Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning"

Transkript

1 LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna påverka LSSområdet Den nya lagstiftningens praktiska betydelse för din handläggning och LSS-kommunen, de största juridiska skillnaderna och dess konsekvenser Viktiga rättsfall och aktuella domslut - ta del av avgöranden för att underlätta din handläggning Barnperspektivet stärks! Ansvarsfördelning och samverkan kring barn och unga - hur säkerställa barnperspektivet i LSSärenden?...dig som arbetar som LSS-handläggare, biståndshandläggare, socialkonsulent, handikappskonsulent, socialsekreterare, enhetschef och områdeschef vid kommun- och socialkontor eller du som på annat sätt i ditt arbete kommer i kontakt med dessa frågeställningar en arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen! Talare: Jonas Reinholdsson, KommunLex, Kenneth Johansson, Socialutskottet, Christina Amundberg, Stockholms stad, Annika Brar, Psykiatri Nordväst Karolinska universitetssjukhuset Anmäl dig på tfn:

2 LSS-handläggning 2011 Måndag 21 mars 08:30 Registrering med morgonkaffe 09:00 Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna påverka LSS-området Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Innehållet i beslutet, bl a: Så stärks barnperspektivet medel avsätts till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för pers med psykisk funktionsnedsättning Så påverkar innehållet och lagändringen din yrkesroll som LSS-handläggare Frågestund Kenneth Johansson, Socialutskottets ordförande Vad gäller för funktionshindrade personer som missbrukar är psykiskt sjuka eller har dubbeldiagnos? - Vad innebär begreppen rättighetslag, ramlag, pluslag? Hur kan insatser från SoL och LSS kombineras för psykiskt funktionshindrade? Har det någon betydelse för den enskilde om stöd beviljas enligt LSS eller SoL? Hur tolkar du begreppet goda levnadsvillkor (LSS) i jämförelse med skälig levnadsnivå (SoL). Jonas har bred erfarenhet av kommunal förvaltning bland annat från arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol, som jurist vid Stockholms läns landsting och länsrätt och som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet. Jonas Reinholdsson har omfattande erfarenhet som internationell expert på kommunal organisation, juridik och förvaltning och specialiserad på socialrätt, handikappslagstiftning samt hälsooch sjukvårdsjuridik särskilt inom områdena barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och rehabilitering 12:30 Lunch 10:10 Förmiddagskaffe 10:40 Den nya lagstiftningen Juridiska synpunkter! Vad innebär lagstiftningen ur juridiskt perspektiv i termer av rättigheter? Barnperspektivet har blivit starkare, hur påverkas din handläggning av det? Hur påverkas rätten till bedömningar? De största juridiska skillnaderna och dess påverkan Vad har lagstiftningen för betydelse för den framtida handläggningen och LSS-kommunen? Frågestund och diskussion 12:00 Ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika huvudmän socialtjänst, försäkringskassa, (LASS) (SoL) förskolan och skolan (skollagen) Var och hur dras gränsen mot andra huvudmän? 13:30 Ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika huvudmän socialtjänst, försäkringskassa, (LASS) (SoL) förskolan och skolan (skollagen) 14:20 Ansvarsfördelning och samverkan kring barn och unga Hur säkerställa barnperspektivet i LSS-ärenden? Vad anses vara goda levnadsvillkor? Hur långt sträcker sig föräldraansvaret? Barn och samarbetet runt dessa vem ansvarar för vad utifrån LSS, LASS, SoL och HSL? Rutiner och behovsbedömning Exempel och diskussion kring praktiska situationer Sekretessfrågor 15:00 Eftermiddagskaffe Se uppdatering på

3 15:30 LSS och psykiska funktionshinder - vilka psykiska funktionshinder kan ingå i personkrets 3 Vad krävs för att få tillhöra personkrets 3? Personkrets 3 enligt LSS eller SoL? Ta del av domstolarnas tolkningar för säkrare bedömningar Hur förhåller sig begreppet psykiska funktionshinder till LSS personkrets? 16:10 Viktiga rättsfall och de senaste domsluten ta del av Regeringsrättens, Kammarrättens och Justitieombudsmannens beslut som stöd för din handläggning Några av följande domar och frågor kommer belysas: Vad säger Regeringsrätten och kammarrätten om: Rätten till daglig verksamhet för personer som har personlig assistans Rätten till möjligheten att få korttidsvistelse om denne har personlig assistans Rätten till möjligheten att få ersättning till entreprenörer som utför assistans? Ersättning vid assistenters sjukdom Sammanhållet ansvar för person som placeras enligt LSS? Förhandsbesked enligt LSS? Rätten till korttidsvistelse efter föräldrars separation Rätten till LSS-boende för personer som vårdas enligt LRV/LPT Rätten till flytt till andra boenden? Rätten till servicebostad enligt LSS? Vilken kommun är ansvarig för LSS-insatser till gymnasieelever? Rätten till kontaktpersoner för personer under och över 65 år Korttidstillsyn för skolbarn? Funktionshindrades varaktighet - påverkas det av barns utvecklingsperioder? Finns det en undre tidsgräns för personlig assistans? Rätten om boendeförälders möjlighet att söka insatser för sitt barn mot den andre vårdnadshavarens vilja? Vad säger Justitieombudsmannen om: Kan man begränsa anhöriga eller andra personer att besöka boende? Finns det ett uppsökande ansvar enligt LSS för särskilt utsatta personer med t ex psykisk sjukdom? Dessutom: Hur tolkar du lagarna? Hur tillämpa svårtydda lagar? Bostad med särskild service för barn och ungdom - bosättningskommunens ansvar eller placeringskommunens ansvar, var och hur sätts gränsen? Vilken kvalitet på insatsen har den enskilde rätt till? Den enskildes valfrihet och kommunens resurser Personlig assistans - genomgång av bedömningar av rätt till personlig assistans och frågor runt kommunens ansvar för personlig assistans När kan behov anses vara tillgodosedda på annat sätt; särskilt om hushållsgemenskap och föräldraansvar? Frågor kring personkretsbedömningar Vad gäller angående ansvarsfördelning mellan kommunerna? Boende på annan ort etc. Vad gäller om rätt till särskilt boende i olika former - när ska man använda korttidsvistelse? Elevassistent eller personlig assistent i skolan? Vilka är skillnaderna och vad innebär det för individen och kommunen? Hyreslagstiftningen och boenden enligt LSS? Hur gör du när arbetsmiljökraven krockar med LSS? 18:00 ens första dag avslutas Tisdag 22 mars 08:40 Morgonkaffe 09:10 Aspergersymtom, tvång, deppighet eller vanliga tonårsproblem - vad är vad hos unga med autismspektrumtillstånd? LSS-berättigad eller inte? Vad krävs för att få en diagnos inom autismspektrat och därmed bli berättigad till LSS-insatser? Hur ställs diagnosen? Speciella svårigheter vid utredning av tonåringar? Vilka andra tillstånd och problem är vanliga hos unga med och utan autismspektrumtillstånd? Hur kan man skilja ut vad som är vad? Hur hjälper man den unge till rätt stöd och behandling? Vad är psykiatrins ansvar? Annika Brar är överläkare vid Neuropsykiatriska enheten, Psykiatri Nordväst Karolinska där man arbetar med utredning och behandling för vuxna personer med autismspektrumtillstånd, ADHD och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar samt med handledning och utbildning gentemot vårdgrannar. För närvarande arbetar Annika inom ett neuropsykiatriskt utbildningsprojekt riktat mot psykiatri och habilitering inom Josefine Lindblad I Projektledare CKU I : I E-post:

4 Stockholms Läns Landsting samt med implementering av länets nya vårdprogram för nämnda diagnosgrupper, som hon också är medförfattare till 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Annika Brar fortsätter 11:10 Lagändringarna i praktiken - konsekvenser för din handläggning Så påverkar det ditt klientarbete Kompetensutveckling Förändringar av riktlinjer i handläggningsprocessen Ökade kvalitetsmässiga krav på handläggningsprocessen, bl.a. företräde inför beslutsfattare, rätten till individuell plan Tydligare utredningsansvar gällande funktionsnedsättningens konsekvenser Striktare och tydligare utredning gällande personlig assistans Roller och förhållningssätt gällande barns rätt att få komma till tals Samverkan med sjukvård (hjälpmedel), bostadsanpassning och andra kommuner Praktiska tips för er som arbetar i kommunen En överklagan prövas numera i en tvåpartsprocess där kommunen själv måste lägga fram alla argument eller yrkanden. Formella handläggningsregler i överklagningsprocessen som prövningstillstånd, inhibition och yttrande Senaste nytt från tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen och Försäkringskassans nya bedömningssystem. Föreläsningen går igenom överklagningsprocessen och ger många praktiska exempel på hur handläggaren bör utreda och skriva för att öka tydligheten kring avslagen. Christina Amundberg, Stockholms stad 13:40 Eftermiddagskaffe 14:10 Christina Amundberg fortsätter 14:40 en avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar Christina Amundberg är socionom med vidareutbildning inom juridik och psykologi och har arbetat många år inom kommunal socialtjänst. Christina har även varit verksam i utvecklingsprojekt inom kommun och landsting, projektanställd på Socialstyrelsen samt varit gästföreläsare på universitet och högskolor. Idag arbetar Christina med äldre- och funktionshinderfrågor på Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. 11:30 Lunch 12:30 Christina Amundberg fortsätter 13:10 Överklaganden - vad krävs av dig som handläggare för att ta fram rättsäkrare beslutsunderlag och förbättra yttranden till länsrätt? Enligt uppgifter i LSS-kommitténs betänkande SOU 2008:77 sid. 203 är ändringsfrekvensen i länsrätt ca 30% på överklagade beslut. Det är högst inom socialtjänsten och i andra socialförsäkringsmål. Hur kan vi ändra på detta? Många intressenter och samarbetspartners har inte alltid fått rätt eller fullständig information om rätten till insats enligt LSS. Hur kan du som handläggare bidra med information eller genom samverkan med andra öka kunskaperna om möjligheten att få insatser enligt LSS Tydliga utredningar, motiveringar och beslut ger ett gott bemötande och underlättar i överklagningsprocessen - vad finns det för motiveringar när man skriver avslag och var står det? Att få sitt beslut prövad i en tvåpartsprocess - vad innebär det för oss som handläggare? Citat från förra årets upplaga av vår konferens: Den bästa LSS-konferensen hittills Hög kvalitet rakt igenom, talarmässigt och innehållsmässigt Bra nätverkande och stort utbyte, jag har lärt mig massor

5 Den nya lagstiftningen får stora konsekvenser - ta del av vad det innebär för LSS-området och för dig! Den nya lagen som träder i kraft innebär viktiga förändringar för LSS-området och för dig som arbetar med dessa frågor. Vi ägnar därför tre avsnitt om detta: Kenneth Johansson, ordförande i Socialutskottet belyser lagens innehåll, bl a sker förändringar gällande personlig assistans och andra insatser samtidigt som barnperspektivet stärks. Efteråt hålls frågestund där du har möjlighet att ställa just din fråga. Eftersom konferensen i höstas var så populär gör vi en repris! Du som inte hade möjlighet har nu din gyllene chans! Jonas Reinholdsson ger dig de juridiska synpunkterna på den nya lagstiftningen belyser de största juridiska skillnaderna mot förut och visar på konsekvenserna. Christina Amundberg ger dig som LSS-handläggare ytterligare fördjupning då hon under sitt pass delger er lagändringarna i praktiken och konsekvenserna för er handläggning, bl a blir utredningsansvaret tydligare gällande funktionsnedsättningens konsekvenser och de kvalitetsmässiga kraven på handläggningsprocessen ökar! Som LSS-handläggare arbetar du med komplexa uppgifter, och det ställs höga krav på dig, därför är det viktigt att du känner trygghet och säkerhet i dina beslut samtidigt som du säkerställer att lagen tolkas och tillämpas på ett korrekt sätt. Dina beslut får stora konsekvenser för brukarens livskvalitet vilket gör det essentiellt att försäkra sig om rätt beslut och insatser. en belyser handläggning av ärenden, överklaganden och hanterandet av dessa. Du får också kunskap i hur du bemöter och förhåller dig till personer med funktionshinder, hur barnen påverkas och hur du kan påverka möjligheten till kommunikation och anpassa ditt bemötande efter det. Dessutom ägnas en stor del av konferensen åt att tyda domar och tillämpa dessa i bedömningen. En viktig del av ditt arbete som kan vara nog så komplicerat, juristen Jonas Reinholdsson lotsar dig igenom viktiga domar, aktuella rättsfall och visar vilka domar du kan luta dig emot i ärenden kring t ex personlig assistens. Han klargör också vad som gäller i ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika huvudmän. Varmt välkommen till en högaktuell och fullspäckad konferens om LSS-handläggning! Josefine Lindblad Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling : E-post: Sponsring & utställning Företagsanpassad utbildning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Anders Torkelson : E-post: Alla våra utbildningar kan erhållas skräddarsydda för just din arbetsplats. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram helt nya utbildningar i samråd med dig. Mycket att vinna på att ta hem utbildningen till din arbetsplats: Kostnadseffektivt Priset per deltagare blir betydligt lägre än för motsvarande öppna utbildningar. Exklusivt Kursprogrammet upprättas i samråd med kursledaren och innehållet skräddarsys efter din arbetsplats behov. Teambyggande Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet. Målstyrande Utbildningens syfte och mål bidrar till att uppfylla din verksamhets affärsidé och vision. Flexibelt Du bestämmer själv tid och plats för kursen. För ytterligare information och prisförfrågan välkommen att kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer : E-post: Anmäl dig på

6 LSS-handläggning 2011 Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Företag Adress Postadress Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas senast en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Endast dokumentation Endast dokumentationen Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och erhåller 15% rabatt på konferensen kr kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Endast dokumentationen Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och erhåller 15% rabatt på konferensen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Endast dokumentationen Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och erhåller 15% rabatt på konferensen Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. E67117/RV01/1103 Information om behandling av personuppgifter Läs mer på Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer