Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad"

Transkript

1

2

3 1(2) Tjut medfinansiering bredbandsutbyggnad.docx TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Samhällsbyggnad KS 2015/174 Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson Kommunfullmäktige Medfinansiering av ERUF-medel, mm för bredbandsutbyggnad Rekommendation till beslut - Anslå 8 miljoner under åren av beslutade 15 miljoner (Kf 22, ) som medfinansiering av motsvarande belopp av ERUF-medel - Resterande 7 miljoner nyttjas om ytterligare ERUF-medel eller andra stödpengar blir tillgängliga under perioden alternativt som självständig finansiering efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. - Kommunen tecknar samverkansavtal, enligt förslaget från Region Dalarna, med övriga kommuner i länet för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera handlingsplanen för utbyggnad av fibernät i Vansbro kommun så att den svarar mot beviljade stödmedel med tillhörande medfinansiering. Sammanfattning Region Dalarna och dess bredbandskansli har efter kommunfullmäktiges sammanträde presenterat ett förslag på samverkansavtal för fiberutbyggnad med ERUFstöd i Dalarna under åren Förslaget innebär att Vansbro kommun, i ett första skede, tilldelas 8 mkr av länets totala tilldelning av ERUF medel för åren Ev. kan ytterligare stödmedel tillföras genom andra stödprogram eller genom omfördelning från någon eller några av de övriga dalakommunerna om de inte nyttjar hela sin tilldelade pott. Då tidigare beslut i KF om medfinansiering bygger på förutsättningen att stödmedlen uppgår till 15 mkr behöver beslutet omformuleras för att harmonera med Region Dalarnas förslag till fördelning av stödmedel ur Europeiska regional utvecklingsfonden. Bakgrund Kommunfullmäktige i Vansbro kommun har bl.a. beslutat att medfinansiering för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun ska ske med 15 miljoner under perioden , och att medlen intecknas i kommande investeringsplan. Beslutet förutsätter att motsvarande medfinansiering erhålles. (Kf 22, ) Region Dalarna och dess bredbandskansli har efter kommunfullmäktiges sammanträde presenterat ett förslag på samverkansavtal för fiberutbyggnad med ERUFstöd i Dalarna under åren Förslaget har utarbetats av direktionen för Region Dalarna och innebär att en gemensam ansökan om medel ur den europeiska regionala Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

4 2(2) Tjut medfinansiering bredbandsutbyggnad.docx utvecklingsfonden (ERUF) lämnas för Dalarnas 15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. Ansökan är en del av den modell för samverkan inom fiberutbyggnaden som benämns Dalamodellen och bygger på två grundpelare; samordnad utbyggnadsplanering och sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. Inom ramen för Dalamodellen har ett förslag på fördelning av tillgängliga ERUF-medel gjorts och för Vansbro kommuns del innebär detta att 8 mkr av Dalarnas totalt 100 mkr blir tillgängliga i ett första skede. Då de ekonomiska förutsättningarna till delar förändrats behöver en justering av tidigare antagen handlingsplan ske. Kommunstyrelsen behöver därför få i uppdrag att anpassa handlingsplanen efter de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Konsekvenser Handlingsprogrammet för utbyggnad av fibernät i Vansbro kommun behöver justeras då de ekonomiska förutsättningarna förändrats Ev. kommer utbyggnadstakten minska under åren närmast 2020 om inga kommersiella aktörer tillkommer. Slutsats En justering av beslutsformuleringen som är anpassad till de nya ekonomiska förutsättningarna är nödvändig att Vansbro kommun ska kunna teckna ett medfinansieringsintyg. Beslutsunderlag dalamodellen - pm effektiv fiberutbyggnad PM samverkansprojekt fiber ERUF Beslutet expedieras till : Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson Bredbandskoordinator Pär Wikström Ekonomichef Catarina Willman Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

5 Dalamodellen Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Joakim Holback och Anders Oksvold Kansliet Digital Agenda

6 Inledning Ett av huvudskälen till satsningen på fiberutbyggnad är att Dalarna ska uppnå bredbandsmålet där 90 % av länets bebodda fastigheter ska kunna fiberanslutas år Vår bedömning är att det borde gå OM marknadens utbyggnad fungerar väl, OM LBP-medlen hamnar i byar som verkligen behöver det, samt OM vi kan samutnyttja regionala utvecklingsmedel och LBP för de längre sträckorna. För att uppnå målet är det en styrka att ha en bred förankring kring genomförandet. Bredbandsforum Dalarna har en central roll som både beredningsorgan och plattform för förankring av konkreta förslag. Syftet med det här diskussionsunderlaget är att beskriva hur länet kan gå till väga för att åstadkomma den eftertraktade utbyggnaden. En avgränsning vi gör är att i första hand fokusera på områden som inte är aktuella för rent kommersiell fiberutbyggnad. Dessutom spelar efterfrågan en avgörande roll för måluppfyllelsen. Vi tar dock inte uttryckligen upp sådan stimulering i detta material. Detta PM är indelat i fyra avsnitt: 1. Utgångspunkter. Här går vi igenom de problemställningar som legat till grund för förslaget. 2. Principiellt upplägg för Dalamodellen. Beskrivning av dels den samordnade utbyggnadsplaneringen och tänkt finansiering kopplad till densamma. 3. Scenario. Exempel på hur tillämpning av ovanstående kan se ut. 4. Konsekvenser för olika aktörer. 2 Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

7 1. Utgångspunkter 1.1 Byanäten är viktiga Vi ser gärna en utbyggnad av byanät i byns egen regi. Fördelarna med det är flera. Viktigast är att det skapar engagemang i byn och frigör ideella resurser. Vi konstaterar att byanät där bybor varit aktiva ofta når högre anslutningsgrad än de nivåer som är vanliga i kommersiella nät. Fler som delar på gemensamma och fasta kostnader i projekten leder till lägre kostnad per medlem och billigare alternativt fler anslutningar. Lokalt entreprenörskap och möjligheten för byborna att få ner sina kostnader genom att aktivt delta i hela processen från marknadsföring till administration, röjning av sly och handräckning är också positivt. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos 1.2 Det behövs utbildning och stöd Det ställs höga krav på en fiberförening som vill anlägga byanät. Det behövs kunskap om administrativa förutsättningar vad gäller både formalia och regler kring upphandling. Någon måste dessutom ha koll på hur man projekterar ett fibernät. För att underlätta för fiberföreningarna kommer kansliet under 2015 att erbjuda utbildning inom ovanstående områden. Vi arbetar för en lösning där byar får tillgång till projekteringshjälp finansierad via ERUF Det behövs ett sammanhållet ortsammanbindande nät Ett rent byalagsperspektiv räcker dock inte. Under EU-programperioden förlitade vi oss i Dalarna i hög grad på just lokalt engagemang. Det vi ser idag är behovet av balans mellan ett lokalt och ett regionalt fokus och att någon tar ansvar för att den infrastruktur som byggs de närmsta åren inkluderar hela Dalarna. Detta innebär att vi i vissa fall behöver komplettera byanät med ortssammanbindande nät. Här föreslår vi att kommunen tar ett samlat grepp för sitt geografiska område. 1 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Kallas också regionala utvecklingsmedel. Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda

8 1.4 Det behövs tydliga planeringsförutsättningar Vi har uppfattat en avvaktan från de kommersiella aktörerna. Detta beror i vissa (många) fall på att aktörerna väntar in stödmedel även i områden som borde vara kommersiellt gångbara. Detsamma gäller invånare i behov av fiber i sådana områden där det kan tänkas att en kommersiell nätägare skulle kunna agera. De uttrycker generellt en frustration över att inte veta huruvida t ex stadsnätet tänker erbjuda kommersiella anslutningar eller om det krävs en ideell fiberförening för att en utbyggnad ska komma igång. Vi tror att tydlighet och förutsägbarhet är ett bra sätt att komma tillrätta med delar av den här problematiken. En samordnad utbyggnadsplanering där det tydligt framgår vilka byar som är aktuella och vilka som inte är det har potential att låsa upp den här typen av dödlägen. 1.5 Andra lärdomar av tidigare arbete Det finns många aspekter att väga in i arbetet med att hitta lämpliga förslag för att uppnå effektiv fiberutbyggnad. Vi har i dagsläget en diskussion i länet där flera aktiva nätägare känner sig motarbetade av LBP-stödet 2. Orsaken är att det för en aktiv by lönar sig att bilda förening och söka LBP-stöd jämfört med att samarbeta med t ex ett stadsnät utan inblandning av stöd. Går man via LBP får man en anslutningsavgift på kanske kkr att jämföra med de stående marknadsmässiga erbjudandena på upp till 25 kkr. Detta gäller framförallt de byar som ligger relativt nära existerande fiber på ortssammanbindande nivå. De byar där det inte finns fiber i närheten har helt andra utmaningar och är beroende av stöd (LBP/regionala utvecklingsmedel/kommunala investeringar). Uttrycket att LBP förstör marknaden har förekommit och är något vi vill motverka genom att tydligare rikta medlen mot områden där marknaden inte kan bygga ut nätet. Problematiken ovan påverkar de verkligen behövande byarna i hög grad eftersom offentliga medel används till att reducera anslutningsavgifterna snarare än att jämna ut skillnaderna mellan kommersiellt gångbara och icke gångbara områden. Detta taxerar våra begränsade stödmedel som riskerar att inte räcka till 90 % Byn är ensam i sitt arbete att upphandla, projektera, administrera, etc och har helt naturligt fokus på den egna byn. Förmågan att se till grannbyarnas behov har visat sig vara begränsad. Detta är ytterligare en faktor som talar för behovet av att någon tar ett regionalt övergripande ansvar för denna viktiga infrastruktur. Praktiska exempel rör uppfattningar om att nätet som anlagts i byn är till för byn. När grannbyn sedan vill ansluta sig har det förekommit att de blivit nekade. 2 Stöd för fiberutbyggnad ur Landsbygdsprogrammet, här förkortat LBP. 4 Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

9 Tillgång till minst 100 Mbit/s Fastighetsägare/föreningar har tackat nej till att dra nytta av samförläggning med argumentet att det blir gynnsammare för dem att bygga i egen regi med LBP-medel. Det ortsammanbindande nätet saknar tydlig huvudman och det finns en stor risk för parallelletablering av nät, vilket är en onödig kostnad när pengarna inte räcker till och är samhällsekonomiskt olämpligt. Vid en avyttring av nätet kan investeringarna på sikt riskera att bli avvecklade i de fall det handlar om icke kommersiellt intressanta byar. Vi ser sådana exempel idag när det gäller avveckling av samhällsfinansierade ADSL-stationer i landsbygd. 1.6 Nuvarande modell är inte tillräcklig År En extrapolering till år 2020 av nuvarande bredbandsutbyggnad (drygt 2 % per år) visar att Dalarna grovt räknat kommer att missa målet att 90 % ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år Utbyggnaden i glesbygd har under perioden varit 0,4 % per år. Det indikerar att nuvarande modell för utbyggnad inte är tillräckligt effektiv. Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda

10 Projektkostnad [kr] per meter anlagd fiber 1.7 Vi behöver uppmuntra större projekt I ett tidigare PM 3 inventerade vi olika typer av utbyggnadsstrategier för att få till en kraftfull fiberutbyggnad. Frågan gällde vad som hittills visat sig lyckosamt och vad har varit mindre ändamålsenligt. Vi tittade särskilt på utbyggnad i icke kommersiellt gångbara områden och där stödmedel funnits med i bilden. En av våra slutsatser är att större, sammanhållna projekt antingen över en hel kommun eller över flera tillsammans/över hela län resulterat i betydligt snabbare och mer heltäckande utbyggnad än ett upplägg baserat på att enskilda byalag mer eller mindre spontant organiserar sig och agerar. Det som konstaterats vid jämförelse av olika modeller på nationell nivå och som även gäller för Dalarna är att vi har en tydlig korrelation mellan kostnad per meter fiber och projektens småskalighet mätt i antal hushåll i projektet. Små projekt är upp till sju gånger dyrare per meter fiber än stora (se grafen nedan) Antal anslutna hushåll Bild: Totalkostnad per meter anlagd fiber mot antal hushåll i projektet. Här är några förklaringsfaktorer som vi tror spelar in för vår slutsats att större projekt vore ändemålsenliga: Små byföreningar har svårt att pressa priserna. Det kan bero på att entreprenören inte lägger tid på offerter till ett litet projekt och tar antingen ordentlig höjd för etableringskostnad eller låter bli att lämna offert. Det kan även bero på att en farhåga att ett litet projekt med mindre vana upphandlare innebär mindre tydlig beställning och mindre säkerställd 3 Inventering av genomförandemodeller för fiberutbyggnad, , Anders Oksvold och Joakim Holback, Kansliet för bredband och digital agenda. 6 Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

11 projektering. I Bredbandsforums skrift Bredband på landsbygd nämns att Under normala förhållanden varierar den [anläggningskostnaden] mellan 50 och 100 kr/m bland annat beroende på förläggningsteknik. I Dalarna ligger samtliga projekt över denna kostnad. Mindre projekt kan ha svårt att mobilisera de ideella krafter som krävs utöver att bilda förening och söka bidrag. I Bredbandsforums skrift Bredband på landsbygd nämns att Föreningen kan dock sänka sina grävkostnader dramatiskt med förberedande arbete, röjning och utkörning av material. Denna typ av kostnadssänkande föreningsaktiviteter har visat sig förekomma i begränsad omfattning i Dalarna. Större projekt är tydligare, särskilt om de täcker flera byar eller en hel kommun. Det blir enkelt att kommunicera utbyggnadstankar med invånare och andra intressenter. Det blir också tydligare för alla inblandade vem som gör vad och vad som krävs för att få till stånd fiberutbyggnad i de enskilda byarna. Detta hänger ihop med synergieffekter kring planering och byggande av ortssammanbindande fibernät, som ofta berör flera byar samtidigt och som tjänar på att planeras sammanhållet. 2. Principiellt upplägg Dalamodellen Dalamodellen består av två huvuddelar: dels en samordnad utbyggnadsplanering och dels ett upplägg för finansiering av sammanhängande fiberutbyggnad på övergripande nivå. 2.1 Finansiering av sammanhängande fiberutbyggnad Utgångspunkten är att marknaden står för majoriteten av utbyggnaden. I Dalamodellen delas den icke kommersiellt genomförbara utbyggnaden upp i ortsammanbindande nät och byanät. Det ortsammanbindande nätet finansieras till hälften av kommunen som söker medfinansiering genom Europeiska regionala stukturfonden (ERUF). Byanätet byggs och ägs av antingen fiberförening, teleoperatör/stadsnät eller kommunen. Modellen kan sammanfattas enligt följande: Kansliet för bredband och digital agenda tar fram underlag för en samordnad utbyggnadsplanering bestående av förslag på byar/områden som inte bedöms kunna fibreras kommersiellt. Underlaget/planen nagelfars av respektive kommun. Eventuella synpunkter diskuteras med kansliet och planen fastställs därefter. Kommunen planerar för fiber fram till de byar som inte har någon ortssammanbindande fiber i dagsläget. Medfinansiering för detta söks från EU:s regionala utvecklingsfond ERUF. Planen kommuniceras med berörda byar, operatörer och andra intressenter. Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda

12 Intresserade byar uppmanas att agera lokalt. Detta stöttas av kommunen samt kansliet. Byarna får ett grovprojekteringsunderlag som tagits fram av kansliet. Beroende på situation i kommunen förekommer tre alternativ: a) Fiberförening bildas och söker stöd ur Landsbygdsprogrammet. I det här fallet tar byn på sig en större uppgift att se till helheten med anslutning till omvärlden och genomförande av projektet. b) En teleoperatör/stadsnät söker stödmedel ur Landsbygdsprogrammet för utbyggnad i byn 4. Eventuell byförening bidrar med lokal marknadsföring/förankring i byn samt kan bidra med kostnadssänkande åtgärder som viss grävning och liknande. Incitamentet är sänkt anslutningskostnad för medlemmarna och att det möjliggörs utbyggnad i byn. För att undvika risk för övervinst bör en överenskommelse mellan kommunen och teleoperatören/stadsnätet träffas om villkor och hur anslutningsavgifterna speglar att nätet är stödfinansierat. Övriga förutsättningar för LBP-stöd gäller. De viktigaste bitarna är att nätet anläggs som ett öppet nät, att stödet endast går till icke kommersiellt utbyggnadsbara områden, att utbyggnadshämmande snedvridningseffekter undviks och att utbyggnaden samordnas med annan IT-infrastruktur inklusive mobilt bredband. 4 Det finns ett maxbelopp för hur mycket stöd en och samma organisation/koncern kan få i stöd under en treårsperiod. 8 Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

13 2.2 Den samordnade utbyggnadsplanen Den samordnade utbyggnadsplanen kan liknas vid ett grovprojekteringsunderlag som spänner över hela länet. Här kan man utläsa vilka byar i länet som har respektive inte har tillgång till fiber. Den samordnade utbyggnadsplanen förväntas vara lik den kommande nationella marknadsanalysen. Exakt hur denna kommer att se ut vet vi inte i skrivande stund. Vi går därför inte in på den närmare i detta sammanhang. En möjlighet vi uppmärksammat är att genomföra en regional marknadsanalys om det skulle behövas. Det kan bli fallet om den nationella varianten skulle vara allt för ospecifik när det gäller stödbarheten av identifierade byar. Oavsett hur marknadsanalysen görs förväntas den baseras på PTS kartläggning av tillgången till fiber samt förfrågningar till marknadsaktörerna i oklara fall. By Bynät-LBP Stadsnät/teleoperatör Bynät-LBP Ortsammanbindande nät Ortsammanbindande nät Företag Bynät-LBP Fungerande marknad Företag I gröna områden, som har direkt närhet till ett fibernät, uppmuntrar kommunen och kansliet för bredband byborna att bilda en byanätsförening så snart som möjligt. De orange områdena saknar fiber fram till byn, vilket är en förutsättning för att få till ett lokalt fibernät. I det här fallet söker kommunen bidrag från ERUF och anlägger en fiber fram till byn. De röda områdena saknar precis som de orangea fiber fram till byn men är inte lika högt prioriterade av kommunen. I de här fallen behöver man hitta en lösning för att få fram fiber till byn. De grå områdena är inte stödbara. Utbyggnad förväntas kunna komma till stånd på kommersiell grund. Här bör fastighetsägarna uppmuntras att gå samman för att få ner anläggningskostnaderna. Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda

14 Grön Orange Röd Grå Direkt anslutningsbara områden. Högprioriterade områden där det saknas fiber fram till området. Övriga orter. Ej stödbara områden. Klassificeringen: Direkt anslutningsbara orter gröna områden Dessa utgörs av de orter som antingen: ligger i anslutning till ett fibernät, har en fiberanslutningspunkt i byn (kan t ex vara en fibrerad ADSLstation). Innan det kan bli aktuellt med fiberstöd i ett grönt område måste man undersöka om någon marknadsaktör har för avsikt att inom de kommande tre åren bygga ut ett fibernät på orten. Om så inte är fallet konstateras att stöd till orten inte stör marknaden. Omgående utbyggnad bör då uppmuntras. Högprioriterade, ej fiberanslutna orter orange områden Orange områden är orter som: idag helt saknar fiberanslutning och där det bor minst 50 invånare, eller har en definierad servicepunkt, eller har en nedläggningshotad (icke-fibrerad) ADSL-station, eller har ett av kommunen utpekat, betydande näringsliv. Även för dessa orter måste marknadsaktörerna tillfrågas om de har för avsikt att bygga ut ett fibernät i orten under de kommande tre åren. Om de inte har det föreslås regionala utvecklingsmedel (ERUF) användas för att finansiera utbyggnad av en fiberanslutningspunkt i orten. Ortens status ändras då i praktiken till grönt område. Denna utbyggnad bör ske i samråd med boende och företag på orten. En förutsättning för användning av regionala utvecklingsmedel är att det finns minst ett företag på orten samt att den som blir ägare av den nya infrastrukturen medfinansierar utbyggnaden. 10 Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

15 Övriga orter röda områden. Dessa orter är tekniskt sett stödbara men saknar finansiering av en fiberanslutningspunkt i byn. Det gör normalt utbyggnadsprojektet för dyrt. Orten uppmuntras hitta finansiering eller på annat sätt verka för att få till en fiberanslutningspunkt. Lyckas man med detta ändras byns status till grönt område. Realiseringen av en fiberanslutning fram till byn kan i praktiken ske på olika sätt. Kanske går det att samförlägga med ett el-, VA- eller vägprojekt. Kanske går det att samordna byns behov med annan fiberutbyggnad i närheten, t ex när grannbyar bygger ut. När samtliga intresserade orange områden efter hand byggts klart är det eventuellt möjligt att använda resterande regionala utvecklingsmedel (ERUF) för utbyggnad även till röda områden. I första hand används dock dessa medel till de orange områdena. Ej stödbara områden grå områden. De områden som har eller förväntas ha en fungerande marknad markeras med grå färg och kan inte bli aktuella för fiberstöd. Hit hör bl a tätorter enligt SCB:s definition (3000 invånare m m) samt orter som antingen har ett utbyggt fibernät eller som förväntas få det inom tre år. Kopplingen till SCB:s definition av tätort för icke stödbara områden är beslutad på nationell nivå. Master för 4G i glesbygd. Finansiering av master ska i första hand hanteras av marknadsaktörerna. Utbyggnaden underlättas genom Dalarnas projekt för mobiltäckning. När utbyggnad till identifierade gula och gröna områden säkerställts samt den kommersiella mastutbyggnaden till största delen genomförts finns det möjlighet att överväga om offentliga medel ska användas för att medfinansiera investeringar i områden som inte har tillgång till mobila datahastigheter på minst 30 Mbit/s. Det förutsätter då även regionala utvecklingsmedel och kommunal eller privat medfinansiering. Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda

16 2.3 Sammanfattning Dalamodellen innebär i praktiken dels att länet kartlägger förutsättningarna för fiberutbyggnad by för by, dels att kommunerna tar ett samlat ansvar för fiberutbyggnaden inom sitt geografiska område. Kommunen har en unik möjlighet att bidra till fibernät fram till prioriterade byar som saknar detta. Det sker genom att kommunen genomför ett projekt som till 50 % finansieras med egna medel och till 50 % med regionala utvecklingsmedel (ERUF). Lokala fibernät åstadkoms företrädelsevis av fiberföreningar. Dessa planerar och genomför utbyggnaden samt söker LBP-medel för genomförandet. Ett alternativ till fiberförening är att en kommersiell nätägare t ex en teleoperatör eller ett stadsnät agerar projektägare och söker LBP-medlen. Det kan ske med eller utan en lokalt förankrad motpart i form av en lokal byförening. Värt att notera är att kommunala stadsnät enligt nuvarande LBP-regler inte får bidra med egna medel till projektet i den mån deras investeringar klassas som offentlig medfinansiering. Reglerna som ska avgöra om ett givet kommunalt stadsnäts investeringar är offentlig eller privat medfinansiering är i skrivande stund oklara. Vi bevakar frågan. Att stadsnätet inte får bidra med egna medel gäller specifikt den budget man söker LBP-medel för. Det finns inget som hindrar stadsnätet att hjälpa till på andra sätt som t ex att bidra med fiber fram till byn. Foto: Mostphotos 12 Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

17 3. Scenario Exempel Kommunen äger ett stadsnät som uppdras att bygga ut fiber till byar och i de byar som så önskar. En del byar vill bygga och äga själva Slut Kommunerna och Dalarnas bredbandskansli tar fram principer för indelning av orter (detta dokument samt den samordnade utbyggnadsplaneringen). 2. Kommunen söker medel för ortsammanbindande nät via ERUF. 3. Kommunen frågar byn om de vill anlägga ett byanät. 4. Om byn eller en teleoperatör/stadsnät vill anlägga ett nät söker de bidrag från Landsbygdsprogrammet. 5. Byborna bildar en ekonomisk förening. En viktig uppgift för föreningen är att arbeta för att få så hög anslutningsgrad som möjligt, det vill säga intressera grannarna för att ansluta sina fastigheter. 6. Utbyggnad av områdesnät. 7. Utbetalning av stödmedel. Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda

18 4. Konsekvenser för olika aktörer Byalaget Anlägga eget nät Byalaget kan välja att bilda en egen förening och ansöka om medel, bygga och äga nätet. De måste förvissa sig om att nätet har en förbindelse med omvärlden genom upphandling av anslutning till ett kommersiellt nät, stadsnät eller kommunfinansierat ortsammanbindande nät. I övrigt beskrivs förfarandet på Jordbruksverkets hemsida 5. Att anlägga nät kräver engagemang, tid och möjlighet att ligga ute med pengar under projekttiden. Belöningen är i form av att ett nät blir anlagt, att byborna kan påverka anslutningskostnaden och att de står som ägare till nätet. Visst stöd med utbildning och projektering kommer att erbjudas via Dalarnas bredbandskansli. Kommunen Kommunen har flera roller. Att i samråd med Dalarnas bredbandskansli och Bredbandsforum Dalarna bereda och förankra vilka orter som ska anslutas till ett ortsammanbindande nät. Att ansöka om ERUF-medel, medfinansiera med 50 % samt anlägga och äga det ortsammanbindande fibernätet. Att undersöka vilka byar som har föreningar som vill ansöka om, anlägga samt äga ett byanät. Stadsnät/teleoperatör I de fall det inte finns ett lokalt intresse för att driva ett byanätsprojekt och det finns en möjlig samtalspart i form av ett stadsnät eller en intresserad teleoperatör så är det möjligt för denne att söka LBP-stöd och genomföra projektet i egen regi. Det är önskvärt att ett sådant projekt föregås av dialog med aktuell kommun Effektiv utbyggnad av fiber i Dalarna Kansliet för bredband och digital agenda 2014

19 150304/Kansliet Digitala Dalarna/AO Förslag till beslut: Samverkansavtal för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna Det är en utmaning för Dalarna att nå målet att 90 procent av hushåll och företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år Här beskrivs ett upplägg för att åstadkomma fiber fram till företag i samtliga icke-fibrerade byar i länet med fler än femtio invånare samt ett antal mindre byar. Förslag till beslut Region Dalarnas direktion uppdrar åt kansliet Digitala Dalarna att Färdigställa en ERUF-ansökan med utgångspunkt i nedan presenterad fördelning. Ta fram ett samverkansavtal med kansliet och Dalarnas kommuner som parter. Presentera en beskrivning av arbetsgången fram till komplett ERUF-ansökan. Bakgrund Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget Dalamodellen och bygger på två grundpelare: 1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns eller förväntas byggas fiber. 2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka medel för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamålet. Tillväxtverket ansvarar för hanteringen av stödet men beslut om prioritering och liknande fattas i stor utsträckning regionalt. ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken betyder detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta i projektet.

20 Samverkansavtal Förslaget utifrån Dalamodellen är att vi lämnar in en gemensam ansökan för Dalarnas 15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. I samråd med Tillväxtverket har vi kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att samtliga deltagare redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett samverkansavtal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker samtliga medel och där övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsägaren. Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknytning till företag i samtliga orter i Dalarna med minst 50 invånare samt utöver detta bidra till den nödvändiga fibreringen av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 90 % av våra hushåll och företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år Förutsättningar Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder: Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare. Orter med färre än 50 invånare ingår inte såvida det inte finns ADSL på orten sedan tidigare. Vi utgår ifrån SCB:s definition av småort, dvs invånare. Det är alltså SCB:s definition samt förteckning av småorter som styr vad som geografiskt anses vara byn. Byar med färre än 50 invånare finns därmed inte med. Detta gäller generellt undantaget om det tidigare funnits/finns ADSL på orten. Då är byn med oavsett antal invånare. Även tätorter, d v s orter med fler än 200 invånare, ingår om de inte är fiberförsedda. Fördelning del A: förväntad utbyggnadskostnad Enligt Dalamodellen utgår vi framför allt ifrån förväntad utbyggnadskostnad när vi beräknar fördelning av ERUF-medlen inom länet. Fördelningen utgår ifrån följande uppgifter: Samtliga tätorter och småorter, d v s med fler än 50 invånare, som inte har fiber idag (och där det finns minst ett företag). Samtliga icke-fibrerade ADSL-orter i Dalarna. Det uppskattade avståndet från existerande fiber fram till byn. För att få fram förväntad kostnad har vi använt meterpriset 215 kronor. Denna uppgift är baserad på vår uppskattning samt feedback från kommunerna under det tidigare arbetet. Det blir en uppföljning mot slutet av 2016 för att säkerställa vad som byggts och att planen följs. Exakt hur eventuell omfördelning går till under samverkansavtalets löptid preciseras senast i maj Syftet är att motverka att ERUF-medel låses upp till byar dit ingen fiberutbyggnad kommer till stånd samtidigt som det finns kvarstående behov på andra håll i länet. Även övriga detaljer kring samverkansavtalet spikas senast i maj 2015.

21 Restpotter Alla orter 50+ invånare och minst ett företag 0 ERUF 100 Mkr Fördelning B: restpott De resterande ERUF-medlen hamnar i restpotter. Dessa medel fördelas också per kommun och kan efter kommunens prioritering möjliggöra fiberanslutning av mindre orter som av någon anledning inte finns med i SCBs småortslista, isolerade företag och kommunikationsmaster. Här används en fördelning baserat på antal arbetsställen (tolkat som företag) utan fiberanslutning. Notera att detta gäller de företag som är belägna i byar som inte redan täcks av den samordnade utbyggnadsplaneringen, d v s finns med i fördelning A ovan. Även glesheten vägs in fast till en klart mindre del. Denna definieras som invånare per kvadratkilometer i kommunen. Viktningen ser ut enligt följande: 85 % viktning baserat på antal företag utan fiber i områden som inte täcks av utbyggnadsplaneringen (fördelning A) 1 15 % viktning baserat på glesheten (inv/km 2 ) Detta används för att fördela de ca 43 Mkr som finns i restpotterna. Restpotterna kan vändas för att projektera fiberprojekt samt till att fibrera områden inom kommunen med företag som inte har fiber idag. 1 Det vill säga företag i orter med färre än 50 invånare och där det inte finns fiber eller ADSL sedan tidigare.

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Strategi för bredband på landsbygden

Strategi för bredband på landsbygden Kommunstyrelsen 2010-05-12 Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, 016-710 54 51 Strategi för bredband på landsbygden Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Fibernät i Mälardalen enligt PTS. Grönt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Bredband i hela landet

Bredband i hela landet Bredband i hela landet Slutrapport från Byanätsgruppen Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se E-post: bredbandsforum@pts.se Bredband

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus

Fiber till Villa. en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Fiber till Villa en förstudie av tillgång och modeller för utbyggnad av fiberbaserat bredband till enfamiljshus Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats: www.bredbandivarldsklass.se

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer