag 1 OSU antog i november 2012 en tids- och aktivitetsplan för implementering av anhörigplanen Förvaltningschefen har fått uppdraget att fram till 2015 tillse att nio olika insatser kring anhörigstöd genomförs under planperioden. Enhetschefen för myndighetsutövning utarbetar tillsammans med anhörigsamordnaren en plan för redovisning till OSU om hur beslutade åtgärder i anhörigstödsplanen har genomförts. OSU ges återkommande redovisningar av pågående aktiviteter till följd av anhörigstödsplanen vid möten i maj och november Uppdrag 2 Förvaltningsledningen verkar för ökat samarbete med individ- och familjeomsorgens ekonomigrupp kring budget- och skuldrådgivning i enskilda ärenden. År 2011 arbetade förvaltningen med 28 budget- och skuldrådgivningsärenden och samarbetade med individ- och familjeomsorgen i 9 av dessa ärenden. Två ärenden har blivit hänvisade från Arbetsförmedlingen. Fem ärenden har blivit hänvisade från Kronofogdemyndigheten. Handläggaren har deltagit vid individ- och familjomsorgens APT-möten och informerat om skuldsaneringslagen och samarbetat med Produktionsskolan. Hon informerar också om ekonomifrågor till arbetslösa ungdomar ca 2 gånger om året. Under 2013 skall en större andel av budget- och skuldärenden handläggas i samverkan med IFO än Ekonomigruppen vid IFO skall kunna ge invånare och klienter aktuell information om hur de kan ansöka om budget- och skuldsanering. En redovisning till osu ges i samband med delårsbokslut 2 /2013 Resurser Intäkter, tkr Nettokostnad, tkr Ramändring 12487,5 1273, ,3 44,0

14 Sidan 14/27 Arbetslivsenheten Uppdrag 1 Grund för anvisning Arbetslivsenheten och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse som innebär att Produktionsskolan ställer 20 personliga platser till förfogande för jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobb- och utvecklingsgarantin (UGA). En plats innebär att en person har en plats oavsett om anvisningen avser hel- eller deltid. Arbetssätt Handläggare vid Arbetsförmedlingen kontaktar Produktionsskolans konsulent för att avisera start av gruppverksamhet. Start av gruppaktivitet bör kunna påbörjas inom 3 veckor från det att Af anvisat en grupp av minst 5 personer eller max 8 personer. Vid första mötet ska trepartsamtal genomföras med anvisad deltagare, handläggare från Arbetsförmedlingen samt konsulent och vid behov berörd arbetsledare vid Produktionsskolan. Deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin utgår från de behov som definieras i den sökandes handlingsplan, som är upprättad på Arbetsförmedlingen. Vid trepartssamtalet skall blankett beslutsunderlag/ överenskommelse (AF:s blankett) användas och typ av aktivitet samt uppgifter skall specificeras. Vid förfrågningar från Arbetsförmedlingen angående deltagaren skall det ske via konsulent. I insatsen jobbsökaraktiviteter med coachning ingår, meritportfölj, webbaserad egenkartläggning, individuellt arbetssökande, workshops, vägledande samtal. Regelbundna uppföljningar skall ske under tiden insatsen pågår med konsulent, berörd deltagare och den anvisades handläggare på Arbetsförmedlingen. Handläggare vid Arbetsförmedling (Af) skall medverka vid minst en gruppträff för övergripande information och uppföljning. Avslutande möte skall ske med anvisad deltagare, Afhandläggare och konsulent. Vid avslut skall konsulent lämna aktivitetssammanställning till handläggare på arbetsförmedlingen. Målsättningen är att 20 % av de anvisade ungdomarna ska vara i arbete 3 månader efter avslutad insats. Uppföljning av den enskilde skall ske 3 månader efter avslutad anvisning i form av telefonsamtal med syfte att besvara frågan om den unge har kommit i arbete eller studier. Utfallet av denna undersökning skall redovisas i Arbetslivsenhetens verksamhetsberättelsen. Uppdrag 2 Grund för anvisning Produktionsskolan och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse som innebär att Produktionsskolan ställer 15 personliga praktikplatser till förfogande för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin FAS 2. En plats innebär att en person har en plats oavsett om anvisningen avser hel- eller deltid.

15 Sidan 15/27 Arbetssätt Handläggare vid Arbetsförmedlingen kontaktar konsulent på Produktionsskolan för att avisera behov av praktikplats till deltagare för insatsen arbetsträning. Konsulenten bokar in ett möte och trepartsamtal ska genomföras helst inom 2 veckor. Vid första mötet ska trepartsamtal genomföras med anvisad deltagare, handläggare från Arbetsförmedlingen samt konsulent och vid behov berörd arbetsledare på Produktionsskolan. Deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin utgår från de behov som definieras i den sökandes handlingsplan, som är upprättad på Arbetsförmedlingen. Vid trepartssamtalet skall blankett beslutsunderlag/ överenskommelse (AF:s blankett) användas och typ av aktivitet samt uppgifter skall specificeras. Den anvisade deltagaren ska i insatsen arbetsträning med överenskomna aktiviteter utföra arbetsträningen i den praktiska verksamheten vid Produktionsskolan eller annan kommunal verksamhet samt utföra jobbsök med stöd från konsulent eller handledare vid Produktionsskolans datasal. Vid förfrågningar från arbetsförmedling angående deltagaren skall det ske via konsulent. Vid praktikplats annan kommunal verksamhet ombesörjer enhetschefen på aktuell arbetsplats ett fackligt godkännande av deltagarens arbetsuppgifter i verksamheten. Produktionsskolan tillhandahåller blankett för praktiköverenskommelse. Indikator Regelbundna uppföljningar skall ske under anvisningstiden, med anvisad deltagare, handläggare arbetsförmedling, konsulent samt berörd arbetsledare om det behövs. Avslutande möte skall ske med anvisad deltagare, handläggare arbetsförmedling, konsulent samt arbetsledare. Vid avslut av arbetsträning skall konsulent i samråd med arbetsledare lämna aktivitetssammanställning till handläggare på arbetsförmedling om så begärs. Målsättningen är att 30 % av de anvisade ska vara i arbete 3 månader efter avslutad insats. Uppföljning av den enskilde skall ske 3 månader efter avslutad anvisning i form av telefonsamtal med syfte att besvara frågan om de har kommit i arbete eller studier. Denna uppgift kan redovisas i Arbetslivsenhetens verksamhetsberättelse. Mål Resurser Intäkter Nettokostnad Ramändring 12611,6 6626,0 5985,6 0

16 Sidan 16/27 Individ och familjeomsorg (Ifo) Uppdrag 1 Utarbeta en förenklad administration av (sociala) hyresbostäder samt se över kriterier för sociala bostadskontrakt, bland annat när Ifo ska anses behöva utgöra mellanhand Ifo ska under våren 2013 initiera samverka med tekniska förvaltningen för att utveckla administrationen avseende sociala hyreskontrakt. Ifo ska utarbeta rutiner och riktlinjer för sociala kontrakt senast mars Uppdrag 2 Arbetet med våld i nära relationer är en viktig trygghetsfråga ur ett folkhälsoperspektiv och ska fortsätta utvecklas i samverkan med närliggande kommuner Indikator Enhetschefen för Ifo ska utarbeta rutiner och riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer senast mars Uppdrag 3 Samverkan med andra kommunala förvaltningar, särskilt inom förskola, skola samt kultur och fritid ska utvecklas och dokumenteras Ifo ska under våren 2013 bjuda in utbildningsförvaltningen till en diskussion för att ta fram en gemensam definition avseende när barn far illa. Ifo ska under våren 2013 ta initiativ till att upprätta ett lokalt samverkansdokument mellan socialtjänst, barnpsykiatri (BUP) och utbildningsförvaltning (Västbus). Mål Resurser Intäkter Nettokostn Ramändring 18585,4 182, ,5 2000,0

17 Sidan 17/27 Socialpsykiatri och boende för ensamkommande flyktingbarn Uppdrag 1 Mot bakgrund av tyngre och mer komplexa ärenden som läggs under den kommunala psykiatrins ansvar samt socialstyrelsens nya vägledning ges enhetschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka personalkompetensen inom verksamheten Indikator Enhetschefen presenterar ett förslag till OSU i april 2013 som förankrats i facklig samverkan Uppdrag 2 Kommunen har under 2012 etablerat ett ungdomsboende för ensamkommande flyktingbarn. Nuvarande avtal ger ersättning för sju ungdomsplatser. Enhetschefen ges i uppdrag att utreda verksamhetens framtida omfattning och formerna för utslussningsverksamhet från boendet. Indikator Enhetschefen presenterar ett förslag till OSU i juni 2013 som förankrats i facklig samverkan Mål Resurser Intäkter Nettostnad Ramändring 8914,9 525,0 8389,9 25,0 Särskilda boendeformer för äldre Uppdrag Syftet är att förändra underlaget och att ta fram en indikator som mäter beläggningsgraden på särskilt boende. Detta tar avstamp i kopplingen mellan ekonomiska intäkter och faktisk beläggningsgrad. Ett ytterligare syfte är att förstärka tydligheten med att verkställigheten sker utifrån ett bifall enligt SoL 4 kap 1. Avflyttning och intäkter I dag uppstår intäktsförluster i glappet mellan två hyresgäster på särskilt boende. En orsak som påverkar verksamhetens skyndsamhet i att verkställa ett nytt beslut är de hyreskontrakt som alla nya hyresgäster tecknar. Avtalet löper på en månad i taget med automatisk förlängning tills den dagen avflyttning sker. Detta innebär i praktiken att en hyresgäst måste lämna tillgång till lägenheten allt mellan en till fem veckor från aktuellt datum då avflyttningen skedde. I detta läge ska en ny hyresgäst erbjudas tillgång till lägenheten. Vid erbjudande av lägenhet har den nya hyresgästen en vecka på sig att bestämma om han eller hon väljer att tacka ja till den erbjudna lägenheten. Konsekvensen blir att verksamheten tappar

18 Sidan 18/27 hyresintäkter för dessa veckor fram till dess att nästa hyresgäst tackar ja till erbjuden lägenhet. Beviljat bistånd till plats i särskilt boende enligt SoL 4 kap 1 Hittills har förvaltningen återkommande presenterat ögonblicksbilder av det aktuella läget på särskilt boende. Bifallen till särskilt boende är dock inte en kö utan ett beslut som svarar på om individen ifråga har rätt till särskilt boende. Sedan är det behov och tillgång till plats som avgör turordningen. För att undvika missuppfattningar samt att kunna erbjuda en bättre ackumulerad bild av helheten presenteras här ett material framtaget för att mer stämma överens med det material som presenteras till socialstyrelsen. Underlaget tillika indikatorn för det uppsatta målet i som är att vi ska verkställa besluten inom tre månader kommer därför att ge en tydligare bild av hur vi lyckas. Indikatorn kan komma att användas som underlag för att säkerställa resurserna i verksamheten. Detta är kopplat till målet om att verkställa inom tre månader och hur budgeten ska fördelas utifrån uppskattad beläggningsgrad på särskilt boende. för redovisning av bifall enligt SoL 4 kap 1. Antal bifall månadsvis Totalt under året jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal verkställda beslut månadsvis Totalt under året jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

19 Sidan 19/27 Antal avflyttade månadsvis 5 4 Totalt under året jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal ej verkställda beslut inom tre månader Totalt under året Skäl till att beslutet inte har verkställts. En person tackade nej till erbjuden plats. 2 Vi har inte kunnat erbjuda inom tre månader p.g.a av platsbrist till person två. Ytterligare indikatorer För att dokumentet ska få en helhet så kommer även indikatorer för uppföljning gällande hyresintäkter, beläggningsgrad per månad samt redovisning per särskilt boende att presenteras. Presentationen utgår från den ekonomiska uppföljningen som sker varje månad med förvaltningens ekonom. Siffrorna kan komma ge ett underlag för att kunna redovisa eventuella skillnader mellan lagd budget för hyresintäkter och faktiska hyresintäkter. Presentationen för beläggningsgraden i våra särskilda boenden kommer att ge en bild av hur många dygn som är belagda per månad. Kostnad per brukare( KPB) är ett verktyg som mäter hur många dygn per år/antal platser som är belagda på våra särskilda boenden. Denna presentation syftar till att likna KPB för att under året kunna följa balansen mellan beläggningsgrad och budgetprocess. Beräkningen är: Antalet förbrukade dygn/platser dividerat med tillgängliga dygn/platser. Alltså det officiella platsantalet på varje boende i förhållande till vad som har konsumerats. Denna redovisning kommer att ske uppdelat per varje enskilt särskilt boende som kommunen har i drift. Uppdelningen av boendena är på grund av den skilda budget som ligger för varje boende. Redovisningen kommer att ske som ovan.

20 Sidan 20/27 Hunnebohemmet - boende för personer med demensproblematik Uppdrag 1 All personal ges utbildning i BPSD, Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (webbutbildning via Två av baspersonalen från varje avdelning ges en utbildning som registratorer i Socialstyrelsens kvalitetsregister BPSD. Dessutom utbildas omvårdnadsansvarig sjuksköterska för respektive avdelning och enhetschefen. Syfte och bakgrund Syftet med utbildningen är att all personal får kompetens i BPSD. Personalen kompetensutvecklas gemensamt och kommer därigenom mer aktivt kunna arbeta för att minimera boendes beteendestörningar. Därigenom får avdelningarna också en lugnare och tryggare miljö. BPSD drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. Även på Hunnebohemmets äldreboende påverkar beteendemässiga störningar miljön på avdelningen då oro sprider sig bland både de boende och personal, till viss del. För att kunna minimera dessa beteenden har BPSD s arbetssätt visat på mycket bra siffror då man med hjälp av registret skapar struktur i vårdarbetet. Följande kan BPSD bidra till; implementering av de nationella riktlinjerna för demensvård personcentrerad vård gemensamt språk för personalen tydliga mål teamarbete verksamhetsutveckling kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar vårdtyngdsmätning Efter införandet av Heroma och Magna Cura under våren 2013 kan personalen ges utrymme att bekanta sig med vid datorer med högtalare på Hunnebohemmet. Efter sommarsemestrarna utbildas registratorerna genom Fyrbodals erbjudande om samordnad utbildning. Under hösten 2013 startas arbetet upp på avdelningarna.

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7

Britt-Marie Knutsson, MAS 5 Monica Andén, controller, 6-7 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-17.15. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Rose-Marie Ahlström, SPF Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Stefan Jurcic, PRO Gert

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsmål för äldrenämnden

Verksamhetsmål för äldrenämnden Verksamhetsmål för äldrenämnden 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 VERKSAMHETSIDÉ Vad gör nämnden och för vem 4 VISION Vad vill vi 6 MÅL Vad ska göras och vilka resultat ska uppnås

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85

Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan SOCIALNÄMNDEN 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nationella förutsättningar... 3 Vägledande principer... 3

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar

Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-03-11 ON 2012/0055 53515 Omsorgsnämnden Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer